16. Studenička akademija
Cijanobakterije i zdravlje ljudi
Novi Sad, 1-3 juli 2011.
Program
Poštovane kolege i dragi prijatelji,
Institut za onkologiju Vojvodine iz Sremske Kamenice (www.onk.ns.ac.rs) i Prirodnomatematički fakultet iz Novog Sada (www.pmf.uns.ac.rs) organizuju 16. Studeničku akademiju sa temom
Cijanobakterije i zdravlje ljudi, koja će se održati u Novom Sadu od 1. do 3. jula 2011. godine.
Ciljevi skupa:
Cijanobakterije i zdravlje ljudi je skup meĎunarodnog značaja sa naglaskom na regionalna
istraživanja u jugoistočnoj Evropi i održava se prvi put u našoj zemlji. Ideja skupa je realizacija sledećih
ciljeva:
1) edukacija targetnih grupa (zaposleni u fabrikama vode, ribnjacima, korisnici voda za rekreaciju
i navodnjavanje, korisnici suplemenata na bazi mikroalgi i cijanobakterija);
2) informisanje lekara i veterinara, zavoda za zaštitu zdravlja, vladinih organizacija, studenata
ekologije i javnosti zainteresovane za probleme vezane sa cijanobakterijama;
3) prezentovanje prvog Srpskog vodiča za cvetanje cijanobakterija, flajera i predloga za uvoĎenje
legislative.
1. jul 2011. godine
(Inostrani predavači na engleskom jeziku 30 minuta)
Kongresni centar Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
8:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:30 Ceremonija otvaranja
10:30 – 11:00 Uvodno predavanje:
Geoffrey A. Codd (Velika Britanija):
Risk management of cyanobacterial blooms and cyanotoxins for the protection of
health and water resources
Upravljanje tokom rizičnih situacija nastalih usled cvetanja cijanobakterija i
produkcije njihovih toksina u cilju zaštite zdravlja i vodenih resursa
Cijanobakterije i njihova uloga u ţivotnoj sredini
Uvodničari: Geoffrey A. Codd, Miroslav Gantar
11:00 – 11:30 Miroslav Gantar (SAD):
Cyanobacteria: Friends or Foes
Cijanobakterije: prijatelji ili neprijatelji?
11:30 – 12:00 Rosmarie Rippka (Francuska):
The beauty and the beast: Lessons from cultured and uncultured cyanobacteria
Lepotice i zveri: ĉemu nas uĉe cijanobakterije iz prirode i gajene u kulturi?
12:00 – 12:30 Michael Herdman (Francuska):
Phylogeny of toxic and nontoxic cyanobacteria
Filogenija toksiĉnih i netoksiĉnih cijanobakterija
12:30 – 13:00 Diskusija
13:00 – 14:30 Ruĉak
Cijanotoksini – podaci iz drugih zemalja
Uvodničari: Ludek Blaha, Svetislav Krstić
14:30 – 15:00 Alja Štraser, Metka Filipiĉ i Bojana Ţegura (Slovenija):
Genotoxicity and potential carcinogenicity of cyanobacterial toxins
Genotoksiĉnost i potencijalna kancerogenost cijanobakterijskih toksina
15:00 – 15:30 Yin-tak Woo (SAD):
Cyanotoxins – U.S. Perspectives
Cijanotoksini – perspektiva u SAD-u
15:30 – 16:00 Ludek Blaha i Blahoslav Maršalek (Ĉeška Republika):
Toxic cyanobacteria and cyanotoxins in the Czech Republic since 1993: research,
monitoring, risks, and legislation
Toksiĉne cijanobakterije i cijanotoksini u Ĉeškoj Republici od 1993.godine: istraživanja,
monitoring, rizici i zakonodavstvo
16:00 – 16:30 Svetislav Krstić (Makedonija):
First records of cyanobacterial blooms, mcy gene cluster presence, and cyanotoxins in
several freshwater ecosystems in Macedonia
Prvi podaci cvetanja cijanobakterija, prisutnost mcy klastera gena i cijanotoksina iz
nekoliko slatkovodnih ekosistema u Makedoniji
16:30 – 17:00 Diskusija
17:00 – 17:30 Pauza za kafu
Mini Simpozijum:
17:30 – 19:30 Kolorektalni kancer: perspective i očekivanja
1. MlaĊan Protić:
Stražarski limfni ĉvor kod karcinoma kolona - uvodne napomene
2. Alexander Stojadinović, doktor medicine (SAD)
Improving staging of disease in colorectal carcinoma
3. Tomislav Petrović
Tretman pacijenata sa kompletnom pato- histološkom regresijom lokalno
uznapredovalog karcinoma rektuma nakon neoaĊuvantne terapije- naša
iskustva
4. Slavica Ušaj
Kolorektalni karcinom: uloga patologa u eri personalizovane medicine
5. Alexander Stojadinović, doktor medicine (SAD)
Vision and future directions
19:30 Veĉera (Kongresni centar Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica)
2. jul 2011. godine
(Domaći predavači na srpskom jeziku, 15 minuta sa diskusijom)
Kongresni centar Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
Cvetanja cijanobakterija i mehanizmi delovanja cijanotoksina
Uvodničari: Zorica Svirčev, Jelica Simeunović
9:00 – 9:15 Zorica Svirĉev, Vladimir Baltić, Marica-Miladinov Mikov i Draţen
Sajenković:
Cvetanje cijanobakterija u Srbiji – epidemiološka istraživanja i zdravstveni rizici
9:15 – 9:30 Gordana Subakov-Simić, Vesna Karadţić i Miloš Ćirić:
Alohtone i invazivne cijanobakterije u slatkovodnim ekosistema Srbije
9:30 – 9:45 Jelica Simeunović i Zorica Svirĉev:
Cijanotoksini – mehanizmi toksiĉnosti i delovanja
9:45 – 10:00 SrĊan Lopiĉić, Vladimir Nedeljkov i Marija Bratić-Stanojević:
Cijanobakterijski neurotoksini beta-N-metilamino-L-alanin i 2,4-diaminobuterna kiselina
Izloţenost ljudi cijanotoksinima
Uvodničari: Gordana Subakov-Simić, Slobodan Grašić
10:00 – 10:15 Damjana Drobac, Nada Tokodi, Dijana Pantelić i Kosta Krstić:
Procena zdravstvenog rizika u odnosu na puteve ekspozicije cijanotoksinima
10:15 – 10:30 Slobodan Grašić:
Cijanobakterije u jezeru Ćelije i proces prerade u Fabrici vode Majdevo
10:30 – 10:45 Jelena Lujić, Desanka Kostić i Stanko Ĉiĉovaĉki:
Akumulacija cijanotoksina u tkivu ribe
10:45 – 11:00 Miroslav Vujiĉić, ĐorĊije Vasiljević, Lazar Lazić, Sava Janićević i
Slobodan Marković:
Zdravstveni i ekološki aspekt cvetanja cijanobakterija u kupališnom i rekreativnom
turizmu
11:00 – 11:30 Pauza za kafu
Metode detekcije i uklanjanja cijanotoksina
Uvodničari: Milka Vidović, Gordana Bogdanović
11:30 – 11:45 Lidija Aleksić i Dimitar Jakimov:
ELISA i citofluorometrija u detekciji i monitoringu cijanotoksina u vodi i ribi
11:45 – 12:00 Gordana Bogdanović:
Da li su ćelijske kulture relevantan in vitro model za detekciju cijanotoksina?
12:00 – 12:15 Milka Vidović i Jovan Jovićević:
Metode uklanjanja i degradacije mikrocistina
12:15 – 12:30 Sneţana Simić, Marija Mišćević, Nevena ĐorĊević i Nebojša Popović:
Cijanobakterije u Aleksandrovaĉkom jezeru– pre i posle sanacije
12:15 – 12:30 Branko Miljanović, Aleksandar Ivanc, Gospava Lazić i Jelica
Simeunović:
Efekti biomanipulacije na primeru hidroakumulacije Zobnatica
12:45 – 14:00 Ruĉak
Molekularni i medicinski aspekti i legislativa o cijanotoksinima
Uvodničari: Vladimir Baltić, Mladen Prvulović
14:00 – 14:15 Vladimir Baltić i Zorica Svirĉev:
Molekularni aspekti hepatotoksiĉnosti i hepatokancerogeneze indukovane mikrocistinom
14:15 – 14:30 Maja Ilić:
Mikrocistini – potentni ksenobiotici
14:30 – 14:45 Nenad Vranješ:
Cijanotoksini – dermatološki problem
14:45 – 15:00 Ljubomir Muzikravić, Jasna Trifunović, Biljana Kukić i Vladimir
Baltić:
Uloga mikrocistina u nastanku kolorektalnih tumora
15:00 – 15:15 Pauza za kafu
15:15 – 15:30 Nataša Prvulović, Mladen Prvulović, Oto AĊić, Milena Spirovski i
