SAOBRAĆAJNO -TRANSPORTNO UPUTSTVO
UZ RED VOŢNJE ZA 2014/2015. GODINU
(Dio „A“)
Putniĉki saobraćaj
Vaţi od 14.12.2014. do 12.12.2015. godine
Samo za sluţbenu upotrebu
Podgorica 2014.godine
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD-Podgorica,Trg Golootoĉkih ţrtava 13, 20 000 Podgorica
e-mail: [email protected], tel:+382 20 441 370 / fax: +382 20 441 234, ŢAT 13 - 70
e-mail: [email protected], tel.+382 20 441 201 /fax: +382 20 441 106, ŢAT 11 - 06
web: www.zpcg.me
Za ovo izdanje nadleţan je Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD-Podgorica
Tiraţ: 300 komada
Izdaje: Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD-Podgorica
IZMJENE, DOPUNE I ISPRAVKE
Redni broj izmjena,
dopuna i ispravki
Objavljeno „Sluţbenim aktom“
Ţeljezniĉkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica
Predmet
broj
3
datum
1. OPŠTE ODREDBE
Opšte odredbe STU dio „A“ Ţeljezniĉkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica vaţe za cio
period reda voţnje 2014/2015. godinu i odnose se na:


putniĉke vozove iz meĊunarodnog saobraćaja i
lokalne putniĉke vozove iz unutrašnjeg (lokalnog) saobraćaja.
1.1 Materijal reda voţnje
Za organizaciju prevoza putnika od posebne je vaţnosti sljedeći materijal reda voţnje:
-
Grafikon saobraćaja vozova,
Knjiţica reda voţnje,
Saobraćajno-transportno uputstvo, Dio „A“ - Putniĉki saobraćaj,
Hronološki izvod iz putniĉkog reda voţnje.
1.2 Izvod iz reda voţnje
Sve organizacione jedinice prevoza putnika, Ţeljezniĉkog prevoza Crne Gore ADPodgorica, (u daljem tekstu ŢPCG) moraju istaći na vidno mjesto Hronološki izvod iz
putniĉkog reda voţnje ili Izvod iz putniĉkog reda voţnje, popunjen u skladu sa
odredbama Uputstva 58, hronološkim redom dolaska i odlaska vozova za prevoz
putnika.
Sve jedinice prevoza putnika u kojima se sastavljaju putniĉke garniture vozova za prevoz
putnika duţne su da izrade Pregled sastava putniĉkih gaenitura za potrebe putnika,
staniĉnog i voznog osoblja.
1.3 Raĉunanje vremena
Vrijeme se raĉuna prema srednjeevropskom (SEV) vremenu.
- Dan i ĉas poĉetka i završetka ljetnjeg raĉunanja vremena odreĊuje se odlukom
nadleţnog drţavnog organa svake godine.
- Ljetnje raĉunanje vremena za 2015. godinu biće odreĊeno odlukom Vlade Crne
Gore.
4
1.4 Kalendar saobraćaja vozova
Svi kalendari za saobraćaj vozova za prevoz putnika se odnose na relacije saobraćaja
vozova u meĊunarodnom, odnosno lokalnom saobraćaju na podruĉje Crne Gore.
1.5 Pregled skraćenica (oznaka i indeksa) u sastavima vozova iz meĊunarodnog
prevoza:
- evropski plan razmjene kola: EWP,
- redni broj kola u sastavu voza: 460; 461; 462; ....,
- masa voza: Q,
- obavezna rezervacija iz polazne stanice: R,
- kola duţa od 24,5 metara: „m“ upisuje se pored serije kursnih kola,
- fakultativna kola: F, uvrštavaju se po potrebi za koja se pri uvrštavanju ne traţi
saglasnosti, uz obavezu uvrstioca kola da telegramom obavjijesti krajnje stanice o
uvrštavanju kola i ţeljezniĉke uprave ĉije osoblje prati odnosni voz,
- slovni indeksi: a); b); c) itd. oznaĉavaju pojedine namjene kola ili odjeljaka kao
npr: noćna relacija, rezervisano za carinske i pograniĉne organe ili pratioce voza
(MUP) i vozopratno osoblje, broj odjeljaka u kolima itd,
- procenat koĉenja kola: %,
- maksimalna brzina voza: km/h,
- maksimalni broj kola u vozu: Max,
- dani u nedjelji oznaĉavaju se brojevima od 1 (ponedjeljak) do 7 (nedjelja):
a) kola saobraćaju u dan
saobraćaju),
(zaokruţen dan u nedjelji kada kola
7
b) kola ne saobraćaju u dan
oiviĉen kvadratom),
7
(dan u nedjelji kada kola ne saobraćaju,
1.6 Masa i procenat koĉenja voza
Razmjena kola i zahtjevi kvaliteta i konfora kola predmet su sporazuma izmeĊu ŢP i
unaprijed se potvrĊuju za odreĊeni period reda voţnje na Evropski forum za izradu reda
voţnje (FTE) i navode se u Evropskom planu razmjene kola (EWP) sa brojevima
pripadajućeg kursa kola.
Kod odreĊivanja nepredviĊenih pojaĉanja vozova iz meĊunarodnog saobraćaja u cilju
vanrednih prevoza putnika ili u bilo koju drugu svrhu, mora se raĉunati za stvarnom
bruto masom voza, koja ne moţe biti veća od planirane mase propisane knjiţicom reda
voţnje, za svaki posebni sluĉaj, s tim da se kod formiranja putniĉke garniture prvo
obuhvate sva redovna kursna kola i predviĊena kola za pojaĉanje.
5
Redom voţnje prlanirana masa voza (Q) ne smije se prekoraĉiti.
Procenat i brzina u zaglavlju sastava voza odnosi se na procenat koĉenja i brzinu za
koju moraju biti sposobna da saobraćaju kola uvrštena u sastav voza. Sastav putniĉkog
voza, naĉin uvrštavanja kola u vozove sa prevozom putnika mora biti prema EWP-u i
odredbama vaţećih saobraćajnih propisa i ovog Uputstva.
1.7 Sastav i izmjena sastava vozova
U izvršenju reda voţnje propisani redosljed kola u sastavu garniture putniĉkog voza
mora u potpunost odgovarati sastavu, po koliĉini, vrsti, imaocu i redosljedu uvrštavanja
kola u voz.
Kola koja se otpremaju vozovima za prevoz putnika kao vanredna pojaĉanja moraju biti
uvrštena u odgovarajuću grupu kola, s obzirom na svoju krajnju odnosno odvojnu stanicu
kursnih kola, da se ne bi prouzrokovao dodatni manevarski rad u usputnim stanicama.
Ako se izuzetno od toga odstupi, moraju se o tome obavestiti prelazne stanice, odvojne i
krajnja stanica na prevoznom putu kao i sluţbe navedene u rubrici 6 u Prilogu I
Sporazuma RIC.
Izmjene i dopune sastava meĊunarodnih vozova, tokom izvršenja reda voţnje,
odobravaju, propisuju i obavljaju struĉne sluţbe za razmjenu putniĉkih kola
zainteresovanih ţeljezniĉkih uprava.
Strana kola koja ŢPCG upućuje ŢP vlasniku kola odnosno domovnoj stanici kola, predaju
jedinice ŢPCG u dogovorenim sastavima u prelaznoj graniĉnoj stanica Bijelo Polje, a
kola van sluţbe, olistana sa B „Listicom za povraćaj kola“. Na isti naĉin se postupa kod
prijema kola sa Ţeleznica Srbije na ŢPCG.
1.8 Veze i saĉekivanja
Veza voza sa prevozom putnika mora se odrţati u polaznoj, odvojnoj i krajnjoj stanici
voza ukoliko je vrijeme polaska i dolaska voza u sluţbeno mjesto po redu voţnje kraće
od 15 min, i ako se ima saznanje, putem pozadnjih stanica od konduktera voza, da u
vozu ima putnika za dalje putovanje u odreĊenom pravcu sa vozom kojim se sastaje.
Vrijeme ĉekanja se odreĊuje 15 min, +5 min za manipulaciju i prelaz putnika. PredviĊeno
vrijeme za ĉekanje se ne smije prekoraĉiti.
U izvršenju reda voţnje, vozovi za prevoz putnika iz meĊunarodnog saobraćaja imaju
prednost nad svim vozovima iz unutrašnjeg saobraćaja.
6
1.9 Elektriĉno osvjetljenje, grijanje i namirenje kola vodom
Putniĉka kola u meĊunarodnom saobraćaju moraju posjedovati elektroopremu za grijanje
i za napone koji su navedeni za svaki kurs u Izvodu iz evropskog plana razmjene kola
(EWP). Vozni elektriĉni vodovi putniĉkih kola odnosno garnitura, ureĊaji i oprema kola
za ventilaciju, grijanje, ozvuĉenje1), klimatizaciju i osvetljenje, kao i sve pripadajuće
spojne sprave, moraju cijele godine biti sposobne za rad.
Spojne sprave visokonaponskog prolaznog voda (spojne sprave grijanja) moraju kod
svih kretanja kola u meĊunarodnim vozovim tokom cijele godine biti povezane.
Visokonaponski prolazni vod mora za vrijeme radnog korišćenja biti pod naponom.
Trajanje prekida treba ograniĉiti na minimum.
Kod uvrštavavja kola iz polazne stanice voza, kola sa odreĊenom vrstom grijanja i
klimatizacijom, tokom cijele godine moraju imati prihvatljivu unutrašnju temperaturu. Ovo
vaţi i za kola dodata tokom puta, a kod vozova za prevoz putnika u unutrašnjem
(lokalnom) saobraćaju za vrijeme zimskog perioda odnosno u vrijeme sezone grijanja
vozova.
Imalac kola je odgovoran za odrţavanje i za stanje putniĉkih kola, shodno taĉ. 19.2
Sporazuma RIC.
Staniĉno osoblje polazne stanice koja vrši sastavljanje putniĉke garniture i stanice koja
vrši izmjenu u sastavu voza odgovorno je za pravilan sastav, spajanje visokonaponskog
voda, vodova za grijanje, klimatizaciju, ozvuĉenje kola i pregled kola u sastavu voza.
Provjeru ispravnosti elektriĉnog osvjetljenja, grijanja i punjenja vodom vrše zaposleni u
Tehniĉko-putniĉke stanice Bar za vrijeme pripreme putniĉke garniture za odreĊeni voz, a
prije izvlaĉenja na peron stanice Bar.
Kontrolu osvjetljenja, grijanja i punjenja vodom pored konduktera u polaznim, usputnim i
odvojnim i krajnjim stanicama voza u meĊunarodnom i unutrašnjem (lokalnom) saobraćaju
vrše revizori voza i ovlašćena lica Sluţbe unutrašnje kontrole u prisustvu konduktera
odnosno pratioca kola koji prati kola u sastavu voza.
Dodatna namirenje kola vodom i unutrašnje ĉistoće kola treba izvršiti po potrebi za
odnosni voz u polaznoj, prelaznoj graniĉnoj i obrtnoj stanici Bar, Podgorica2) i Bijelo Polje.
U polaznoj stanici kontrolu treba izvršiti najkasnije na 15 min prije polaska voza.
Tehniĉku ispravnosti kola, odnosno putniĉke garniture u smislu pravilne i ispravne
pripreme u polaznoj, usputnoj i odvojnoj stanici voza, vrše pregledaĉi kola koji ujedno vrše
i poslove popisnog vozovoĊe. Kod pregleda kola u sastavu voza duţni su da postupaju u
skladu sa vaţećim propisa i Sporazumu RIC da bi se putniĉka kola odnosno garnitura
dovela u tehniĉki ispravno stanje za bezbjedan prevoz putnika, što upisuje u odeljak I i IV
Putnog lista.
1)
Emitovanja muzike u putniĉkim kolima, meĊunarodnih vozova na teritoriji „Ţeleznica
Srbije“ a.d. nije dozvoljeno. (Obaveštenje br. 28/2011-3.2-2508 od 19.09.2011.g.).
2)
Izuzetno, vrši se namirenje vodom putniĉkih kola, uz pridrţavanje mjera zaštite od uticaja monofaznog
sistema 25kV, 50Hz
7
1.10 Tehniĉki pregled voza
Za prijem vozova u prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje neophodno je da se
prethodno izvrši tehniĉki pregled kola u meĊunarodnom saobraćaju shodno taĉ.5
Prilogu VI Sporazuma RIC. Ovaj tehniĉki pregled se mora realizovati na isti naĉin, bez
obzira na to ko su imaoci kola, korisnici ili ŢP koja ustupaju kola. MeĊutim, Nacionalna
tijela za bezbjednost ţeljezniĉkog saobraćaja Crne Gore mogu da zahtijevaju da se
tehniĉki pregled, po potrebi dopuni još nekim elementima.
Tehniĉki pregled voza treba vršiti u polaznoj, obrtnoj i prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo
Polje u meĊunarodnom i lokalnom saobraćaju.
Tehniĉki pregled voza vrši se odmah po dolasku voza u polaznu, krajnju ili stanicu smjene
voznog osoblja, prelaznu graniĉnu stanicu Bijelo Polje, a nakon završenog carinskog i
policijskog pregleda voza nakon prelaska drţavne granice od drţavne graniĉne sluţbe
(DGS) Bijelo Polje, nakon ĉega vozopratno osoblje pristupa dokaznoj predaje i prima
garniture voza.
U stanici Bar tehniĉki pregled voza vrši pregledaĉ kola, prije otpreme voza iz stanice, a
kod dolazećeg voza saĉekujući, osmatrajući i dolazeći voz pri ulasku u stanicu. Prima od
konduktera usmena obavještenja o nepravilnostima tokom puta, vrši uvid u obrazac
nastalih šteta (TK-62a) u unutrašnjem (lokalnom) saobraćaju, odnosno Knjiţica
neispravnosti i kvarova ustanovljenih u toku puta (TK-69 obrazac X) u meĊunarodnom
saobraćaju, koju moraju imati putniĉka kola, shodno taĉ.19.3 Sporatuma RIC, nakon ĉega
utvrĊene nepravilnosti na kolima i olistava kola.
Putniĉka kola odnosno garnitura putniĉkog voza, po prispjeću u stanicu Bar, dostavlja se
u tehniĉko-putniĉku stanicu Bar, pod pratnjom odreĊenog radnika Jedinice prevoza
putnika Bar radi obrade garniture voza (ĉišćenja, pranja i namirenje vodom i dr.) za
naredni turnus.
Kod primopredaje putniĉke garniture u stanici smjene osoblja, prelaznoj graniĉnoj stanici
Bijelo Polje u koliko je utvrĊeno otuĊenje opreme, pribora ili alata kola, kondukter koji
prima kola u sastavu garniture, traţi u prisustvu konduktera koji predaje kola, od
pregledaĉa kola i Jedinice prevoza putnika Bijelo Polje da se sastavi Zapisnik o izviĊaju,
koji treba sastaviti na licu mjesta u skladu sa Sporazumom (RIC) i Protokolom u prelaznoj
graniĉnoj stanici, izmeĊu ŢPCG i ŢS a u lokalnom (unutrašnjem) sobraćaju, shodno
odredbama vaţećih propisa.
Tehniĉkom pregledu vozova iz meĊunarodnog saobraćaja u prelaznoj graniĉnoj stanici
Bijelo Polje, prisustvuje radnik Jedinice prevoza putnika Bijelo Polje koji sravnjava
teretnicu prispjelog voza sa stvarnim sastavom putniĉke garniture, nakon ĉega unosi
podatke o kolima u Izvještaj o prelazu putniĉkih kola (sopstvenih i stranih) u Kol-41.
8
Detaljan tehniĉki pregled voza sa prevozom putnika vrši pregledaĉ kola, prijemne
ţeljeznice u prisustvu pregledaĉa predajne ţeljeznice koji je u obavezi da otkloni sve
eventualno utvrĊene nepravilnosti utvrĊene kod primopredaje kola u sastavu garniture
voza.
U stanicama utovara i istovara praćenih automobila Bar, (izuzetno Podgorica), pregled
kola prije i nakon utovara vrši pregledaĉ kola, po zahtjevu Jedinice prevoza putnika Bar,
(izuzetno Podgorica).
