SADRŽAJ Januar , 2013
1.
OPŠTE INFORMACIJE ....................................................................................................... 7
1.1.Uvod ............................................................................................................................................... 7
1.2. Svrha ........................................................................................................................................... 10
1.3. Pravni okvir ................................................................................................................................. 10
1.4. Pravni status ............................................................................................................................... 10
1.4.1. Opšte odredbe ......................................................................................................................... 10
1.4.2. Odgovornost ............................................................................................................................ 10
1.4.3. Procedura žalbe ....................................................................................................................... 11
1.5. Struktura Izjave o mreži .............................................................................................................. 11
1.6. Period važenja i postupak ažuriranja ......................................................................................... 11
1.6.1. Period važenja.......................................................................................................................... 11
1.6.2. Postupak ažuriranja ................................................................................................................. 12
1.7. Objavljivanje ............................................................................................................................... 12
1.8. Kontakti....................................................................................................................................... 12
1.9. Saradnja sa drugim upravljačima infrastrukture ....................................................................... 13
1.9.1. One Stop Shop /OSS/ ............................................................................................................... 13
1.9.2. Alati RNE-a ............................................................................................................................... 14
1.9.3. Koridori za teretni prevoz ........................................................................................................ 15
1.10. Opis termina i skradenica.......................................................................................................... 15
2.
USLOVI PRISTUPA ......................................................................................................... 17
2.1. Uvod ........................................................................................................................................... 17
2.2. Opšti uslovi pristupa .................................................................................................................. 17
2.2.1. Uslovi za podnošenje zahtjeva za dodjelu trase ...................................................................... 18
2.2.2. Usluge željezničkog prevoza .................................................................................................... 18
2.2.3. Licenca za prevoz ..................................................................................................................... 18
2
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
SADRŽAJ Januar , 2013
2.2.4. Sertifikat o bezbjednosti .......................................................................................................... 19
2.2.5. Pokride odgovornosti – osiguranje .......................................................................................... 19
2.3. Opšti poslovni / komercijalni uslovi ............................................................................................ 20
2.3.1. Okvirni ugovor ......................................................................................................................... 20
2.3.2. Ugovor o korišdenju željezničke infrastrukture ........................................................................ 20
2.4. Operativna pravila rada .............................................................................................................. 20
2.5. Prevoz naročitih pošiljki ............................................................................................................ 21
2.6. Prevoz opasnih materija ............................................................................................................. 21
2.7. Postupak prijema željezničkih vozila........................................................................................... 22
2.8. Postupak prijema osoblja ........................................................................................................... 22
3.
INFRASTRUKTURA ........................................................................................................ 24
3.1. Uvod ............................................................................................................................................ 24
3.2. Veličina mreže ............................................................................................................................. 25
3.2.1. Granice ..................................................................................................................................... 25
3.2.2. Priključne željezničke mreže..................................................................................................... 25
3.2.3. Ostale informacije .................................................................................................................... 26
3.3. Opis mreže .................................................................................................................................. 26
3.3.1. Geografski podaci .................................................................................................................... 26
3.3.2. Karakteristike infrastrukture ................................................................................................... 27
3.3.3. Sistem upravljanja saobradajem i komunikacioni sistemi ....................................................... 29
3.4. Ograničenja u saobradaju ........................................................................................................... 31
3.4.1. Posebna infrastruktura ............................................................................................................ 31
3.4.2. Ograničenja u pogledu životne sredine ................................................................................... 31
3.4.3. Opasne materije ...................................................................................................................... 32
3.4.4. Ograničenja u tunelima ........................................................................................................... 32
3.4.5. Ograničenja na mostovima ..................................................................................................... 32
3.4.6. Ograničenja željezničke infrastrukture u pogledu visine snijega ............................................. 32
3.5. Raspoloživost infrastrukture ....................................................................................................... 32
3
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
SADRŽAJ Januar , 2013
3.6. Stanice i stajališta za prijem i otpremu putnika ......................................................................... 32
3.7. Robni terminali ........................................................................................................................... 33
3.8. Objekti za pružanje usluga.......................................................................................................... 33
3.8.1. Stanice za formiranje vozova ................................................................................................... 33
3.8.2. Kolosjeci za gariranje ............................................................................................................... 34
3.8.3. Objekti za održavanje voznih sredstava .................................................................................. 35
3.8.4. Objekti za snadbijevanje gorivom............................................................................................ 35
3.8.5. Tehnički objekti ........................................................................................................................ 35
3.9 Razvojni projekti na infrastrukturi ............................................................................................... 36
4.
DODJELA KAPACITETA................................................................................................... 38
4.1. Uvod ............................................................................................................................................ 38
4.2 Opis procedure ............................................................................................................................. 38
4.3. Dinamika podnošenja zahtjeva i dodjela kapaciteta .................................................................. 39
4.3.1. Dinamika podnošenja zahtjeva za godišnji red vožnje ............................................................ 39
4.3.2. Plan predaje zahtjeva za dodjelu kapaciteta izvan postupka izrade godišnjeg reda vožnje ... 40
4.4. Postupak dodjele kapaciteta ...................................................................................................... 41
4.4.1. Postupak usaglašavanja .......................................................................................................... 41
4.4.2. Postupak rješavanja sporova ................................................................................................... 42
4.4.3. Zagušena infrastruktura .......................................................................................................... 42
4.5. Dodjela kapaciteta za vozove za održavanje i rekonstrukciju .................................................... 43
4.6. Ne korišdenje dodijeljene trase/ Pravila otkazivanja .................................................................. 43
4.7. Prevoz naročitih pošiljki i opasnih materija ................................................................................ 44
4.8. Posebne mjere koje se primjenjuju u slučaju poremedaja .......................................................... 45
4.8.1. Principi ..................................................................................................................................... 45
4.8.2 Operativna pravila .................................................................................................................... 45
4.8.3. Predvidivi problemi .................................................................................................................. 46
4.8.4. Nepredvidivi problemi.............................................................................................................. 46
4.9. Dodjela kapaciteta za korišdenje uslužnih objekata ................................................................... 47
4
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
SADRŽAJ Januar , 2013
5.
USLUGE ........................................................................................................................ 48
5.1. Uvod ............................................................................................................................................ 48
5.2. Minimalni pristupni paket usluga ............................................................................................... 48
5.2.1. Obrada zahtjeva za infrastrukturni kapacitet ......................................................................... 48
5.2.2. Pravo korišdenja dodijeljenog kapaciteta ................................................................................ 48
5.2.3. Korišdenje kolosjeka i skretnica ............................................................................................... 49
5.2.4. Upravljanje saobradajem vozova, uključujudi signalizaciju, regulisanje, prijem i otpremu
vozova, sporazumijevanje vezano za saobradaj vozova i pružanje informacija o kretanju vozova . 49
5.2.5. Sve ostale informacije potrebne za realizaciju ili obavljanje usluge za koju je kapacitet
dodijeljen ........................................................................................................................................... 49
5.3. Pristup prugom do uslužnih objekata i njihovo korišdenje ......................................................... 49
5.3.1. Oprema za snadbijevanje električnom energijom potrebnom za vuču vlaka......................... 49
5.3.2. Objekti za snadbijevanje gorivom ........................................................................................... 50
5.3.3. Stanice za prijem i otpremu putnika, stanične zgrade i ostali objekti ................................... 50
5.3.4. Stanice za teretni saobradaj .................................................................................................... 50
5.3.5. Ranžirne stanice ....................................................................................................................... 51
5.3.6. Kolosjeci za formiranje /sastavljanje/ vozova ......................................................................... 51
5.3.7. Kolosjeci za gariranje ............................................................................................................... 51
5.3.8. Objekti za održavanje voznog parka i ostali tehnički objekti .................................................. 52
5.4. Dodatne usluge ........................................................................................................................... 53
5.4.1. Sanbdijevanje električnom energijom za vuču vozova ............................................................ 54
5.4.2. Objekti za snadbijevanje gorivom............................................................................................ 54
5.4.3. Manevrisanje i druge usluge.................................................................................................... 54
5.4.4. Usluge nadzora pri prevozu opasnih materija i naročitih pošiljki ........................................... 57
5.4.5. Usluge pružanja informacija putnicima ................................................................................... 58
5.4.6. Ostale dodatne usluge ............................................................................................................. 58
5.5. Pratede usluge ............................................................................................................................ 58
5.5.1. Pristup telekomunikacionoj mreži ........................................................................................... 59
5
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
SADRŽAJ Januar , 2013
5.5.2. Pružanje dodatnih informacija ................................................................................................ 59
5.5.3. Tehnički pregled voznih sredstava u stanicama ...................................................................... 59
5.5.4. Pružanje usluga u Saobradajno transportnim otpremništvima ............................................... 60
6.
TARIFA ......................................................................................................................... 61
6.1. Metod napladivanja .................................................................................................................... 61
6.1.1. Minimalni pristupni paket ....................................................................................................... 61
6.1.2. Naknada za minimalni pristupni paket .................................................................................... 62
6.2. Cijene .......................................................................................................................................... 63
6.2.1. Minimalni pristupni paket ....................................................................................................... 63
6.2.2. Cijene dodatnih usluga ............................................................................................................ 63
6.2.3. Cijene pratedih usluga.............................................................................................................. 64
6.4. Izuzeci pri tarifiranju ................................................................................................................... 64
6.5. Otkazivanje vozne trase i poništavanje planirane vožnje ........................................................... 64
6.6. Promjena vozne trase ................................................................................................................. 65
6.7. Promjena cijene ......................................................................................................................... 65
6.8. Sistem pokazatelja kvaliteta prevoza ......................................................................................... 65
6.9. Način pladanja ............................................................................................................................ 66
PRILOZI .................................................................................................................................... 67
6
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
1.
OPŠTE INFORMACIJE
1.1.Uvod
Saglasno Strategiji Vlade Crne Gore o restrukturiranju Željeznice Crne Gore, vanredna Skupština
akcionara Željeznice Crne Gore AD-Podgorica, je na sjednici održanoj dana 02.07.2008. godine
donijela Odluku o restrukturiranju Željeznice Crne Gore-Infrastruktura-DOO, Podgorica u
Željezničku Infrastrukturu Crne Gore AD-Podgorica.
Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica /u daljem tekstu ŽICG/ je upravljač
željezničkom infrastrukturom u Crnoj Gori ima svojstvo pravnog lica i u granicama predmeta
poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge
pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti. Dana 09.07.2008. godine, u Centralnom registru
Privrednog suda u Podgorici registrovana je: ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE ADPODGORICA, pod registarskim brojem 4-0008771/001, kao Akcionarsko Društvo.
ŽICG je, izuzimajući industrijske kolosjeke, javno dobro u opštoj upotrebi, u državnoj je svojini i
dostupna je na korišćenje pod jednakim uslovima svim zainteresovanim privrednim društvima koja
obavljaju prevoz, na način koji je propisao Zakon o željeznici.
Upravljanje željezničkom infrastrukturom je djelatnost od opšteg interesa. Upravljanje
infrastrukturom u smislu Zakona o željeznici je: održavanje infrastrukture, organizovanje i
regulisanje željezničkog saobraćaja, modernizacija infrastrukture i zaštita infrastrukture.
ŽICG upravlja željezničkom mrežom
od 335,46 km.
U skladu sa Zakonom o željeznici,
ŽICG donosi i objavljuje Izjavu o
mreži,
kojom
obezbjeđuje
informacije o željezničkoj mreži,
uslovima o pristupu i dodjeli
infrastrukturnih kapaciteta, određivanju visine naknade za korišćenje
infrastrukture, organizaciju i regulisanje saobraćaja.
7
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
Organizaciona šema ŽICG
Organizacija željezničkog sektora u CG
Direkcija za željeznice je državni organ Crne Gore za oblast željezničkog saobraćaja.
Osnovana je 2010. godine na osnovu izmjena Zakona o organizaciji i načinu rada državne uprave
(Sl. list CG", br. 4/09), a u skladu sa Zakonom o željeznici (Sl. list RCG", br. 21/04).
Direkcija za željeznice ima svojstvo pravnog lica. Direkcija je osnovana radi obavljanja poslova
investiranja u održavanje, razvoj i modernizaciju željezničke infrastrukture, regulatornih poslova i
8
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
poslova bezbjednosti na željeznici. Izmjene koje su nastale u željezničkom sektoru Evrope, naročito
nakon 1990. godine, nametnule su realnu potrebu za postojanjem nezavisnog državnog organa za
oblast željezničkog saobraćaja, koji će realizovati saobraćajnu politiku države Crne Gore u oblasti
željeznice.
Nadležnosti Direkcije za željeznice:






















