OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Košice - okolie
042 96 Košice, Alejová ul. č. 2
Oblastných futbalových súťaží
riadených ObFZ Košice – okolie
pre súťažný ročník 2010/2011
www.obfzkeokolie.sk
OBSAH
1.
Výkonný výbor ObFZ
..............................................
3
2.
Rada ObFZ
..............................................
4
2.
Všeobecné ustanovenia
..............................................
5
3.
Technické ustanovenia
..............................................
8
4.
Vyžrebovanie súťaže dospelých:
5.
a)
I. trieda
..............................................
14
b)
II. trieda
..............................................
16
c)
III. trieda
..............................................
18
..............................................
19
Vyžrebovanie súťaže dorastu:
a)
6.
I. trieda
Vyžrebovanie súťaže žiakov:
a)
I. trieda
..............................................
21
b)
II. trieda skupina „A“
..............................................
23
c)
II. trieda skupina „B“
..............................................
24
7.
Adresár predsedov a tajomníkov FK
..............................................
25
8.
Nominačná listina „R“ a „DZ“ ObFZ
..............................................
29
9.
Zoznam „R“ pôsobiacich v MFZ Košice-mesto
..............................................
30
10.
Zoznam „R“ a „DZ“ pôsobiacich v SFZ a VsFZ
..............................................
31
2
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KOŠICE – OKOLIE
Určené:
a) futbalovým klubom v okrese Košice-okolie
b) členom rady, výkonného výboru a odborných komisií ObFZ
c) rozhodcom a delegátom ObFZ
d) rozhodcom a delegátom ObFZ v súťaţiach VsFZ a SFZ
VÝKONNÝ VÝBOR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Predseda:
2. Podpredseda:
Marcel Eperješi, 044 42 Košické Oľšany 8
d: 695 06 36, z: 643 35 66, mobil: 0903 630 433, 0905 630 433
Vendelín Novysedlák, 044 42 Košické Oľšany 23,
d: 695 05 24, z: 695 02 91, mobil: 0903 622 024
3. Tajomníci:
Organizačný tajomník: František Čigáš, 044 10 Geča 273, 0910 898 203, d: 699 97 18
Organizačný tajomník: Lukáš Janočko, 044 41 Sady n/T. Byster 249, 0908 372 830
Ekonomický tajomník: Ing. Miroslav Urban, 044 18 Kalša 118, 0902 990 991
KOMISIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Športovo - technická komisia
- predseda: Ing. Cyril Juhás, 044 19 Ruskov 358, mobil: 0905 564 986, 0907 119 179
2. Disciplinárna komisia
- predseda: Ing. Jozef Kohl, 040 12 Košice, Levočská 2, mobil: 0908 317 354
3. Komisia rozhodcov
- predseda: František Ivanov 040 23 Košice, Starozagorská 2, d: 644 08 66, z: 673 50 27, 0907 955 941
4. Matrično-registračná a hospodársko-organizačná komisia
- predseda: Dušan Kuzma, 044 55 Veľká Ida 460, 0903 239 398
5. Revízna komisia
- predseda: Ing. Ľubomír Šimko, 044 45 Svinica, Obecný úrad, 0905 443 527
6. Odvolacia komisia
- predseda: Ing. Štefan Leško st., 040 12 Košice, Bukovecká 3, 0903135004
7. Trénersko-metodická komisia
- predseda: Ing. Peter Szénay, 040 01 Košice, Krupinská 10, 0902 937 057
Komisia mládeţe:
- Ing. Tomáš Baksay, 040 11 Košice, Čapajevova 16, 0907 443 269, 0949 174 750
Úsek delegátov zväzu:
- František Hajdada, 040 12 Košice, Jenisejská 63, 0907 648 798
- Ing. Eduard Lumtzer, 040 01 Košice, Mengusovská 7, 0903 903 187
3
RADA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1/ Stanislav Lukačko, 044 44 N. Polhora 50, 0905 394 979
2/ Martin Palenčár, 044 10 Geča 292, 0905 819 430
3/ Miroslav Semanič, 044 47 Kecerovce 29, t. c. d: 699 05 20, t. c. z: 600 71 16, 0905 805 673
4/ Ondrej Škody, 040 01 Košice, Košťova 6, t. c. d: 678 32 35, 622 78 91, 0902 154 811
5/ Vincent Timko, 044 45 Svinica 34, mobil: 0905 300 563, 0918 546 907
6/ Jozef Brestovič, 044 13 Kokšov-Bakša, 0904 913 482
7/ Ing. Štefan Markovič, 044 19 Ruskov 206, t. c. d: 69 41 708, t. c. z: 651 21 07, 0908 372 461
8/ Jozef Tomko, 044 43 Budimír 70, 0905 683 553
9/ Peter Bekeč, 044 55 Veľká Ida 120, 0907 939 200
10/ Ing. Tibor Kočiš, 044 01 Drienovec 282, t. c. d: 460 36 27, t. c. z: 460 36 71
11/ Ing. Ľudovít Bodnár, 044 73 Rešica 66, t. c. d: 466 55 77, 0903 630 750
12/ Ing. Jozef Vlčej, 040 15 Košice-Šaca, Ţeleziarenská 68, 0903 600 008, 0905 912 961
13/ Maroš Čierny, 044 25 Medzev, Sídlisko Mladosť 5, 0905 274 224
14/ Marián Bereš, 044 56 Sokoľany 252, 0907 936 684, 0905 758 347
15/ Jaroslav Trembecký, 044 74 Perín 216, 0905 625 030
16/ Ing. Jozef Hric, 044 20 Seňa, Paţitná 471/11, 0903 424 383
Poštu adresovať:
Oblastný futbalový zväz
Alejová 2
042 96 KOŠICE
Telefón/fax:
055/643 35 67
0903 652 961
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice
číslo účtu: 0089201158/0900
Web:
E-mail:
www.obfzkeokolie.sk
[email protected]
4
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaţe
Kategória dospelých:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
- 14 druţstiev
- 14 druţstiev
- 9 druţstiev
Kategória dorastu:
I. trieda
- 14 druţstiev
Kategória žiakov:
I. trieda
II. trieda skupina A
II. trieda skupina B
- 14 druţstiev
- 10 druţstiev
- 8 druţstiev
2. Termíny - hracie dni
V kategórii dospelých sú hracím dňom nedele. V kategórii dorastu a ţiakov soboty. Výnimky schvaľuje
ŠTK v odôvodnených prípadoch. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu
a je záväzná pre všetky FK. Začiatky mládeţníckych stretnutí sú o 14,00 hod.
V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si ŠTK
vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu
a výnimky z hracích časov.
Výnimky z UHČ sú uvedené pri vyţrebovaní jednotlivých skupín.
3. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedené v termínovej listine sa môţu vykonať len na základe náleţite odôvodnených
príčin:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú v týţdni do nasledujúceho majstrovského stretnutia,
avšak najneskôr do 14 dní.
b) Usporiadajúci FK oznámi súperovi a poţiada ŠTK písomne doporučene o zmenu termínu (hracieho
času) najneskôr 21 dní pred stretnutím. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty počíta. Zmeny
termínu takým spôsobom sú moţné len na dni pracovného pokoja a súper je povinný zmenu akceptovať
po predchádzajúcom súhlase ŠTK ObFZ. Na základe vzájomnej dohody je lehota pre zmenu termínov
10 dní.
c) Výška prejednávacieho poplatku pri zmene miesta, alebo času stretnutia je pri stretnutiach dospelých
4 € a pri stretnutiach mládeže 2 €.
V prípade ţiadosti FK o zmenu miesta, alebo času stretnutia v lehote kratšej ako 10 dní pred
stretnutím, zaplatí ţiadajúci FK prejednávací poplatok v kategórii dospelých 8 €, pri mládeži 4 €.
d) V prípade plošnej (viac stretnutí) zmeny času, hracieho dňa alebo miesta stretnutia, ktoré je uvedené
v RS je nasledovný postup:
FK písomne poţiada o zmenu so zaplatením prejednávacieho poplatku,
ŠTK prerokuje zmenu na najbliţšom zasadnutí a výsledok zverejní v ÚS,
po uverejnení v ÚS je povinný ţiadajúci FK do 4 dní zaslať doporučenou poštou zainteresovaným
FK príslušnú zmenu a predloţí na ŠTK fotokópie podacích lístkov. Netýka sa to sólo stretnutí, pri
ktorých došlo k vzájomnej dohode.
4. Vyţrebovanie súťaţí
Vyţrebovanie súťaţí je súčasťou Rozpisu.
5. Účastníci súťaţe
Účastníci súťaţí sú uvedení v Rozpise v časti vyţrebovanie.
6. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK, ktoré sú vo vyţrebovaní uvedené na 1. mieste.
Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá musí ihrisko
znova schváliť.
b) V súťaţiach je moţné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo iného
hľadiska výhodnejšie a obe zainteresované kluby sa na tom dohodli, so súhlasom ŠTK ObFZ.
5
c) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastencov a ţiakov sa hrajú na trávnatých plochách. ŠTK povoľuje
odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. 2010 a v jarnej časti do
15. 4. 2011 aj na vedľajších trávnatých ihriskách, pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o
hracej ploche je oprávnený rozhodnúť usporiadajúci oddiel. Ak vplyvom poveternostných podmienok v
priebehu celého súťaţného ročníka, t. j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá
a odohranie na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie moţno odohrať aj na pomocnom trávnatom
ihrisku, pokiaľ toto je schválené ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca
stretnutia.
d) Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavné ihrisko rozmoknuté a odohratie predzápasu mládeţe
by na ňom spôsobilo váţne škody, moţno takéto stretnutie odohrať automaticky na schválenom
pomocnom trávnatom ihrisku.
e) ŠTK upozorňuje kluby, ţe v prípade krajne nepriaznivého počasia /prietrţ mračien, vytrvalý
dáţď – štvrtok, piatok, sobota/ a s tým súvisiaca nemoţnosť odohrať stretnutie v domácom
prostredí pre nespôsobilosť hracej plochy ţiada o nahlásenie uvedeného stavu na sekretariát
ObFZ príp. priamo predsedovi ŠTK Ing. Juhás, telefón (v prípade nezastihnutia, zaslať SMS):
0905 564 986, 0907 119 179, e-mail: [email protected]
V prípade nenahlásenie uvedených skutočností a neodohrania stretnutia z uvedeného dôvodu
bude domáci klub riešený DK v dôsledku nepripravenia hracej plochy v zmysle čl. 100/h SP.
f) Usporiadajúci klub vo všetkých súťaţiach je povinný umoţniť kaţdému FK vykonanie videozáznamu z
celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK ObFZ.
7. Hospodárske náleţitosti
a) FK štartujú na náklady vlastného FK (TJ). Odporúčame cestovať verejnými dopravnými prostriedkami.
V prípade objednania autobusu zo SAD alebo DPMK je FK povinný potvrdiť kópiu objednávky na
ObFZ. Uvedené potvrdenia sa však nevydávajú na posledné 3 kolá. Proti previnivším sa FK budú
vyvodené športovo-technické a disciplinárne následky.
b) Druţstvá štartujúce v oblastných súťaţiach sú povinné zaplatiť tieto vklady:
návratné vklady:
I. trieda dospelí.:
66,40 €
II. trieda dospelí:
49,80 €
III. trieda dospelí:
49,80 €
sólo mládeţ:
16,60 €
V prípade, ţe FK štartoval v oblastných súťaţiach aj v roč. 2008-2009 vklad nezaplatí, lebo sa mu
prenáša do tohto ročníka za predpokladu, ţe návratný vklad bol taký istý. V opačnom prípade FK
zaplatí iba alikvotnú časť, resp. ObFZ vráti FK alikvotnú časť. V prípade, ţe niektoré druţstvo FK je zo
súťaţe vylúčené, resp. vystúpi z nej, návratný štartovací vklad prepadá v prospech ObFZ.
nenávratné vklady:
I. trieda dospelí:
133 €
II. trieda dospelí:
100 €
III. trieda dospelí:
84 €
c) Poriadkové pokuty a prejednávacie poplatky platia FK poštovou poukáţkou a preukáţu, resp. ústriţok
o zaplatení zašlú na ObFZ. Platby je potrebné zaplatiť na účet ObFZ Košice–okolie,
Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: 0089201158/0900.
d) Poriadkové pokuty za nenastúpenie v súťaţi ročníka 2010-2011:
120 €
50 €
dospelí: I. trieda
dorast:
II. trieda
100 €
ţiaci:
50 €
III. trieda
84 €
Uvedené pokuty platia aj pre pohár predsedu ObFZ Košice-okolie.
Z uvedenej poriadkovej pokuty ObFZ zašle na účet neprevinivšieho sa FK 50% z vyššie uvedenej
čiastky. V posledných 3 kolách môţe byť pokuta o 100% vyššia. V prípade, ak FK úmyselne alebo z
rôznych špekulatívnych dôvodov nedohrá stretnutie (pokles hráčov pod 7) a bude mu to preukázané,
potrestá sa previnivší FK poriadkovou pokutou do výšky 50% z poriadkovej pokuty za nenastúpenie na
stretnutie.
e) Prejednávací poplatok pri udelení ČK, resp. v prípade ak hráč obdrží 4., 8. alebo 12. žltú kartu, je
stanovený na 4 € (dospelí, dorast), 2 € (žiaci). Príslušný poplatok musí byť zaplatený pri
disciplinárnom konaní podľa čl. 29 ods. 3 najneskôr do dňa prerokovávania v DK. Doklad o zaplatení
musí byť DK predloţený pred začiatkom rokovania.
6
f)
Ostatné poplatky:
dospelí, dorast:
ţiaci:
DK:
ŠTK:
MaRK:
námietky:
odvolanie voči:
Rozhodcovský súd SFZ:
registrácia (dospelí, dorast, ţiaci):
urýchlená registrácia VsFZ (do 10 dní):
odvolanie proti registrácii:
duplikát registračného preukazu:
urýchlené vystavenie duplikátu:
zasúvacie RP:
zmena názvu FK:
lepené RP:
dospelí:
prestup:
dorast (do 18 rokov):
ţiaci:
dospelí:
urýchlené vybavenie prestupu:
dorast:
(do 3 pracovných dní)
ţiaci:
dospelí:
prerokovanie pri previnení
mládeţ:
kolektívu:
7€
4€
33 €
33 €
33 €
700 €
4€
10 €
17 €
4€
10 €
2€
4€
10 €
7€
4€
15 €
10 €
5€
9€
4€
g) Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK sám.
Usporiadajúci FK je povinný poskytnúť hosťujúcemu FK 22 voľných vstupeniek.
h) Výchovné pri prestupoch:
Za prestup platí nový FK materskému FK výchovné podľa vzájomnej dohody. Za opakovaný prestup sa
úhrada výchovného rovná hodnotám uvedených v tabuľke (viď nové Futbalové normy, časť Prestupový
poriadok, čl. 28).
i) Pre súťaţný 2010-2011 boli Radou ObFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a delegátom zväzu:
Cestovné náhrady a odmeny R, AR a DZ (platné od jesennej časti ročníka 2010-2011):
I.trieda
II.trieda
III.trieda
R
AR a DZ
R
AR a DZ
R
AR a DZ
Hrubá odmena
20,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
10,00 €
Cestovné náhrady
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
SPOLU
29,00 €
26,00 €
I.trieda - dorast
26,00 €
23,00 €
I.trieda - žiaci
23,00 €
19,00 €
II.trieda - žiaci
Hrubá odmena
10,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €
7,00 €
Cestovné náhrady
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
11,00 €
14,00 €
11,00 €
SPOLU
4,00 €
Uvedené čiastky odmien sa zdaňujú podľa platných predpisov a daňových zákonov platných v SR.
Na základe prechodu na odmeňovanie spôsobom (COR – centrálne odmeňovanie rozhodcov), KR ţiada
FK, aby po obdrţaní vyúčtovania za predchádzajúci mesiac úhradu poukázali na účet ObFZ vţdy najneskôr
do 10. dňa v mesiaci.
8. Námietkové konanie
Námietky, t. j. protesty a odvolania, môţe FK podať na príslušný riadiaci zväz podľa Súťaţného
poriadku čl. 118 aţ čl. 130.
9. Previnenia oddielu a druţstva
Všetky priestupky proti ustanoveniam SP rozpisu súťaţe a ostatných platných smerníc sa trestajú podľa
previnenia - SP čl. 99 aţ 104.
7
10. Hlásenia výsledkov
Hlásenie výsledkov stretnutí a strelcov gólov v stretnutí v prvý pracovný deň (medzi 8,00 a 9,00 hod.)
na sekretariát ObFZ (p. Petro) - tel. č.: 055/64 33 567, 0903 652 961 nasledovne:
I. trieda dospelí – výsledok stretnutia + strelcov gólov
Ostatné súťaţe – výsledok stretnutia
Výsledky je moţné hlásiť aj formou SMS správy sekretárovi ObFZ ihneď po stretnutí.
V rámci skvalitnenia sluţieb výsledkového servisu pre návštevníkov
internetovej stránky ObFZ, ţiadame rozhodcov stretnutí, aby výsledky
stretnutí (vo všetkých kategóriách) zasielali ihneď po skončení stretnutia
formou SMS správy (súťaţ, stretnutie, výsledok stretnutia) na telefónne číslo
0911 489 503, alebo emailom na adresu [email protected]
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
11. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťaţného poriadku, smernice pre evidenciu ţiakov a tohto
rozpisu, ktorého výklad prináleţí ŠTK ObFZ.
b) Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťaţného obdobia sú pre FK záväzné.
c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaţí sa výsledky hodnotenia nasledovne:
výhra – 3 body
remíza – 1bod
prehra – 0 bodov
12. Štart hráčov
a) V súťaţi dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí
spĺňajú podmienky štartu čl. 113 SP.
V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1992 a mladší po dovŕšení 14 rokov.
V kategórii ţiakov štartujú hráči narodení po 1. 1. 1996 a mladší za predpokladu, ţe dovŕšili vek
9 rokov. Výnimky štartu hráčov od 8 rokov za ţiakov dáva v odôvodnených prípadoch ŠTK (KM)
ObFZ.
b) Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predloţiť potvrdenie o povolení
jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP. FK je zároveň povinný predloţiť na ŠTK ObFZ písomný
súhlas rodičov a telovýchovného lekárstva. V opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18. rokov sa
bude povaţovať za neoprávnený a bude riešený v zmysle DP.
c) ŠTK povoľuje štart max. 5 ţiakov narodených po 1. 1. 1996 za druţstvo dorastu na platné ţiacke
preukazy. Platí ustanovenie SP čl. 113, t.j. celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej, či vyššej
vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.
d) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami, pričom základnú
zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má
zároveň farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a dresov rozhodcov. Právo voľby farby
dresov má hosťujúci klub, domáci klub sa musí prispôsobiť.
e) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných číselných tabúľ, ktoré je povinný
poskytnúť pre obe druţstvá usporiadajúci FK (platí pre všetky druţstvá štartujúce v ObFZ).
f) Striedanie hráčov v súťaţiach dospelých – 4, dorastu – 4, ţiakov – po 5.
g) Druţstvo v Zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená náhradníkov
musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník,
ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v Zápise o stretnutí, nemôţe byť do zápisu dodatočne
dopísaný a nemôţe sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise ako náhradník a nie je prítomný pri
konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.
h) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. Pri konfrontácií pred stretnutím sa táto
vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totoţnosti hráčov plne platia ustanovenia SP, čl. 66.
i) Ak nastúpi na stretnutie druţstvo s počtom hráčov niţším ako 11, konfrontácia príslušného hráča(ov) je
moţná pri doplnení druţstva na HP.
8
j) Hráč môţe v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťaţnom (majstrovskom) stretnutí.
k) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a úmyselnému posúvaniu začiatkov stretnutí je domáci FK povinný
vypisovať zápis o stretnutí ako prvý. FK sú povinné v súťaţiach dospelých vypisovať Zápis o stretnutí
minimálne v 3 vyhotoveniach pre potreby rozhodcov a DZ.
13. Podmienky štartu:
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predloţiť platný reg. preukaz podľa č. 34 SP. ŠTK
povoľuje štart hráčov v ţiackych kategóriách len na ţiacke preukazy úplne zafóliované!
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 36 SP. Vykonanie
lekárskej prehliadky hráčmi si klub nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov, ktorý predkladá pred
začiatkom súťaţného ročníka. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťaţného ročníka, si FK nechá
vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Na poţiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný
predloţiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky.
V čase PN je hráč povinný predloţiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť
v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča v takomto prípade je v rozpore
s čl. 96 SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle ustanovení DP SFZ. Striedavý štart hráča sa riadi
čl. 113 SP.
c) Štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii: Dorastenec, ktorý v priebehu kalendárneho roka
(1.1. – 31.12.) dovŕšil 16. rok veku, môţe štartovať za dospelých za predpokladu, ţe FK predloţil na
ŠTK písomný súhlas rodičov a telovýchovného lekárstva (potvrdenie je platné 12 mesiacov).
V opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18 rokov sa bude povaţovať za neoprávnený.
d) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku sluţbu. Nedodrţanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia.
e) Súčasťou výstroja musia byť u kaţdého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť
nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodrţiavanie tohto ustanovenia
kontrolovať.
f) V I., II. a III. tr. dospelých sa ţlté karty evidujú. FK po obdrţaní 4., 8. či 12. ŢK nezasiela registračný
preukaz hráča na ObFZ, ale iba predloţí ústriţok o zaplatení prejednávacieho poplatku 4 € (dospelí,
dorast), resp. 2 € (ţiaci). Ak nedoručí klub potvrdenie o zaplatení poplatku za disciplinárne konanie na
najbliţšie zasadnutie DK po kaţdom 4., 8. alebo 12. napomenutí, zastaví DK hráčovi pretekársku
činnosť automaticky, podľa počtu udelených ŢK. Pri nepredloţení prej. poplatku DK ObFZ prípad
prerokuje a FK potrestá por. pokutou. V prípade štartu hráča po 4 ŢK sú okrem disciplinárnych opatrení
aj hracie dôsledky. Ústriţok o zaplatení prejednávacieho poplatku FK zašle na DK s označením údajov
pre adresáta: napr. 4 ŢK + meno hráča. Ak hráč obdrţí 4., 8. príp. 12. ŢK v poslednom kole, trest sa
prenáša na nový ročník.
g) Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom druţstve a v jednom súťaţnom ročníku. Pri prestupe,
resp. hosťovaní hráča v priebehu súťaţného ročníka do iného klubu tej istej triedy okresnej súťaţe sa
dovtedy obdrţaný počet ţltých kariet prenáša.
h) Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP rozhodca hráčovi neodoberie RP a uvedie v
zápise okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. V prípade, ţe do
najbliţšieho zasadnutia DK FK (hráč) doklad o zaplatení prejednávacieho poplatku za vylúčenie
nepredloţí, DK prípad neprerokuje. Prerokuje ho aţ na ďalšom zasadnutí DK (či spĺňa podmienky
prerokovanie alebo nie). Trest hráčovi sa počíta aţ od druhého zasadnutia DK. Pri inzultácii rozhodcu
sa na najbliţšie zasadnutie v stredu povinne dostavia bez pozvania: rozhodcovia, delegát, kapitáni a
vedúci oboch druţstiev, hlavný usporiadateľ a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na
inzultácii.
i) Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia
za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeţe aj vedúcich) druţstiev v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to
podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod. riadiacemu orgánu a
oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbliţšieho zasadnutia DK ObFZ.
j) Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte na
hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia
inzultácie v zmysle postupu v bode „h“ s podrobným popisom DZ, R, v Zápise o stretnutí a Správe DZ.
Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská k uvedeným skutočnostiam.
k) ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je
zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
l) FK všetkých stupňov súťaţí sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera, t.j. 1 meter po
stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
9
m) Ak bol tréner druţstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môţe zdrţiavať počas zápasu na lavičke,
vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamţite zákaz výkonu funkcie počas zápasu aţ do
prijatia záveru disciplinárnej komisie.
n) FK, ktoré štartujú v I. a II. triede dospelých musia dodrţiavať ustanovenia VV ObFZ a Rady ObFZ o
povinnosti mať jedno mládeţnícke druţstvo v súťaţi, ktoré súťaţ riadne dohrá. V prípade, ţe FK
odhlási zo súťaţe svoje mládeţnícke druţstvo, alebo toto je zo súťaţe vylúčené, druţstvo dospelých, ak
neskončí po skončení ročníka na 1. mieste, sa povaţuje ako vypadávajúce a ak skončí na 1. mieste
nemôţe postúpiť do vyššej súťaţe.
o) V prípade nedobytnosti trestov (úhrady pokuty, náhrady škody a pod.) je moţné potrestať celý FK (za
previnenie jeho príslušníkov, ktorým uţ bol trest udelený), t.j. DK udelí poriadkovú pokutu a zastaví
činnosť druţstvu. Zastavenie činnosti sa vykoná tak, ţe stretnutie ktoré pripadá na zastavenú činnosť sa
neodohrá a súperove druţstvo vyhrá stretnutie kontumačne. Činnosť druţstvu sa uvoľní aţ po osobnom
preukázaní zaplatenia poriadkovej pokuty na ObFZ.
p) Udeliť výnimku k neprihláseniu mládeţníckeho druţstva môţe udeliť iba Rada ObFZ.
q) Pri zmene oficiálneho názvu FK alebo pri zmene štatutárnych zástupcov FK, sú FK povinné zaslať
kópiu doplnkov (zmien), resp. zápisnice na ObFZ.
14. Konfrontácia hráčov
a) V súťaţiach mládeţe aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni
druţstiev za účasti svojich vedúcich. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný
preukaz totoţnosti, napr. OP, pas, alebo i preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho
štartu nemôţe hodnoverne preukázať dokladom totoţnosti, je R povinný hráča nepripustiť do stretnutia.
Táto povinnosť platí aj v prípade oneskoreného príchodu hráča na stretnutie a jeho nástupu do hry, kedy
v prípade nezrovnalosti musí tým istým spôsobom preukázať svoju totoţnosť s následným postupom R.
Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je moţné vzniesť námietku voči štartu hráča do zápisu o
stretnutí.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom – v prípade neuznania
totoţnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi druţstiev), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totoţnosti podľa registračných preukazov a
OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, ţe skonfrontuje
fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého totoţnosti bolo
namietané. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, ţe RP zodpovedá totoţnosti
hráča s porovnaním s OP, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií vznesená námietka voči totoţnosti hráča, je tento hráč
povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu Zápisu o stretnutí. Odmietnutie (nepodrobenie) sa
kontrole totoţnosti má za následok, ţe hráč(i) nemôţe v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie
pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v Zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej
prestávke (v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie
kontroly totoţnosti zodpovedá kapitán a vedúci druţstva.
c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totoţnosti hráča
rozhodcom, musí sa na najbliţšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch druţstiev
a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu.