Za kola koja se u prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje odbijaju od prijema, u skladu sa
Sporazumom RIC i dogovorenim olakšicama iz Sporazuma RIC izmeĊu ŢPCG i ŢS,
pregledaĉ kola ispostavlja raspored manevre u ĉetiri primjerka, od kojih, po jedan
primjerak za:
- otpravnika vozova,
- pregledaĉa kola predajne ţeljeznice,
- predstavnika Jedinice putniĉkog prevoza Bijelo Polje,
- jedan primjerak koji ostaje u bloku pregledne sluţbe prijemne ţeljeznice.
Kola se smatraju primljenim nakon tehniĉkog pregleda, ukoliko nisu odbijena uz
adekvatne razloge za takvo odbijanje. Tehniĉki pregled kola u sastavu putniĉke garniture
je završen nakon izvršene probe koĉnica.
Prilikom predaje kola treba obavijestiti prijemno staniĉno i vozno osoblje ŢP koje prima
kola u sastavu putniĉke garniture o nedostacima uoĉenim u toku voţnje i prilikom
korišćenja kola, naroĉito o onim koji ograniĉavaju kretanje i korišćenje kola, ukljuĉujući
aparate za gašenje poţara i klimatizaciju, ozvuĉenje i dr., sa upisivanjem u TK-69
obrazac X kola.
U sluĉaju da kola ne posjeduju Beleţnik evidencije prijavljenih šteta - obrazac TK-62a
odnosno Kniţicu neispravnosti i kvarova (TK-69 obrazac X), kondukter sprovodi postupak
putem Spiska primopredaje (K-93) ili Evidenciji primopredaje garnitura koji obezbjeĊuje
jedinica prevoza putnika, polazne, usputne, stanice smjene osoblja odnosno prelazne
graniĉne stanice Bijelo Polje i krajnje stanice voza.
U usputnoj, odvojnoj, stanici smjene osoblja odnosno prelazne graniĉne stanice Bijelo
Polje i krajnjoj stanici pregledaĉi kola postupaju po usmenim i pismenim prijavama voznih
konduktera i pratioca kola. Vrši uvid u obrazac TK-62a odnosno TK-69 obrazac „X“ i
postupa u skladu sa vaţećim propisima i Sporazuma RIC. Pregledaĉ kola nakon pregleda
kola u sastavu garniture voza i uoĉenih nepravilnosti olistava kola odreĊenom listicom za
opravku kola za unutrašnji odnosno meĊunarodni saobraćaj, vrši ispravku pomoćnih
obrazaca i upisuje potrebne podatke u odjeljak I i IV Putnog lista.
Za utvrĊenu neispravnost na putniĉkim kolima koja moţe ugroziti bezbjednost
sapobraćaja, ne upisuje se primjedba u propratne isprave voza već se kola olistavaju i
izkljuĉuju iz saobraćaja i od pregledaĉa kola propisuju uslovi za dalji prevoza kola.
9
U naĉelu, na prelaznim stanicama se, po pravilu, ne vrši zajedniĉko utvrĊivanje
postojanja i stanja predmeta koji su navedeni u taĉkama 10.1(opreme) i 10.2. (pribora)
Sporazuma RIC.
MeĊutim, shodno taĉ.10.6 Sporazuma RIC prijemno ŢP moţe da zahtijeva da se
Zapisnik o izviĊaju uradi zajedno sa imaocem kola ili ŢP korisnikom, koje predaje kola:
 neposredno kod preuzimanja, ako su dijelovi unutrašnje opreme ili pribora
potpuno ili velikim dijelom oštećeni ili nedostaju;
 poslije prethodnog upozorenja imaocu ili predajnom ŢP ako su dijelovi unutrašnje
opreme ili pribora malog znaĉaja ĉesto oštećeni ili nedostaju.
Zapisnik ovjeravaju svojim potpisom pregledaĉ predajne i prijemne ţeljeznice. Komisijski
pregled i postupak isleĊenja sprovode nadleţne jedinice prevoza putnika ŢPCG i ŢS.
Jedinica prevoza putnika vrši isleĊenje prema:
1. Zapisniku izviĊaju kod primopredaje kola, koji potpisuje kondukter koji predaje i
prima kola i pregledaĉ kola.
2. Izvještaju o nepravilnostima (neprilikama) kod voza (K-91) sa navoĊenjem
ĉinjeniĉnog stanja.
3. Kvarove, oštećenja, nedostatke i neispravnosti će upisati u TK-62a odnosno
TK-69, obrazac „X“, shodno odredbama Sporazumu RIC.
Ako su dijelovi unutrašnje opreme ili pribora potpuno ili velikim dijelom oštećeni ili
nedostaju, odnosno ako se oštećenja ili nedostaci ĉesto ponavaljaju, predajno ŢP
odgovara za štetu, ako to nije konstatovano pri ulazku kola kod primopredaje garniture
voza a za gubitak pribora kola samo ako su oni navedni u spisku inventara kola. Imalac
kola obraĉunava i stavlja troškove u raĉun prema taĉki 13.4 Sporazuma RIC.
Putniĉka kola za meĊunarodni i unutrašnji (lokalni) saobraćaj moraju biti snabdjevena
prema vrsti i namjeni kola, potrebnim brojem protivpoţarnih aparata tipa „S“, za šta je
odgovoran imaoc kola, domovna stanica kola, polazna i obtrna stanica kola, a u toku
prijema putniĉke garniture i tokom voţnje vozopratno osoblje.
Nakon okonĉanja isledni materijal sa Zapisnik o izviĊaju treba poslati odgovornom
ţelezniĉkom preduzeću i imaociu kola, sa predlogom mjera tj. Ţeleznicama Srbije a.d.
Direkciji za prevoz, Sektoru za prevoz putnika, Beograd odnosno ŢPCG, Sektoru za
prevoz putnika, Podgorica, na dalji postupak za naknadu štete i utvrĊivanje odgovornosti
za utvrĊene nepravilnosti.
1.11 Propratne isprave voza
Propratne isprave i pomoćne obrasce putnog lista ispostavlja zaposleni iz TPJ ŢPCG u
polaznim stanicama voza, prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje, kod prijema i predaje
meĊunarodnih vozova prema vaţećim tehniĉko-kolskim i saobraćajnim propisima za voz
za prevoz putnika u lokalnom i meĊunarodnom saobraćaju.
10
Pod ispravnom pripremom putniĉkog voza podrazumijeva se tehniĉka ispravnost kola,
sposobnost kola za odreĊeni reţim prevoza i saobraćaja, da su putniĉka kola zagrijana,
osvijetljena, namirena vodom, potrebnim sanitetskim materijalom, ĉista, pravilno uvrštena,
pravilno zakvaĉena i rezultat izvršene probe koĉnica pozitivan, nakon ĉega pregledaĉ kola
potpisuje oštampani tekst o ozvršenoj probi koĉnica u putnom listu voza.
Putniĉka garnitura vozova za prevoz putnika, mora biti pod stalnim nadzorom voznog
osoblja od prijema do predaje putniĉke garniture a u obrtnoj stanici ako je bavljenje
gartniture na peronu stanice manje od dva ĉasa.
Propratne isprave voza (putni list, pomoćni obrasci i prilozi putnog lista) moraju se
ispostavljati, voditi i zakljuĉiti nakon izvrenja voţnje voza u duhu vaţećih propisa. Iz
propratnih isprava voza utvrĊuje se rad voza, voznog osoblja, vuĉnog vozila i putniĉkih
kola na relaciji saobraćaja voza, kao i preduzete mjera bezbjednost saobraćaja voza o
kojim na dokazan naĉin mora biti upoznato vozno osoblje.
Nakon popisa voza, zaposleni iz TPJ ŢPCG koji je vršio popis voza u tretenicu, umnoţava
teretnice u potrebnom broju primjeraka, shodno odredbama STU dio A uz vaţeći red
voţnje, za putni list i za potrebe: polazne, usputne, stanice izmjene putniĉke garniture,
smjene voznog osoblja, kao i za potrebe jedinica za prevoza putnika za voĊenje
evidencija upotrebe, razmjene i korišćenja kola, shodno Saobraćajnom uputstvu 40,
Uputstva 90 i Sporazuma RIC, na osnovu koje se unose podaci u Izvještaj o prelazu
putniĉkih kola (Kol-41) kod primopredaje kola izmeĊu ŢPCG i ŢS od radnika Jedinice
prevoza putnika Bijelo Polje u cilju obraĉuna izvršenog rada kola, na bazi naturalnog
izravnanja.
1.12 Putokazne table
Imaoci kola i ŢP korisnici kola, koji vrše razmjenu i korišćenje kola prema Evropskom
planu razmjene kola (EWP) u meĊunarodnom saobraćaju moraju se prethodno
dogovoriti o informacijama koje treba postaviti u unutrašnjem i na spoljašnjem dijelu kola.
Postavljena saopštenja, ukrasne slike i reklame u putniĉkim kolima, a kod lokalnog
saobraćaja u EMG ne smiju biti u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom i etiĉkim
kodeksom, imaoca kola, kao i ŢP korisnicima kola, koja uĉestvuju u razmjeni i korišćenju
putniĉkih kola ili upravljaĉa infrastrukturom.
Reklame politiĉkog ili religioznog karaktera nisu dozvoljene.
Svaka kursna kola, izuzev poštanskih kola, snabdijevaju se sa spoljašnjim i unutrašnjim
putokaznim tablama i ploĉicama za brojĉano obiljeleţavanje u skladu sa taĉ.42
Sporazuma RIC i ĉl. 51 Pravilnika RIC , prema objavi UIC 580.
Spoljašnje putokazne table postavljaju se:


na stranama spoljnih zidova kola, pored svakih desnih ulaznih vrata,
ili, kada postoji odgovarajuća oprema, na unutrašnjoj strani prozora desnih ulaznih
vrata, shodno Prilogu V/1, Sporazuma RIC.
11
Unutrašnje putokazne table, postavljaju se u svakom pretprostoru u blizini ulaznih vrata.
Natpisi na spoljašnjim i unutrašnjim putokaznim tablama moraju se podudarati po tekstu i
formi.
Ploĉice sa rednim brojem kola moraju se postaviti:
 na spoljnoj strani kola u blizini svakih ulaznih vrata,
 ili kada oprema omogućava, na unutrašnjoj strani prozora svakih ulaznih vrata.
Unutrašnja ploĉica sa rednim brojem kola treba da bude postavljena u unutrašnjosti kola
u blizini unutrašnje putokazne table. Unutrašnje ploĉice za numeriĉko obiljeţavanje
treba, koliko je moguće, staviti iznad putokaznih tabli.
Putokazne table i ploĉice za brojĉano obiljeleţavanje rednih brojeva kursnih kola moraju
uvijek biti vidljive i pravilno ispisane. Spoljašnje ploĉice za brojĉano obiljeţavanje moraju
biti ĉitljive i kada su vrata otvorena.
Unutrašnje i spoljašne ploĉice moraju po svojim mjerama i ispisivanju odgovarati Prilogu
V/1, i nositi oznake vlasnika na prednjoj ili zadnjoj strani.
Dozvoljeno je navesti na putokaznoj tabli i redni broj kola u vozu.
Vanredna kursna kola odnosno kola koja se daju za zamjenu ili pojaĉanje redovnog kursa
moraju biti snabdjevena putokaznim tablama i obiljeţena ploĉicama za brojĉano
obiljeleţavanje rednih brojeva kursa.
Izuzetno, ako je ovo iz objektivnih razloga nemoguće, takva kola moraju biti obiljeţena
odgovarajućim naljepnicama (oglasnim listicama), ukljuĉujući i kola za prevoz automobila
korišćenih u vozu za prevoz praćenih automobila, smiju biti snabdjevena sa oglasnim
listicama na kojima je ispisana polaznu i krajnju stanicu kola, ispisanim ĉitko i štampanim
slovima, shodno taĉ.51 Pravilnik RIC.
Vozopratno osoblje koje posjeda i prati voz sa prevozom putnika u meĊunarodnom
saobraćaju odgovorno je za blagovremeno i pravilno postavljanje i skidanje putokaznih
tabli i ploĉice za brojĉano obiljeleţavanje rednih brojeva kursna kola.
Ovaj izuzetak se ne odnosi na kola u lokalnim putniĉkim vozovima.
Kod klasiĉnih garnitura i EMG (412-416) vozova za prevoz putnika u lokalnom
saobraćaju, prva i poslednja kola u vozu moraju biti snabdjevena putokaznim tablama, a
kod saobraćaja EMG CAF ĉeone strane motora (A1) i (A2) i boĉne strane kola „B“ na
displeju moraju imati pravilno ispisanu krajnju stanicu na relaciji saobraćaja voza.
Putokazne table na kolima lokalnih putniĉkih vozova treba da sadrţe:
-
polaznu i krajnu stanicu (krupnim slovima),
po potrebi vaţnije odvojne stanice (manjim slovima),
ime domovne stanice, znak sopstvenosti i logotip ŢPCG.
12
Kola u lokalnom saobraćaju obiljeţavaju se putokaznim tablama bez tablice (numeratora)
o rednim brojevima kola u vozu.
Putokazne table i ploĉice za brojĉano obiljeleţavanje rednih brojeva kursna kola, kao i
putokazne table za kola u lokalnom saobraćaju priprema i obezbjeĊuje imalac kola.
U lokalnom (unutrašnjem) saobraćaju za postavljanje i skidanje putokaznih tabli iz polazne
i obrtne stanice voza odgovorno je vozopratno osoblje (klasiĉne agrniture i EMG 412-416)
a kod EMG CAF mašinovoĊa i kondukteri voza odgovorni su za pravilan natpis na ĉeonim
stranama motora (A1 i A2) i boĉnoj strani kola „B“ na displeju na kome mora biti pravilno
ispisana krajnja stanica (odredišta) na relaciji saobraćaja voza.
1.13 Njega putniĉkih kola
ŢP koje uvrštava i vrši razmjenu kola u meĊunarodnom saobraćaju odgovorno je za
njihovo ĉišćenje. ŢP mora da se postara da u otpremnoj stanici (lokalnog i
meĊunarodnog voza) za predmetni prevozni put stanje ĉistoće spoljašnjeg i unutrašnjeg
dijela kola i EMG bude u skladu sa zahtjevima kvaliteta za ĉišćenje i naĉina provjere
ĉistoĉe u putniĉkim kolima, koji su navedeni u Prilogu IV Sporazuma RIC. Posebnu
paţnju kod toga treba pokloniti higijeni i opremi toaleta i umivaonika.
Svako ŢP mora da se postara da se u krajnjoj stanici putniĉkih kola obavi jedno temeljno
unutrašnje ĉišćenje u skladu sa zahtjevima kvaliteta za ĉišćenje vozila koji su navedeni u
Prilogu IV Sporazuma RIC. Iz tih razloga ŢPCG organizovao je obradu putniĉkih
garnitura (pripremu, ĉišćenje, namirenje vodom i dr.) za prevoz putnika u Jedinici njege
kola Bar, prema Poslovniku o radu jedinice njege kola Bar i Planu ĉišćenja i pranja
putniĉkih kola Jedinice prevoza putnika Bar, koja je ujedno i domovna stanica kola
vlasništva ŢPCG.
Posebo treba voditi raĉuna o propisanim ciklusima njege kola u pogledu pranja i
ĉišćenja, kontrole osvjetljenja, grijanja, ispravnosti sanitarnih ureĊaja, namirenju kola
vodom i sanitarnim materijalom kao i o ĉištoći grejnih ureĊaja, korpi za otpadke,
vakumskih toaleta putniĉkih kola, rukohvata i kompletne opreme putniĉkih kola.
