ZAPISNIK
sa sastanka Upravnog odbora održanog 18.03.2015. u TŠ “Ivan Sarić” u Subotici
sa početkom u 12:15.
Prisutni: Zvonko Vuković - predsednik, Sabina Topĉagić Ujvari, Tihana Lulić, Siniša
Repija, Marija Vig, Arpad NaĊ Varjaš – predsednik NO, Nemanja Babović – ĉlan NO,
Sonja Kopunović –ĉlan NO i Radoslav Svirĉev – Generalni sekretar saveza.
Opravdano odsutni: SrĊan Dakić, Matija Olajoš NaĊ
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje završnog računa za 2014. Godinu i preporuka Skupštini Saveza
za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice da usvoji završni
račun za 2014. Godinu,
2. Okružno prvenstvo u streljaštvu,
3. Školsko prvenstvo Vojvodine u džudou - Kikinda, 01.04.2015.
4. Organizacija takmičenja "Liga SU šampiona",
5. Tekuća pitanja.
 Mini atletika – krajem aprila 2015.
 Dopis FK “Spartak” Subotica
 “Sportske igre mladih 2015”
 Imenovanje delegata za Izbornu Skupštinu Sportskog Saveza Subotice
Tačka 1. Arpad NaĎ Varjaš – predsednik Nadzornog odbora je dostavio izveštaj o
usvajanju završnog raĉuna za 2014. godinu. Na osnovu izveštaja Nadzornog odbora,
Upravni odbor je jednoglasno usvojio završni račun i predlaţe Skupštini saveza za
školski sport i pedagoge fiziĉke kulture Grada Subotice da se završni raĉun usvoji na
prvoj narednoj sednici.
Tačka 2. Radoslav Svirčev je obavestio Upravni odbor da nema ni jedne elektronske
prijave za takmiĉenje u streljaštvu za školsku 2014/2015. godinu. Upravi odbor
jednoglasno donosi odluku da se u školskoj 2014/2015. NE održi okružno
takmičenje u streljaštvu jer nije bilo zainterovanioh škola i učenika.
Tačka 3. Radoslav Svirčev je upoznao prisutne sa mailom upućenim od strane
koordinatora za školski sport Severnobanatskog okruga - Jelene Krvopić o odrţavanju
prvenstva Vojvodine u dţudou. U trenutno vaţećoj organizacionoj strukturi takmiĉenja
Saveza za školski sport Srbije ne postoji pomenuto prvenstvo, svim našim uĉenicima
koji uĉestvuju na prvenstvu ţelimo mnogo uspeha. Savez za školski sport i pedagoge
fizičke kulture Grada Subotice ne učestvuje u organizaciji prvenstva.
Broj:
Novi Sad, 10.03.2015.god.
KLUBOVIMA JUDO SAVEZA VOJVODINE
Regionalno –VojvoĎansko školsko takmičenje
KIKINDA 01.04.2015 god.
Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se regionalno, odnosno VojvoĊansko školsko takmiĉenje
odrţati u Kikindi 01.04.2015 godine (sreda).
ORGANIZATOR:
TEH.ORGANIZATOR:
VREME I MESTO ODRŢAVANJA:
SISTEM TAKMIĈENJA:
SATNICA TAKMIĈENJA:
PRAVO NASTUPA:
srednje škole
KATEGORIJE:
Judo savez Vojvodine
JK”PARTIZAN” KIKINDA
01. APRIL 2015.(SREDA)
Sportska hala”JEZERO”KIKINDA
Odrediće se na licu mesta u skladu sa
brojem prijavljenih takmiĉara
09,00 – 10,00 Zvaniĉno merenje
10,00 – 11,00 Ţreb
11,00 POČETAK TAKMIČENJA
(na 3 borilišta)
I grupa: uĉenici od 1 – 4 razresa OŠ
II grupa: uĉenici od 5 – 8 razreda OŠ
III grupa uĉenici od 1 – 4 razreda
I grupa deĉaci: 22,25,28,31,34,38,42, 46 ,50, +50kg
Devojĉice: 22, 25,28,31,34,38,43,+43 kg
II grupa deĉaci: 34,38,42,46,50,55,60,73,+73 kg
Devojĉice: 32,36,40,44,48,52,57,63,+63 kg
III grupa deĉaci: 55,60,66,73,81,90,100,+100 kg
Devojĉice: 44,48,52,57,63,70,78,+78 kg
TOLERANCIJA TEŢINE:
0,50 kg
UĈESNIĈKA TAKSA: :
SE NE NAPLAĆUJE
DOKUMENTA:
Uĉesnici su duţni da obezbede knjiţice škole za koju nastupaju
i uredni lekarski pregled ne stariji od 6 meseci
Na republičkom takmičenju nastupaju po 4 prvoplasirana takmičara u težinskoj
kategoriji.
Sa sportskim pozdravom,
Sekretar JSV
Barna Vlastimir
Miroslav
Predsednik TK JSV
Joĉić
Tačka 4. Siniša Repija je predložio da se posle mini raspusta, zbog uskršnjih
praznika, započne sa ligom SU šampiona za učenike 5-6 razreda osnovnih škola u
malom fudbalu, odbojci, košarci i rukometu. Rok za prijavu školskih ekipa je do početka
prolećnog raspusta 02.04.2015..
OBRAZAC ZA PRIJAVU LIGE SU ŠAMPIONA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
ŠKOLA : _________________________________
Pravo učešća u Ligi SU Šampiona imaju učenici šestog razreda i mlađi.
Sportovi
DEČACI
DEVOJČICE
Nastavnik
email adresa
Fudbal
Košarka
Rukomet
Odbojka
Potvrđujem da se naša škola prijavljuje za učestvovanje u Ligi Su Šampiona u
školskoj 2014/2015. godini.
Nastavnik
_________________
Tačka 5. Radoslav Svirčev je obavestio ĉlanove UO o mailu Jasne Đukić –
Generalnog sekretara saveza za školski sport Vojvodine za takmiĉenje u MINI atletici.

