Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Udruženje za unapređenje zaštite životne sredine „Novi Sad“
DRUGO OBAVEŠTENJE
Škola za zaštitu životne sredine
Water workshop
KVALITET VODA
Novi Sad
2-5. septembar, 2014.
Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se osamnaesti po redu Water Workshop, pod nazivom "KVALITET VODA"
održati od 2. do 5. septembra 2014. godine na Departmanu za he-miju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Prirodno-mate-matičkog fakulteta u Novom Sadu. Za ovu godinu odabrane su tri teme:
• Kvalitet resursa vode za piće sa posebnim osvrtom na pojavu mikrotoksina i tehnologiju
prerade;
• Kontrola procesa prečišćavanja otpadnih voda;
• Monitoring i analiza voda.
Radi blagovremenog planiranja rada u laboratoriji moli-mo Vas da ukoliko ste zainteresovani popunite
preliminar-ne prijave.
I ove godine seminar će biti organizovan kroz niz pre-davanja, okruglih stolova i rada u laboratoriji.
Učesnici će imati priliku da svoje stavove i saopštenja razmene za okruglim stolovima. Pored navedenih
tema ove godine će biti organizovani i okrugli stolovi čiji će moderatori biti inostrani i naši stručnjaci.
Ove godine popodnevni rad će biti organizovan u dve sekcije:
A. Granične vrednosti emisije (GVE) i monitoring otpadnih voda;
B. Okruglli sto: Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda;
Pored ova dva okrugla stola u toku prepodneva biće organizovana i dva okrugla stola:
Moguća rešenja vodosnabdevanja na bazi mikro- i makro-regionalnih sistema i osnovi
menadžmenta vodovoda;
2. Značaj kontrole otpadnih voda na izvoru zagađenja.
1.
Raspored predavanja
2. septembar (utorak)
800
930-1000
1000-1020
1020-1050
1050-1120
1120-1150
1150-1220
1220-1250
1250-1400
1400-1800
Registracija učesnika
Otvaranje Water Workshop-a
Osnovi upravljanje otpadnim vodama i sistemi podrške, dr Milena Bečelić-Tomin
Površinske vode - recipijent otpadnih voda i resurs vode za piće (kombinovani pristup
zaštite voda), dr Dejan Krčmar
Mikrobiološki kvalitet vode za piće i procena rizika, dr Dragan Radnović
Cijanobakterije i cijanotoksini, dr Jelica Simeunović
Uklanjanje cijanotoksina u tretmanu vode za piće – pregled tehnologija, dr Jasmina
Agbaba
Mirisne komponente u vodi za piće: poreklo i kontrola sadržaja (ozonizacijom/AOPs), dr
Jelena Molnar
Ručak-koktel (u holu ispred amfiteatra A1)
Okrugli sto: Značaj akreditovanih laboratorija za analizu uzoraka iz životne sredine
(amfiteatar A1 Departman za biologiju i ekologiju), moderatori: dr Snežana Maletić i mr
Vesna Pešić
Analiza otpadnih voda, izveštavanje i izračunavanje emisije, mr Vesna Pešić
Akreditovane laboratorije - iskustva iz prakse, Ljiljana Markićević, ATS
Odabir PT šeme, mr Vesna Pešić
Analiza cijanotoksina, dr Dejan Orčić
Parametri kontrole kvaliteta prilikom analize na ICP-MS, mr Malcolm Watson
Evaluacija metode na osnovu podataka kontrole kvaliteta:
a. Gasna hromatografija, dr Jelena Molnar
b. Atomska apsorpciona spektrofotometrija, Spasojević Jelena
c. Volumetrija i gravimetrija, Đurđa Kerkez
Diskusija
3. septembar (sreda)
900-1100
Okrugli sto: Moguća rešenja vodosnabdevanja na bazi mikro- i makro-regionalnih
sistema; Moderatori dr Božo Dalmacija i dr Jasmina Agbaba
Osnovi menadžmenta vodovoda, dr Dušan Lukić
Izgradnja izvorišta za vodosnabdevanje: obalska filtracija i njen značaj za
vodosnabdevanje, Gyula Csóka, tehnički direktor Danube-well LTD subsidiary of
Waterworks of Budapest
Diskusija
00
15
11 -11
Pauza
1115-1130
Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda, dr Božo Dalmacija
30
50
11 -11
Opšti principi upravljanja postrojenjem za prečišćavanje otpadnim vodama, dr Milena
Bečelić-Tomin
50
10
11 -12
Informacioni sistemi u upravljanju sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, Gordana
Pucar
10
30
12 -12
Bezbednost i rukovanje hemikalijama u okviru postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda, Nikolina Popadić
30
00
12 -14
Laboratorijski rad:
I Grupa: Primena ICP i LC za anailzu uzoraka otpadnih voda
II Grupa. Primena postrojenja za proizvodnju mešovitog dezinfektanta “OksiHLOROGEN”