Učešće u pripremi i izradi tehničkih propisa, normativa i standarda na željeznici;
Izdavanje licenci za upravljanje željezničkom infrastrukturom (industrijskom željeznicom);
Izdavanje licenci za prevoz;
Izdavanje sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom;
Izdavanje sertifikata o bezbjednosti za prevoz;
Odlučivanje po prigovorima u vezi zaključenja Ugovora o korišćenju željezničke
infrastrukture;
Odlučivanje po žalbama kandidata koji smatraju da su predmet nepravičnog postupanja,
diskriminacije ili da su na neki drugi način oštećeni, a naročito po žalbi na akte koje je donio
upravljač infrastrukture;
Izdavanje dozvola za korišćenje novoizgrađenih željezničkih vozila, novih tipova uređaja,
djelova i opreme željezničkih vozila, kao i novih tipova uređaja, djelova i opreme za
željezničku infrastrukturu;
Odobravanje tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju
željezničke infrastrukture;
Izrađuje planove razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije, održavanja i zaštite
željeznica Crne Gore;
Vrši poslove koji se odnose na: razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu
željeznica Crne Gore
Kontrola korišćenja državnih subvencija za pokrivanje troškova obaveza javnog prevoza
(PSO);
Praćenje razvoja željezničke infrastrukture i voznih sredstava u drugim državama i
predlaganje mjera modernizacije kako bi se povećao nivo interoperabilnosti;
Ostvaruje i razvija međunarodnu saradnju u oblasti željezničkog saobraćaja;
Predlaže usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata sa direktivama i regulativama EU u
cilju harmonizacije nacionalnih propisa sa propisima EU;
Priprema poziva na nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu
tehničke dokumentacije i izvođenja radova na željezničkoj infrastrukturi;
Prati i kontroliše trošenje finansijskih sredstava kojima se subvencionišu upravljač
infrastrukturom i prevoznici;
Izdaje saglasnost za priključenje i ukrštanje javnih puteva sa željezničkom prugom,
postavljanje infrastrukturnih objekata (cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih,
telefonskih i telegrafskih vodova i dr.) na pružnom i zaštitnom pojasu;
Izdaje saglasnost za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu industrijske željeznice;
Zaključivanje ugovora sa prevoznicima koji obavljaju prevoz od javnog interesa;
Vrši određene poslove notifikacije;
Ostvaruje međunarodnu saradnju sa međunarodnim organizacijama u kojima predstavlja
državu, Evropskom željezničkom agencijom i organima drugih država nadležnim za
bezbjednost i interoperabilnost u željezničkom saobraćaju i regulisanje tržišta željezničkih
usluga.
9
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
1.2. Svrha
Svrha ove Izjave o mreži je da pruži jednistven izvor osnovnih informacija koje su potrebne
željezničkim prevoznicima, kako bi pružili usluge prevoza na željezničkoj infrastrukturi kojom
upravlja ŽICG.
Izjava o mreži predstavlja željezničku infrastrukturu kojom upravlja ŽICG, zatim pruža informacije
o uslovima za pristup željezničkoj infrastrukturi i dodjeli infrastrukturnih kapaciteta kao i o modelu
izračunavanja naknade za uluge koje pruža upravljač infrastrukturom.
1.3. Pravni okvir
Funkcionisanje željezničke infrastrukture i saobraćaja na mreži ŽICG regulisano je pravnom
regulativom Crne Gore, aktima Upravljača infrastrukture i aktima i tehničkim procedurama
željezničkog prevoznika. Željeznički prevoznik se pri obavljanju prevoza mora pridržavati svih
pravnih pravila sadržanih u međunarodnim izvorima prava kao i nacionalnim zakonskim i
podzakonskim aktima. Propise i procedure koje se odnose na prevoznike u Crnoj Gori određuje
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u saradnji sa Direkcijom za željeznice i ŽICG.
Izdavanje ovog dokumenta je usklađivanje sa evropskom regulativom, tako da tokom izrade su
korišćene preporuke i direktive EU.
U Prilogu 1.c nalazi se spisak evropske regulative, nacionalnih zakona, podzakonskih akata i
pravilnika koji se pominju u dokumentu i koja su korišćena u izradi Izjave o mreži.
1.4. Pravni status
1.4.1. Opšte odredbe
ŽICG na osnovu Zakona o željeznici donosi i objavljuje Izjavu o mreži, redovno ažurira i po potrebi
mijenja.
Izjava o mreži služi prvenstveno kao izvor informacija za željezničke prevoznike. Ugovor o
korišćenju željezničke infrastrukture koji sklapaju upravljač infrastrukture i željeznički prevoznik
može upućivati na određene dijelove Izjave o mreži čime ti djelovi postaju obavezujući za ugovorne
strane.
Izjava o mreži se objavljuje na internet stranici ŽICG, www.zicg.me na crnogorskom i engleskom
jeziku. U slučaju ne podudaranja crnogorske i engleske verzije teksta, mjerodavna je crnogorska.
1.4.2. Odgovornost
ŽICG je odgovorna za tačnost informacija u Izjavi o mreži, ali ne odgovara za štetu koja nastane zbog
štamparskih grešaka u Izjavi o mreži.
Izjava o mreži je izrađena na osnovu informacija koje su bile dostupne do 01.01.2013.godine. U
slučaju da Izjava o mreži nije usklađena sa važećim zakonodavstvom, mjerodavno je važeće
zakonodavstvo. Zakonodavstvo koje je u procesu pripreme dok je rađen dokument Izjava o mreži,
nije uzeto u obzir. Svi propisi i tehnički dokumenti koji stupe na snagu nakon objavljivanja ove
Izjave o mreži biće primjenjivi i treba ih uzeti u obzir prilikom tumačenja ove Izjave o mreži .
10
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
1.4.3. Procedura žalbe
Željeznički prevoznik, može podnijeti žalbu Direkciji za željeznice, u momentu kada smatra da se
prema njemu u odnosu na druge podnosioce zahtjeva za dodjelu kapaciteta infrastrukture, postupa
nejednako / diskriminatorno/ ili na bilo koji drugi način trpi štetu u vezi :

Izjave o mreži,

kriterijuma koje ona postavlja,

postupka dodjele kapaciteta željezničke infrastrukture i rezultata te dodjele,

kriterijuma za određivanje naknada za korišćenje infrastrukture,

visine i strukture cijena za korišćenje kapaciteta infrastrukture,

sa ostalim slučajevima koji se odnose na osiguranje pristupa i korišćenja željezničke
infrastrukture.
1.5. Struktura Izjave o mreži
Ova Izjava o mreži je urađena u skladu sa strukturom izjave o mreži koja je usvojena u okviru
međunarodne organizacije RaliNatEurope, udruženja evropskih upravljača infrastrukturom
/ www.rne.eu /. Usvojena struktura Izjave o mreži omogućava da Izjava o mreži različitih
upravljača infrastrukture iz različitih država budu ujednačene i da sadrže približno iste informacije.
Struktura Izjave o mreži je :
1. Opšte informacije
2. Uslovi pristupa
3. Infrastruktura
4. Dodjeljivanje kapaciteta
5. Usluge
6. Naknada
- sadrži ciljeve izdavanja Izjave o mreži
- daje uslove koje željeznički prevoznik treba da ispunjava za
pristup željezničkoj infrastrukturi.
- sadrži opis željezničke infrastrukture kojom upravlja ŽICG.
- određuje postupak i uslove dodjeljivanje infrastrukturnog
kapaciteta
- sadrži opis usluga koje pruža ŽICG.
- sadrži opis metode za obračun naknada za korišćenje
željezničke infrastrukture i usluge koje pruža ŽICG.
1.6. Period važenja i postupak ažuriranja
1.6.1. Period važenja
Period važenja Izjave o mreži je vezan za period trajanja godišnjeg reda vožnje. Ova Izjava o mreži
se odnosi na :
 pristup željezničkoj infrastrukturi i korišćenje željezničke infrastrukture za vrijeme važenja
reda vožnje 2013/2014,
 postupak dodjeljivanja infrastrukturnih kapaciteta za red vožnje 2013/2014.
Red vožnje 2013/2014 nastupa 15. decembra 2013., a završava se 13. decembra 2014.godine.
11
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
Izjava o mreži se objavljuje najkasnije 3 mjeseca prije početka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva
za dodjelu trase i važi za cio period važenja reda vožnje 2013/2014.
1.6.2. Postupak ažuriranja
ŽICG mora redovno ažurirati Izjavu o mreži u slučaju izmjena važnih informacija koje su objavljene.
Sve izmjene i dopune Izjave o mreži će biti objavljene na web stranici www.zicg.me .
ŽICG će o donošenju izmjena i dopuna obavijestiti željezničke prevoznike sa kojima ima sklopljen
ugovor o korišćenju željezničke infrastrukture.
1.7. Objavljivanje
Izjava o mreži dostupna je bez naknade u štampanom obliku (limitiran broj) i u elektronskom
obliku na web stranici ŽICG – www.zicg.me. Izjava o mreži se objavljuje na crnogorskom i
engleskom jeziku. Izjava o mreži na engleskom jeziku objavljuje se samo u elektronskom obliku. U
slučaju nepodudaranja crnogorske i engleske verzije teksta, mjerodavna je crnogorska verzija.
1.8. Kontakti
ŽICG će na zahtjev prevoznika staviti na raspolaganje i druge informacije koje nijesu sadržane u
Izjavi o mreži.
Kontakti:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Rimski trg 46
CG – 81 000 Podgorica
Direktorat za željeznički saobraćaj
tel: 00 382 20 482 192
fax: 00 382 20 234 331
www.minsab.gov.me
Direkcija za željeznice
Hercegovačka 75
CG - 81000 Podgorica
tel: 00 382 20 232 127
fax: 00 382 20 232 128
www.dzzcg.me
12
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
1.9. Saradnja sa drugim upravljačima infrastrukture
RailNetEurope /RNE/ je organizacija koju su 2004. godine osnovali evropski upravljači
infrastrukturom. RNE je neprofitna organizacija upravljača infrastrukture i tijela za dodjelu
infrastrukturnog kapaciteta i posvećena je olakšavanju međunarodnog prevoza na evropskoj
željezničkoj infrastrukturi.
Cilj RNE-a
Cilj RNE-a je da pruža podršku željezničkim prevoznicima u njihovim međunarodnim aktivnostima
(i u teretnom i u putničkom prevozu) i da poboljša učinak postupaka upravljača
infrastrukture. Zajednički, članovi RailNetEuropa harmonizuju uslove u međunarodnom
željezničkom prevozu i uvode korporativni pristup u promociji evropskog željezničkog poslovanja
koja je u korist cjelokupnoj željezničkoj privredi u Evropi.
Sprovođenje zadataka RNE-a
RNE organizacija sprovodi svoje zadatake kroz četiri stalne radne grupe i kroz ad-hoc projektne
timove kojima koordinira zajednička kancelarija RNE-a koja ima sjedište u Beču, Austrija.
Mreža RNE-a
RailNetEurope je organizacija koju čini 37 upravljača infrastrukture za dodjelu infrastrukturnog
kapaciteta koji su ili punopravni ili pridruženi članovi ili članovi kandidati. Članovi RNE-a raspolažu
sa željezničkom mrežom od preko 230 000 km.
U svom radu, RNE je posvećen pojednostavljenju, harmonizaciji i optimizaciji međunarodnih
željezničkih procesa, gdje se misli na :
 izradu reda vožnje na evropskom nivou,
 zajednički pristup marketingu i prodaji (uključujući Izjave o mreži),
 saradnju među upravljačima infrastrukture u njihovom području djelovanja,
 razmjenu informacija o prekograničnim vozovima u stvarnom vremenu,
 usluge koje se pružaju nakon prodaje (tj. izvještavanje).
Više informacija na: http://www.rne.eu/index.php/corporate.html.
1.9.1. One Stop Shop /OSS/
RNE je u svakoj državi članici osnovao jedan OSS kontakt, koji predstavlja „jedan šalter za prodaju”
ili One Stop Shop/OSS/ . Ovi nacionalni kontakti predstavljaju zajedničku mrežu kontakt tačaka za
korisnike unutar RNE-a. U pogledu međunarodnih zahtjeva za trasama, korisnici treba samo da
kontaktiraju jednu od ovih OSS kancelarija koja će onda inicirati cjelokupan proces međunarodnog
dodjeljivanja trasa.
Korisnici usluga međunarodnog željezničkog prevoza koje pružaju članovi RNE-a, mogu koristiti
usluge RNE- ovih kontakt punktova OSS , gdje će dobiti:
13
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013




