ORGANIZATOR:
SMEŠTAJ UČESNIKA KONFERENCIJE
Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru
Svi učesnici konferencije biće smešteni u hotelu “Putnik”
(www.putnik.com/Hotel-Putnik-Kopaonik).
Za informacije i rezervacije moţete kontaktirati hotel i to na:
Telefon: +381 (0)36 5471130, +381 (0)36 5471131
Mob: +381 (0)60 2235034
Faks: +381 (0)35 5471069
E-mail: [email protected]
SAORGANIZATORI:
Univerzitet u Zagrebu Metalurški fakultet, Sisak
Univerzitet Crne Gore Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica
Hrišćanski univerzitet "Dimitrie Cantemir" Fakultet za
menadžment i trgovinu, Temišvar
Univerzitet u Prištini Fakultet tehničkih nauka, Kosovska
Mitrovica
Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Društvo mladih istraživača Bor
POZIVNO PISMO
Organizacioni odbor Eco-Ist'15 izdavaće pozivno pismo učesnicima
konferencije kojima je potreban takav dokument radi regulisanja
putnih troškova i izdavanja vize. Medjutim, ovo pismo ne
obavezuje Organizatora za finansijsku pomoć. Zahteve treba uputiti
na e-mail: [email protected]
LIČNO OSIGURANJE
Organizator neće odgovarati za nesrećne slučajeve učesnika i
pratećih osoba po pitanju načinjene štete ili gubitka ličnih stvari.
Učesnici su duţni da sami obezbede lično osiguranje. Za ova
osiguranja obratite se vašoj lokalnoj osiguravajućoj agenciji.
Hotel "PUTNIK"
KOPAONIK
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Radoje Pantović, predsednik
Prof. dr Zoran S. Marković, podpredsednik
Prof. dr Sneţana Šerbula, podpredsednik
Prof. dr Dragana Ţivković
Prof. dr Nada Štrbac
Doc. dr Sasa Stojadinović
Doc. dr Dejan Petrović
Dr Milena Premović
Dragan Randjelović
ROKOVI
Dostava radova: 20. maj 2015.
Obaveštenje autorima o prihvatanju radova: 25. maj 2015.
Avansna uplata za štampanje radova: 05. jun 2015.
Uplata cele kotizacije do 15. juna 2015. god.
Uplata kotizacije za autore nakon 15. juna 2015. je 14.000 din
Treće obaveštenje sa programom rada: 10. jun 2015.
Za više informacija:
Tehnički fakultet u Boru, VJ 12, 19210 Bor, Srbija
Prof. dr Radoje Pantović 064 64 0339294
Prof. dr Zoran Marković 064 64 9440515
fax: 030 421 078
e-mail: [email protected]
www.eco-ist.rs
XXIII Međunarodna Konferencija
"EKOLOŠKA ISTINA"
www.putnik.com/Hotel-Putnik-Kopaonik
Eco-Ist'15
www.eco-ist.rs
DRUGO OBAVEŠTENJE I
[email protected]
POZIV ZA RADOVE
Hotel "PUTNIK", Kopaonik
SRBIJA
17. - 20. jun 2015.
Sponzori:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Republike Srbije
XXIII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
“EKOLOŠKA ISTINA” ECO-IST'15
Drage koleginice i kolege,
Organizacioni odbor Vas poziva na XXIII Međunarodnu
konferenciju Eco-Ist'15, koja će se odrţati u hotelu “Putnik” na
Kopaoniku.
Predsednik Organizacionog Odbora
Prof. dr Radoje Pantović
Univerzitet u Beogradu
Tehnički fakultet u Boru
VREME I MESTO ODRŢAVANJA
XXIII međunarodna konferencija “EKOLOŠKA ISTINA” ECOIST'15 odrţaće se u hotelu “Putnik” na Kopaoniku, u vremenu od
17. - 20. juna 2015. godine.
GLAVNE TEME














Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti
Tehnologije, reciklaţa otpada i zaštita okoline
Očuvanje zemljišta i voda
Energetska efikasnost, okolina i klima
Ishrana i zdravlje
Poljoprivreda: agrobiznis, agroinţenjering i proizvodnja
organske hrane
Urbana ekologija
Vodosnabdevanje i zaštita voda
Ekološki menadţment (zakonodavstvo, ekonomija i standardi)
Procena uticaja rizika na okolinu
Ekološka etika i ekološko obrazovanje
Eko turizam i odrţivi razvoj
Vanredne ekološke situacije i kapaciteti
Preventivna medicina i ekologija
ORGANIZOVANJE RADA KONFERNCIJE
Rad konferencije će proteći kroz plenarna predavanja i rad po
sekcijama (usmena izlaganja i poster). Plenarna predavanja su po
pozivu. Usmena izlaga su ograničena na 15 min.
JEZIK
KOTIZACIJA
Jezik konferencije biće engleski sa simultanim prevodjenjem na
srpski jezik.
Kotizacija za učesnike Konferencije iz Srbije iznosi 13 000 dinara a
za učesnike iz inoistranstva 120 €.