V prípade, ţe sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí sa hráč zúčastniť
na konfrontácií na ŠTK na najbliţšom zasadnutí. V prípade, ţe sa strana, voči ktorej bola vznesená
námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastní, ŠTK námietku posúdi sama a voči
strane vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne).
d) Ak bola kontrola totoţnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho hráča
v druhom polčase a kapitán druţstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol ţiadne námietky proti
totoţnosti hráča ihneď, nie je uţ neskôr moţné uvádzať prípadné námietky do Zápisu o stretnutí
ohľadne totoţnosti hráča. Rozhodca nemôţe vykonať kontrolu totoţnosti (konfrontáciu) hráča resp.
druţstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
e) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi druţstva, ktorý umoţnil neoprávnený štart
hráča, odobraná licencia.
15. Zoznamy hráčov (súpisky)
FK zašlú riadiacemu zväzu do začiatku súťaţného ročníka zoznam hráčov (súpisku) s uvedením
dátumu narodenia a čísla RP. Prílohou súpisky je aj fotokópia preukazu trénera (minimálne licencia
„C“). Súpisky potvrdzuje ŠTK (KM). Zoznam musí byť potvrdený príslušným lekárom.
Pri nahlásení zmeny alebo doplnenia zoznamu hráčov v priebehu súťaţného ročníka sa postupuje takto:
10
pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je na zozname, poţiada FK rozhodcu, aby v zápise o stretnutí
rozhodca výrazným spôsobom na druhej strane zápisu uviedol meno, priezvisko a celé číslo RP s
vyznačením: „nový hráč na zozname druţstva“. Nenahlásením zmeny (nového hráča) má za následok
disciplinárny trest.
proti FK, ktorý nepredloţí zoznam hráčov do 1. kola príslušnej súťaţe sa začne disciplinárne konanie
(SP čl. 39).
Za „B“ druţstvo klubu môţu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení na súpiske
„A“ druţstva pod poradovými číslami: 1 aţ 13, a ktorí za „A“ druţstvo v príslušnej vekovej kategórií a
v príslušnej časti súťaţného ročníka (jar, jeseň) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach.
Za štart v majstrovskom stretnutí sa povaţuje akýkoľvek časový jeho úsek. Hráči uvedení na súpiske
„A“ druţstva od por. čísla 14 a vyššie môţu za „B“ druţstvo štartovať bez obmedzenia.
Doplňovanie do súpisky ţiakov bude vykonávať iba KM (ŠTK).
16. Klasifikácia trénerov
FK je povinný mať kvalifikovaného trénera minimálne s licenciou „C“ pri kaţdom svojom druţstve.
ObFZ neudeľuje ţiadne výnimky pre druţstvá dospelých I. a II. triedy.
17. Povinnosti usporiadateľského klubu a usporiadateľská sluţba
a) Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloţenie osobných vecí hráčov, funkcionárov,
rozhodcov a delegátov v šatniach, ďalej zabezpečiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov
parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub, peniaze,
klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.
b) Usporiadateľský zbor musí byť označený reflexnými vestami. Hlavný usporiadateľ musí mať
odlišnú farbu reflexnej vesty, resp. označenie že sa jedná o hlavného usporiadateľa. Domáci FK
poskytne hosťujúcemu FK pred stretnutím bez vyzvania 4 usporiadateľské pásky pre osoby, ktoré majú
právo sedieť na lavičke náhradníkov (tréner, vedúci druţstva, zdravotník - lekár, masér, resp. asistent
trénera).
c) Povinnou súčasťou, resp. prílohou ku každému Zápisu o stretnutí je Zoznam usporiadateľskej
služby.
d) Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť pred stretnutím, resp. v polčasovej prestávke
občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka – min. 9 litrov pre hostí, čaj a pod.). Domáci
FK je povinný mať k dispozícii Zápisy o stretnutí. Riadne vyplnené odovzdajú najmenej 15 min. pred
začiatkom stretnutia spolu s registračnými preukazmi a Zoznamom usporiadateľskej sluţby rozhodcovi
stretnutia. V kategórii dospelých sa zápisy vyplňujú 3-krát (originál + 2 kópie), v mládeţníckych
kategóriách 2-krát (originál + kópia). Prvý vypisuje zápis domáci FK. Druţstvo hostí je povinné
dostaviť sa 30 minút pred začiatkom stretnutia. Proti previnivšiemu sa FK budú vyvodené disciplinárne
dôsledky.
18. Vybavenosť futbalových štadiónov
I. trieda: šatňa pre rozhodcov (min. 5 m2, stôl, 4 stoličky), šatňa pre domácich a hostí na prezlečenie
(dostatočne priestranné, čisté), celá hracia plocha musí byť ohraničená, t.j. oddelená bariérami alebo
oplotením v zmysle SP a PF, moţnosť osprchovať sa teplou vodou.
II., III. trieda: šatňa pre rozhodcov, domácich a hostí, obariérovaná hracia plocha, tečúca voda.
Vo všetkých súťažiach je usporiadajúci FK povinný mať k dispozícii pre hráčov, rozhodcov i divákov
sociálne zariadenie!
19. Rozhodca a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje ObFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje ObFZ o obsadení, sú
určené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ si vyhradzuje právo voľby oznámenia delegácie.
Rozhodcovia a delegáti sú povinní dostaviť sa 60 minút pred začiatkom stretnutia do miesta stretnutia.
FK majú právo vetovať dvoch rozhodcov a jedného delegáta uvedených v nominačných listinách stále
pred zahájením ročníka. Vetovať môţe len R a DZ, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. časti, boli
aktérmi ich stretnutia.
FK je povinný vypísať zápis o stretnutí 3-krát, originál ostáva R a kaţdý FK obdrţí 1 kópiu Zápisu o
stretnutí (platí len v kategórii dospelých).
11
DÔLEŢITÉ UPOZORNENIE PRE R A DZ!
R a DZ (v prípade neúčasti R na stretnutí je to usporiadajúci FK) sú povinní Zápisy o stretnutí, resp.
Správy delegáta odohraných v sobotu a v nedeľu zasielať doporučenou poštou vţdy v nasledujúci
pondelok, resp. v prvý pracovný deň a zo stretnutí odohraných v pracovný deň vţdy v nasledujúci deň!
Rozhodcovia zasielajú zápisy zo stretnutí dospelých 3-krát (1 originál), mládeţ 2-krát (1 originál) a DZ 4krát (1 originál) vţdy v nasledujúcom týţdni po stretnutí a to najneskôr v utorok poštou, prípadne doručia
osobne na sekretariát do stredy 15,00 hod. V prípade udelenia ČK DZ zasiela správu zo stretnutia
dospelých a mládeţe 4-krát, R v kategórii mládeţe zasiela zápis zo stretnutia 3-krát.
V prípade neskorého doručenia Zápisu o stretnutí, resp. Správy delegáta nebude mať previnilec
zaplatené paušálne náhrady za dané stretnutie.
20. Účasť na podujatiach
FK sú povinné vyslať zodpovedných zástupcov: funkcionárov, trénerov a hráčov na podujatia, aktívy a
schôdze organizované ObFZ.
21. Disciplinárne konanie
a) FK vyplatí pred rokovaním prípadu prejednávací poplatok za vylúčeného hráča (dospelí a dorast 4 €,
ţiaci 2 €, kolektívy dospelí a dorast 9 €, ţiaci 4 €). Ústriţok predloţí na ObFZ. Na základe čl. 16 odsek
1 DP, previnilec sa môţe zúčastniť na disciplinárnom konaní alebo sa vyjadriť k svojmu previneniu
písomne.
b) Po udelení poriadkovej pokuty je FK povinný túto vyplatiť a do 15 dní od oznámenia preukázať
potvrdenie o zaplatení na ObFZ.
Oznámenie o pokute:
FK je oboznámený s udelením poriadkovej pokuty ak bol prítomný zástupca FK na riešení prípadu
alebo obdrţaní rozhodnutia DK ObFZ,
za zaplatenie por. pokuty zodpovedá FK.
c) O svojom rozhodnutí DK ObFZ vyrozumie FK:
ústne (v prípade, ţe sa previnilec alebo zástupca FK zúčastní prerokovania prípadu DK).
písomne, resp. v úradnej správe ObFZ (ak sa tohto zasadnutia nezúčastnil ţiadny zástupca FK).
písomne, ak si to prítomný zástupca FK osobne vyţiada s odvolaním sa na DP čl. 20/2.
V tomto bode začína lehota na odvolanie dňom ústneho vyhlásenia rozhodnutia DK.
22. Turnaje
FK sú povinné vyţiadať si súhlas na usporiadanie turnajov od riadiaceho zväzu. Ţiadosť podajú 10 dní
pred turnajom a tá musí obsahovať mená účastníkov a časový priebeh turnaja. Z turnajových stretnutí
sa vyhotovuje 1-krát zápis, ktorý usporiadajúci FK odovzdá na ŠTK ObFZ. Nehlásenie turnajov vopred
má za následok disciplinárne konanie.
23. Postupy a zostupy
Postupy a zostupy po skončení ročníka 2010-2011 budú nasledovné:
I. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do VI. ligy skupina Košicko-gemerská a ďalšie postupové
miesta podľa potreby doplnenia VI. L K-G
II. trieda dospelí – 2 najvyššie umiestnené druţstvá postúpia priamo do I. triedy dospelých,
III. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do II. triedy dospelých
Po skončení súťaţného ročníka I. a II. triedy dospelých, druţstvá umiestnené na poslednom 14. mieste
zostupujú do niţšej súťaţe. V prípade zostupu viacerých druţstiev z vyšších súťaţí, je počet
zostupujúcich podmienený práve týmto počtom vypadávajúcich druţstiev.
Dorast – víťaz v kategórii dorastencov sa stáva „Víťaz okresu“ a postupuje do príslušnej V. ligy.
I. trieda ţiakov – víťaz postúpi priamo do krajskej súťaţe za podmienok, ţe spĺňa poţiadavky na
postup do regionálnych súťaţí (vytvorenie dvojičiek SŢ + MŢ),
Po skončení súťaţného ročníka I. triedy ţiakov, druţstvá umiestnené na poslednom 14. mieste
zostupuje do II. triedy ţiakov.
II. trieda ţiakov, skupina „A“ a „B“ – víťazi oboch skupín postupujú priamo do I. triedy ţiakov,
Druţstvo dospelých, ktoré sa odhlási zo súťaţe alebo súťaţ nedohrá, prípadne bude vylúčené‚
nemôţe sa o rok, t.j. v ročníku 2011-2012 prihlásiť do súťaţe.
Poznámka: Postup do vyššej súťaţe je podmienený splnením podmienok pre zaradenie do vyšších súťaţí.
12
24. Hrací čas
dospelí:
dorastenci:
ţiaci:
2 x 45 min.
2 x 45 min.
2 x 35 min.
25. Zásady spolupráce rozhodcov, delegátov, kapitánov druţstiev a iné
a) Kapitán druţstva je povinný pred stretnutím podpísať zápis o stretnutí, po stretnutí prevziať registračné
preukazy (RP) a skontrolovať totoţnosť napomínaných a vylúčených hráčov.
b) Rozhodca je povinný po stretnutí napísať na 1. stranu zápisu strelcov gólov (do príslušnej kolónky), pri
napomínaní hráča minútu v ktorej bol hráč napomenutý (kolónka vedľa mena hráča, nie je potrebné
uviesť dôvod napomínania), pri vylúčení hráča minútu (kolónka vedľa mena) a napíše stručný dôvod
jeho vylúčenia v spodnej časti zápisu o stretnutí.
c) Ak kapitán druţstva nesúhlasí s dôvodom napomínania alebo vylúčenia (odobratia RP), uplatní túto
poţiadavku na zapísanie námietok do zápisu a námietky podpíše. Rozhodca je povinný takéto námietky
akceptovať.
d) Ak po stretnutí odmietne kapitán podpísať zápis o stretnutí, rozhodca RP vydá a túto skutočnosť uvedie
v zápise o stretnutí.
e) Pri vylúčení hráča rozhodca RP neodoberá.
f) Odchod hráčov v polčasovej prestávke a po zápase prebieha nasledujúcim spôsobom: ako prví z hracej
plochy odchádzajú hráči hostí, posledný ide kapitán. Za nimi idú rozhodcovia a potom hráči domáceho
druţstva na čele s kapitánom.
g) Domáci FK je povinný v zmysle SP mať k dispozícii pred stretnutím ţltú a červenú kartu a píšťalku pre
prípad, ţe sa nedostaví delegovaný rozhodca. Taktieţ povinnosťou domáceho FK je mať k dispozícii
zástavky pre asistentov rozhodcu. Nesplnenie tejto poţiadavky bude mať za následok disciplinárne a
herné následky.
h) Po odovzdaní zápisu o stretnutí spolu s RP a pred podpisom kapitánov a vedúcich druţstiev, je
rozhodca povinný vyškrtnúť v zápise o stretnutí čisté kolónky v rubrike nastupujúcich, resp.
striedajúcich hráčov.
i) Pred záverom ročníka tréneri druţstiev I. triedy vyhodnotia hráčov na jednotlivých postoch a ŠTK
vyhodnotí 11-ku ročníka I. triedy.
26. Zasadnutia odborných komisií ObFZ
ŠTK, KR, DK ObFZ zasadajú kaţdú stredu o 16.00 hod. v budove Domu športu v Košiciach. MRK
zasadá v stredu o 14.30 hod. Výnimky (zmeny) zasadacích dní komisií budú vopred oznámené v
úradných správach ObFZ.
Správy ObFZ, úradné správy a rozhodnutia odborných komisií, delegácie rozhodcov a DZ budú
zverejňované v piatkovom denníku Korzár a na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu
Košice – okolie, www.obfzkeokolie.sk.
27. Záverečné ustanovenie
Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného Súťaţného poriadku a je záväzný pre riadiaci zväz a
FK hrajúce v oblastných súťaţiach. Výklad tohto rozpisu prislúcha ObFZ. Tento „Rozpis súťaţí“ bol
schválený Výkonným výborom a Radou ObFZ dňa 07.07.2010.
Ing. Cyril JUHÁS, v.r.
predseda ŠTK ObFZ
Marcel EPERJEŠI, v.r.
predseda ObFZ
Milan PETRO, v.r.
sekretár ObFZ
13
DOSPELÍ I. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FC ZDOBA
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
TJ Štart SVINICA
FC VALALIKY
MŠK ĎURKOV
TJ Mladosť KALŠA
TJ Maratón SEŇA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 8.8.2010 o 16,30
1. Zdoba
2. Čečejovce
3. Svinica
4. Valaliky
5. Ďurkov
6. Kalša
7. Seňa
2. kolo – 15.8.2010 o 16,30
8. Kokšov-Bakša
9. Trstené p/H
10. Veľká Ida
11. Ploské
12. Ruskov
13. Byster
14. Zdoba
3. kolo – 22.8.2010 o 16,00
15. Čečejovce
16. Svinica
17. Valaliky
18. Ďurkov
19. Kalša
20. Seňa
21. Malá Ida
4. kolo – 29.8.2010 o 16,00
22. Kokšov-Bakša
23. Veľká Ida
24. Ploské
25. Ruskov
26. Byster
27. Zdoba
28. Čečejovce
5. kolo – 5.9.2010 o 15,30
29. Svinica
30. Valaliky
31. Ďurkov
32. Kalša
33. Seňa
34. Malá Ida
35. Trstené p/H
6. kolo – 12.9.2010 o 15,30
36. Kokšov-Bakša
37. Ploské
38. Ruskov
39. Byster
40. Zdoba
41. Čečejovce
42. Svinica
TJ Družstevník MALÁ IDA
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
ŠKO VEĽKÁ IDA
TJ PLOSKÉ
TJ Lokomotíva RUSKOV
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER
FK KOKŠOV-BAKŠA
JARNÁ ČASŤ
-
Kokšov-Bakša
Byster
Ruskov
Ploské
Veľká Ida
Trstené p/H
Malá Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Malá Ida
Seňa
Kalša
Ďurkov
Valaliky
Svinica
Čečejovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Kokšov-Bakša
Zdoba
Byster
Ruskov
Ploské
Veľká Ida
Trstené p/H
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Trstené p/H
Malá Ida
Seňa
Kalša
Ďurkov
Valaliky
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Kokšov-Bakša
Čečejovce
Zdoba
Byster
Ruskov
Ploské
Veľká Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Veľká Ida
Trstené p/H
Malá Ida
Seňa
Kalša
Ďurkov
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
14. kolo – 7.11.2010 o 13,30
92. Kokšov-Bakša
93. Byster
94. Ruskov
95. Ploské
96. Veľká Ida
97. Trstené p/H
98. Malá Ida
15. kolo – 3.4.2011 o 15,30
99. Malá Ida
100. Seňa
101. Kalša
102. Ďurkov
103. Valaliky
104. Svinica
105. Čečejovce
16. kolo – 10.4.2011 o 15,30
106. Kokšov-Bakša
107. Zdoba
108. Byster
109. Ruskov
110. Ploské
111. Veľká Ida
112. Trstené p/H
17. kolo – 17.4.2011 o 16,00
113. Trstené p/H
114. Malá Ida
115. Seňa
116. Kalša
117. Ďurkov
118. Valaliky
119. Svinica
18. kolo – 24.4.2011 o 16,00
120. Kokšov-Bakša
121. Čečejovce
122. Zdoba
123. Byster
124. Ruskov
125. Ploské
126. Veľká Ida
19. kolo – 1.5.2011 o 16,30
127. Veľká Ida
128. Trstené p/H
129. Malá Ida
130. Seňa
131. Kalša
132. Ďurkov
133. Valaliky
-
14
Zdoba
Čečejovce
Svinica
Valaliky
Ďurkov
Kalša
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Trstené p/H
Veľká Ida
Ploské
Ruskov
Byster
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Čečejovce
Svinica
Valaliky
Ďurkov
Kalša
Seňa
Malá Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Veľká Ida
Ploské
Ruskov
Byster
Zdoba
Čečejovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Svinica
Valaliky
Ďurkov
Kalša
Seňa
Malá Ida
Trstené p/H
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Ploské
Ruskov
Byster
Zdoba
Čečejovce
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
7. kolo – 19.9.2010 o 15,00
43. Valaliky
44. Ďurkov
45. Kalša
46. Seňa
47. Malá Ida
48. Trstené p/H
49. Veľká Ida
8. kolo – 26.9.2010 o 15,00
50. Kokšov-Bakša
51. Ruskov
52. Byster
53. Zdoba
54. Čečejovce
55. Svinica
56. Valaliky
9. kolo – 3.10.2010 o 14,30
57. Ďurkov
58. Kalša
59. Seňa
60. Malá Ida
61. Trstené p/H
62. Veľká Ida
63. Ploské
10. kolo – 10.10.2010 o 14,30
64. Kokšov-Bakša
65. Byster
66. Zdoba
67. Čečejovce
68. Svinica
69. Valaliky
70. Ďurkov
11. kolo – 17.10.2010 o 14,00
71. Kalša
72. Seňa
73. Malá Ida
74. Trstené p/H
75. Veľká Ida
76. Ploské
77. Ruskov
12. kolo – 24.10.2010 o 14,00
78. Kokšov-Bakša
79. Zdoba
80. Čečejovce
81. Svinica
82. Valaliky
83. Ďurkov
84. Kalša
13. kolo – 31.10.2010 o 14,00
85. Seňa
86. Malá Ida
87. Trstené p/H
88. Veľká Ida
89. Ploské
90. Ruskov
91. Byster
-
Kokšov-Bakša
Svinica
Čečejovce
Zdoba
Byster
Ruskov
Ploské
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Ploské
Veľká Ida
Trstené p/H
Malá Ida
Seňa
Kalša
Ďurkov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Valaliky
Svinica
Čečejovce
Zdoba
Byster
Ruskov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Ruskov
Ploské
Veľká Ida
Trstené p/H
Malá Ida
Seňa
Kalša
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Ďurkov
Valaliky
Svinica
Čečejovce
Zdoba
Byster
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Byster
Ruskov
Ploské
Veľká Ida
Trstené p/H
Malá Ida
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Kalša
Ďurkov
Valaliky
Svinica
Čečejovce
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
20. kolo – 8.5.2011 o 16,30
134. Kokšov-Bakša
135. Svinica
136. Čečejovce
137. Zdoba
138. Byster
139. Ruskov
140. Ploské
21. kolo – 15.5.2011 o 16,30
141. Ploské
142. Veľká Ida
143. Trstené p/H
144. Malá Ida
145. Seňa
146. Kalša
147. Ďurkov
22. kolo – 22.5.2011 o 17,00
148. Kokšov-Bakša
149. Valaliky
150. Seňa
151. Čečejovce
152. Zdoba
153. Byster
154. Ruskov
23. kolo – 29.5.2011 o 17,00
155. Ruskov
156. Ploské
157. Veľká Ida
158. Trstené p/H
159. Malá Ida
160. Seňa
161. Kalša
24. kolo – 5.6.2011 o 17,00
162. Kokšov-Bakša
163. Ďurkov
164. Valaliky
165. Svinica
166. Čečejovce
167. Zdoba
168. Byster
25. kolo – 12.6.2011 o 17,00
169. Byster
170. Ruskov
171. Ploské
172. Veľká Ida
173. Trstené p/H
174. Malá Ida
175. Seňa
26. kolo – 19.6.2011 o 17,00
176. Kokšov-Bakša
177. Kalša
178. Ďurkov
179. Valaliky
180. Svinica
181. Čečejovce
182. Zdoba
-
15
Valaliky
Ďurkov
Kalša
Seňa
Malá Ida
Trstené p/H
Veľká Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Ruskov
Byster
Zdoba
Čečejovce
Svinica
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Ďurkov
Kalša
Svinica
Malá Ida
Trstené p/H
Veľká Ida
Ploské
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Byster
Zdoba
Čečejovce
Svinica
Valaliky
Ďurkov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kalša
Seňa
Malá Ida
Trstené p/H
Veľká Ida
Ploské
Ruskov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Zdoba
Čečejovce
Svinica
Valaliky
Ďurkov
Kalša
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Seňa
Malá Ida
Trstené p/H
Veľká Ida
Ploské
Ruskov
Byster
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
DOSPELÍ II. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Družstevník PAŇOVCE
TJ Tatran JASOV
FO Družstevník MOKRANCE
TJ Družstevník BUDIMÍR
ŠK Internacionál BLAŽICE
FK BIDOVCE
Roma MOLDAVA nad Bodvou
Výnimky:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rozvoj NOVÁ POLHORA
AC JASOV
FK KYSAK
TJ PEDER
TJ Cementár TURŇA n/B „B“
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
TJ Družstevník PERÍN
Turňa n/B „B“ – domáce stretnutia na ihrisku v Zádielskych Dvorníkoch, sobota UHČ
Roma Moldava – domáce stretnutia na ihrisku v Budulove
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 8.8.2010 o 16,30
1. Paňovce
2. T. Jasov
3. Mokrance
4. Budimír
5. Blaţice
6. Bidovce
7. Roma Moldava
2. kolo – 15.8.2010 o 16,30
8. Perín
9. AC Jasov
10. Kysak
11. Peder
12. Turňa n/B - B
13. Košické Oľšany
14. Paňovce
3. kolo – 22.8.2010 o 16,00
15. T. Jasov
16. Mokrance
17. Budimír
18. Blaţice
19. Bidovce
20. Roma Moldava
21. Nová Polhora
4. kolo – 29.8.2010 o 16,00
22. Perín
23. Kysak
24. Peder
25. Turňa n/B - B
26. Košické Oľšany
27. Paňovce
28. T. Jasov
5. kolo – 5.9.2010 o 15,30
29. Mokrance
30. Budimír
31. Blaţice
32. Bidovce
33. Roma Moldava
34. Nová Polhora
35. AC Jasov
6. kolo – 12.9.2010 o 15,30
36. Perín
37. Peder
38. Turňa n/B - B
39. Košické Oľšany
40. Paňovce
41. T. Jasov
42. Mokrance
JARNÁ ČASŤ
-
Perín
Košické Oľšany
Turňa n/B - B
Peder
Kysak
AC Jasov
Nová Polhora
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Nová Polhora
Roma Moldava
Bidovce
Blaţice
Budimír
Mokrance
T. Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Perín
Paňovce
Košické Oľšany
Turňa n/B - B
Peder
Kysak
AC Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
AC Jasov
Nová Polhora
Roma Moldava
Bidovce
Blaţice
Budimír
Mokrance
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Perín
T. Jasov
Paňovce
Košické Oľšany
Turňa n/B - B
Peder
Kysak
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Kysak
AC Jasov
Nová Polhora
Roma Moldava
Bidovce
Blaţice
Budimír
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
14. kolo – 7.11.2010 o 13,30
92. Perín
93. Košické Oľšany
94. Turňa n/B - B
95. Peder
96. Kysak
97. AC Jasov
98. Nová Polhora
15. kolo – 3.4.2011 o 15,30
99. Nová Polhora
100. Roma Moldava
101. Bidovce
102. Blaţice
103. Budimír
104. Mokrance
105. T. Jasov
16. kolo – 10.4.2011 o 15,30
106. Perín
107. Paňovce
108. Košické Oľšany
109. Turňa n/B - B
110. Peder
111. Kysak
112. AC Jasov
17. kolo – 17.4.2011 o 16,00
113. AC Jasov
114. Nová Polhora
115. Roma Moldava
116. Bidovce
117. Blaţice
118. Budimír
119. Mokrance
18. kolo – 24.4.2011 o 16,00
120. Perín
121. T. Jasov
122. Paňovce
123. Košické Oľšany
124. Turňa n/B - B
125. Peder
126. Kysak
19. kolo – 1.5.2011 o 16,30
127. Kysak
128. AC Jasov
129. Nová Polhora
130. Roma Moldava
131. Bidovce
132. Blaţice
133. Budimír
-
16
Paňovce
T. Jasov
Mokrance
Budimír
Blaţice
Bidovce
Roma Moldava
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
AC Jasov
Kysak
Peder
Turňa n/B - B
Košické Oľšany
Paňovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
T. Jasov
Mokrance
Budimír
Blaţice
Bidovce
Roma Moldava
Nová Polhora
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Kysak
Peder
Turňa n/B - B
Košické Oľšany
Paňovce
T. Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Mokrance
Budimír
Blaţice
Bidovce
Roma Moldava
Nová Polhora
AC Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Peder
Turňa n/B - B
Košické Oľšany
Paňovce
T. Jasov
Mokrance
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
7. kolo – 19.9.2010 o 15,00
43. Budimír
44. Blaţice
45. Bidovce
46. Roma Moldava
47. N. Polhora
48. AC Jasov
49. Kysak
8. kolo – 26.9.2010 o 15,00
50. Perín
51. Turňa n/B - B
52. Košické Oľšany
53. Paňovce
54. T. Jasov
55. Mokrance
56. Budimír
9. kolo – 3.10.2010 o 14,30
57. Blaţice
58. Bidovce
59. Roma Moldava
60. N. Polhora
61. AC Jasov
62. Kysak
63. Peder
10. kolo – 10.10.2010 o 14,30
64. Perín
65. Košické Oľšany
66. Paňovce
67. T. Jasov
68. Mokrance
69. Budimír
70. Blaţice
11. kolo – 17.10.2010 o 14,00
71. Bidovce
72. Roma Moldava
73. Nová Polhora
74. AC Jasov
75. Kysak
76. Peder
77. Turňa n/B - B
12. kolo – 24.10.2010 o 14,00
78. Perín
79. Paňovce
80. T. Jasov
81. Mokrance
82. Budimír
83. Blaţice
84. Bidovce
13. kolo – 31.10.2010 o 14,00
85. Roma Moldava
86. Nová Polhora
87. AC Jasov
88. Kysak
89. Peder
90. Turňa n/B - B
91. Košické Oľšany
-
Perín
Mokrance
T. Jasov
Paňovce
Košické Oľšany
Turňa n/B - B
Peder
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Peder
Kysak
AC Jasov
N. Polhora
Roma Moldava
Bidovce
Blaţice
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Budimír
Mokrance
T. Jasov
Paňovce
Košické Oľšany
Turňa n/B - B
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Turňa n/B - B
Peder
Kysak
AC Jasov
Nová Polhora
Roma Moldava
Bidovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Blaţice
Budimír
Mokrance
T. Jasov
Paňovce
Košické Oľšany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Košické Oľšany
Turňa n/B - B
Peder
Kysak
AC Jasov
Nová Polhora
Roma Moldava
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Bidovce
Blaţice
Budimír
Mokrance
T. Jasov
Paňovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
20. kolo – 8.5.2011 o 16,30
134. Perín
135. Mokrance
136. T. Jasov
137. Paňovce
138. Košické Oľšany
139. Turňa n/B - B
140. Peder
21. kolo – 15.5.2011 o 16,30
141. Peder
142. Kysak
143. Košické Oľšany
144. N. Polhora
145. Roma Moldava
146. Bidovce
147. Blaţice
22. kolo – 22.5.2011 o 17,00
148. Perín
149. Budimír
150. Mokrance
151. T. Jasov
152. Paňovce
153. Košické Oľšany
154. Turňa n/B - B
23. kolo – 29.5.2011 o 17,00
155. Turňa n/B - B
156. Peder
157. Kysak
158. AC Jasov
159. Nová Polhora
160. Roma Moldava
161. Bidovce
24. kolo – 5.6.2011 o 17,00
162. Perín
163. Blaţice
164. Budimír
165. Mokrance
166. T. Jasov
167. Paňovce
168. Košické Oľšany
25. kolo – 12.6.2011 o 17,00
169. Košické Oľšany
170. Turňa n/B - B
171. Peder
172. Kysak
173. AC Jasov
174. Nová Polhora
175. Roma Moldava
26. kolo – 19.6.2011 o 17,00
176. Perín
177. Bidovce
178. Blaţice
179. Budimír
180. Mokrance
181. T. Jasov
182. Paňovce
-
17
Budimír
Blaţice
Bidovce
Roma Moldava
N. Polhora
AC Jasov
Kysak
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Turňa n/B - B
AC Jasov
Paňovce
T. Jasov
Mokrance
Budimír
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Blaţice
Bidovce
Roma Moldava
Nová Polhora
AC Jasov
Kysak
Peder
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Košické Oľšany
Paňovce
T. Jasov
Mokrance
Budimír
Blaţice
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Bidovce
Roma Moldava
Nová Polhora
AC Jasov
Kysak
Peder
Turňa n/B - B
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Paňovce
T. Jasov
Mokrance
Budimír
Blaţice
Bidovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Roma Moldava
Nová Polhora
AC Jasov
Zdoba
Peder
Turňa n/B - B
Košické Oľšany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
DOSPELÍ III. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
TJ FK NIŽNÝ KLÁTOV
TJ Slovan GYŇOV
TJ Slovan KECEROVCE
FK Štart SLANSKÁ HUTA
TJ Družstevník JANÍK
Výnimky:
6.
