Pečat preduzeća
POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA
Popunjava poslodavac
Datum
Potvrđujemo da je
JMBG
Iz (mesto)
ulica
broj
sa ličnom kartom broj
Broj rešenja
izdatom od MUP
po zanimanju
zaposlen/a u
(naziv poslodavca)
na neodređeno vreme, počev od
dd/mm/gggg
na određeno vreme počev od
zaključno sa
Na zahtev
iz
sa stanom u ulici
zaposlenog u
na radnom mestu
da se na njegovu zaradu stavi administrativna zabrana u korist Findomestic banke a.d. Beograd,
radi obezbeđenja otplate kredita/kartice, po osnovu Zahteva br
od
dd/mm/gggg
donosimo sledeće
ili
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI - DUŽNIK
Na zaradu radnika
na radnom mestu
jmbg
telefon na poslu
administrativna zabrana u korist Findomestic banke a.d. Beograd, Bul. Mihaila Pupina 115a, radi
obezbeđenja otplate kredita / kreditne kartice, kamate i pripadajućih troškova po Ugovoru broj
u momentu izdavanja ove potvrde ostvario ukupan radni staž u trajanju od
gg/mm
Prosečna zarada zaposlenog u prethodna 3 meseca iznosi RSD
bruto
Prosečna zarada zaposlenog u prethodna 3 meseca iznosi RSD
neto
i isplaćuje se na račun broj
kod
banke.
Stručna sprema
NSS
SSS
VŠS
VSS
Magistar i više
Ova potvda se izdaje radi podnošenja zahteva za kredit/kreditnu karticu kod Findomestic banke a.d.
Beograd i može se koristiti u svrhu provere plaćenih poreza i doprinosa.
PODACI O PREDUZEĆU
Pun naziv preduzeća
Adresa preduzeća (mesto, ulica i br.)
Matični broj preduzeća
Telefon preduzeća
od
odobrene/og na rok od
Kontakt osoba u službi za obračun plata
dd/mm/gg
meseci/a.
Po ovoj administrativnoj zabrani obustava se vrši u korist žiro računa Findomestic banke ad Beograd:
za indeksiran kredit: na račun 240-5000168802150-86 sa pozivom na broj:
na ime mesečne rate kredita iznos od:
EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
za dinarski kredit: na račun 240-5000168802150-86 sa pozivom na broj:
na ime mesečne rate kredita, iznos od
RSD
za kreditnu karticu: na račun 908-24001-46 sa pozivom na broj:
na ime mesečne rate iznos od:
RSD
Prva rata dospeva
Tekući račun preduzeća
dd
mm
a ostale do
gggg
dd
mm
gggg
Naznačena rata može se menjati samo po osnovu pismenog obaveštenja dobijenog od Findomestic
banke a.d. Beograd o iznosu rate.
Telefon obračunske službe
Veličina preduzeća (br. zaposlenih):
stavlja se
11-25
Obavezujemo se da ćemo u daljoj otplati postupiti po vašem pismenom obaveštenju o promeni iznosa
mesečnih rata.
Ova potvrda izdaje se od strane ovlašćenih lica, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Zabranu nećemo skinuti do dobijanja pismenog obaveštenja, od strane Findomestic banke a.d.
Beograd, da je kredit u celosti isplaćen.
1-10
više od 100
privatni preduzetnik
51-100
25-50
obeležiti
/
Za obračunsku službu - potpis
Ime i prezime odgovornog lica
Funkcija
Na ovu administrativnu zabranu shodno se primenjuju odredbe važećeg propisa u Republici Srbiji kojim
je regulisano izvršenje na zaradi i drugim ličnim primanjima zaposlenog i postupak radi sprovođenja tog
izvršenja.
za obračunsku službu - potpis
/
/
Mesto i datum
Funkcija
Potpis
Mesto i datum
M.P.
(preduzeće)
Ime i prezime odgovornog lica
/
M.P.
(preduzeće)
Potpis
Download

POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA