SINTER a.d.
SKUPŠTINA
25.04.2013. godine
Užice
ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD SINTER
KOJA JE ODRŽANA DANA 24.04.2013. GODINE
U UŽICU U SALI ZA SASTANKE AD SINTER SA POČETKOM U 10 ČASOVA
Direktor Sinter a.d. Jevtić Slobodan
na početku sednice pozdravio je prisutne i konstatovao da sednici
prisustvuju: Braćko Branko, Robert Ribič, Korošec Gorazd, Slapnik Boštjan, Vidomir Bjelanović, Jorgić Branislav,
Uglješa Lazarević , Vukomanović Borivoje, Djenić Jovan, Lazarević Irena i Kutlešić Radmila. Predložio je da
redovna sednica Skupštine Sinter a.d. počne sa radom jer smatra da su se stekli uslovi za početak rada a da je
dnevni red javno objavljen.
1. Izbor verifikacione komisije
Shodno Zakonu o privrednim društvima dnevni red je javno objavljen, tako da je na početku sednice izvršen
izbor verifikacione komisije u sastavu:
Vukomanović Borivoje predsednik, Lazarević Irena, član i Kutlešić
Radmila, član.
2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine.
Verifikacija glasova je izvršena javno tako da je utvrdjeno da sednici prisustvuju:
Jorgić Branislav kao
punomoćnik Jorgić Broker a.d. Beograd sa 7.547 glasova, Djenić Jovan kao punomoćnik UNIOR Slovenija sa
25.916 glasova, Lazarević Irena, kao punomoćnik malih akcionara sa 2.128 glasova, i Vukomanović Borivoje,
kao punomoćnik Bell Chemihala sa 18.279 glasova i malih akcionara sa 2.000 glasova. Sednici Skupštine
prisustvuju punomoćnici sa ukupno 55.870 glasova što čini dovoljan broj za kvorum i donošenje punovažnih
odluka, od ukupno 103.385 ukupno emitovanih glasova.
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i
imenovanje dva brojača glasova
Za predsednika Skupštine izabran je Djenić Jovan koji je imenovao zapisničara Kutlešić Radmilu, za overivače
zapisnika Vukomanović Borivoja i Lazarević Irenu, kao i za brojače glasova Lazarević Irenu i Vukomanović
Borivoja.
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 19.04.2012. godine
Predsednik Skupštine konstatovao je da je zapisnik sa sednice Skupštine održane 19.04.2012. godine kao i
ostali materijal blagovremeno dostavljen punomoćnicima Skupštine tako da se mogu izjasniti o predlozima.
Glasanje je izvršeno javno
Doneta je odluka br 1-2013-1 o usvajanju zapisnika sa 55.870 glasova
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu
Irena Lazarević je upoznala prisutne da je Finansijski izveštaj u pisanom obliku dostavljen blagovremeno
Agenciji za privredne registre u zakonski propisanom roku.
Podeljeni su glasački listići za tajno glasanje.
Doneta je odluka br. 1-2013-2 o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa 55.870
glasova
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
Direktor Jevtić Slobodan je upoznao prisutne da je u Izveštaju o poslovanju iskazano pozitivno poslovanje i
dobitak čime su stvoreni uslovi da firma može da konkuriše kod Fonda za razvoj za kredit a sve iz razloga što
bi se isti iskoristio za pokretanje poslova vezanih za Hegenes. Sa rezultatom nije zadovoljan jer u Fabrici sinter
1
delova proizvodnja nije ni približna kao u 2011. godini. Ta fabrika je preživela velike udare i gubitke bez svoje
krivice. Veliko investiranje je izvršeno u Fabrici Metalnih prahova a rezultat toga je da imamo spremnu opremu
ali ne i radnike odnosno zaposlene koji su motivisani da rade. Prošla godina je bila godina investicija što su
zaposleni i sami podneli. Oni više nisu motivisani da rade jer su zarade vrlo niske. Činjenica je da je Sinter a.d.
sada samostalna , zaokružena i nezavisna celina sa samostalnom energetikom i svojom imovinom. Medjutim od
2006. do 2016. nas će opterećivati tkz. "mrtav kredit" koji se odnosi na otplatu Pariskog kluba.
Jorgić Branislav želi pojašnjenje i odgovor na odredjena pitanja:
- Otkuda toliko velike zalihe,
- Našta se odnosi dugoročno kreditiranje - struktura kredita
- Da li je racionalno zaduživati se kod Fonda za razvoj, a likvidnost je ugrožena
Irena Lazarević je pojasnila da je nivo zaliha gotovih proizvoda tako veliki jer su praznici sprečili da se ista
isporuči iz magacina.
Direktor u vezi kredita je objasnio da neki krediti potiču još iz perioda SFRJ gde su kamatne stope utvrdjene
tada i da se sada nemogu menjati. Kratkoročni krediti su bili namenjeni isplati otpremnina za radnike koji su
proglašeni tehnološkim viškom. Da li je radionalno zaduživati se kod Fonda za razvoj ili ne o tome se može
raspravljati ali Sinter a.d. nema drugi izvor finansiranja.
Jorgić Branislav je predložio da se nivo zaliha smanji, a što je nepotrebno otudji i da o tome budu obavešteni
članovi Skupštine.
Boštjan Slapnik je obavestio prisutne da je Izveštaj o poslovanju detaljno razmatrao Nadzorni odbor i da
takav izveštaj može dostaviti svim zainteresovanim.