Putniĉka kola (Alm61, Blm61, B, WL, Ac, Bc, AcBc, WR, AR/BRt i Salonska kola)
namijenjena prevozu putnika u meĊunarodnom saobraćaju, kao i lokalnom saobraćaju
(EMG 412-416 i EMV CAF) moraju se prema Planu ĉišćenja i pranja putniĉkih kola
podvrgnuti odreĊenoj vrsti njege kola, u Jedinici njege kola Bar i polaznim i obrtnim
stanicama. Namirenje EMG 412-416, EMG CAF i putniĉkih kola u lokalnom saobraćaju
sanitarnim materijalom vrše polazne i obrtne stanice vozova, tj. Jedinice prevoza putnika
Bar, Podgorica i Bijelo Polje.
U meĊunarodnom saobraćaju, ĉišćenje kola za ruĉavanje, kola za spavanje i kola sa
leţajevima (za noćnu ponudu) obaveza je operatera koji pruţa uslugu u tim kolima.
13
Operater, izmeĊu ostalog, mora da uredi:
- dostavu, odlaganje i ĉišćenje posteljine i pokrivaĉa,
- pripremanje odeljaka u noćni ili dnevni poloţaj, u kolima sa leţajevima ili kolima za
spavanje.
Stanje ĉistoće putniĉkih kola i EMG 412-416 i EMG CAF kao i praţnjenje zatvorenih
toaletnih sistema mora odgovarati odredbama taĉ. 7 sa oznaĉavanjem prema taĉ. 42
Sporazuma RIC.
Kod primopredaje kola u prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje, kola sa nedostacima
ĉistoće treba olistati sa obrascem M. Nepravilnost se unosi u Knjiţicu neispravnosti i
kvarova (TK-69 obrazac X). Ako zbog nedovoljne ĉistoće, ukupno stanje kola ne
omogućava putnicima korišćenje, na primer tvrdokorna prljavština, ovo daje za pravo da
se kola iskljuĉe iz saobraćaja.Kola se moraju olistati sa listicom predvidenom prema
obrascu K i postupati saglasno taĉ. 8 Sporazuma RIC.
Ako su u vezi sa neĉistoćom kola, sprovedeni posebni radovi ĉišćenja, odnosni troškovi
mogu biti stavljeni na teret ŢP-u uvrstiocu kola u sastav garniture voza.
Kola sa zatvorenim toaletnim sistemom se, u pravilu, od strane vlasnika moraju
negovati. Izuzeci, kao i sluĉajevi prihvatanja troškova od strane ŢP korisnika moraju biti
dogovoreni izmeĊu ţelezniĉkih preduzeća u okviru posebnog ugovora.
U zavisnosti od vremena zadrţavanja kola na kolosjecima njege kola, sprovodi se:
-
temeljno ĉišćenje, sa obaveznom dezinfekcijom kola,
redovno ĉišćenje i pranje kola sa obaveznim tretmanom dezinfekcije sanitarnih
ureĊaja i dezodoracije,
malo ĉišćenje,
ambulantno ĉišćenje,
pooštrena dezinfekcija cijelih putniĉkih kola se vrši u sluĉaju da su se u njima
prevozili putnici sa zahtijevanom izolaciom, pri prevozu bolesnika koji boluju od
zaraznih bolesti, poslije prevoza umrlih lica i kod proglašene epidemije.
1.13.1 Temeljno ĉišćenje kola
Podrazumijeva ĉišćenje putniĉkih kola i EMG, spolja i iznutra i vrši se u zavisnosti od
vremena eksploatacije kola u cilju obezbjeĊenja potrebnog osnovnog nivoa ĉišćenja i
komfora za normalni rad, i to:
-
za kola iz meĊunarodnog saobraćaja (kursna kola) u vremenu od 6 do 8 dana;
za kola u unutrašnjem (lokalnom) saobraćaju 8 do 10 dana.
Temeljno ĉišćenje je obavezno i sprovodi ga domovna stanica kola, putem Jedinice
njege kola Bar i obuhvata dvije osnovne cjeline:
a) ĉišćenje spoljašnjosti putniĉkih kola, (spoljno ĉišćenje kola) i
b) ĉišćenje unutrašnjosti putniĉkih kola, (unutrašnje ĉišćenje kola).
14
1.13.2 Generalno ĉišćenje kola
Podrazumijeva potpuno ĉišĉenje putniĉkih kola i EMG, spolja i iznutra, jedan put u šest
mjeseci, a sprovodi ga domovna stanica kola. Generalno ĉišćenje obuhvata, pored
operacija predviĊenih temeljnim ĉišĉenjem i dodatno spoljnje i unutrašnje ĉišćenje
putniĉkih kola, npr.“pranje krova i ĉeonih strana kola“ i dr.
1.13.3 Redovno ĉišćenje i pranje kola
Redovno ĉišćenje i pranje kola podrazumijeva ĉišćenje i pranje putniĉkih kola i EMG, sa
obaveznim namirenjem vodom i sanitarnim materijalom, kada je zadrţavanje garniture
na kolosjecima za ĉišćenje duţe od 90 minuta. Obavlja se jadanput dnevno bez obzira
na broj obrta kola u sastavu putniĉke garniture u toku dana, sa posebnim nadzorom
nad:
-
pranjem i ĉišćenjem pepeljara, kutija i korpi za otpadke;
dezinfekciju i dezodoraciju sanitarnih ĉvorova;
ĉišćenje prelaznica i stepenica od leda i snijega u zimskim uslovima.
Na redovno, temeljno i generalno ĉišćenje upućuju se tehniĉki ispravna putniĉka kola.
1.13.4 Malo ĉišćenje kola
Malo ĉišćenje podrazumijeva ĉišćenje kola i EMG u polaznim i obrtnim stanicama ĉije je
bavljenje na kolosjeku za ĉišćenje je ispod 90 minuta, a najmanje 30 minuta.
Malo ĉišćenje obuhvata:
-
otklanjanje otpadaka i druge neĉistoće;
praţnjenje pepeljara i korpi za otpadke;
uklanjanje upotrijebljene ambalaţe, hartije i drugog materijala;
brisanje i ureĊenje odeljaka za putnike;
brisanje sanitarnih prostorija vlaţnom krpom, dezinfikovanje, dezodoraciju i
domirenje sanitarnim materijalom;
brisanje vlaţnom krpom, kvaka, rukohvata i mehanizama za zakljuĉavanje vrata;
nadopunjavanje rezervoara za vodu.
1.13.5 Ambulantno ĉišćenje kola
U meĊunarodnim vozovima sa trajanjem voţnje više od 6 ĉasova, neophodni su usputni
radovi ĉišćenja unutrašnjosti kola, prema Prilogu IV Sporazuma RIC. Vrijeme sa
potrebnim ĉišćenjem odreĊeno je od strane ŢP-a imaoca kola.
Sledeće prostorije kola moraju da budu zakljuĉane i na vratima oznaĉene
piktogramom prema obrascu S.
– u kojima se nalaze vaţni ureĊaji koji nisu sposobni za rad,
– koje ne mogu da se oĉiste u toku puta zbog suviše jake zaprljanosti ,
– u kojima nedostaje voda u sanitarnim instalacijama, i sl.
15
Osoblje koje prenosi materijal za ĉišćenje i vreće za otpatke, mora to da ĉini na
takav naĉin da pri prolazu kroz kola i naroĉito kroz kola za ruĉavanje, ne izaziva
smetnje putnicima i korisnicima restorana kola.
Ambulantno ĉišćenje obuhvata:
brisanje rukohvata i kvaka na ulaznim vratima;
praţnjenja pepeljara i kutija za otpadke;
skupljanje grubih otpadaka u odeljcima, hodniku i sanitarnim prostorijama;
odrţavanje primjerne ĉistoće u sanitarnim prostorijama, sa dezinfekcijom i
dezodoracijom;
- domirenja sanitarnim materijalom;
- dezodoracija platformi i hodnika kola.
-
1.13.6 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija putniĉkih kola
Dezinsekcija putniĉkih kola i EMG vrši se odgovarajućim aparatom za raspršivanje
insekticida, obavezno jedan put mjeseĉno u istom vremenskom ciklusu. Upotrebljava se
insekticid koji nije štetan po zdravlje ljudi, nesmije djelovati na kvalitet namirnica i
ostavljati tragove na materijalima u unutrašnjosti putniĉkih kola. Vrši se dva puta godišnje
(proljeće i jesen), u cilju uništavanja glodara. Ako se koriste sredstva opasna po
zdravlje ljudi, deratizacija se mora završiti prije puštanja kola u saobraćaj sa
upoznavanjem radnika njege kola sa njegovim djestvom radi odgovarajuće zaštite liĉne
zaštite u toku rada.
Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) moraju biti odobrena od
nadleţnih organa, a njihova efikasnost provjerena.
Rukovanje dezinfekcionim sredstvima opasnim za zdravlje ljudi, vrše samo ovlašćene i
struĉne, kadrovski osposobljene organizacije. Izuzetno, dezinfekciju sanitarnih ĉvorova
putniĉkih kola mogu obavljati struĉni radnici njege kola u toku samog ĉišćenja kola, koji
moraju koristiti potrebna higijensko-tehniĉka zaštitna sredstva u skladu sa propisima o
zaštiti na radu.
Za njegu kola mogu se upotrijebiti samo potrošni materijali koji nijesu opasni po ljudsko
zdravlje i kojim se ne zagaĊuje i ne ugroţava ţivotna sredina.
Pravilnikom o njezi ţeljezniĉkih kola i motornih vozova (Pravilnik 258) propisane su
obaveze za ĉišćenje i njegu putniĉkih kola kao i normativi za odreĊene operacije kod
ĉišćenja i namirivanja ţeljezniĉkih putniĉkih kola.
1.14 Upotreba duvanskih proizvoda u vozu
Na osnovu ĉlana 4 i 24 Zakona o ograniĉenju upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori
zabranjeno je pušenje u svim vozovima za prevoz putnika koji saobraćaju na prugama
ţeljezniĉke infrastrukture Crne Gore. Domovne stanice putniĉkih kola su duţne da na
vidno mjesto u kolima bude istaknut piktogram o zabrani pušenja tokom voţnje u
lokalnom (unutrašnjem) i meĊunarodnom saobraćaju.
16
2. MEĐUNARODNI PREVOZ
17
2.1 Pregled vozova za prevoz putnika iz
međunarodnog prevoza
Broj
voza
Naziv
voza
Relacija
saobraćaja
Saobraćajni
rang
Tarifski
rang
Primjedba
1
2
3
4
5
6
431
Tara
Beograd-Bar
Inter City
putnički
Saobraća:
do 5.6.i od 8.9.2015.
430
Tara
Bar-Beograd
Inter City
putnički
Saobraća:
do 6.6 .i od 9.9.2015.
431
Tara
Beograd-Bar
Inter City
putnički
Saobraća:
6.6.-7.9.2015.
430
Tara
Bar-Beograd
Inter City
putnički
Saobraća:
7.6. - 8.9.2015.
433*)
Lovćen
Beograd-Bar
brzi
putnički
Saobraća:
do 4/5.6. i od 7/8.9.2015.
432*)
Lovćen
Bar-Beograd
brzi
putnički
Saobraća:
do 5/6.6. i od 8/9.9.2015.
433
Lovćen
Beograd-Bar
brzi
putnički
Saobraća:
5/6.6.-6/7.9.2015.
432
Lovćen
Bar-Beograd
brzi
putnički
Saobraća:
6/7.6.-7/8.9.2015.
1137
Panonija
Subotica-Bar
brzi
putnički
1136
Panonija
Bar-Subotica
brzi
putnički
1343
Auto-voz
Beograd-Bar
brzi
putnički
1342
Auto-voz
Bar-Beograd
brzi
putnički
12433*)
brzi
Beograd-Bar
brzi
putnički
od 14/15.12.2014.g.
do opoziva.
12432*)
brzi
Bar-Beograd
brzi
putnički
od 14/15.12.2014.g.
do opoziva.
Saobraća:
do 5/6.6. i od 6/7.9.2015.
Saobraća:
do 6/7.6. i od 7/8.9.2015.
Saobraća:
5/6.6.- 6/7.9.2015.
Saobraća:
6/7.6.-7/8.9.2015.
*) vozovi 12432/12433 saobradaju do uspostavljanja redovnog saobradaja na pruzi Beograd-Bar tj. do
saniranja oštedenja na dijelu pruge koja pripada Železnicama Srbije
18
2.2 Saobraćaj kursnih kola
U meĊunarodnom saobraćaju u sastav putniĉke garniture saobraćaju unaprijed
dogovorena kursna kola.
Pod kursnim putniĉkim kolima podrazumijevaju se sopstvena i strana kola koja saobraćaju
u meĊunarodnim putniĉkim vozovima izmeĊu dvije ili više ţeljezniĉkih uprava, a njihova
relacija saobraćaja nije ista kao što i relacija osnovne garniture voza.
Kursna putniĉka kola mogu biti:
redovna kursna kola, ĉiji je saobraćaj unaprijed ugovoren za odreĊenu
relaciju i odreĊeni voz i za cijeli period vaţenja reda voţnje ili odreĊeno
vrijeme;
vanredna kursna kola, koja se dodaju kao pojaĉanje redovnim kursnim
kolima ili ĉiji se saobraćaj bilo pojedinih kola, bilo cijelih vozova odreĊuje
posebnim sporazumom izmeĊu zainteresovanih ţeljezniĉkih uprava od
sluĉaja do sluĉaja.
-
-
Pregled redovnih kursnih kola objavljuje se za svaki red voţnje od Sluţba za razmjenu
ţeljezniĉkih vozila (EVF) i u Evropskom planu razmjene kola (EWP) od Evropskog foruma
za izradu reda voţnje (FTE) kao i izmjene u meĊunarodnom redu voţnje, u toku perioda
njegove vaţnosti, sa sljedećim podacima:
-
broj kursa, razliĉit za svaku relaciju,
polazna i krajnja stanica i najvaţnije stanice prevoznog puta,
koliĉina i vrsta kola (serija) za svaku relaciju,
znak ŢP imaoca kola, odnosno kompanije koja razmjenjuje kola u toku reda voţnje,
vrsta grijanja kojim kola moraju biti opremljena,
broj voza u koji se kola uvrštavaju,
najveća dopuštena brzina i procenat koĉenja kola.
Kada kola redovnog ili vanrednog kursa su iskljuĉena iz saobraćaja zbog neispravnosti,
oštećenja, gubitka veze vozova, odbijanja prijema, neprohodnosti pruge, prekida
sobraćaja ili usljed bilo kojeg drugog razloga, jedinica prevoza putnika ŢPCG odnosne
stanice iz koje kola izostaju mora o tome telegramski dati
sledeće podatke
zainteresovanim:






datum iskljuĉenja,
broj kola, oznaku imaoca vozila (VKM) i redni broj kursa kola,
broj voza,
stanica sa koje su kola povuĉena iz saobraćaja,
razlog iskljuĉenja i, ukoliko je moguće, predviĊena duţina zadrţavanja,
vrsta i trĉanje uvrštenih kola za zamenu.
19
Iskljuĉena kola mogu se zamijeniti drugim kolima, iste vrste i klase, sposobnim za
razmjenu kola, po Sporazumu RIC. Struĉne sluţbe zainteresovanih ŢP i ŢP imalac kola
izveštavaju se o izmjenama i povratku ovih kola.
Kada se iskljuĉena kola uvrste u saobraćaj ili se vrate ŢP imaocu kola, nadleţne struĉne
sluţbe za razmjenu ţeljezniĉkih vozila ŢP korisnika i ŢP imaoca kola moraju biti
obaviještene, prema Prilogu I, rubrika 6 Sporazuma RIC.
Na iskljuĉenih kola iz vozova za prevoz putnika u meĊunarodnom saobraćaju, moraju se
na mjestu definisanom Prilogom V/1 Sporazuma RIC postaviti odgovarajući obrasci
odnosno listice prema vrsti nepravilnosti (Obrasci K, L plava, L crvena, M i R1 i listice S
i S1 ) i postupati sa kolima u skladu sa taĉ.8 Sporazuma RIC.
Obrasci K, L plava, L crvena, M moraju biti odštampani na francuskom, njemaĉkom,
engleskom ili italijanskom jeziku.
Telegrame za iskljuĉenje odnosno ponovno ukljuĉenje kursnih kola, stranim ţeljezniĉkim
upravama i njihovim struĉnim sluţbenim za razmjenu kola i jedinicama treba davati na
jednom od UIC jezika: francuskom, njemaĉkom, engleskom ili italijanskom jeziku.
Sadrţaj telegrama i ostale odredbe nalaze se u paragrafu 9, Pravilnika RIC i Sporazumu
RIC kojim se bliţe definiše razmjena i korišćenje putniĉkih kola.
U sluĉaju potrebe dodavanja neugovorenih (vanrednih kursnih kola) dodatnih kola za
pojaĉanje, mora se putem nadleţne struĉne sluţbe ŢPCG odnosno ŢS predhodno
zatraţiti saglasnost za saobraćaj kola od zainteresovaih ţeljezniĉkih uprava.
Ukoliko se saglasnost ne moţe unaprijed dobiti, o uvrštavanju kola uvrtioc kola, Jedinica
prevoza putnika ili struĉna sluţba ŢP telegramski obaviještava:
-
Prelaznu stanicu kursnih kola;
Krajnju stanicu kursnih kola;
ŢPCG, Sektor za meĊunarodni prevoz putnika, Podgorica;
“Ţeleznice Srbije“ a.d., Direkciju za prevoz, Sektor za prevoz putnika, Beograd;
Sluţbena mjesta zainteresovanih ţeljezniĉkih uprava, navedenih u Prilogu I,
rubrika 6 Sporazuma RIC.
Telegramsko obavještenje mora da sadrţi naziv ŢP imaoca kola (vlasnika kola), koliĉinu,
seriju, relaciji saobraćaja dodatih kursnih kola i mjestu uvrštavanja kola u voz.
Vanredna kursna kola odnosno dodatna kola za pojaĉanja redovnih kurseva obiljeţavaju
se rednim brojem kursa na sljedeći naĉin:
-
ako se jednim redovnim kursnim kolima dodaju još jedna dopunska kola pojaĉanja,
redni broj redovnog kursa doda broj 400,
meĊutim, ako se dodaju dvoja ili više dopunskih kola – pojaĉanja nekih redovnih
kursnih kola, onda se za svaka naredna kola – pojaĉanja redni broj redovnih kola
povećava za 100 jedinica za svaka sljedeća kola.
20
Na primjer, kada se pojaĉavaju redovna kola, EWP-om imaju redni broj 460 onda će redni
broj prvih dopunskih kola - pojaĉanja biti 460+400=860; odnosno kod više od jednih
dopunskih kola, onda je redni broj dopunski kola: 460+500= 960 i td.
Pregled redovnih kurseva sa potrebnim podacima i objašnjenjima nalaze se u STU dio A
uz vaţeći red voţnje u tabeli „Izvod iz Evropskog plana o dostavi kola (EWP)“.
Ukoliko umjesto iskljuĉenih kursnih kola vlasništva ŢPCG, strana ţeljeznica uvrsti svoja
kola, neophodno je da polazna stanica kursnih kola ŢPCG uvrsti odgovarajuća kola
ŢPCG radi zamjene, najkasnije prilikom drugog povratka ovog kursa. Ako se ovako ne
postupi od ŢP uvrstioc kola, koje je zamjenilo iskljuĉena kola, moţe zahtijevati da
planiranu dostavu po EWP-u preuzme do kraja vaţenja reda voţnje.
2.2.1 Postupak sa oštećenim kolima i prevoz kola van sluţbe
Oštećena kola u principu treba da opravi ŢP imalac. Ipak je ŢP, gde je nastala ili
primijećena šteta, duţno da kola osposobi za voţnju tako da kola prevozu van sluţbe na
sopstvenim toĉkovima do odredišta koje ŢP imalac kola navede a da se pritom ne
ugroţava bezbijednost saobraćaja.
Imalac kola mora da na zahtjev ŢP korisnika dostavi potrebne elemente o kolima da bi
kola mogla da se oprave u radionici kod ŢP korisnika.
ŢP korisnik je, duţno da, ako je moguće, osposobi kola da budu upotrebljiva.
Ako je iznos troškova opravke (van rezervnih dijelova i troškova prevoza koje
obezbeĊuje imalac) veći od 1.000,00 EUR-a, opravka se ne moţe izvršiti bez saglasnosti
imaoca kola. Ako imalac kola ne reaguje u roku od 4 radna dana (iskljuĉujući subotu),
radovi na opravci će biti izvršeni.
U principu, troškove opravke kola treba da snosi onaj ko je odgovoran za štetu.
Kola sa nedostacima koji nisu otklonjeni, a koji ne utiĉu na sposobnost za upotrebu, kola
se olistavaju se listicama prema obrascu M odnosno K na kojima treba oznaĉiti
nedostatke.
Za kola koja ne mogu da se vrate u domovinu u skladu sa taĉ. 11.5 i 11.6 Sporazuma
RIC naĉin postupanja dogovaraju ŢP korisnik i imalac kola.
Kod primopredaje kola, prijemno ŢP odluĉuje, i njegova odluka je obavezna za predajno
ŢP, da li su kola sposobna da produţe voţnju u sastavu voza bez opasnosti po
saobraćaj ili se moraju natovariti.
Kola koja se nalaze van sluţbe vraćaju se što je prije moguće njihovom imaocu.
Putniĉka kola, koja su van sluţbe, kreću se prvestveno putniĉkim vozovima vodeći
raĉuna o potrebnom kretanju.
21
Stanica koja kola ukljuĉuje u saobraćaj za redovan kurs ili ih vraća van sluţbe imaocu
(vlasniku kola), telegramski izvještava:
struĉnu sluţbu imaoca kola i polaznu stanicu kursa, sa naznaĉenjem imena stanice
koja ih ukljuĉuje u redovan kurs ili vraća za domovnu stanicu van sluţbe,
- dan ponovnog ukljuĉivanja ili vraćanja (van sluţbe) kursnih kola,
- broj voza,
- znak imaoca kola, seriju i broj kola.
Povratak oštećenih i neispravnih kola van sluţbe koja su korišćena u redovnoj razmjeni
kola tokom izvršenja reda voţnje, treba u skladu sa taĉ. 14 Sporazuma RIC samo da budu
navedena (kao podatak iz Kol-41), ali ne i uzeta u obzir u obraĉunu rada kola (obrazac O i
obrazac T ). kod naturalnog izravnanja dugovanja i potraţivanja, po osnovu izvršenog rad
putniĉkih kola.
-
Prevoz kola u teretnim vozovima mora i dalje da bude samo u izuzetnim situacijama i
mora se usaglasiti sa imaocem, a prevoz ošteĉenih kola ili obrtnih postolja natovarenih
na teretna kola, kao i obezbjeĊenje dijelova za zamjenu mora se izvršiti u skladu sa taĉ.
11 i 12 Sporazuma RIC.
Troškove za prevoz kola snosi imaoc kola ili imaoci koji su u razmjeni i korišćenju
uĉestvovali, izuzev u sluĉaju oštećenih kola kada troškove snosni onaj ko je odgovoran
za nastalu štetu, o ĉemu se moraju obavijestiti struĉne sluţbe ukljuĉenih imalaca kola,
shodno Prilogu 1, rubrika 6 Sporazuma RIC.
Kod prevoza van sluţbe kola se olistavaju listicom (obrazac B) sa upisanom uputnom
stanicom, koji se zalijepi na obe strane kola na predviĊenom polju za olistavanje prema
Prilogu V/1 Sporazuma RIC.
2.3 Uzorci sastavljanja telegrama na stranom jeziku
Davanje telegrama o iskljuĉenim, zamijenjenim, dodatnim kolima za pojaĉanje redovnog
kursa i ponovo uvrštenim kursnim kolima u saobraćaj, vrši se u skladu sa paragrafom 9,
Pravilnika RIC.
Kada kola redovnog ili vanrednog kursa ne mogu da saobraćaju usljed oštećenja, gubitka
veze vozova, odbijanja prijema, prekida saobraćaja na pruzi (više sile) ili usljed bilo kog
drugog razloga, stanica od koje kola izostaju, mora o tome telegramom izvijestiti:
-
polaznu i krajnju stanicu kursa,
prelazne stanice kursa,
sluţbene jedinice imaoca kola, navedene u Prilogu I, rubrike 5 Pravilnika RIC.
Ako se iz stanice iskljuĉenja kursnih kola ne mogu dati kola za zamjenu, telegramsko
obavještenje se dostavlja najbliţoj stanici koja se smatra da moţe dati zamjenu kola.
22
U telegrafskom izvještaju iz stava drugog mora se navesti:
-
datum iskljuĉenja kola,
broj voza
stanica u kojoj su kola iskljuĉena
polazna i krajnja stanica kursa, sa naznaĉenjem broja kursa iz EWP-a, ako je u
pitanju redovan kurs,
znak imaoca, serija i broj kola,
razlog iskljuĉenja kola,
naznaĉiti vrstu oštećenja na kolima,
da li je data zamjena za iskljuĉena kola,
naznaĉiti prelaznu graniĉnu stanicu u kojoj kola moraju biti iskljuĉena, ako kola data
za zamjenu ne mogu saobraćati na cijelom prevoznom putu,
pribliţne neupotrebljivosti iskljuĉenih kola i da li će kola biti vraćena u svoj kurs ili
neće,
da li kola za zamjenu redovnog kursa zamijenila ţeljeznica zaduţena za dostavu
kursnih kola ili će kola biti zamijenjena iskljuĉenim redovnim kursnim kolima, koja
će u meĊuvremenu biti opravljena.
Kada se iskljuĉena kursna kola ponovo ukljuĉuju u saobraćaj u redovni kurs ili vraćaju
prazna, stanica koja ih ponovo ukljuĉuje ili vraća duţna je da o tome telegrafski izvijesti
struĉnu sluţbu imaoca kola, po Prilogu I, rubrika 5 Pravilnika RIC i polaznu stanicu kursa.
U cilju brţeg i lakšeg sastavljanja telegrama od strane ovlašćenog radnika ŢP korisnika
kola, daju se uzorci kako treba sastaviti telegram na stranom jeziku.
MeĊunarodni telegram se oznaĉava oznakom „Serv.“ i brojem. Telegrami se pišu
latiniĉnim pismom na jednom od jezika predviĊenih meĊunarodnim propisima UIC-a
(francuskom, njemaĉkom, engleskom ili italijanskom jeziku).
Telegrami za unutršnji (lokalni) saobraćaj oznaĉavaju se brojem i velikim slovom latinice
iza broja telegrama (poslovni „F“, ostali telegrami “S“) zavisno od vrste telegrama.
Svaki telegram mora sadrţavati tri glavna dijela: zaglavlje, tekst i potpis pošiljaoca.
Telegram mora biti napisan u saţetom obliku, jasno, ĉitko, znacima i slovima razumljivim
i samo sa neophodnim podacima.
Izrazi uĉitivosti i titule pošiljaoca, koje nijesu neophodne, nijesu dopuštene.
Uzorci telegrama koji se daju ovom taĉkom numerisani su brojevima kao brojevima i
slovima. Uzorak oznaĉen brojem sadrţi nazive ţeljeznica i stanica (adresa telegrama) i
sadrţaj telegrama.
Uzorak oznaĉen brojem i slovom sadrţi samo sadrţaj telegrama.
Radi lakšeg sastavljanja telegrama dat je jedan primjer kao da su kola iskljuĉena iz
saobraćaja, pa o tome treba obavijestiti zainteresovane ţeljeznice, imaoce kola i stanice.
23
SERV
5 DE BAR DU 15.12.2014.BUDAPEST KEL.,SUBOTICA, MAV BUDAPEST a la gare:
Subotica, Beograd ŽS, Kelebija MAV Budapest
A LA DATE DU 15.12.2014.AU TRAIN 1136 A LA GARE BAR VOITURE WL 425 MAV EWP
3525, BUDAPEST KEL - BARA CAUSE DE LA PORTE ENDOMAGEE ONT ETE MISES
HORS DE ERVICE LA VOITURE N EST PAS REMPLACEE.
LA GARE Bar- Marković
Na osnovu prikazanih uzoraka najpogodnije je pripremiti priruĉne obrasce i u njima ruĉno
upisivati odgovarajuće podatke i tako sastaviti telegram koji će se otpremiti.
Priruĉne obrasce za sastaviljanje telegrama pripremiti na francuskom jeziku, prema
Uzorku br.1 ili njemaĉkom jeziku, prema Uzorku 2.
Davanje telegrama na jednom od stranih jezika UIC, ne iskljuĉuje obavezu, u lokalnom
saobraćaju, davanje na crnogorskom jeziku, a sa Republikom Srbijom na srpskom jeziku
u duhu vaţećih propisa radio-tlegrafskog saobraćaja.
UZORAK br. 1
Sastavljanje telegrama o iskljuĉenim kolima.
Nazivi ţeljeznica i stanica, kao i sadrţaj telegrama daje se na francuskom jeziku.
SERV No........................
DE.........................
DU...........................................
(telegram br.) (br.telegrama)
(iz) (naziv stanice)
(od)
( datum)
BAR, PODGORICA,BIJELO POLJE, BEOGRAD, SUBOTICA, KELEBIJA, BUDAPEST
KEL.
ŽS – SEKTOR ZA PREVOZ PUTNIKA (PUTNIĈKI SAOBRAĆAJ), ŽS SEKTOR ZA
SAOBRAĆAJNE POSLOVE MAV BUDAPEST .
A LA GARE: PODGORICA, BEOGRAD, SUBOTICA, BUDAPEST KEL.
(stanici)
A LA DATE DU ..................................AU TRAIN No.........................................................
(dana)
(naziv stanice)
(kod voza )
(broj voza)
A LA GARE
..........................................VOIUTURE...............................................................................
(u stanici)
(naziv stanice)
( kola)
(serija)
...........................................................................................................................................
(individualni broj kola,znak sopstvenosti, EWP broj kursa, redni broj kola, relacija
saobraćaja)
A CAUSE DE .....................................................................................................(zbog)
DEFAULT TEHNIQUE - Tehniĉki nedostatak
24
ECLAIRAGEL DEFECTUEUX - Neispravno svijetlo
LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DEFECTUEUSES - Neispravno grijanje
LA PORTE ENDOMMAGEE- Oštećena vrata
LA CHEEBANDAGE RELA - Labav obruĉ toĉka
A ETE MISE HORS DE SERVICE (bila su izbaĉena)
LA VOITURE N'EST PAS REMPLACEE (kola nijesu zamijenjena)
DU TRAIN NO
(broj voza)
LA GARE.........................................................................................................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
UZORAK br.1a
A LA DATE DU.......................DANS LA COMPOSITION....................................................
(dana )
(datum)
(kod voza broj)
DU TRAIN
.........................................LA VOITURE.....................................................
(broj voza)
(kola)
(serija)
D ORDRE
....................................EWP...........................................................................
(redni broj)
(broj EWP-a)
N EST PAST REMPLACEE.................................................................................................
(kola nijesu zamijenjena)
LA GARE..............................................................................................................................
(satanica)
(naziv stanice i potpis)
Ukoliko je izgubljena veza odgovarajućih kursnih kola, od voza na voz, a dostavu vrši
ŢPCG ili strane ţeljezniĉke uprave, datom nazivu ţeljezniĉkih uprava i stanica potrebno je
dodati sljedeći sadrţaj telegrama na francuskom jeziku:
UZORAK br.1b
A LA DATE DU....................................DANS LA COMPOZITION.......................................
(dana )
(datum)
(kod voza broj)
DU TRAIN
.......................................
(broj voza)
MANQUENT LES WAGONS
(nedostaju kola broj)
............................EWP................................................
(redni broj kola)
(EWP)
(BROJ EWP-a)
A CAUSE DE MANQUE DE CORRESPONDANCE LA GARE DE................................
(zbog gubitka veze u stanici)
(naziv stanice)
LES VAGONS SERONT EXPREDIES PAR LE TRAIN
...............................................
(otpremljena vozom broj)
(broj voza)
DE.....................................POUR....................EN L EWP...................................................
(iz)
(naziv stanice)
(za) (naziv stanice)
(u EWP-u)
LA GARE...................................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
25
UZORAK br.2
Sastavljanje telegrama o iskljuĉenim kolma:
Naziv ţeljezniĉkih uprava i stanica dat na njemaĉkom jeziku.
SERV
.........................DE................................VOM.....................................................
(telegram br.) (br. telegrama) (iz) (naziv stanice)
(od)
(datum)
PODGORICA, BIJELO POLJE, BEOGRAD, SUBOTICA, KELEBIJA, BUDAPEST KEL.
ŽS SEKTOR ZA PREVOZ PUTNIKA (PUTNIĈKI SAOBRAĆAJ), ŽS SEKTOR ZA
SAOBRAĆAJNE POSLOVE
MAV BUDAPEST.
AM..............................................BEI ZUG.........................................................................
(dana)
(datum)
(kod voza)
(broj voza )
WURDE IM BAHNOF..............................VAGEN..............................................................
( u stanici)
(naziv stanice)
(kola)
..........................................................................................................................................
(individualni broj kola, znak sopstvenosti, EWP broj kursa, redni broj kola , relacija
saobraćaja)
WEGEN DES.......................................................................................................
(zbog)
TEHNISCHEM MANGELS - Tehniĉkog nedostatka
BELEUCHUNGSSCHADENS - Neispravnog osvjetljenja
HEIZUNGSSCHADENS - Neispravnog grijanja
TURENSCHADENS - Oštećenih vrata
PUFFERCHADENS - Oštećenog odbojnika
LOSER RADREIFEN - Labavog obruĉa toĉka
AUSGESETZ ERSETZT KONNTE NICHT GESTELLT WERDEN
(iskljuĉena)
(zamjena kola nije data )
AUSGESETZZTER WAGEN ROLLT MIT GUTERZUG No.................NACH HEIMAT
(iskljuĉena kola se vraćaju sa teretnim vozom broj)
(br. voza) (za domovinu)
BAHNOF............................................................................................................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
Ukoliko nijesu dostavljena kola redovnog kursa u meĊunarodnom saobraćaju a dostavu
vrši ŢPCG, datom nazivu ţeljezniĉkih uprava i stanica potrebno je dodati sljedeći sadrţaj
telegrama na njemaĉkom jeziku.
26
UZORAK br.2a
AM...........................BEI ZUG.................................DER WAGEN....................................
(dana)
(datum)
(kod voza) (broj voza )
(kola )
(serija kola)
ORD Nr...................................EWP.................................. WURDE NICHT GESTELLT
(broj)
(redni broj)
(EWP broj)
(nijesu dostavljena)
BAHNHOF........................................
(stanica)
(naziv stanice i potpis)
Ukoliko je izgubljena veza odgovarajućih kursnih kola, od voza na voz, a dostavu vrše
strane ţeljezniĉke uprave ili ŢPCG, datom nazivu ţeljezniĉkih uprava i stanica potrebno je
dodati i sljedeći sadrţaj telegrama na njemaĉkom jeziku.
UZORAK br.2b
AM..................................
FEHLEN BEI ZUG..................................................................
(dana) (datm)
(nedostaju kod voza br)
(broj voza)
WAGEN ANSCHLUSSVERSAUMNISSES DIE KURSWAGEN
(zbog gubitka veze kursnih kola EWP)
EWP Nr..........................VON...................................NACH..................................................
(EWP)
(broj EWP-a)
(iz) (naziv stanice)
(za) (naziv stanice)
NACHFUHRUNG ERFOLGT MIT ZUG.......................REICHUNG ZU EWP Nr.................
(dalja otprema slijedi vozom)
(broj voza) (uvršten uz EWP broj)
(broj EWP-a)
NACH............................................................
(za)
(stanica u koju se upućuju kola)
BAHNHOF....................................................
( stanica)
(naziv stanice i potpis)
27
2.4 SASTAVI MEĐUNARODNIH VOZOVA
Sastavi putniĉkih garnitura odreĊeni su koliĉinom, vrstom, serijom kola, relacijom
saobraćaja i periodom saobraćaja (voza i kursnih kola), redosledom uvrštavanja kola u
putniĉku garnituru na relaciji saobraćaja voza.
28
430
IC TARA
100 km/h
100%
Bar (9.00) - (9.54) Podgorica (10.00) - (12.04) Bijelo Polje (12.30) (12.42) Vrbnica (13.02) - (19.59) Beograd
680 t
Max.14;
R
a)
b)
a)
F
F
a) c)
d)
F
A
AB
A
WR/BRt
A
Aeelm61
DDam
867 ŽS
466 ŽS
465 ŽS
864 ŽPCG/ŽS
463 ŽS
462 ŽPCG
881 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
do 6.6.2015.g.*
i od 9.9.2015.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
a) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
b) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Odjeljak 1 R za domaćina voza
* voz br.430 saobraća od opoziva saobraćaja voza br.12432 (uspostavljanja redovnog
saobraćaja na pruzi Beograd-Požega-Vrbnica gr.-Bar) do 6.6.2015.g. i od 9.9.2015.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120km/h
(DDam kola: v=100 km/h).
29
431
IC TARA
100 km/h
100%
Beograd (9.10) - (16.15) Vrbnica (16.35) - (19.24) Podgorica (19.30) (16.48) Bijelo Polje (17.20) - (20.31) Bar
680 t
Max.14;
R
a)
b) c)
F
b)
d)
b)
F
F
Aeelm61
A
BRt/WR
A
AB
A
DDam
462 ŽPCG
463 ŽS
864 ŽS/ŽPCG
465 ŽS
466 ŽS
867 ŽS
881 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
do 5.6.2015.g.*
i od 8.9.2015.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
a) Odjeljak 1 R za domaćina voza
b) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
* voz br.431 saobraća od opoziva saobraćaja voza br.12433 (uspostavljanja redovnog saobraćaja
na pruzi Beograd-Požega-Vrbnica gr.-Bar) do 5.6.2015.g. i od 8.9.2015.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h).
30
430
IC TARA
100 km/h
100%
Bar (9.00) - (9.54) Podgorica (10.00) - (12.04) Bijelo Polje (12.30) (12.42) Vrbnica (13.02) - (19.59) Beograd
680 t
Max.14; R
a)
b)
a)
a) c)
d)
F Beelm61/B
F A
AB
A
F WR/BRt
A
Aeelm61
F DDam
DDam
868 ŽPCG/ŽS
867 ŽS
466 ŽS
465 ŽS
864 ŽPCG/ŽS
463 ŽS
462 ŽPCG
882 ŽS
381 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
7.6.-8.9.2015.g.
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
3640
430
431
a) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
b) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Odeljak 1 R za domaćina voza
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
31
431
IC TARA
100 km/h
100%
Beograd (9.10) - (16.15) Vrbnica (16.35) - (16.48) Bijelo Polje (17.20) (19.24) Podgorica (19.30) - (20.31) Bar
680 t
Max.14; R
a)
b) c)
F
b)
d)
b)
F
F
F
Aeelm61
A
BRt/WR
A
AB
A
B/Beelm61
DDam
DDam
462 ŽPCG
463 ŽS
864 ŽS/ŽPCG
465 ŽS
466 ŽS
867 ŽS
868 ŽS/ŽPCG
381 ŽS
882 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
6.6.-7.9.2015.g.
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
430
431
a) Odjeljak 1 R za domaćina voza
b) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
d) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
32
LOVĆEN
432
100 km/h
110%
Bar (19.00) - (19.56) Podgorica (20.05) - (22.09) Bijelo Polje (22.40) (23.30) Prijepolje Teretna (0.01) - (6.04) Beograd
680 t
Max.14; R
a)
a)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
F
F
F
F
WLAB
WLAB
AcBc/WLAB
Bc
Bc
Bc
AB
AB
AB
B
DDam
DDam
462 ŽPCG
463 ŽPCG
864 ŽPCG
465 ŽPCG
466 ŽS
867 ŽS
868 ŽS
469 ŽS
470 ŽS
471 ŽPCG
890 ŽS
391 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
3669
do 5/6.6.2015.g.*
i od 8/9.9.2014.g.
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
432
433
a) Noćna relacija Bar-Beograd
b) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
* voz br.432 saobraća od opoziva saobraćaja voza br.12432 (uspostavljanja redovnog saobraćaja na
pruzi Beograd-Požega-Vrbnica gr.-Bar) do 5/6.6.2015.g. i od 8/9.9.2015.g.
Napomena:
mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
33
LOVĆEN
433
100 km/h
110%
Beograd (20.10) - (2.28) Prijepolje Teretna (2.58) - (3.48) Bijelo Polje (4.20) (6.24) Podgorica (6.33) - (7.38) Bar
680 t
Max.14; R
a)
b)
b)
b)
c)
c)
c)
c)
F
F
F
F
B
AB
AB
AB
Bc
Bc
Bc
AcBc/WLAB
WLAB
WLAB
DDam
DDam
471 ŽPCG
470 ŽS
469 ŽS
868 ŽS
867 ŽS
466 ŽS
465 ŽPCG
864 ŽPCG
463 ŽPCG
462 ŽPCG
391 ŽS
890 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
do 4/5.6.2015.g.*
i od 7/8.9.2015.g.
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
a) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
b) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Noćna relacija Beograd-Bar
* voz br.433 saobraća od opoziva saobraćaja voza br.12433 (uspostavljanja redovnog
saobraćaja na pruzi Beograd-Požega-Vrbnica gr.-Bar) do 4/5.6.2015.g. i od 7/8.9.2015.g.
Napomena:
mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
34
LOVĆEN
432
100 km/h
110%
Bar (19.00) - (19.56) Podgorica (20.05) - (22.09) Bijelo Polje (22.40) (23.30) Prijepolje Teretna (0.01) - (6.04) Beograd
680 t
Max.14; R
a)
a)
a)
a)
b)
b) c)
WLAB
WLAB
Bc
Bc
Bc
F Ac/Bc
B
AB
AB
F DDam
DDam
DDam
462 ŽPCG
463 ŽPCG
464 ŽPCG
465 ŽPCG
466 ŽS
867 ŽPCG/ŽS
468 ŽS
469 ŽS
470 ŽS
893 ŽS
392 ŽS
391 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
6/7.6.-7/8.9.2015.g.
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
a) Noćna relacija Bar-Beograd
b) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
35
LOVĆEN
433
100 km/h
110%
Beograd (20.10) - (2.28) Prijepolje Teretna (2.58) - (3.48) Bijelo Polje (4.20) (6.24) Podgorica (6.33) - (7.38) Bar
680 t
Max.14; R
a) b)
b)
c)
c)
c)
c)
AB
AB
B
F Ac/Bc
Bc
Bc
Bc
WLAB
WLAB
DDam
DDam
F DDam
470 ŽS
469 ŽS
468 ŽS
867 ŽS/ŽPCG
466 ŽS
465 ŽPCG
464 ŽPCG
463 ŽPCG
462 ŽPCG
391 ŽS
392 ŽS
893 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
5/6.6.-6/7.9.2015.g.
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
3669
432
433
a) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
b) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Noćna relacija Beograd-Bar
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
36
1136
PANONIJA
100 km/h
100%
680 t
Max.14; R
a) b)
a) c)
a)
a) d)
a)
f)
e)
Bar (17.00) - (17.54) Podgorica (18.00) - (20.10) Bijelo Polje (22.40) (21.30) Prijepolje Teretna (22.00) - (4.32) Novi Beograd (4.34) (5.59) Novi Sad (6.37) - (9.04) Subotica
/ Subotica (10.04) - (14.44) Budap.K.pu. (15.25) - (22.18) Praha hl.n. /
/ Subotica (10.04) - (14.44) Budap.K.pu. (18.40) - (20.03) Kiev pass. (20.43) (9.36) Moskva K. /
A
Bc
WLAB
WLAB
Bcmz61
WLABmee61
B
B
F B
F Bc
DDam
422 MAV
423 MAV
424 MAV
425 RŽD
361 ČD
360 ČD
479 ŽS
478 ŽS
877 ŽS
876 ŽS
381 ŽS
Bar-Subotica-(Budapest Keleti pu.)
Bar-Subotica-(Budapest Keleti pu.)
Bar-Subotica-(Budapest Keleti pu.)
Bar-Subotica-(Moskva K.)
Bar-Subotica-(Praha hl. n.)
Bar-Subotica-(Praha hl. n.)
Bar-Subotica
Bar-Subotica
Bar-Novi Sad
Bar-Novi Sad
Bar-Novi Sad
6/7.6.-7/8.9.2015.g.
3525 1136
1044
3525 1136
1044
3525 1136
1044
3527 1136
1044
3229 1136
1044
3229 1136
1044
3637 1136
1137
3637 1136
1137
3639 1136
1137
3639 1136
1137
3639 1136
1137
1) saobraća u dane 3/4 i 6/7 u periodu
13/14.6.-5/6.9.2015.g.
a) Bez obračuna KV
b) Sa 48 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred);
odjeljak 1 R službeni na relaciji Subotica-Budapest Keleti pu.
c) Sa 8 odjeljaka (za putnike), odjeljak 1 R za pratioca kola; noćna relacija Bijelo Polje-Subotica
d) Sa 7 odjeljaka (za putnike), odjeljci 1 R i 2 R za pratioce kola; noćna relacija Bar-Subotica
e) Noćna relacija Bar-Novi Sad
f) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(osim kola EWP 3229, EWP 3525 i EWP 3527); DDam kola: v=100 km/h
37
1137
PANONIJA
100
km/h
100%
/Moskva K.(23.30) - (10.38) Kiev pass. (11.03) - (11.15) Budap.K.pu. (13.15) (17.29) Subotica /
/ Praha hl.n. (5.42) - (12.35) Budapest K.pu. (13.15) - (17.29) Subotica /
Subotica (18.23) - (20.51) Novi Sad (21.24) - (22.44) Novi Beograd (22.46) (5.36) Prijepolje Teretna (6.06) - (6.56) Bijelo Polje (7.25) - (9.39) Podgorica (9.55) (10.49) Bar
680 t
Max.14;
R
a)
F
F
b)
c)
1)
c) d) 1)
1)
c)
1)
c) e) 1)
c) f) 1)
Bc
B
B
B
WLABmee61
Bcmz61
WLAB
WLAB
Bc
A
DDam
876 ŽS
877 ŽS
478 ŽS
479 ŽS
360 ČD
361 ČD
425 RŽD
424 MAV
423 MAV
422 MAV
381 ŽS
Novi Sad-Bar
Novi Sad-Bar
Subotica-Bar
Subotica-Bar
(Praha hl. n.)-Subotica-Bar
(Praha hl. n.)-Subotica-Bar
(Moskva K.)-Subotica-Bar
(Budapest Keleti pu.)-Subotica-Bar
(Budapest Keleti pu.)-Subotica-Bar
(Budapest Keleti pu.)-Subotica-Bar
Novi Sad-Bar
5/6.6.-6/7.9.2015.g.
3639 1136
1137
3639 1136
1137
3637 1136
1137
3637 1136
1137
3229 1045
1137
3229 1045
1137
3527 1045
1137
3525 1045
1137
3525 1045
1137
3525 1045
1137
3639 1045
1137
a) Noćna relacija Novi Sad-Bar
1) saobraća u dane 2/3 i 5/6 u periodu
b) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje,
12/13.6.-4/5.9.2015.g.
odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
c) Bez obračuna KV
d) Sa 7 odjeljaka (za putnike), odjeljci 1 R i 2 R za pratioce kola; noćna relacija Subotica-Bar
e) Sa 8 odjeljaka (za putnike), odjeljak 1 R za pratioca kola; noćna relacija Subotica-Podgorica
f) Sa 48 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred); odjeljak 1 R službeni na relaciji
Budapest Keleti pu.-Subotica
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(osim kola EWP 3229, EWP 3525 i EWP 3527); DDam kola: v=100 km/h
38
1342 *
AUTO-VOZ
100
km/h
100%
Bar (20.00) - (20.54) Podgorica (21.10) - (23.08) Bijelo Polje (23.38) (0.28) Prijepolje Teretna (0.58) - (7.51) Beograd
680 t
Max.14;
R
6/7.6.-7/8.9.2015.g.
