Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Departman za arhitekturu i urbanizam Osnovne akademske studije Studijski program: Arhitektura II godina / IV semester Školska godina: 2014/2015 Broj kabineta: 505 ……………………………………………………………………………………
STANOVANJE 2 Nastavnici na predmetu: doc. dr Ivana Miškeljin; doc. dr Marko Todorov Saradnici na predmetu: Dejan Ecet, master inž. arhitekture; Saša Medić, master inž. arhitekture; Stefan Škorić, master inž. arhitekture Nastava na predmetu ​
Stanovanje 2 ​
je strukturirana kroz rad na predavanjima i vežbanjima. Prirodno, nastava je organizovana u jednu celinu, pri čemu će predavanja pratiti tematski i strukturno program vežbanja, odnosno, proces izrade studentskih zadataka. Ovi zadaci će biti definisani kao klauzurna vežbanja, arhitektonski projekti. Organizacija nastave: ​
2+4 (časovi predavanja + vežbanja) Program ­ sadržaj nastave: Na predmetu ​
Stanovanje 2 ​
studenti se kroz predavanja i vežbe upoznaju sa arhitektonskim objektima i sadržajima namenjenim višeporodičnom stanovanju. To su objekti čije lociranje, povezivanje sa kontekstom i oblikovanje zahteva precizno sagledavanje problema i ispitivanje brojnih uticajnih faktora, pre donošenja odluke o mogućnostima formiranja arhitektonskog sklopa. Školski rad na vežbama se obavlja prema važećem radnom kalendaru i rasporedu nastave, a u toku semestra studenti su obavezni da aktivno rade na svojim projektima i to: ­
kroz samostalan rad uz obavezno korišćenje literature; ­
uz saradnju nastavnika, saradnika; ­
uz konsultacije u kabinetu nastavnika i asistenata; ­
kroz izradu klauzurnih i drugih posebnih vežbanja; ­
uz povremeni obavezni izlazak na teren. VIŠEPORODIČAN STAMBENI OBJEKAT Isprojektovati višeporodičan stambeni objekat, na jednoj od dve lokacije u Novom Sadu: Lokacija 1: ​
Ugao Maksima Gorkog i Stražilovske ulice Lokacija 2: ​
Ulica Narodnog Fronta Cilj predmeta​
: Osposobljavanje studenata za proučavanje i projektovanje višeporodičnih stambenih zgrada. Ishod​
: Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju, naročito u stručnim predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja. Metod izvođenja nastave i način vrednovanja rada studenta na predmetu Stanovanje 2 ­ ​
Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i konsultacije. Rad studenata vrednuje se ocenom od 5 – 10, a u skladu sa Pravilnikom o izvođenju nastave na Fakultetu tehničkih nauka. Ukupna ocena formira se kroz poene iz predispitnih obaveza (maksimalno 70 poena) i pismenog ispita (maksimalno 30 poena). Maksimalan zbir poena stečenih predispitnim obavezama i polaganjem ispita je 100. Minimalan broj poena potreban za prolaznu ocenu je 55. Predispitne obaveze​
se sastoje iz: ­ prisustva na vežbama ­ maksimalno 3 poena; ­ prisustva na predavanjima ­ maksimalno 2 poena; ­ predmetnog zadatka ­ maksimalno 15 poena; ­ predmetnog projekta ­ maksimalno 50 poena; Formula na osnovu koje se izvodi konačna ocena je: (​
Ocena prisustva na vežbama i na predavanjima* 0,05) + (Ocena predmetnog zadatka* 0,15) + (Ocena predmetnog projekta * 0,5 ) + (Ocena ispita * 0,3) Predispite obaveze Maksimalan broj poena ​
70 VEŽBE i PREDAVANJ
A Maksimalan broj poena ​
5 PREDMET
NI ZADATAK Maksimalan broj poena 15 PREDMETNI PROJEKAT Maksimalan broj poena ​
50 Broj poena​
= (Ocena sa vežbi * 0,3) + (Ocena sa predavanja* 0,2) Broj poena = Ocena * 1,5 Broj poena​
= Pozitivna ocena predmetnog projekta * 5 Ispitne obaveze Maksimalan broj poena ​
