Преглед потврђених уговора Србије са појединим земљама
Закон о ратификацији
/потврђивању споразума/
меморандума/протокола/
Албанија (6)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о економској
сарадњи
Споразумо слободној
трговини
Споразум о сарадњи у
области туризма
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину-на основу
Споразума о сукцесији
СФРЈ Меморандум су
ратификовале и све бивше
југословенске републике
Споразум о међусобном
подстицању и заштити
улагања
Аустрија (7)
Споразум о укидању виза
за носиоце службених и
дипломатских пасоша
Споразум о враћању и
прихватању лица са
нелегалним боравком
Споразум о привредној,
пољопривредној,
индустријској, техничкој и
технолошкој сарадњи
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о војној сарадњипотврђивање раније
закљученог Споразума са
потписан
потврђен
Објављен у
,,Службеном
гласнику
РС”
Ступио на
снагу
26. XI 02
5 III 04
3/04
1. V 04
23. V 05
22. X 05
10/05
30. X 05
13. XI 03
27. V 04
11/04
22. XII 04
1. XII 05
14/05
1. VII 04
стављен ван
снаге 24. X
07.
28. XII 05.
22. XII 04
22. V 05
11/05
17. XI 05
26. XI 02.
5. V 04
10/04
6. VII 04
13. VI 05
4. XI 05
13/05
1. I 06
25. VI 03
5. III 04
3/04
29. IV 04
21. X 01
16. I 02
1/02
1.V 02
12.X 01
16. I 02
1/02
1. VIII 02
28. III 06
29. V 09
42/09
18. VIII 09
државном заједницом СЦГ
Споразум о општим
одредбама и условима
развојне сарадње
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Азербејџан (4)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Споразум о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о сарадњи у
борби против криминала
Споразум о трговини и
економској сарадњи
Белгија (4)
Споразум о консолидацији
уговорног стања (тако да
остају на снази 14 уговора
које је потписала СФРЈ: о
социјалном-два, о културној
сарадњи, о ваздушном
саобраћају, о ветеринарству,
о друмском превозу, о
конзуларним пословима, о
запошљавању
југословенских радника у
Белгији, о екстрадицији и
правној помоћи у
кривичним стварима, о
правној помоћи, о издавању
извода из матичних књига ,
о признавању судских
одлука, о избегавању
двоструког опорезивања, о
укидању виза са земљама
Бенелукса и економској
сарадњи са БелгијскоЛуксембуршком унијом)
Споразум о сарадњи у
војној области
6.II 09
11.XII 09
105/09
1. I 10
7. V 10
28.VII 10
8/10
17.XII 10
13. V 10
28.VII 10
8/10
1. XII 10
13.V 10
22. X 10
9/10
1. I 11
13.V 10
23. XI 10
10/10
9. XII 10
13.V 10
23. XI 10
10/10
8. I 11
9. V 05
22. X 05
10/05
2. XI 05
7. V 03
5. III 04
3/04
Није ступио
на снагу
Споразум о обављању
лукративних делатности
извесних чланова породице
Споразум о међународном
друмском превозу
Белорусија (3)
Споразум о узајмном
подстицају и заштити
улагања
Споразум о привременом
запошљавању држављана у
Србији/Белорусији
Споразум о слободној
трговини
Белгија, Луксембург,
Холандија (1)
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају или више не
испуњавају услове
Белгијско Луксембуршка
унија (1)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Бенелукс (1)
Споразум о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
Босна и Херцеговина (23)
Споразум о успостављању
Међудржавног савета за
сарадњу
Уговор о двојном
држављанству
Споразум о условима
путовања држављана две
земље
Спорзум о повратку
избеглих лица
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају или више не
испуњавају услове за улазак
или боравак на територији
друге државе
17. II 10
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
5. III 10
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
6. III 1996
29. VIII
1996
4/96
25. I 1997
31. III 09
11. XII 09
105/09
Није ступио
на снагу
31. III 09
11. XII 09
105/09
Привремена
примена
19. VII 02
16. XII 02
12/02
29. V 04
4. III 04
22. IX 04
18/04
13. VIII 07
21. XII 06
5. XI 07
102/07
1. I 09
22. V 01
27. IX 01
9/01
12.XI 01
29. X 02
30. I 03
2/03
15. V 03
13. XI 03
27. V 04
12/04
26. I 07
6. X 03
26. III 04
6/04
1. I 05
26. V 04
22. XII 04
22/04
27. XII 07
Споразум о
поједностављеном поступку
промета људи и роба на
граничним прелазима УвацУвац и Ваган-Устибар
Споразум о сарадњи у
области одбране
Уговор о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
Уговор о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
Споразум о слободној
трговини
24. II 05
29. VI 05
6/05
2. X 05
24. II 05
1. XII 05
14/05
27. VI 06
24. II 05
29. VI 05
6/05
13. II 06
24. II 05
29. VI 05
6/05
9. II 06
1. II 02
26. IV 02
4/02
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Споразум о подстицању и
заштити улагања
Споразум
о
царинској
сарадњи и узајамној помоћи
Споразум о ваздушном
саобраћају
Споразум о међународном
превозу путника и ствари у
друмском саобраћају
Споразум
о
научнотехничкој сарадњи
Споразум о социјалном
осигурању
Споразум о економској
сарадњи
Споразум о пограничном
саобраћају
Споразум о одређивању
граничних
прелазапотврђивање
раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Споразум о сарадњи у
области туризма
26. V 04
22 IX 04
18/04
Стављен ван
снаге 24. X
07 ступањем
ЦЕФТА на
снагу
2. VI 05
18. XII 01
16. XII 02
12/02
25. VIII 04
18. XII 01
26. IV 02
4/02
25. VIII 04
7. X 02
5. V 04
9/04
1. XII 04
29. X 02
17. II 05
1/05
12. VI 05
13. XI 03
5. V 04
9/04
11. I 05
29. X 02
8. X 03
7/03
1. I 04
11. XII 09
1. IV 10
105/09
24. XII 09
24. II 05
23. III 10
19/10
20. IV 10
24. II 05
23.III 10
19/10
20. IV 10
13. IV 10
23. XI 10
10/10
Није ступио
на снагу
Уговор
о
изменам
и
допунама Уговора о правној
помоћи у грађанским и
кривичним
стваримапотврђивање
раније
закљученог Уговора са
