Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka
Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka
Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: [email protected]
Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: [email protected]
Broj: 03-UP-031-1563/12
Datum: 09.07.2012. godine
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na osnovu člana 260. Zakona o
tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 92/06, 34/09 i
30/12) i člana 129. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni
glasnik Republike Srpske” broj 13/02, 87/07 i 50/10), a u vezi sa članom 7. i 25. Zakona o
preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 65/08 i
92/09), u sprovođenju nadzora primjene istog zakona u postupku preuzimanja
Akcionarskog društva “TRUDBENIK” Doboj, od strane obveznika preuzimanja Društva
sa ograničenom odgovornošću „AIKON“ Zagreb (Identifikaciona oznaka:
119100133587023), Vrbik 3, Zagreb, Republika Hrvatska, po osnovu sticanja preko 25%
akcija emitenta sa pravom glasa, dana 09.07.2012. godine po skraćenom postupku donosi
slijedeće
R J E Š E Nj E
1. Utvrđuje se da je za Društva sa ograničenom odgovornošću „AIKON“ Zagreb,
nastupila zabrana vršenja prava glasa na skupštini akcionara kod emitenta
“TRUDBENIK” a.d. Doboj po osnovu svih stečenih akcija ovog emitenta računajući od
19.01.2012. godine pa sve dok ne sprovede postupak preuzimanja u skladu sa odredbama
Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (u daljem tekstu: Zakon).
2. Računajući od 19.01.2012. godine do isteka roka važenja ponude, odnosno trenutka
plaćanja deponovanih akcija, akcije s pravom glasa koje su predmet ponude, imenovani ne
smije sticati niti se smije obavezati da će ih sticati na drugi način, osim ponudom za
preuzimanje, niti smije otuđivati ili se obavezivati da će otuđiti akcije koje daju pravo
glasa u skupštini emitenta.
3. Nalaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti da na računu imenovanog
vlasnika upiše zabranu vršenja prava glasa na skupštini akcionara emitenta i zabranu
raspolaganja na svim akcijama emitenta.
O b r a z l o ž e nj e
U vršenju nadzora nad primjenom Zakona, Komisija za hartije od vrijednosti Republike
Srpske (u daljem tekstu: Komisija) je, na osnovu izvještaja Centralnog registra od
20.01.2012. godine, utvrdila da je „AIKON“ d.o.o. Zagreb, po osnovu poslova zaključenih
na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, dana 16.01.2012. godine, stekao 672.885 akcija
sa pravom glasa emitenta “TRUDBENIK” a.d. Doboj, te da na dan prenosa 19.01.2012.
godine posjeduje preko 25% (30,39532%) akcija sa pravom glasa navedenog emitenta.
Odredbom člana 4. stav 1. Zakona je propisano da je lice koje neposredno stekne akcije
emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 25% od ukupnog
broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, obavezno da o sticanju odmah
obavijesti emitenta, Komisiju, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje pod
uslovima i na način određen tim Zakonom.
U smislu odredbe člana 2. stav 1. tačka đ) Zakona smatra se da su akcije stečene upisom
prenosa akcija na račun sticaoca u Centralnom registru hartija od vrijednosti. Kako, u
smislu člana 7. Zakona, od datuma sticanja akcija nastupaju pravne posljedice za sticaoca u
vidu prestanka prava glasa na akcionarskoj skupštini po osnovu njegovih akcija, koja traje
sve dok ne sprovede postupak preuzimanja u skladu sa odredbama Zakona, valjalo je
odlučiti kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Isto tako, od navedenog datuma sticanja akcija do isteka roka važenja ponude, odnosno
trenutka plaćanja deponovanih akcija, u skladu sa članom 25. Zakona, imenovani ne smije
sticati niti se smije obavezati da će sticati akcije s pravom glasa koje su predmet ponude na
drugi način, osim ponudom za preuzimanje, niti smije otuđivati ili se obavezivati da će
otuđiti akcije koje daju pravo glasa u skupštini emitenta, zbog čega je valjalo riješiti kao u
tački 2. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 3. se temelji na odredbi člana 9. stav 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti,
prema kome se ograničenje prava na hartijama od vrijednosti upisuje u Centralni registar
hartija od vrijednosti.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:
Prema odredbi člana 42. stav 2. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava akti koje
donosi Komisija u sprovođenju tog zakona su konačni.
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje
upravnog spora Okružnom sudu Banja Luka, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
Tužba se podnosi u dva primjerka, a uz tužbu se prilaže ovo rješenje i sudska taksa u
propisanom iznosu.
Predsjednica
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Mira Potkonjak
Dostavljeno:
1. „AIKON“ d.o.o. Zagreb, Vrbik 3, Zagreb, Republika Hrvatska
2 “TRUDBENIK” a.d. Doboj, Nikole Tesle 26, Doboj- emitent
3. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
4. U spis predmeta
5. U arhivu
2
Download

Број: 03-УП-031-206/05 - Komisija za hartije od vrijednosti