Nostalgična tura 1
Mećavnik-Višegrad- Trebinje - Dubrovnik - Mostar Sarajevo
3 dana - autobusom
Polasci: 14.02 / 07.03. / 21.03 / 21.04 / 01.05.2014.
Povratak: 16.02. /09.03. / 23.03 / 23.04 / 03.05.2014.
1. dan BEOGRAD-MEĆAVNIK-VIŠEGRAD-TREBINJE
Dolazak u park prirode Šargan-Mokra gora u prepodnevnim satima. Obilazak čuvene pruge „Šarganska osmica" kao i
Drvengrada na Mećavniku - sagrađen po ideji čuvenog filmskog reţisera Emira Kusturice. Nastavak putovanja za
Višegrad. Kraći odmor. Obilazak starog mosta, čuvene ''Ćuprije na Drini'' i spomenika Ive Andriću, Andrić grad, koji su
izgradili Emir Kusturica i Vlada Republike Srpske u čast Nobelovca. Kraći odmor. Nastavak putovanja za Trebinje.
Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
2. dan TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE
Doručak. Odlazak do izletišta Crkvina, odakle se pruţa prelep pogled na grad i njegovu okolinu. Osim uređenih
parkova i fontana na Crkvini se nalaze: Hercegovačka Gračanica, verna kopija Manastira Gračanica sa Kosova, u kojem
je sahranjen Jovan Dučić, galerija pozlaćenih Ikona i mauzolej pesnika Jovana Dučića. Povratak u grad. Obilazak:
Arslanagića most iz XVI veka sagrađen od kamena, Trebišnjice, manastir Tvrdoš iz XVI veka, šetnja ulicama starog
grada gde ćemo posetiti Sat kulu, gradske zidine sa trgovima...."Trg Pesnika" gde su platani stari preko 100 godina,
koji predstavljaju simbol grada. Na trgu se nalaze brojni pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anţujska,
Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Polazak za Dubrovnik. Dubrovnik je jedinstven u svetu zbog impresivnih
srednjevjekovnih tvrđava, crkava, samostana i palata i često ga nazivaju biserom Jadrana. Razgledanje grada: palata
Sponza, Orlandov spomenik, Lovrenac, šetnja Stradunom...Mogućnost obilaska gradskih zidina. Slobodno
vreme.Povratak u Trebinje. Večera. Slobodno veče. Noćenje.
3. dan TREBINJE - MOSTAR – SARAJEVO - BEOGRAD
Rani doručak. Polazak za Mostar. Obilazak manastira Ţitomislić koji je izgrađen u XVII veku, porušen 1992. godine i
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
ponovo obnovljen 2004. godine. Nastavak putovanja za Mostar.Obilazak građevina koje datiraju iz turskog doba: Stari
most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz
osmanlijskog perioda, podignuta je prije 1558.g. i po predanjima Stari most je sagrađen po uzoru na ovaj mali most.
Kujundţiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama.
Nastavak putovanja ka Sarajevu. Sarajevo je imalo tu sreću da se u svojoj šest vekova dugoj istoriji, na raskrsnici
istočnih i zapadnih, severnih i juţnih kulturnih tokova, duhovno obogaćuje i nadograđuje. Razgledanje starog dela
grada, Baščaršije, kujundţiluka, Begove dţamije...Polazak za Beograd oko 18:00h. Dolazak u Beograd u ponoćnim
satima.
CENA ARANŢMANA PO OSOBI: 89€
Plativo u 8 rata (novembar-jun) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Bance Intesa
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
Aranţman obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase (TV,klima)
- 2 polupansiona u hotelu sa 3* u Trebinju
- Razgledanje gradova prema programu
- Troškove organizacije i vođstva puta
Aranţman ne obuhvata:
-Doplata za 1/1 sobu 30€ (na upit)
-Međunarodno zdravstveno osiguranje 737,00
-Ulaznice za kulturno-istorijske spomenike –
Dubrovnik-Gradske zidine i Lovrenac 70kuna (oko 9.50 Eur); Kneţev dvor 40kuna (oko 5.50Eur);
-Individualne troškove
Program je rađen na bazi od minimum 40 putnika
Raspored razgledanja se moţe menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i
vremenskih uslova. Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih
objektivnih okolnosti (guţva na granici, guţva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak,
promene u viznom reţimu). Organizator putovanja moţe povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora
došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom trţištu ili trţištu roba
i usluga. Agencija zadrţava pravo otkaza aranţmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5
dana pred polazak na putovanje. Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije
FALCON TOURS.
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
Download

Nostalgična tura 1 Mećavnik-Višegrad- Trebinje