државном заједницом СЦГ
Уговор о изменама и
допунама
Уговора
о
међусобном
извршавању
судских
одлука
у
кривичним
стваримапотврђивање
раније
закљученог Уговора са
државном заједницом СЦГ
Бразил (4)
Споразум о сарадњи у
области телекомуникација и
пошта
Споразум
уз
основни
споразум
о
техничкој
сарадњи у области ветерине
Споразум о укидању визе за
носиоце дипломатских или
службених пасоша
Споразум о укидању виза за
њихове држављане
Бугарска (19)
Конвенција о обнављању,
обележавању и одржавању
граничне
линије
и
граничних
ознака на
заједничкој
државној
граници
Споразум о враћању и
прихватању
лица
која
нелегално бораве
на
територију двеју држава
Споразум
о
слободној
трговини
22. XII 10
22. XII 10
13/10
10. II 11
22. XII 10
22. XII 10
13/10
16. II 11
20 VI 02
30. I 03
3/03
Није ступио
на снагу
5. I 10
5. V 10
1/10
11. VII 10
20. VI 10
22. X 10
9/10
4. XII 10
20. VI 10
22. X 10
9/10
28. XII 10
12. XI 03
5. V 04
9/04
8. VII 04
25. I 01
10. V 01
1/01
9. VIII 01
13. XI 03
26. III 04
7/04
(11/04исправка)
4. XI 05
13/05
Стављен ван
снаге 31. XII
06 због
уласка
Бугарске у
ЕУ
7. IV 06
Споразум
о
граничној 15. IV 05
контроли и поступку у
железничком саобраћају
Споразум о међународном
друмском превозу путника
и ствари
Споразум о ваздушном
саобраћају
Споразум о сарадњи у
поморском саобраћају
Споразум о међународном
комбинованом превозу робе
Споразум о сарадњи у
области
пошта
и
телекомуникација
Споразум о социјалном
осигурању
Споразум о сарадњи у
области
здравства
и
медицинских наука
Споразум о сарадњи у
области одбране
Споразум
о
отварању
граничног прелаза
Ново
Корито (Србија) - Салаш
(Бугарска)
Споразум
о
отварању
граничног
прелаза
Петачинци (Србија) - Банкја
(Бугарска)
Споразум о економској
сарадњи
Споразум о размени и
узајамној
заштити
поверљивих информација у
области одбране
Споразум о оснивању и
функционисању заједничког
контакт центра за сарадњу
полиције и царине
Споразум о полицијској
сарадњи
Споразум
о
узајмном
подстицању и
заштити
улагања
Црна Гора (12)
Споразум о регулисању
чланства у међународним
25. VII 02
30. I 03
2/03
18. IV 03
24. IV 01
26. II 02
3/01
18. X 04
24. IV 01
26. IV 02
5/02
22. VI 02
25. VII 02
30.I 03
3/03
30. III 03
26. XI 01
26. II 02
3/01
15. VI 02
11. XI 03
5. V 04
9/04
25. VII 02
30. I 03
3/03
Није ступио
на снагу
28. II 03
9. VII 07
29. V 09
42/09
17. VI 09
27. VI 07
29. V 09
42/09
18. VII 09
27. VI 07
29. V 09
42/09
18. VII 09
30. XI 07
29. V 09
42/09
10. III 09
14. IV 09
5. V 10
1/10
10. VI 10
26. IV 10
23. XI 10
10/10
Није ступио
на снагу
20. V 10
23. XI 10
10/10
13. II 1996
29. VIII
1996
4/96
Није ступио
на снагу
9. I 1997
10. VII 06
19. VII 06
64/06
Није ступио
на снагу
финансијским
организацијама
и
разграничењу финансијских
права и обавеза
Споразум о социјалном 17. XII 06
осигурању
Споразум у области културе 28. III 08
Споразум
о
узајмном
подстицању и
заштити
улагања
Споразум о економској
сарадњи
Споразум
о граничној
контроли у железничком
саобраћају
Уговор
о
међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
Уговор о изручењу
Уговор о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
Споразум о превозу путника
и ствари у друмском
саобраћају
Споразум
о
размени
средстава и документације
Споразум о сарадњи
у
заштити од природних и
других катастрофа
Чешка (11)
Споразум
о
узајмном
подстицању и
заштити
улагања
Споразум о изменама и
допунама
Споразума
о
узајмном подстицаању и
заштити
улагања,
потписаног 13. октобра
1997. год.
Споразум о консолидацији
уговорног
стања
закључених између СФРЈ и
Чешке
(избегавање
двоструког опорезивања код
5. XI 07
102/07
1. I 08
29. V 09
42/09
29. X 09
5. V 10
1/10
Није ступио
на снагу
10. IX 10
29. X 09
5. V 10
1/10
10. IX 10
9. III 09
5. V 10
1/10
21. VII 10
29. V 09
5. V 10
1/10
11. VI 10
29. V 09
29. V 10
5.V 10
5. V 10
1/10
1/10
11. VI 10
11. VI 10
28. VII 09
5. V 10
1/10
Није ступио
на снагу
14. IV 10
15. XII 10
12/10
4. X 10
15. XII 10
12/10
Привремена
примена
Није ступио
снагу
13. X 1997
3. III 1998
2/98
29. I 01
4. VI 10
23. XI 10
10/10
16. III 11
6. VIII 02
6. VIII 02
наследних такси, о трговини
и пловидби, о ваздушном
саобраћају, о социјалном
осигурању,
друмском
превозу, сарадња у области
здравствене
заштите,
регулисање правних односа
у грађанским, породичним и
кривичним
стварима,
туризма,
коришћење
нуклеарне
енергије
у
мирољубиве
сврхе,
конзуларна
конвенција,
научно-техничка сарадња,
предаја осуђених лица ради
издржавања казне, платни
споразум)
Споразум о сарадњи у
области одбране
Споразум о економској
сарадњи
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе и доходак
и на имовину
Споразум о узајмној помоћи
у царинским питањима
Споразум о социјалном
осигурању
Споразум о сарадњи у
области
културе,
образовања,
науке,
омладине и спорта –
потврђивање
раније
закљученог споразума са
државном заједницом СЦГ
Протокол уз Уговор о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на
порезе
на
доходакпотврђивање
раније
закљученог Протокола уз
Уговор
са
државном
заједницом СЦГ
Протокол уз Споразум о
економској
сарадњи
-
30. V 05
22. X 05
11/05
14. XI 06
20. VII 05
22. X 05
10/05
28. XI 05
11. XI 04
20. V 05
3/05
27. VI 05
9. IX 98
9. V 01
1/01
24. VI. 01
17. I 02
2. VIII 02
7/02
1. XII 02
14. XI 05
13. V 09
38/09
Није ступио
на снагу
8. IX 09
5.V10
1/10
28. II 11
4. V 10
23. XI 10
10/10
8. XII 10
потврђивање
раније
закљученог Протокола уз
Споразум са државном
заједницом СЦГ
Данска (5)
Споразум о сукцесији у
односу
на
уговоре
закључене између СФРЈ и
Краљевине Данске (девет
уговора:
о
мирењу,
арбитражи
и
судском
поравнању, о међусобном
уступању
осуђеника,
о
друмском
превозу,
о
социјалном осигурању, о
економској сарадњи четири
споразума о консолидацији
дуга СФРЈ)
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају или више не
испуњавају услове за улазак
или боравак на територији
друге државе
Споразум
о
олакшаној
процедури за издавање виза
Споразум о подстицању и
узајамној заштити улагања
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину
Египат (6)
Споразум о сукцесији у
односу
на
уговоре
закључене између СФРЈ и
Египта (ваздушни саобраћај,
трговинска и економска
сарадња, научно-техничка
сарадња,
комитет
за
економску
сарадњу,
укидање виза за носиоце
дипломатских
путних
исправа)
Споразум
о
заштити
улагања
18. VII 03
5. III 04
3/04
15. IV 04
29. V 02
16. XII 02
12/02
8. III 03
13. III 09
18. III 09
19/09
1. V 09
16. V 09
16. XII 09
105/09
28. I 10
15. V 09
11. XII 09
105/09
24. XII 09
23. XI 05
11. V 05
3/06
26. VII 06
24. V 05
22. X 05
10/05
20. III 06
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
Споразум о сарадњи
у
области туризма
Споразум о ваздушном
саобраћају
Споразум о економској,
техничкој
и
научној
сарадњи
Eстонија ( 2)
Споразум о сарадњи у
области
образовања,
културе и спорта
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
Финска (1)
Споразум
о
узајмном
подстицању и
заштити
улагања
Француска (5)
Споразум
о
сукцесији
билатералних
уговора
између СФРЈ и Француске
(о социјалном осигурању, о
увозу француских књига,
листова,
часописа,
и
филмова, плоча и учила, о
делатности
француских
информативних установа у
Југославији, о културној
сарадњи,
о
друмском
саобраћају, о научној и
техничкој
сарадњи,
о
ваздушном саобраћају, о
издавању исправа о личним
стањима,
о
узајамној
правној
помоћи
у
кривичним стварима, о
олакшању примене хашке
конвенције о грађанском
поступку, о издавању, о
сузбијању
царинских
прекршаја, о закону који се
примењује у области личног
31. VII 05
1. XII 05
14/05
5. IV 06
28. V 10
23. XI 10
10/10
28. V 10
23. XI 10
10/10
28. V 10
23. XI 10
10/10
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
15. III 02
30. I 03
4/03
7. III 03
25. IX 10
5. V 10
1/10
14. VI 10
23. V 05
22. X 05
10/05
Није ступио
на снагу
26. III 03
17. VII 03
6/03
26. III 03
и породичног права, о
признавању судских одлука
у грађанским и трговачким
стварима, о избегавању
двоструког опорезивања, о
заштити инвестиција, о
односима у области филма,
о
привилегијама
и
имунитетима представника
СФРЈ
при
ОЕЦД
у
Фрацуској,
и
о
консолидацији-четири
споразума)
Споразум о враћању и
прихватању
лица
у
нерегуларној ситуацији, са
протоколом – потврђивање
раније
закљученог
Споразума са државном
заједницом СЦГ
Споразум о полицијској
сарадњи
Споразум о зајму ради
спровођења финансијског
протокола закљученог 15.
децембра 2009. год.
Споразум о мобилности
младих
Гана (1)
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на
порезе
на
доходак, имовину и на
капитални добитак
Грчка (5)
Споразум о подстицању и
заштити улагања
Споразум о економској и
технолошкој сарадњи
Споразум о међународном
друмском превозу путника
и робе
Споразум о ваздушном
саобраћају
Протокол о измени Уговора
о избегавању двоструког
25. IV 08
7. XI 07
103/07
Није ступио
на снагу
18. XI 09
23. III 10
19/10
15. V 10
28. VII 10
8/10
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
2. XII 09
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
25. IV 00
30. VI 00
1/00
Није ступио
на снагу
25. VI 1997
3. III 1998
2/98
8. V 1998
9. V 02
30. I 03
2/03
9. X 08
9. V 02
30. I 03
2/03
4. IV 04
9. V 02
20. V 05
3/05
31. V 05
11. XI 08
29. V 09
42/09
8. VI 10 –
ступањем на
опорезивања у односу на
порезе на доходак и на
имовинупотврђивање
Протокола
о
измени
Уговора са СРЈ
снагу овог
Протокола
ступио на
снагу и
Уговор од
25. VI 97
Холандија (3)
Споразум о подстицању и 29. I 02
узајамној заштити улагања
Меморандум о разумевању 7. VI 10
о лукративној делатности
чланова
породице
дипломатско-конзуларних
представника
Споразум о консолидацији 20. VIII 02
билатералних
уговора
закључених између СФРЈ и
К. Холандије – издавање
криваца,
трговини
и
пловидби,
ваздушном
саобраћају,
културна
сарадња,
друмском
саобраћају,
заштита
инвестиција,
социјалном
осигурању,
избегавање
двоструког
опорезивања,
консолидација дуга
Хрватска (15)
Споразум о заштити права 15. XI 04
српске
и
црногорске
мањине у Хрватској и
хрватске мањине у Србији и
Црној Гори
Споразум о враћању и 23. IV 02
прихватању лица чији је
улазак или боравак на
територији друге државе
нелегалан
Споразум
о
слободној 23. XII 02
трговини
Трговински споразум
18. VIII 98
16. XII 01
12/02
1. III 04
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
20. VIII 02
20. V 05
3/05
1. VI 05
5. V 04
9/04
17. VI 04стављен ван
снаге 25. V
10
26. III 04
6/04
7. VII 04стављен ван
снаге 24. X
07 ступањем
ЦЕФТА на
снагу
22. VI 01
4/01
7. VIII 01-
Споразум
о
узајмном
подстицању и
заштити
улагања
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину
Споразум о социјалном
осигурању
Споразум о сарадњи у
области културе, просвете и
спорта
Споразум о узајмној помоћи
у царинским питањима
Споразум о економској
сарадњи
Споразум
о
пловидби
пловним
путевима
на
унутрашњим
водама
и
њиховом
техничком
одржавању
Споразум о полицијској
сарадњи
Споразум о предаји и
прихвату лица чији је улазак
или боравак нелегалан са
протоколом о спровођењу
споразума
Споразум о међународном
комбинованом транспорту
робе
Уговор о изручењу
18.VIII 98
5. XI 01
10/01
стављен ван
снаге 24. X
07 ступањем
ЦЕФТА на
снагу
31. I 02
14. XII 01
26. III 04
6/04