* Sastav voza biće naknadno definisan
39
1343 *
AUTO-VOZ
100
km/h
100%
Beograd (21.10) - (4.11) Prijepolje Teretna (4.41) - (5.31) Bijelo Polje (6.15) (8.28) Podgorica (8.37) - (9.31) Bar
680 t
Max.14;
R
5/6.6.-6/7.9.2015.g.
* Sastav voza biće naknadno definisan
40
12432
100 km/h
110%
680 t
Max.14; R
a)
a)
a)
b)
b)
c)
Bar (17.00) - (17.54) Podgorica (18.00) - (20.10) Bijelo Polje (20.40) (21.30) Prijepolje Teretna (22.00) - (2.08) Kraljevo (2.35) (5.30) Lapovo (6.28) - (9.40) Beograd
WLAB
WLAB
Bc
F Bc/WLAB
Bc
F WR/BRt
A
A
B
F DDam
DDam
462 ŽPCG
463 ŽPCG
464 ŽPCG
865 ŽPCG
466 ŽS
867 ŽPCG/ŽS
468 ŽS
469 ŽS
473 ŽPCG
891 ŽS
390 ŽS
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
Bar-Beograd
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
od 14/15.12.2014.g.
do opoziva *
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
a) Noćna relacija Bar-Beograd
b) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
* voz br.12432 biće opozvan po uspostavljanja redovnog saobraćaja na pruzi Beograd-PožegaVrbnica gr.-Bar
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
41
12433
100 km/h
110%
Beograd (18.40) - (20.39) Lapovo (21.37) - (0.19) Kraljevo (0.28) - (5.36) Prijepolje
Teretna (6.06) - (6.56) Bijelo Polje (7.25) - (9.39) Podgorica (9.55) - (10.49) Bar
680 t
Max.14;
R
a)
b)
b)
c)
c)
c)
B
A
A
F BRt/WR
Bc
F Bc/WLAB
Bc
WLAB
WLAB
DDam
F DDam
473 ŽPCG
469 ŽS
468 ŽS
867 ŽS/ŽPCG
466 ŽS
865 ŽPCG
464 ŽPCG
463 ŽPCG
462 ŽPCG
390 ŽS
891 ŽS
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
Beograd-Bar
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
3666
od 14/15.12.2014.g.
do opoziva *
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
12432 12433
a) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za službene pratioce voza (MUP)
b) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
c) Noćna relacija Beograd-Bar
* voz br.12433 biće opozvan po uspostavljanja redovnog saobraćaja na pruzi BeogradPožega-Vrbnica gr-Bar.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h
(DDam kola: v=100 km/h)
42
2.5 INVENTARSKI PARK PUTNIĈKIH KOLA ŢPCG
43
2.5.1 Pregled potrebnog broja kola za meĊunarodni prevoz (zimi)
432/433*
12432/
12433*)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
2
2
5
2
2
2
1
6
11
6
2
2
2
1
6
11
2
2
1
6
1
14
5
1
7
1
31
7
5
3
12
6
10
Bar-Beograd-Bar
1
1
3
Bar-Beograd-Bar
1
1
3
1
B
Ac
Bc
Ac/
AcBc
WL
WR
13
14
15
16
17
18
19
2
Radni park bez oznakom RIC
3
4
9
Planirana imobilizacija u broju kola bez oznake RIC
1
2
10
Inventarski park bez ounake RIC
4
6
19
6
*) vozovi 12432/12433 saobradaju do uspostavljanja redovnog saobradaja na pruzi Beograd-Bar
tj. do saniranja oštedenja na dijelu pruga koja pripada Železnicama Srbije
44
20
21
1
Potreban eksploatacioni park kola bez oznakom RIC
Kola za lokalni saobraćaj bez oznake RIC
Ukupno
1
)
WR
DDm
Bar-Beograd-Bar
430/431
WL
Blm61
3
Bc
Alm61
2
Ac/
AcBc
Potrebno grnitura
1
B
Ukupno
Relacija
Potrebno kola za turnus
Blm61
Turnus
garnitura i
kola
Alm61
Kola u sastavu voza
1
1
1
3
9
37
9
68
6
Blm61
B
Ac/
AcBc
Bc
WL
WR
Ukupno
Potrebno garnitura
Alm61
2.5.2 Pregled potrebnog broja kola za meĊunarodni prevoz (ljeti)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
2
2
2
3
2
2
3
430/431
Bar-Beograd-Bar
1
1
432/433
Bar-Beograd-Bar
1
2
2
Ac
Bc
AcBc
WL
WR
Ukupno
1
B
DDm
Relacija
Potrebno kola za turnus
Blm61
Turnus
garnitura i
kola
Alm61
Kola u sastavu voza
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Potreban eksploatacioni park kola bez oznakom RIC
2
2
Radni park bez oznakom RIC
3
4
9
Planirana imobilizacija u broju kola bez oznake RIC
1
2
10
Inventarski park bez ounake RIC
4
6
19
Kola za lokalni saobraćaj bez oznake RIC
6
45
5
1
4
1
4
1
4
1
4
1
15
1
5
1
7
1
31
7
5
3
12
6
10
1
8
1
9
37
9
68
6
2.6 IZVOD IZ EVROPSKOG PLANA RAZMJENE KOLA (EWP)
2.6.1 Objašnjenje podataka u tabeli (EWP-a)
U zaglavlju sa lijeve strane upisan je EWP broj kursa kola.
Ispod EWP broja kursa upisana je najveća brzina kojom kola mogu saobraćati.
Ispod brzine kola dat je najmanji procenat koĉenja kola tog kursa; ako nije dat onda se
podrazumijeva da iznosi 100%.
Ispod procenta koĉenja mogu biti upisane oznake, i to:
- ako je upisana oznaka 1, oznaĉava kola opremljena vodom za daljinsko upravljanje,
osvjetljenje i elektropneumatskim zatvaranjem vrata;
- ako je upisana oznaka 2, oznaĉava kola opremljena sistemom za daljinsko upravljanje
osvjetljenjem i elektropneumatsko zatvaranje vrata.
Na desnoj strani zaglavlja upisan je prevozni put kursnih kola na kojem su oznaĉene polazna i
krajnja stanica, prelazne pograniĉne stanice i veće usputne stanice. Stanice u kojima se
mijenja smjer voţnje su podvuĉene.
U rubrici 1 su naznaĉeni vozovi u ĉijim sastavima kola saobraćajua u odlasku.
U rubrici 2 u ĉijim sastavima kola saobraćaju u povratku.
U rubrici 3 naznaĉaeno je koliko kola i koje serije saobraćaju na tom kursu.
U rubrici 4 naznaĉena je ţeljezniĉka uprava koja dostavlja kola.
U rubrici 5 dat je redni broj kursnih kola.
U rubrici 6 naznaĉen je potreban broj kola za obrt.
U rubrici 7 su naznaĉene vrste napajanja na tom kursu (grejanja) za koje visokonaponski
prolazni vod kola je sposoban da visokonaponske potrošaĉe kola napaja sa jednim ili više
sledećih napona:
a = jednofaznom naizmjeniĉnom strujom 16
,
b = jednofaznom naizmjeniĉnom strujom
c = jednosmjernom strujom
d = jednosmjernom strujom
-(--- = vozni elektriĉni vod visokog napona mora biti povezan tokom cijele godine
 = visokonaponski prolazni vod voza
= = prolazni glavni parni vod voza
Ozbaka vrste grejanja kojim kola na tom kursu oznaĉene su:
E
- samo elektriĉno grejanje,
E+V - elektriĉno i parno grejanje,
V
- samo parno grejanje.
46
Malim slovima oznaĉeni su naponi kojim su kola opremljena:
a+b+c+d+V - svi naponi po RIC-u ili samostalno grejanje sa vodom za parno i elektriĉno
grejanje svih napona po RIC.
a, b, c, d - oznaĉavaju nazivne napone za koje je izvedena elektriĉna oprema.
Visokonaponski prolazni vod jednih putniĉkih kola ili lokomotive sastoji se iz spojnih sprava,
koje su ugraĊene na ĉelu vozila, i iz jednog ili dva voda izmeĊu spojnih sprava.
Spojne sprave na jednom kraju kola sastoje se iz :
- utikaĉke kutije,
- razvodne kutije,
- utikaĉa s kablom, i
- prihvatne kutije.
Prikljućne i prihvatne kutije oznaĉene su znakom upozorenja o prisustvu visokog napona, i
potrebi preduzimanja mjera zaštite na radu pri rukovanju istim od iskljuĉivo osposobljenih i
ovlašćenih lica. Kola tpa „Z“, serije Alm61 i Blm61 opremljena su statiĉkim pretvaraĉem.
Statiĉki pretvaraĉ pretvara visoki napon u naizmjeniĉni napon 230V i jednosmjerni napon od
24V ili u naizmjeniĉni napon 3x400/230V i jednosmjerni napon 24V kod svih klimatizovanih
kola. Akumulatorska baterija napaja ureĊaje napona 24V kada generator ne proizvodi
elektriĉnu energiju, odnosno pri iskljuĉenom statiĉkom pretvaraĉu. Akumulatorska baterija je
smještena ispod kola.
U rubrici 8 ispod tabele kursa upisani su podaci koji se odnose na period saobraćaja,
rezervisanje odjeljaka za vozopratno osoblje i potrebe MUP-a, noćne relacije i ostale
primjedbe.Spisak vozova sa visokonaponski vodom i vodom za ozvuĉenje spojeni tokom
cijele godine, odnosno u periodu saobraćaja voza, dat je u tabeli.
Broj voza
1
430/431
432/433
1136/1137
1343/1342
12433/12432
Relacija saobraćaja
Vozni
električni
vod
2
Bar - Beograd - Bar
Bar - Beograd - Bar
Bar - Subotica - Bar
Beograd - Bar - Beograd
Beograd-Bar-Beograd
Vod za
ozvučenje
3
4
Da
Da
Da
Da
Da*
Da*
Ne
Ne
Da
NE
Napomena
5
Saobraća do
uspostavljanja redovnog
saobraćaja na pruzi
Beograd-Bar
* Kod saobraćaja Alm61 i Blm61 kola ŢPCG.
Emitovanja muzike u putniĉkim kolima, meĊunarodnih vozova na teritoriji „Ţeleznica
Srbije“ a.d. nije dozvoljeno. (Obaveštenje br. 28/2011-3.2-2508 od 19.09.2011.g.).
47
3229
160 km/h
199/148 %
Mg
2
1
2
1)
273 /
11363)/
10452)/ 10442)/
11373)
2721)
Praha hl.n.-Pardubice hl. n.-Brno hl. n.-Břeclav-Kúty-Bratislava hl. st.Štúrovo-Szob-Budapest Keleti pu.-Kiskunhalas-Kelebia-Subotica-Novi SadNovi Beograd-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
3
1 Bcmz614)5)6)7)
1
WLABmee614)6)7)
4
ĈD
ĈD
5
361
360
6
1
1
7
b, d
b, d
1)
2)
3)
4)
5)
Csárdás
Meridian
Panonija
Bez obraĉuna KV
Sa 7 odjeljaka (za putnike), odjeljci 1 R i 2 R za pratioce kola;
Noćna relacija Subotica-Bar i obratno
6) Kod vozova 273/1045: 2 i 5 u periodu 12.6.-4.9.2015.g.;
kod voza br.1137: 2/3 i 5/6 u periodu 12/13.6.-4/5.9.2015.g
7) Kod voza br.1136: 3/4 i 6/7 u periodu 13/14.6.-5/6.9.2015.g.;
kod vozova 1044/272: 4 i 7 u periodu 14.6.-6.9.2015.g.
Napomena: zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
48
8
3525
120 km/h
100 %
1
10451)/
11372)
Budapest Keleti pu.-Kiskunhalas-Kelebia-Subotica-Novi Sad-Novi
Beograd-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
2
11362)/
10441)
3
3)4)5)6)
1А
1 Bc3)5)6)7)
1 WLAB3)5)6)
4
MAV
MAV
MAV
5
422
423
424
6
1
1
1
7
b, c, d
b, c, d
I__I, b, c,
d
1)
2)
3)
4)
Meridian
Panonija
Bez obraĉuna KV
Sa 48 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred);
odjeljak 1 R sluţbeni na relaciji
Budapest Keleti pu.-Subotica i obratno
5) Kod voza br.1045: 2 i 5 u periodu 12.6.-4.9.2015.g.;
kod voza br.1137: 2/3 i 5/6 u periodu 12/13.6.-4/5.9.2015.g
6) Kod voza br.1136: 3/4 i 6/7 u periodu 13/14.6.-5/6.9.2015.g.;
kod voza br.1044: 4 и 7 u periodu 14.6.-6.9.2015.g.
7) Sa 8 odjeljaka (za putnike), odjeljak 1 R za pratioca kola;
Noćna relacija Subotica-Podgorica i Bijelo Polje-Subotica
Napomena: zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
49
8
3527
120 km/h
100 %
Moskva Kievskaia-Briansk Lgovskii-Kiev pass.-Kazatin-LvovĈop-Zahony-Budapest Keleti pu.- Kiskunhalas-Kelebia-SuboticaNovi Sad-Novi Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo PoljePodgorica-Bar
2
1
1)
2
2)
3
3)
15 /1045 /
1136 /
3)
1137
10442)/161)
4
4)5)
1 WLAB
5
RŢD
425
6
2
1) Tisa
2) Meridian
3) Panonija
4) Kod voza br.1045: 2 i 5 u periodu12.6.-4.9.2015.g.;
kod voza br.1137: 2/3 i 5/6 u periodu 12/13.6.-4/5.9.2015.g.
5) Kod voza br.1136: 3/4 i 6/7 u periodu 13/14.6.-5/6.9.2015.g.;
kod voza br.1044: 4 i 7 u periodu 14.6.-6.9.2015.g.
Napomena: zabranjeno pušenje na dijelu pruga MAV, ŢS i ŢICG
50
7
__
I I
8
3637
120 km/h
120 %
1
11371)
Subotica-Novi Sad-Novi Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo PoljePodgorica-Bar
2
11361)
3
2)
1B
1 B2)3)
4
ŢS
ŢS
5
478
479
6
2
2
1) Panonija
2) Kod voza br.1137 saobraća u periodu: 5/6.6.-6/7.9.2015.g.;
kod voza br.1136 saobraća u periodu: 6/7.6.-7/8.9.2015.g.
3) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odjeljak 2 R za sluţbene pratioce
voza (MUP)
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h;
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
51
7
b, c
b, c
8
3639
120 km/h
120 %
1
11371)
Novi Sad-Novi Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje-PodgoricaBar
2
11361)
3
2)3)4)
1 Bc
1 B3)4)
1 DDam4)
4
ŢS
ŢS
ŢS
5
876
877
381
6
2
2
2
7
b, c
b, c
I__I
8
1) Panonija
2) Noćna relacija Novi Sad-Bar i obratno
3) Fak.
4) Kod voza br.1137 saobraća u periodu: 5/6.6.-6/7.9.2015.g.;
Kod voza br.1136 saobraća u periodu: 6/7.6.-7/8.9.2015.g.
napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h (DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
52
3640
120 km/h
120 %
1
Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Vrbnica-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
2
1)
431
3
1)
430
2)3)
1 Alm61
1 A2)4)5)
1 BRt/WR2)6)
1 A2)4)
1 AB2)7)
1 A2)4)6)
1 B/Blm616)8)
1 DDam6)9)
1 DDam8)
1 DDam6)8)
4
5
6
7
ŢPCG
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS
462
463
864
465
466
867
868
881
381
882
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
I__I
I__I
I__I
8
1) IC Tara
2) Saobraća u vozu br.430: od opoziva voza br.12432 do 12.12.2015.g.;
saobraća u vozu br.431: od opoziva voza br.12433 do 12.12.2015.g.
3) Odjeljak 1 R za domaćina voza
4) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
5) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za sluţbene pratioce voza (MUP)
6) Fak.
7) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
8) Saobraća u vozu br.431 u periodu 6.6.-7.9.2015.g.;
saobraća u vozu br.430 u periodu 7.6.-8.9.2015.g.
