PREDSTAVLJAMO VAM...
PREDSTAVLJAMO VAM...
Funkcionalna
Do ZDRAVOG
DISPEPSIJA
ŽELUCA
sa
Usporen
motilitet
Multi-target-terapijom:
biljni lek sa brzim dejstvom
Bol u želucu
Gorušica
Nadutost
Grčevi
Flatulencija
Mučnina
Osećaj punoće
Upala
Preko 50 godina tradicije i kliničko iskustvo smestilo je
Iberogast u neizostavni deo terapije funkcionalne dispepsije i
iritabilnog sindroma creva. Njegovih devet sastojaka
sinergistički deluje preko više mehanizama na simptome,
dok su mu neželjeni efekti gotovo identični sa placebom.
Nemački proizvođač Štajgervald od septembra ove godine
omogućiće prisustvo Iberogast kapi od 20 ml na našem
farmaceutskom tržištu.
Želudac je šuplji organ sastavljen od različitih vrsta mišića sa posebnim funkcijama i
obložen iznutra slojem zaštitne sluzi. Zaista mu je »teško«, u roku od 70 godina izluči
50 000 litara gastričnog soka i preradi od prilike 30 000 tona hrane.
S
a`vakana hrana ulazi kroz
usta, preko ezofagusa i pilorusa (sfinkter izme|u
ezofagusa i `eluca) u gornji deo `eluca. Volumen `eluca zahvaljuju}i rastegljivim mi{i}ima
mo`e primiti do dva litra zapremine za
varenje. @lezde tada lu~e `eluda~ne sokove, od kojij je jedan hlorovodoni~na kiselina, koja raslojava unetu hranu. Mi{i}nim kontrakcijama, sadr`aj u `elucu se
me{a, a zatim se u malim
porcijama prosle|uje u
duodenum. U normalnim uslovima, ovaj proces proti~e glatko. Me|utim, postoje brojni
faktori koji mogu uticati na rad `eluca, kao
{to su stres ili pi}e i navike u ishrani.
@ELUDAC I
STRES
Ceo proces varenja kontroli{e enteri~ki nervni sistem (ENS), sastavljen od oko
100 miliona nervnih }elija koje su
ispreplitane kroz ~itav digestivni trakt.
Posle mozga, ENS je
drugi po veli~ini ner-
26
vni sistem kod ~oveka, a radi i nezavisno
od mozga. Reguli{e pokrete mi{i}a u `elucu i crevima, kontroli{e produkciju digestivnih sokova i protok hrane. Kompleksan i veoma osetljiv sistem, koji ne
prime}ujemo sve dok radi precizno kao
sat. Problemi nastaju tada kada se balans
poremeti i kada stomak po~ne da {alje
svoje signale. Uglavnom ih {alje nakon
unosa hrane, te se glavnim uzrokom stoma~nih tegoba smatra vrsta hrane koju
unosimo.
Ono {to mnogi ne znaju jeste da vi{e
faktora igra veova va`nu ulogu u nastanku `eluda~nih i crevnih tegoba:
Stres:
Bilo na poslu, kod ku}e ili u {koli, stres je jedan od naj~e{}ih
uzro~nika oboljenja `eluca.
Konzumiranje alkohola:
Prevelike koli~ine alkohola, ali i velike koli~ine hladnih napitaka mogu dovesti do `eluda~nih tegoba.
Temperatura:
Neuobi~ajeno visoke temperature i direktna sun~eva svetlost
mogu brzo zasmetati `elucu.
GORU[ICA – KISELINA
NA POGRE[NOM MESTU
Vi{e od jedne tre}ine stanovnika u Zapadnoj Evropi pati od goru{ice. U normalnim okolnostima, sfinkter omogu}ava jednosmeran put hrane kroz usta i
ezofagus u `eludac. U slu~aju goru{ice,
ovaj mi{i} ne radi, ili ne radi kako treba tokom trudno}e, stresa, u starosti - te se
kiseli sard`aj iz `eluca vra}a u ezofagus.
@are}i ose}aj u predelu ezofagusa se
javlja i kada zgr~eni mi{i}i ne omogu}avaju istezanje zidova `eluca ili je donji
deo `eluca, koji je zadu`en za transport,
relaksiran pa dolazi do zadr`avanja hrane.