Poštovane kolege,
pošto pripremam projekat Mini atletike, molim Vas da uradite predlog finansijskog plana.
Pri tom vodite raĉuna da to takmiĉenje bude u drugom terminu u odnosu na opštinska i
okruţna takmiĉenja za redovan sistem školskog sporta da se ne desi kao prošle
godine najbolji rezultat uĉenik iz 6.razreda a ne moţe da ide dalje na okruţno. Ovo
takmiĉenje mora imati posebnu finansijsku konstrukciju i drugi termin odrţavanja i
trudićemo se da obezbedimo elektroniku!
Obavezno raĉunati :
1.troškove suĊenja u dogovoru sa sudijskim organizacijama
1-4. razred 3 discipline (60 m, dalj iz zone, vortex)
i 5-6.razred 6 disciplina ( 60 m, 300 m, 600 m, dalj iz zone, vis, kugla 2kg i 3kg)
2.Deţurni lekar
3.Ozvuĉenje ako ima potrebe
4.Spiker ako ima ozvuĉenje
5.Izrada biltena
6.tehniĉka lica- obezbeĊenje
7. administrativni troškovi.

Ĉlanovi Upravnog odbora sa upoznati sa molbom FK “Spartak” 0d 12.03.2015.
u vezi obilaska škola sa teritorije grada Subotice.
Poštovani,
Obraćam Vam se sa molbom da u jednom dopisu obavestite osnovne škole na teritorije
Subotice o ţelji FK Spartak da ih obiĊe. Mi smo već u prethodnim godinama obišli
većinu škola. Uvek je bio veliki odziv dece da na njima I prisustvuju I uĉestvuju. Posete
su planirane u tekućoj kalendarskoj godini, u trajanju jednog školskog ĉasa , a na njima
bi trener Spartaka priĉao sa decom o znaĉaju bavljenja sportom, sa njim u posetu bi
došla I 2-3 igraĉa koji bi se druţili sa decom I prezentovali im spartakovu školu fudbala.
U nadi da ćete pozitivno odgovoriti na našu molbu,
Srdaĉan pozdrav,
Miško Jovović
UO je podržao akciju FK “Spartak” jer doprinosi popularizaciji sporta u gradu.

Radoslav Svirčev je obavestio ĉlanove UO o prosleĊenom dopisu G-dina
Vjekoslava Ostrogonca – Člana Gradskog veća zaduženog za sport,
omladinu i turizam o mogućnosti da Subotica bude domaćin takmiĉenja
„Sportske igre mladih 2015.“
Subject : Sportske Igre Mladih 2015.
Date: 11.03.2015 13:47
Poštovani g. Ostrogonac, dostavljam Vam izmenjenu tabelu sportova i
kategorija. Zamolila bih Vas da mi, po prethodnom dogovoru, dostavite spisak osnovnih
škola i kontakte direktora, kao i spisak i kontakte klubova iz navedenih sportova.
Ksenija Milutinović
Sportski pozdrav!

SPORT
MLAĐI
PIONIRI
MAX.
IGRAČA
KONKURENCIJA
MALI FUDBAL
10
muška
-
2004.
mlađi
MALI FUDBAL
10
ženska
-
-
2000. i
mlađi
ODBOJKA
12
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
ODBOJKA NA
PESKU
2
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
RUKOMET
12
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
ULIČNA KOŠARKA
4
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
TENIS
pojedinci
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
STONI TENIS
pojedinci
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
ŠAH
pojedinci
ženska i muška
-
-
2000. i
mlađi
ženska i muška
2006 i mlađi
2004. i
mlađi
-
mešovita
2006 i mlađi
2004. i
mlađi
-
ATLETIKA
pojedinci
(trka 60 metara)
IZMEĐU
VATRE

DVE
9
PIONIRI
KADETI
i
2000.
mlađi
Delegat na Izbornoj Skupštini Sportskog saveza grada Subotice je Marija Vig.
Sastanak je završen u 13:00.
Radoslav Svirčev
i
Download

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora