P R O S P E K T
ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA
"AGROINDUSTRIJA" A.D. NOVI SAD
Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju
investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i
obaveza iz tih hartija od vrednosti.
Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu
izdavaoca hartija od vrednosti i hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu.
SADRŽAJ
A. UVOD
1.
2.
3.
4.
Izdavalac hartija od vrednosti
Izdate hartije od vrednosti
Kratak pregled osnovnih podataka o izdavaocu
Brokersko-dilersko društvo
B. OSNOVNI PROSPEKT
1. Detaljni podaci o izdatim hartijama od vrednosti
2. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti
2.1. Osnovni podaci
2.2. Kapital izdavaoca
2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca
2.4. Imaoci akcija
3. Poslovanje i imovina izdavaoca
3.1
Delatnost izdavaoca
3.2. Imovina izdavaoca
3.3. Finansijski podaci
3.4. Druge bitne činjenice
4. Razvojna politika izdavaoca
5. Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora
5.1. Članovi uprave i nadzornog odbora
5.2. Osnivači izdavoca
5.3. Naknade i druga davanja izdvaoca
5.4. Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavoca
6. Odgovorno lice
A. UVOD
1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI
Naziv
Sedište
Matični broj
PIB
Osnovna delatnost
AGROINDUSTRIJA A.D.
Braće Ribnikar 56/105, Novi Sad
08040486
101634532
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
niskogradnje
2. IZDATE HARTIJE OD VREDNOSTI
Osnov po kom su hartije emitovane
Datum odluke
Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama
Redosled emisije
vrsta, klasa, serija
CFI kod
ISIN broj akcija
Zakon o privatizaciji, odredbe Uredbe o
prodaji kapitala i imovine javnom
12.12.2008.
19.428
I emisija
akcije, obične
ESVUFR
RSAGINE68662
Dužničke hartije od vrednosti
Hartije od vrednosti sa pravima u određenom roku
Prava i obaveze iz emitovanih hartija od vrednosti
pravo na upravljanje
pravo na dividendu
pravo na deo stečajne mase
Zamenjivost emitovanih hartija od vrednosti
Garanice i jemstva
Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti po klasama i
serijama - obim emisije akcija
Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti
1.000,00
Vanberzansko tržište
Beogradska berza a.d.
Beogard
3. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNSOTI
"Agroindustrija" akcionarsko društvo za konsalting
Pun naziv preduzeća
Adresa
Datum osnivanja
Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
Matični broj
Tekući računi
Sektor klasifikacije delatnosti
Osnovna delatnost
Promet delatnosti (ukoliko postoje) i datum
Osoba za kontakt
Telefon
Faks
E-mail
i inženjering u prehrambenoj industriji
Braće Ribnikar 56/105, Novi Sad
31.05.1977.
BD 77908
08040486
160-920943-98 Intesa banka ad Beograd
Đ-građevinarstvo
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
niskogradnje
Nebojša Rakočević –generalni direktor
021/540-178, 021/654-0030
021/540-178
[email protected]
4. BROKERSKO - DILERSKO DRUŠTVO KOJE UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU TRGOVANJA NA BERZI
Naziv sedište brokersko - delerskog društva
"Metals banka" a.d., Novi Sad, Stražilovska 2
B. OSNOVI PROSPEKT
1. DETALJNI PODACI O IZDATIM HARTIJAM DO VREDNOSTI
Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon)
Datum donošenja Odluke i naziv organa
Ukupna nominalna vrednost hartija od vrednosti
Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama
Opis hartija od vrednosti
Redosled emisije
vrsta, klasa, serija
CFI kod
ISIN broj akcija
Dužničke hartije od vrednosti
Hartije od vrednosti sa pravima u određenom roku
Prava i obaveze iz emitovanih haritija
Zakon o privatizaciji, odredbe Uredbe o
prodaji kapitala i imovine javnom
12.12.2008.
1.000
19.428
akcije, obične
I emisija
A serija
ESVUFR
RSAGINE68662
pravo na upravljanje
pravo na dividendu
pravo na deo stečajne mase
Dividenda, kamate i drugi prinosi
Pravo na konverziju ili zamenu
Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje
Ograničenja prenosa haritija od vrednosti
Centralni registar, depo i kliring hartija
od vrednosti, Beograd
U skladu sa zakonom i aktima Društva
Način i nadeležnost sudova o eventualnim sporovima
Sud Novi Sad
Garantovanje, obezbeđenje hartije od vrednosti
Nominalna vrednost jedene hartije od vrednosti po klasam i
serijama
Obračunska vrednost jedne hartije od vrednosti (na dan 31. 12.
2009.)
Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti
1.000,00
-608,55
Vanberzansko tržište
Beogradska berza a.d. Beograd
Poreske obaveze imalaca hartije od vrednosti
Pravo preče kupovine
"Metals banka" a.d.
Stražilovska 2
21000 Novi Sad
Brokersko - dilersko društvo koje učestvuje u organizovanju
tel: 021/4884-670
trgovanja na berzi
fax: 021/4884-696
e-mail: [email protected]
www.metals-banka.rs
2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI
2.1. Osnovni podaci
Naziv
Sedište
Matični broj
PIB
AGROINDUSTRIJA A.D.
Braće Ribnikar 56/105, Novi Sad
08040486
101634532
Odnos prema drugim preduzećima
Način povezivanja izdavaoca sa drugim pravnim licima
Kontrolisano društvo
Osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim
Zakon o privatizaciji, odredbe Uredbe o prodaji
licima, odnosno učešće drugih pravnih lica u upravljanju
kapitala i imovine javnom aukcijom
pravnog lica izdavaoca
Uvid u opšta akta moguć je u sedištu izdavaoca od
Opšta akta izdavaoca
09-13h.
2.2. Kapital izdavaoca
Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja 31. 12. 2009.) u hiljadama dinara
Ukupni kapital
0
Osnovni kapital
19.489
Upisan, a neuplaćeni kapital
Revalorizacione i ostale rezerve
Neraspoređena dobit
Gubitak
19.489
Otkupljene sopstvene akcije
Izdate akcije
18.525
Vrste, klasa i nominalna vrednost akcija po klasama
pravo na upravljanje
Prava iz akcja po klasama
pravo na dividendu
pravo na deo stečajne mase
Prenosivost akcija po klasama
U skaldu sa Zakonom
Način izdavanja akcija
Ograničenja pojedinih prava iz akcija
nema
Promene osnovnog kapitala
Ovlašćeni kapital
Uslovno povećanje kapitala
Datum donošenja odluke o uslovima povećanja kapitala
Ukupna nominalni iznos uslovnog povećanja kapitala
Vrste, klasa i nominalna vrednost akcija po klasama
akcije, obične, 1.000,00
pravo na upravljanje
pravo na dividendu
pravo na deo stečajne mase
Prava iz akcja po klasama
Prenosivost akcija po klasama
Uslovi za izdavanje akcija u odluci o uslovima povećanja
kapitala
Osnovni kapital
31. 12. 2007.
19.443
31. 12. 2008.
19.443
31. 12. 2009.
19.489
15.397
4.723
614
Revalorizacione
i
druge
rezerve,
neraspoređena dobit
Promena kapitala
Upisan i neuplaćeni
kapital
Gubitak
Otkupljene sopstvene
akcije
Emisiona premija
Podaci o portfelju
sopstvenih akcija
Broj sopstvenih akcija prema klasi
Sopstvene akcije
Vreme i razlog sticanja
Podaci o portfelju sopstvenih akcija
2.3. Obračunska vrednost hartijama od vrednosti izdavaoca
Obračunska vrednost Izračunata je tako što se ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka iznad visine kapitala, i
iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza, te deli ukupnim brojem akcija izdavaoca;
akcija na dan 31. 12.
608,55
2009. godine
Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje Beogradska berza a.d., Beograd
akcijama izdavaoca
Vanberzansko tržište
Vreme određeno za trgovanje akcijama
Svaki radni dan 10 - 12h
Cena
200
100
Trgovina hartijama
od vrednosti
izdavaoca
0
28.12. 29.12. 30.12. 31.12.