U oba slu~aja, stvara se pritisak pri vrhu
`eluca, pri ~emu dolazi do otvaranja
sfinktera i prolaska kiseline u jednjak, gde
svojim dejstvom na sluznicu izaziva bol.
^esto se pretpostavlja da je hiperprodukcija kiseline krivac za tegobe. Me|u-
Poremećaji u motilitetu želuca
→ rizik od ulaska kiseline
u ezofagus i nastanka gorušice
tim, stvarni uzrok nije vi{ak kiseline, ve}
ulazak kiseline u jednjak, to jest , kiselina
se nalazi na pogre{nom mestu.
Goru{ica je obi~no udru`ena sa ose}anjem nadutosti, flatulencijom, ili sa
mu~ninom i stoma~nim gr~evima. Stoga
se tra`i sveobuhvatna terapija ovih simptoma.
VI[E UZROKA - MNOGO TEGOBA
Simptomi iritacije `eluca opisani su u literaturi pre vi{e od sto godina. Do danas,
me|utim, nema jasnog obja{njenja uzroka
ovih tegoba. Simptomi koji se javljaju su
~esto udru`eni, a uzro~nici vi{estruki:
1. Kiselina
Pove}ano lu~enje `eluda~ne kiseline
U slu~aju pove}anog lu~enja kiseline,
dolazi do iritacije i `eluda~ne i crevne sluznice.
Simptomi: bol u stomaku
Smanjeno lu~enje kiseline:
u slu~aju nedostatka `eluda~ne kiseline,
hrana se ne mo`e pravilno svariti.
Simptomi: nadutost, ose}aj puno}e
2. Osetljivost na bol
Nervi u `elucu su veoma osetljivi na
nadra`aj. Zato }e stimulusi kao {to su kiselina ili istezanje zida `eluca pove}ati
perceptivnost nerava.
Simptomi: bol, gr~evi, nadimanje, flatulencija
Iberogast brzo deluje i pomaže kod bola u
želucu, nadutosti, gorušice, osećaja punoće,
grčeva, i mučnine, na sledeći način:
normalizuje motilitet gastrointestinalnog trakta
omogućava prilagođavanje zapremine želuca volumenu hrane
povećava tonus donjeg dela želuca i ubrzava transport u
duodenum
smanjuje osetljivost digestivnog trakta na razne stimuluse
reguliše lučenje želudačne kiseline i štiti mukozu
Lekovi, nikotin, kiseli napitci:
Unos lekova (npr. antibiotika),
~esto konzumiranje kafe i ~aja,
kao i citrus-vo}a, mogu dovesti
do tegoba u `elucu pra}enih bolovima.
Kiselina
Napetost
Osetljivost
3. Napetost i mišićni spazam
Ukoliko postoji spazam mi{i}a, `eludac ne mo`e pravilno da se iste`e, to stvara pritisak. Nema prostora za hranu koja
dolazi iz jednjaka, sadr`aj `eluca ne mo`e
se adekvatno me{ati, te se delimi~no vra}a u jednjak.
Simtomi: goru{ica, nadimanje, gr~evi,
bol, mu~nina, ose}aj puno}e
4. Usporen motilitet,
mišićna relaksiranost
Prekomerna relaksiranost mi{i}a
donjeg dela `eluca dovodi do usporene
pokretljivosti `eluca.
Hrana ne mo`e pravilno da se usmeri i
transportuje u duodenum, zadr`ava se u
`elucu. Vr{i pritisak ka ezofagusu.
Simptomi: goru{ica, nadimanje, ose}aj
puno}e, bol, mu~nina, povra}anje
Relaksacija mi{i}a u gornjem delu
`eluca dovodi do otvaranja mi{i}nog prstena (sfinktera) i prolaska kiselog sadr`aja ka ezofagusu.
Simptomi: goru{ica
5. Upala
Do upale ~esto dolazi, na primer zbog
infekcije. U toku inflamacije, `eluda~na
sluznica je visoko senzitivna i sna`no reaguje na dejstvo kiseline.
Simptomi: bol
više informacija na www.iberogast.info
BB-Informator •172
172 • BB-Informator
27
Download

DISPEPSIJA