U kotizaciju je uključeno sledeće: Zbornik radova (knjiga + CD) sa
i pratećim materijalima, koktel dobrodošlice, zajednička večera,
osveţenja u pauzama i izlet.
Kotizacija za pratioce iz Srbije iznosi 8 000 dinara a za pratioce iz
inostranstva 80 € i obuhvata sve napred navedeno kao i kod
učesnika osim Zbornika radova sa pratećim materijalima.
POZIV ZA DOSTAVU RADOVA
Pozivaju se autori da dostave svoje radove u kompletnoj formi
obima do 6 stranica uključujući slike i tabele. Krajnji rok za dostavu
radova je 10. maj 2015.
Radovi moraju biti pisani na engleskom jeziku i biće recenzirani od
strane Naučnog Odbora Eco-Ist'15.
UPUTSVA AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA
Autori se pozivaju da dostave svoje radove u punom obliku obima
do 6 stranica uključujući tabele i slike na formatu A4 koristeci slova
Times New Roman veličine 12pt sa marginama od po 2,5 cm svaka.
Radovi treba da sadrţe sledeće delove: naslov, imena i prezimena
autora, abstrakt i ključne reči, uvod, paragrafe (materijali i metod
rada, rezultati i diskusija istih), zaključak i listu korišćenih
referenci. Radovi treba da budu pripremljeni na sledeći način:
- Naslov rada (max. 2 linije, centrirano, slova 14pt bold).
- Ime i prezime prvog autora, inicijal imena i puno prezime
koautora, kao i nazive institucija (centrirano slovima 12pt).
- Abstrakt (do 100 reči). Ispod abstrakta napisati ključne reči
(Key words: xx, yy....) max do 6 reči.
- Podnaslove treba centrirati i pisati slovima 12pt bold.
- Korišćene reference treba da budu navedene brojevima prema
pojavljivanju u tekstu rada sa navodjenjem: prezimena autora,
prvog inicijala, naslova rada, časopisa ili knjige, stranice,
izdavača i godinu izdanja.
- Tabele treba da budu u Wordu ili Excelu a dijagrami u Excelu.
Slike treba pripremiti u jednom od formata (tif, jpeg, jpg, giff
ili bmp).
- Iznad tabela i ispod dijagrama i slika treba dati njihove nazive
pod brojevima, veličina slova 12pt italik.
Radovi koji ne budu pripremljeni na ovaj način biće vraćeni
autorima na popravku.
PRIJEM RADOVA
Radove treba dostaviti Organizacionom Odboru na e-mail:
[email protected]
ŠTAMPANJE RADOVA
U Zborniku radova biće štampani samo radovi koje prihvati Naučni
odbor i za koje autori izvrše avansnu uplatu za štampanje rada i to:
5000 dinara za učesnike iz Srbije, odnosno 50 eura za učesnike iz
inostranstva. Ova uplata ulazi u cenu kotizacije.
Kotizaciju treba uplatiti na sledeći način preko bankovnog računa:
a) Učesnici iz Srbije vrše uplatu na ţiro račun:
Tehnički fakultet u Boru, br. 840-1478666-37 sa pozivom na broj
172. Na sajtu konferencije www.eco-ist.rs nalaze se obrasci
predračuna za plaćanje kotizacije u dinarima.
Dokaz o izvršenoj uplati avansa za štampanje rada ili cele kotizacije
dostaviti na: [email protected] sa navođenjem imena i prezimena
učesnika.
b) Učesnici iz inostranstva plaćanje vrše prema sledećem:
SWIFT MESSAGE MT103 FOR MAKING PAYMENT IN EUR:
FIELD 32A: VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFF
Intermediary /DE20500700100935930800
FIELD 57A: NBSRRSBG acc. with bank
FIELD 59: /RS35908500100000777745
Beneficiary TEHNICKI FAKULTET BOR
FIELD 70: details of payments
Učesnici konferencije iz inostranstva plaćaju bankarsku proviziju
pri uplati kotizacije. Dokaz o izvršenoj uplati avansa za štampanje
rada ili cele kotizacije dostaviti na: [email protected]
IZLOŢBA
U izloţbenom holu konferencije biće organizovana izloţba
proizvoda i usluga firmi i institucija koje se bave poslovima koje
tretira tematika ove konferencije. Ovim se pruţa prilika
zainteresovanim izlagačima da prikaţu svoje proizvode i usluge
učesnicima konferencije. Izloţba će biti otvorena sve vreme rada
konferencije.
Detaljne informacije će biti poslate zainteresovanim izlagačima.
Kotizacija za izlagače je 200 € za jednog delegata što uključuje
izloţbeni štand, Zbornik radova sa pratećim materijalima, koktel
dobrodošlice, zajedničku večeru i osveţenja u pauzama rada
Konferencije.
Dodatna kotizacija za drugog delegata iz iste firme je 100 €.
IZLET
Zadnji dan rada konferencije predviđen je za izlet na Pančićev vrh
(2017 m).
Download

"EKOLOŠKA ISTINA" Eco