i automatski dozirni sistemi “ADS”
00
00
14 -16
Pauza
1600-1900
SEKCIJA A: Okrugli sto: Granične vrednosti emisije (GVE) i monitoring otpadnih
voda
GVE i kako ih dostići, dr Božo Dalmacija
BAT i GVE, dr Milena Bečelić-Tomin
Novi pristup monitoringu otpadnih voda, dr Dejan Krčmar
Okrugli sto: (moderator dr Božo Dalmacija) Integrisana dozvola i novi pristup kontrole
kvaliteta otpadnih voda, sa aspekta kontrole prečišćavanja otpadnih voda i GVE
4. septembar (četvrtak)
900-915
915-940
940-1000
1000-1020
1020-1040
1040-1100
1100-1115
1115-1145
1145-1210
1210-1230
1230-1400
Instrumentacija procesa prečišćavanja otpadnih voda, mr Vesna Pešić
Upravljanje energijom na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, dr Mile Klašnja
Karakterizacija i uzorkovanje otpadne vode, Miloš Dubovina
Predtretman i primarni tretman otpadnih voda, dr Srđan Rončević
Prečišćavanje otpadnih voda postupkom aktivnog mulja, dr Božo Dalmacija
Kapajući filtri, rotirajući biološki kontaktori i kombinovani procesi, Jelena Spasojević
Pauza
Biološki procesi za uklanjanje nutrijenata, dr Snežana Maletić
Fizičko-hemijski tretman otpadnih voda i poboljšanje performansi procesa, Jasmina Nikić
Dezinfekcija efluenta, dr Jelena Molnar
Laboratorijski rad:
II Grupa: Primena ICP i LC za analizu uzoraka otpadnih voda
I Grupa. Primena postrojenja za proizvodnju mešovitog dezinfektanta “OksiHLOROGEN”
i automatski dozirni sistemi “ADS”
1400-1600
1600-1900
2030
Pauza
SEKCIJA B: Okrugli sto: Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda
(amfiteatar A1 Departman za biologiju i ekologiju) dr Milena BečelićTomin i dr Jelena
Molnar (moderatori) Prezentacija radova studenata master i doktorskih studija iz oblasti
zaštite voda
Svečana večera
5. septembar (petak)
900-920
920-940
940-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1115
1115-1400
1400-1530
Kontrola mirisa na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, Đurđa Kerkez
Upravljanje, karakterizacija i uzorkovanje muljeva, Nataša Varga
Anaerobni tretman muljeva, Marko Grgić
Aerobni tretman muljeva, Nataša Slijepčević
Druge metode stabilizacije muljeva i obezvodnjavanje, dr Srđan Rončević
Pauza
Okrugli sto: Značaj kontrole otpadnih voda na izvoru zagađenja (moderatori dr Božo
Dalmacija i dr Milena Bečelić –Tomin)
Završni koktel - ručak (u hol ispred amfiteatra A)
Napomena: Zbog objektivnih razloga moguće su manje promene u rasporedu predavanja! Molimo vas da nam u prijavi
pošaljete e-mail kako bi vas na vreme obavestili o eventualnim promenama
Neophodne informacije
• WW 2014 će biti organizovan u Novom Sadu, od 2. do 5. septembra 2014. godine na Prirodnomatematičkom fakultetu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad.
• Rok za podnošenje prijava za laboratorijski rad je 29. avgust 2012.
Troškovi registracije učesnika koji obuhvataju učešće na skupu, laboratorijski rad, primerak monografije
»Kontrola prečišćavanja otpadnih voda« i »Osnove menadžment vodovoda« iznose:
• 20.000 dinara (ili 180 €) uplatom do 2. septembra ili za registracionim stolom 22.000 dinara (ili 190 €);
• Za drugog učesnika iz radne organizacije 15.000 dinara (ili 120 €), za trećeg i nadalje 10.000 dinara (ili
80 €);
• 5.000 dinara (ili 40 €) za studente osnovnih, master i doktorskih studija (na budžetu), uz potvrdu ili
indeks.
Kotizacije uplatiti na:
Žiro-račun za kotizacije (dinarski):
ƒ 340-11003667-66
poziv na broj: 97 81 4403
Devizni žiro-račun:
• 50090110-1000167803
Ostali podaci za devizni žiro-račun:
o Swift code: GIBAATWG, ERSTE group bank AG Wiena, Austrija
o Swift code: GIBARS22, ERSTE BANK A.D. Novi Sad
o IBAN RS 35340000001100366766
Za profakturu obratiti se na telefon +381 21 6350 672
Kontakt adresa:
Docent dr Dragana Tomašević-Pilipović
Mr Vesna Pešić, Neda Knežević
Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 3
Tel: ++021/485-2734; 485-2886; 635-06-72
Fax: ++021/454-065
E-mail: [email protected]
www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs
<
Download

KVALITET VODA - Water Workshop