mrežu kontakata koji korisnike vode kroz cijeli postupak koji se odnosi na uslove pristupa
infrastrukturi i ponudu za željezničke trase na cijelom prevoznom putu u međunarodnom
saobraćaju,
sve informacije o uslugama koje pruža bilo koji upravljač infrastrukturom,
obradu zahtjeva za dodjelu međunarodnih trasa unutar RNE-a,
da se zahtjevi za sljedeći red vožnje na vrijeme uzmu u obzir prilikom sastavljanja godišnjeg
reda vožnje.
Popis OSS kontakata je dostupan na: http://www.rne.eu/index.php/oss_network.html.
Više informacija o OSS-u na: http://www.rne.eu/index.php/one-stop-shop.html.
1.9.2. Alati RNE-a
PCS /ranije PATHFINDER/
PCS /Path Coordination System – sistem koordinacije trasa/ je RNE-ova web aplikacija za
upravljače infrastrukturom , tijela za dodjelu kapaciteta i podnosioca zahtjeva za trasu pomoću koje
se obavlja komunikacija i koordinacija postupaka za obradu zahtjeva za dodjelu međunarodnih
trasa i ponude međunarodnih trasa.
Ovaj alat u potpunosti odgovara međunarodnom postupku za pripremu novog i korekciju
postojećeg reda vožnje. Takođe pomažu željezničkim prevoznicima i podnosiocima zahtjeva u
njihovim predkoordinacionim obavezama vezanim za studije trasa kako bi pripremili svoje
zahtjeve za međunarodne trase. Alat PCS obuhvata funkciju One Stop Shop za pružanjem podrške
pri poslovnim postupcima i svakodnevnim aktivnostima.
Za više informacija posjetite web stranicu: www.pfndr.org ili pišite na helpdesk: support.pcs@
rne.eu. Više informacija na: http://www.rne.eu/index.php/pcs.html.
CIS /ranije EICIS/
CIS /Charging Information System – Informacioni sistem o naplati naknada/ je RNE-ov
međunarodni alat za procjenu visine naknade za korišćenje željezničke infrastrukture, koji
korisnicima daje informacije o cijenama. Internetski krovni sistem za razne nacionalne sisteme
naplate željezničke infrastrukture može izračunati naknadu za korišćenje međunarodne trase u
minuti, 24 sata na dan – uključujući naknade za trasu voza, korišćenje stanica i troškove
manevrisanja. Sadašnji cilj razvoja CIS-a je uskladiti informacije koje daje CIS sa informacijama iz
Izjava o mreži.
TIS /ranije EUROPTIRAILS/
TIS /Train Information System – sistem informacija o vozu/ je aplikacija na internetu koja
prati saobraćaj međunarodnih vozova od mjesta polaska do odredišnog mjesta. Podržava
upravljanje međunarodnim vozovima davanjem podataka koji se odnose na međunarodne vozove
za prevoz putnika i na teretne vozove na RNE koridorima. TIS se ne odnosi na usluge nacionalnog
prevoza.
TIS u stvarnom vremenu preko interneta pruža podatke o vozovima i generiše izvještaje na
osnovu arhivskih podataka. Ova dva proizvoda TIS-a se oslanjaju na istim osnovnim podacima:
14
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013