30 PISMENI ISPIT Maksimalan broj poena ​
30 Broj poena​
= Pismeni ispit * 3 Ukupan broj poena. Maksimalno ​
100 Zaključena ocena Uk. Br. Poena​
= Zbir poena stečenih kroz predispitne obaveze i ispitne obaveze Ocena ​
10​
(95­100 poena) Ocena ​
9​
(85­94 poena) Ocena 8​
(75­84 poena) Ocena ​
7 (65­74 poena) Ocena ​
6​
(55­64 poena) Tabela 1. Prikaz načina vrednovanja rada studenta Evidencija prisustva ​
­ Prisustvovanje vežbama i predavanjima je obavezno. Student ima pravo na po tri neopravdana izostanka u toku semestra (tri na vežbama i tri na predavanjima). Ukoliko student ima više neopravdanih izostanaka od dopuštenog broja, neće ostvariti pravo potpisa i dužan je da ponovo pohađa nastavu iz predmeta. Ocena rada na vežbanjima ​
će se formirati na osnovu bodova koje student osvaja u svakom pojedinačnom terminu vežbanja. Bodovi po terminima se osvajaju na osnovu prikazanih rezultata istraživanja/rada. Prisustvo vežbama se evidentira nezavisno od bodova za rad na vežbama. PREDMETNI ZADATAK ................................................... Tema predmetnog zadatka je konceptualno rešenje arhitektonskog projekta višeporodičnog stambenog objekta. Obavezni prilozi su: 1.
2.
3.
4.
Uža situacija 1:500 Osnova jedne etaže 1:200 Presek 1:200 3d prikaz Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru studenata na jednom listu formata 70/100 cm. Predmetni zadatak se predaje ​
22.04.2015​
. godine u ​
14:15 ​
u amfiteatru​
AH1A. PREDMETNI PROJEKAT ................................................... Predmetni projekat predstavlja finalno rešenje arhitektonskog projekta višeporodičnog stambenog objekta. Obavezni crteži za predaju rada na kraju IV semestra (svi crteži su stepena tehničke obrade do nivoa idejnog projekta; detalji do nivoa glavnog projekta): 1. šira situacija 1:1000 2. situacija 1:500 3. sve osnove, sa osnovom krova 1:200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa asistentom) 4. preseci (minimalno dva) 1:200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa asistentom) 5. svi izgledi 1:200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa asistentom) 6. prostorni prikaz (izometrija, 3d model, aksonometrija, perspektiva...) 7. detalji konstrukcije i materijalizacije (1:25, 1:20, 1:10) Pored obaveznih priloga, student može priložiti i druge priloge po izboru kao što su: maketu, skice koje ilustriju razvoj koncepta, dijagrame... Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru studenata na formatu 70/50 cm ili svedene na ovaj format. Predmetni projekat se predaje ​
27.05.2015​
. godine u ​
14:15 ​
u amfiteatru​
AH1A. Dakle, predmetni zadatak i predmetni projekat se predaju u terminima koji su određeni terminskim planom. Nakon tog roka biće organizovan još jedan (popravni) termin za predaju predmetnog projekta: ­
Popravni termin za predaju predmetnog projekta je ​
10.06.2015. Ocena rada koji se preda u tom terminu biće umanjena za 20%. Umanjenje se ne odnosi na studente koji su rad predali u prvom roku, a u naknadnom terminu ispravljaju negativnu ocenu (i za studente koji iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da predaju predemtni projekat u predviđenom terminu). Nakon tih rokova više neće biti moguće predati radove, a student koji nije izmirio svoje obaveze, biće dužan da predmet ponovo u narednoj školskoj godini. Uslovi predaje posle zakazanog roka: ​