7.
8.
9.
10.
FK Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
ŠK Roma KECEROVCE
TJ Partizán ŠM RUDNÍK
TJ Hornád ŽDAŇA
Voľný žreb
Ždaňa – domáce stretnutia v nedeľu o 11,00 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 22.8.2010 o 16,00
1. N. Klátov
2. Gyňov
3. S. Kecerovce
4. Sl. Huta
5. Janík
2. kolo – 29.8.2010 o 16,00
6. Voľný ţreb
7. R. Kecerovce
8. Rudník
9. Ţdaňa
10. N. Klátov
3. kolo – 5.9.2010 o 15,30
11. Gyňov
12. S. Kecerovce
13. Sl. Huta
14. Janík
15. V. Kamenica
4. kolo – 12.9.2010 o 15,30
16. Voľný ţreb
17. Rudník
18. Ţdaňa
19. N. Klátov
20. Gyňov
5. kolo – 19.9.2010 o 15,00
21. S. Kecerovce
22. Sl. Huta
23. Janík
24. V. Kamenica
25. R. Kecerovce
6. kolo – 26.9.2010 o 15,00
26. Voľný ţreb
27. Ţdaňa
28. N. Klátov
29. Gyňov
30. S. Kecerovce
7. kolo – 3.10.2010 o 14,30
31. Sl. Huta
32. Janík
33. V. Kamenica
34. R. Kecerovce
35. Rudník
8. kolo – 10.10.2010 o 14,30
36. Voľný ţreb
37. N. Klátov
38. Gyňov
39. S. Kecerovce
40. Sl. Huta
9. kolo – 17.10.2010 o 14,00
41. Janík
42. V. Kamenica
43. R. Kecerovce
44. Rudník
45. Ţdaňa
-
JARNÁ ČASŤ
Voľný ţreb
Ţdaňa
Rudník
R. Kecerovce
V. Kamenica
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Janík
Sl. Huta
S. Kecerovce
Gyňov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
N. Klátov
Ţdaňa
Rudník
R. Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
R. Kecerovce
V. Kamenica
Janík
Sl. Huta
S. Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
Gyňov
N. Klátov
Ţdaňa
Rudník
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Rudník
R. Kecerovce
V. Kamenica
Janík
Sl. Huta
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
S. Kecerovce
Gyňov
N. Klátov
Ţdaňa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Ţdaňa
Rudník
R. Kecerovce
V. Kamenica
Janík
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
Sl. Huta
S. Kecerovce
Gyňov
N. Klátov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
10. kolo – 10.4.2011 o 15,30
46. Voľný ţreb
47. Ţdaňa
48. Rudník
49. R. Kecerovce
50. V. Kamenica
11. kolo – 17.4.2011 o 16,00
51. V. Kamenica
52. Janík
53. Sl. Huta
54. S. Kecerovce
55. Gyňov
12. kolo – 24.4.2011 o 16,00
56. Voľný ţreb
57. N. Klátov
58. Ţdaňa
59. Rudník
60. R. Kecerovce
13. kolo – 1.5.2011 o 16,30
61. R. Kecerovce
62. V. Kamenica
63. Janík
64. Sl. Huta
65. S. Kecerovce
14. kolo – 8.5.2011 o 16,30
66. Voľný ţreb
67. Gyňov
68. N. Klátov
69. Ţdaňa
70. Rudník
15. kolo – 15.5.2011 o 16,30
71. Rudník
72. R. Kecerovce
73. V. Kamenica
74. Janík
75. Sl. Huta
16. kolo – 22.5.2011 o 17,00
76. Voľný ţreb
77. S. Kecerovce
78. Gyňov
79. N. Klátov
80. Ţdaňa
17. kolo – 29.5.2011 o 17,00
81. Ţdaňa
82. Rudník
83. R. Kecerovce
84. V. Kamenica
85. Janík
18. kolo – 5.6.2011 o 17,00
86. Voľný ţreb
87. Sl. Huta
88. S. Kecerovce
89. Gyňov
90. N. Klátov
-
18
N. Klátov
Gyňov
S. Kecerovce
Sl. Huta
Janík
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
R. Kecerovce
Rudník
Ţdaňa
N. Klátov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Gyňov
S. Kecerovce
Sl. Huta
Janík
V. Kamenica
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
Rudník
Ţdaňa
N. Klátov
Gyňov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
S. Kecerovce
Sl. Huta
Janík
V. Kamenica
R. Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
Ţdaňa
N. Klátov
Gyňov
S. Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Sl. Huta
Janík
V. Kamenica
R. Kecerovce
Rudník
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
N. Klátov
Gyňov
S. Kecerovce
Sl. Huta
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Janík
V. Kamenica
R. Kecerovce
Rudník
Ţdaňa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
DORAST I. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FK KOKŠOV-BAKŠA
TJ Družstevník PAŇOVCE
TJ Družstevník BUDIMÍR
TJ Slovan KECEROVCE
TJ Lokomotíva RUSKOV
TJ Družstevník MALÁ IDA
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
Výnimky:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Maratón SEŇA
FC ZDOBA
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
TJ Štart SVINICA
ŠK SOKOĽANY
TJ PEDER
FK Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
Trstené p. H. – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
V. Kamenica – domáce stretnutia 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Zdoba – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 1.9.2010 o 14,00
1. Kokšov-Bakša
2. Paňovce
3. Budimír
4. Sl. Kecerovce
5. Ruskov
6. Malá Ida
7. Košické Oľšany
2. kolo – 15.9.2010 o 14,00
8. V. Kamenica
9. Zdoba
10. Trstené p/H
11. Svinica
12. Sokoľany
13. Peder
14. Kokšov-Bakša
3. kolo – 21.8.2010 o 14,00
15. Paňovce
16. Budimír
17. Sl. Kecerovce
18. Ruskov
19. Malá Ida
20. Košické Oľšany
21. Seňa
4. kolo – 28.8.2010 o 14,00
22. V. Kamenica
23. Trstené p/H
24. Svinica
25. Sokoľany
26. Peder
27. Kokšov-Bakša
28. Paňovce
5. kolo – 4.9.2010 o 14,00
29. Budimír
30. Sl. Kecerovce
31. Ruskov
32. Malá Ida
33. Košické Oľšany
34. Seňa
35. Zdoba
6. kolo – 11.9.2010 o 14,00
36. V. Kamenica
37. Svinica
38. Sokoľany
39. Peder
40. Kokšov-Bakša
41. Paňovce
42. Budimír
JARNÁ ČASŤ
-
V. Kamenica
Peder
Sokoľany
Svinica
Trstené p/H
Zdoba
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Seňa
Košické Oľšany
Malá Ida
Ruskov
Sl. Kecerovce
Budimír
Paňovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
V. Kamenica
Kokšov-Bakša
Peder
Sokoľany
Svinica
Trstené p/H
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Zdoba
Seňa
Košické Oľšany
Malá Ida
Ruskov
Sl. Kecerovce
Budimír
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
V. Kamenica
Paňovce
Kokšov-Bakša
Peder
Sokoľany
Svinica
Trstené p/H
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Trstené p/H
Zdoba
Seňa
Košické Oľšany
Malá Ida
Ruskov
Sl. Kecerovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
14. kolo – 6.11.2010 o 14,00
92. V. Kamenica
93. Peder
94. Sokoľany
95. Svinica
96. Trstené p/H
97. Zdoba
98. Seňa
15. kolo – 2.4.2011 o 14,00
99. Seňa
100. Košické Oľšany
101. Malá Ida
102. Ruskov
103. Sl. Kecerovce
104. Budimír
105. Paňovce
16. kolo – 9.4.2011 o 14,00
106. V. Kamenica
107. Kokšov-Bakša
108. Peder
109. Sokoľany
110. Svinica
111. Trstené p/H
112. Zdoba
17. kolo – 16.4.2011 o 14,00
113. Zdoba
114. Seňa
115. Svinica
116. Malá Ida
117. Ruskov
118. Sl. Kecerovce
119. Budimír
18. kolo – 23.4.2011 o 14,00
120. V. Kamenica
121. Paňovce
122. Kokšov-Bakša
123. Peder
124. Sokoľany
125. Svinica
126. Trstené p/H
19. kolo – 30.4.2011 o 14,00
127. Trstené p/H
128. Zdoba
129. Seňa
130. Košické Oľšany
131. Malá Ida
132. Ruskov
133. Sl. Kecerovce
-
19
Kokšov-Bakša
Paňovce
Budimír
Sl. Kecerovce
Ruskov
Malá Ida
Košické Oľšany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Zdoba
Trstené p/H
Svinica
Sokoľany
Peder
Kokšov-Bakša
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Paňovce
Budimír
Sl. Kecerovce
Ruskov
Malá Ida
Košické Oľšany
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Trstené p/H
Košické Oľšany
Sokoľany
Peder
Kokšov-Bakša
Paňovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Budimír
Sl. Kecerovce
Ruskov
Malá Ida
Košické Oľšany
Seňa
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Svinica
Sokoľany
Peder
Kokšov-Bakša
Paňovce
Budimír
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
7. kolo – 18.9.2010 o 14,00
43. Sl. Kecerovce
44. Ruskov
45. Malá Ida
46. Košické Oľšany
47. Seňa
48. Zdoba
49. Trstené p/H
8. kolo – 25.9.2010 o 14,00
50. V. Kamenica
51. Sokoľany
52. Peder
53. Kokšov-Bakša
54. Paňovce
55. Budimír
56. Sl. Kecerovce
9. kolo – 2.10.2010 o 14,00
57. Ruskov
58. Malá Ida
59. Košické Oľšany
60. Seňa
61. Zdoba
62. Trstené p/H
63. Svinica
10. kolo – 9.10.2010 o 14,00
64. V. Kamenica
65. Peder
66. Kokšov-Bakša
67. Paňovce
68. Budimír
69. Sl. Kecerovce
70. Ruskov
11. kolo – 16.10.2010 o 14,00
71. Malá Ida
72. Košické Oľšany
73. Seňa
74. Zdoba
75. Trstené p/H
76. Svinica
77. Sokoľany
12. kolo – 23.10.2009 o 14,00
78. V. Kamenica
79. Kokšov-Bakša
80. Paňovce
81. Budimír
82. Sl. Kecerovce
83. Ruskov
84. Sokoľany
13. kolo – 30.10.2010 o 14,00
85. Košické Oľšany
86. Seňa
87. Zdoba
88. Trstené p/H
89. Svinica
90. Sokoľany
91. Peder
-
V. Kamenica
Budimír
Paňovce
Kokšov-Bakša
Peder
Sokoľany
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Svinica
Trstené p/H
Zdoba
Seňa
Košické Oľšany
Malá Ida
Ruskov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Sl. Kecerovce
Budimír
Paňovce
Kokšov-Bakša
Peder
Sokoľany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Sokoľany
Svinica
Trstené p/H
Zdoba
Seňa
Košické Oľšany
Malá Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Ruskov
Sl. Kecerovce
Budimír
Paňovce
Kokšov-Bakša
Peder
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Peder
Sokoľany
Svinica
Trstené p/H
Zdoba
Seňa
Peder
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Malá Ida
Ruskov
Sl. Kecerovce
Budimír
Paňovce
Kokšov-Bakša
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
20. kolo – 7.5.2011 o 14,00
134. V. Kamenica
135. Budimír
136. Paňovce
137. Kokšov-Bakša
138. Peder
139. Sokoľany
140. Svinica
21. kolo – 14.5.2011 o 14,00
141. Svinica
142. Trstené p/H
143. Zdoba
144. Seňa
145. Košické Oľšany
146. Malá Ida
147. Ruskov
22. kolo – 21.5.2011 o 14,00
148. V. Kamenica
149. Sl. Kecerovce
150. Budimír
151. Paňovce
152. Kokšov-Bakša
153. Peder
154. Svinica
23. kolo – 28.5.2011 o 14,00
155. Sokoľany
156. Svinica
157. Trstené p/H
158. Zdoba
159. Seňa
160. Košické Oľšany
161. Malá Ida
24. kolo – 4.6.2011 o 14,00
162. V. Kamenica
163. Ruskov
164. Sl. Kecerovce
165. Budimír
166. Trstené p/H
167. Kokšov-Bakša
168. Peder
25. kolo – 11.6.2011 o 14,00
169. Peder
170. Sokoľany
171. Svinica
172. Trstené p/H
173. Zdoba
174. Seňa
175. Peder
26. kolo – 18.6.2011 o 14,00
176. V. Kamenica
177. Malá Ida
178. Ruskov
179. Sl. Kecerovce
180. Budimír
181. Paňovce
182. Kokšov-Bakša
-
20
Sl. Kecerovce
Ruskov
Malá Ida
Košické Oľšany
Seňa
Zdoba
Trstené p/H
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Sokoľany
Peder
Kokšov-Bakša
Paňovce
Budimír
Sl. Kecerovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Ruskov
Malá Ida
Košické Oľšany
Seňa
Zdoba
Košické Oľšany
Sokoľany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Peder
Kokšov-Bakša
Paňovce
Budimír
Sl. Kecerovce
Ruskov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Malá Ida
Košické Oľšany
Seňa
Zdoba
Paňovce
Svinica
Sokoľany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Kamenica
Kokšov-Bakša
Paňovce
Budimír
Sl. Kecerovce
Ruskov
Sokoľany
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Košické Oľšany
Seňa
Zdoba
Trstené p/H
Svinica
Sokoľany
Peder
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ŽIACI I. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ŠKO VEĽKÁ IDA
FK KECHNEC
TJ Štart SVINICA
FK Poľnohospodár BUZICA
TJ – FK VYŠNÉ OPÁTSKE
FC VALALIKY
FC Lokomotíva KOŠICE
Výnimky:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Cementáreň TURŇA nad Bodvou
TJ Lokomotíva RUSKOV
MFK Spartak MEDZEV
MFK KOŠICE - KRÁSNA
FK GEČA 73
AC JASOV
Obecný FK Slovan POPROČ
Kechnec – domáce stretnutia na ihrisku v Belži
Lokomotíva Košice – domáce stretnutia na ihrisku v Družstevnej p. H.
MFK Košice – Krásna – domáce stretnutia v sobotu o 9,30 hod.
Medzev – domáce stretnutia v sobotu o 10,45 hod.
Svinica – domáce stretnutia 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Turňa n.B. – domáce stretnutia v sobotu o 10,30 hod.
Vyšné Opátske – domáce stretnutia v sobotu o 10,30 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 1.9.2010 o 14,00
1. V. Ida
2. Kechnec
3. Svinica
4. Buzica
5. V. Opátske
6. Valaliky
7. Lokomotíva KE
2. kolo – 15.9.2010 o 14,00
8. Poproč
9. Ruskov
10. Medzev
11. Košice-Krásna
12. Geča
13. Jasov
14. Kechnec
3. kolo – 21.9.2010 o 14,00
15. Kechnec
16. Svinica
17. Buzica
18. V. Opátske
19. Valaliky
20. Lokomotíva KE
21. Turňa n/B
4. kolo – 28.8.2010 o 14,00
22. Poproč
23. Medzev
24. Košice-Krásna
25. Geča
26. Jasov
27. Veľká Ida
28. Kechnec
5. kolo – 4.9.2010 o 14,00
29. Svinica
30. Buzica
31. V. Opátske
32. Valaliky
33. Lokomotíva KE
34. Turňa n/B
35. Ruskov
JARNÁ ČASŤ
-
Poproč
Jasov
Geča
Košice-Krásna
Medzev
Ruskov
Turňa n/B
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Turňa n/B
Lokomotíva KE
Valaliky
V. Opátske
Buzica
Svinica
V. Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Poproč
V. Ida
Jasov
Geča
Košice-Krásna
Medzev
Ruskov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Ruskov
Turňa n/B
Lokomotíva KE
Valaliky
V. Opátske
Buzica
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Poproč
Kechnec
V. Ida
Jasov
Geča
Košice-Krásna
Medzev
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
14. kolo – 6.11.2010 o 14,00
92. Poproč
93. Jasov
94. Geča
95. Košice-Krásna
96. Medzev
97. Ruskov
98. Turňa n/B
15. kolo – 2.4.2011 o 14,00
99. Turňa n/B
100. Lokomotíva KE
101. Valaliky
102. V. Opátske
103. Buzica
104. Svinica
105. V. Ida
16. kolo – 9.4.2011 o 14,00
106. Poproč
107. V. Ida
108. Jasov
109. Geča
110. Košice-Krásna
111. Medzev
112. Ruskov
17. kolo – 16.4.2011 o 14,00
113. Ruskov
114. Turňa n/B
115. Lokomotíva KE
116. Valaliky
117. V. Opátske
118. Buzica
119. Svinica
18. kolo – 23.4.2011 o 14,00
120. Poproč
121. Kechnec
122. V. Ida
123. Jasov
124. Geča
125. Košice-Krásna
126. Medzev
-
21
V. Ida
Kechnec
Svinica
Buzica
V. Opátske
Valaliky
Lokomotíva KE
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Ruskov
Medzev
Košice-Krásna
Geča
Jasov
Kechnec
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kechnec
Svinica
Buzica
V. Opátske
Valaliky
Lokomotíva KE
Turňa n/B
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Medzev
Košice-Krásna
Geča
Jasov
Veľká Ida
Kechnec
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Svinica
Buzica
V. Opátske
Valaliky
Lokomotíva KE
Turňa n/B
Ruskov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
6. kolo – 11.9.2010 o 14,00
36. Poproč
37. Košice-Krásna
38. Geča
39. Jasov
40. V. Ida
41. Kechnec
42. Svinica
7. kolo – 18.9.2010 o 14,00
43. Buzica
44. V. Opátske
45. Valaliky
46. Lokomotíva KE
47. Turňa n/B
48. Ruskov
49. Medzev
8. kolo – 25.9.2010 o 14,00
50. Košice-Krásna
51. Geča
52. Jasov
53. V. Ida
54. Kechnec
55. Svinica
56. Buzica
9. kolo – 2.10.2010 o 14,00
57. V. Opátske
58. Valaliky
59. Lokomotíva KE
60. Turňa n/B
61. Ruskov
62. Medzev
63. Košice-Krásna
10. kolo – 9.10.2010 o 14,00
64. Poproč
65. Jasov
66. V. Ida
67. Kechnec
68. Svinica
69. Buzica
70. V. Opátske
11. kolo – 16.10.2010 o 14,00
71. Valaliky
72. Lokomotíva KE
73. Turňa n/B
74. Ruskov
75. Medzev
76. Košice-Krásna
77. Geča
12. kolo – 23.10.2009 o 14,00
78. Poproč
79. V. Ida
80. Kechnec
81. Svinica
82. Buzica
83. V. Opátske
84. Valaliky
13. kolo – 30.10.2010 o 14,00
85. Lokomotíva KE
86. Turňa n/B
87. Ruskov
88. Medzev
89. Košice-Krásna
90. Geča
91. Jasov
-
Medzev
Ruskov
Turňa n/B
Lokomotíva KE
Valaliky
V. Opátske
Buzica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Svinica
Kechnec
V. Ida
Jasov
Geča
Košice-Krásna
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Medzev
Ruskov
Turňa n/B
Lokomotíva KE
Valaliky
V. Opátske
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Buzica
Svinica
Kechnec
V. Ida
Jasov
Geča
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Geča
Košice-Krásna
Medzev
Ruskov
Turňa n/B
Lokomotíva KE
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
V. Opátske
Buzica
Svinica
Kechnec
V. Ida
Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Jasov
Geča
Košice-Krásna
Medzev
Ruskov
Turňa n/B
Lokomotíva KE
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Valaliky
V. Opátske
Buzica
Svinica
Kechnec
V. Ida
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
19. kolo – 30.4.2011 o 14,00
127. Medzev
128. Ruskov
129. Turňa n/B
130. Lokomotíva KE
131. Valaliky
132. V. Opátske
133. Buzica
20. kolo – 7.5.2011 o 14,00
134. Poproč
135. Svinica
136. Kechnec
137. V. Ida
138. Jasov
139. Geča
140. Košice-Krásna
21. kolo – 14.5.2011 o 14,00
141. Poproč
142. Medzev
143. Ruskov
144. Turňa n/B
145. Lokomotíva KE
146. Valaliky
147. V. Opátske
22. kolo – 21.5.2011 o 14,00
148. Poproč
149. Buzica
150. Svinica
151. Kechnec
152. V. Ida
153. Jasov
154. Geča
23. kolo – 28.5.2011 o 14,00
155. Geča
156. Košice-Krásna
157. Medzev
158. Ruskov
159. Turňa n/B
160. Lokomotíva KE
161. Valaliky
24. kolo – 4.6.2011 o 14,00
162. Poproč
163. V. Opátske
164. Buzica
165. Svinica
166. Kechnec
167. V. Ida
168. Jasov
25. kolo – 11.6.2011 o 14,00
169. Jasov
170. Geča
171. Košice-Krásna
172. Medzev
173. Ruskov
174. Turňa n/B
175. Lokomotíva KE
26. kolo – 18.6.2011 o 14,00
176. Poproč
177. Valaliky
178. V. Opátske
179. Buzica
180. Svinica
181. Kechnec
182. V. Ida
-
22
Poproč
Košice-Krásna
Geča
Jasov
V. Ida
Kechnec
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Buzica
V. Opátske
Valaliky
Lokomotíva KE
Turňa n/B
Ruskov
Medzev
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Košice-Krásna
Geča
Jasov
V. Ida
Kechnec
Svinica
Buzica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Opátske
Valaliky
Lokomotíva KE
Turňa n/B
Ruskov
Medzev
Košice-Krásna
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
Jasov
V. Ida
Kechnec
Svinica
Buzica
V. Opátske
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Valaliky
Lokomotíva KE
Turňa n/B
Ruskov
Medzev
Košice-Krásna
Geča
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Poproč
V. Ida
Kechnec
Svinica
Buzica
V. Opátske
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Lokomotíva KE
Turňa n/B
Ruskov
Medzev
Košice-Krásna
Geča
Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ŽIACI II. trieda, skupina „A“
1.
2.
3.
4.
5.
FK KYSAK
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER
Rozvoj NOVÁ POLHORA
FK BIDOVCE
TJ PLOSKÉ
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 21.8.2009 o 14,00
Kysak
1.
Byster
2.
N. Polhora
3.
Bidovce
4.
Ploské
5.
2. kolo – 28.8.2009 o 14,00
Trstené
6.
Ďurkov
7.
Budimír
8.
Blaţice
9.
Kysak
10.
3. kolo – 4.9.2009 o 14,00
Byster
11.
N. Polhora
12.
Bidovce
13.
Ploské
14.
Kokšov-Bakša
15.
4. kolo – 11.9.2009 o 14,00
Trstené
16.
Budimír
17.
Blaţice
18.
Kysak
19.
Byster
20.
5. kolo – 18.9.2009 o 14,00
N. Polhora
21.
Bidovce
22.
Ploské
23.
Kokšov-Bakša
24.
Ďurkov
25.
6. kolo – 25.9.2009 o 14,00
Trstené
26.
Blaţice
27.
Kysak
28.
Byster
29.
N. Polhora
30.
7. kolo – 2.10.2009 o 14,00
Bidovce
31.
Ploské
32.
Kokšov-Bakša
33.
Ďurkov
34.
Budimír
35.
8. kolo – 9.10.2009 o 14,00
Trstené
36.
Kysak
37.
Byster
38.
N. Polhora
39.
Bidovce
40.
9. kolo – 16.10.2009 o 14,00
Ploské
41.
Kokšov-Bakša
42.
Ďurkov
43.
Budimír
44.
Blaţice
45.
-
6.
7.
8.
9.
10.
Trstené
Blaţice
Budimír
Ďurkov
Kokšov-Bakša
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Ploské
Bidovce
N. Polhora
Byster
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Kysak
Blaţice
Budimír
Ďurkov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Ďurkov
Kokšov-Bakša
Ploské
Bidovce
N. Polhora
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Byster
Kysak
Blaţice
Budimír
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Budimír
Ďurkov
Kokšov-Bakša
Ploské
Bidovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
N. Polhora
Byster
Kysak
Blaţice
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Blaţice
Budimír
Ďurkov
Kokšov-Bakša
Ploské
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Bidovce
N. Polhora
Byster
Kysak
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
FK KOKŠOV-BAKŠA
MŠK ĎURKOV
TJ Družstevník BUDIMÍR
ŠK Internacionál BLAŽICE
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 9.4.2011 o 14,00
Trstené
46.
Blaţice
47.
Budimír
48.
Ďurkov
49.
Kokšov-Bakša
50.
11. kolo – 16.4.2011 o 14,00
Kokšov-Bakša
51.
Ploské
52.
Bidovce
53.
N. Polhora
54.
Byster
55.
12. kolo – 23.4.2011 o 14,00
Trstené
56.
Kysak
57.
Blaţice
58.
Budimír
59.
Ďurkov
60.
13. kolo – 30.4.2011 o 14,00
Ďurkov
61.
Kokšov-Bakša
62.
Ploské
63.
Bidovce
64.
N. Polhora
65.
14. kolo – 7.5.2011 o 14,00
Trstené
66.
Byster
67.
Kysak
68.
Blaţice
69.
Budimír
70.
15. kolo – 14.5.2011 o 14,00
Budimír
71.
Ďurkov
72.
Kokšov-Bakša
73.
Ploské
74.
Bidovce
75.
16. kolo – 21.5.2011 o 14,00
Trstené
76.
N. Polhora
77.
Byster
78.
Kysak
79.
Blaţice
80.
17. kolo – 28.5.2011 o 14,00
Blaţice
81.
Budimír
82.
Ďurkov
83.
Kokšov-Bakša
84.
Ploské
85.
18. kolo – 04.6.2011 o 14,00
Trstené
86.
Bidovce
87.
N. Polhora
88.
Byster
89.
Kysak
90.
-
23
Kysak
Byster
N. Polhora
Bidovce
Ploské
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Ďurkov
Budimír
Blaţice
Kysak
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Byster
N. Polhora
Bidovce
Ploské
Kokšov-Bakša
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Budimír
Blaţice
Kysak
Byster
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
N. Polhora
Bidovce
Ploské
Kokšov-Bakša
Ďurkov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Blaţice
Kysak
Byster
N. Polhora
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Bidovce
Ploské
Kokšov-Bakša
Ďurkov
Budimír
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Trstené
Kysak
Byster
N. Polhora
Bidovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Ploské
Kokšov-Bakša
Ďurkov
Budimír
Blaţice
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
ŽIACI II. trieda, skupina „B“
1.
2.
3.
4.
TJ Družstevník PERÍN
FO Družstevník MOKRANCE
ŠK Drienka DRIENOVEC
TJ Tatran JASOV
Výnimky:
5.
6.
7.
8.
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
TJ Maratón SEŇA
ŠK SOKOĽANY
Roma MOLDAVA nad Bodvou
Čečejovce – domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Mokrance – domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Tatran Jasov – domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod.
Roma Moldava – domáce stretnutia v Budulove
Perín – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
Sokoľany - domáce stretnutia o 10,00 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 4.9.2010 o 14,00
Perín
1.
Mokrance
2.
Drienovec
3.
Tatran Jasov
4.
2. kolo – 11.9.2010 o 14,00
Roma Moldava
5.
Seňa
6.
Sokoľany
7.
Perín
8.
3. kolo – 18.9.2010 o 14,00
Mokrance
9.
Drienovec
10.
Tatran Jasov
11.
Čečejovce
12.
4. kolo – 25.9.2010 o 14,00
Roma Moldava
13.
Sokoľany
14.
Perín
15.
Mokrance
16.
5. kolo – 2.10.2010 o 14,00
Drienovec
17.
Tatran Jasov
18.
Čečejovce
19.
Seňa
20.
6. kolo – 9.10.2010 o 14,00
Roma Moldava
21.
Perín
22.
Mokrance
23.
Drienovec
24.
7. kolo – 16.10.2010 o 14,00
Tatran Jasov
25.
Čečejovce
26.
Seňa
27.
Sokoľany
28.
JARNÁ ČASŤ
Roma Moldava
Sokoľany
Seňa
Čečejovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Čečejovce
Tatran Jasov
Drienovec
Mokrance
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Roma Moldava
Perín
Sokoľany
Seňa
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Seňa
Čečejovce
Tatran Jasov
Drienovec
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Roma Moldava
Mokrance
Perín
Sokoľany
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Sokoľany
Seňa
Čečejovce
Tatran Jasov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Roma Moldava
Drienovec
Mokrance
Perín
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
8. kolo – 2.4.2011 o 14,00
Roma
29.
Sokoľany
30.
Moldava
Seňa
31.
Čečejovce
32.
9. kolo – 9.4.2011 o 14,00
Čečejovce
33.
Tatran Jasov
34.
Drienovec
35.
Mokrance
36.
10. kolo – 16.4.2011 o 14,00
Roma
37.
Perín
38.
Moldava
Sokoľany
39.
Seňa
40.
11. kolo – 23.4.2011 o 14,00
Seňa
41.
Čečejovce
42.
Tatran Jasov
43.
Drienovec
44.
12. kolo – 30.4.2011 o 14,00
Roma
45.
Mokrance
46.
Moldava
Perín
47.
Sokoľany
48.
13. kolo – 7.5.2011 o 14,00
Sokoľany
49.
Seňa
50.
Čečejovce
51.
Tatran Jasov
52.
14. kolo – 14.5.2011 o 14,00
Roma
53.
Drienovec
54.
Moldava
Mokrance
55.
Perín
56.
-
24
Perín
Mokrance
Drienovec
Tatran Jasov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Roma Moldava
Seňa
Sokoľany
Perín
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Mokrance
Drienovec
Tatran Jasov
Čečejovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Roma Moldava
Sokoľany
Perín
Mokrance
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Drienovec
Tatran Jasov
Čečejovce
Seňa
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Roma Moldava
Perín
Mokrance
Drienovec
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Tatran Jasov
Čečejovce
Seňa
Sokoľany
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ADRESÁR PREDSEDOV A TAJOMNÍKOV FK V OKRESE
FK BIDOVCE
A: 044 45 Bidovce 206
P: Alexander Mihók, 0903 631 262
T: Ing. Miroslav Lengyel, 0905 347 168
Email: [email protected], web: www.bidovce.sk
ŠK Internacionál BLAŢICE
A: 044 16 Blaţice 28
P: Dušan Štefáni, 0918 555 737
T: Juraj Gmitro, 0911 111 214
Email: [email protected]
TJ Druţstevník BUDIMÍR
A: 044 43 Budimír 202
P: Marek Kicko, 0915 636 878
T: Jozef Tomko ml., 0905 683 553
Email: [email protected]
FK Poľnohospodár BUZICA
A: 044 73 Buzica, Obecný úrad
P: Ján Görcös, 466 51 33
T: Ing. Jozef Mohňanský, d: 466 51 08, z: 466 51 17, 0905 757 307
TJ Druţstevník ČEČEJOVCE
A: 044 71 Čečejovce, Paňovská 166
P: Ing. Jozef Juhás, 0907 307 933
T: Ing. Marcel Hintoš, 0907 301 369
Email: [email protected]
ŠK Drienka DRIENOVEC
A: 044 01 Drienovec 282
P: Matej Lukáč, d: 460 74 68, 0910 901 951
T: Ing. Tibor Kočiš, z: 489 93 55, 0902 898 806
MŠK ĎURKOV
A: 044 19 Ďurkov 277
P: Anton Bednár, d: 696 56 66, 0908 086 892
T: Terézia Timurová, d: 696 58 26, 0903 983 753
TJ Slovan GYŇOV
A: 044 14 Gyňov, Nová ul. 134/17
P: Juraj Radvani, 0903 529 855
T: Radoslav Šároši, 0911 450 116
FK GEČA 73
A: 044 10 Geča, Kostolná 348/31
P: Martin Palenčár, 0905 819 430
T: Dušan Čigáš, 0903 717 063
Email: [email protected], web: www.fkgeca.webnode.sk
FK HANISKA
A: 044 57 Haniska
P: Daniel Mikloš, 0905 295 170
T: Ing. Tomáš Papuga, 0907 588 451
TJ Druţstevník JANÍK
A: 044 05 Janík 135
P: Milan Dţerenga, z: 464 73 19, 0905 283 516
T: Ing. Július Begala, z: 464 72 01, 0905 270 948
Email: [email protected], web: www.tjjanik.wbl.sk
AC JASOV
A: 044 23 Jasov, Kostolná 475
P: Jozef Halász, 0905 891 322
T: Ing. Miroslav Cuper, 0915 319 408
TJ Tatran JASOV
A: 044 23 Jasov 549
P: Jozef Zsiga, 0918 478 598
T: Marián Dzurík, 0915 896 394
25
TJ Mladosť KALŠA
A: 044 18 Kalša 237
P: Juraj Tóth, 0908 799 003
T: Ing. Peter Florek, 0908 990 845
Email: [email protected]
TJ Slovan KECEROVCE
A: 044 47 Kecerovce 29
P: Miroslav Semanič, d: 699 05 20, z: 636 09 99, 0905 805 673
T: Ladislav Zrelý, d: 699 03 88, 0908 103 358
ŠK Roma KECEROVCE
A: 044 47 Kecerovce 346
P: Marián Gábor, 0908 373 648
T: Milan Gábor, 0902 088 024
FK KECHNEC
A: 044 58 Kechnec 19
P: Ing. Ladislav Danko, d: 696 20 52, z: 696 27 38, 0905 707 102
T: Róbert Nagy, 0917 728 656
Email: [email protected]
FK KOKŠOV-BAKŠA
A: 044 13 Kokšov-Bakša 290
P: Marek Stoľár, 0905 306 768
T: Jaroslav Stolár, 0907 925 946
Email: [email protected]
FC Lokomotíva KOŠICE, a.s.
A: 040 01 Košice, Čermeľská 3
P: JUDr. Gerhard Zvolánek
T: Pavol Hojsák, 0908 981 894
Web: www.fclokomotiva.sk
MFK KOŠICE-KRÁSNA
A: MFK Košice-Krásna, 040 18 Košice, Golianova 27
P: Ing. Ján Trnovský, d: 671 19 29, z: 622 43 14, 0905 441 910
T: František Tóth, 0902 196 877
Email: [email protected]
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
A: 044 42 Košické Oľšany
P: Jozef Vereb, 0915 944 676
T: Dušan Bajer, 0905 524 900
FK KYSAK
A: 044 81 Kysak 209
P: Martin Kišiday, 0907 943 618
T: Vladimír Kvaka, 0905 517 993
TJ Druţstevník MALÁ IDA
A: TJ Druţstevník Malá Ida, K ihrisku 23/19
P: Imrich Janitor, d: 697 04 49, 0918 462 376
T: Ing. Jozef Hric, d: 697 03 66, z: 229 32 32, 0903 424 383
Email: [email protected]
MFK Spartak MEDZEV
A: MFK Spartak, 044 25 Medzev, Štóska 6
P: Maroš Čierny, 0905 274 224
T: Marek Kaleta, 0908 067 445
Email: [email protected], web: www.medzev.sk
FK Bodva MOLDAVA nad Bodvou, s.r.o.