Grafički prikaz osciliranja srednje cene i prometa
Obim
1000
500
0
28.12. 29.12. 30.12. 31.12.
Opis hartie od vrednosti
Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje
drugim haritijama od vrednosti izdavaoca
Vremenski period trgovanja
Trgovanje drugim
hartijama od
vrednosti izdavaoca
Grafički prikaz osciliranja srednje cene i prometa
2.4. Imaoci akcija
Redosled privh 10 akcionara po broju akcija
Rbr
Akcionar
1. Ozon-gradnja doo
2. Konecky Anita
3. Stupar Rajko
4. Vukosavljević Slobodan
5. Jovanović Vasiljka
6. Živanić Vesna
7. Popović Milorad
8. Ristić Pava
9. Jovanović Dušanka
10. Ćopić Mića
Broj akcija
% od ukupne emisije
12.967
66.74
1.700
8.75
585
3.01
550
2.83
462
2.37
459
2.36
410
2.11
407
2.09
402
2.06
330
1.69
Napomena: Lica koja imaju više od 10% akcija sa pravom glasa / 10 najvećih akcionara sa pravom glasa; Izvor:
Centralni registar, 31. 03. 2010.
3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA
3.1. Delatnost izdavaoca
Osnovna delatnost
Proizvodnja delova i pribora za motore
2007
0
Prihodi od delatnosti (u 000 din)
Položaj na tržištu
Poslovi koji se obavljaju vam sedišta
Posebne okolnosti
Prekidi poslovanja
2008
0
2009
1.043
nema prekida u poslovanju
3.2. Imovina
Naziv fabrike
Površina
Površina
proizvodnja skladište
u m2
u m2
Lokacija
Površina
Površina
kancelarije ostale
u m2
namene
u m2
Broj
zaposlenih
Agroindustrija a.d.
Naziv objekta
11
Lokacija
Namena
Lokacija zemljišta
Novi Sad
Namena zemljišta
Građevinsko
Učešće drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća
Naziv preduzeća
Ozon gradnja
Oblik povezivanja
Površina u m2
% učešća
u ukupnom
kapitalu
66,74
Broj zaposlenih
Površina zemljišta (ha)
0.0158
Učešće preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica
Naziv preduzeća
Oblik povezivanja
% učešća
u ukupnom
kapitalu
Strug 2 komada 16.040.914,01
Kompresor 3.960.000,00
Gasno grejanje 2.452.120,00
Podiozanje stanica za livne lonce 1.970.000,00
Najveća kapitalna ulaganja u (000 din)
Patenti, koncesije, posebne dozvole
Založna prava
Tužba protiv „Agrokomerca“ V. Kladuša
Tužbe troje zaposlenih protiv „Agroindustrije“
Parnični i drugi postupci
Neizmirene obaveze izdavaoca
Podaci o zaposlenim u zadnje 3 godine
Godina
2007
2008
2009
VSSS
1
1
VŠS
SSS
7
7
7
VKV
VK
PKV
NKV
3
3
1
UKUPNO
11
11
8
3.3. Finansijski podaci
Osnovni bilansni pokazaetelji - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara) za 2007, 2008 i 2009 godinu
A. PRIHODI I RASHODI:
31. 12. 2007.
31. 12. 2008.
POSLOVNI PRIHODI:
623
104
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinka
Smanjenje vrednosti zaliha učinka
Ostali poslovni prihodi
623
104
POSLOVNI RASHODI:
15.723
3.798
Nabavna vrednost robe
Troškovi materijala
102
21
14.097
3.137
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
28
Ostali poslovni rashodi
1.496
640
POSLOVNI DOBITAK
15.100
3.694
POSLOVNI GUBITAK
Finansijski prihodi
41
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
338
1.029
Ostali rashodi
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Porez na dobitak
Poreski rashodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Isplaćena lična primanja poslodavaca
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada
Umanjena zarada po akciji
31. 12. 2009.
1.043
1.043
1.804
1.224
578
761
31
178
15.397
4.723
614
15.397
4.723
614
15.397
4.723
614
B. AKTIVA I PASIVA:
UKUPNA AKTIVA:
Stalna imovina
Neuplaćen upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i bolo. Sredstva
Nekretnine, postrojenje i oprema
Investicione nekretnine
Biološka sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Učešće u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Obrtna imovina
Zalihe
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razg.
Odložena poreska sredstva
Poslovna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
Vanbilansna aktiva
UKUPNA PASIVA
Kapital
Osnovni kapita
Neuplaćen upisani kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
Nerasporedjeni dobitak
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
31. 12. 2008.
28.278
18.866
31. 12. 2009.
32.907
18.866
31. 12. 2009.
33.662
18.910
18.866
18.866
18.866
18.866
18.910
18.910
2.880
2.787
2.880
2.870
2.787
2.787
2.929
170
2.759
2.750
10
9
21.746
6.532
21.653
11.254
28.278
32.907
21.839
11.823
33.662
33.662
19.443
19.443
19.489
19.443
19.443
19.489
28.278
32.907
2.373
33.662
3.465
1.868
26.351
1.080
29.406
887
29.262
59
48
48
Izveštaj o novčanim tokovima
31.12.2008.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplata dobavljačima i dati avansi
Zarad, naknade i ostali lični rashodi
Plaćane kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prih.
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovne aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto priliv)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto priliv)
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto odliv)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoračni krediti
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA PRILIV GOTOVINE
SVEGA ODLIV GOTOVINE
NETO PRILIVI GOTOVINE
NETO ODLIVI GOTOVNIE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZ. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
NEG. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
31.12.2009.
1
1
1.043
1.043
1
1
2.220
741
1.479
1.177
1.186
1.186
1
1
2.229
2.220
9
Izveštaj o promenama na kapitalu 2008
Osnovi kapital
Ostali kapital
Revalorizacione rezerve
Otupljene sopstvene akcije
Nerealizovani dobici po osnovu hov
Nerealizovani gubici po osnovu hov
Gubitak do visine kapitala
Rezerve
Neraspoređena dobit
Emisiona premija
Gubitak
Svega Kapital
Gubitak iznad visine kapitala
Izveštaj o promenama na kapitalu 2009
Osnovi kapital
Ostali kapital
Revalorizacione rezerve
Otupljene sopstvene akcije
Nerealizovani dobici po osnovu hov
Nerealizovani gubici po osnovu hov
Gubitak do visine kapitala
Rezerve
Neraspoređena dobit
Emisiona premija
Gubitak
Svega Kapital
Gubitak iznad visine kapitala
31.
12.
Stanje 01. 01. Povećanje tokom Smanjenje tokom Stanje
2008. godine
2008. godine
2008.godine
2008.
19.443
19.443
19.443
19.443
11.254
11.254
31.
12.
Stanje 01. 01. Povećanje tokom Smanjenje tokom Stanje
2009. godine
2009.
2009. godine
2009.godine
19.443
46
19.489
19.443
46
11.254
614
Likvidnost prvog stepena (gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkoročne obaveze)
2.880/28.278 = 0,102 (2007. godina)
2.787/ 32.907 = 0,085 ( 2008. godina )
2.759/33.662 = 0,082 ( 2009. godina )
Lividnost drugog stepena (obrtna imovina - zalihe) / kratkoročne obaveze
( 2.880-0) / 28.278 = 0.1 (2007. Godina)
(2.787-0 ) / 32.907 = 0,08 ( 2008. godina )
( 2.929-170 ) / 33.662 = 0,08 ( 2009. godina )
Racio neto obrtnog fonda ((obrtna imovina - kratkoročne obaveze) / obrtna sredstva
( 2.880- 28.278) / 2.880 = -8.818
(2007. Godina)
( 2.787 – 32.907 ) / 2.787 = -10.81 ( 2008. godina)
( 2.929 – 33.662 ) / 2.929 = -10.49 ( 2009. godina)
Racio neto obrtnog fonda ((obrtna imovina - kratkoročne obaveze) / poslovna imovina
(2.880-28.278) / 21.746 = -1.17 (2007. Godina)
(2.787-32.907) / 21.653 = -1.39 ( 2008. godina)
( 2.929 – 33.662 ) / 21.839 = -1.41 ( 2009. godina)
19.489
45
11.823
Finansijska stabilnost (sopstveni kapital / poslovna pasiva)
0 / 28.278 = 0 (2007. Godina)
0 / 32.907 = 0 ( 2008. godina)
0 / 33.662 = 0 ( 2009. godina)
Stepen zaduženosti (kratkoročne obaveze + dugoročne obaveze) / poslovna pasiva
(28.278 + 0) /28.278 = 1 (2007. Godina)
(32.907 + 0 ) / 32.907 = 1 ( 2008. godina)
( 33.662 + 0) / 33.662 = 1 ( 2009. godina)
Stepen zaduženosti (kratkoročne obaveze + dugoročne obaveze) / sopstveni kapital
(28.278 + 0) / 0 = 0 (2007. Godina)
(32.907 + 0 ) / 0 = 0 ( 2008. godina)
(33.662 + 0) / 0 = 0 ( 2009. godina)
Dobitak/gubitak po akciji
Neto dobitak (gubitak)
Broj akcija
Dobitak (gubitak) po akciji
(15.397.000)
(4.723.000)
(614.000)
19.428
19.428
19.428
(792.52)
(243.10)
(31.60)
2006
2007
2008
CONFIDA FINODIT
Naziv
ovlašćenog
revizora i mišljene
REVIZIJA U TOKU
Dividenda
Iznos poslednje isplaćene dividende po akciji
Dan preseka (ex-dividend day)
Datum isplate dividende za 2007
Datum isplate dividende za 2008
Datum isplate dividende za 2009
Vanbilansne pozicije
Vanbilansna pasiva
2007
Druge bitne činjenice
4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA
Planirano povećanje kapitala
Planirano povećanje poslovne aktivnosti
Planirana ulaganja
Poslovni trendovi
Očekivanja u pogledu poslovnog položaja
Položaj društva u grani
2008
2009
5. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Članovi uprave i nadzornog odbora
Ime direktora
Ime i položaj člana Upravnog odbora
Rakočević Nebojša
Dragan Novosel-predsednik
Ružica Galović-član
Milojica Hrvaćanin-član
Branislav Garčević-član
Nebojša Rakočević-predsednik
Dragan Novosel-član
Branislav Garčević-član
Ime i položaj člana Nadzornog odbora
Osnivači izdavaoca
Ime/Naziv i sedište osnivača
Naknade i druga davanja izdavoca
2006
2007
2008
Ukupan iznos plata i
Isplaćuje se prema Isplaćuje se prema
Isplaćuje se prema aktima
drugih
naknada
aktima i odlukama aktima i odlukama
i odlukama društva
članovima uprave
društva
društva
Ukupno
učešće
članova uprave u
Naknade
isplaćene dobitku izdavaoca
Ukupan iznos kredita
članovima uprave
(zajma) odobrenogo
članovima uprave
Ukupan iznos ostalih
davanja
članovima
uprave
Ukupan iznos nakdana
članovima nadzornog
Naknade
isplaćene
odbora
članovima nadzornog
Ukupan iznos ostalih
odbora
davanja
članovima
nadzornog odbora
Posebna prava i korisnici koje ostvaruju
članovi uprave i nadzornog odbora
Poslovne transakcije između izdavaoca i
članova uprave i nadzornog odbora
Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca
Učešće pojedinih članova UO i NO u kapitalu izdavaoca
Prava članaova UO i NO na sticanje akcija izdavaoca
Učešće ostalih zaposlenih kod izdavaoca u kapitalu izdavaoca
Politika izdavaoca prema učešću zaposlenizh u kapitalu
izdavaoca
6. ODGOVORNA LICA
Izjavljujem, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača.
Novi Sad, 06. 04. 2010.
Generalni direktor
Rakočević Nebojša
Download

Agroindustrija 2010 - Razvojna Banka Vojvodine