DE
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam
Master akademske studije iz arhitekture i urbanizma
Dizajn enterijera
...............................................................
Stilovi u enterijeru
Obrazovni cilj predmeta Stilovi u enterijeru je formiranje i razvijanje svesti o stislkom razvoju enterijera kao procesu
neodvojivom od društvenog i kulturnog razvoja, bez obzira da li su u pitanju istorijski ili savremeni stilovi u enterijeru. Gradivo
je podeljeno u dve glavne celine. U prvoj, fokus rada je na sagledavanju istorijskog razvoja stilskih oblika enterijera i
nameštaja u zapadnoj kulturi i kulturama koje su na nju uticale. U okviru druge celine, predmet izučavanja je stilski i estetski
pluralizam u modernom enterijeru i dizajnu nameštaja, kao i fenomeni koji ga pokreću ili iz njega proizilaze. Stil se ne
posmatra kao gotov obrazac, već se pored izučavanja zakonitosti kompozicije arhitektonskih elemenata i detalja u enterijeru
kao i zanatskih veština njegove izrade, analiziraju i razlozi njegove pojave u određenom trenutku u društvenom razvoju.
Pored predavanja, nastavnim programom predmeta predviđene su i vežbe koje za cilj imaju razvijanje sposobnosti kritičke
analize i valorizacije postojećih enterijera, bilo da su u pitanju istorijski ili savremeni enterijeri. Pored predavanja i vežbi,
predviđene su i individualne konsultacije sa nastavnikom i asistentima. Provera znanja se sastoji iz predispitnih obaveza i
ispita.
Rad na predmetu Stilovi u enterijeru vrednuje se ocenom u rasponu od 5 do 10, a u skladu sa Pravilnikom o izvođenju
nastave na Fakultetu tehničkih nauka. Ukupna ocena formira se kroz poene iz predispitnih obaveza (maksimalno 50 poena) i
ispita (maksimalno 50 poena), što čini zbir od maksimalno 100 poena.
Predispitne obaveze se sastoje iz:
prisustva na vežbama - maksimalno 3 poena;
prisustva na predavanjima - maksimalno 2 poena
dva domaća zadatka - maksimalno 2x5 poena
jednog predmetnog zadatka - maksimalno 15 poena
jednog seminarskog rada - maksimalno 20 poena
Uslov za izlazak na ispit su uspešno izvršene predispitne obaveze (akumulirano najmanje 55% od maksimalnog mogućeg
broja poena, odnosno najmanje 27,5 poena) i prijavljen ispit.
Predmetni zadatak se sastoji se iz stilske analize i analize postojećeg stanja jednog enterijera. Ovaj zadatak predstavlja
pripremu za izradu prvog segmenta predmetnog projekta iz predmeta Arhitektonska kompozicija u enterijeru. Od studenata
se očekuje da analiziraju prostor kao celinu i kao zbir pojedinačnih elemenata, kritički sagledaju njihove stilske i tehničke
karakteristike prema različitim kriterijumima i da spram dobijenih rezultata izvrše valorizaciju postojećeg enterijera. Dobijeni
rezultati se prezentuju grafički, na listovima formata A3 i prezentuju se javno. Termin prezentacije predmetnog zadatka je
18.novembar 2013. godine od 16 časova.
Seminarski rad je priprema za istraživački rad u sklopu izrade master teze. Studenti treba da, u dogovoru sa nastavnikom i
asistentima, izaberu jedan postojeći enterijer, da ga analiziraju prema utvrđenim kriterijumima i metodologiji (u dogovoru sa
nastavnikom i asistentima) i na osnovu toga napišu seminarski rad. Seminarski rad se prezentuje 13. januara 2014. godine
od 16 časova.
Pored predmetnog zadatka i seminarskog rada, predviđena je izrada dva domaća zadatka. Teme i termini zadataka biće
određeni u toku semestra i objavljeni blagovremeno.
Predmetni zadatak i seminarski rad prezentuju se i predaju u terminima koji su određeni terminskim planom. Nakon tog roka
biće organizovan još jedan (popravni) termin za predaju predmetnog zadatka odnosno predmetnog projekta. Naknadni
rokovi nisu predviđeni i studenti koji ne izmire obaveze na predmetu biće dužni da slušaju predmet ponovo u narednoj
školskoj godini.
Ispit se polaže pismeno i sastoji se iz testa provere znanja. Ispit nosi maksimalno 50 poena. Minimalan broj poena potreban
za prolaz na ispitu je 27,5. Minimalan ukupan broj poena za prelaznu ocenu (predispitne obaveze i ispit) je 55 poena.
Sve informacije o radu na predmetu, kao i materijal za rad objavljuju se na blogu Kabineta http://arh505.wordpresss.com i na
Twitter nalogu @kabinet505.
