2013/
14.
15.
12.
2013.
13.
12.
2014.
2013.
SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNO UPUTSTVO
UZ RED VOŢNJE 2013./2014. GODINU
(Dio „A“)
Putniĉki saobraćaj
Vaţi od 15.12.2013. do 13.12.2014.godine
Samo za sluţbenu upotrebu
Podgorica 2013.godine
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD,Trg Golootoĉkih ţrtava 13,20 000 Podgorica
e-mail: [email protected] , tel: +382 20 441 370 / fax: +382 20 441 234
e-mail: [email protected] , fax/tel:+382 20 441-208 , ŢAT 12-08
web: www.zpcg.me
Za ovo izdanje nadleţan je Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD-Podgorica
Tiraţ: 300 komada
Izdaje: Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD-Podgorica
IZMJENE, DOPUNE I ISPRAVKE
Redni broj izmjena,
dopuna i ispravki
Objavljeno „Sluţbenim aktom“
Ţeljezniĉkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica
Predmet
broj
3
datum
1. OPŠTE ODREDBE
Opšte odredbe STU dio „A“ Ţeljezniĉkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica vaţe za cio
period reda voţnje 2013./2014. godinu i odnose se na:
- putničke vozove iz međunarodnog saobraćaja i
- lokalne putničke vozove
1.1. Materijal reda voţnje
Za organizaciju prevoza putnika od posebne je vaţnosti sljedeći materijal reda voţnje:
-
grafikon saobraćaja vozova,
knjiţica reda voţnje,
Saobraćajno-transportno uputstvo , Dio „A“ - Putniĉki saobraćaj,
putniĉki red voţnje („Kurir“), i
Izvod iz putniĉkog reda voţnje.
1.2. Izvod iz reda voţnje
Sve jedinice putniĉkog prevoza Ţeljezniĉkog prevoza Crne Gore (u daljem tekstu ŢPCG)
koje su otvorene i organizovane za prevoz putnika moraju istaći na vidno mjesto
Hronološki izvod putniĉkog reda voţnje ili Izvod iz putniĉkog reda voţnje hronološkim
redom dolaska i odlaska vozova za prevoz putnika.
Sve jedinice prevoza putnika u kojima se sastavljaju garniture vozova za prevoz
putnika duţne su da izrade izvode iz sastava putniĉkih vozova za potrebe staniĉnog i
voznog osoblja.
1.3. Računanje vremena
Vrijeme se raĉuna prema srednjeevropskom (SEV) vremenu.
- Dan i ĉas poĉetka i završetka ljetnjeg raĉunanja vremena odreĊuje se odlukom
nadleţnog drţavnog organa svake godine.
- Ljetnje raĉunanje vremena za 2014. godinu biće odreĊeno odlukom Vlade Crne
Gore.
4
1.4. Kalendar saobraćaja vozova
Svi kalendari za saobraćaj vozova za prevoz putnika se odnose na relacije saobraćaja
vozova sa prevozom putnika u meĊunarodnom daljinskom dugolinijskom, odnosno
lokalnom kratkolinijskom i lokalnom saobraćaju na podruĉje Crne Gore.
1.5. Pregled oznaka i indeksa u sastavima vozova iz međunarodnog sabraćaja:
- evropski plan dostave kola: EWP,
- redni broj kola u sastavu voza: 460; 461; 462; ....,
- masa voza: Q,
- rezervacija obavezna iz polazne stanice: R,
- kola duţa od 24,5 metara: „m“ upisuje se pored serije kursnih kola,
- fakultativna kola: F, uvrštavaju se po potrebi bez traţenja saglasnosti, uz obavezu
- ŢU uvrstioca kola da telegramom odmah obavjijesti krajnje stanice o uvrštavanju
kola i ţeljezniĉke uprave ĉije osoblje prati odnosni voz,
- slovni indeksi: a); b); c) itd. oznaĉavaju pojedine namjene kola ili odjeljaka kao
npr: noćna relacija, rezervisano za carinske i pograniĉne organe ili vozopratno
osoblje, broj odjeljaka u kolima itd,
- procenat koĉenja kola: %,
- maksimalna brzina voza: km/h,
- maksimalni broj kola u vozu: Max,
- dani u nedjelji oznaĉavaju se brojevima od 1 (ponedjeljak) do 7 (nedjelja):
a) kola saobraćaju u dan
saobraćaju),
(zaokruţen dan u nedjelji kada kola
7
b) kola ne saobraćaju u dan
oiviĉen kvadratom),
7
(dan u nedjelji kada kola ne saobraćaju,
1.6. Masa voza i procenat kočenja
U sluĉajevima odreĊivanja nepredviĊenih pojaĉanja vozova radi vanrednih prevoza
putnika ili u bilo koju drugu svrhu, mora se raĉunati za stvarnu bruto masu voza, koja ne
moţe biti veća od planirane mase redom voţnje, za svaki posebni sluĉaj, s tim da se
prvo obuhvate sva redovna kursna kola i predviĊena kola za pojaĉanje.
Redom voţnje prlanirana masa voza Q ne smije se prekoraĉiti.
Procenat i brzina u zaglavlju voza odnose se na procenat koĉenja i brzinu kojom moraju
biti sposobna da saobraćaju kola uvrštena u sastav voza. Sastav putniĉkog voza, naĉin
uvrštavanja kola u vozove sa prevozom putnika mora biti prema odredbama vaţećih
saobraćajnih propisa i ovog Uputstva.
5
1.7. Pojačanja vozova
U izvršenju Reda voţnje propisani redosljed kola u sastavu vozova mora u
potpunost odgovarati propisanim sastavima po koliĉini, vrsti, sopstvenosti i redosljedu
uvrštavanja kola.
Kola koja se otpremaju putniĉkim vozovima kao vanredna pojaĉanja moraju biti uvrštena
u odgovarajuću grupu kola s obzirom na svoju krajnju odnosno odvojnu stanicu, da se ne
bi prouzrokovao dodatni manevarski rad u usputnim stanicama voza.
Izmjene i dopune u sastavima meĊunarodnih vozova odobravaju, propisuju i obavljaju
struĉne sluţbe zainteresovanih ţeljezniĉkih uprava.
Strana kola koja se iz naših stanica vraćaju ŢU vlasniku kola odnosno domovnoj stanici
kola instradira Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore.
Neprijavljena naša ili strana kola pri ulazu na pruge Crne Gore instradira jedinica
putniĉkog prevoza prelazne pograniĉne stanice.
1.8. Veze i sačekivanja
Veza voza sa prevozom putnika mora se odrţati ukoliko je vrijeme polaska i dolaska
voza u sluţbeno mjesto po redu voţnje kraće od 15 min, i ako se ima saznanje putem
pozadnjih stanica od konduktera voza, da u vozu ima putnika za dalje putovanje.
Vrijeme ĉekanja se odreĊuje 15 min, + 5 min za manipulaciju i prelaz putnika.
PredviĊeno vrijeme za ĉekanje se ne smije prekoraĉiti.
U izvršenju putniĉkog reda voţnje, vozovi za prevoz putnika iz meĊunarodnog
saobraćaja imaju prednost nad svim vozovima iz unutrašnjeg saobraćaja.
1.9. Kontrola električnog osvjetljenja, grijanja i punjenja kola vodom
Putniĉka kola u meĊunarodnom saobraćaju moraju posjedovati elektroopremu za rijanje
za napone koji su navedeni za svaki kurs u Izvodu iz evropskog plana dostave kola
(EWP). Vozni elektriĉni vodovi putniĉkih kola odnosno garnitura i ureĊaji za grijanje,
ozvuĉenje i klimatizaciju u vozovima za meĊunarodni saobraćaj moraju biti ispravni i
spojeni za rad tokom cijele godine, a kod unutrašnjeg (lokalnog) saobraćaja vozova u
toku sezone grijanja. Za opremljenost i ispravnost ureĊaja i opreme za grijanje,
ozvuĉenje i klimatizaciju odgovoran je vlasnik kola, odnosno polazna stanica kola, a za
propisno spajanje visokonaponskog voda, vodova za grijanje, klimatizaciju i ozvuĉenje
kola, odgovorno je staniĉno osoblje stanice koja vrši sastavljanje putniĉke garniture
odnosno spajanje kola u sastavu voza ili koja vrši izmjenu u sastavu voza.
O pregledu, odrţavanju, ispravnom stanju i upotrebljivosti opreme i ureĊaja na kolima
odgovaran je vlasnik kola.
6
Kontrolu elektriĉnog osvjetljenja, grijanja i punjenja vodom vrše za to odreĊeni radnici
tehniĉko-putniĉke stanice Bar za vrijeme pripreme putniĉke garniture za odreĊeni voz, a
prije izvlaĉenja na peron u stanici Bar.
Kontrolu osvjetljenja, grijanja i punjenja vodom pored konduktera u polaznim stanicama,
usputnim i krajnjoj stanici voza vrše: revizori voza i ovlašćena lica Sluţbe unutrašnje
kontrole u prisustvu konduktera odnosno pratioca kola koji prati kola u sastavu voza.
U polaznoj stanici kontrolu vršiti na 15 min prije polaska voza.
Kontrolu tehniĉke ispravnosti kola, odnosno putniĉke garniture u smislu pravilne i ispravne
pripreme u polaznoj stanici, vrši pregledaĉ kola pregledom kola u sastavu voza i postupa u
skladu vaţećih propisa kako bi se putniĉka kola odnosno garnitura dovela u tehniĉki
ispravno stanje za bezbjedan prevoz putnika, što upisuje u odeljak I i IV Putnog lista voza.
Pod ispravnom pripremomm putniĉkog voza podrazumijeva se tehniĉka ispravnost kola,
sposobnost kola za odreĊeni reţim prevoza i saobraćaja, da su putniĉka kola zagrijana,
osvijetljena, snabdjevena vodom, potrebnim sanitetskim materijalom, ĉista, pravilno
uvršćena i zakvaĉena.
U usputnoj i krajnjoj stanici pregledaĉi kola postupaju po usmenim i pismenim prijavama
konduktera voza i pratioca kola iz TK-62a odnosno TK-69 obrazac „X“ u duhu vaţećih
propisa i Sporazuma RIC. Pregledaĉ kola pregleda i olistava kola odreĊenom listicom, za
opravku kola, što upisuje u odjeljak I i IV Putnog lista.
Kontrola elektriĉnog osvjetljenja i punjenja vodom vrši se u polaznoj, prelaznoj graniĉnoj i
obrtnoj stanici voza: Bar, Podgorica1) i Bijelo Polje.
1.10.Tehničko-komercijalni pregled vozova
Tehniĉko-komercijalni pregled voza vrši se u polaznoj, obrtnoj i prelaznoj graniĉnoj stanici
u meĊunarodnom saobraćaju i lokalnom saobraćaju. Tehniĉko-komercijalni pregled voza
se vrši odmah po dolasku voza u prelaznu graniĉnu stanicu Bijelo Polje, a nakon
završenog carinskog pregleda i kontrole prelaska drţavne granice vozom od pripadnika
DGS Bijelo Polje, nakon ĉega vozopratno osoblje dokazno predaje i prima garnituru.
U stanici Bar tehniĉko-komercijalni pregled vrši pregledaĉ kola saĉekujući voz pri ulasku
u stanicu. Prima od konduktera usmena i po TK-69 obrazac X obavještenja o primijećenim
i upisanim nepravilnostima, nakon ĉega pregledaĉ kola olistava kola i putniĉka garnitura
pod pratnjom odreĊenog radnika jedinice putniĉkog prevoza Bar se dostavlja u tehniĉkoputniĉku stanicu na pranje, ĉišćenje i namirenje za naredni turnus.
Primopredaju unutrašnjosti putniĉkih kola vrše kondukteri i sve nepravilnosti evidentiraju u
„Knjiţicu nepravilnosti i kvarova“-obrazac X (TK-69), koji u skladu sa taĉkom 10
Sporazuma (RIC) 2001 vrši olistavanje kola.
Kod primopredaje putniĉke garniture u stanici smjene osoblja, u koliko je utvrĊeno
otuĊenje opreme i pribora kola, kondukter koji prima garnituru sastavlja Zapisnik o uviĊaju
u skladu sa Sporazumom (RIC) 2001 taĉ.10.6 u prisustvu konduktera koji predaje kola u
sastavu garniture voza, a u lokalnom sobraćaju shodno odredbama vaţećih propisa.
U sluĉaju da kola ne posjeduju „Kniţicu neispravnosti i kvarova“ -obrazac X (TK-69),
kondukter sprovodi postupak putem „Spiska primopredaje“ (K-93), koji obezbjeĊuje
jedinica putniĉkog prevoza Bijelo Polje.
7
Putniĉka kola i garnitura mora biti pod stalnim nadzorom vozopratnog osoblja od prijema
do predaje putniĉke garniture, a u obrtnoj stanici ako je bavljenje gartniture na peronu
stanice manje od dva ĉasa.
U stanicama utovara i istovara praćenih automobila Bar i Podgorica, tehniĉko-komercijalni
pregled vozova iz meĊunarodnog saobraćaja vrši predledaĉ kola na zahtjev ovlašćenog
radnika na utovaru praćenih automobila iz Jedinice prevoza putnika Bar i Sluţbe za
komercijalne poslove.
Pri tehniĉko-komercijalnom pregledu vozova iz meĊunarodnog saobraćaja u prelaznoj
graniĉnoj stanici Bijelo Polje, pregledu prisustvuje radnik jedinice putniĉkog prevoza Bijelo
Polje koji vodi Izvještaj o prelasku stranih i sopstvenih putniĉkih kola (Kol-41). UtvrĊene
nepravilnosti pri primopredaji putniĉkih vozova u prelaznoj graniĉnoj stanici (stanici smjene
voznog osoblja) Bijelo Polje izmeĊu AD „Ţeleznice Srbije“ i ŢPCG vrši se u duhu
Sporazumu (RIC) i protpisanog Protokola u prelaznoj graniĉnoj stanici izmeĊu dvije
ţeljeznice.
Detaljan tehniĉki pregled voza sa prevozom putnika vrši pregledaĉ kola prijemne
ţeljeznice u prisustvu pregledaĉa predajne ţeljeznice koji je u obavezi da otkloni sve
eventualno utvrĊene nepravilnosti.
Za kola koja se odbijaju od prijema, pregledaĉ kola ispostavlja raspored manevre u ĉetiri
primjerka, od kojih, po jedan primjerak za:
- otpravnika vozova,
- pregledaĉa kola predajne ţeljeznice,
- predstavnika Jedinice putniĉkog prevoza Bijelo Polje,
- primjerak koji ostaje u bloku pregledne sluţbe prijemne ţeljeznice.
Kod primopredaje unutrašnjosti kola, pri utvrĊenom nedostatku (otuĊenju) ili oštećenju
opreme i pribora kola, mora se saĉiniti Zapisnik o uviĊaju u skladu sa taĉkom 10.6
Sporazuma (RIC) 2001, koji sastavljaju kodukter koji prima u prisustvu konduktera koji
predaje kola.
Zapisnik ovjeravaju svojim potpisom pregledaĉ predajne i prijemne ţeljeznice. Komisijski
pregled i postupak isleĊenja sprovode nadleţne jedinice putniĉkog prevoza iz ŢPCG i ŢS i
nakon okonĉanja dostavljaju nadleţnom Sektoru za prevoz putnika na dalji postupak u
skladu sa propisima ţeljeznice koja odluĉuje o povredi radne obaveze i odgovornosti za
utvrĊenu nepravilnost.
Putniĉka kola kod kojih se pri smjeni vozopratnog osoblja ili u toku putovanja voza utvrde
oštećenja ili nedostatak unutrašnje opreme, pribora i alata, neispravnost plombi na
ormarićima u kojima je smješten alat i na protivpoţarnim aparatima kola, kondukter koji
prati ili prima kola duţan je odmah prijaviti pregledaĉu kola u stanici smjene, upisati u
dokaznu primopredaju garnitura i podnijet Izvještaj o nepravilnostima (neprilikama) kod
voza K-91 svojoj jedinici putniĉkog prevoza u cilju utvrĊivanja odgovornosti .
1)
Izuzetno, se vrši namirenje vodom putniĉkih kola, uz pridrţavanje mjera zaštite od uticaja monofaznog sistema 25kV, 50Hz
8
Jedinica putniĉkog prevoza vrši isleĊenje prema:
1. Zapisniku o pregledu kola, koji potpisuje kondukter koji predaje i prima kola i
pregledaĉ kola.
2. Izvještaju o nepravilnostima (neprilikama) kod voza (K-91) sa navoĊenjem
ĉinjeniĉnog stanja.
3. Kvarove, oštećenja, nedostatke i neispravnosti će upisati u TK-62a odnosno
TK-69, obrazac „X“, shodno odredbama Sporazumu RIC 2001.
Putniĉka kola za meĊunarodni i unutrašnji (lokalni) saobraćaj moraju biti snabdjevena
prema vrsti i namjeni kola potrebnim brojem protivpoţarnih aparata tipa „S“, za šta je
odgovorna domovna stanica kola, kao i polazna i obtrna stanica svih kola u vozu, a u
toku voţnje vozopratno osoblje.
1.11. Propratne isprave voza
Propratne isprave i priloge putnog lista ispostavlja polazna stanica voza prema vaţećim
saobraćajnim propisima za svaki voz u meĊunarodnom i lokalnom saobraćaju. Iz
propratnih isprava se moţe vidjeti rad voza, voznog osoblja, vuĉnog vozila i putniĉkih kola
na relaciji saobraćaja voza, kao i osiguranje svih mjera bezbjednosti saobraćaja voza o
kojim na dokazan naĉin mora biti upoznato vozno osoblje na relaciji saobraćaja voza.
Za potrebe ŢPCG, po jedna teretnica, meĊunarodnih i lokalnih vozova, nakon popisa
voza u polaznoj, usputnoj i prelaznoj graniĉnoj stanici mora se dostaviti Jedinici
putniĉkog prevoza te stanice.
1.12.Putokazne table
Svaka kursna kola, izuzev sluţbenih i poštanskih kola, moraju na boĉnim stranama nositi
putokazme table, shodno Sporazumu RIC.
Sadrţaj natpisa i naĉin njihove upotrebe definisani su odredbama ĉlana 51 Pravilnika
RIC, a dimenzije su propisane Fišom UIC 580.
Redovna kursna kola i sva putniĉka kola iz meĊunarodnog saobraćaja moraju imati na
boĉnim stranama po jednu spoljašnju ploĉicu (numerator) za brojĉano obiljeţavanje kola.
Putokazne table i ploĉice (numeratori) rednih brojeva kola moraju uvijek biti svjeţe
obojene i pravilno ispisane.
Kod vozova za prevoz putnika u lokalnom saobraćaju samo prva i poslednja kola u vozu
moraju biti snabdjevena putokaznim tablama.
Putokazne table na kolima lokalnih putniĉkih vozova treba da sadrţe:
-
polaznu i krajnu stanicu (krupnim slovima),
po potrebi vaţnije odvojne stanice (manjim slovima),
ime domovne stanice, znak sopstvenosti i logotip ŢPCG.
9
Kola u lokalnom saobraćaju ne opremaju se tablicom (numeratorom) sa rednim brojevima
kola. Putokazne table i tablice (numeratore) rednih brojeva za kursna kola i kola u
lokalnom saobraćaju priprema i obezbjeĊuje vlasnik kola. Vozopratno osoblje koje prati
voz sa prevozom putnika odgovorno je za blagovremeno, pravilno postavljanje i skidanje
putokaznih tabli i tablica (numeratora) rednih brojeva kola na voz iz meĊunarodnog
saobraćaja, iz polaznih stanica voza, a u lokalnom saobraćaju za putokazne table iz
polaznih i obrtnih stanuca voza.
Vanredna kursna kola odnosno kola koja se daju za zamjenu ili pojaĉanje redovnog kursa
kola moraju biti snabdjevena putokaznim tablama i obiljeţena tablicama (numeratorima)
rednih brojeva za odnosni kurs. Izuzetno, ako je ovo iz objektivnih razloga nemoguće,
takva kola moraju biti obiljeţena odgovarajućim naljepnicama. Ove naljepnice moraju da
sadrţe polaznu i krajnju stanicu kola, da budu ĉitko i štampanim slovima ispisane
(Pravilnik RIC, taĉka 51).
Ovaj izuzetak se ne odnosi na kola u lokalnim putniĉkim vozovima.
1.13. Njega putničkih kola
Jedinica njege kola Bar vrši obradu putniĉkih garnitura, priprema, namiruje i izdavaje
putniĉkih kola i garnitura za prevoz putnika, prema Poslovniku o radu jedinice njege kola
Bar i Planu ĉišćenja i pranja putniĉkih kola.
Posebo se mora voditi raĉuna o propisanim ciklusima njege kola u pogledu pranja i
ĉišćenja, kontrole osvjetljenja, grijanja, ispravnosti sanitarnih ureĊaja, namirenju kola
vodom i sanitarnim materijalom kao i o ĉištoći grejnih ureĊaja, korpi za otpadke,
vakumskih toaleta putniĉkih kola, rukohvata i kompletne opreme putniĉkih kola.
TakoĊe, namirenje putniĉkih kola u lokalnom saobraćaju sanitarnim materijalom vrši se u
polaznim i obrtnim stanicama lokalnih putniĉkih vozova.
Sva putniĉka kola (Alm61, Blm61,B, WL, Ac, Bc, AcBc, WR, AR/BR i Salonska kola)
namijenjena prevozu putnika u meĊunarodnom saobraćaju, kao i lokalnom saobraćaju
(EMG i klasiĉne garniture voza) moraju se prema Planu ĉišćenja i pranja putniĉkih kola u
odreĊenom vremenu i ciklusu odrţavanja podvrgnuti odreĊenoj vrsti njege kola, u
tehniĉkoj stanici Bar, polaznim i obrtnim stanicama.
U zavisnosti od vremena zadrţavanja kola na kolosjecima njege kola, sprovodi se:
-
temeljno ĉišćenje, sa obaveznom dezinfekcijom kola,
redovno ĉišćenje i pranje kola sa obaveznim tretmanom dezinfekcije sanitarnih
ureĊaja i dezodoracije,
malo ĉišćenje,
ambulantno ĉišćenje,
pooštrena dezinfekcija cijelih putniĉkih kola se vrši u sluĉaju da su se u njima
prevozili putnici sa zahtijevanom izolaciom, pri prevozu bolesnika koji boluju od
zaraznih bolesti, poslije prevoza umrlih lica i kod proglašene epidemije.
10
1.13.1.Temeljno čišćenje
Podrazumijeva ĉišćenje putniĉkih kola spolja i iznutra i vrši se u zavisnosti od vremena
eksploatacije kola u cilju obezbjeĊenja potrebnog osnovnog nivoa ĉišćenja i komfora za
normalni rad, i to:
-
za kola iz meĊunarodnog saobraćaja (kursna kola) u vremenu od 6 do 8 dana;
za kola u unutrašnjem (lokalnom) saobraćaju 8 do 10 dana.
Temeljno ĉišćenje je obavezno i sprovodi ga domovna stanica kola i obuhvata dvije
osnovne cjeline:
a) ĉišćenje spoljašnjosti putniĉkih kola, (spoljno ĉišćenje kola) i
b) ĉišćenje unutrašnjosti putniĉkih kola, (unutrašnje ĉišćenje kola).
1.13.2. Generalno čišćenje
Podrazumijeva potpuno ĉišĉenje putniĉkih kola, spolja i iznutra, jedan put u šest mjeseci,
a sprovodi ga domovna stanica kola. Generalno ĉišćenje obuhvata, pored operacija
predviĊenih temeljnim ĉišĉenjem i dodatno spoljnje i unutrašnje ĉišćenje putniĉkih kola,
npr.“pranje krova i ĉeonih strana kola“ i dr.
1.13.3. Redovno čišćenje i pranje kola
Redovno ĉišćenje i pranje kola podrazumijeva ĉišćenje i pranje putniĉkih kola, sa
obaveznim namirenjem vodom i sanitarnim materijalom, kada je zadrţavanje garniture
na kolosjecima za ĉišćenje duţe od 90 minuta. Obavlja se jadanput dnevno bez obzira
na broj obrta kola u sastavu putniĉke garniture u toku dana, sa posebnim nadzorom
nad:
-
pranjem i ĉišćenjem pepeljara, kutija i korpi za otpadke;
dezinfekciju i dezodoraciju sanitarnih ĉvorova;
ĉišćenje prelaznica i stepenica od leda i snijega u zimskim uslovima.
Na redovno, temeljno i generalno ĉišćenje upućuju se tehniĉki ispravna putniĉka kola.
1.13.4. Malo čišćenje
Malo ĉišćenje podrazumijeva ĉišćenje kola u polaznim i obrtnim stanicama ĉije je
bavljenje na kolosjeku za ĉišćenje ispod 90 minuta, a najmanje 30 minuta.
Malo ĉišćenje obuhvata:
-
otklanjanje otpadaka i druge neĉistoće;
praţnjenje pepeljara i korpi za otpadke;
uklanjanje upotrijebljene ambalaţe, hartije i drugog materijala;
brisanje i ureĊenje odeljaka za putnike;
11
-
brisanje sanitarnih prostorija vlaţnom krpom, dezinfikovanje, dezodoraciju i
domirenje sanitarnim materijalom;
brisanje vlaţnom krpom, kvaka, rukohvata i mehanizama za zakljuĉavanje vrata;
nadopunjavanje rezervoara za vodu.
1.13.5. Ambulantno čišćenje
Obavlja svaka ţeljezniĉka uprava (ŢU) na svojoj teritoriji. Obuhvata obavezno ĉišćenje
kola u toku voţnje, vozova visokog komfora „Inter City“, iz meĊunarodnog saobraćaja,
poslije dva sata voţnje i na cijelom prevoznom putu, koje obezbjeĊuje vlasnik kola.
