Sarajevo, 23.01.2013. godine
OBAVIJEST
obveznicima plaćanja naknada za elektronički I elektronski otpad
Obavještavamo obveznike plaćanja naknada za upravljanje otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda da je dana 20.10.2012. godine stupio na snagu Pravilnik o
upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda objavljen u u ”Službenim
novinama FBiH br.87/12” dana 12.10.2012. godine.
Pozivamo sve obveznike da se u što kraćem roku registruju u Fondu za zaštitu okoliša
FBiH, i dostave prvi izvještaj za period od datuma donošenja Pravilnika do kraja 2012.
godine.
Dalje izvještavanje vršiti na polugodišnjem nivou, u skladu sa Pravilnikom i dole navedenim
uputama:
1. Registraciju izvršiti prema formi koju možete naći na stranici Fonda (www.fzofbih.org.ba)
Tabela 1. sa osnovnim podacima obveznika.
2. Takođe napominjemo obveznike da su, u skladu sa Pravilnikom Član 15. i Član 18.,
dužni u propisanom roku dostaviti u Fond izvještaje o količinama i vrsti opreme
stavljene na tržište. Molimo obveznike da pored forme izvještaja koja je izdata u sklopu
navedenog Pravilnika takođe popune i dostave i formu izvještaja Fonda, koju je moguće
naći u elektronskoj formi na našoj web stranici (www.fzofbih.org.ba). Podatke o
količinama i razredima opreme potrebno je dostaviti u Tabeli 2. sa podacima o
količinama i vrstama električnog i elektronskog otpada.
Molimo obveznike da pored forme izvještaja koja je izdata u sklopu navedenog Pravilnika
takođe popune i dostave i formu izvještaja Fonda, koju je moguće naći u elektronskoj formi
na našoj web stranici (www.fzofbih.org.ba).
Navedene tabele je potrebno dostaviti u originalu (sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica) na
adresu Fonda.
Molimo Vas da nam se obratite za sve eventualne nejasnoće i dodatne informacije na
slijedeće kontakte:
Fond za zaštitu okoliša FBiH
Hamdije Čemerlića 39A
71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Phone: +387 (0)33 72 36 80
Fax: +387 (0)33 72 36 88
E-mail: [email protected]
http:// www.fzofbih.org.ba
71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39A
Tel: (+387 33) 72 36 80
Fax: (+387 33) 72 36 88
e-mail: [email protected]
http//www.fzofbih.org.ba
Download

OBAVIJEST za obveznike - fond za zaštitu okoliša fbih