A: 045 01 Moldava nad Bodvou, Roţňavská 1305
P: JUDr. Miroslav Vítek
T: Ing. Vladimír Popovič, 0911 772 746
Roma MOLDAVA nad Bodvou
A: 045 01 Moldava nad Bodvou, Roţňavská 24
P: Ján Horváth, 0907 534 223
T: Ernest Rybár, 0915 380 229
26
FO Druţstevník MOKRANCE
A: 045 01 Mokrance 409
P: Vojtech Czingely, 0908 343 160
T: Ing. Peter Petro, 0903 629 419
Email: [email protected]
TJ FK NIŢNÝ KLÁTOV
A: 044 12 Niţný Klátov
P: Peter Műller, 0908 675 423
T: Daniel Pollák, 0905 740 800
Rozvoj NOVÁ POLHORA
A: 044 44 Nová Polhora 50
P: Bohuš Goceliak, 0917 632 417
T: Stanislav Lukačko, 0905 394 979
TJ Druţstevník PAŇOVCE
A: 044 71 Paňovce 199, Obecný úrad
P: Ján Bilička, 0903 712 068
T: Roland Rác, d: 464 94 18, z: 673 73 13, 0907 312 727
Email: [email protected]
TJ PEDER
A: 044 05 Peder, Obecný úrad
P: Ján Eperješi, 0905 494 235
T: Vojtech Drága, 0915 530 785
Email: [email protected]
TJ Druţstevník PERÍN
A: 044 74 Perín 216
P: Jaroslav Trembecký, 0905 625 030
T: Ladislav Sutorčík, 0903 775 364
Email: [email protected]
TJ PLOSKÉ
A: 044 44 Ploské
P: Marcel Straka, 0918 675 582
T: Ľubomír Tkáč, 0907 670 048
Obecný FK Slovan POPROČ
A: OFK Slovan, 044 24 Poproč, Brezová 24
P: Eduard Jasaň, 0907 953 399
T: Ing. Milan Lelák, 0915 428 694
Partizán RUDNÍK
A: 044 23 Rudník 195
P: Ľudovít Reblán, 0908 317 497
T: Emerich Tóth, 0905 202 744
TJ Lokomotíva RUSKOV
A: 044 19 Ruskov 327
P: Bc. Roland Tribula, 0908 599 059
T: Marián Poľa 0917 238 607
E-mail: [email protected], web: www.lokomotivaruskov.webnode.sk
TJ Mladosť SADY NAD TORYSOU - BYSTER
A: 044 41 Sady nad Torysou, Byster 249
P: Lukáš Janočko, 0908 372 830
T: Cyril Osif, 0907 977 822
ŠK Maratón SEŇA
A: 044 58 Seňa 142
P: Ladislav Šoltés, 0905 749 746
T: Bartolomej Škovran, 0904 218 085
Web: www.tjmaratonsena.sk
TJ Štart SVINICA
A: 044 45 Svinica 34
P: Vincent Timko, 0905 300 563
T: Rudolf Revák, d: 696 53 66, z: 656 52 25, 0911 223 968
Email: [email protected]
27
FK Štart SLANSKÁ HUTA
A: 044 17 Slanská Huta 68, Obecný úrad
P: Ing. Imrich Miščo, z: 0905 975 617, d: 0905 975 617
T: Daniel Stančík, z: 0911 560 959
Email: [email protected]
ŠK SOKOĽANY
A: 044 57 Sokoľany 252
P: Marián Béreš, d: 693 07 07, z: 0907 936 684, 0905 758 347
T: František Berekszászi, 0903 600 912
Email: [email protected]
TJ Druţstevník TRSTENÉ pri Hornáde
A: 044 11 Trstené pri Hornáde, Školská 12
P: Radoslav Lukáč, 0908 478 939
T: Matej Kočiš, d: 698 03 63, 0902 295 092
Email: [email protected] , web: www.fktjtrsteneprihornade.webnode.sk
TJ Cementár TURŇA nad Bodvou
A: 044 02 Turňa nad Bodvou
P: Ondrej Gašpar, 0903 609 965
T: Marcel Derjan, 0904 756 361
T „B“ druţstva: Ján Takáč, 0908 338 332
Email: [email protected]
ŠKO VEĽKÁ IDA
A: 044 55 Veľká ida 674
P: Peter Nagy, 0905 765 604
T: Gabriel Lukács, 0918 891 935
Email: [email protected]
FC VALALIKY
A: 044 13 Valaliky, Športová 9
P: Dušan Tóth, 0918 616 857
T: Ondrej Tóth, 0907 173 117
Email: [email protected], web: [email protected]
TJ Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
A: 044 45 vyšná Kamenica 39
P: Ján Mikloš, z: 696 41 32, 0903 430 540
T: Ing. Jaroslav Šever, 0908 315 733
TJ – FK VYŠNÉ OPÁTSKE
A: TJ-FK Vyšné Opátske, 040 01 Košice, Juţné nábreţie 125
P: Ing. Marcel Alexander, 0903 904 444
T: Marián Stanko, 0904 123 471
Email: [email protected], web: www.fkvysneopatske.sk
FC ZDOBA
A: 044 41 Sady nad Torysou – Zdoba 189
P: Imrich Kolesár, 0918 514 508
T: Štefan Pethő, 0944 182 534
Hornád ŢDAŇA
A: 044 11 Ţdaňa, Okruţná 34/302
P: Jozef Vaľa, d: 698 02 25, z: 0905 703 373, 0902 256 682
T: Metod Deák, 0908 360 330
Vysvetlivky:
A – poštu adresovať
P – predseda, prezident FK
T – tajomník FK
28
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Košice-okolie, ročník 2010-2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Bednár Tomáš
Daňo Vladimír
Dienes Róbert
Drabant Marek
Drabant Peter
Dubecký Jozef
Gaľa Samuel
Hajduk Jozef
Chnupa Jozef
Janočko Tomáš
Jeník Martin
Juhár Adam
Juhár Gabriel
Juhás Martin
Juhás Peter
Juhászová Dominika
Karčák František
Kendi Róbert
Kimler Michal
Knapiková Nicoletta
Kudlik Michal
Kuzma Dušan
Mačala Jozef
Mathe Gabriel
Mihók Imrich
Ondrejčo Lukáš
Pacholský Juraj
Pancák Martin
Papcun Martin
Pikla Pavol
Pinka Peter
Pohorenec Ladislav
Prokša Jakub
Richnavský Ladislav
Spačil Miroslav
Šeršeň Martin
Šľosár Dávid
Takáč Lukáš
Takáč Matúš
Varchola Dávid
Ţelizňák Michal
Košice
Košice
Košice
Rozhanovce
Koš. Oľšany
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Ruskov
Valaliky
Janík
Košice
Niţná Myšľa
Košice
Nováčany
Veľká Ida
Košice
Košice
Bidovce
Košice
Košice
Košice
Košice
Moldava n.B.
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Bidovce
Košice
Košice
Košice
Jenisejská 65
Gelnická 101
Ţdiarska 5
Dúhová 4
Košické Oľšany
Dénešova 24
Myslava 265
Klimkovičová 6
Park Angelinum 10
Čordáková 24
Amurská 7
Berlínska 31
Berlínska 31
Sputnikova 6
Ruskov 358
Kokšovská 58
Janik 156
Trieda SNP 59
Kopaničná 43
Hlinkova 25
Nováčany 7
Veľká Ida 460
Lidické námestie 10
Sofijská 18
Bidovce 273
Mládeţnícka 12
Čínska 9
Atletická 4
Ţdiarska 19
Moldava n.B.
Juhoslovanská 7
Hlinkova 15
Pajorova 2
Jiskrova 10
Juhoslovanská 5
Čordákova 11
Jasovská 4
Bidovce 220
Berlínska 7
Ţeleziarenská 20,
Myslava
29
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0908 880 956
0905 763 318
0910 340 406
0910 537 385
0902 638 721
0908 233 598
0902 574 983
0944 182 428
0902 250 727
0907 137 342
0908 669 594
0915 911 461
0915 911 461
0908 140 852
0905 957 411
0910 356 706
0905 526 723
0908 984 914
0911 696 886
0905 791 689
0910 671 811
0903 239 398
0918 034 682
0915 568 734
0903 147 326
0902 645 355
0911 286 722
0915 324 087
0908 975 294
0915 351 597
0904 632 220
0918 771 902
0910 905 621
0910 111 315
0902 278 206
0944 343 700
0910 221 154
0902 612 768
0902 786 397
0911 011 619
0918 714 184
Nominačná listina delegátov ObFZ Košice-okolie, ročník 2010-2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Beluško František
Budinský Ján
Čisovský František
Demčák Dušan
Gajdoš Ladislav
Krupský Július
Ľach Michal
Lukáč Imrich
Popovič Vladimír
RUDY Ján
Sloboda Ján
Štefáni Dušan
Tóth Jozef
Vavrák Ondrej
Ing. Vlčej Jozef
Vyravec Jiří
Zsarnai Arpád
Bohdanovce
Košice
Košice
Štós
Košice
Košice
Košice
Moldava n.B.
Jasov
Kalša
Košice
Košice
Drienovec
Druţstevná p.H.
Košice – Šaca
Košice
Ţarnov
Bohdanovce 114
Bielocerkevská 13
Rosná 1
Štós-kúpele
Dénešova 81
Lidické námestie 5
Nár. Trieda 39
Roţňavská 26
Jasov 170
Kalša 64
Wurmova 4
Sputniková 10
Drienovec 250
Pod roţkami 9
Ţeleziarenská 68
Wurmova 7
Ţarnov 5
0910 349 261
0910 174 211
0902 223 506
0905 131 448
0908 633 719
0908 362 858
0915 361 504
9018 845 861
0911 772 742
0949 619 262
0907 022 768
0918 555 737
055/460 20 22
055/698 15 23
0905 912 961, 0903 600 008
0903 627 361
0917 580 163
Nominačná listina rozhodcov MFZ Košice-mesto, ročník 2010-2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kováč Viliam
Bordáš Daniel
Zajac Juraj
Koţurko Marek
Erik Lizoň
Patrik Kmec
Patrik Čabala
Dominik Joščak
Dominik Kočan
Milan Černica
Erik Harčarik
Adam Kavka
Dominik Hake
Sebastián Ščambora
Martin Korečko
Oto Szaniszló
Norbert Velký
Erich Gregor
Matúš Kašela
Ján Berta
Filip Mihalík
Viktor Pecer
Martina Komlošová
Peter Komloš
Viktor Mihalík
Martin Dulák
Dávid Kuchel
Dušan Gábor
Košice
Košice
Košice
Košice
Chrastné
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Stropkov
Košice
Košice
Trsťany
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Kuzmányho 47
Partizánska 3
Škultétyho 2
Dénešová 55
Chrastné 30
Opálová 27
Janigová 13
Inţinierská 6
Jasuschová 10
Wurmová 2
Viedenská 21
Mládeţe 594/4
Benková 16
Šarišská 3
Trsťany 52
Trieda SNP
Starozagorská 9
Juţná Trieda 48
Petzvalová 21
Gerlachovská 27
Humenská 16
Uţhorodská 37
Buzulucká 13
Buzulucká 13
Humenská 16
Nám.Laca.Novom.1
Magurská 1
Czambelová 2
30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0903 658 132
0949 329 703
0918 510 052
0915 917 019
0911 651 239
0904 886 484
0918 371 614
0908 634 393
0905 776 446
0902 283 339
0904 429 160
0907 961 421
0911 137 467
0911 908 528
0949 347 438
0910 663 729
0915 123 733
0944 131 207
0911 634 387
0902 998 283
0902 057 885
0905 377 464
0903 858 188
0903 641 373
0904 050 344
0902 154 595
0915 228 156
0915 203 477
ROZHODCOVIA PÔSOBIACI V SFZ a VsFZ
SFZ:
1
Eperješi Marcel
Koš. Oľšany
Košické Oľšany 8
695 06 36, 0903 630 433, 0905 630 433
Košice
Košice
Košice
Košice Pereš
Rozhanovce
Košice
Trstené p.H.
Košice
Poproč
Mokrance
Košice
Košice
Ruskov
Košice
Košice
Košice
Moldava n.B.
Košice
Košice
Moldava n.B.
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Ruskov
Košice
Drienovec
Košice
Košice
Juţná trieda 91
Čapajevova 16
Trieda SNP 80
Gelnická 101
Dúhová 4
Bauerova 9
Osloboditeľov 16
Čordákova 34
Lesná 36
Mokrance 136
Park Angelinum 10
Štrbská 7
Ruskov 358
Sputniková 6
Muškátova 42
Levočská 2
Nám. budovateľov 6
Trieda SNP 38
Madridská 3
Nám. Budovateľov 26
Jantárova 8
Sofijská 18
Hanojská 4
Park Angelinum 16
Dargovská 2
Ruskov 57
Čordákova 11
Drienovec 250
Jasuschova 22
Juţná trieda 53
678 06 90, 0915 650 721
0907 443 269, 0949 174 750
0908 064 554
0903 490 881, 0907 914 187
0902 638 721
0903 848 442, 0905 532 152
0907 958 741
0918 117 585, 0902 098 109
0902 268 926
0905 331 114
0907 540 519
0903 564 707
0905 564 986, 0907 119 179
0908140852
644 53 92, 0903 353 794
0908 317 354, 0911 814 194
0905 292 623
0917 952 236
636 60 72, 0905 148 826
0905 258 290
678 81 22, 0904 319 456
0915 568 734
0915 138 926, 0918 790 016
0917 704 001
0907 904 482
0910 790 190
0944 344 700
0908 317 027
645 10 17, 0908 521 655
0903 883 201
VSFZ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Babušík Dominik
Baksay Tomáš
Biroš Michal
Daňo Miroslav
Drabant Peter
Dubinský Milan
Farkaš Jaroslav
Havrila Pavol
Hegedűš Eduard
Hiľovský Roman
Chnupa Jozef
Jonáš Peter
Juhás Cyril
Juhás Martin
Kocúr Milan
Kohl Jozef
Kováčová Zuzana
Krejsa Tomáš
Kuspan Vlastimil
Lang Zoltán
Lipták Matej
Mathé Gabriel
Novák Dominik
Piró Martin
Savarij Juraj
Slimák Peter
Šeršen Martin
Tóth Viktor
Trembeckí Ľuboš
Wurm Viktor
31
DÔLEŽITÉ ADRESY A TELEFÓNNE ČÍSLA FUTBALOVÝCH ORGÁNOV
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
832 80 Bratislava, Junácka 6
tel. č.: 02/49249: - kl.152, kl. 456
fax: 02/49249:- 595 (sekretariát), -577 (Matrika)
č. ú: 262 1273/7500,ČOB,a.s.,hl.pobočka Bratislava
VÝCHODOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
042 96 Košice, Alejová 2
tel. č./fax: 095/ 643 35 66
č. ú.: 154 39 - 542/0200, VÚB a.s. Košice Centrum
Variabilné symboly pri platbe na VsFZ:
30701 – prestupy, hosťovania
30702 – registrácia, výmena, duplikáty
Vydal ObFZ Košice-okolie pre vnútornú potrebu ObFZ, FK, ŠK a TJ
Júl 2010
Zodpovední redaktori: Tomáš Baksay, Milan Petro
Náklad: 330 kusov
32
EVIDENCIA FK O VEDENÍ ŽLTÝCH A ČERVENÝCH KARIET
č.
Priezvisko a meno
1.ŽK
2.ŽK
3.ŽK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ZČ – zastavená činnosť na kolo
33
4.ŽK
ZČ
5.ŽK
6.ŽK
7.ŽK
8.ŽK
ZČ
ČK
POZNÁMKY
34
Download

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - ObfZ Košice