22. IV 04
15. IX 97
9. V 01
1/01
1. V 03
23. IV 02
16. XII 02
12/02
25. II 03
15. XII 05
18. IV 06
34/06
1. X 06
24. VI 09
11. XII 09
105/09
13. XI 09
26. V 10
5/10
Није ступио
на снагу
30. VII 10
25. V 09
23. III 10
19/10
7. V 10
25. V 10
23. III 10
19/10
1. V 10
23. XI 05
11. V 06
4/06
Није ступио
на снагу
29. VI 10
22. XII 10
13/10
Привремена
примена
22. IX 04
23/04
24. II 09
5. V 04
10/04
29. XII 04
21. III 05
2/05
3. VIII 05
Индија (8)
Споразум
о
узајмном 31. I 03
подстицању и
заштити
улагања
Споразум о ваздушном 31. I 03
саобраћају
Споразум о научној и 28. X 04
технолошкој сарадњи
Споразум о сарадњи у
области
културе,
образовања и спорта
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе
на
доходак и на имовину –
потврђивање
раније
закљученог Уговора са
државном заједницом СЦГ
Споразум о трговини и
економској
сарадњипотврђивање
раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о сарадњи у
области пољопривреде у
сродним секторима
Индонезија (1)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Ирак (1)
Меморандум о разумевању
о сарадњи и војној обуци за
ирачке оружане снаге
Иран (7)
Меморандум о разумевању
о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Трговински споразуми
20. IX 02
30. I 03
2/3
28. III 08
8. II 06
5. XI 07
102/07
23. IX 08
7. II 06
5. XI 07
102/07
9. I 08
17. IX 07
13. V 09
38/09
17. VII 09
3. III 09
5. V10
1/10
10. VI 10
23. X 03
27. V 04
13/04
3. X 04
30. VII 09
5. V 10
1/10
Привремена
примена
1. VI 05
1. XII 05
14/05
9. II 06
12. V 03
22. X 05
10/05
14. XI 05
21. III 05
2/05
6. VII 06
29. VI 05
6/05
Није ступио
на снагу
17. IV 06
34/06
Није ступио
на снагу
Споразум
о
узајамном 5. XII 03
подстицању и
заштити
улагања
Уговор
о
избегавању 7. XII 04
двоструког опорезивања у
односу
на порезе на
доходак и на имовину
Споразум
о
узајамној 1. VI 05
помоћи и сарадњи у
царинским
питањимапотврђивање
раније
закљученог споразума са
државном заједницом СЦГ
Споразум о међународном
друмском превозу путника
и ствари
Споразум о сарадњи у
области ветерине и заштите
здравља животиња
Ирска (1)
Уговор
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
Италија (12)
Споразум
о
поновном
прихватању лица
Споразум о сарадњи у
области одбране
Споразум о спречавању,
истраживању и сузбијању
царинских прекршаја
Споразум
о
узајамном
подстицању и
заштити
улагања
Споразум о успостављању
заједничког
система
пловидбе
и
плана
раздвајања саобраћаја на
Јадранском мору
Споразум о успостављању
заједничке службе бродског
саобраћаја на Јадранском
мору
Споразум
о
систему
обавезног јављања бродова
на Јадранском мору
Споразум о зајму са циљем
реализације
Програма
развоја приватног сектора
као подршке малим и
средњим предузећима кроз
систем домаћих банака
Споразум о кредиту за
реализацију
программа
,,Кредит за помоћ малим и
28. VI 08
5. V 10
1/10
27. VII 10
8. V 09
5. V 10
1/10
Није ступио
на снагу
23. IX 09
5. V 10
1/10
16. VI 10
28. I 03
20. VI 03
5/03
1. IV 05
19. XI 03
15. VI 04
14/04
3. V 06
29. III 02
30. I 03
4/03
1. XI 10
11. XII 00
9. V 01
1/01
Није ступио
на снагу
11. XII 00
5. XI 01
11/01
28. IV 02
11. XII 00
5. XI 01
11/01
20. IV 03
11. XII 00
5. XI 01
11/01
28. IV 02
18. X 04
17. II 05
1/05
20. V 05
105/09
Није ступио
на снагу
11. XII 09
средњим преузећима за
подршку локалном развоју”
Протокол о спровођењу
Споразума са Европском
заједницом о реадмисији
лица која незаконито бораве
Споразум о сарадњи
у
области
културе
и
образовања
Споразум о научној и
технолошкој сарадњи
Израел (8)
Споразум
о
узајамном
подстицању и
заштити
улагања
Споразум о ваздушном
саобраћају
Споразум о укидању виза за
носиоце
дипломатских,
службених и званичних
пасоша
Споразум о трговини и
економској сарадњи
Споразум о укидању виза за
њихове држављане
Споразум о сарадњи у
борби против илегалне
трговине и злоупотребе
наркотика и психотропних
супстанци, тероризма и
других тешких кривичних
дела
Споразум о сарадњи у
области пољопривреде
Споразум
у
области
културе, образовања и науке
Јерменија (1)
Споразум о сарадњи у
области
образовања,
културе и спорта
Kaнада (2)
Споразум о запошљавању
лица која живе у
заједничком домаћинству са
члановима дипломатскоконзуларних
23. III 10
19/10
Није ступио
на снагу
5. V 10
1/10
Није ступио
на снагу
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
28. VII 04
22. XII 04
23/04
7. II 06
24. V 01
26. II 02
3/02
10. VII 02
7. XI 06
13. V 09
38/09
3. IX 09
22. II 05
29. V 09
42/09
1. VII 09
16. IX 09
29. XII 09
111/09
28. IX 10
28. X 09
23. III 10
19/10
6. IV 10
26. X 09
5. V 10
1/10
16. VI 10
16. IX 98
3. XII 98
6/98
13. VIII 01
24. VIII 01
26. II 02
2/02
20. V 02
13.I 04
5. V 04
9/04
24. V 04
представништава
Споразум о враћању и
прихвату лица која не
испуњавају или више не
испуњавају услове за
боравак на територији друге
државе
Катар (1)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
Казахстан (3)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о слободној
трговини
Споразум о укидању виза
Кина (5)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о сукцесији
билатералних споразума
између Социјалистичке
Федеративне Републике
Југославије и Народне
Рерублике Кинепотврђивање раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
(културна сарадња, цивилни
ваздушни саобраћај,
ветерине, укидање виза за
носиоце дипломатских,
службених пасоша,
поморски саобраћај,
конзуларна конвенција,
здравство, медицинске
науке и фармација,
финансијско-банкарска
сарадња, царинска сарадња)
Споразум у области
инфраструктуре
Споразум о научној и
16. III 06
11. V 06
3/06
6. VI 09
.