Miša Ilić:
HCC i imidžing jetre – odabiranje pravog modaliteta
15:30 – 15:45 Mladen Prvulović, Silvija Luĉić, Milena Spirovski i Oto AĊić:
Specifiĉni protokoli za imidžing jetre
15:45 – 16:00 Duško Kozić i Jelena Ostojić:
Mogućnosti i ograniĉenja magnetne rezonance u detekciji neurodegenerativnih oboljenja
16:00 – 16:15 Zorica Svirĉev, Vladimir Baltić, Jelica Simeunović, Nada Tokodi i
Damjana Drobac:
Legislativa o cijanotoksinima
16:15 – 16:45 Diskusija
16:45 – 17:00 Pauza za kafu
17:00 – 18:00 Promocija knjige, brošure i filma
1. Bojan Sedmak i Zorica Svirčev: Cijanobakterije i njihovi toksini– ekološki i toksikološki
rizici i cvetanje cijanobakterija u Srbiji
Izdavač: EPC- Environmental Protection College, Velenje, Slovenia
O knjizi govori: dr Bojan Sedmak, vanredni profesor, Environmental Protection College
(EPC) Velenje, Slovenija.
2. Zorica Svirčev, Vladimir Baltić i Jelica Simeunović: Cvetanje cijanobakterija u Srbiji –
putevi ekspozicije, zdravstveni i zakonodavni aspekt
Izdavač: Studenička akademija, Srbija
O knjizi govore: dr Vladimir Baltić, redovni profesor, Institut za onkologiju Vojvodine,
Sremska Kamenica, Srbija,
dr Jelica Simeunović, docent, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički
fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija.
3. Zorica Svirčev i Vladimir Baltić: Srpski vodiĉ za cvetanje cijanobakterija
Izdavač: Studenička akademija, Srbija
O brošuri govori: dr Zorica Svirĉev, redovni profesor, Departman za biologiju i ekologiju,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija.
4. Bojan Sedmak, Tomaž Letnar, Rado Likon, Jasna Hribernik, Tamara Lah Turnšek:
www.h - Why, Where, When and How? production NIB (Nacionalni institut za Biologijo,
Ljubljana), postprodukcija CEBRAM, dokumentarac, 22 min.
18:00 Ceremonija zatvaranja
Veĉera
3. jul 2011. godine
Ekskurzija: poseta jezerima Palić, Ludoš i ribnjaku Kapetanski rit.
Konferencija o ulozi, značaju i delovanju cijanobakterija na zdravlje ljudi održаvа se po
prvi put u nаšoj zemlji u nameri dа se opišu uzroci pojave cvetanja cijanobakterija, nastanak
cijanotoksina, putevi prenošenjа toksina kroz lаnce ishrаne, njihovu detekciju rаzličitim
metodаmа, kao i mogućnosti uklanjanja cijanotoksina. Posebna pažnja je posvećena metodi
nuklearno magnetne rezonance, zbog mogućnosti detekcije tragova cijanotoksina ne samo u
uzorcima vode, mulja, zemljišta, tkiva zatrovanih biljaka i životinja, nego i kod pacijenata. Na
skupu će biti rаzmаtrаna i sopstvenа iskustvа tokom istraživanja nа teritoriji Srbije, kao i efekti
nа zdrаvlje ljudi u našoj zemlji. Cijanotoksini mogu biti hepаtotoksični, neurotoksični, generalno
citotoksični i iritanti kože i sluzokože, tako da su ovi zdravstveni aspekti posebno naglašeni.
Izаzivаju, u hroničnoj ekspoziciji preko vode i hrаne, neurodegenerаtivne bolesti i fаktor su
rizikа zа nаstаnаk primаrnih tumorа jetre i debelog crevа.
Pripremajući se za pridruživanje naše zemlje Evropskoj uniji, neophodno je uskladiti
mnoge zakonske propise onima koji se primenjuju u zemljama članicama. Jedna od takvih
nepoznanica domaćoj legislativi je kontrola vode za piće, vode za rekreaciju, mesa ribe i nekih
suplemenata sačinjenih od biomase mikroalgi i cijanobakterija na prisustvo cijanotoksina. Nа
skupu će prvi put biti predložena prаvna regulаtiva u nаšoj držаvi po pitanju prisustva ovih
toksina.