Ambulantno ĉišćenje obuhvata:
brisanje rukohvata i kvaka na ulaznim vratima;
praţnjenja pepeljara i kutija za otpadke;
skupljanje grubih otpadaka u odeljcima, hodniku i sanitarnim prostorijama;
odrţavanje primjerne ĉistoće u sanitarnim prostorijama, sa dezinfekcijom i
dezodoracijom;
- domirenja sanitarnim materijalom;
- dezodoracija platformi i hodnika kola.
-
1.13.6. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija putničkih kola
Dezinsekcija putniĉkih kola vrši se odgovarajućim aparatom za raspršivanje insekticida,
obavezno jedan put mjeseĉno u istom vremenskom ciklusu. Upotrebljava se insekticid
koji nije štetan po zdravlje ljudi, nesmije djelovati na kvalitet namirnica i ostavljati tragove
na materijalima u unutrašnjosti putniĉkih kola. Vrši se dva puta godišnje (proljeće i
jesen), u cilju uništavanja glodara. Ako se koriste sredstva opasna po zdravlje ljudi,
deratizacija se mora završiti prije puštanja kola u saobraćaj sa upoznavanjem radnika
njege kola sa njegovim djestvom radi odgovarajuće zaštite liĉne zaštite u toku rada.
Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) moraju biti odobrena od
nadleţnih organa, a njihova efikasnost provjerena.
Rukovanje dezinfekcionim sredstvima opasnim za zdravlje ljudi, vrše samo ovlašćene i
struĉne, kadrovski osposobljene organizacije. Izuzetno, dezinfekciju sanitarnih ĉvorova
putniĉkih kola mogu obavljati struĉni radnici njege kola u toku samog ĉišćenja kola, koji
moraju koristiti potrebna higijensko-tehniĉka zaštitna sredstva u skladu sa propisima o
zaštiti na radu.
Za njegu kola mogu se upotrijebiti samo potrošni materijali koji nijesu opasni po ljudsko
zdravlje i kojim se ne zagaĊuje i ne ugroţava ţivotna sredina.
12
Pravilnikom o njezi ţeljezniĉkih kola i motornih vozova (Pravilnik 258) propisane su
obaveze za ĉišćenje i njegu putniĉkih kola kao i normativi za odreĊene operacije kod
ĉišćenja i namirivanja ţeljezniĉkih putniĉkih kola.
1.14. Upotreba duvanskih proizvoda
Na osnovu ĉlana 4 i 24 Zakona o ograniĉenju upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori
zabranjeno je pušenje u svim vozovima sa prevozom putnika koji saobraćaju na
prugama Crne Gore.
Domovne stanice putniĉkih kola su duţne da na vidno mjesto u kolima budu istaknuti
piktogrami o zabrani pušenja.
13
2. MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ
14
2.1. Pregled vozova za prevoz putnika iz
međunarodnog saobraćaja
Broj
voza
1
Naziv
voza
2
Relacija
saobraćaja
3
Saobraćajni
rang
4
Tarifski
rang
5
431
Tara
Beograd-Bar
Inter City
putnički
Saobraća:
do 6.6.i od 9.9.2014.
430
Tara
Bar-Beograd
Inter City
putnički
Saobraća:
do 7.6 .i od 10.9.2014.
431
Tara
Beograd-Bar
Inter City
putnički
Saobraća:
7.6.-8.9.2014.
430
Tara
Bar-Beograd
Inter City
putnički
Saobraća:
8.6. - 9.9.2014.
433
Lovćen
Beograd-Bar
brzi
putnički
Saobraća:
do 5/6.6. i od 8/9.9.2014.
432
Lovćen
Bar-Beograd
brzi
putnički
Saobraća:
do 6/7.6. i od 9/10.9.2014.
433
Lovćen
Beograd-Bar
brzi
putnički
Saobraća:
6/7.6.-7/8.9.2014.
432
Lovćen
Bar-Beograd
brzi
putnički
Saobraća:
7/8.6.-8/9.9.2014.
1137
Panonija
Subotica-Bar
brzi
putnički
Saobraća:
do 6/7.6. i od 7/8.9.2014.
1136
Panonija
Bar-Subotica
brzi
putnički
Saobraća:
do 7/8.6. i od 8/9.9.2014.
1343
Auto-voz
Beograd-Bar
brzi
putnički
Saobraća:
6/7.6.- 7/8.9.2014.
1342
Auto-voz
Bar-Beograd
brzi
15
putnički
Primjedba
6
Saobraća:
7/8.6.-8/9.9.2014.
2.2. Saobraćaj kursnih kola
U meĊunarodnom saobraćaju u sastavu garnitura vozova za prevoz putnika saobraćaju i
kursna kola.
Pod kursnim putniĉkim kolima podrazumijevaju se sopstvena i strana kola koja saobraćaju
u meĊunarodnim putniĉkim vozovima izmeĊu dvije ili više ţeljezniĉkih uprava, a njihova
relacija saobraćaja nije ista kao što je relacija osnovne garniture voza.
Kursna putniĉka kola mogu biti:
-
-
redovna kursna kola, ĉiji je saobraćaj unaprijed ugovoren za odreĊenu
relaciju i odreĊeni voz i za cijeli period vaţenja reda voţnje ili odreĊeno
vrijeme;
vanredna kursna kola, koja se dodaju kao pojaĉanje redovnim kursnim
kolima ili ĉiji se saobraćaj bilo pojedinih kola, bilo cijelih vozova odreĊuje
posebnim sporazumom izmeĊu zainteresovanih ţeljezniĉkih uprava od
sluĉaja do sluĉaja.
Pregled redovnih kursnih kola objavljuje se za svaki red voţnje u Evropskom planu
dostave kola - EWP od Evropske konferencije kao i naknadnih meĊunarodnih konferencija
za utvrĊivanje promjena – izmjena u meĊunarodnom redu voţnje, u toku perioda njegove
vaţnosti, sa sljedećim podacima:
-
broj kursa, razliĉit za svaku relaciju,
polazna i krajnja stanica i najvaţnije stanice prevoznog puta,
koliĉina i vrsta kola (serija) za svaku relaciju,
znak sopstvenosti ţeljeznice, odnosno kompanije koja kola dostavlja,
vrsta grijanja kojim kola moraju biti opremljena,
broj voza u koji se kola uvrštavaju,
najveća dopuštena brzina i procenat koĉenja kola.
Kada pojedina kola redovnog ili vanrednog kursa ne mogu da saobraćaju zbog
neispravnosti, oštećenja, gubitka veze vozova, odbijanja prijema, prekida sobraćaja ili
usljed bilo kojeg drugog razloga, stanica iz koje kola izostaju mora o tome telegrafski da
obavijesti:
- polaznu i krajnju stanicu kursa,
- sluţbene jedinice uprave sopstvenice (vlasnika kola) odnosnih kola koje su
navedene u Prilogu I, kolone 6 Pravilnika RIC, a u sluĉaju da se ne mogu dati kola
za zamjenu u istoj stanici još, i
- stanicu koja ima rezervu za zamjenu neispravnih, oštećenih kola;
- našu prelaznu graniĉnu stanicu i najvaţnije prelazne stanice stranih ţeljeznica.
Telegrame za kursna kola koji se daju stranim ţeljezniĉkim upravama i njihovim sluţbenim
jedinicama treba davati na jednom od UIC jezika: francuskom ,njemaĉkom ili italijanskom
jeziku.
16
Sadrţaj telegrama i ostale odredbe nalaze se u paragrafu 9, Pravilnika RIC i vaţećim
odredbama o razmjeni i korišćenju putniĉkih kola.
U sluĉaju potrebe dodavanja neugovorenih (vanrednih kursnih kola) dodatnih kola za
pojaĉanje, mora se putem nadleţne sluţbe ŢPCG predhodno zatraţiti saglasnost od
zainteresovaih ţeljezniĉkih uprava.
Ukoliko se saglasnost ne moţe unaprijed dobiti, o dodavanju tih kola moraju biti
telegramski obaviještene:
-
prelazna stanice kursnih kola,
krajnje stanice kursnih kola,
ŢPCG, Sektor za meĊunarodni prevoz Podgorica,
AD“Ţeleznica Srbije“, Sekzor za prevoz putnika Beograd
sluţbena mjesta zainteresovanih ţeljezniĉkih uprava navedenih u Prilogu I, kolona
6 Pravilnika RIC.
Telegramsko obavještenje mora da sadrţi podatke o sopstvenosti (vlasniku kola), koliĉini,
seriji i relaciji dodatih kursnih kola kao i mjestu uvrštavanja kola u vozu.
Vanredna kola odnosno dodatna kola za pojaĉanja redovnih kurseva obiljeţavaju se
rednim brojem kursa na sljedeći naĉin:
-
-
ako se jednim redovnim kursnim kolima dodaju još jedna dopunska kola pojaĉanja,
redni broj kursa za dodatna kola dobija se kada se rednom broju tih redovnih kola
doda broj 400,
meĊutim, ako se dodaju dvoja ili više dopunskih kola – pojaĉanja nekih redovnih
kursnih kola, onda se za svaka naredna kola – pojaĉanja redni broj redovnih kola
povećava za 100 jedinica za svaka sljedeća kola.
Na primjer, kada se pojaĉavaju redovna kola po EWP-u imaju redni broj 462 onda će redni
broj prvih dopunskih kola - pojaĉanja biti 462+400=862; odnosno više od jedna dopunska
kola onda je redni broj dopunski kola: 462+500=962 itd.
Pregled redovnih kurseva sa potrebnim podacima i objašnjenjima nalaze se u tabeli „Izvod
iz Evropskog plana o dostavi kola (EWP)“.
Ukoliko umjesto iskljuĉenih kursnih kola sopstvenosti ŢPCG, strana ţeljeznica uvrsti svoja
kola, neophodno je da polazna stanica kursnih kola uvrsti odgovarajuća kola sopstvenosti
ŢPCG radi zamjene najkasnije prilikom drugog povratka ovog kursa. Ako se ovako ne
postupi strana ţeljezniĉka uprava ima pravo da zahtijeva da ŢPCG odustane od dalje
dostave ovih kursnih kola.
17
2.3. Uzorci sastavljanja telegrama na stranom jeziku
Davanje telegrama o iskljuĉenim, zamijenjenim, dodatnim kolima za pojaĉanje redovnog
krsa i ponovo uvrštenim kursnim kolima u saobraćaj, vrši se u skladu sa paragrafom 9,
Pravilnika RIC.
Kada kola redovnog ili vanrednog kursa ne mogu da saobraćaju usljed oštećenja, gubitka
veze vozova, odbijanja prijema, prekida saobraćaja na pruzi (više sile) ili usljed bilo kog
drugog razloga, stanica od koje kola izostaju, mora o tome telegramom izvijestiti:
-
polaznu i krajnju stanicu kursa,
prelazne stanice kursa,
sluţbene jedinice ţeljeznice sopstvenice, navedene u Prilogu I, rubrike 5 Pravilnika
RIC.
Ako se iz stanice iskljuĉenja kursnih kola ne mogu dati kola za zamjenu, telegramsko
obavještenje se dostavlja najbliţoj stanicu koja se smatra da moţe dati kola.
U telegrafskom izvještaju iz stava drugog mora se navesti:
-
stanica u kojoj su kola iskljuĉena,
datum iskljuĉenja kola,
broj voza,
polazna i krajnja stanica kursa, sa naznaĉenjem broja kursa po EWP-u, ako je u
pitanju redovan kurs,
znak sopstvenosti*1), serija i broj kola,
razlog iskljuĉenja kola,
naznaĉiti vrstu oštećenja na kolima,
da li je data zamjena za iskljuĉena kola,
naznaĉiti prelaznu graniĉnu stanicu u kojoj kola moraju biti iskljuĉena, ako kola data
za zamjenu ne mogu saobraćati na cijelom prevoznom putu,
pribliţne neupotrebljivosti iskljuĉenih kola i da li će kola biti vraćena u svoj kurs ili
neće,
da li kola za zamjenu redovnog kursa da zamijeni ţeljeznica zaduţena za dostavu
kursnih kola ili će kola data za zamjenu poslije izvršenog putovanja, biti
zamijenjena iskljuĉenim redovnim kursnim kolima, koja će u meĊuvremenu biti
opravljena.
Kada se iskljuĉena kursna kola ponovo ukljuĉuju u saobraćaj u redovni kurs ili vraćaju
prazna, stanica koja ih ponovo ukljuĉuje ili vraća duţna je da o tome telegrafski izvijesti
sluţbe uprave sopstvenice kola po Prilogu I, rubrika 5 Pravilnika RIC i polaznu stanicu
kursa.
*)Prilogom I, Spiska ŢP ĉlanova Sporazuma RIC, od 01.01.2001.godine, inoviranom Objavom UIC 920-1 Priloga VIb data je jedinstvena
brojĉana kodifikacija ţeljeznica kojom se odreĊuje vlasništvo kola (treća i ĉetvrta cifra u individualnom broju kola).
18
Stanica koja kola ukljuĉuje u saobraćaj za redovan kurs ili ih vraća van sluţbe vlasniku
kola, telegramski izvještava:
-
sluţbe uprave sopstvenice kola i polaznu stanicu kursa, sa naznaĉenjem imena
stanice koja ih ukljuĉuje u redovan kurs ili vraća za domovnu stanicu van sluţbe,
dan ponovnog ukljuĉivanja ili vraćanja (van sluţbe) kursnih kola,
broj voza,
znak sopstvenosti, seriju i broj kola.