2. X 09
5. V 10
1/10
9. XII 10
14. XI 09
5. V 10
1/10
1. VIII 10
7. X 10
30. XI 10
11/10
7. X 10
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
18. XII 1995
29. VIII
1996
4/96
12. IX 1996
3. III 08
29. V 09
42/09
11. VI 09
20. VIII 09
30. X 09
90/09
25. VI 10
7. IV 09
11. XII 09
105/09
24. XII 09
технолошкој сарадњи
Оквирни Споразум о
обезбеђењу Републици
Србији концесионалног
зајма Народне Републике
Кине
Кипар (4)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о сарадњи у
области туризма
Споразум о социјалној
сигурности
Кореја/ДНР (1)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Кореја/Р (1)
Споразум о сарадњи у
области културе, уметности
и образовања-потврђивање
раније закљученог
Споразума са државном
заједницом СЦГ
Куба (2)
Споразум о економској и
трговинској сарадњи
Споразум у области туризма
Kувајт (4)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Споразум о сарадњи у
области туризма
Споразум о економској и
техничкој сарадњи
14. VII 10
23. XI 10
10/10
6. XII 10
21. XII 05
1. XII 05
14/05
12. X 08
21. VII 05
1. XII 05
14/05
23. XII 05
23. XII 09
11. XII 09
105/09
24. XII 09
20. V 10
15. XII 10
12/10
1. II 11
25. XII 00
9. V 01
1/01
5. VI 01
16. V 06
13. V 09
38/09
5. VI 09
26. IV 05
22. X 05
10/05
9. XI 05
11. V 05
4/06
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
19.I 04
21. III 05
2/05
25. V 06
2. IV 02
30. I 03
4/03
8. V 03
25. XI 09
5. V 10
1/10
11. VI 10
25. XI
5. V 10
1/10
11. VI 10
Летонија (1)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Либија (2)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак
Литванија (3)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о сарадњи у
области образовања, науке,
културе и спорта
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Луксембург (1)
Споразум о социјалном
осигурању
Мађарска (12)
Споразум о заштити права
мађарске националне
мањине која живи у Србији
и Црној Гори и српске
националне мањине која
живи у Мађарској
Споразум о условима
путовања њихових
држављана
Споразум о отварању и
изградњи граничног прелаза
Хоргош-Реске
Споразум о враћању и
прихватању лица која
нелегално бораве на
територији двеју држава
Споразум о мерама за
јачање поверења и
22. XI 05
11. V 06
3/06
19. V 06
18. II 04
22. X 05
10/05
23. IV 08
12. XI 09
5. V 10
1/10
8. VI 10
29. III 05
22. X 05
10/05
2. XII 05
27. VIII 03
5. III 04
3/04
1. XII 05
28. VIII 07
12. VI 10
42/09
12. VI 09
27. X 03
5. V 04
10/04
1. IX 05
21. X 03
15. VI 04
14/05
28. IX 04
21. X 03
5. V 04
9/04
22. X 04
1. VI 00
16. I 02
1/02
27. II 02
7. XI 01
16. XII 02
12/02
29. III 03
24. III 05
22. X 05
11/05
16. I 06
безбедности које допуњују
Бечки документ 1999 и о
развоју војних односа
Споразум о економској
сарадњи
Споразум о слободној
трговини
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Споразум о подстицању и
узајамној заштити улагања
Споразум о научној и
технолошкој сарадњи
Споразум о сарадњи у
области образовања, науке,
културе, омладине и спортапотврђивање раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Споразум о међународном
комбинованом транспорту
робе и логистичким
услугама
Македонија (8)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о протезању и
опису државне границе
Споразум о заштити српске
и црногорске националне
мањине у Македонији и
македонске националне
мањине у Србији и Црној
Гори
Споразум о слободној
трговини
Уговор о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
Споразум о социјалном
осигурању
26. V 05
22. X 05
10/05
14. XI 05
8. III 02
26. IV 02
5/02
(6/02)
20. VI 01
5. XI 01
10/01
1. X 02
Раскинут
споразумно
26. XI 03
13. XII 02
20. VI 01
5. V 04
9/04
30. III 05
14. IX 04
17. II 05
1/05
29. III 05
13. III 09
13. V 09
38/09
5. VI 09
12. X 09
5. V 10
1/10
15. VII 10
4. IX 1996
27. IX
1996
5/96
22. VII 1997
23. II 01
9. V 01
1/01
16. VI 01
6. VII 04
29. VI 05
6/05
19. VII 05
21. X 05
1. XII 05
15/05
1. VI 06
6. VII 04
22. XII 04
22/04
9. III 05
29. XII 00
9. V 01
1/01
1. IV 02
Споразум о економској
сарадњи
Споразум о сарадњи у
области одбране
Малта (2)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Мароко (2)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о потврђивању
трговинског Споразумапотврђивање раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Мексико (2)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о сукцесији
билатералних споразума
између бивше СФРЈ и
Мексика (трговинска
конвенција, размена на
пољу културе, научнотехничка сарадња)
Молдавија (4)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о слободној
трговини
22. VII 09
11. XII 09
105/09
12. I 10
10. VI 10
5. V 10
1/10
14. VI 10
9. IX 09
5. V 10
1/10
16. VI 10
2. VII 10
23. XI 10
10/10
14. XII 10
26. X 04
20. V 05
3/05
5. XII 05
12. VII 09
29. V 09
42/09
Није ступио
на снагу
24. VI 03
5. III 04
3/04
Споразум о потврђивању
споразума СЦГ о сарадњи у
10. XII 02
10. XII 02
9. VI 05
11. V 06
3/06
23. V 06
9. VI 05
4. XI 05
13/05
1. XII 05
13. XI 03
27. V 04
13/04
9. VI 05
