IZVEŠTAJ GALERIJE SINGIDUNUM, SEPTEMBAR 2013. GODINE
UPLAĆENO NA RAĈUN ZAKLJUĈNO SA 25. SEPTEMBROM 2013. GODINE
Članarine izlagača u galeriji:
80 izlagaĉa x 1.000,oo......................................................................80.000,00
Članarine članova ULUS-a:
4 izlagaĉa x 2.500,00........................................................................10.000,00
Donacije u radovima:
1. Milka Vujović -24.500,00
2. Snezana Kezele -5.000,00
3. Sanja Sremac – 4.000,00
Ukupan iznos........................................................................................33.500,00
Komercijalni termini:
1. Izloţba deĉjih radova,radionica Tatjane Dejanović – 7.000,00
(oĉekuje se uplata Sekretrijata za sport i omladinu)
2. Snjeţana Vlatković - 21.000,00
Ukupan iznos......................................................................................21.000,00
Donacije članova ULUPUDS-a:
1.Slavica Trajković -1.000,00 – Arhitektonska sekcija
2.Vladimir Lovrić -3.000,00 – Arhitektonska sekcija
3..Milena Topalovic-1.000,00 – Arhitektonska sekcija
4.Jovan Topalovic-1.000,00 – Arhitektonska sekcija
5.Janko Ţivanĉević -1.000,00 – Arhitektonska sekcija
6. Branko Potoĉnik -1.000,00 – Arhitektonska sekcija
7.Bogdan Maksimović-1.000,00 -elektr.uplata – Dizajn sekcija
8.Ljubomir Pavićević Fis -1.500,00 – Dizajn sekcija (elektronska uplata )
9.Mirjana Jocic Popovic-1.000,00-Dizajn sekcija
10. Nebojša Momĉilović – 1.000,00 – Dizajn sekcija
11.Violeta Jovic-1.000,00 – TISO
12. Jelena Babić -1.000,00 - TISO
13.Leonora Vekic-1.000,00 – TISO
14.Vukica Mikaca-1.000,00- Fotografska sekcija
15.. Branislav Strugar -1.000,00 – Fotografska sekcija
16. Jasna Dulic Grujic -1.000,00 – Vajarska sekcija
17. Bojan Bojanic-1.000,00-Sekcija za teoriju,kritiku i istoriju umetnosti
18. Vladimir Tjapkin -1.000,00- Slikarsko-grafiĉka sekcija
19. Miro Stefanović -1.000,00 -Slikarsko-grafiĉka sekcija
20. Tatjana Radišić -1.000,00- Sekcija za scenografiju i kostimografiju
21.Jasmina Holbus -1.000,00 - Sekcija za scenografiju i kostimografiju
22. Jasminka Ješić -1.000,00- Sekcija za scenografiju i kostimografiju
23. Miloslav Pavelka -1.000,00 – Sekcija za umetnost i dizajn keramike i stakla
Ukupan iznos....................................................................................25.500,00
Ukupan iznos za septembar 2013..................................170.000,00 dinara
IzlagačI u galeriji koji su platili članarinu za septembar 2013. godine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Duško Djukarić
Dejan Babović
Marinka Ţanko
Dragana Delibašić
Zorka Antonić
Slobodanka Rakić Šefer
Nenad Maksimović
Ruţica Ristić
Maja Jovanović
10. Lidija Vlahovic ( elekt.uplata )
11. Vladimir Janković ( elekt.uplata )
12. Vera Stanarĉević ( elekt.uplata )
13. Stanislav Ĉavić
14. Marko Vukša
15. Momĉilo Djenić
16. Milka Vujović
17. Nevena Arsić
18. Ivana Rackov
19. Ljiljana Glišović
20. Dragana Bojić
21. Zorka Stevanović
22. Vesna Mitić Petković
23. Ana Ristić Dragović
24. Aleksandra Mitrović
25. Nada Aksentijević
26. Nebojša Radojev
27. Dragana Vasiljević Marković
28. Vesna Karakaš
29. Elizabeta Perić
30. Ljiljana Stojanović
31. Ivan Vidović
32. Sladjana Milojević
33. Vuk Ljubisavljević
34. Aleksandra Miletić
35. Dunja Jung
36. Jasmina Pejĉić
37. Ljubica Jocić Kneţević
38. Tatjana Dejanović
39. Anamarija Vartabedijan
40. Bojan Savić
41. Predrag Milošević
42. Stanimir Pavlović
43. Tamara Kusovac
44. Dušan Vukša
45. Biljana Rakić
46. Miloš Tripković
47. Slobodan Kuzmanović
48. Dobrivoje Radojević
49. Evica Milovanov Penezić
50. Sofija Kuzmanović
51. Olivera Milunović
52. Uros Todorović
53. Marija Tisma
54. …........................( elekt.uplata )
55. Slobodanka Lazović
56. Bojan Konstantinović
57. Sanja Sremac
58. Vesna Dzakić
59. Mika Lovre
60. Franjo Posavec
61. Svetlana Trucic
62. Milorad Knezevic
63. Denis Dimovski
64. Slavenka Horvatic
65. Ljiljana Radosavljevic
66. Marija Jevtic
67. Gordana Kitak
68. Velibor Vukicevic
69. Zoran Krulj (elekt.uplata )
70. Tatjana Ivanišević Radojković
71. Dominika Morariu
72. Slobodan Rekalić
73. Stojan Milanov
74. Slavko Krunić
75. Biljana Prvulj
76. Slobodanka Rakić Šefer
77. Silva Vujović
78. Zoran Bijelic
79. Ivana Kostic
80. Ivan Gracner
Ukupan iznos.......................................................................................80.000,00
81. Vladimir Ćurĉin-ULUS -2.500,00
82. Milica Zarkovic ULUS – 2.500,00
83. Nenad Nikolić-ULUS-2.500,00
84. Andjela Ristić-ULUS-2.500,00
Ukupan iznos......................................................................................10.000,00
Ukupan iznos za septembar 2013. godine....................................170.000,000
Kolege koje su uplatile donacije i ĉlanarinu posle 25. septembra 2013. godine biće
naknadno unete na spisak i iznos će biti uplaćen na raĉun.
Zahvaljujući donacijama i ĉlanarinama uplatiće se februarska zakupnina za Galeriju
Singidunum koja iznosi 192.600,000 dinara.
Zorica Đermanov i Maja Škaljac Stanošević, kustosi Galerije Singidunum
Download

Izveštaj galerije SINGIDUNUM za septembar 2013 - ULUPUDS-a