U cilju brţeg i lakšeg sastavljanja telegrama od strane ovlašćenog radnika, daju se uzorci
kako treba sastaviti telegram na stranom jeziku.
MeĊunarodni telegram se oznaĉava oznakom „Serv.“ i brojem. Telegrami se pišu
latiniĉnim pismom na jednom od jezika predviĊenih meĊunarodnim propisima UIC-a
(francuskom, njemaĉkom, italijanskom ili engleskom).
Telegrami za unutršnji lokalni saobraćaj oznaĉavaju se brojem i velikim slovom latinice
iza broja telegrama (poslovni „F“, ostali telegrami “S“) zavisno od vrste telegrama.
Svaki telegram mora sadrţavati tri glavna dijela: zaglavlje, tekst i potpis pošiljaoca.
Telegram mora biti napisan u saţetom obliku, jasno, ĉitko, znacima i slovima razumljivim
i samo sa neophodnim podacima.
Izrazi uĉitivosti i titule pošiljaoca, koje nijesu neophodne, nijesu dopuštene.
Uzorci telegrama koji se daju ovom taĉkom numerisani su brojevima kao brojevima i
slovima. Uzorak oznaĉen brojem sadrţi nazive ţeljeznica i stanica (adresa telegrama) i
sadrţaj telegrama.
Uzorak oznaĉen brojem i slovom sadrţi samo sadrţaj telegrama.
Prilikom sastavljanja telegrama prvo treba uzeti (na primjer Uzorak br.1) i u njemu
prekontrolisati da li su potrebni nazivi ţeljeznica i stanica upisani (kontrola adrese
telegrama). Ako se nalazi više naziva ţeljeznica i stanica nego što je potrebno,
nepotrebne nazive ţeljeznica i stanica treba precrtati, a ako nedostaju nazivi ţeljeznica i
stanica dopisati ih. Nakon sastavljanja adrese telegrama pridodati sadrţaj prema
Uzorcima oznaĉenim brojem i slovom.
Radi lakšeg sastavljanja telegrama dat je jedan primjer kao da su kola iskljuĉena iz
saobraćaja, pa o tome treba obavijestiti zainteresovane ţeljeznice i stanice:
SERV
5 DE BAR DU 15.12.2011.BUDAPEST KEL.,SUBOTICA, MAV BUDAPEST a la gare:
Subotica, Beograd ŽS, Kelebija MAV Budapest
A LA DATE DU 15.12.2011.AU TRAIN 436 A LA GARE BAR VOITURE WL 865 ŽPCG EWP
3527, BUDAPEST KEL - BARA CAUSE DE LA PORTE ENDOMAGEE ONT ETE MISES HORS
DE ERVICE LA VOITURE N EST PAS REMPLACEE.
LA GARE Bar- Marković
19
Na osnovu prikazanih uzoraka najpogodnije je pripremiti priruĉne obrasce i u njima ruĉno
upisivati odgovarajuće podatke i tako sastaviti telegram koji će se otpremiti.
Priruĉne obrasce za sastaviljanje telegrama pripremiti na francuskom jeziku, prema
Uzorku br.1 ili njemaĉkom jeziku, prema Uzorku 2.
Davanje telegrama na jednom od stranih jezika UIC, ne iskljuĉuje obavezu, u lokalnom
saobraćaju, davanje na crnogorskom jeziku, a sa Republikom Srbijom na srpskom jeziku
u duhu vaţećih propisa radio-tlegrafskog saobraćaja.
UZORAK br. 1
Sastavljanje telegrama o iskljuĉenim kolima.
Nazivi ţeljeznica i stanica, kao i sadrţaj telegrama daje se na francuskom jeziku.
SERV No........................
DE.........................
DU...........................................
(telegram br.) (br.telegrama)
(iz) (naziv stanice)
(od)
( datum)
BAR, PODGORICA,BIJELO POLJE, BEOGRAD, SUBOTICA, KELEBIJA, BUDAPEST
KEL.
ŽS – SEKTOR ZA PREVOZ PUTNIKA (PUTNIĈKI SAOBRAĆAJ), ŽS SEKTOR ZA
SAOBRAĆAJNE POSLOVE MAV BUDAPEST .
A LA GARE: PODGORICA, BEOGRAD, SUBOTICA, BUDAPEST KEL.
(stanici)
A LA DATE DU ..................................AU TRAIN No.........................................................
(dana)
(naziv stanice)
(kod voza )
(broj voza)
A LA GARE
..........................................VOIUTURE...............................................................................
(u stanici)
(naziv stanice)
( kola)
(serija)
...........................................................................................................................................
(individualni broj kola,znak sopstvenosti, EWP broj kursa, redni broj kola, relacija
saobraćaja)
A CAUSE DE .....................................................................................................(zbog)
DEFAULT TEHNIQUE - Tehniĉki nedostatak
ECLAIRAGE
L DEFECTUEUX - Neispravno svijetlo
LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DEFECTUEUSES - Neispravno grijanje
LA PORTE ENDOMMAGEE- Oštećena vrata
LA CHEEBANDAGE RELA - Labav obruĉ toĉka
A ETE MISE HORS DE SERVICE (bila su izbaĉena)
LA VOITURE N'EST PAS REMPLACEE (kola nijesu zamijenjena)
DU TRAIN NO
(broj voza)
LA GARE.........................................................................................................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
20
UZORAK br.1a
A LA DATE DU.......................DANS LA COMPOSITION....................................................
(dana )
(datum)
(kod voza broj)
DU TRAIN
.........................................LA VOITURE.....................................................
(broj voza)
(kola)
(serija)
D ORDRE
....................................EWP...........................................................................
(redni broj)
(broj EWP-a)
N EST PAST REMPLACEE.................................................................................................
(kola nijesu zamijenjena)
LA GARE..............................................................................................................................
(satanica)
(naziv stanice i potpis)
Ukoliko je izgubljena veza odgovarajućih kursnih kola, od voza na voz, a dostavu vrši
ŢPCG ili strane ţeljezniĉke uprave, datom nazivu ţeljezniĉkih uprava i stanica potrebno je
dodati sljedeći sadrţaj telegrama na francuskom jeziku:
UZORAK br.1b
A LA DATE DU....................................DANS LA COMPOZITION.......................................
(dana )
(datum)
(kod voza broj)
DU TRAIN
.......................................
(broj voza)
MANQUENT LES WAGONS
............................EWP................................................
(nedostaju kola broj)
(redni broj kola)
(EWP)
(BROJ EWP-a)
A CAUSE DE MANQUE DE CORRESPONDANCE LA GARE DE................................
(zbog gubitka veze u stanici)
(naziv
stanice)
LES VAGONS SERONT EXPREDIES PAR LE TRAIN
...............................................
(otpremljena vozom broj)
(broj voza)
DE.....................................POUR....................EN L EWP...................................................
(iz)
(naziv stanice)
(za) (naziv stanice) (u EWP-u)
LA GARE...................................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
21
UZORAK br.2
Sastavljanje telegrama o iskljuĉenim kolma:
Naziv ţeljezniĉkih uprava i stanica dat na njemaĉkom jeziku.
SERV
.........................DE................................VOM.....................................................
(telegram br.) (br. telegrama) (iz) (naziv stanice)
(od)
(datum)
PODGORICA, BIJELO POLJE, BEOGRAD, SUBOTICA, KELEBIJA, BUDAPEST KEL.
ŽS SEKTOR ZA PREVOZ PUTNIKA (PUTNIĈKI SAOBRAĆAJ), ŽS SEKTOR ZA
SAOBRAĆAJNE POSLOVE
MAV BUDAPEST.
AM..............................................BEI ZUG.........................................................................
(dana)
(datum)
(kod voza)
(broj voza )
WURDE IM BAHNOF..............................VAGEN..............................................................
( u stanici)
(naziv stanice)
(kola)
..........................................................................................................................................
(individualni broj kola, znak sopstvenosti, EWP broj kursa, redni broj kola , relacija
saobraćaja)
WEGEN DES.......................................................................................................
(zbog)
TEHNISCHEM MANGELS - Tehniĉkog nedostatka
BELEUCHUNGSSCHADENS - Neispravnog osvjetljenja
HEIZUNGSSCHADENS - Neispravnog grijanja
TURENSCHADENS - Oštećenih vrata
PUFFERCHADENS - Oštećenog odbojnika
LOSER RADREIFEN - Labavog obruĉa toĉka
AUSGESETZ ERSETZT KONNTE NICHT GESTELLT WERDEN
(iskljuĉena)
(zamjena kola nije data )
AUSGESETZZTER WAGEN ROLLT MIT GUTERZUG No.................NACH HEIMAT
(iskljuĉena kola se vraćaju sa teretnim vozom broj)
(br. voza) (za
domovinu)
BAHNOF............................................................................................................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
U koliko nijesu dostavljena kola redovnog kursa u meĊunarodnom saobraćaju, a dostavu
vrši ŢPCG, datom nazivu ţeljezniĉkih uprava i stanica potrebno je dodati sljedeći sadrţaj
telegrama na njemaĉkom jeziku.
22
UZORAK br.2a
AM...........................BEI ZUG.................................DER WAGEN....................................
(dana)
(datum)
(kod voza)
(broj voza )
(kola )
(serija kola)
ORD Nr...................................EWP.................................. WURDE NICHT GESTELLT
(broj)
(redni broj)
(EWP)
(EWP broj)
(nijesu dostavljena)
BAHNHOF........................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
Ukoliko je izgubljena veza odgovarajućih kursnih kola, od voza na voz, a dostavu vrše
strane ţeljezniĉke uprave ili ŢPCG, datom nazivu ţeljezniĉkih uprava i stanica potrebno je
dodati i sljedeći sadrţaj telegrama na njemaĉkom jeziku.
UZORAK br.2b
AM..................................
FEHLEN BEI ZUG..................................................................
(dana) (datm)
(nedostaju kod voza br)
( broj voza)
WAGEN ANSCHLUSSVERSAUMNISSES DIE KURSWAGEN
(zbog gubitka veze kursnih kola EWP)
EWP Nr..........................VON...................................NACH..................................................
(EWP)
(broj EWP-a)
(iz)
(naziv stanice)
(za)
(naziv stanice)
NACHFUHRUNG ERFOLGT MIT ZUG.......................REICHUNG ZU EWP Nr.................
(dalja otprema slijedi vozom)
(broj voza) (uvršten uz EWP broj)
(broj EWP-a)
NACH............................................................
(za)
(stanica u koju se upućuju kola)
BAHNHOF....................................................
( stanica)
(naziv stanice i potpis)
23
2.4.Sastavi međunarodnih vozova
Sastavi putniĉkih garnitura odreĊeni su koliĉinom i vrstom kola, relacijom saobraćaja i
periodom saobraćaja (voza i kursnih kola), redosledom dostave kola u garnituri na relaciji
saobraćaja voza.
24
430
IC TARA
100 km/h
100%
Bar (9.00) - (9.51) Podgorica (10.00) – (12.02) Bijelo Polje (12.27) –
(12.39) Vrbnica (12.59) - (19.58) Beograd
680 t
Max.14; R
a)
b)
a)
F
F
a) c)
d)
F
A
AB
A
WR/BRt
A
Alm61
DDam
867 ŽS
466 ŽS
465 ŽS
864 ŽPCG/ŽS
463 ŽS
462 ŽPCG
881 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
a) Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
b) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Odeljak 1 R za domaćina voza
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
25
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
do 7.6.2014.g.
i od 10.9.2014.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
431
IC TARA
100 km/h
100%
Beograd (9.10) - (16.10) Vrbnica (16.35) – (16.48) Bijelo Polje (17.21) –
(19.23) Podgorica (19.29) - (20.27) Bar
680 t
Max.14; R
a)
b) c)
F
b)
d)
b)
F
F
Alm61
A
BRt/WR
A
AB
A
DDam
462 ŽPCG
463 ŽS
864 ŽS/ŽPCG
465 ŽS
466 ŽS
867 ŽS
881 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
a) Odeljak 1 R za domaćina voza
b) Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
26
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
do 6.6.2014.g.
i od 9.9.2014.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
IC TARA
100 km/h
100%
Bar (9.00) - (9.51) Podgorica (10.00) – (12.02) Bijelo Polje (12.27) –
(12.39) Vrbnica (12.59) - (19.58) Beograd
680 t
Max.14; R
a)
b)
a)
F
F
F
a) c)
d)
F
Blm61/B
A
AB
A
WR/BRt
A
Alm61
DDam
DDam
868 ŽPCG/ŽS
867 ŽS
466 ŽS
465 ŽS
864 ŽPCG/ŽS
463 ŽS
462 ŽPCG
882 ŽS
381 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
a) Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
b) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Odeljak 1 R za domaćina voza
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
27
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
8.6.-9.9.2014.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
431
IC TARA
100 km/h
100%
Beograd (9.10) - (16.10) Vrbnica (16.35) - (16.48) Bijelo Polje (17.21) –
(19.23) Podgorica (19.29) - (20.27) Bar
680 t
Max.14; R
a)
b) c)
F
b)
d)
b)
F
F
F
Alm61
A
BRt/WR
A
AB
A
B/Blm61
DDam
DDam
462 ŽPCG
463 ŽS
864 ŽS/ŽPCG
465 ŽS
466 ŽS
867 ŽS
868 ŽS/ŽPCG
381 ŽS
882 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
a) Odeljak 1 R za domaćina voza
b) Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
28
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
7.6.-8.9.2014.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
LOVĆEN
432
100 km/h
110%
680 t
Max.14; R
a)
a)
a)
b)
b)
b)
a)
c)
a)
Bar (19.00) - (19.55) Podgorica (20.05) – (22.07) Bijelo Polje (22.35) (23.25) Prijepolje teretna (23.55) - (6.01) Beograd
/ Beograd (7.15) - (9.03) Novi Sad (9.34) - (12.10) Subotica /
WLAB
WLAB
Bc
F AcBc/WLAB
F Ac/Bc
F AB
AB
AB
Ac
B
B
Bc
F DDam
DDam
462 ŽPCG
463 ŽPCG
464 ŽPCG
865 ŽPCG
866 ŽS
867 ŽS
468 ŽS
469 ŽS
470 ŽS
471 ŽS
472 ŽS
473 ŽS
890 ŽS
391 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd-(Novi Sad)
Bar-Beograd-(Subotica)
Bar-Beograd-(Subotica)
Bar-Beograd-(Subotica)
Bar-Beograd
Bar-Beograd
a) Noćna relacija Bar-Beograd
b) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
29
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3638
3668
3668
3668
3669
3669
do 6/7.6.2014.g.
i od 9/10.9.2014.g.
