[JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA]
JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA
NACIONALNI NAUČNI SKUP
„IDENTITET PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM OBRAZOVANJU”
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
30. i 31. JANUAR 2014.
PROGRAM
IDENTITET PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM OBRAZOVANJU – PROGRAM RADA
[JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA]
30. 01. 2014.
10.00 – 11.30
Plenarni rad:
Amfiteatar
Pozdravna reč
„Vasilije Ostrogorski” Plenarna izlaganja
Vera Spasenović i Emina Hebib: Kako inicijalno obrazovanje i zahtevi
prakse doprinose izgradnji profesionalnog identiteta pedagoga
Živka Krnjaja: Pedagog kao istraživač
11.30 – 12.00 - Pauza uz osveženje
12.00 – 14.00 - Rad po sekcijama:
Slušaonica 101
Moderatori
Zorica Šaljić
Jasmina Đelić
Pedagog u kontekstu inovativnih promena u obrazovanju
Nada Vilotijević, Sofija Maričić i Gorana Starijaš: Uloga pedagoga u
diseminaciji inovativnih modela nastave u kvalitetnoj školi
Vladeta Milin, Bojana Bodroža, Ivana Đerić, Jelena Teodorović, Dejan
Stanković: Mišljenje stručnih saradnika osnovnih škola o obrazovnim
reformama u Srbiji
Jasmina Đelić: Stavovi pedagoga o značaju i funkciji standarda postignuća
u početnoj nastavi matematike
Branka Savović: Diskurzivni pristup predškolskom obrazovanju i
vaspitanju
Maja Vračar, Gordana Milovanović: Položaj pedagoga u školi i analiza
razvoja kompetencija u uslovima savremenih promena u obrazovanju
Slušaonica 103
Moderatori
Branka Aleksendrić
Natasa Stojanović
Mira Jovanović: Izazovi profesije pedagog
Unapređivanje prakse obrazovnog rada kao izazov profesije
pedagog
Milica Mitrović: Sociokulturni pristup nastavi i angažovanje pedagoga u
nastavi
Lidija Miškeljin: Uloga pedagoga u građenju značenja i razvijanju prakse
dečjeg vrtića
IDENTITET PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM OBRAZOVANJU – PROGRAM RADA
[JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA]
Branka Aleksendrić: Načini razumevanja i konceptualizovanja školskog
učenja
Sofija Vujović: Profesionalno delovanje pedagoga: viđenje vaspitača i
pedagoga
Maša Avramović: Uloga pedagoga u muzeju
Elena Marković: Uključenost u projekat i promena stavova o inkluziji kod
nastavnika i učenika
Slušaonica 104
Moderatori
Ivana Luković
Dragana Ocokoljić
Bojana Perić Prkosovački:„Razmena mladih profesionalaca” – prikaz
projekta međunarodne razmene učenika stručnih škola
Istraživački rad pedagoga kao izazov profesije pedagog
Nataša Matović i Ivana Luković: Metodološko obrazovanje budućih
pedagoga
Radovan Antonijević: Istraživački rad pedagoga u funkciji unapređivanja
procesa vrednovanja postignuća učenika
Jelena Stamatović i Aleksandra Milošević: Istraživačka uloga pedagoga u
savremenoj školi
Slušaonica 105
Moderatori
Milan Stančić
Živkica Đorđević
Razvijanje saradničkih odnosa pedagoga sa ostalim akterima
obrazovnog rada
Dragana Pavlović-Breneselović: Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme,
dva modela, jedna ili više stvarnosti
Lidija Radulović i Milan Stančić: Kako nastavnici vide saradnju sa
pedagogom
Tatjana Ristivojević i Mirjana Marković: Putovanje do partnerstva
Tatjana Ristivojević: Timski rad kao imperativ u uvođenju procesa
programiranja u jaslicama
Simka Vukojević, Jovana Maksimović i Mirjana Milanović: Pedagog kao
stručni saradnik u školi – istorijska perspektiva
Marija Jovanović: Uključenost roditelja u školske aktivnosti dece
14.00 –15.00 - Pauza uz ručak
15.00– 16.30
Nastavak rada po sekcijama:
Diskusija o pitanjima koja su analizirana i pokrenuta u okviru
saopštenja
IDENTITET PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM OBRAZOVANJU – PROGRAM RADA
[JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA]
31. 01. 2014.
10.00 - 11.30 - Rad po sekcijama
Slušaonica 101
Moderatori
Emina Hebib
Slušaonica 103
Moderatori
Dragana Pavlović
Breneselović
Slušaonica 105
Moderatori
Biljana Bodroški
Spariosu
Rad pedagoga u školi: stanje, problemi, perspektiva
Rad pedagoga u predškolskoj ustanovi: stanje, problemi,
perspektiva
Potreba i mogućnosti profesionalnog angažovanja
pedagoga u institucijama socijalne zaštite, kulture,
medijima...
11.30 – 12.00 - Pauza uz osveženje
12.00- 13.30
Amfiteatar „Vasilije
Ostrogorski”
Plenarni rad:
Izveštaj rada po sekcijama prvog i drugog dana i zatvaranje
skupa
IDENTITET PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM OBRAZOVANJU – PROGRAM RADA
Download

preuzmite program rada skupa (pdf)