13. V 09
38/09
1. IX 04
стављен ван
снаге
24. X 07
9. VI 09
области образовања и
културе потврђивање раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Немачка (4)
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају услове за улазак
или боравак на територији
друге државе
Споразум о техничкој
сарадњи и помоћи
Споразум о потврђивању
споразума СЦГ о војној
сарадњи - потврђивање
раније закљученог
Споразума са државном
заједницом СЦГ
Споразум о сукцесији
билатералних споразума
између бивше СФРЈ и СРН
– 57 уговора, споразума,
протокола (укидање ратног
стања, уверење о изводима
из МК, о натурализацији, ,
заштита индустријске
својине и ауторска права,
социјално осигурање,
kapitalhilfe, споразум о
плаћању, ваздушном
саобраћају, друмском
саобраћају, ветерина,
запошљавање, о привредној,
индустријској, техничкој
сарадњи, културна и научна
сарадња, екстрадицији,
правна помоћ у кривичним
стварима, царинска
сарадња, туризма, оснивању
и делатности
информативних установа,
избегавање двоструког
опорезивања, заштита и
подстицање инвестиција)
Нигерија (1)
Споразум о узајамном
16. IX 02
30. I 03
2/03
1. IV 03
13. X 04
17. II 05
1/05
3. V 06
12. IV 08
5. V 10
1/10
14. VI 10
15. V 02
1. VI 01
15. V 02
30. I 03
3/03
Није ступио
подстицању и заштити
улагања
Норвешка (4)
Споразум о реадмисији
лица која незаконито бораве
Споразум о олакшаној
процедури за издавање виза
Меморандум о разумевању
о сарадњи у области
одбране
Споразум о сукцесији
билатералних споразума
између бивше СФРЈ и К.
Норвешке (признавање
дипломатско-конзуларног
брака, социјалном
осигурању, избегавању
двоструког опорезивања)
Пакистан (1)
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак
Перу (1)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Пољска (2)
Споразум о давању кредита
Споразум о сарадњи и
узајамној помоћи у
царинским питањима
Португал (3)
Споразум о сукцесији
споразума који су били на
снази између СФРЈ и
Португала (три споразума: о
сарадњи у области туризма,
о привредној, научној и
технолошкој сарадњи и о
сарадњи у области
информација)
Споразум о сарадњи у
области одбране
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
на снагу
30. XI 09
19/10
1. VI 10
30. XI 09
5. V 10
1/10
1. VIII 10
10. XI
5. V 10
1/10
Привремена
примена
29. V 03
29. V 03
21. V 10
28. VII 10
8/10
21. X 10
9. X 02
30. I 03
2/03
18. IV 03
16. X 02
15. V 07
26. XI 02
5. XI 07
11/02
102/07
5. XII 02
1. II 10
3. XI 03
22. XII 04
22/04
24. III 05
13. II 09
5. V 10
1/10
9. I 11
16. IX 09
5. V 10
1/10
24. VII 10
улагања
Република Српска (2)
Споразум о успостављању
специјалних паралелних
веза
Споразум о успостављању
специјалних паралелних
односа између Републике
Србије и Републике Српске
Румунија (9)
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о сарадњи у
области заштите
националних мањина
Споразум о условима
путовања њихових
држављана
Споразум о сарадњи у
војној области
Споразум о слободној
трговини
Споразум о капиталном
ремонту, модернизацији и
повећању инсталисане снаге
хидроагрегата
Хидроенергетског и
пловидбеног система
Ђердап II
Споразум о економској,
научној и техничкој
сарадњи
Конвенција о обнављању,
обележавању и одржавању
граничне линије и
граничних ознака на
заједничкој државној
граници
Русија (12)
5. III 01
10. V 01
1/01
Није ступио
на снагу
26. IX 06
23. VII 07
70/07
Привремена
примена
28. XI 1995
29. VIII
1996
4/96
15. V 1997
14. XII 04
20. V 05
3/05
23. VIII 05
4. XI 02
15. VI 04
14/04
12. VII 04
14. VII 04
20. V 05
3/05
23. VIII 05
27. X 97
21. III 05
2/05
23. XII 03
26. III 04
8/04
(11/04)
19. IX 05
21. XII 05
18/05
24. X 08
13. V 09
38/09
8. VI 09
4. IX 07
29. V 09
42/09
16. VII 09
Престао да
важи
уласком
Румуније у
ЕУ
Није ступио
на снагу
Споразум о стимулисању и
узајамној заштити улагања
Споразум о слободној
трговини
Допуна уз Споразума о
одобрењу СРЈ државног
кредита за финансирање
испорука руске опреме,
робе и услуга
Меморандум о регулисању
међусобних финансијских
питања (Меморандум
између Владе Руске
федерације и Владе Босне и
Херцеговине, Владе
Републике Македоније,
Владе СЦГ, Владе
Републике Словеније, Владе
Републике Хрватске о
регулисању међусобних
финансијских потраживања
по обрачунима везаним за
робни промет између
бившег СССР и бивше
СФРЈ) између бивших
Република СФРЈ и Руске
Федерације
Споразум о сарадњи у
области нафтне и гасне
привреде
Споразум о условима
узајамних путовања
држављана Републике
Србије и држављана Руске
Федерације
Споразум о регулисању
обавеза бившег СССР по
обрачунима везаним за
робни промет између
бившег СССР и бивше
СФРЈ
Споразум о сарадњи на
увозу озраченог нуклеарног
горива са истраживачког
реактора у Руску
Федерацију
10. X 1995
3/95
19. VII 1996
28. VIII 00
20. XII
1995
9. V 01
1/01
9. II 01
22. VI 01
4/01
Привремена
примена
9. II 01
17. IX 03
22. XII 04
22/04
Привремена
примена
25. I 08
9. IX 08
83/08
30. IX 09
20. II 09
30. IV 09
31/09
11. VI 09
27. IV 09
29. V 09
42/09
16. VI 09
10. VI 09
11. XII 09
105/09
9. III 10
Протокол о изузецима из