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
742
432
742
432
742
432
742
432
433
432
433
LOVĆEN
433
100 km/h
110%
/ Subotica (14.34) - (16.54) Novi Sad (17.24) - (19.02) Beograd /
Beograd (20.10) - (2.23) Prijepolje teretna (2.53) – (3.43) Bijelo Polje (4.15) (6.17) Podgorica (6.27) - (7.28) Bar
680 t
Max.14; R
a)
b)
a)
c)
c)
c)
a)
a)
a)
Bc
B
B
Ac
AB
AB
F AB
F Ac/Bc
F AcBc/WLAB
Bc
WLAB
WLAB
DDam
F DDam
473 ŽS
472 ŽS
471 ŽS
470 ŽS
469 ŽS
468 ŽS
867 ŽS
866 ŽS
865 ŽPCG
464 ŽPCG
463 ŽPCG
462 ŽPCG
391 ŽS
890 ŽS
(Subotica)-Beograd-Bar
(Subotica)-Beograd-Bar
(Subotica)-Beograd-Bar
(Novi Sad)-Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
a) Noćna relacija Beograd-Bar
b) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
c) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
30
3668
3668
3668
3638
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
do 5/6.6.2014.g.
i od 8/9.9.2014.g.
743
433
743
433
743
433
743
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
LOVĆEN
432
100 km/h
110%
Bar (19.00) - (19.55) Podgorica (20.05) – (22.07) Bijelo Polje (22.35) (23.25) Prijepolje teretna (23.55) - (6.01) Beograd
680 t
Max.14; R
a)
a)
a)
a)
b)
b)
b) c)
Salon
WLA
WLAB
WLAB
Bc
Bc
Bc
F Ac/Bc
AB
AB
AB
F DDam
DDam
DDam
460 ŽS
461 ŽS
462 ŽPCG
463 ŽPCG
464 ŽPCG
465 ŽPCG
466 ŽS
867 ŽPCG/ŽS
468 ŽS
469 ŽS
470 ŽS
893 ŽS
392 ŽS
391 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
a) Noćna relacija Bar-Beograd
b) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
31
7/8.6.-8/9.9.2014.g.
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
LOVĆEN
433
100 km/h
110%
Beograd (20.10) - (2.23) Prijepolje teretna (2.53) - (3.43) Bijelo Polje (4.15) –
(6.17) Podgorica (6.27) - (7.28) Bar
680 t
Max.14; R
a) b)
b)
b)
c)
c)
c)
c)
AB
AB
AB
F Ac/Bc
Bc
Bc
Bc
WLAB
WLAB
WLA
Salon
DDam
DDam
F DDam
470 ŽS
469 ŽS
468 ŽS
867 ŽS/ŽPCG
466 ŽS
465 ŽPCG
464 ŽPCG
463 ŽPCG
462 ŽPCG
461 ŽS
460 ŽS
391 ŽS
392 ŽS
893 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
a) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
b) Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Noćna relacija Beograd-Bar
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
32
6/7.6.-7/8.9.2014.g.
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
1136
PANONIJA
100 km/h
100%
680 t
Max.14; R
a)
b)
c)
d)
e)
d)
1)
2)
2)
3)
4)
4)
A
Bc
WLAB
WLAB
Bc
WLAB
Bc
B
B
B
F B
Ac
DDam
Bar (17.00) - (17.57) Podgorica (18.01) – (20.09) Bijelo Polje (20.40) –
(21.30) Prijepolje teretna (21.56) (5.15) Novi Beograd (5.17) - (6.57) Novi Sad (7.28) - (10.02) Subotica
/ Subotica (11.28) - (14.54) Budap.K.pu. (15.25) –
(18.06) Bratislava hl.st. (18.09) - (22.21) Praha hl.n. /
/ Subotica (11.28) - (14.54) Budap.K.pu. (18.40) –
(20.03) Kiev pass. (20.43) - (10.10) Moskva K. /
422 MAV
423 MAV
424 MAV
425 RŽD
778 ČD
779 ČD
473 ŽS
472 ŽS
471 ŽS
470 ŽS
869 ŽS
468 ŽS
386 ŽS
Bar-Subotica-(Budapest Keleti pu.)
Bar-Subotica-(Budapest Keleti pu.)
Bar-Subotica-(Budapest Keleti pu.)
Bar-Subotica-(Moskva K.)
Bar-Subotica-(Praha hl. n.)
Bar-Subotica-(Praha hl. n.)
Bar-Subotica
Bar-Subotica
Bar-Novi Sad
Bar-Novi Sad
Bar-Novi Sad
Bar-Novi Sad
Bar-Novi Sad
a) Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
b) Sa 8 odeljaka (za putnike), odeljak 1 R za
pratioca kola; noćna relacija Bar-Subotica
c) Sa 7 odeljaka (za putnike), odeljci 1 R i 2 R za
pratioce kola; noćna relacija Bar-Subotica
d) Noćna relacija Bar-Novi Sad
e) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
1) saobraća u dane 2/3 i 6/7, u periodu
5/6.7.-30/31.8.2014.g.
2) saobraća u dane 2/3 i 6/7, u periodu
14/15.6.-6/7.9.2014.g.
3) saobraća u dane 4/5 i 6/7, u periodu
14/15.6.-6/7.9.2014.g.
4) saobraća u periodu 14/15.6.-6/7.9.2014.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(osim kola EWP 3229, EWP 3525 i EWP 3527);
DDam kola: v=100 km/h
33
7/8.6.-8/9.9.2014.g.
3525 1136
272
3525 1136
272
3525 1136
272
3527 1136
272
3229 1136
272
3229 1136
272
3637 1136
1137
3637 1136
1137
3639 1136
1137
3639 1136
1137
3639 1136
1137
3639 1136
1137
3639 1136
1137
1137
PANONIJA
/ Moskva K.(0.30) - (10.37) Kiev pass. (11.05) –
(11.20) Budap.K.pu. (13.05) - (16.32) Subotica /
/ Praha hl.n. (5.39) - (9.50) Bratislava hl.st. (9.53) –
(12.35) Budapest K.pu. (13.05) - (16.32) Subotica /
Subotica (18.18) - (20.47) Novi Sad (21.17) - (22.37) Novi Beograd (22.39) (5.28) Prijepolje teretna (5.55) – (6.45) Bijelo Polje (7.20) - (9.38) Podgorica (9.55) - (10.46) Bar
100 km/h
100%
680 t
Max.14; R
a)
b)
a)
c)
d)
e)
1)
1)
2)
3)
3)
4)
Ac
F B
B
B
B
Bc
WLAB
Bc
WLAB
WLAB
Bc
A
DDam
468 ŽS
869 ŽS
470 ŽS
471 ŽS
472 ŽS
473 ŽS
779 ČD
778 ČD
425 RŽD
424 MAV
423 MAV
422 MAV
386 ŽS
Novi Sad-Bar
Novi Sad-Bar
Novi Sad-Bar
Novi Sad-Bar
Subotica-Bar
Subotica-Bar
(Praha hl. n.)-Subotica-Bar
(Praha hl. n.)-Subotica-Bar
(Moskva K.)-Subotica-Bar
(Budapest Keleti pu.)-Subotica-Bar
(Budapest Keleti pu.)-Subotica-Bar
(Budapest Keleti pu.)-Subotica-Bar
Novi Sad-Bar
a) Noćna relacija Novi Sad-Bar
b) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
c) Sa 7 odeljaka (za putnike), odeljci 1 R i 2 R za
pratioce kola; noćna relacija Subotica-Bar
d) Sa 8 odeljaka (za putnike), odeljak 1 R za
pratioca kola; noćna relacija Subotica-Podgorica
e) Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
1) saobraća u periodu 13/14.6.-5/6.9.2014.g.
2) saobraća u dane 3/4 i 5/6, u periodu
13/14.6.-5/6.9.2014.g.
3) saobraća u dane 1/2 i 5/6, u periodu
13/14.6.-5/6.9.2014.g.
4) saobraća u dane 1/2 i 5/6, u periodu
4/5.7.-29/30.8.2014.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(osim kola EWP 3229, EWP 3525 i EWP 3527);
DDam kola: v=100 km/h
34
3639
3639
3639
3639
3637
3637
3229
3229
3527
3525
3525
3525
3639
6/7.6.-7/8.9.2014.g.
1136
1137
1136
1137
1136
1137
1136
1137
1136
1137
1136
1137
273
1137
273
1137
273
1137
273
1137
273
1137
273
1137
1136 1137
1342 *
AUTO-VOZ
100 km/h
100%
Bar (20.00) - (20.54) Podgorica (21.05) – (23.01) Bijelo Polje (23.35) –
(0.25) Prijepolje teretna (0.50) - (7.53) Beograd
680 t
Max.14;
R
7/8.6.-8/9.9.2014.g.
* Saobraćaj i sastav voza biće definisan naknadno
35
1343 *
AUTO-VOZ
100
km/h
100%
Beograd (21.10) - (4.03) Prijepolje teretna (4.30) – (5.20) Bijelo Polje (5.45)
(7.50) Podgorica (7.58) - (8.49) Bar
680 t
Max.14
;R
6/7.6.-7/8.9.2014.g.
* Saobraćaj i sastav voza biće definisan
naknadno
36
2.5. Pregled inventarskog parka kola
37
2.5.1. Pregled potrebnog broja kola za međunarodni saobraćaj (zimi)
1
432/433
Bar-Beograd-Bar
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
2
2
4
2
1
1
2
B
Ac
Bc
AcBc
WL
WR
13
14
15
16
17
18
19
2
Radni park bez oznakom RIC (Alm61 i Blm61)
3
4
Planirana imobilizacija u broju kola (Alm61 i Blm61)
1
2
Planirana imobilizacija u broju kola bez oznake RIC
1
21
6
3
2
1
4
7
2
1
4
1
10
5
1
7
1
22
3
10
4
20
1
Potreban eksploatacioni park kola bez oznakom RIC (Alm61 i Blm61)
Inventarski park bez ounake RIC
Ukupno
Bar-Beograd-Bar
WR
DDm
430/431
WL
Blm61
3
Bc
Alm61
2
Ac/
AcBc
Potrebno grnitura
1
B
Ukupno
Relacija
Potrebno kola za turnus
Blm61
Turnus
garnitura i
kola
Alm61
Kola u sastavu voza
19
1
7
5
3
12
6
10
1
9
34
9
68
Kola za lokalni saobraćaj bez oznake RIC
4
4
Rezerva kola bez oznake RIC
5
5
38
Blm61
B
Ac
Bc
WL
WR
Ukupno
Potrebno garnitura
Alm61
2.5.2. Pregled potrebnog broja kola za međunarodni saobraćaj (ljeti)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
2
2
2
5
2
2
3
430/431
Bar-Beograd-Bar
1
1
432/433
Bar-Beograd-Bar
1
2
2
Ac
Bc
AcBc
WL
WR
Ukupno
1
B
DDm
Relacija
Potrebno kola za turnus
Blm61
Turnus
garnitura i
kola
Alm61
Kola u sastavu voza
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
1
4
4
4
1
14
7
1
22
Potreban eksploatacioni park kola bez oznakom RIC (Alm61 i Blm61)
2
2
1
4
Radni park bez oznakom RIC (Alm61 i Blm61)
3
4
1
5
Planirana imobilizacija u broju kola (Alm61 i Blm61)
1
2
Planirana imobilizacija u broju kola bez oznake RIC
4
6
1
9
3
10
Inventarski park bez ounake RIC
5
19
1
7
5
3
12
6
10
1
9
34
9
68
Kola za lokalni saobraćaj bez oznake RIC
4
4
Rezerva
5
5
39
2.6. IZVOD IZ EVROPSKOG PLANA DOSTAVE KOLA (EWP)
2.6.1. Objašnjenje podataka u tabeli (EWP)
U zaglavlju sa lijeve strane upisan je EWP broj kursa kola.