Uz veoma značajnu pomoć predavača po pozivu iz inostranstva, koji su najeminentniji
stručnjaci iz svojih oblasti, kao i sa iskustvom domaćih istraživača, nadamo se da će ovaj skup
imati višestruki značaj u različitim oblastima i delatnostima, ne samo u našoj zemlji nego i u
okruženju: u medicini, veterini, vodosnabdevanju, ribarstvu, navodnjavanju, turizmu i rekreaciji.
U tom smislu, iskreno se nadamo aktivnom učešću i podršci svih resornih ministarstava naše
zemlje, kao i pokrajinskih sekretarijata.
I na kraju, veoma je važno istaći da ideja našeg skupa nije samo informisanje graĎana
Srbije o problemima koji se javljaju u našoj zemlji, jer se radi o problemu najširih svetskih
razmera. Ideja nije da se sredstvima javnog informisanja podigne i najmanji oblik panike usled
postojećih problema, jer mi upravo želimo da saopštimo da smo u mogućnosti da problem
detektujemo, objasnimo ga sa biološkog i medicinskog aspekta, da uzroke problema ustanovimo,
predložimo rešenja na nivou ekosistema i proizvodnih procesa, da predložimo regulativu i da uz
pomoć 2 knjige, 2 brošure i 5 flajera objektivno obavestimo javnost i sve ciljne grupe na koje se
odnosi problem cvetanja cijanobakterija. U tom smislu možemo reći da se vreme organizovanja
skupa Cijanobakterije i zdravlje ljudi poklapa sa momentom kada smo sposobni da odgovorimo
na sve vaše zahteve i pitanja iz ove oblasti.
Dobrodošli!
Molimo sve zainteresovane da se prijave na adrese: [email protected] i
[email protected] do 20. juna 2011. godine. Prijavljeni uĉesnici mogu uplatiti
kotizaciju od 10.000 dinara plus PDV (ukupno 11.800) prilikom registracije sa dobijenim
raĉunom
ili
da
se
za
predraĉun
za
kotizaciju
jave
na
e-mail
[email protected] Ukoliko je u pitanju fiziĉko lice, u pismu je potrebno
navesti ime i prezime uĉesnika, adresu i broj telefona, a ukoliko je u pitanju pravno lice
potrebni su sledeći podaci: naziv ustanove, PIB, adresa, kontakt-telefon i ime uĉesnika. U
sluĉaju nejasnoća moţete se javiti na broj telefona 021 480 5566.
Kotizacija ukljuĉuje kompletan konferencijski materijal (program konferencije, CD sa
apstraktima na srpskom i engleskom jeziku, dve monografije, dve brošure, pet flajera,
turistiĉke informacije o Novom Sadu, reklamni materijal), sve obroke osim doruĉka,
osveţenja u pauzama rada, troškove ekskurzije trećeg dana konferencije i licencirane
sertifikate predavaĉima i uĉesnicima skupa.
Organizacioni odbor:
Naučni odbor:
Vlаdimir Bаltić
Zoricа Svirčev
Milkа Vidović
Lаzаr Lаzić
Sаvа Jаnićijević
Jelica Simeunović
Stаnislаv Čičovаčki
Dаmjаnа Drobаc
Nаdа Tokodi
Kostа Krstić
Ljiljаnа Žegаrаc
Sаbina Alispаhić
Lidijа Aleksić
Bojana Bokan
Darko Petrović
Tijana Pinkle
Tamara Dulić
Prof. dr Zoricа Svirčev, predsednik
Prof. dr Vlаdimir Bаltić
Prof. dr Mladen Prvulović
Prof. dr Sanja Stojanović
Doc. dr Gordаnа Subаkov-Simić
Doc. dr Jelicа Simeunović
Dr Gordаnа Bogdаnović
Prof. dr Geoffrey Codd (Velika Britanija)
Prof. dr Miroslаv Gаntаr (SAD)
Dr Yin-tak Woo (SAD, EPA)
Rosmarie Rippka (Francuska)
Prof. dr Svetislav Krstić (Makedonija)
Prof. dr Bojаnа Žegurа (Slovenija)
Prof. dr Ludek Blaha (Češka Republika)
S poštovanjem,
Prof. dr Vladimir Baltić, predsednik Studeničke akademije
i Prof. dr Zorica Svirčev, predsednik konferencije
Download

16. Studenička akademija Cijanobakterije i zdravlje ljudi