Predmetni projekat je moguće predati posle zakazanog roka samo uz odgovarajuće zdravstveno ili drugo opravdanje. Ispit se polaže pismeno i sastoji se iz projektantskog zadatka. Ispit nosi maksimalno 30 poena. Uslov za izlazak na ispit su uspešno izvršene predispitne obaveze (akumulirano najmanje 55% od maksimalnog mogućeg broja poena, odnosno najmanje 38,5 poena) i prijavljen ispit. Minimalan broj poena potreban za prolaz na ispitu je 16. Materijal za rad i kontakt: Materijal za rad, kao i sve relevantne informacije biće dostupne i na blogu Kabineta 505 na adresi https://arh505.wordpress.com/category/s2/​
i na Twitter nalogu ​
@kabinet505. Ocena projekta će biti formirane prema sledećim kriterijumima: ­ društvena stvarnost ​
kao polazište projektantskog pristupa – promene, uticaji, sile​
; ­ atraktivnost ​
i ​
prepoznatljivost ​
urbanističko­arhitektonskog rešenja; ­ doslednost ​
u rešavanju problema na različitim prostornim nivoima; ­​
​
skladnost ​
urbanog konteksta i ​
prostorni kvalitet​
sadržaja; ­ izražajnost ​
urbanih sklopova, oblikovna ​
usklađenost; ­​
ostvarene vrednosti ​
identiteta ​
i​
​
svake ambijentalne (pod)celine; ­​
​
ostvarljivost ​
ponuđenih rešenja kroz kontinualno uravnotežene promene postepenih i „skokovitih“ transformacija; ­ kvantitativna iskorišćenost ​
postojećih prostornih resursa (kako zemljišta, tako i fizičkih sklopova), kroz predloženi oblik i stepen efikasnog povezivanja zatečenih i novoplaniranih modela racionalizacije prostora – ​
principi održivog razvoja​
; ­ kontinuitet ​
predloženih promena; ­ funkcionalna ​
zaokruženost ​
i ​
integrisanost​
; ­ komunikativnost ​
ponuđenog koncepta, kroz ostvarenje lake pristupačnosti i utkanosti u gradsku matricu. ­ slikovitost ​
i ​
likovnost​
, uz višeslojnu ​
perceptivnost ​
prostora. Terminski plan vežbanja Maksimalan broj bodova koje je moguće osvojiti na vežbama (ukoliko je ispunjena priprema za vežbe) Br. Datum Tema vežbanja Potrebna priprema za vežbe 1. 04.03. Upoznavanje sa radom na vežbanjima. Analiza odabrane lokacije. Definisanje projektonog zadatka. Plan i program predmeta. Analiza lokacije. 10 2. 11.03. ISTRAŽIVANJA: lokacije, programa, funkcije. Definisati projektni program. Analiza lokacije, programska analiza i studija slučaja. 10 3. 18.03. Početak rada na koncepcijskom modelu; funkcionalne sheme; Rad na konceptu. 10 4. 25.03. Rad na koncepcijskom modelu; funkcionalne sheme; Rad na konceptu. Istraživanja funkcije. 10 5. 01.04 Konceptualno rešenje i njegove manifestacije u prostoru; osnova prizemlja i jedne etaže; konstruktivni sistemi​
, volumetrija i karakter arhitekture. Rad na prostorno ­ programskom rešenju na nivou koncepta. 10 6. 22.04​
. 7. 29.04. Precizno definisanje funkcionalnih rešenja. Početak rada na preciznom definisanju osnova, preseka i izgleda objekta; nastavak rada na modelu. 10 8. 06.05. Analiza konstruktivnog sistema; rešavanje detalja Definisanje konstruktivnog rešenja. 10 9. 13.05. Tehnička obrada crteža do nivoa idejnog projekta. Detalji konstrukcije i materijalizacije Svi grafički prilozi 1:200; Detalji: 1:25; 1:20; 1:10 10 10. 20.05. Finalne konsultacije Svi grafički prilozi 1:200; Detalji: 1:25; 1:20; 1:10. 10 11. 27.05. 12. 03.06. 13. 05.06. Predaja PREDMETNOG ZADATKA 10 Predaja PREDMETNOG PROJEKTA Analiza ocenjenih Predmetnih projekata i finalne konsultacije za negativno ocenjene radove. Svi grafički prilozi 1:200; Detalji: 1:25; 1:20; 1:10 Naknada Predaja predmetnog projekta ­ 
Download

S2 Plan i program 20142015