Ispod EWP broja kursa upisana je najveća brzina kojom kola mogu saobraćati.
Ispod brzine kola dat je najmanji procenat koĉenja kola tog kursa; ako nije dat onda se
podrazumijeva da iznosi 100%.
Ispod procenta koĉenja mogu biti upisane oznake, i to:
- ako je upisana oznaka 1, oznaĉava kola opremljena vodom za daljinsko upravljanje,
osvjetljenje i elektropneumatskim zatvaranjem vrata;
- ako je upisana oznaka 2, oznaĉava kola opremljena sistemom za daljinsko upravljanje
osvjetljenjem i elektropneumatsko zatvaranje vrata.
Na desnoj strani zaglavlja upisan je prevozni put kursnih kola na kojem su oznaĉene
polazna i krajnja stanica, prelazne pograniĉne stanice i veće usputne stanice. Stanice u
kojima se mijenja smjer voţnje su podvuĉene.
U rubrici 1 su naznaĉeni vozovi u ĉijim sastavima kola saobraćajua u odlasku.
U rubrici 2 u ĉijim sastavima kola saobraćaju u povratku.
U rubrici 3 naznaĉaeno je koliko kola i koje serije saobraćaju na tom kursu.
U rubrici 4 naznaĉena je ţeljezniĉka uprava koja dostavlja kola.
U rubrici 5 dat je redni broj kursnih kola.
U rubrici 6 naznaĉen je potreban broj kola za obrt.
U rubrici 7 su naznaĉene vrste napajanja na tom kursu (grejanja) za koje
visokonaponski prolazni vod kola je sposoban da visokonaponske potrošaĉe kola
napaja sa jednim ili više sledećih napona:
a = jednofaznom naizmjeniĉnom strujom 16
,
b = jednofaznom naizmjeniĉnom strujom
c = jednosmjernom strujom
d = jednosmjernom strujom
-(--- = vozni elektriĉni vod visokog napona mora biti povezan tokom cijele godine
 = visokonaponski prolazni vod voza
= = prolazni glavni parni vod voza
40
Ozbaka vrste grejanja kojim kola na tom kursu oznaĉene su:
E
- samo elektriĉno grejanje,
E+V - elektriĉno i parno grejanje,
V
- samo parno grejanje.
Malim slovima oznaĉeni su naponi kojim su kola opremljena:
a+b+c+d+V - svi naponi po RIC-u ili samostalno grejanje sa vodom za parno i elektriĉno
grejanje svih napona po RIC.
a, b, c, d - oznaĉavaju nazivne napone za koje je izvedena elektriĉna oprema.
Visokonaponski prolazni vod jednih putniĉkih kola ili lokomotive sastoji se iz spojnih
sprava, koje su ugraĊene na ĉelu vozila, i iz jednog ili dva voda izmeĊu spojnih sprava.
Spojne sprave na jednom kraju kola sastoje se iz :
- utikaĉke kutije,
- razvodne kutije,
- utikaĉa s kablom, i
- prihvatne kutije.
Prikljućne i prihvatne kutije oznaĉene su znakom upozorenja o prisustvu visokog
napona, i potrebi preduzimanja mjera zaštite na radu pri rukovanju istim od
osposobljenih i ovlašćenih lica. Kola tpa „Z“, serije Alm61 i Blm61 opremljena su
statiĉkim pretvaraĉem. Statiĉki pretvaraĉ pretvara visoki napon u naizmjeniĉni napon
230 V i jednosmjerni napon od 24 V ili u naizmjeniĉni napon 3x400/230 V i jednosmjerni
napon 24 V kod svih klimatizovanih kola. Akumulatorska baterija napaja ureĊaje napona
24 V kada generator ne proizvodi elektriĉnu energiju, odnosno pri iskljuĉenom statiĉkom
pretvaraĉu. Akumulatorska baterija je smještena ispod kola.
U rubrici 8 ispod tabele kursa upisani su podaci koji se odnose na period saobraćaja,
rezervisanje odjeljaka za sluţbene, carinske i potrebe MUP-a, noćne relacije i ostale
primjedbe.
Spisak vozova kod kojih je visokonaponski vod i vod za ozvuĉenje spojeni
tokom cijele godine, odnosno u periodu saobraćaja voza:
Broj voza
1
Relacija saobraćaja
Vozni električni vod
2
3
430/431
Bar - Beograd - Bar
432/433
Bar - Beograd - Bar
1136/1137
Bar - Subotica - Bar
1343/1342
Beograd - Bar - Beograd
*Kod saobraćaja Alm61 i Blm61 kola ŽPCG.
Da
Da
Da
Da
41
Vod za ozvučenje
4
Da*
Da*
Ne
Ne
3229
160 km/h
199/148 %
Mg
2
1
1)
273 /
11372)
Praha hl.n.-Pardubice hl. n.-Brno hl. n.-Břeclav-Kúty-Bratislava hl.
st.-Štúrovo-Szob-Budapest Keleti pu.-Kelebia-Subotica-Novi SadNovi Beograd-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
2
3
2)
1136 /
2721)
3)4)5)
1 Bc
1 WLABmee616)7)
4
5
ĈD
ĈD
778
379
6
3
3
7
b, d
b, d
1) EC Avala
2) Panonija
3) Sa 7 odjeljaka (za putnike), odjeljci 1 R i 2 R za pratioce kola;
Noćna relacija: Subotica-Bar i obrtatno
3) Fak.
4) Saobraća u vozu br. 273 u periodu 13.VI.-5.IX.2014.g.;
saobraća u vozu br. 1137 u periodu 13/14.VI.-5/6.IX.2014.g.
5) Saobraća u vozu br.1136 u periodu 14/15.VI.-6/7.IX.2014.g.;
saobraća u vozu br. 272 u periodu 15.VI.-7.IX.2014.g.
6) Kod voza br.273: u periodu 13.VI.-5.IX.2014.g.,
fak. u periodu 15.VI.-4.IX.2014.g. (nosi redni br.779);
kod voza br.1137:u periodu 13/14.VI.-5/6.IX.2014.g.,
fak. u periodu 15/16.VI.-4/5.IX.2014.g. (nosi redni br.779)
7) Kod voza br.1136: u periodu 14/15.VI.-6/7.IX.2014.g.,
fak. u periodu 16/17.VI.-5/6.IX.2014.g. (nosi redni br.779);
Kod voza br.272:u periodu 15.VI.-7.IX.2014.g.,
fak. u periodu 17.VI.-6.IX.2014.g. (nosi redni br.779)
Napomena: zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola.
42
8
3525
120 km/h
100 %
1
Budapest Keleti pu.-Kelebia-Subotica-Novi Sad-Novi BeogradPrijepolje Teretna-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
2
1)
273 /
11372)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3
2)
1136 /
2721)
3)4)5)
1А
1 Bc6)7)8)
1 WLAB8)
4
5
6
7
MAV
MAV
MAV
422
423
424
1
1
1
b, c, d
b, c, d
I__I, b, c, d
EC Avala
Panonija
Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
Kod voza br. 273: u periodu 4.VII.-29.VIII.2014.g.;
kod voza br.1137: u periodu 4/5.VII.-29/30.VIII.2014.g.
Kod voza br.1136: u periodu 5/6.VII.-30/31.VIII.2014.g.;
kod voza br. 272: u periodu 6.VII.-31.VIII.2014.g.
Sa 8 odjeljaka (za putnike), odjeljak 1 R za pratioca kola;
Noćna relacija: Subotica-Podgorica i Bar-Subotica
Kod voza br. 273: u periodu 13.VI.-5.IX.2014.g.;
kod voza br.1137: u periodu 13/14.VI.-5/6.IX.2014.g.
Kod voza br.1136: u periodu 14/15.VI.-6/7.IX.2014.g.;
kod voza br. 272: u periodu 15.VI.-7.IX.2014.g.
Napomena: zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola.
43
8
3527
120 km/h
100 %
Moskva Kievskaia-Brjansk-Kiev pass.-Kazatin-Lvov-ĈopZahony-Budapest Keleti pu.-Kelebia-Subotica-Novi Sad-Novi
Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
2
1
1)
2
2)
3)
3
4)5)
15 /273 / 1136 /
1 WLAB
11373)
2722)/161)
4
5
RŢD
425
6
2
7
__
I I
1)
2)
3)
4)
Tisa
EC Avala
Panonija
Kod voza br .273: u periodu 13.VI.-5.IX.2014.g.;
kod voza br. 1137: u periodu 13/14.VI.-5/6.IX.2014.g.
5) Kod voza br.1136: u periodu 14/15.VI.-6/7.IX.2014.g.;
kod voza br. 272: u periodu 15.VI.-7.IX.2014.g.
Noćna relacija: Subotica-Bar i obratno.
Napomena: zabranjeno pušenje na dijelu pruga MAV, ŢS i ŢICG.
44
8
3637
120 km/h
120 %
1
Subotica-Novi Sad-Novi Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo
Polje-Podgorica-Bar
2
1)
1137
3
1)
1136
2)3)
1B
1 Bc3)4)
4
5
ŢS
ŢS
472
473
6
2
2
7
b, c
b, c
1) Panonija
2) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odjeljak 2 R za sluţbene pratioce voza (MUP)
3) Kod voza br.1137 saobraća u periodu: 6/7.VI.-7/8.IX.2014.g.;
kod voza br.1136 saobraća u periodu: 7/8.VI.-8/9.IX.2014.g.
4) Noćna relacija: Novi Sad-Bar i obratno
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h;
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola.
45
8
3638
120 km/h
120 %
1
743/
4331)
Novi Sad-Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo PoljePodgorica-Bar
2
3
1)
432 /
742
1 Ac
2)3)4)
4
5
6
7
ŢS
470
2
b, c
1) Lovćen
2) Noćna relacija: Beograd-Bar i obratno
3) Saobraća u vozu br.743: do 5.VI.2014.g. i od 8.IX.2014.g.;
saobraća u vozu br.433: do 5/6.VI.2014.g. i od 8/9.IX.2014.g.
4) Saobraća u vozu br.432: do 6/7.VI.2014.g. i od 9/10.IX.2014.g.
saobraća u vozu br.742: do 7.VI.2014.g. i od 10.IX.2014.g.;
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h;
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola.
46
8
3639
120 km/h
120 %
1
1137
Novi Sad-Novi Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo PoljePodgorica-Bar
2
1)
1136
3
1)
2)3)
1 Ac
1 B3)4)
2 B3)
1 DDam3)
4
5
6
7
ŢS
ŢS
ŢS
ŢS
468
869
470,
471
386
2
2
4
2
b, c
b, c
b, c
I__I
1) Panonija
2) Noćna relacija: Novi Sad-Bar i obratno
3) Kod voza br.1137 saobraća u periodu: 6/7.VI.-7/8.IX.2014.g.;
kod voza br.1136 saobraća u periodu: 7/8.VI.-8/9.IX.2014.g.
4) Fak.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na celoj relaciji saobraćaja kola
47
8
3640
120 km/h
120 %
1
431
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Vrbnica-Bijelo Polje-PodgoricaBar
2
1)
430
3
1)
2)
1 Alm61
1 A3)4)
1 BRt/WR5)
1 A3)
1 AB6)
1 A3)5)
1 B/Blm615)7)
1 DDam5)8)
1 DDam7)
1 DDam5)7)
4
5
6
7
ŢPCG
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS
462
463
864
465
466
867
868
881
381
882
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
I__I
I__I
I__I
IC Tara
Odeljak 1 R za domaćina voza
Sa 54 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za sluţbene pratioce
voza (MUP)
Fak.
Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
Saobraća u vozu br.431 u periodu: 7.VI.-8.IX.2014.g.;
saobraća u vozu br.430: 8.VI.-9.IX.2014.g.
Saobraća u vozu br.431: do 6.VI.2014.g. i od 9.IX.2014.g.;
saobraća u vozu br.430: do 7.VI.2014.g. i od 10.IX.2014.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na celoj relaciji saobraćaja kola
48
8
3668
120 km/h
120 %
1
743/
4331)
Subotica-Novi Sad-Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo PoljePodgorica-Bar
2
3
1)
432 /
742
2)3)
1B
1 B2)3)4)
1 Bc2)3)5)
4
5
6
7
ŢS
ŢS
ŢS
471
472
473
2
2
2
b, c
b, c
b, c
1) Lovćen
2) Saobraća u vozu br.743: do 5.VI.2014.g. i od 8.IX.2014.g.;
saobraća u vozu br.433: do 5/6.VI.2014.g. i od 8/9.IX.2014.g.
