ANALITIČKA OBRADA ČLANAKA
/objavljenih u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske/
Arhiv za tehničke nauke br. 6.
ANALYTICAL PROCESSION OF ARTICLES
/published in the National and university library of Republika Srpska/
Archives for Technical Sciences, No. 6.
ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
God. 4, br. 6. (2012) – Bibliografija radova
ĐURIĆ, Neđo
Energetska potencijalnost geotermalnih resursa i mogućnost njihovog korištenja za
toplifikaciju grada Bijeljine / Neđo Đurić, Slavko Radovanović. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.001D.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 1-9.
620.91:550.36(497.6Bijeljina)
COBISS.BH-ID 2770712
1
ĐURIĆ, Neđo
Izgradnja podzemnih objekata-garaže i saobraćajnice na gradskom trgu u
Bijeljini / Đurić Neđo, Santrač Petar, Bajić Željko. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.077D.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6, 2012, str. 77-81.
711.61:656.1
COBISS.BH-ID 2775576
2
EKONOMSKI elementi optimizacije tehnološke faze otkopavanja i transporta
jalovine na površinskom kopu "Buvač" / Malbašić Vladimir, Stojanović Lazar,
Kovačević Željko, Trivan Jelena. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.027M.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 27-36.
622.272:622.3(497.6Buvač)
COBISS.BH-ID 2771480
3
ISABEGOVIĆ, Jasmin
Potencijal ugljeva žepačko-novošeherskog basena na primjeru ležišta
"Brezove dane" / Isabegović Jasmin, Šabović Almir, Isaković Hamo. - . Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.011I.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 11-19.
622.271(497.6)
COBISS.BH-ID 2770968
4
MAKSIMOVIĆ, Miro
Palinološka istraživanja na području ugljevičkog basena / Maksimović
Miro, Milošević Dimšo, Ječmenica Zlatko. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.021M.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 21-26.
622.322:622.271(497.6Ugljevik)
COBISS.BH-ID 2771224
5
MILOŠEVIĆ, Dimšo
Pouzdanost kombinovanih sistema površinske eksploatacije / Milošević
Dimšo, Maksimović Miro. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.037M.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 37-42.
622.33.013
COBISS.BH-ID 2771992
6
OBRADOVIĆ, Miljan
Doprinos tehnologiji izvođenja konstrukcije skele lučnog armirano
betonskog mosta / Obradović Miljan, Hadžić Rašid. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.051O.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 51-58.
624.012.45.04
COBISS.BH-ID 2773528
7
TRIVAN, Jelena
Analiza uticajnih faktora kod izbora tehnološkog procesa podzemnog
otkopavanja ugljenih slojeva / Trivan Jelena. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.043T.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 43-49.
622.33.013:622.272
COBISS.BH-ID 2772248
8
UTICAJ meteoroloških parametara na koncentracije SO2 u vazduhu grada
Bijeljine / Đurić Neđo, Babić Radenko, Savković Petar, Vidaković Mira. - . Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.067D.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 67-75.
504.3:66.074.32(497.6 Bijeljina)
COBISS.BH-ID 2775320
9
ŠABOVIĆ, Almir
Odlaganje otpada nastalog istraživanja i eksploatacija natfe i plina pomoću
bušotina utiskivanjem u podzemlje i mogućnost praćenja utiskivanja / Šabović
Almir, Isabegović Jasmin. - . –
Način dostupa (URL): http://dx.doi.org/10.5825/afts.2012.0406.059S.
U: Arhiv za tehničke nauke. - ISSN 1840-4855.. - God. 4, br. 6 (2012), str. 59-66.
622.323:556.31
COBISS.BH-ID 2774040
10
******************************
РЕГИСТАР НАСЛОВА
Analiza uticajnih faktora kod izbora tehnološkog procesa podzemnog otkopavanja ugljenih
slojeva 8
Doprinos tehnologiji izvođenja konstrukcije skele lučnog armirano betonskog mosta 7
Ekonomski elementi optimizacije tehnološke faze otkopavanja i transporta jalovine na
površinskom kopu "Buvač" 3
Energetska potencijalnost geotermalnih resursa i mogućnost njihovog korištenja za
toplifikaciju grada Bijeljine 1
Izgradnja podzemnih objekata-garaže i saobraćajnice na gradskom trgu u Bijeljini 2
Odlaganje otpada nastalog istraživanja i eksploatacija natfe i plina pomoću bušotina
utiskivanjem u podzemlje i mogućnost praćenja utiskivanja 10
Palinološka istraživanja na području ugljevičkog basena 5
Potencijal ugljeva žepačko-novošeherskog basena na primjeru ležišta "Brezove dane" 4
Pouzdanost kombinovanih sistema površinske eksploatacije 6
Uticaj meteoroloških parametara na koncentracije SO2 u vazduhu grada Bijeljine
**************************
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
Babić, Radenko (аутор) 9
Bajić, Željko (аутор) 2
Vidaković, Mira (аутор) 9
Đurić, Neđo 1, 2
Đurić, Neđo (аутор) 9
Isabegović, Jasmin 4
Isabegović, Jasmin (аутор) 10
Isaković, Hamo (аутор) 4
Ječmenica, Zlatko (аутор) 5
Kovačević, Željko (аутор) 3
Maksimović, Miro 5
Maksimović, Miro (аутор) 6
Malbašić, Vladimir (аутор) 3
Milošević, Dimšo 6
Milošević, Dimšo (аутор) 5
Obradović, Miljan 7
Radovanović, Slavko (аутор) 1
Savković, Petar (аутор) 9
Santrač, Petar (аутор) 2
Stojanović, Lazar (аутор) 3
Trivan, Jelena 8
Trivan, Jelena (аутор) 3
Hadžić, Rašid (аутор) 7
Šabović, Almir 10
Šabović, Almir (аутор) 4
Download

ANALITIČKA OBRADA ČLANAKA