9) Saobraća u vozu br.431: od opoziva voza br.12433 do 5.6.2015.g i od 8.9.2015.g. do
12.12.2015.g.;
saobraća u vozu br.430: od opoziva voza br.12432 do 6.6.2015.g i od 9.9.2015.g. do
12.12.2015.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h (DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
53
3666
120 km/h
120 %
Beograd-Lapovo-Kragujevac-Kraljevo-Ĉaĉak-Uţice-Prijepolje TeretnaBijelo Polje-Podgorica-Bar
1
2
12433
12432
3
1 B1)2)
2 A1)3)
1 BRt/WR1)4)
1 Bc1)5)
1 Bc/WLAB1)4))5)
1 Bc1)5)
2 WLAB1)
1 DDam1)
1 DDam1)4)
4
5
6
7
ŢPCG
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢS
ŢPCG
ŢPCG
ŢPCG
ŢS
ŢS
473
469,
468
867
466
865
464
463,
462
390
891
2
4
2
2
2
2
4
2
2
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
b, c
I__I
I__I
8
1) Saobraća u vozovima br.12433 i br.12432 u periodu:
od 14/15.12.2014.g. do uspostavljanja redovnog saobraćaja na pruzi
Beograd-Poţega-Vrbnica gr- Bar.
2) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje,
odeljak 2 R za sluţbene pratioce
voza (MUP)
3) Sa 54 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
4) Fak.
5) Noćna relacija Beograd-Bar i obratno
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h (DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
54
3669
120 km/h
120 %
Beograd-Poţega-Prijepolje Teretna-Bijelo Polje-Podgorica-Bar
1
2
3
4
5
6
7
4331)
4321)
2 AB2)3)
1 Bc2)4)
1 Bc2)4)
2 WLAB2)
1 DDam2)
1 B5)6)
1 AB3)6)7)
1 Bc4)6)7)
1 AcBc/WLAB4)6)7)
1 DDam6)7)
1 B8)
1 Ac/Bc4)7)8)
1 Bc4)8)
1 DDam8)
1 DDam7)8)
ŢS
ŢS
ŢPCG
ŢPCG
ŢS
ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢPCG
ŢS
ŢS
ŢS/ŢPCG
ŢPCG
ŢS
ŢS
470,
469
466
465
463,
462
391
471
868
867
864
890
468
867
464
392
893
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
b, c
b, c
b, c
b, c
I__I
b, c
b, c
b, c
b, c
I__I
b, c
b, c
b, c
I__I
I__I
8
1) Lovćen
2) Saobraća u vozu br.432: od opoziva voza br.12432 do 12.12.2015.g.;
saobraća u vozu br.433: od opoziva voza br.12433 do 12.12.2015.g.
3) Sa 60 mjesta sa sjedištima (deklasirana u 2. razred)
4) Noćna relacija Beograd-Bar i obratno
5) Odjeljak 1 R za vozopratno osoblje, odjeljak 2 R za sluţbene pratioce voza (MUP)
6) Saobraća u vozu br.433: od opoziva voza br.12433 do 4/5.6.2015.g i od 7/8.9.2015.g. do
12/13.12.2015.g.;
saobraća u vozu br.432: od opoziva voza br.12432 do 5/6.6.2015.g i od 8/9.9.2015.g. do
12/13.12.2015.g.
7) Fak.
8) Saobraća u vozu br.433: 5/6.6.-6/7.9.2015.g.; saobraća u vozu br.432: 6/7.6.-7/8.9.2015.g.
Napomena: mogu saobraćati kola bez oznake RIC, v=120 km/h (DDam kola: v=100 km/h);
zabranjeno pušenje na cijeloj relaciji saobraćaja kola
55
2.7 Turnusi u meĊunarodnom prevozu
Broj turnusa predstavlja kod koji se sastoji iz 4 cifre.
Prve dvije cifre koda oznaĉavaju:
Druge dvije cifre oznaĉavaju:
- šifru domicilne stanice kojoj pripada garnitura
↔ broj garniture koja pripada toj stanici,
- šifru depoa kojem pripada vuĉno vozilo
↔
redni broj turnusa vuĉnog vozila
- šifru jedinice vuĉe kojoj pripada osoblje,
↔
broj turnusa osoblja te jedinice,
- šifru domicilne stanice vozopratnog osoblja,
↔
redni broj turnusa vozopratnje
U ŢPCG stanica Bar je domovna stanica za putniĉke garniture, vuĉna vozila, ujedno i domicilna
za osoblje vuĉnih vozila i vozopratno osoblje u meĊunarodnom saobraćaju sa pripadajućom
šifrom 92.
2.7.1Turnusi garnitura (TG)
Broj
Turnusa
Garnitura
Vozovi u
turnusu
Sastav putniĉke
garniture
Stanica ĉišćenja
Primjedba
1
2
3
4
5
9201
9202
9203
9203
430/431
430/431*)
432/433*)
432/433
1Alm61; 1Blm61; 1WR
1Alm61; 1WR
1Ac/AcBc; 2Bc; 2WLAB
1B; 1Bc; 3WLAB
Bar,Beograd
Bar,Beograd
Bar,Beograd
Bar,Beograd
6.6. do 8.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
Bar,Beograd
Saobraća do
uspostavljanja
redovnog saobraćaja
na pruzi Beograd-Bar
9204
12432/12433*
)
1B; 1Bc; 3WLAB; 1WR
2.7.2 Turnusi vuĉnih vozila (TVV)
Broj
turnusa
Vozovi u turnusu
Relacija
Serija
vuĉnog
vozila
Primjedba
1
2
3
4
5
9201
430/431
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
430/431*
)
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
6.6. do 8.9.2015.
9203
432/433*
)
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
6.6. do 7.9.2015.
9204
432/433
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
9205
1136/1137
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
6.6. do 7.9.2015.
9206
1342/1343
Bar-Bijelo Polje-Bar
461
6.6. do 7.9.2015.
461
Saobraća do
uspostavljanja
redovnog saobraćaja
na pruzi Beograd-Bar
9202
9207
12432/12433*
)
Bar-Bijelo Polje-Bar
56
2.7.3 Turnusi osoblja vuĉnih vozila (TOVV)
Broj turnusa
TOVV
Vozovi u turnusu
Relacija
1
2
3
9201
430/431
Bar-Bijelo Polje-Bar
9202
430/431*)
Bar-Bijelo Polje-Bar
9203
432/433*)
Bar-Bijelo Polje-Bar
9204
462/433
Bar-Bijelo Polje-Bar
9205
1136/1137
Bar-Bijelo Polje-Bar
9206
1342/1343
Bar-Bijelo Polje-Bar
9207
12432/12433*)
Bar-Bijelo Polje-Bar
Sastav
Primjedba
4
5
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
6.6. do 8.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
Saobraća do
uspostavljanja
redovnog
saobraćaja na pruzi
Beograd-Bar
Sastav osoblja vuĉnog vozila (kolona 4) prikazuje se na sljedeći naĉin:
- ako je vuĉno vozilo posjednuto mašinovoĊom i pomoćnikom mašinovoĊe ne upisuje
se ništa,
- ako je vuĉno vozilo posjednuto samo sa mašinovoĊom (jednoposjed) upisuje se „MV“.
2.7.4 Turnus vozopratnog osoblja (TVO)
Jaĉina sastav
vozopratnje
Broj
TVO
Voz u turnusu
1
2
3
4
9201
9202
9203
9204
9205
9206
430/431
430/431*)
432/433*)
432/433
1136/1137
1342/1343
Bar-Bijelo Polje-Bar
Bar-Bijelo Polje-Bar
Bar-Bijelo Polje-Bar
Bar-Bijelo Polje-Bar
Bar-Bijelo Polje-Bar
Bar-Bijelo Polje-Bar
0/2/0
0/2/0
0/3/4
0/2/3
0/2/0
0/2/0
9207
Relacija
Primjedba
5
6.6. do 8.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
6.6. do 7.9.2015.
Saobraća do
uspostavljanja
12432/12433* Bar-Bijelo Polje-Bar
0/3/3
redovnog saobraćaja
na pruzi Beograd-Bar
Jaĉina vozopratnje (kolona 4) data u obliku: vozovoĊa/kondukter/domaćin
)
57
2.8 Pregled potrebnog broja teretnica
Potrebno teretnica
Voza
Relacija
ŢPCG
ŢS
Ukupno
1
2
3
4
5
430
Bar - Beograd
4
4
8
431
Beograd - Bar
4
4
8
432
Bar - Beograd
4
4
8
433
Beograd - Bar
4
4
8
1136
Bar - Subotica
4
4
8
1137
Subotica - Bar
4
4
8
1342
Bar - Beograd
4
4
8
1343
Beograd - Bar
4
4
8
2.9 VOZNE KARATE
2.9.1 Izdavanje voznih karata za unutrašnji i meĊunarodni prevoz
Vozne karte za unutrašnji (lokalni) i meĊunarodni prevoz putnika izdaju putniĉke blagajne
ŢPCG u stanicama Bar, Sutomore, Podgorica, Bijelo Polje i Nikšić i kondukteri u vozu.
Vrijeme rada putniĉkih blagajni mora biti istaknuto na vidno mjesta (šalteru) putniĉke blagajne,
a odreĊuje ga šef jedinice uz saglasnost Sluţba za komercijalne poslove, Sektor za: lokalni i
meĊunarodni prevoz putnika, ŢPCG AD-Podgorica.
Izdavanje voznih karata od strane konduktera u vozu vrši se, za odreĊena sluţbena mjestila
bez naknade, (stajališta ili saobraćaj voza u vrijeme kad putniĉka blagajna ne radi) u ostalim
sluĉajevima voznu kartu izdaje kondukter uz zaraĉunavanje, pored cijene vozne karte i
naknadu predviĊenu Purniĉkom tarifom.
58
2.10 PREVOZ PRAĆENIH AUTOMOBILA
Zahtjev za rezervisanje mjesta za prevoz praćenih automobila na DDam kolima, primaju
putniĉke blagajne. Zahtjev se podnosi Narudţbenicom (K-64), a mjesto za automobil se moţe
dodijeliti tek ako je putnik koji se upisuje u narudţbenicu obezbijedio za sebe rezervaciju,
putem sistema „SUPRA“ od Bukinga ŢPCG.
Ako taj uslov nije ispunjen, zahtjev treba odbiti. Pri podnošenju zahtjeva putniku koji predaje i
prati automobil (vozilo), tj. koji je upisan u K-64, duţnost blagajnika je da skrene paţnju
putniku: da u auomobilu ne mogu se ostavljati liĉne stvari i da automobil mora biti registrovan,
kao i da na zahtjev konduktera mora biti spreman, po zahtjevu carinskog organa prisustvuje
pregledu automobila i prateće dokumentacije u prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje.
Vrijeme do kada se mogu primati automobili na prevoz propisan je po STU dio A uz vaţeći red
voţnje za stanicu Bar i Poslovnikom o radu Jedinice prevoza utnika Bar.
2.10.1 Utovar praćenih automobila
Voz
Poĉetak utovara
(ĉasova)
Bar
Završetak utovara
(ĉasova)
Bar
430
6,30
7,30
430*)
6,30
7,30
7.6. do 8.9.2015.
432*)
15,30
17,30
6.6. do 7.9.2015.
432
15,30
17,30
1136
14,30
15,30
6.6. do 7.9.2015.
1342
17,30
18,30
6.6. do 7.9.2015.
12432*)
14,30
15,30
Saobraća do uspostavljanja
redovnog ţeljezniĉkog saobraćaja
na pruzi Beograd-Bar
Period saobraćaja
Istovar preaćenih automobila u stanici Bar vrši se po dolasku voza a nakon izvršenog
tehniĉkog pregleda voza, dostavom DDam kola tovarenim praćenim automobilima na 1b
kolosjek, manevarskom lokomotivom i manevarskim osobljem ŢPCG, Jedinice za prevoz
putnika Bar.
Dostava kola sa praćenim automobilima na mjesto istovara mora se izvršiti najkasnije 15
minuta nakon dolaska voza.
Utovaru i istovaru praćenih automobila pored pratioca automobila, ţeljezniĉkog radnika na
utovarno - istovarnom mjestu, prisustvuje i carinski radnik Carinske ispostave Bar.
Kod kola za prevoz automobila serije DDam, kondukter odnosno pratilac kola koji prima
Spisak utovarenih automobila (K-219) i priloge, kontroliše da li su svi prilozi predati i sa
pregledaĉem kola, vrši pregled DDam kola, preduzima mjere da se uoĉene nepravilnosti
odmah otklone i po potrebi, u sluĉaju ošteĉenja utovarenih automobila, zahtjeva od odreĊenog
radnika Jedinice prevoza putnika Bar odnosno gdje je oštećenje utvrĊeno ili primijećeno
sastavljanje Zapisnika o izviĊaju (K-320) i ispostavljane CIT 20.
Praćeni automobili otpremaju se u meĊunarodnom saobraćaju sa Prevoznicom (K-67m) ili sa
obrascem (K-2el).
59
Kod utovara automobila, u DDam kola vode se sledeće evidencije:
- Spisak o utovarenim automobilima (K-219), sastavlja se kopiranjem u tri primjerka,
- Prevoznica (K-67), sastavlja se kopiranjem u tri primjerka,
- Beleţnik o oštećenju automobila pri utovaru ili istovaru (K-68) ili CIT 20, sastavlja se
kopiranjem u tri primjerka,
- Zapisnik o izviĊaju (K-320) odnosno CIT 20 ispostavlja šefa Jedinice prevoza putnika
Bar, na licu mjesta komisijski u tri primjerka, odmah nakon primijećenog ili utvrĊenog
oštećenja na vozilu utovarenom na DDam kolima, koji potpisuje radnik na utovaru
odnosno istovaru praćenih automobila i vlasnik - pratilac automobila.
Na mjestu utovara automobila, odreĊeni radnik Jedinice prevoza putnika Bar (izuzetno
Podgorica) duţan je postupiti sa dokumentacijom na sljedeći naĉin:
Na oba primjerka K-219 upisuje automobile koji nijesu eventualno utovareni, kao i vrijeme
završenog utovara i ovjerava spisak svojim potpisom.
- prvi primjerak K-219 sa propratnicom prevoznica K-67m, (matica ostaje u bloku),
priznanicu izdaje pratiocu automobila navedenog u narudţbenici (K-64) ili K-2EL i treći
list K-68 (CIT 20) predaje dokazno sa Spiskom predaje (K-93) pratiocu ili konukteru kola
ŢPCG koji se nalazi u sluţbi u ĉija su kola koja prati najbliţa kraju voza gdje se
uvrštavaju DDam kola,
- u prelaznoj graniĉnoj stanici Bijelo Polje pratilac ili kondukter koji je primio propratna
dokumenta za utovarene automobile (vozilima) u DDam kola, duţan je na zahtjev
graniĉne kontrole (carine i MUP-a), propratna dokumenta dati na uvid i po potrebi
pozvati vlasnika kola u cilju carinskog ili policijskog pregleda praćenog automobila.
Drugi primjerak K-219 sa propratnicama prevoznica (K-67m) i treći primjerak K-68 odnosno
CIT 20 (matica K-68 ili CIT 20 ostaje u bloku) Jedinica prevoza putnika Bar dostavlja Bukingu
koji iste ĉuva tri godine u arhivi.
Zapisniku o pregledu i oštećenju kola odnosno CIT 20 sluţi za isleĊenje i utvrĊivanje
odgovornosti zaposlenih.
Ispostavlja se kopiranjem u tri primjerka, od kojih se prva kopija dostavlja vlasniku kola da bi
se oprema, pribor i alat popunio i vratio na svoje mjesto, druga kopija domicilnoj stanici
vozopratnog osoblja pod ĉijim nadzorom su bila kola i matica ostaje u jedinici putniĉkog
prevoza koja je ispostavila Zapisnik o izviĊaju odnosno CIT 20.