DE
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam
Master akademske studije iz arhitekture i urbanizma
Dizajn enterijera
...............................................................
Predispitne obaveze i zadaci
Predmetni zadatak (15 poena)
Tema prvog zadatka jeste analiza zadatag enterijera koji se nalazi u istorijskom objektu. Predmet istrživanja je istorija, stilske
karakteristike te prepoznavanje originalnih očuvanih elemenata u zadatom enterijeru. Cilj zadatka jeste sticanje znanja i
sposobnosti analize enterijera u istorijskim objektima te pripremanje podloga pre procesa projektovanja i intervenisanja u
pomenutim prostorima.
Za izradu zadatka predviđeno je pet termina vežbanja. Rešenja se prezentuju 25. novembra nakon cega će biti otvorena
diskusija sa temom prezentovanih radova.
Tokom rada na zadatku obavezno je da završni rad sadrži:
istorijsku analizu - prikazana tabelarno
stilsku analizu -prikazana tabelarno
SWOT analiza – prikazana tabelarno
tehničku dokumentaciju postojećeg stanja
karakteristicne osnove (R1:50)
karakteristične preseke (R1:50)
detalje – ukrase, stolariju, bravariju isl. (R1:20)
Svi prilozi prikazuju se na listovima formata A3.
Seminarski rad (20 poena)
Tema drugog zadatka jeste analiza odabranog enterijera koji se nalazi u istorijskom objektu. Predmet istrživanja je istorija,
stilske karakteristike te prepoznavanje originalnih očuvanih elemenata u zadatom enterijeru. Cilj zadatka jeste sticanje znanja i
sposobnosti analize enterijera u istorijskim objektima te pripremanje podloga pre procesa projektovanja i intervenisanja u
pomenutim prostorima.
Za izradu zadatka predviđeno je šest termina vežbanja. Rešenja se prezentuju 13. januara nakon cega će biti otvorena
diskusija sa temom prezentovanih radova.
Tokom rada na zadatku obavezno je da završni rad sadrži:
istorijsku analizu – tekstom i grafički
stilsku analizu – tekstom i grafički
SWOT analiza – tekstom i grafički
tehničku dokumentaciju postojećeg stanja
karakteristicne osnove (R1:50)
karakteristične preseke (R1:50)
detalje – ukrase, stolariju, bravariju isl. (R1:20)
Svi prilozi prikazuju se na listovima odgovarajućeg formata upakovanih i povezanih u A4 format.
DE
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam
Master akademske studije iz arhitekture i urbanizma
Dizajn enterijera
...............................................................
Terminski plan vežbanja
1. termin (25. 10. 2013.) Analiza postojećeg enterijera
upoznavanje sa zadatkom
istorijska i stilska analiza zadatog enterijera
2. termin (01. 11. 2013.) Analiza postojećeg enterijera
tehnički crteži postojećeg stanja zadatog enterijera
analiza zakonitosti projektovanja zadatog enterijera
3. termin (08. 11. 2013.) Analiza postojećeg enterijera
analiza očuvanih originalnih detalja i elemenata zadatog enterijera
tehnički crteži originalnih detalja i elemenata zadatog enterijera
upoznavanje sa zanatskim radovima u postojećim istorijskim enterijerima
4. termin (15. 11. 2013.) Analiza postojećeg enterijera
SWOT analiza zadatag enterijera
5. termin (22. 11. 2013.) Analiza postojećeg enterijera
priprema podloga za vežbu br. 2 iz predmeta Arhitektonska kompozicija u enterijeru
6. termin (29. 11. 2013.) Istraživački rad
upoznavanje sa zadatkom
rad na terenu, istraživanje u arhivima
sakupljanje potrebnih podataka iz raspoložive literature
7. termin (06. 12. 2013.) Istraživački rad
istorijska i stilska analiza odabranog enterijera
8. termin (13. 12. 2013.) Istraživački rad
tehnički crteži postojećeg stanja odabranog enterijera
analiza zakonitosti projektovanja zadatog enterijera
9. termin (20. 12. 2013.) Istraživački rad
analiza očuvanih originalnih detalja i elemenata odabranog enterijera
tehnički crteži originalnih detalja i elemenata odabranog enterijera
upoznavanje sa zanatskim radovima u postojećim istorijskim enterijerima
10. termin (27. 12. 2013.) Istraživački rad
SWOT analiza odabranog enterijera
11. termin (17. 01. 2014.) Istraživački rad
sinteza predhodnih istraživanja i analiza
priprema podloga za nove intervencije / novi projekat enterijera
uporedna analiza
12. termin (24. 01. 2014.) Konsultacije za popravak seminarskog rada
13. termin (31. 01. 2014.) Termin za naknadnu predaju seminarskog rada
Download

DE – Stilovi u enterijeru 2013