Tehnički institut / Technical Institute of Bijeljina
ZBORNIK RADOVA / BULLETIN OF
Godina / Year IV – No. 6.
UDC: 62
DOI: 10.5825
ARHIV
ZA TEHNIČKE NAUKE
Archives for Technical Sciences
B i j e l j i n a 2012
ISSN 1840-4855
ARHIV
ZA TEHNIČKE NAUKE
Archives for Technical Sciences
Osnivač i izdavač: / Founder and publisher:
Tehnički institut Bijeljina / Technical Institute of Bijeljina
Glavni i odgovorni urednik: / Editor in Chief:
Prof. dr Neđo Đurić
Uređivački odbor: / Editorial Board:
Acad. prof. dr Stevan Karamata, Prof. dr Jovan Đuković,
Prof. dr Petar Santrač, Prof. dr Svjetlana Cupać, Prof. dr Hazim Hrvatović,
Prof. dr Božo Kolonja, Doc. dr. Mirko Ivković,
Prof. dr Josip Halamić, Dr Robert Šajn, nauč. savjetnik
Tehnički urednik: / Technical Editor:
Tadić Snežana, dipl. inž.
Adresa: / Address:
Tehnički institut Bijeljina, Starine Novaka bb
Tel. +387 (55) 203 – 022, 211 – 701
Fax. +387 (55) 203 – 312
E. mail: [email protected]
www.arhivzatehnickenauke.com
Štampa: / Press:
Grafosemberija Bijeljina
Tiraž: / Circulation:
300 primjeraka: / copies
SADRŽAJ-CONTENT
GEOLOGIJA - GEOLOGY
Đurić Neđo, Radovanović Slavko.
Eenergetska potencijalnost geotermalnih resursa i mogućnost
njihovog korištenja za toplifikaciju grada Bijeljine
Geothermal energy resources and potentiality possibility
of its use for heating city of Bijeljina
............
1
Isabegović Jasmin, Šabović Almir, Isaković Hamo
Potencijal ugljeva Žepačko-Novošeherskog basena na primjeru
ležišta „Brezove Dane“
Potential of coal in “Zepce-Noviseher” basin case study
of deposit “Brezove Dane”
............
11
Maksimović Miro, Milošević Dimšo, Ječmenica Zlatko
Palinološka istraživanja na području Ugljevičkog basena
Palinological research in basin Ugljevik
.....................
21
RUDARSTVO – MINING
Малбашић Владимир, Стојановић Лазар, Ковачевић Жељко, Триван Јелена
Eкономски елементи оптимизације технолошке фазе откопавања и
транспорта јаловине на површинском копу „Бувач“
Еconomic elements of optimization of waste mining and haulage
phase at the open pit „Buvač“
............
27
Milošević Dimšo, Maksimović Miro
Pouzdanost kombinovanih sistema površinske eksploatacije
The reliability combined systems surface exploitation
............
37
Триван Јелена
Анализа утицајних фактора код избора технолошког процеса подземног откопавања угљених
слојева
Аnalysis of the influencing factors in the selection of the underground
technological process in the coal layers
............
43
GRAĐEVINARSTVO – CONSTRUCTION
Obradović Miljan, Hadžić Rašid
Doprinos tehnologiji izvođenja konstrukcije skele lučnog armirano
betonskog mosta
The contribution of construction tehnology scaffold concrete arch bridge
............
51
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – ENVIRONMENT
Šabović Almir, Isabegović Jasmin
Odlaganje otpada nastalog tokom istraživanja i eksploataciji nafte
i plina pomoću bušotina utiskivanjem u podzemlje i mogućnost
praćenja utiskivanja
Disposal of waste generated during research and exploatation of oil
and gas with injection wells in underground and possibility
to monitor injection
............
Đurić Neđo, Babić Radenka, Savković Petar, Vidaković Mira
Uticaj meteroloških parametara na koncentracije SO2 u vazduhu
grada Bijeljine
The impact of meteorological parameters on SO2 concentration in
air of Bijeljina city
............
67
............
77
59
PRETHODNO OBJAVLJENI RADOVI
Đurić Neđo, Santrač Petar, Bajić Željko
Izgradnja podzemnih objekata – garaže i saobraćajnica na gradskom
trgu u Bijeljini
Building underground facilities - garages and road on the main square
in Bijeljina
Download

A R H I V