режима слободне трговине
(потврђивање раније
закљученог Протокола са
СРЈ)
Споразум о одобрењу
државног кредита
Републици Србији
Споразум о спречавању
елементарних непогода и
техногених хаварија и
уклањања њихових
последица
Конзуларна конвенција
САД (9)
Споразум о економској,
техничкој и другој сродној
помоћи
Споразум о подстицању
инвестиција
Споразум о заштити и
очувању одређених
културних добара
Споразум о заштити статуса
и приступу и коришћењу
војне инфраструктуре у
Републици Србији
Споразум СЦГ о сарадњи у
области спречавања ширења
оружја за масовно
уништење и унапређивању
одбрамбених и војних
односа-потврђивање раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Споразум о снабдевању и
узајамним услугама
(УСА/СРБ/01) између
Министарстава одбране
Споразум СЦГ о статусу
Интернационалне школе у
Београду - потврђивање
раније закљученог
Споразума са државном
заједницом СЦГ
Споразум СЦГ о
3. IV 09
11.XII 09
105/09
Привремена
примена
7. IV 10
28. VII 10
8/10
12. VIII 10
20. X 09
23. XI 10
10/10
9. XII 10
7. XI 05
11. V 06
4/06
7. IV 08
6. III 01
29. VI 05
7/05
11.V 01
21. VII 01
22. XI 01
12/01
12. XII 01
24. IX 04
21. III 05
2/05
Није ступио
на снагу
7. IX 06
29. V 09
42/09
Привремена
примена
5. IV 06
29. V 09
42/09
Није ступио
на снагу
8. XI 06
29. V 09
42/09
Није ступио
на снагу
5. VI 06
23. III 10
19/10
28. IX 10
19. V 06
5. V 10
1/10
10. VI 10
запошљавању лица која
живе у заједничком
домаћинству са члановима
дипломатско-конзуларних
представника –
потврђивање раније
закљученог Споразума са
државном заједницом СЦГ
Споразум о научнотехнолошкој сарадњи
Сирија (2)
Споразум о
научнотехничкој сарадњи
Споразум о сарадњи у
области туризма
Словачка (12)
Споразум о унапређењу и
узајамној заштити улагања
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају услове за улазак
или боравак на територији
друге државе
Споразум о економској
сарадњи
Споразум о развојној
сарадњи
Споразум о узајамној
помоћи у царинским
питањима
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину
Споразум о изменамa и
допунама Споразума о
унапређењу и узајамној
заштити улагања
Споразум о сарадњи у
области телекомуникација и
пошта
Споразум о научнотехнолошкој сарадњи
23. IV 10
15. XII 10
12/10
24. I 11
24. XII 01
30. I 03
4/03
6. VIII 03
26. II 09
11. XII 09
109/09
26. II 10
30.I 1996
4/96
15. VII 1998
26. II 01
29. VIII
1996
22. VI 01
4/01
1. VIII 01
30. VIII 01
16. I 02
1/02
27. II 02
5. X 05
1. XII 05
14/05
1. I 06
19. VI 03
26. XII 03
9/03
8. II 04
28. III 01
22. VI 01
4/01
29. VII 01
26. II 01
22. VI 01
4/01
15. X 01
11. IX 04
29. VI 05
6/05
13. X 05
30.VIII 01
26. II 02
3/02
5. IV 02
26. II 01
27. IX 01
9/01
9. XII 01
Споразум о заштити ратних
гробова
Споразум о развојној
сарадњи
Словенија (16)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских
пасоша
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају услове за улазак
или боравак на територији
друге државе
Споразум о сарадњи у
борби против организованог
криминала, трговини
незаконитим дрогама и
психотропним супстанцама,
тероризма и других
кривичних дела
Споразум о трговинској и
економској сарадњи
Споразум о развојној
сарадњи
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину
Споразум о међународном
друмском превозу путника
и ствари
Споразум о сарадњи у
области телекомуникација и
пошта
Споразум о сарадњи у
области туризма
Споразум о сарадњи у
области културе и
образовања
Споразум о научној и
технолошкој сарадњи
Споразум о сарадњи у
области здравства и
13. X 08
29. V 09
42/09
9. IX 09
3. XII 07
11. XII 09
105/09
27. I 10
2. XI 01
2. VII 02
7/01
11. IX 02
6. IV 01
27. XI 01
9/01
21. XII 01
6. V 01
22. VI 01
4/01
10. VIII 01
23. III 01
22. VI 01
4/01
6 XI 01
9. VII 03
8. X 03
7/03
23. III 05
18. VI 02
26. III 04
6/04
1. V 04
11. VI 03
8. X 03
7/03
31. XII 03
2. XI 01
2. VII 02
7/02
25. VII 02
18. VI 02
30. I 03
4/03
Није ступио
на снагу
18. VI 02
30. I 03
3/03
15. III 03
23. III 01
27. IX 01
9/01
20. VI 02
31. V 02
30. I 03
3/03
27. II 03
4. VI 04
17. II 05
1/05
6. VI 05
медицине
Споразум о узајамној
помоћи у царинским
питањима
Споразум о социјалном
осигурању
Споразум о сарадњи у
области одбране
Шпанија (10)
Споразум о сукцесији
билатералних споразума
који је потписала СФРЈ (пет
уговора: о сарадњи у
туризму, о ваздушном
саобраћају, о правној
помоћи у кривичним
стварима, о међународном
друмском превозу, о
привредној и научној
сарадњи)
Споразум о подстицању и
узајамној заштити улагања
Споразун о сарадњи у
области културе,
образовања и науке
Програм финансијске
сарадње
Програм финансијске
сарадње између Републике
Србије и Владе Шпаније, са
Анексом
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину
Споразум о реципрочном
признавању и замени
националних возачких
дозвола
Меморандум о разумевању
о сарадњи у области
одбране
Споразум о запошљавању
чланова породица
дипломатског, конзуларног,
административног особља
1. VI 07
5. XI 07
102/07
1. VII 08
29. IX 09
29. XII 09
111/09
1. XI 10
8. IV 09
5. V 10
1/10
11. VI 10
17. V 05
1. XII 05
14/05
20. XII 05
25. VI 02
5. III 04
3/04
31. III 04
24. IX 03
5. III 04
3/04
26. IV 04
13. VI 05
22. X 05
10/05
31. X 05
17. VII 08
13. V 09
38/09
2. VI 09
9. III 09
11. XII 09
105/09
28. III 10
9. III 09
23. III 10
19/10
6. V 10
9. III 09
5. V 10
1/10
9. III 09
23. II 10
15. XII 10
12/10
Није ступио
на снагу
Споразум о укидању виза на 17. V 05
дипломатске, службене и
званичне пасоше
Швајцарска (11)
Споразум о узајамном
7. XII 05
подстицању и заштити
улагања
Споразум о враћању и
3. VII 97
преузимању југословенских
и швајцарских држављана
обавезних да напусте
њихове територије
Споразум о трговини и
27. XI 01
привредној сарадњи
11. V 06
4/04
30. VI 06
11. V 06
3/06
20. VII 07
5. III 04
3/04
29. IV 04
26. IV 02
4/02
1. VI 02
Уговор о избегавању
двоструког опорезивањау
односу на порезе на доходак
и имовину
Споразум о ваздушном
саобраћају
Споразум о техничкој и
финансијској помоћи
Споразум о реадмисији
лица која незаконито
бораве, са протоколом о
примени споразума
Споразум о полицијској
сарадњи у борби против
криминала
Споразум о олакшаној
процедури за издавање виза
Споразум о превозу путника
и ствари у друмском
саобраћају
Споразум о социјалној
сигурности
Шведска (4)
Споразум о општим
условима за развој сарадње
Споразум о враћању и
прихватању лица која не
испуњавају или више не
испуњавају услове за улазак
или боравак на територији
друге државе
13. IV 05
22. X 05
11/05
5. V 06
31. V 02
30. I 03
3/03
28. VIII 03
21. II 03
17. VII 03
6/03
15. VIII 03
30. VI 09
23. III 10
19/10
1. V 10
30. VI 09
23.III 10
19/10
7. II 11
30. VI 09
5. V 10
1/10
1. VII 10
9. XII 09
5. V 10
1/10
10. VII 10
11. X 10
22. XII 10
13/10
Није ступио
на снагу
16. XI 01
1. VII 02
7/02
9. VIII 02
20. IX 02
30. I 03
2/03
15. III 03
Споразум о општим
29. I 07
одредбама и условима за
развојну сарадњу
Споразум о сукцесији
20. I 03
билатералних споразума
између бивше СФРЈ и К.
Шведске (о ваздушном
саобраћају, друмском
саобраћају, социјалном
осигурању, узајамној
заштити инвестиција,
избегавању двоструког
опорезивања, заштита
информација које се односе
на пројекте одбране)
Турска (16)
Уговор о избегавању
12. X 05
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину
Споразум о међусобном
13. XII 01
укидању виза за носиоце
дипломатских, службених,
специјалних, односно
званичних пасоша
11. XII 09
Споразум о узајамној
административној помоћи у
спречавању, истраживању и
сузбијању царинских
прекршаја
Споразум о војнонаучној и
војнотехничкој сарадњи
Споразум о узајмном
подстицању и заштити
улагања
Споразум о сарадњи у
војној индустрији
Споразум о сардњи у
области туризма
Споразум о сарадњи у
области образовања, науке,
културе и спорта
105/09
Привремена
примена
20. I 03
11. V 06
3/06
10. VIII 07
16. XII 02
12/01
6. II 02
30. I 03
4/03
27. I 03
стављен ван
снаге
ступањем на
снагу
Споразума о
укидању
виза на све
врсте пасоша
1. V 03
9. VIII 04
22. XII 04
22/04
30. VI 08
2. III 01
22. VI 01
4/01
10. XI 03
19. VIII 04
17. II 05
1/05
4. IV 05
12. II 04
29. VI 05
7/05
18. VII 05
12. IV 02
30. I 03
3/03
14. IV 06
Споразум о
научнотехничкој сарадњи
Споразум о слободној
трговини
Споразум о социјалној
сигурности
Споразум о техничкој и
финансијској сарадњи
Споразум о економској
сарадњи
Споразум о сарадњи у
области инфраструктурних
пројеката
Споразум о узајамном
укидању виза
Споразум о социјалном
осигурању
Украјина (10)
Споразум о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Конзуларна конвенција
Споразум о војно-техничкој
сарадњи
Споразум о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Уговор о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
и на имовину
Споразум о сарадњи у
области туризма
Споразум о научнотехничкој сарадњи
Споразум о сарадњи у
области здравства и
медицинске науке
Споразум о сарадњи у
области спречавања
ванредних ситуација и
отклањања њихових
последица
Споразум о узајамној
помоћи у царинским
питањима
29. VIII 02
30. I 03
3/03
26. II 03
1. VI 09
11. XII 09
105/09
1. IX 10
26. X 09
5. V 10
1/10
26. X 09
5. V 10
1/10
26. X 09
5. V 10
1/10
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
9. VII 10
26. X 09
5. V 10
1/10
12. VII 10
12. VII 10
22. X 10
9/10
3. XII 10
12. X 05
11. V 06
4/06
Није ступио
на снагу
18. X 04
20. V 05
3/05
12. VIII 05
1. X 01
4. XI 03
1. VII 02
15. VI 04
7/02
14/04
7. VI 05
4. VIII 04
9. I 01
22. VI 01
4/01
14. VIII 01
22. III 01
22. VI 01
4/01
29. XI 01
4. XI 03
5. V 04
10/04
9. I 01
22. VI 01
4/01
1. X 01
16. XII 02
12/01
Није ступио
на снагу
Није ступио
на снагу
29. I 03
1. X 01
5. V 04
10/04
28. V 04
5. III 10
23. XI 10
10/10
Није ступио
на снагу
Велика Британија и
Северна Ирска (3)
Споразум о узајмном
6. XI 02
подстицању и заштити
улагања
Споразум о сарадњи у
6. XI 02
области образовања, науке и
културе и спорта
Меморандум о разумевању
26. I 09
и сарадњи у области
одбране
5. V 04
10/04
3. IV 07
30. I 03
2/03
27. VIII 03
5. V 10
1/10
10. VI 10
Download

Закон о ратификацији /потврђивању споразума/ меморандума