60
3. LOKALNI PREVOZ
61
3.1 Pregled vozova za prevoz putnika u lokaknom prevozu
Broj
voza
Relacija saobraćaja
Saobraćajni
rang
Tarifski
rang
Primjedba
1
3
4
5
6
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
Bar - Bijelo Polje
Bijelo Polje – Podgorica
Bar - Bijelo Polje
Bijelo Polje – Bar
Podgorica- Bijelo Polje
Bijelo Polje – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Bar
Bar – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Bar
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Bar
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Bar – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica - Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić –Bar
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica – Nikšić
Nikšić – Podgorica
Podgorica - Nikšić
Nikšić – Podgorica
Bar – Nikšić
Nikšić – Podgorica
brzi
lokalni
brzi
lokalni
lokalni
lokalni
brzi
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
putniĉki
7161
Prijepolje ter. – Bijelo Polje
lokalni
putniĉki
7160
Bijelo Polje – Prijepolje ter.
lokalni
putniĉki
62
Saobraća po potrebi.
Sastav garniture i
vozopratnja odreĊuje
se pri uvoĊenju u
saobraćaj.
3.2 Turnusi u lokalnom prevozu
Broj turnusa predstavlja kod koji se sastoji iz 4 cifre:
Prve dvije cifre koda oznaĉavaju:
Druge dvije cifre oznaĉavaju:
- šifru domicilne stanice kojoj pripada garnitura
↔
broj garniture koja pripada toj stanici,
- šifru depoa kojem pripada vuĉno vozilo
↔
redni broj turnusa vuĉnog vozila
- šifru jedinice vuĉe kojoj pripada osoblje,
↔
broj turnusa osoblja te jedinice,
- šifru domicilne stanice vozopratnog osoblja,
↔
redni broj turnusa vozopratnje
Stanica Podgorica je domicilna stanica za elektromotorne garniture, osoblje vuĉnih vozila i vozopratno
osoblje u lokalnom saobraćaju sa pripadajućom šifrom 91 a stanica Bar je domicilna stanica za
putniĉke garniture i vuĉna vozila sa pripadajućom šifrom 92.
3.2.1 Turnusi garnitura (TG)
Broj
Turnusa
Vozovi u turnusu
Garnitura
Sastav
Stanice
garniture
ĉišćenja
4
Primjedba
1
2
3
9201
6100 / 6103 / 6102 / 6105
3Blm61,
1Alm61 / B2)
ili EMG*
Bar, Bijelo
Polje
1) Fac
2) saobraća u dane
5i7
9202
6104 / 6101
3B ili EMG*
Podgorica
Privremeno ne
saobraćaju
9101
6151 / 6150 / 6153 / 6154 / 6155 /
6156 / 6157 / 6158
EMG*
ili lok.461 i 3 B
Podgorica
9102
7101 / 7102 / 7105 / 7108 / 7111 /
7114 / 7117
EMG*
ili lok.461 i 3 B
Podgorica
9103
7100 / 7103 / 6152 / 7106 / 7109 /
7110 / 7113 / 7118
9104
EMG*
ili lok.461 i 3 B
7104 / 7107 / 7112 / 7115 / 7116 /
EMG*
7119
ili lok.461 i 3 B
9105
* EMG - CAF ili 412 / 416
63
5
Podgorica
Podgorica
Vozovi 7112, 7115,
7116 i 7119
privremeno ne
saobraćaju
3.2.2 Turnusi vuĉnih vozila (TVV)
Broj
turnusa
Vuĉnog
Serija
Vozovi u turnusu
Relacija
2
9205
6100/6103/6102/6105
3
Bar– Bijelo Polje – Bar
4
6104/6101
Podgorica – B.Polje –
Podgorica
461
ili EMG*
9101
6151 / 6150 / 6153 / 6154 /
6155 / 6156 / 6157 / 6158
Podgorica – Bar –
Podgorica
EMG*ili 461
9102
7100 / 7103 / 6152 / 7106 /
7109 / 7110 / 7113 / 7118
Podgorica – Nikšić – Bar
– Podgorica – Nikšić
EMG* ili 461
9103
7101 / 7102 / 7105 / 7108 /
7111 / 7114 / 7117
Nikšić – Podgorica –Bar –
Podgorica – Nikšić EMG* ili 461
Podgorica
7104 / 7107 / 7112 / 7115 /
7116 / 7119
Podgorica – Nikšić Podgorica
EMG - CAF ili 412 / 416
64
5
461
ili EMG*
9206
9104
Primjedba
vozila
vozila
1
vuĉnog
EMG* ili 461
Privremeno ne
saobraćaju
Vozovi
7112,7115,
7116 i 7119
privremeno ne
saobraćaju
3.2.3 Turnusi osoblja vuĉnih vozila (TOVV)
Broj
turnusa
Vozovi u turnusu
1
2
9101
6100 / 6103 / 6102
Podgorica - Bijelo Polje Bar - Podgorica
9102
6102 / 6105 / 6100
Podgorica-Bijelo Polje-Bar - Podgorica
6104 / 6101
Podgorica-Bijelo PoljePodgorica
Relacija
3
Sastav
osoblja vuĉnog
vozila
4
Primjedba
5
MV
Bar-Podgorica-Bar
MV
Bar-Podgorica-Bar
Privremeno
9103
9104
6151 / 6150 / 7106/ 7109
9105
6155 / 6156 / 6157 / 6158
9106
7100 / 7103 / 6152
Podgorica - Nikšić - Bar
- Podgorica
9107
7102 / 7105 / 7108
Podgorica - Nikšić – Bar Podgorica
9108
7104 / 7107 / 6153 / 6154
Podgorica - Nikšić – Bar –Nikšić Podgorica
9109
7108 / 7111 / 7114 / 7117
Podgorica Nikšić - Podgorica
9110
7110 / 7113 / 7118 / 7101
9111
7112 / 7115 / 7116 / 7119
ne
saobraćaju
Podgorica- Bar - Podgorica
MV
Podgorica-Bar-Podgorica
MV
Podgorica - Nikšić – Bar –Nikšić Podgorica
Podgorica Nikšić - Podgorica
MV kada saobraća
EMG
MV kada saobraća
EMG
MV kada saobraća
EMG
MV kada saobraća
EMG
MV kada saobraća
EMG
MV kada saobraća
EMG
Sastav osoblja vučnog vozila ( kolona 4 ) prikazuje se na slededi način:
- ako je vučno vozilo posjednuto mašinovođom i pomodnikom mašinovođe ne upisuje se ništa
- ako je vučno vozilo posjednuto samo sa mašinovođom ( jednoposjed ) upisuje se „ MV“
65
Privremeno
ne
saobraćaju
3.2.4 Turnus vozopratnog osoblja (TVO)
Br. turnusa
Vozovi u turnusu
1
2
9101
6103 / 6102 / 6105
9102
9103
Relacija
Jaĉina
(sastav)
vozopratn
je
3
4
Podgorica – Bar – Bijelo Polje Podgorica
0/2/0
0/1/0
Podgorica – Bijelo Polje Podgorica
u dane 5,6
7
0/2/0
9104
6151 / 6150 / 7103 /
6152
Podgorica-Bar-Podgorica
0/2/0
9105
7105 / 7108 / 6153 / 6154
/6155 / 6156 / 6157 / 6158
Podgorica-Bar-Podgorica
0/2/0
9106
7112 / 7115 / 7116 / 7119 Podgorica-Nikšić- Bar-Podgorica
9107
7101 / 7102 / 7105
Podgorica - Nikšić - Podgorica
0/1/0
9108
7100 / 7103 / 7104 / 7107
Podgorica - Nikšić - Podgorica
/ 7108 / 7114
0/1/0
9109
7106 / 7109 / 7110 / 7113
Podgorica-Nikšić- Bar-Podgorica
– Nikšić - Podgorica
5
0/2/0
7113 / 7118 / 6105 / 6100 Podgorica – Bar – Podgorica – Bar
6103
– Bijelo Polje - Podgorica
6104 / 6101
Primjedba
0/1/0
0/1/0
Jaĉina vozopratnje (kolona 4) dat je u obliku: vozovoĊa / kondukter / domaćin voza.
66
Privremeno ne
i saobraćaju
Privremeno ne
saobraćaju
3.3 Pregled vozova kod kojih vozne karte izdaje putniĉki blagajnik
odnosno kondukter u vozu
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Sluţbeno mjesto
2
Bijelo Polje
Lješnica
Kruševo
Ravna Rijeka
Slijepaĉ Most
Mijatovo Kolo
Ţari
Mojkovac
Štitariĉka Rijeka
Trebaljevo
Obklutak
Kolašin
Padeţ
Mateševo
Kos
Selište
Trebešica
Kruševaĉki Potok
Lutovo
Pelev Brijeg
Bratonoţići
Bioĉe
Zlatica
Podgorica
Aerodrom
Golubovci
Moraĉa
Zeta
Vranjina
Virpazar
Crmnica
Sutomore
Šušanj
Bar
Priĉelje
Spuţ
Ljutotuk
Danilovgrad
Slap
Šumanovića Bare
Šobajići
Ostrog
Dabovići
Stubica
Nikšić
Karte izdaje:
Kondukter u vozu
Put.blagajnik
3
4
za sve vozove
za lok.put. voz.
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
za sve vozove
67
Primjedba
5
Radno vrijeme putniĉkih blagajni i vozove za prevoz putnika kod kojih će kondukter,van radnog
vremena blagajne, vozne karte izdavati u vozu odreĊuje Sektor za meĊunarodni saobraćaj.
3.4 Potreban broj teretnica u lokalnom prevozu
Za lokalne putniĉke vozove polazne stanice ispostavljaju 4 teretnice od kojih jedna ostaje u stanici,
dvije prate voz i jedna se dostavlja Jedinici putniĉkog prevoza te stanice.
3.5 Prevoz sluţbene pošte i pijaĉnih stvari
Prevoz sluţbene pošte u lokalnom saobraćaju vrši se lokalnim putniĉkim vozovima:
- na relaciji Bar – Podgorica – Bijelo Polje vozom broj 6100,
- na relaciji Bijelo Polje – Podgorica – Bar vozom broj 6103 i 6157.
- na relaciji Podgorica – Nikšić – Podgorica vozovima 7102 i 7105
Prijem i predaju sluţbene pošte ( ŢPCG ) u stanicama Bar, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje uz
evidenciju predaje i prijema po Spisku predaje (K-93) vršiće manipulant Jedinice putniĉkog prevoza
Podgorica sa kopijom K-93.
Kod predaje sluţbene pošte manipulant ispostavlja K-93 i sa kopijom spiska, predaje sluţbenu poštu
šefu Jedinice putniĉkog prevoza Bar ili Bijelo Polje, putniĉkom blagajniku u stanici Nikšić, arhivaru
ŢPCG u Podgorici a maticu zadrţava u bloku kao dokaz o predaji sluţbene pošte.
Prevoz pijaĉnih stvari vršiće se lokalnim putniĉkim vozovima:
- na relaciji: Bar – Podgorica – (Lješnica) Bijelo Polje vozom broj 6100,
- na relaciji: Bijelo Polje (Lješnica) – Podgorica – Bar, vozovima 6101 i 6153.
- na relaciji: Podgorica – Nikšić – Podgorica,vozovima 7102 i 7113
- nije dozvoljen prevoz pijaĉnih stvari u EMG - CAF
Kad saobraća klasiĉna garnitura, sluţbenu poštu i prekomjerni ruĉni prtljag smjestiti u prvom odeljku
prvih putniĉkih kola, kod EMG u prvom sluţbenom prostoru iza ĉeone upravljaĉnice. Za svaki komad
pijaĉnih stvari i prekomjerni ruĉni prtljag kondukter će naplatiti naknadu za prevoz na doplatnici K-51a
odnosno K-6, shodno Pravilniku o organizaciji prevoza putnika i pošiljaka (Pravilnik 160) dnosno
Putniĉkoj tarifi (Dio I) i tarifi Spt 05.
68
SADRŢAJ
1. OPŠTE ODREDBE.................................................................................... ..................................................4
1.1. Materijal reda voţnje......................................................................................................... 4
1.2. Izvod iz reda voţnje .......................................................................................................... 4
1.3. Raĉunanje vremena.......................................................................................................... 4
1.4. Kalendar saobraćaja vozova...............................................................................................5
1.5. Pregled skretnica (oznaka i indeksa) u sastavima vozova iz meĊunarodnog prevoza ..... 5
1.6. Masa i procenat koĉenja voza .......................................................................................... 5
1.7. Sastav i izmjena sastava voza .......................................................................................... 6
1.8. Veze i saĉekivanja ............................................................................................................ 6
1.9. Elektriĉno osvjetljenje, grijanje i namirenje kola vodom .................................................... 7
1.10. Tehniĉki pregled vozova ................................................................................................ 8
1.11. Propratne isprave voza ................................................................................................. 10
1.12. Putokazne table ............................................................................................................ 11
1.13. Njega putniĉkih kola...................................................................................................... 13
1.13.1. Temeljno ĉišćenje kola ........................................................................................ 14
1.13.2. Generalno ĉišćenje kola ...................................................................................... 15
1.13.3. Redovno ĉišćenje i pranje kola............................................................................ 15
1.13.4. Malo ĉišćenje kola.................................................................................................15
1.13.5. Ambulantno ĉišćenje kola ................................................................................... 15
1.13.6. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija putniĉkih kola ........................................ 16
1.14. Upotreba duvanskih proizvoda u vozu….……………….………………………….………16
2. MEĐUNARODNI PREVOZ………………………………..……………...……………………..17
2.1. Pregled vozova za prevoz putnika u meĊunarodnom prevozu ....................................... 18
2.2. Saobraćaj kursnih kola ................................................................................................... 19
2.2.1. Postupak sa oštećenim kolima i prevoz kola van sluţbe.......................................21
2.3. Uzorci sastavljanja telegrama na stranom jeziku ............................................................ 22
2.4. SASTAVI MEĐUNARODNIH VOZOVA .......................................................................... 28
2.5. Inventarski park putniĉkih kola ŢPCG ............................................................................. 43
2.5.1. Pregled potrebnog broja kola za meĊunarodni prevoz (zimi)................................. 44
2.5.2. Pregled potrebnog broja kola za meĊunarodni prevoz (ljeti).................................. 45
2.6. IZVOD IZ EVROPSKOG PLANA RAZMJENE KOLA (EWP).......................................... 46
2.6.1. Objašnjene podataka u tabeli (EWP-a).................................................................. 46
2.7. Turnusi u meĊunarodnom prevozu ................................................................................. 56
2.7.1.Turnusi garnitura (TG)............................................................................................ 56
69
2.7.2.Turnusi vuĉnih vozila (TVV).....................................................................................56
2.7.3. Turnusi osoblja vuĉnih vozila (TOVV) ................................................................... 57
2.7.4. Turnus vozopratnog osoblja (TVO) ....................................................................... 57
2.8. Pregled potrebnog broja teretnica .................................................................................. 58
2.9. VOZNE KARTE.................................................................................................................58
2.9.1. Izdavanje voznih karata za unutrašnji i meĊunarodni prevoz.................................58
2.10. Prevoz praćenih automobila ......................................................................................... 59
2.10.1.Utovar praćenih automobila ..................................................................................59
3.
LOKALNI PREVOZ .............................................................................................................................. 61
3.1. Pregled vozova za prevoz putnika u lokaknom prevozu ................................................. 62
3.2. Turnusi u lokalnom prevozu............................................................................................ 63
3.2.1. Turnusi garnitura (TG)........................................................................................... 63
3.2.2 Turnusi vuĉnih vozila (TVV) .................................................................................. 64
3.2.3. Turnusi osoblja vuĉnih vozila (TOVV) ................................................................... 65
3.2.4. Turnus vozopratnog osoblja (TVO) ....................................................................... 66
3.3. Pregled vozova kod kojih vozne karte izdaje putniĉki blagajnik odnosno kondukter u vozu ....... 67
3.4. Potreban broj teretnica u lokalnom prevozu......................................................................68
3.5. Prevoz sluţbene pošte i pijaĉnih stvari..............................................................................68
70
Download

Dio „A“ - Željeznički prevoz Crne Gore