Glasanje obavljeno tajno
Doneta je odluka br. 1-2013-3 o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa 48.323 glasa
"ZA" i 7.547 glasova "PROTIV.
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu
Predlog odluke dostavljen je uz poziv za Skupštinu iz koje se vidi da je preduzeće poslovalo pozitivno.
Glasanje je obavljeno javno
Doneta odluka br. 1-2012-4 sa 55.870 glasova "ZA" o raspodeli dobiti za 2012. godinu
8. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizorske kuće za 2012. godinu
Jorgić Branislav postavio je pitanje i traži pojašnjenje - šta znači u Izveštaju da rukovodstvo nemože da
predvidi likvidnost.
Direktor je pojasnio da su to odnosi na neizvesnost spora koji se nalazi pred Vrhovnim sudom. Ukoliko Fima
bude u obavezi da isplati zaostale zarade sa kamatama za 18 zaposlenih to može biti preko 100.000 EVRA i tada
bi likvidnost bila ugrožena.
Glasanje je obavljeno javno
Doneta je odluka br. 1-2013-5 sa 55.870 glasova Usvaja se izveštaj i mišljenje Revizorske kuće
"Privredni savetnik - revizija" za 2012. godinu.
9. Izbor Revizorske kuće za 2013. godinu
Lazarević Irena predložila je da Privredni savetnik - revizija bude revizorska kuća za 2013. godinu
Glasanje je obavljeno javno
Doneta odluka br. 1-2013-6 sa 55.870 glasova Imenuje se Revizorska kuća "Privredni savetnik revizija" za ovlašćenog revizora za 2013. godinu.
2
10. Usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu
Direktor Jevtić Slobodan upoznao je članove Skupštine da je Plan uradjen i dostavljen po Zakonskoj
metodologiji i proceduri. Sinter a.d. nema drugi izvor finansiranja osim podizanja kredita kod Fonda za razvoj, a
što je jedino moguće uz postavljanje hipoteke. Medjutim pre podizanja hipoteke potrebno je izvršiti etažiranje
zgrade preduzeća. Posao sa Hegenesom je dobar, ali u njega moramo i možemo ulaziti postepeno, a ne odmah
u punom kapacitetu.
Vukomanović je Plan uradjen prema realnim pokazateljima. Ove godine su napravljeni interni planovi po
fabrikama tako da će se kretanje proizvodnje pratiti i na kvartalnom i na mesečnom nivou. Otežavajuća
okolnost za našu firmu u odnosu na druge je to što su kod nas usitnjene serije, veliki broj kupaca, a vrlo često
kupci su samo trgovci. Potrebno je da se donese strategija i da se po istoj postupa.
Jorgić Branislav je predložio da se 550.000 EVRA koji su planirani za pokretanje poslova za Hegenes nadju
u drugim izvorima finansiranja, jer je opasno zaduživati se, jer svako zaduživanje može ugušiti firmu ako se ne
drži pod kontrolom.
Glasanje je obavljeno javno
Doneta odluka br. 1-2013-7 sa 55.870 glasova, Usvaja se Plan poslovanja za 2012. godinu
11. Uskladjivanju postojećih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima
Direktor je pojasnio da se predlažu izmene Statuta u članu 12 koji govori o zastupanju i ovlašćenju. U
predloženoj izmeni se daje istovetan tekst kao u Zakonu.
Jorgić Branislav predlaže da se u članu 12 Statuta smanje zakonska ovlašćenja direktora da zaključuje
pravne poslove u vezi imovine velike vrednosti a pre odobrenja Skupštine.
U raspravi je preovladalo mišljenje da ovlašćenja direktora koja mu daje Zakon treba zadržati.
Glasanje je obavljeno javno
Doneta je odluka br. 1-2013-12
sa 48.323 glasova "ZA" i 7.547 glasova "PROTIV" .
12. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog Odbora
Predsednik Nadzornog Odbora Boštjan Slapnik podneo je pismeni izveštaj o radu Nadzornog odbora i usmeno
ga obrazložio.
Glasanje je obavljeno javno
Doneta je odluka br. 1-2013-13 sa 55.870 glasova.
13. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora
Glasanje je obavljeno tajno
Doneta odluka br. 1-2013-10 o razrešenju članova Nadzornog odbora sa 55.870 glasova
Razrešava se dužnosti članovi Nadzornog odbora
1.
2.
3.
4.
5.
Boštjan Slapnik
Darko Hrasnik
Gorazd Korošec
Vidomir Bjelanović
Aleksandar Katić
14. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
Glasanje je obavljeno tajno
Doneta odluka br. 1-2013-11 o imenovanju članova Nadzornog odbora sa 55.870 glasova
3
Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
1. Robert Ribič
2. Boštjan Slapnik
3. Bjelanović Vidomir
4. Mijajlović Ljubinko
5. Katić Aleksandar
Direktor Jevtić Slobodan se zahvalio svim prisutnim na saradnji sa nadom da će ista biti kooperativna, pozitivna
i uzajamna.
Predsednik Skupštine Djenić Jovan zaključio je sednicu Skupštine Sinter a.d. uz konstataciju da su odluke po
svim tačkama dnevnog reda donete u skladu sa Aktima Sintera a.d. i Zakonima o privrednim društvima.
Sednica završena u 12,00 časova
OVERIVAČI ZAPISNIKA
ZAPISNIČAR:
Kutlešić Radmila
1. Vukomanović Borivoje
2. Lazarević Irena
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Djenić Jovan
4
Download

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara a.d. SINTER