3) Saobraća u vozu br.432: do 6/7.VI.2014.g. i od 9/10.IX.2014.g.
saobraća u vozu br.742: do 7.VI.2014.g. i od 10.IX.2014.g.;
4) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za sluţbene pratioce
voza (MUP)
5) Noćna relacija: Beograd-Bar i obratno
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h;
zabranjeno pušenje na celoj relaciji saobraćaja kola
49
8
3669
120 km/h
120 %
1
433
Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje- Podgorica-Bar
2
1)
432
1)
3
4
5
6
7
2 AB
1 Bc3)
2 WLAB
1 DDam
1 AB2)4)5)
1 Ac/Bc3)4)5)
1 AcBc/WLAB3)4)5)
1 DDam4)5)
1 AB2)6)7)
1 Ac/Bc3)4)7)
1 Bc3)7)
1 Bc3)7)
1 WLA7)
1 Salon7)
1 DDam7)
1 DDam4)7)
ŢS
ŢPCG
ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS
ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢS
ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS
ŢS
469,
468
464
463,
462
391
867
866
865
890
470
867
466
465
461
460
392
893
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
b, c
b, c
b, c
I__I
b, c
b, c
b, c
I__I
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
I__I
I__I
2)
8
Lovćen
Sa 60 mesta sa sedištima (deklasirana u 2. razred)
Noćna relacija: Beograd-Bar i obratno
Fak.
Kod voza br.433 saobraća: do 5/6.VI.2014.g. i od 8/9.IX.2014.g.;
kod voza br.432 saobraća: do 6/7.VI.2014.g. i od 9/10.IX.2014.g.
6) Odeljak 1 R za vozopratno osoblje, odeljak 2 R za sluţbene pratioce voza (MUP)
7) Kod voza br.433 saobraća u periodu 6/7.VI.-7/8.IX.2014.g.;
kod voza br.432 saobraća u periodu 7/8.VI.-8/9.IX.2014.g.
1)
2)
3)
4)
5)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na celoj relaciji saobraćaja kola
50
2.7.Turnusi u međunarodnom saobraćaju
Broj turnusa predstavlja kod koji se sastoji iz 4 cifre.
Prve dvije cifre koda oznaĉavaju:
Druge dvije cifre oznaĉavaju:
- šifru domicilne stanice kojoj pripada garnitura
↔ broj garniture koja pripada toj stanici, -
šifru depoa kojem pripada vuĉno vozilo
↔
redni broj turnusa vuĉnog vozila
- šifru jedinice vuĉe kojoj pripada osoblje,
↔
broj turnusa osoblja te jedinice,
- šifru domicilne stanice vozopratnog osoblja,
↔
redni broj turnusa vozopratnje
U ŢPCG stanica Bar je domicilna stanica za putniĉke garniture,vuĉna vozila,osoblje vuĉnih
vozila i vozopratno osoblje u meĊunarodnom saobraćaju sa pripadajućom šifrom 92.
2.7.1.Turnusi garnitura (TG)
Broj
Turnusa
Garnitura
Vozovi u turnusu
Sastav putniĉke
garniture
Stanica ĉišćenja
Primjedba
5
1
2
3
4
9201
430/431
1Alm61
Bar, Beograd
9202
432/433
1Bc; 2WLAB
51
Bar, Beograd
Više:
Zimi: 1AcBc/WLAB fac.
Ljeti: 2Bc; 2WLAB
2.7.2. Turnusi vučnih vozila (TVV)
Broj
turnusa
Vuĉnog
vozila
1
Serija i broj
vuĉnog
vozila
Primjedba
3
4
5
430/431
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
9202
432/433
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
9203
1136/1137
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
9204
1342/1343
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
Vozovi u turnusu
Relacija
2
9201
Naknadno će se
definisati.
2.7.3.Turnusi osoblja vučnih vozila (TOVV)
Broj turnusa
TOVV
Vozovi u turnusu
Relacija
Sastav
Primjedba
1
2
3
4
5
9201
430/431
Bar-BijeloPolje-Bar
9202
432/433
Bar-BijeloPolje-Bar
9203
1136/1137
Bar-BijeloPolje-Bar
9204
1342/1343
Bar-BijeloPolje-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
07.06.2014. do
09.09.2014.g.
Naknadno će
se definisati.
Sastav osoblja vuĉnog vozila (kolona 4) prikazuje se na sljedeći naĉin:
- ako je vuĉno vozilo posjednuto mašinovoĊom i pomoćnikom mašinovoĊe ne upisuje
se ništa,
- ako je vuĉno vozilo posjednuto samo sa mašinovoĊom (jednoposjed) upisuje se „MV“.
52
2.7.4. Turnus vozopratnog osoblja (TVO)
Broj
TVO
Voz u turnusu
Jaĉina
sastav
vozopratnje
Relacija
1
2
3
4
9201
9202
9203
9204
430/431
432/433
1136/1137
1342/1343
Bar-B.Polje-Bar
Bar-B.Polje-Bar
Bar-B.Polje-Bar
Bar-B.Polje-Bar
0/2/0
0/2/0
0/2/0
0/2/0
Primjedba
5
Jaĉina vozopratnje (kolona 4) dat je u obliku: vozovoĊa/kondukter/domaćin voza.
2.8. Pregled potrebnog broja teretnica
Potrebno teretnica
Voza
Relacija
ŢPCG
ŢS
Ukupno
1
2
3
4
5
430
Bar - Beograd
4
4
8
431
Beograd - Bar
4
4
8
432
Bar - Beograd
4
4
8
433
Beograd - Bar
4
4
8
1136
Bar - Subotica
4
4
8
1137
Subotica - Bar
4
4
8
1342
Bar - Beograd
4
4
8
1343
Beograd - Bar
4
4
8
2.9 PREVOZ PRAĆENIH AUTOMOBILA
Zahtjev za rezervisanje mjesta za prevoz praćenih automobila na DDam kolima, primaju
putniĉke blagajne. Zahtjev se podnosi Narudţbenicom (K-64), a mjesto za automobil se
moţe dodijeliti tek ako je putnik koji se upisuje u narudţbenicu obezbijedio za sebe
rezervaciju, putem sistema „SUPRA“ od Bukinga.
53
Ako taj uslov nije ispunjen, zahtjev treba odbiti. Pri podnošenju zahtjeva putniku koji predaje
i prati automobil (vozilo), tj. koji je upisan u K-64, duţnost blagajnika je da skrene paţnju
putniku: da u auomobilu ne mogu se ostavljati liĉne stvari i da automobil mora biti
registrovan, kao i da na zahtjev konduktera mora biti spreman, po zahtjevu carinskog
organa da prisustvuje pregledu automobila i prateće dokumentacije u prelaznoj graniĉnoj
stanici Bijelo Polje.
Vrijeme do kada se mogu primati automobili na prevoz propisan je u putniĉkom redu voţnje
(„Kurir“) i Poslovniku o radu Jedinice prevoza putnika Bar i Podgorica.
2.9.1. Utovar praćenih automobila
Utovar praćenih automobila vrši se u stanicama Bar prema sledećoj tabeli:
Br.
voza
Poĉetak utovara (ĉasova)
Bar
Završetak utovara (ĉasova)
Podgorica
Bar
430
06,30
07,30
432
15,30
17,30
1136
14,30
15,30
1342
17,30
18,30
Podgorica
Primjedba
8.6.2014 9.9.2014.
7/8.6.2014. 8/9.9.2014.
7/8.6.2014. 8/9.9.2014.
Istovar preaćenih automobila u stanici Bar vrši se po dolasku voza a nakon izvršenog
tehniĉko-komercijalnog pregleda voza, dostavom DDam kola tovarenim praćenom
automobilima na 1b kolosjek, manevarskom lokomotivom i manevarskim osobljem Jedinice
za prevoz putnika Bar.
Dostava kola sa praćenim automobilima na mjesto istovara mora se izvršiti najkasnije 15
minuta nakon dolaska voza.
Kod kola za prevoz automobila serije DDam, kondukter odnosno pratilac kola koji prima
Spisak utovarenih automobila (K-219) i priloge, kontroliše da li su svi prilozi predati i sa
pregledaĉem kola, vrši pregled DDam kola, preduzima mjere da se uoĉene nepravilnosti
odmah otklone i po potrebi, u sluĉaju ošteĉenja utovarenih automobila, zahtjeva od
odreĊenog radnika jedinice prevoza putnika gdje je oštećenje utvrĊeno ili primijećeno
sastavljanje Zapisnika o izviĊaju (K-320).
Praćeni automobili otpremaju se u meĊunarodnom saobraćaju sa Prevoznicom (K-67m) ili
sa obrascem (K-2el).
54
Kod utovara automobila, u DDam kola vode se sledeće evidencije:
-
Spisak o utovarenim automobilima (K-219), sastavlja se kopiranjem u tri primjerka,
Prevoznica (K-67), sastavlja se kopiranjem u tri primjerka,
Beleţnik o oštećenju automobila pri utovaru ili istovaru (K-68) ili CIT 20, sastavlja se
kopiranjem u tri primjerka,
Zapisnik o izviĊaju (K-320) ili CIT 20 sastavlja se u tri primjerka kada do oštećenja
automobila (vozila) doĊe u toku prevoza tj. od završenog utovara do poĉetka istovara
automobila. Sastavlja ga radnik na utovaru odnosno istovaru automobila i kondukter
voza, koji ovjerava pregledaĉ kola, odmah nakon primijećenog ili utvrĊenog oštećenja
na vozilima utovarenim na DDam kola.
Na mjestu utovara automobila, odreĊeni radnik jedinice prevoza pztnika Bar odnosno
Podgorica duţan je postupiti sa dokumentacijom na sljedeći naĉin:
Na oba primjerka K-219 upisuje automobile koji nijesu eventualno utovareni, kao i vrijeme
završenog utovara i ovjerava spisak svojim potpisom.
- prvi primjerak K-219 sa propratnicom prevoznica K-67m, (matica ostaje u bloku),
priznanicu izdaje pratiocu automobila navedenog u narudţbenici (K-64) ili K-2EL i treći
list K-68 predaje dokazno sa Spiskom predaje (K-93) pratiocu ili konukteru kola ŢPCG
koji se nalazi u sluţbi u ĉija su kola koja prati najbliţa kraju voza gdje se uvrštavaju
DDam kola,
- u prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje pratilac ili kondukter koji je primio propratna
dokumenta za utovarene automobile (vozilima) u DDam kola, duţan je na zahtjev
carinskih i policijskih organa DGS, propratna dokumenta dati na uvid i po potrebi
pozvati vlasnika kola u cilju carinskog ili policijskog pregleda praćenog automobila.
Drugi primjerak K-219 sa propratnicama prevoznica (K-67m) i treći primjerak K-68 (matica
K-68 ostaje u bloku) jedinica putniĉkog prevoza dostavlja Bukingu koji iste ĉuva tri godine u
arhivi.
Zapisniku o pregledu i oštećenju kola sluţi za isleĊenje i utvrĊivanje odgovornosti
zaposlenih.
Ispostavlja se kopiranjem u tri primjerka, od kojih se prva kopija dostavlja vlasniku kola da bi
se oprema, pribor i alat popunio i vratio na svoje mjesto, druga kopija domicilnoj stanici
vozopratnog osoblja pod ĉijim nadzorom su bila kola i matica ostaje u jedinici putniĉkog
prevoza koja je ispostavila Zapisnik.
2.10. VOZNE KARATE
2.10.1. Izdavanje voznih karata za međunarodni saobraćaj
Vozne karte za meĊunarodni saobraćaj izdaju stanice Bar, Sutomore, Podgorica i Bijelo
Polje. Vrijeme rada putniĉkih blagajni mora biti istaknuto na vidno mjesto prodajnog mjesta
(šalteru) putniĉke blagajne, a odreĊuje ga šef jedinice uz saglasnost Sluţba za komercijalne
poslove, Sektor za meĊunarodni prevoz, ŢPCG AD-Podgorica.
55
3. LOKALNI SAOBRAĆAJ
56
3.1. Pregled vozova za prevoz putnika u lokaknom saobraćaju
Broj
voza
Relacija saobraćaja
Saobraćajni
rang
Tarifski
rang
Primjedba
1
3
4
5
6
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
Bar - Bijelo Polje
Bijelo Polje – Podgorica
Bar - Bijelo Polje
Bijelo Polje – Bar
Podgorica- Bijelo Polje
Bijelo Polje – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Bar
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Bar
Bar - Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
brzi
lokalni
brzi
lokalni
lokalni
lokalni
brzi
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
57
3.2.Turnusi u lokalnom saobraćaju
Broj turnusa predstavlja kod koji se sastoji iz 4 cifre:
Prve dvije cifre koda oznaĉavaju:
Druge dvije cifre oznaĉavaju:
- šifru domicilne stanice kojoj pripada garnitura
↔
broj garniture koja pripada toj stanici,
- šifru depoa kojem pripada vuĉno vozilo
↔
redni broj turnusa vuĉnog vozila
- šifru jedinice vuĉe kojoj pripada osoblje,
↔
broj turnusa osoblja te jedinice,
- šifru domicilne stanice vozopratnog osoblja,
↔
redni broj turnusa vozopratnje
Stanica Podgorica je domicilna stanica za elektromotorne garniture, osoblje vuĉnih vozila i
vozopratno osoblje u lokalnom saobraćaju sa pripadajućom šifrom 91 a stanica Bar je domicilna
stanica za putniĉke garniture i vuĉna vozila sa pripadajućom šifrom 92.
3.2.1. Turnusi garnitura ( TG )
Broj
Turnusa
Garnitura
Vozovi u turnusu
Sastav
garniture
Stanice
ĉišćenja
Primjedba
1
2
3
4
5
9201
6100 / 6103 / 6102 / 6105
3Blm61,
1Alm61 / B2)
ili EMG*
9101
7100 / 7103 / 6154 / 7106 /
7109 / 7110 / 7113
EMG*
ili lok.461 i 3 B
Podgorica
9102
7101 / 7102 / 7105 / 7104 /
7107 /
7108 / 7111 / 7112
EMG*
ili lok.461 i 3 B
Podgorica
9103
6151 / 6150 / 6153 / 6152
/ 6159 / 6160
EMG*
ili lok.461 i 3 B
Bar, Podgorica
9104
6155 / 6156 / 6157 / 6158 /
6104 / 6101
EMG*
ili lok.461 i 3 B
Bar, Podgorica
* EMG - CAF ili 412 / 416
58
1) Fac
Bar, Bijelo Polje 2) saobraća u
dane 5 i 7
3.2.2 Turnusi vučnih vozila (TVV)
Broj
turnusa
Vuĉnog
vozila
1
9205
Vozovi u turnusu
Relacija
2
6100/6103/6102/6105
3
Bar– Bijelo Polje – Bar
Serija
vuĉnog
vozila
4
461
ili EMG*
9206
6104/6101
Podgorica – B.Polje –
Podgorica
461
ili EMG*
9101
6151 / 6150 / 6153 / 6152 /
6155 / 6156 / 6157 / 6158 /
6159 / 6160
Podgorica – Bar –
Podgorica
EMG*ili 461
9102
7100 / 7103 / 6154 / 7106 /
7109 / 7110 /7113/
Podgorica – Nikšić – Bar
– Podgorica – Nikšić
EMG* ili 461
9103
7101 / 7102 / 7105 / 7104 /
7107 / 7108 / 7111
Podgorica – Nikšić –
Podgorica
EMG* ili 461
* EMG - CAF ili 412 / 416
59
Primjedba
5
3.2.3.Turnusi osoblja vučnih vozila (TOVV)
Broj
turnusa
Vozovi u turnusu
1
2
9101
6100 / 6103 / 6102
Podgorica - Bijelo Polje Bar - Podgorica
9102
6102 / 6105 / 6100
Podgorica-Bijelo Polje-Bar - Podgorica
9103
6104 / 6101
9104
6151 / 6150 / 6153 / 6152
Relacija
3
Primjedba
4
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
Podgorica-Bijelo PoljePodgorica
Podgorica- Bar - Podgorica
MV
Podgorica-Bar-Podgorica
MV
9105
6155 / 6156 / 6157 / 6158
/ 6159 / 6160
9106
7100 / 7103 / 6154
Podgorica - Nikšić - Bar
- Podgorica
9107
7106 / 7109 / 7110 / 7113
Podgorica - Nikšić – Bar –
Nikšić - Podgorica
9108
7102 / 7105 / 7104 / 7107
Podgorica Nikšić - Podgorica
7108/7111/7112/7101
Podgorica Nikšić - Podgorica
9109
Sastav
osoblja vuĉnog
vozila
MV kada
saobraća EMG
MV kada
saobraća EMG
MV kada
saobraća EMG
MV kada
saobraća EMG
Sastav osoblja vučnog vozila ( kolona 4 ) prikazuje se na sledeći način:
- ako je vučno vozilo posjednuto mašinovođom i pomoćnikom mašinovođe ne upisuje se ništa
- ako je vučno vozilo posjednuto samo sa mašinovođom ( jednoposjed ) upisuje se „ MV“
60
5
3.2.4. Turnus vozopratnog osoblja (TVO)
Br.
turnusa
Vozovi u turnusu
1
2
9101
6103 / 6102 / 6105
Relacija
Jaĉina
(sastav)
vozopratn
je
Primjedba
3
4
5
Podgorica – Bar – Bijelo Polje Podgorica
0/2/0
9102
6105 / 6100 / 6103
Podgorica – Bar – Bijelo Polje Podgorica
0/2/0
9103
6104 / 6101
Podgorica – Bijelo Polje Podgorica
0/2/0
9104
6151 / 6150 / 6153 /
6152 / 6155 / 6156
Podgorica-Bar-Podgorica
0/2/0
9105
6157 / 6158 / 6159 / 6160
Podgorica-Bar-Podgorica
0/2/0
9106
7100/7103/6104
Podgorica-Nikšić- Bar-Podgorica
0/1/0
Podgorica - Nikšić - Podgorica
0/1/0
9107
7102 / 7105 / 7104 /7107
9108
7108 / 7111 / 7112 / 7101
9109
7106 / 7109 / 7110 / 7113
0/1/0
Podgorica-Nikšić- Bar-Podgorica
– Nikšić - Podgorica
0/1/0
Jaĉina vozopratnje (kolona 4) dat je u obliku: vozovoĊa / kondukter / domaćin voza.
61
U dane 5, 6 i 7
(0/2/0)
PodgoricaBijelo PoljePodgorica
3.3. Pregled vozova kod kojih vozne karte izdaje putnički blagajnik
odnosno kondukter u vozu
R.
br.
Sluţbeno mjesto
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Bijelo Polje
Lješnica
Kruševo
Ravna Rijeka
Slijepaĉ Most
Mijatovo Kolo
Ţari
Mojkovac
Štitariĉka Rijeka
Trebaljevo
Obklutak
Kolašin
Padeţ
Mateševo
Kos
Selište
Trebešica
Kruševaĉki Potok
Lutovo
Pelev Brijeg
Bratonoţići
Bioĉe
Zlatica
Podgorica
Aerodrom
Golubovci
Moraĉa
Zeta
Vranjina
Virpazar
Crmnica
Sutomore
Šušanj
Bar
Priĉelje
Spuţ
Ljutotuk
Danilovgrad
Slap
Šumanovića Bare
Šobajići
Ostrog
Dabovići
Stubica
Nikšić
Karte izdaje:
Kondukter u vozu
Put.blagajnik
3
4
za sve vozove
za lok.put. voz.
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
62
Primjedba
5
Radno vrijeme putniĉkih blagajni i vozove za prevoz putnika kod kojih će kondukter,van radnog
vremena blagajne, vozne karte izdavati u vozu odreĊuje Sektor za meĊunarodni saobraćaj.
3.4.Potreban broj teretnica u lokalnom saobraćaju
Za lokalne putniĉke vozove polazne stanice ispostavljaju 4 teretnice od kojih jedna ostaje u stanici,
dvije prate voz i jedna se dostavlja Jedinici putniĉkog prevoza te stanice.
3.5. Prevoz sluţbene pošte i pijačnih stvari
Prevoz sluţbene pošte u lokalnom saobraćaju vrši se lokalnim putniĉkim vozovima:
- na relaciji Bar – Podgorica – Bijelo Polje vozom broj 6100,
- na relaciji Bijelo Polje – Podgorica – Bar vozom broj 6103 i 6157.
- na relaciji Podgorica – Nikšić – Podgorica vozovima 7100 i 7103
Prijem i predaju sluţbene pošte ( ŢPCG ) u stanicama Bar, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje uz
evidenciju predaje i prijema po Spisku predaje (K-93) vršiće manipulant Jedinice putniĉkog prevoza
Podgorica sa kopijom K-93.
Kod predaje sluţbene pošte manipulant ispostavlja K-93 i sa kopijom spiska, predaje sluţbenu poštu
šefu Jedinice putniĉkog prevoza Bar ili Bijelo Polje, putniĉkom blagajniku u stanici Nikšić, arhivaru
ŢPCG u Podgorici a maticu zadrţava u bloku kao dokaz o predaji sluţbene pošte.
Prevoz pijaĉnih stvari vršiće se lokalnim putniĉkim vozovima:
- na relaciji: Bar – Podgorica – (Lješnica) Bijelo Polje vozom broj 6100,
- na relaciji: Bijelo Polje (Lješnica) – Podgorica – Bar, vozovima 6101 i 6153.
- na relaciji: Podgorica – Nikšić – Podgorica,vozovima 7100 i 7109
- nije dozvoljen prevoz pijaĉnih stvari u EMG - CAF
Kad saobraća klasiĉna garnitura, sluţbenu poštu i prekomjerni ruĉni prtljag smjestiti u prvom odeljku
prvih putniĉkih kola, kod EMG u prvom sluţbenom prostoru iza ĉeone upravljaĉnice. Za svaki komad
pijaĉnih stvari i prekomjerni ruĉni prtljag kondukter će naplatiti naknadu za prevoz na doplatnici K51a odnosno K-6, shodno Pravilniku o organizaciji prevoza putnika i pošiljaka (Pravilnik 160)
dnosno Putniĉkoj tarifi (Dio I) i tarifi Spt 05.
63
SADRŢAJ
1. OPŠTE ODREDBE.................................................................................... ..................................................4
1.1. Materijal reda voţnje......................................................................................................... 4
1.2. Izvod iz reda voţnje .......................................................................................................... 4
1.3. Raĉunanje vremena.......................................................................................................... 4
1.4. Kalendar saobraćaja vozova...............................................................................................5
1.5. Pregled oznaka i indeksa u sastavima vozova iz meĊunarodnog i lokalnog sabraćaja .... 5
1.6. Masa voza i procenat koĉenja .......................................................................................... 5
1.7. Pojaĉanja vozova ............................................................................................................. 6
1.8. Veze i saĉekivanja ............................................................................................................ 6
1.9. Kontrola elektriĉnog osvjetljenja, grijanja i punjenja kola vodom ...................................... 6
1.10. Tehniĉko-komercijalni pregled vozova ........................................................................... 7
1.11. Propratne isprave voza ................................................................................................... 9
1.12. Putokazne table .............................................................................................................. 9
1.13. Njega putniĉkih kola...................................................................................................... 10
1.13.1. Temeljno ĉišćenje ............................................................................................... 11
1.13.2. Generalno ĉišćenje ............................................................................................. 11
1.13.3. Redovno ĉišćenje i pranje kola............................................................................ 11
1.13.4. Malo ĉišćenje.........................................................................................................11
1.13.5. Ambulantno ĉišćenje ........................................................................................... 12
1.13.6. Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija putniĉkih kola....................................... 12
1.14. Upotreba duvanskih proizvoda…………….……………….………………………….…….13
2. MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ………………………………..……………...……………… 14
2.1. Pregled vozova za prevoz putnika u meĊunarodnom saobraćaju .................................. 15
2.2. Saobraćaj kursnih kola ................................................................................................... 16
2.3. Uzorci sastavljanja telegrama na stranom jeziku ............................................................ 18
2.4. Sastavi meĊunarodnih vozova ........................................................................................ 24
2.5. Pregled inventarskog parka kola .................................................................................... 37
2.5.1. Pregled potrebnog broja kola za meĊunarodni saobraćaj (zimi) ............................ 38
2.5.2. Pregled potrebnog broja kola za meĊunarodni saobraćaj (ljeti) ............................. 39
2.6. IZVOD IZ EVROPSKOG PLANA DOSTAVE KOLA (EWP) ............................................ 40
2.6.1. Objašnjene podataka u tabeli (EWP) ..................................................................... 40
2.7. Turnusi u meĊunarodnom saobraćaju ............................................................................ 51
2.7.1. Turnusi garnitura (TG) ........................................................................................... 51
64
2.7.2. Turnusi vuĉnih vozila (TVV)......................................................................................52
2.7.3. Turnusi osoblja vuĉnih vozila (TOVV) ................................................................... 52
2.7.4. Turnus vozopratnog osoblja (TVO) ....................................................................... 53
2.8. Pregled potrebnog broja teretnica .................................................................................. 53
2.9. Prevoz praćenih automobila ........................................................................................... 53
2.9.1.Utovar praćenih automobila ......................................................................................54
2.10. Vozne karte ................................................................................................................. 55
2.10.1 Izdavanje voznih karata za meĊunarodni saobraćaj ............................................ 55
3.
LOKALNI SAOBRAĆAJ .................................................................................................................... 56
3.1. Pregled vozova za prevoz putnika u lokaknom saobraćaju ............................................ 57
3.2. Turnusi u lokalnom saobraćaju ....................................................................................... 58
3.2.1. Turnusi garnitura (TG) ........................................................................................... 58
3.2.2 Turnusi vuĉnih vozila (TVV) .................................................................................. 59
3.2.3. Turnusi osoblja vuĉnih vozila (TOVV) ................................................................... 60
3.2.4. Turnus vozopratnog osoblja (TVO) ....................................................................... 61
3.3. Pregled vozova kod kojih vozne karte izdaje putniĉki blagajnik odnosno kondukter u vozu ....... 62
3.4. Potreban broj teretnica u lokalnom saobraćaju.................................................................63
3.5. Prevoz sluţbene pošte i pijaĉnih stvari.............................................................................63
65
Download

STU (dio A) za 2013-2014.pdf - Željeznički prevoz Crne Gore