pregled informacija o vozovima prikuplja u stvarnom vremenu, centralizuje ih i objavljuje
informacije o vozovima koji saobraćaju na većini RNE koridora (u rastućem broju
država što uključuje Austriju, Belgiju, Francusku, Njemačku, Italiju, Luksemburg,
Nizozemsku, Sloveniju i Švajcarsku) kao što su:
trenutna i prethodna lokacija voza
informacije o dogovorenom dnevnom redu vožnje
informacije o kašnjenju i razlozima kašnjenja
funkcija izvještavanja omogućuje praćenje informacija o vozu i kašnjenju u određenom
vremenskom periodu.
Pored toga, planira se i treći proizvod koji će omogućiti razmjenu podataka u stvarnom vremenu
između upravljača infrastrukture i željezničkih prevoznika koji koriste TAF TSI format.
TIS je prateći alat EPR-a /European Performance Regime – Evropski sistem pokazatelja
kvalitete transporta/ – zajedničkog projekta RNE-a i UIC-a.
Na TIS se može pristupiti: https://www.europtirails.eu .
Službu za korisnike možete kontaktirati na email: support.tis@rne.eu.
Više informacija na: http://www.rne.eu/index.php/tis.html.
1.9.3. Koridori za teretni prevoz
Evropski parlament i Vijeće su 22. septembra 2010. godine usvojili Uredbu /EU/ br. 913/2010 o
evropskoj željezničkoj mreži za konkurentni teretni prevoz. Ovom uredbom se određuju pravila
za osnivanje i organizaciju međunarodnih željezničkih koridora za konkurentni teretni prevoz sa
namjerom razvijanja evropske željezničke mreže za konkurentni teretni prevoz. Kroz Crnu Goru, za
sada, ne prolazi nijedan koridor za teretni prevoz u smislu EU Uredbe 913/2010.
1.10. Opis termina i skraćenica
Pojmovi koji su korišćeni u Izjavi o mreži.
Ad –hoc zahtjev
One Stop Shop
PSC
Pravo pristupa
Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta kojim se traži dodjela
trase voza izvan postupka dodjele trasa za godišnji red vožnje.
Predstavnik Upravljača infrastrukture koji zajedno sa predstavnicima
drugih upravljača infrastrukture čini međunarodnu mrežu kojom se
korisnicima olakšava pristup međunarodnoj željezničkoj
infrastrukturi.
Internetski komunikacioni sistem za optimalnu koordinaciju
međunarodnih trasa vozova.
Pravo željezničkog prevoznika da koristi željezničku infrastrukturu.
Robni terminal
Sva službena mjesta otvorena za robni rad gdje se vrši prijem i
otprema pošiljaka.
TAF TSI
Tehničke specifikacije interoperabilnosti za telematske aplikacije
u teretnom prevozu.
15
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
OPŠTE INFORMACIJE Januar , 2013
Trasa voza
Ugovor o pristupu
Upravljač
infrastrukturom
Željeznički prevoznik
Zagušena infrastruktura
Infrastrukturni kapacitet potreban za vožnju voza između dva mjesta
u određeno vrijeme.
Ugovor kojim upravljač infrastrukture odobrava željezničkom
prevozniku pravo pristupa na željezničku infrastrukturu i kojim se
uređuju međusobna prava i obaveze, određuje dodijeljeni kapacitet,
visina naknade za korišćenje željezničke infrastrukture i ostala
pitanja u vezi sigurnosti prevoza i zaštite sredine.
Privredno društvo koje je ovlašćeno za upravljanje željezničkom
infrastrukturom.
Privredno društvo koje ima licencu za prevoz i sertifikat o
bezbjednosti za prevoz putnika, lica i stvari u željezničkom
saobraćaju, izdate od nadležnog organa uprave.
Dio infrastrukture na kojoj potražnja za infrastrukturnim
kapacitetom ne može biti u potpunosti zadovoljena čak i nakon
sprovođenja postupka usaglašavanja dodjele infrastrukturnog
kapaciteta.
Skraćenice koje se koriste u Izjavi o mreži
ATC
sistem automatskog upravljanja saobraćajem /automatic train
control/
EVP
elektrovučna podstanica
GIŠ
gornja ivica šine
KM
kontaktna mreža
OSS
One Stop Shop
RID
Pravilnik o međunarodnom prevozu opasnih materija željeznicom
RNE
RailNetEurope
UI
Upravljač infrastrukturom
UIC
Međunarodna željeznička unija
TK
Telekomanda
ŽP
Željeznički prevoznik
ŽPCG
Željeznički prevoz Crne Gore
MC
Akcionarsko Društvo Montecargo
OŽVS
Akcionarsko drutvo Održavanje željezničkih voznih sredstava
ŽS
Železnice Srbije
HSH
Albanske željeznice
Pored pojmova navedenih u tablici gore, RNE je izradio jednostavan rječnik na engleskom jeziku
svih pojmova koji su vezani za Izjavu o mreži. Defnicije u rječniku su napisane jasno uz korišćenje
što manje tehničkog i pravnog žargona. Predstavljaju praktični vodič za upravljače
infrastrukture/tijela za dodjelu kapaciteta i njihove korisnike. Rječnik služi samo u informativne
svrhe i u njemu sadržane definicije nijesu pravno obavezujuće.
Rječnik RNE-a je dostupan na: http://www.rne.eu/index.php/ns_glossary.htm.
16
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
2.
USLOVI PRISTUPA
2.1. Uvod
Zakon o željeznici predstavlja pravni okvir za pristup željezničkoj infrastrukturi.
2.2. Opšti uslovi pristupa
Opšti uslovi pristupa željezničkoj infrastrukturi Crne Gore određeni su Zakonom o željeznici,
podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona /Pravilnik o izdavanju licence za
upravljanje željezničkom infrastrukturom, Pravilnik o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za
upravljanje željezničkom infrastrukturom, Pravilnik o izdavanju licence za prevoz u željezničkom
saobraćaju i Pravilnik o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za prevoz u željezničkom saobraćaju/ i
drugih propisa.
ŽICG, kao upravljač
infrastrukturom, odobrava pristup na željezničku infrastrukturu
zaiteresovanim prevoznicima, tako što ŽICG i željeznički prevoznik sklapaju ugovor o korišćenju
infrastrukture. Ugovorom o korišćenju infrastrukture se bliže uređuju međusobna prava i obaveze,
određuje dodijeljeni kapacitet, visina i plaćanje naknade za trase i ostala pitanja oko organizacije i
regulisanja željezničkog saobraćaja. ŽICG odobrava korišćenje infrastrukture za sve željezničke
prevoznike koji imaju važeću licencu za prevoz i sertifikat o bezbjednosti za prevoz izdate od
Direkcije za željeznice, odnosno u drugoj državi na osnovu reciprociteta sa kojom Crna Gora ima
sklopljen Sporazum o uzajamnom priznavanju sertifikata i ugovora o korišćenju infrastrukture.
17
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
2.2.1. Uslovi za podnošenje zahtjeva za dodjelu trase
Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta može podnijeti željeznički prevoznik koji u vrijeme
podnošenja zahtjeva ima važeću licencu za prevoz i sertifikat o bezbjednosti za prevoz izdate od
Direkcije za željeznice, odnosno u drugoj državi na osnovu reciprociteta sa kojom Crna Gora ima
sklopljen Sporazum o uzajamnom priznavanju sertifikata, registrovan za obavljanje javnog
željezničkog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe.
Željeznički prevoznik kod podnošenja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta mora
poštovati rokove određene u Poglavlju 4. ove Izjave o mreži.
Dodijeljeni infrastrukturni kapacitet, podnosilac zahtjeva ne smije prenijeti drugom
prevozniku. Svaka trgovina infrastrukturnim kapacitetom nedopuštena je i ima za posledicu
isključenje prevoznika iz dalje raspodjele kapaciteta.
2.2.2. Usluge željezničkog prevoza
Usluge željezničkog prevoza mogu obavljati samo prevoznici koji ispunjavaju uslove iz Zakona o
željeznici, a to su da imaju važeću licencu za prevoz i sertifikat o bezbjednosti za prevoz izdate od
Direkcije za željeznice, odnosno u drugoj državi na osnovu reciprociteta sa kojom Crna Gora ima
sklopljen Sporazum o uzajamnom priznavanju sertifikata i ugovora o korišćenju infrastrukture.
2.2.3. Licenca za prevoz
Licencu za prevoz, prevozniku u Crnoj Gori izdaje Direkcija za željeznice u skladu sa Zakonom o
željeznici i Pravilnikom o izdavanju licence za prevoz u željezničkom saobraćaju. Uslovi za
izdavanje licence za prevoz uz podnesen zahtjev su:
 Prevoznik treba da bude registrovan za obavljanje prevoza u željezničkom saobraćaju /sa ili
bez vuče vozova ili samo vuča vozova/,
 Da nije pokrenut ili nije u toku stečajni postupak,
 Da član njegove uprave nije pravosnažno osuđen na jednu ili više godina zatvora za
krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi,
imovine, bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, povrede prava na rad i drugih prava po
osnovu rada,
 Da je finansijski sposoban da svoje stvorene i buduće obaveze može pod normalnim
uslovima poslovanja ispuniti u određenom roku,
 Da u radnom odnosu ima stručno zaposlena lica koja osuguravaju bezbjednost prevoza u
željezničkom saobraćaju,
 Da posjeduje kvalitetna sredstva prevoza i odgovarajuću tehničku opremljenost,
 Da je osiguran kod osiguravajućeg društva i sposobno nadoknaditi eventualnu štetu nastalu
po osnovu odgovornosti u obavljanju svoje djelatnosti, i da može pružiti garanciju za
nadoknadu štete u slučaju udesa u odnosu na putnike, prtljag, teret, treća lica i okolinu u
skladu sa zakonom i drugim propisima , kao i ugovorima koji obavezuju Crnu Goru.
18
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
Na podnesen zahtjev, Direkcija za željeznice izdaje prevozniku licencu u skladu sa Pravilnikom o
izdavanju licence za prevoz u željezničkom saobraćajaju, na period od 5 godina koja je neprenosiva
na drugog prevoznika. Direkcija za željeznice može prevozniku produžiti važnost licence za prevoz
na period od 5 godina, ako prevoznik ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom.
U slučaju započetog stečaja ili sličnog postupka nad prevoznikom, Direkcija za željeznice neće
dozvoliti da prevoznik zadrži licencu.
Direkcija za željeznice
Hercegovačka 75
CG - 81000 Podgorica
tel: 00 382 232 127
fax: 00 382 232 128
www.dzzcg.me
2.2.4. Sertifikat o bezbjednosti
Sertifikat o bezbjednosti za prevoz na podnesen zahtjev prevoznika izdaje Direkcija za željeznice u
skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i Pravilnikom o izdavanju sertifikata o
bezbjednosti za prevoz u željezničkom saobraćaju, na period od 5 godina i ne može biti prenijet na
drugog prevoznika. Uslovi za izdavanje sertifikata o bezbjednosti za prevoz uz podnesen zahtjev
su:
 Da željeznička vozna sredstva prevoznika imaju upotrebnu dozvolu i da su tehnički
ispravna u skladu sa propisima i standardima kojima se uređuje bezbjednost željezničkog
saobraćaja u Crnoj Gori,
 Da je osoblje angažovano na poslovima upravljanja i korišćenja željezničkih voznih
sredstava stručno osposobljeno i zdravstveno sposobno u skladu sa propisima i
standardima kojima se uređuje bezbjednost željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori,
 Da prevoznik ima organizovanu službu za nadzor nad obavljanjem prevoza u željezničkom
saobraćaju.
Direkcija za željeznice može prevozniku produžiti važnost sertifikata o bezbjednosti za prevoz na
period od 5 godina, ako prevoznik ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom.
Direkcija za željeznice
Hercegovačka 75
CG - 81000 Podgorica
tel: 00 382 232 127
fax: 00 382 232 128
www.dzzcg.me
2.2.5. Pokriće odgovornosti – osiguranje
Sposobnost da se nadoknadi šteta nastala u obavljanju željezničkog prevoza i davanja garancije za
pokriće štete u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i ugovorima koji obavezuju Crnu Goru,
je jedan od uslova za dobijanje licence za prevoz, tako da prevoznik koji ima licencu za prevoz koju
je izdala Direkcija za željeznice ispunjava navedene uslove.
19
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
2.3. Opšti poslovni / komercijalni uslovi
2.3.1. Okvirni ugovor
Okvirni ugovor je pravno obavezujući sporazum kojim se uređuju prava i obaveze podnosioca
zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i upravljača infrastrukture za period duži od jednog
reda vožnje. Okvirni ugovor ne smije biti takav da unaprijed isključi korišćenje infrastrukture od
strane ostalih podnosilaca zahtjeva. Okvirni ugovor konkretizuje sklapanje Ugovora o korišćenju
željezničke infrastrukture.
2.3.2. Ugovor o korišćenju željezničke infrastrukture
Ugovor o korišćenju željezničke infrastrukture je ugovor koji sklapaju upravljač infrastrukturom i
prevoznik, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, određuje dodijeljeni kapacitet, visina
naknade za korišćenje željezničke infrastrukture, kao i druga pitanja vezana za tehničke i druge
uslove za bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja, organizaciju i regulisanje saobraćaja.
Ugovorom o korišćenju željezničke infrastrukture, ŽICG odobrava željezničkom prevozniku
korišćenje željezničke infrastrukture. Ugovor o korišćenju se sklapa nakon sprovođenja postupka
za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. Dodijeljeni infrastrukturni kapacitet, odnosno trasa voza se
može koristiti tek nakon zaključenja ugovora o korišćenju infrastrukture.
Potpisivanjem ugovora o korišćenju željezničke infrastrukture, željeznički prevoznik priznaje i
prihvata opšte uslove, koji time postaju sastavni dio ugovora o korišćenju.
Za ostale usluge koje pruža upravljač infrastrukture mogu se sklopiti posebni ugovori.
2.4. Operativna pravila rada
Željeznička infrastruktura se mora koristiti pod uslovima i na način koji je utvrđen Zakonom o
željeznici, Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i drugim zakonima i propisima iz
oblasti željezničkog saobraćaja. Željeznički prevoznik je dužan poštovati sva pravila kojima je
utvrđuje bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja.
Zakonom o bezjednosti u željezničkom saobraćaju se propisuju uslovi i način za bezbjedno, uredno i
nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja i funkcionisanje željezničkog saobraćaja na teritoriji
Crne Gore.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je nadležno za donošenje podzakonskih akata kojima se
uređuje odvijanje željezničkog saobraćaja.
Službeni jezik sporazumijevanja u obavljanju saobraćaja na željezničkoj infrastrukturi kojom
upravlja ŽICG je crnogorski.
20
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
2.5. Prevoz naročitih pošiljki
Prevoz naročitih pošiljki u unutarašnjem i međunarodnom željezničkom prevozu odobrava
upravljač infrastrukture, kao i uslove pod kojima se taj prevoz može obavljati. Prevoz naročitih
pošiljki je uređen Pravilnikom 20 o prevozu naročitih pošiljki u željezničkom saobraćaju.
Željeznički prevoznik u međunarodnom prevozu mora poštovati odredbe UIC-ove objave 502
kojom su uređeni postupci za odobravanje zahtjeva za prevoz naročitih pošiljki. Naročite pošiljke
se prihvataju na prevoz samo kada su ispunjeni posebni tehnički i operativni uslovi.
U međunarodnom prevozu naročitih pošiljki, prevoznik se mora pridržavati i odredbi sledećih
međunarodnih sporazuma:
 RIV (2000) –Sporazum o razmeni i korišćenju teretnih kola između željezničkih preduzeća,
 RIC (2001) –Sporazum o razmeni i korišćenju putničkih kola između željezničkih preduzeća
 SMGS – Sporazum o međunarodnom željezničkom teretnom saobraćaju,
 UIC objava 502.
Detaljnije informacije o prevozu opasnih materija mogu se naći u Poglavlju 4. i 5. Izjave o mreži.
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
2.6. Prevoz opasnih materija
Opasne materije su one koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati kontaminaciju životne sredine ili
nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okolinu, koje su kao
takve definisane zakonima, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, koje na osnovu njihove
prirode ili svojstava i stanja, a u vezi sa prevozom mogu biti opasne za bezbjednost ili koje imaju
dokazano toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne posledice.
Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpadi ako
imaju svojstva opasnih materija.
Prevoz opasnih materija je uređen Zakonom o prevozu opasnih materija, Pravilnikom o
međunarodnom željezničkom prevozu opasnih materija – RID i Zakonom o potvrđivanju Protokola
od 3. juna 1999.g. o izmjenama Konvencije o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF) od
9. maja 1980.g. ( Protokol iz 1999.g.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prevozu (COTIF)
od 9. maja 1980.g. u verziji na osnovu Protokola o izmjenama od 3. maja 1999.g. (Sl. list CG –
Međunarodni ugovori br. 4/09).
21
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
Zakoni koji tretiraju skladištenje i transport opasnih materija u Crnoj Gori su i Zakon o oružju,
Zakon o proizvodnji i prometu otrova, Zakon o životnoj sredini i Zakon o eksplozivnim materijama,
zapaljivim tečnostima i gasovima.
Detaljnije informacije o prevozu opasnih materija mogu se naći u Poglavlju 4. i 5. Izjave o mreži.
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
2.7. Postupak prijema željezničkih vozila
Jedan od uslova za dobijanje sertifikata o bezbjednosti za obavljanje željezničkog prevoza je da
vozni park kojeg prevoznik namjerava koristiti za obavljanje djelatnosti prevoza na željezničkoj
mreži u Crnoj Gori, ispunjava sve tehničke uslove i standarde propisane Zakonom o bezbjednosti u
željezničkom saobraćaju, kojim se uređuje bezbjednost u željezničkom saobraćaju. Vozni park
željezničkog prevoznika koji ima važeći sertifikat o bezbjednosti za obavljanje željezničkog prevoza
i važeću licencu za prevoz treba da ispunjava navedene uslove.
Željeznička vozila koja se mogu koristiti na prugama Crne Gore su domaća vozila nacionalnih
operatera i imaju dozvolu za korišćenje izdatu u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom
saobraćaju i Zakonom o željeznici, zatim inostrana teretna i putnička vozila koja nose oznake RIV ,
RIC i TEN, kao i ona vozila koja su predmet posebnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma i
lokomotive i garniture koje imaju isprave u skladu sa bilateralnim sporazumima.
Inostrana željeznička vozila mogu saobraćati na prugama Crne Gore ako ispunjavaju uslove
utvrđene međunarodnim ugovorima, međunarodnim željezničkim propisima i propisima Crne
Gore. Inostrana željeznička vozila koja ne ispunjavaju uslove utvrđene međunarodnim propisima
mogu saobraćati na prugama Crne Gore kao naročita pošiljka ako ispunjavaju posebne uslove za
bezbjedan željeznički saobraćaj i ako za to dobiju odobrenje u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u
željezničkom saobraćaju od Direkcije za željeznice.
2.8. Postupak prijema osoblja
Jedan od uslova za dobijanje sertifikata o bezbjednosti za obavljanje željezničkog prevoza je da
osoblje koje prevoznik namjerava koristiti za upravljanje i korišćenje željezničkih voznih sredstava
na željezničkoj mreže u Crnoj Gori za obavljanje djelatnosti prevoza, tj. izvršno osoblje, mora
ispunjavati uslove u pogledu stručne osposobljenosti i zdravstvene sposobnosti u skladu sa
Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i propisima koji uređuju bezbjednost u
željezničkom saobraćaju. Osoblje prevoznika koji posjeduje važeći sertifikat o bezbjednosti
ispunjava navedene uslove.
22
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLOVI PRISTUPA Januar , 2013
Izvršno osoblje prevoznika su radnici koji neposredno učestvuju u obavljanju poslova vezanih za
željeznički saobraćaj. Tako da ti radnici moraju ispunjavati propisane uslove stručne i zdravstvene
sposobnosti. Stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje odnosno pouku može obavljati
upravljač infrastrukture, željeznički prevoznik, kao i druga pravna lica ako ispunjavaju uslove iz
posebnih propisa. Stručne ispite i provjeru znanja izvršnog osoblja, sprovodi Komisija koju
sačinjavaju predstavnici Direkcije za željeznice, upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika,
a koju imenuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Komisija izdaje uvjerenje o položenom
stručnom ispitu.
Zdravstvena sposobnost izvršnog osoblja radnika utvrđuje se zdravstvenim pregledom o čemu se
izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Zdravstveni pregled obavlja zdravstvena ustanova i o
utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti, radniku se izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
23
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
3.
INFRASTRUKTURA
3.1. Uvod
U ovom poglavlju “Izjave o mreži” opisana je željeznička infrastruktura koja je u vlasništvu države
Crne Gore i kojom upravlja ŽICG i dostupna je na korišćenje svim zainteresovanim željezničkim
prevoznicima kojima se odobri pristup.
Informacije o željezničkoj infrastrukturi prezentovane u ovoj Izjavi o mreži, bazirane su na
podacima koji su bili poznati u trenutku pisanja ove Izjave o mreži. Sve promjene koje mogu nastati
nakon objavljivanja ove Izjave o mreži biće ažurirane na web stranici ŽICG. O infrastrukturnim
kapacitetima sa kojima ne upravlja ŽICG, daju se kontakt adrese na kojima se mogu dobiti detaljne
informacije o mogućnostima korišćenja istih.
24
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
3.2. Veličina mreže
Dužina željezničke mreže u Crnoj Gori je 248,50 km. Sva pruga je jednokolosječna. Elektrificirano je
223,8 km, jednofaznim sistemom 25Kv 50Hz. Neelektrificirano je 24,7 km otvorene pruge.
Osnovne informacije o mreži željezničkih pruga prikazane su u formi mapa i tablica koje se nalaze
u prilozima Izjave o mreži.
Pregled mreže željezničkih pruga u Crnoj Gori predstavljen je u Prilogu 2.
3.2.1. Granice
Željeznička mreža u Crnoj Gori je u državnom vlasništvu, a na upravljanje je data ŽICG, tako da su
granice prema željezničkim infrastrukturama susjednih država državne granice.
Kod prelaska državnih granica nema promjene širine kolosijeka.
Promjene sistema električne vuče nema kod prelaska državne granice.
Granična stanica sa susjednom željezničkom upravom Republike Srbije je stanica Bijelo Polje, a sa
susjednom željezničkom upravom države Albanije je stanica Tuzi.
Promjena vuče vozova vrši se kod realizacije teretnog željezničkog saobraćaja sa Železnicama Srbije
a.d. u graničnoj stanici Bijelo Polje. Kod putničkih vozova koji saobraćaju između Crne Gore i
Republike Srbije vrši se samo promjena voznog osoblja u graničnoj stanici Bijelo Polje.
Pri realizaciji željezničkog saobraćaja između ŽICG i Albanskih željeznica vrši se promjena vuče
vozova naizmjenično u graničnim stanicama Tuzi /Crna Gora/ i Bajze / Albanija/. Za red vožnje
2013/2014 vuču vozova na graničnom sektoru vršiće Albanska željeznica /HSH/.
3.2.2. Priključne željezničke mreže
Željeznička infrastruktura Crne Gore, kojom upravlja ŽICG, povezana je sa željezničkom
infrastrukturom dvije države: Albanije i Republike Srbije. U narednoj tabeli dat je pregled graničnih
stanica.
Pregled graničnih stanica
1.
Granična
stanica
Bijelo Polje
2.
Tuzi
25
Pruga
Bijelo Polje – Bar
Susjedna
država
Srbija
Upravljač
infrastrukturom
ŽS
Podgorica - Tuzi
Albanija
HSH
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Napomena
za teretne i
putničke
vozove
za teretne
vozove
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Željeznička infrastruktura Crne Gore, kojom upravlja ŽICG, je povezana sa određenim brojem
industrijskih kolosjeka koji su u privatnom vlasništvu drugih pravnih lica.
Željeznička infrastruktura Crne Gore, kojom upravlja ŽICG, je povezana sa javnom željezničkom
infrastrukturom luke kojom upravljaju Luka Bar AD i AD Kontejnerski terminal i generalni tereti
Bar u stanici Bar.
3.2.3. Ostale informacije
Ostale informacije o željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja ŽICG, a koje nijesu obuhvaćene ovom
Izjavom o mreži mogu se dobiti putem sledećeg kontakta:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
3.3. Opis mreže
3.3.1. Geografski podaci
3.3.1.1. Vrste pruge
Pruge koje čine željezničku mrežu u Crnoj Gori su sve jednokolosječne.
Pregled vrsta pruge dat je Prilogu 3.
3.3.1.2. Širina kolosjeka
Širina kolosjeka cjelokupne željezničke mreže iznosi 1435 mm.
3.3.1.3. Stanice i službena mjesta
Naziv stanica i ostalih službenih mjesta na mreži pruga i njihov geografski položaj su dati u
Prilogu 5.
Udaljenost između službenih mjesta na željezničkoj mreži izražena je u metrima i nalazi se u
Prilogu 8.
Pregled najvećih dopuštenih dužina vozova u stanicama obzirom na korisnu dužinu glavnih
kolosjeka nalazi se u Prilogu 9.
26
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
3.3.2. Karakteristike infrastrukture
3.3.2.1. Slobodni profil
Slobodni profil je ograničeni prostor u poprečnom presjeku pruge odnosno kolosjeka, upravno
na osu kolosjeka i čija osa prolazi sredinom kolosjeka, a koji mora biti slobodan za prolaz
željezničkih vozila.
Po objavi UIC-a 506 na mreži željezničkih pruga u Crnoj Gori slobodni profil je GB. Skica slobodnog
profila se nalazi u Prilogu 6.
Pruge Crne Gore nijesu kodirane za profil kombinovanog transporta, međutim izvršena mjerenja su
pokazala da je dozvoljen saobraćaj vozova tovarenih sa HIGH CUBE kontejnerima na relaciji Bar –
Podgorica – Bijelo Polje i Podgorica –Tuzi, bez posebnih uslova i ograničenja. Na dijelu pruge Bijelo
Polje – Vrbnica /granica sa RS/, Nikšić – Podgorica i Tuzi – Bajze, saobraćaj ovih vozova dozvoljava
se samo kao naročita pošiljka.
Imenik ruta sa kodnim brojevima dopuštenih profila za prevoz naročitih pošiljki u skladu sa UIC
Objavom 502 nalazi se na web stranici UIC-a:
http://www.uic.org/etf/codex/codex-detail.php?codeFiche=502-2&langue_fche=E
3.3.2.2. Dozvoljena opterećenja
U skladu s Objavom UIC-a 700 zavisno od sposobnosti pruge da primi opterećenja vozila na mreži
željezničkih pruga u primjeni su različita dozvoljena opterećenja, izražena u tonama po osovini i
tonama po dužnom metru.
Opterećenje željezničkog vozila po dužnom metru je opterećenje praznog ili natovarenog
željezničkog vozila podijeljenog sa dužinom vozila izraženom u metrima i mjereno od čela do čela
nesabijenog odbojnika, odnosno automatskih kvačila željezničkog vozila bez odbojnika.
Osovinsko opterećenje željezničkog vozila je opterećenje praznog ili natovarenog željezničkog
vozila podijeljenog sa brojem osovina na vozilu.
Pruge željezničke mreži u Crnoj Gori su kategorije D4 i na svim prugama je najveće dopušteno
osovinsko opterećenje 22,5 t po osovini i 8 t po dužnom metru.
3.3.2.3. Nagib i otpor pruge
Mjerodavni nagib pruge za kočenje je veličina uzdužnog nagiba na osnovu kojeg se određuje
procenat kočenja, odnosno potrebna kočna masa vozova na nekoj željezničkoj pruzi, odnosno
pružnoj dionici.
Kao mjerodavan nagib neke pruge, odnosno pružne dionice uzima se najveći uzdužni nagib /uspon
ili pad/ na toj pruzi, odnosno pružnom dijelu dužine 1000 metara ili više.
27
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Pod mjerodavnim otporom neke pruge ili nekog dijela pruge podrazumijeva se veličina njenog
specifičnog otpora uslijed nagiba, krivine i tunela prema kojoj se određuje masa voza, odnosno
vučna masa lokomotive.
Pregled mjerodavnih nagiba i otpora željezničkih pruga po dionicama nalazi se u Prilogu 7.
3.3.2.4. Brzine
Pod najvećom dopuštenom brzinom u odnosu na sposobnost pruge, podrazumijeva se najveća
brzina koja je dopuštena na nekoj pruzi ili dionici pruge s obzirom na stanje gornjeg stroja,
građevinskih objekata, postrojenja za električnu vuču i opremljenosti pruge signalno - sigurnosnim
uređajima.
Pregled udaljenosti između službenih mjesta i najveća dopuštena brzina na prugama nalazi se u
Prilogu 8.
3.3.2.5. Najveća dopuštena dužina voza
Najveća dopuštena dužina koju mogu imati vozovi na nekoj pruzi da bi se bez smetnje obavljao
njihov prihvat i sastavljanje na kolosjecima, određuje se na osnovu najveće dopuštene dužine voza,
obzirom na korisnu dužinu glavnog kolosjeka u pojedinim stanicama na određenoj pruzi.
Pregled najvećih dopuštenih dužina vozova dat je u Prilogu 9.
3.3.2.6. Sistem napajanja
ŽICG obezbjeđuje potrebnu električnu energiju iz državnog elektroenergetskog sistema EPCG, i
putem elektrovučnih podstanica /EVP/ i kontaktne mreže omogućava elektro vuču vozova. Na
mreži pruga koristi se jedan sistem elektro vuče, tako da se elektrificirana pruga snadbijeva
sistemom napajanja - jednofazni sistem – 25 kV, 50 Hz.
Pregled sistema elektrifikacije željezničkih pruga nalazi se u Prilogu 10.
Opis sistema elektro vuče
Visina kontaktnog voda
Visina kontaktnog provodnika je Hkpmin=5000 mm, Hkpnom=5500 mm, a Hkpmax=6000 mm.
Poligonacija u pravcu iznosi ± 200 mm u odnosu na osu statičkog oduzimača struje /pantografa/,
a u krivinama je dopušteno izvlačenje voznog voda do maksimalno ± 300 mm.
28
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Vozni vod
Vozni vod se sastoji od kontaktnog provodnika i nosećeg užeta, a podaci o oznakama i presjecima su
dati u narednoj Tablici 1.
Tablica 1. Podaci o voznom vodu
sistem
25 Kv 50 Hz
kontaktni vod
oznaka
presjek
/mm²/
KP 500 200
100
noseće uže
oznaka
presjek
/mm²/
NU 500100
65,8
ekvivalentni
presjek
/mm²/
137
Pantograf
U sistemu 25 kV, 50 Hz u upotrebi je pantograf čiji je profil prikazan u Prilogu 11., a osnovni
parametri navedeni u Tablici 2.
Tablica 2. Osnovni parametri pantografa
sistem
Dozvoljena
Min.
širina
dužina
glave/mm/
klizača
/mm/
25Kv50 Hz
1600
800
Statična
sila
Fs/N/
6 – 10
Maks.
aerodinamička
sila
Fa/N/
70
Maks.
dopuštena
brzina
/km/h/
160
Tip
klizača
grafitni
3.3.3. Sistem upravljanja saobraćajem i komunikacioni sistemi
Saobraćajem vozova, uključujući signalizaciju, regulisanje, prijem i otpremu vozova,
sporazumijevanje vezano za saobraćaj vozova na mreži željezničkih pruga upravlja se signalnosigurnosnim uređajima i telekomunikacionim sredstvima.
3.3.3.1. Sistem signalizacije
Signalima se signališu i daju signalni znaci kojima se željezničko osoblje brzo i pouzdano
međusobno sporazumijeva o vožnji vozova, manevrisanju, zabranjenoj i dopuštenoj vožnji preko
određenog mjesta, stanju na pruzi i potrebi smanjenja brzine.
U pogledu upotrebe signala i signalnih oznaka važi Signalni pravilnik 1, kojim su propisani
saobraćajni signali, signalni znaci i oznake na pruzi, vrsta, značenje, oblik, boja i najmanja daljina
vidljivosti signalnih znakova i oznaka, mjesto postavljanja i način njihove upotrebe.
29
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
3.3.3.2. Sistem upravljanja saobraćajem
Saobraćaj suprotnih i uzastopnih vozova reguliše se traženjem i davanjem dopuštenja odnosno
privole, aviziranjem vozova, odnosno prijavljivanjem i aviziranjem vozova i davanjem odjave.
Stanice na pruzi sa uređajima međustanične zavisnosti /MZ/ opremljeni su relejnim grupama i
signalno sigurnosnim uređajima koji je u potrebnoj zavisnosti sa uređajima MZ.
Uređajima se rukuje postavnicom iz službene prostorije otpravnika vozova /stanična postavnica –
SP/ koja omogućava centralno rukovanje skretnicama i provjeravanje njihovog pravilnog i
ispravnog položaja, rukovanje iskliznicama i uređejima za osiguranje putnih prelaza na području
stanice, glavnih i drugih signala, provjera slobodnosti kolosjeka i puta pretrčavanja kao i provjeru
slobodnosti staničnog prostornog odsjeka.
Dopuštenja, avize, prijave i odjave daje i prima otpravnik vozova putem telekomunikacionih
uređaja na dokazan način.
Uzastopni vozovi mogu da se slijede, jedan za drugim samo u prostornom razmaku.
U jednom prostornom odsjeku, na istom kolosjeku i u isto vrijeme smije se nalaziti samo jedan voz.
Osim dopuštenja i odjave, za svaki voz koji odlazi iz stanice mora se dati najava susjednoj stanici i
svim službenim i radnim mjestima između njih.
Na pruzi Bijelo Polje –Bar i Podgorica –Tuzi, upravljanje i regulisanje saobraćaja se vrši primjenom
elektrorelejnih sistema SpDr64 SIMENS sa kontrolom međustaničnog rastojanja na principu
brojača osovina.
Na pruzi Nikšić – Podgorica upravljanje i regulisanje saobraćaja se vrši telekomandnim sistemom
upravljanja sa postavnice ESA -11 sa kontrolom međustaničnog sistema putem elektronskih
senzora, koja se nalazi u stanici Podgorica.
3.3.3.3. Telekomunikacioni sistem
Sporazumijevanje između otpravnika vozova koji regulišu saobraćaj vozova , otpravnika vozova i
mašinovođe i TK dispečera i mašinovođe obavlja se pomoću telefonskih i informatičkih uređaja.
Saopštenja koja se odnose na regulisanje kretanja vozova daju se sredstvima za dokazno
sporazumijevanje.
Komunikacija u upravljanju saobraćaja između otpravnika vozova i mašinovođe odvija se na
crnogorskom jeziku.
Sporazumijevanje otpravnika vozova i manevarskog osoblja u rasporednim stanicama vrši se radio
uređajima.
30
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Pregled vrsta telekomunikacionih uređaja na prugama nalazi se u Prilogu 12. 13. i 14.
Uslovi za saobraćaj vozova u jednoposjedu propisani su članom 2., 3., 4. 5. ,6.,7.,8. i 9. Pravilnika 248
o upravljnju vučnim vozilima u jednoposjedu.
Pregled pruga koje ne ispunjavaju uslove za upravljanje vučnim vozilima u jednoposjedu i Pregled
vučnih vozila koja ispunjavaju uslove za upravljanje u jednoposjedu se nalaze u Prilogu 15. i 16.
3.3.3.4. ATC sistemi – sistemi automatskog upravljanja
Na mreži željezničkih pruga Crne Gore za sada ne postoji sistem automatskog upravljanja
saobraćajem , već je na mreži željezničkih pruga u upotrebi autostop uređaj (AS) INDUSI (I
60).
Autostop uređaj služi za kontrolu kretanja vozova na pruzi. Prema načinu funkcioniranja spada
u grupu uređaja za kontrolu kretanja vozova u jednoj tački, tzv. punktualni sistem, za razliku od
kontinuiranih sistema, gdje se prenos informacija s pruge na vučno vozilo obavlja neprekidno
duž cijele pruge.
Namjena autostop uređaja je povećanje sigurnosti u željezničkom saobraćaju u slučajevima kada
mašinovođa ne primjeti ili ne preduzme odgovarajuće mjere za smanjenje brzine ispred signalnog
znaka ”Ograničena brzina”, odnosno za zaustavljanje voza ispred signalnog znaka ”Stoj”.
Način djelovanja i rukovanja autostop uređajem detaljno je propisan Uputstvom o rukovanju
induktivnim autostop uređaju I60 /Uputstvo 425/.
Pregled pruga opremljenih autostop uređajem nalazi se u Prilogu 17.
3.4. Ograničenja u saobraćaju
3.4.1. Posebna infrastruktura
Pod pojmom posebna infrastruktura podrazumijeva se željeznička infrastruktura ili dio željezničke
infrastrukture namijenjen samo za određene vrste saobraćaja odnosno davanje prioriteta
određenoj vrsti saobraćaja.
Na mreži željezničkih pruga kojom upravlja ŽICG ne postoji posebna infrastruktura u tom smislu.
3.4.2. Ograničenja u pogledu životne sredine
Ograničenja u pogledu zaštite životne sredine, kao npr. u pogledu visine buke, nema.
31
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
3.4.3. Opasne materije
Opasne materije prevoze se na mreži željezničkih pruga Crne Gore u skladu sa RID-om i Zakonom
o prevozu opasnih materija.
Sve stanice na mreži željezničkih pruga Crne Gore su za prijem robe razred 1. RID-a /eksplozivne
materije i predmeti sa eksplozivnim materijama/ zatvorene, osim onih stanica kojima se specijalno
to odobri.
3.4.4. Ograničenja u tunelima
Ograničenja u smislu posebnih nametnutih uslova koji ne proizilaze iz konstrukcijskih parametara
tunela, kao što je zabrana upotrebe dizel vuče u saobraćaju u tunelima i sl., nema na prugama Crne
Gore.
3.4.5. Ograničenja na mostovima
Ograničenja u smislu posebno nametnutih uslova koji ne proizilaze iz konstrukcijskih parametara
mostova, nema na prugama Crne Gore.
3.4.6. Ograničenja željezničke infrastrukture u pogledu visine snijega
Ograničenja željezničke infrastrukture u pogledu visine snijega regulisana su Uputstvom o
obezbjeđenju saobraćaja u toku zime 333.
3.5. Raspoloživost infrastrukture
Sve željezničke pruge otvorene su za cjelokupni željeznički saobraćaj od 0-24 h, osim pruge
Podgorica –Tuzi koja radi sa ograničenim radnim vremenom od 08-20h.
Upravljač infrastrukturom je odgovoran za održavanje, obnovu i poboljšanje infrastrukture kako bi
pružio adekvatnu i sigurnu uslugu. U tom smislu ŽICG planira svoja tekuća održavanja pruga koja
mogu uticati na kapacitete infrastrukture, i odnose se na zatvaranje određenih dionica za saobraćaj
na određeni vremenski period ili uvođenje laganih vožnji.
Ograničenja infrastrukture potrebna za redovno održavanje infrastrukture dio su postupka dodjele
kapaciteta i objavljuju se u materijalima uz važeći red vožnje.
ŽICG će obavijestiti na vrijeme, dva mjeseca unaprijed sve željezničke prevoznike o svim ostalim
dužim planiranim radovima na željezničkoj infrastrukturi koji bi mogli imati uticaj na odvijanje
saobraćaja, kao što je smanjenje brzine, kašnjenje vozova, zamjene vozova autobusima, prekidu
saobraćaja na određenoj dionici zbog zatvaranja saobraćaja, kako bi prevoznik mogao da planira
prebacivanje saobraćaja u druge djelove dana /pomjeranje trasa vozova/ ili na druge vidove
saobraćaja. Upravljač infrastrukture i željeznički prevoznici zajednički će se dogovoriti o
najpovoljnijim mogućim rješenjima.
3.6. Stanice i stajališta za prijem i otpremu putnika
Pregled stanice i stajališta za prijem i otpremu putnika nalazi se u Prilogu 18.
32
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Stanice za putnički saobraćaj su opremljene odgovarajućim objektima i opremom za pružanje
usluga putnicima, odnosno gdje je omogućen ulazak i izlazak putnika u putničke vozove. U ovim
stanicama je obezbijeđeno davanje informacija putujućem svijetu putem javnog razlasnog sistema i
na šalterima informacija. Na mreži pruga u Crnoj Gori je 48 službenih mjesta stanica, stajališta i
ukrsnica otvoreno za putnički saobraćaj.
3.7. Robni terminali
Pod nazivom „robni terminali” na željezničkoj mreži kojom upravlja ŽICG podrazumijevaju se
sva službena mjesta u kojima je željezničkim prevoznicima omogućeno obavljanje utovarnoistovarnih i pretovarnih radnji.
Terminala za kombinovani transport nema na mreži pruga u Crnoj Gori.
Lučki robni terminali koji su povezani sa mrežom pruga ŽICG, su AD Luka Bar i AD Kontejnerski
treminal i generalni tereti Bar.
Pregled stanica za obavljanje utovarno-istovarnih i pretovarnih radnji nalazi se u Prilogu 19.
3.8. Objekti za pružanje usluga
3.8.1. Stanice za formiranje vozova
Stanice za formiranje teretnih vozova
Stanice za formiranje teretnih vozova su mjesta gdje se sastavljaju i rastavljaju vozovi.
Formiranje teretnih vozova se obavlja u sledećim stanicama: Bar, Podgorica i Nikšić.
Uslugu tehničkog pregleda vozova i uslugu manevrisanja pružaju prevoznici MC i ŽPCG.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
e-mail: id@montecargo.me
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
e-mail: milovan.jankovic@zpcg.me
33
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Stanice za formiranje putničkih vozova
Formiranje putničkih vozova se obavlja u sledećim stanicama:
Bijelom Polju.
Baru, Podgorici, Nikšiću i
Uslugu tehničkog pregleda vozova i uslugu manevrisanja pružaju prevoznici MC i ŽPCG.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
e-mail: id@montecargo.me
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
e-mail: milovan.jankovic@zpcg.me
3.8.2. Kolosjeci za gariranje
Gariranje klasičnih putničkih garnitura se obavlja u polaznim stanicama vozova za prevoz putnika
na posebno za to određenim kolosjecima u stanicama Bar, Podgorica i Nikšić. Usluge manevrisanja
u tehničko putničkim stanicama pruža ŽPCG.
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
e-mail: milovan.jankovic@zpcg.me
Gariranje teretnih vagona vrši se uglavnom na posebnim kolosjecima za gariranje teretnih vagona u
ranžirnim stanicama Bar, Podgorica i Nikšić, po potrebi se gariranje može izvršiti i u manjim
stanicama na pruzi.
Detaljne informacije o gariranju kola se mogu dobiti kod upravljača infrastrukturom.
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
34
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Gariranje elektromotornih garnitura /EMV/ vrši se u depou u stanici Podgorica, a gariranje
elektrolokomotiva za realizaciju putničkog saobraćaja se vrši u depou stanice Bar.
Gariranje dizel lokomotiva i elektro lokomotiva za teretni saobraćaj vrši se u dizel depou u stanici
Podgorica.
3.8.3. Objekti za održavanje voznih sredstava
ŽICG ne upravlja objektima za održavanje voznih sredstava.
Informacije o adresama i kontaktima za korišćenje objekata za održavanje voznih sredstava nalaze
se u Poglavlju 5. Usluge.
3.8.4. Objekti za snadbijevanje gorivom
Objekte za snadbijevanje gorivom posjeduju ŽICG i OŽVS, usluge istih ne pružaju, već ih koriste
samo za sopstvene potrebe.
3.8.5. Tehnički objekti
Postrojenja za njegu i snadbijevanje vodom putničkih kola
Postrojenje za čišćenje, pranje, njegu i snadbijevanje vodom putničkih kola nalazi se u stanici Bar, u
vlasništvu je ŽPCG koji pruža navedenu uslugu.
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
e-mail: milovan.jankovic@zpcg.me
Kolske vage i mjerači tovarnog profila
Pregled stanica u kojima se nalaze kolske vage i mjerači tovarnog profila se nalazi u Prilogu 19. Ovi
objekti su u vlasništvu upravljača infrastrukturom, a usluge vaganja i mjerenja tovarnog profila na
njima vrši Montecargo.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
e-mail: id@montecargo.me
35
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
3.8.6. Ostali objekti
Rampe za utovar, istovar i pretovar tereta
Pregled rampi za utovar i istovar tereta nalazi se u Prilogu 20. Ovim objektima upravlja ŽICG, a
usluge na njima pruža MC. Usluge manevrisanja na rampama za utovar, istovar i pretovar tereta
obezbjeđuje MC.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
e-mail: id@montecargo.me
Rampe za utovar i istovar pratećih automobila
Utovarno-istovarne rampe za prevoz praćenih automobila nalaze se u stanicama: Bar i Podgorica.
Usluge na istima pruža ŽPCG.
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
e-mail: milovan.jankovic@zpcg.me
3.9 Razvojni projekti na infrastrukturi
Željeznička infrastruktura kojom upravlja ŽICG se stalno obnavlja i osavremenjuje kako bi se
korisnicima omogućila kvalitetnija usluga.
Osavremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture realizuje se kroz razvojne projekte koji su u
skladu sa Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore i usvojenim godišnjim Planom rada.
Mogućnost realizacije planiranih radova zavisi od visine finansijskih sredstava koje država Crna
Gora opredjeli svake godine iz državnog Budžeta za tekuće održavanje željezničke infrastrukture i
od ostalih izvora fnansiranja.
Planirani radovi na rekonstrukciji i izgradnji željezničke infrastrukture nalaze se u Prilogu 21.
36
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
37
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
4.
DODJELA KAPACITETA
4.1. Uvod
Prema Zakonu o željeznici, ŽICG kao upravljač željezničkom infrastrukturom Crne Gore odgovorna
je za dodjelu infrastrukturnih kapaciteta za potrebe međunarodnog i unutrašnjeg prevoza na
transparentan i nediskriminatoran način, ukoliko su prethodno zadovoljene sve zakonske
odredbe o uslovima pristupa željezničkoj infrastrukturi koji je definisan u Poglavlju 2. Izjave o
mreži.
4.2 Opis procedure
Dodjela infrastrukturnog kapaciteta kao trase voza vrši se prema postupcima koji su propisani u
ovom dokumentu , i to za:
 postupak dodjele infrastrukturnog kapaciteta za godišnji red vožnje,
 postupak dodjele infrastrukturnog kapaciteta izvan postupka izrade godišnjeg reda vožnje.
Zahtjevi za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta se podnose prema postupcima koji su definisani u
tački 4.3. Izjave o mreži.
U zahtjevu je potrebno dostaviti sledeće podatke:













naziv željezničkog prevoznika,
vrstu voza (putnički, teretni, prazan, lokomotivski, i sl.),
željeni odlazak/dolazak,
prevozni put,
potrebna zaustavljanja sa minimalnim vremenima zadržavanja,
period i dani saobraćanja,
vrstu i broj vagona/vrstu i broj garnitura,
dužinu i masu voza (dužina u metrima; masa u tonama),
vrstu i serijski broj vučnog vozila,
dodatne lokomotive (vrstu i serijski broj) i na kojoj dionici,
maksimalnu brzinu voza,
vrstu i procenat kočenja,
posebne odredbe kao što su: manevrisanje vozilima, promjena sastava voza, veza i
sačekivanje, promjena osoblja, vrsta intermodalne transportne jedinice, vrsta opasne
materije, naročite pošiljke, postupci primopredaje na graničnim prelazima, tehničke pauze
(pregled, namirenje vodom, skaldištenje otpada i sl.) i potreban vremenski period, potreba
za dodatnim kolosječnim kapacitetima (gariranje, predgrijavanje, formiranje vozova i sl.) i
ostale potrebe za dodatnim uslugama.
Zahtjev za dodjelu kapaciteta upućen ŽICG koji je predat u propisanom roku i koji sadrži sve
potrebne elemente čini osnovu za konstrukciju reda vožnje i dodjelu trase. Ukoliko željeznički
prevoznik mijenja svoj zahtjev bilo u potpunosti ili djelimično nakon zadatih rokova za podnošenje
zahtjeva snosi i rizik da njegovom zahtjevu neće biti udovoljeno. Sve podatke koji nedostaju,
38
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
željeznički prevoznik je dužan na zahtjev ŽICG dostaviti u roku od pet radnih dana. U protivnom
smatraće se kao da zahtjev nije podnesen.
Nakon sprovedenih postupaka izrade nacrta reda vožnje, završnih konsultacija sa željezničkim
prevoznicima i postupka dodjele trasa prema zahtjevima pristiglim do 30.04.2013. vrši se
dodjela preostalih raspoloživih kapaciteta prema rokovima definisanim u Prilogu 22. prema
redosledu prispjeća zahtjeva.
Način dodjele kapaciteta
ŽICG odlučuje o dodjeli kapaciteta uzimajući u obzir sve pravovremeno dostavljene zahtjeve i
zakonske odredbe koje su na snazi.
U skladu sa Zakonom o željeznici u tački 4.3. Izjave o mreži definisani su postupci i rokovi u
procesu dodjele kapaciteta.
Mjerodavna tijela uključena u postupak dodjele kapaciteta i njihova odgovornost
Tijela koja učestvuju u postupku dodjele kapaciteta su:
 ŽICG – kao upravljač infrastrukture koji vrši dodjelu kapaciteta,
 Željeznički prevoznici – željeznički prevoznici koji podnose zahtjev za dodjelu
kapaciteta,
 FTE – ForumTrainEurope – evropska organizacija željezničkih prevoznika koja
predstavlja evropski forum za tehničko planiranje međunarodnog putničkog i
teretnog prevoza.
4.3. Dinamika podnošenja zahtjeva i dodjela kapaciteta
Svake godine ŽICG izrađuje plan rokova za predaju zahtjeva i dodjelu kapaciteta koji se primjenjuje
u postupku izrade godišnjeg reda vožnje i postupku dodjele kapaciteta izvan postupka izrade
godišnjeg reda vožnje.
Prevoznik podnosi zahtjev za dodjelu kapaciteta po dinamici za izradu reda vožnje Prilog 1b.
4.3.1. Dinamika podnošenja zahtjeva za godišnji red vožnje
Željeznički prevoznik zahtjev za dodjelu kapaciteta za godišnji red vožnje podnosi na propisanom
zahtjevu i prema utvrđenim rokovima na sledeći način:
 u pisanoj formi na adresu
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica

faxom na broj : + 00382 20 441 349.
39
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Rokovi za predaju zahtjeva i dodjelu kapaciteta za red vožnje 2013/2014 koji započinje
15.12.2013. i traje do 13.12.2014. nalaze se Prilogu 22.
4.3.2. Plan predaje zahtjeva za dodjelu kapaciteta izvan postupka izrade godišnjeg
reda vožnje
Za potrebe željezničkih prevoznika koji žele naručiti dodatne kapacitete ili promijeniti već
dodijeljene trase vozova, ŽICG postupa na sledeći način:


koristeći odgovarajuću trasu koja je ponuđena od strane ŽICG i objavljena u redu vožnje. U
slučaju da prevoznik nije zadovoljan, ŽICG neće garantovati da će ispuniti u cjelosti vrijeme
vožnje od polazne do uputne stanice na osnovu zahtjeva ,
formiraće novu trasu tako što će napraviti red vožnje posebnog voza u roku od 30 dana od
dana prijema zahtjeva (samo u slučaju da je kapacitet dovoljan na zahtijevanim dionicama).
4.3.2.1. Dodjela kapaciteta tokom važećeg reda vožnje za kraći vremenski period
pružanja usluge, uzimajući u obzir redovne izmjene i dopune godišnjeg reda vožnje
Zahtjevi za dodjelu kapaciteta tokom važećeg godišnjeg reda vožnje za kraći vremenski period
pružanja usluge uzimajući u obzir redovne izmjene i dopune godišnjeg reda vožnje podnose se
prema propisanim rokovima redovnih izmjena i dopuna godišnjeg reda vožnje koji se nalaze u
Prilogu 22.
Zahtjevi se podnosi:
 u pisanoj formi na adresu
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica

faxom na broj : + 00382 20 441 349.
4.4.2.2. Dodjela ad hoc kapaciteta
Zahtjev za dodjelu ad hoc kapaciteta u tokom važećeg godišnjeg reda vožnje podnosi se:
 u pisanoj formi na adresu
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica


faxom na broj : + 00382 20 441 349.
telefonski putem, uz kasnije izvršenu pismenu potvrdu na tel: + 00382 20 441 268.
40
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
4.4. Postupak dodjele kapaciteta
Nakon završetka krajnjeg roka za predaju zahtjeva za izradu godišnjeg reda vožnje, ŽICG
započinje sa konstrukcijom i izradom nacrta reda vožnje na transparentan i nediskriminatoran
način. Zahtjevi primljeni nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva neće se razmatrati pri izradi
nacrta godišnjeg reda vožnje. Svi zahtjevi pristigli nakon krajnjeg roka razmatraće se nakon što se
definišu sve trase prema zahtjevima pristiglim do krajnjeg roka.
Zahtjevi za dodjelu kapaciteta primljeni nakon završetka izrade nacrta godišnjeg reda vožnje ne
mogu uticati na izmjenu nacrta, osim uz pristanak željezničkog prevoznika kome je kapacitet
prvobitno dodijeljen.
Dodijeljeni kapacitet mogu se koristiti posle zaključenja Ugovora o korišćenju željezničke
infrastrukture između ŽICG i željezničkog prevoznika koji je podnio zahtjev za dodjelu kapaciteta.
ŽICG ima ovlašćenje da preferencijalno dodjeli kapacitete onom kandidatu koji pruža usluge
prevoza na osnovu obaveze javnog prevoza, odnosno čija je osnovna djelatnost obavljanje javnog
prevoza.
Dodijeljeni kapaciteti nijesu prenosivi na drugog željezničkog prevoznika.
4.4.1. Postupak usaglašavanja
ŽICG će na početku svake godine prije početka postupka dodjele kapaciteta sprovesti konsultacije
sa željezničkim prevoznicima o njihovim planovima za budući red vožnje. Tokom konsultacija ŽICG
će informisati željezničke prevoznike o važnijim radovima koji su planirani na održavanju i
rekonstrukciji željezničke infrastrukture.
Nakon što je prošao krajnji rok za predaju zahtjeva za dodjelu kapaciteta za godišnji red vožnje,
ŽICG će započeti sa konstrukcijom reda vožnje i izradom nacrta reda vožnje u koordinaciji sa
željezničkim prevoznicima, nastojeći da pri tome što je moguće više udovolji potrebama korisnika
i to na nediskriminatoran i transparentan način. U slučaju nastanka konfliktne situacije dok se
podnosio zahtjev, ŽICG će u koordinaciji sa zainteresovanim željezničkim prevoznicima nastojati
postići rješenje koje bi zadovoljile sve zainteresovane strane na nediskriminatoran i transparentan
način.
Izrada nacrta reda vožnje uključuje uzimanje u obzir svih pristiglih zahtjeva uključujući sva
ograničenja nametnuta od strane ŽICG i predviđenih planova održavanja infrastrukture.
Ukoliko broj zahtjeva za dodjelu istog infrastrukturnog kapaciteta prelazi dozvoljeni kapacitet
određene linije, ŽICG će sazvati sastanak sa svim zainteresovanim prevoznicima i pokušati da
koordinira sa pristiglim zahtjevima, i u slučaju da su uslovi isti za sve kandidate, pribjegava se
rješenju da je dan podnošenja zahtjeva odlučujući faktor.
41
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Po dovršenju postupka koordinacije ŽICG dostavlja nacrt reda vožnje željezničkim prevoznicima u
skladu s rokom navedenim u Prilogu 22. Željeznički prevoznici moraju se u pisanoj formi izjasniti
o prihvatanju nacrta reda vožnje ili dostaviti pisane primjedbe na nacrt reda vožnje u skladu s
rokom navedenim u Prilogu 22., ŽICG će zajedno sa željezničkim prevoznicima izvršiti finalne
konsultacije i definisati red vožnje prema zahtjevima pristiglim do 30.04.2013. u skladu s rokom
navedenim u Prilogu 22.
Nakon toga ŽICG vrši dodjelu preostalih raspoloživih kapaciteta prema zahtjevima pristiglim
nakon 30.04.2013. prema redoslijedu prispjeća zahtjeva, a sve u skladu s rokovima navedenim u
Prilogu 22.
O dodijeljenom kapacitetu željeznički prevoznik i upravljač infrastrukture sklapaju Ugovor o
korišćenju željezničke infrastrukture.
4.4.2. Postupak rješavanja sporova
Željeznički prevoznik svoje neslaganje u pogledu koordinacije mora podnijeti u pisanoj formi
najkasnije 3 dana od dana prijema predloga za dodjelu kapaciteta, ŽICG. ŽICG će početi sa
rješavanjem sporova odmah po prijemu pisanih primjedbi željezničkih prevoznika i konačnu
odluku donijeti najkasnije u roku od 5 radnih dana.
Pisane primjedbe se upućuju ŽICG:

u pisanoj formi na adresu
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica

faxom na broj : + 00382 20 441 349.
Ako se čak i poslije koordinacije zahtjeva, ne postigne udovoljenje svih pristiglih zahtjeva za dodjelu
kapaciteta, ŽICG ima obavezu da datu dionicu pruge proglasi zagušenom.
Na odluku ŽICG željeznički prevoznici mogu podnijeti žalbu Direkciji za željeznice.
Eventualna žalba željezničkih prevoznika ne može biti razlog za kašnjenja postupka donošenja
i stupanja na snagu reda vožnje.
4.4.3. Zagušena infrastruktura
Ukoliko zbog ograničenja kapaciteta ŽICG u postupku koordinacije ne može zadovoljiti sve
zahtjeve željezničkih prevoznika, taj dio infrastrukturnog kapaciteta će biti proglašen „zagušenim”
o čemu će biti obavještena Direkcija za željeznice.
42
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Kada dođe do nedostatka kapaciteta, ŽICG će preferencijalno dodjelu trasa izvršiti prema sledećem
redosledu:
1)
2)
3)
4)
usluge javnog prevoza putnika,
usluge međunarodnog prevoza putnika,
usluge teretnog prevoza,
usluge ostalog teretnog prevoza.
ŽICG će u slučaju proglašenja zagušenosti infrastrukturnog kapaciteta ponuditi prevozniku druge
trase sa dovoljnim kapacitetom. Prevoznik ne mora da se složi sa predloženim kapacitetom već
može sam da predloži preusmjeravanje saobraćaja na druge dionice ili dionicu.
U slučaju kada ŽICG proglasi “zagušenom” infrastrukturu, biće urađena analiza kapaciteta na
zagušenoj infrastrukturi i definisati ograničenja zbog kojih nije bilo moguće udovoljiti
zahtjevima za dodjelu kapaciteta, te predložiti plan za poboljšanje određenog kapaciteta.
Ukoliko željeznički prevoznik smatra da je zakinut u svojim pravima može uložiti žalbu
Direkciji za željeznice.
4.5. Dodjela kapaciteta za vozove za održavanje i rekonstrukciju
Dodjela infrastrukturnih kapaciteta za potrebe radova na održavanju i rekonstrukciji željezničke
infrastrukture sastavni je dio postupka dodjele kapaciteta, ako je planirana veća rekonstrukcija
željezničke infrastrukture koja zahtjeva dopremu materijala vozovima, istim će biti dodijeljena
trasa u redu vožnje kao prioritet, odnosno dodijeljene trase će biti uključene u kapacitet pruge.
U cilju održavanja određenog nivoa kvaliteta, bezbjednosti i pouzdanosti željezničke infrastrukture,
ŽICG će u postupku izrade reda vožnje rezervisati dio infrastrukturnog kapaciteta za redovno
održavanje željezničke infrastrukture, za određene periode vremena i određene dionice.
4.6. Ne korišćenje dodijeljene trase/ Pravila otkazivanja
Željeznički prijevoznik može otkazati dodijeljeni kapacitet bez naknade:
 5 dana prije izvršenja usluge u slučaju međunarodnog voza,
 6 sati prije izvršenja usluge prije planiranog polaska voza iz polazne stanice.
ŽICG zadržava pravo otkazivanja dodijeljenog kapaciteta na zagušenoj infrastrukturi ukoliko se
dodijeljeni kapacitet koristi manje od 50% kvote mjesečno, osim ukoliko su razlozi državnog
karaktera i izvan kontrole željezničkog prevoznika.
ŽICG će nekorišćeni kapacitet trasa dodijeliti prevoznicima tokom važećeg reda vožnje prema
redosledu podnošenja zahtjeva za infrastrukturni kapacitet. U ovoj dodjeli ŽICG preferencijalno
daje na korišćenje infrastrukturni kapacitet onim prevoznicima koji imaju potvrdu od države da
obezbjeđuju usluge u regionu na osnovu sporazuma o obavljanju prevoza i čija osnovna djelatnost
je javni prevoz na željezničkoj infrastrukturi.
43
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Željeznički prevoznik mora otkazati dodijeljeni kapacitet u pisanoj formi:
 na adresu
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica

faxom na broj : + 00382 20 441 349.
4.7. Prevoz naročitih pošiljki i opasnih materija
Prevoz naročitih pošiljki
ŽICG omogućava uslugu prevoza naročitih pošiljki u skladu sa uslovima za prevoz naročitih
pošiljki koje su propisane Pravilnikom 20 o prevozu naročih pošiljki u željezničkom saobraćaju.
Željeznički prevoznici moraju od ŽICG dobiti odobrenje sa uslovima za prevoz naročitih pošiljki.
Zahtjev za odobrenje prevoza naročite pošiljke sa svim potrebnim podacima o naročitoj pošiljci
koja će se prevoziti željeznicom, prevoznici podnose na adresu:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
 rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 2 sedmice prije izvršenja usluge,
 rok za odgovor najkasnije 2 sedmice od prijema zahtjeva.
Zavisno od vrste naročite pošiljke obrada zahtjeva može zahtijevati duži ili kraći vremenski period
obrade zahtjeva, stoga su potrebne konsultacije željezničkog prevoznika sa ŽICG o mogućnostima
prevoza pošiljke i shodno tome predati zahtjev na vrijeme.
Detaljnije informacije željeznički prevoznici mogu dobiti na gore navedenoj adresi.
Uzimajući u obzir sve potrebne elemente za izvršenje prevoza naročite pošiljke, ŽICG odlučuje
da li je moguće prihvatiti određeni prevoz i uz koje uslove.
Željeznički prevoznici su dužni da obavijeste ŽICG o svim naročitim pošiljkama koje će se prevoziti.
Prevoz opasnih materija
Prevoz opasnih materija na željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja ŽICG regulisano je Zakonom
o prevozu opasnih materija i Pravilnikom o međunarodnom željezničkom prevozu opasnih materija
– RID.
44
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Željeznički prevoznici su dužni ŽICG prijaviti svaku pošiljku opasnih materija koja će se prevoziti u
redovnom vozu, razred RID-a i mjesto uvrštavanja kola u vozu.
Željeznički prevoznici su odgovorni za sprovođenje odgovarajućih saglasnosti što se tiče
sigurnosti prevoženja opasnih materija.
Detaljne informacije o prevozu opasnih materija mogu se dobiti na adresi:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
4.8. Posebne mjere koje se primjenjuju u slučaju poremećaja
4.8.1. Principi
U slučaju poremećaja saobraćaja, koji je izazvan nepredviđenim događajem kao što su vanredni
događaji, prirodne katastrofe izazvane klimatskim uticajima, ekološke katastrofe, tehnički kvarovi
na voznim sredstvima ili na željezničkoj infrastrukturi i imaju uticaja na sigurno, bezbjedno, tačno i
neometano odvijanje željezničkog saobraćaja, ŽICG će zajedno sa željezničkim prevoznicima
preduzeti sve potrebne mjere za uspostavljanje normalnih uslova saobraćaja što je prije
moguće.
ŽICG i željeznički prevoznici će u slučaju vanredne situacije, odmah izvršiti međusobno
informisanje o svim elementima vanredne situacije i preduzeti sve neophodne mjere koje su
potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi, sprečavanje daljeg nastanka štete i normalizaciju
saobraćaja.
U cilju otklanjanja poremećaja u saobraćaju ŽICG može primijeniti operativna pravila iz tačke
4.8.2., otkazati neke vozove ili im odrediti neku drugu trasu u dogovoru sa željezničkim
prevoznikom, a sve u zavisnosti od vrste poremećaja, kao i o očekivanoj dužini trajanja prekida.
ŽICG može zatražiti pomoć željezničkog prevoznika u cilju normalizacije operativnih uslova
saobraćaja, čak i onda kada oni nijesu direktno uzrok smetnji, što može uključivati i korišćenje
njihovih voznih sredstava i osoblja kako bi se normalizovao saobraćaj.
4.8.2 Operativna pravila
U cilju uspostavljanja normalnog toka saobraćaja kada je narušen važeći red vožnje, ŽICG mora
primjenjivati operativna pravila za regulisanje željezničkog saobraćaja koja su propisana
Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, Saobraćajnim pravilnikom 2 i ostalim
podzakonskim aktima i propisima koji regulišu navedeno.
45
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
Potrebne mjere koje se preduzimaju u slučaju vanrednog događaja propisane su Zakonom o
bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, Uputstvom o postupcima za slučaj vanrednog događaja 79
i Sporazumom o primjeni Uputstva 79 o postupcima za slučaj vanrednog događaja koji je potpisan
između ŽICG, ŽPCG i MC br. 2-3460 od 01.04.2010.g.
Vozovi koji učestvuju u otklanjanju smetnji nastalih kao posljedica vanrednog događaja imaju
prednost ispred svih ostalih vozova.
Cilj operativnog upravljanja koje sprovodi upravljač infrastrukturom, ŽICG je:




poštovanje važećeg reda vožnje,
obezbjeđivanje uslova za nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja,
pridržavanje usvojenog plana koji je pripremljen u skladu sa postojećim zahtjevima
željezničkog prevoznika,
obezbjeđivanje prevoza u posebnim slučajevima.
4.8.3. Predvidivi problemi
ŽICG u skladu sa važećim propisima može da prekine odvijanje saobraćaja onoliko dugo koliko je
potrebno da se izvrši preduzimanje potrebnih mjera u slučajevima predvidivih problema kao što
su: tehničke smetnje na SS i TK uređajima, uređajima za regulisanje saobraćaja i sl. ŽICG za
otklanjanje predvidivih problema na početku godine donosi spisak planiranih zatvora pruge i
specijalne komisije redovno ažuriraju spisak kako bi se odredili rokovi i obim radova.
O svakom prekidu saobraćaja prevoznici su obaviješteni unaprijed, kako bi izvršili i dostavili
predloge za preusmjeravanje saobraćaja sa dodijeljenih trasa.
4.8.4. Nepredvidivi problemi
ŽICG može otkazati dodijeljene trase vozova bez prethodnog obavještavanja u hitnim slučajevima
kada se željeznička infrastruktura privremeno ne može koristiti usled nastale vanredne situacije
odnosno na zahtjev javne uprave i sve dok se tokom perioda dovoljno dugog, sistem ne povrati u
prvobitno stane i osposobi za saobraćaja.
ŽICG će u slučaju težih vanrednih događaja – udesa (sudar i nalet vozova i pružnih vozila, iskliznuća
voza i vozila pri manevrisanju, požara i eksplozija, težih elementarni nepogoda itd.) u kojem je
jedno ili više lica poginulo ili je pričinjena veća materijalna šteta odnosno u kom je došlo do dužeg
prekida, ugrožavanja i otežavanja željezničkog saobraćaja obavijesti organ državane uprave –
islednog organa čije je prisustvo obavezno.
ŽICG može zatražiti pomoć željezničkog prevoznika u cilju normalizacije operativnih uslova
saobraćaja, čak i onda kada oni nijesu direktno uzrok smetnji, što može uključivati i korišćenje
njihovih voznih sredstava i osoblja kako bi se normalizovao saobraćaj.
46
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
DODJELA KAPACITETA Januar , 2013
4.9. Dodjela kapaciteta za korišćenje uslužnih objekata
Željeznički prevoznici mogu podnijeti zahtjeve za korišćenje samo onih uslužnih objekata kojima
upravlja ŽICG, a one su navedene u tački 5.3. Izjave o mreži.
Zahtjeve za korišćenje uslužnih objekata željeznički prevoznici podnose:


u okviru Zahtjeva za trasu vozova, u skladu s postupcima za dodjelu kapaciteta propisanima
u tački 4.2. i 4.3.,
posebnim pisanim zahtjevom koji se dostavlja poštom, na adresu:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
ili
 faxom, na broj: +00 382 20 441 255
Prednost pri dodjeli kapaciteta uslužnih objekata imaju zahtjevi podneseni u okviru Zahtjeva za
trasu vozova.
47
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
5.
USLUGE
5.1. Uvod
ŽICG pruža željezničkim prevoznicima sledede usluge:




minimalni pristupni paket usluga,
pristup prugom do uslužnih objekata i njihovo korišdenje,
dodatne usluge,
pratede usluge.
ŽICG omogućava svim željezničkim prevoznicima na nediskriminatornoj osnovi korišćenje
minimalnog pristupnog paketa usluga i pristup prugom do uslužnih objekata. ŽICG omogućava
svim željezničkim prevoznicima korišćenje gore navedenih usluga na njihov zahtjev potpisivanjem
Ugovora o korišćenju željezničke infrastrukture, odnosno posebnih ugovora. Korišćenje uslužnih
objekata kojima ne upravlja ŽICG, kao i dodatnih i pratećih usluga koje ne pruža ŽICG, predstavljaju
predmet posebnih ugovora s upravljačima tih uslužnih objekata odnosno onih koji pružaju te
usluge.
5.2. Minimalni pristupni paket usluga
Minimalni pristupni paket usluga koji pruža ŽICG obuhvata sledeće usluge:





obradu zahtjeva za infrastrukturni kapacitet,
pravo korišćenja dodijeljenog kapaciteta,
korišćenje kolosjeka, skretnica na dodijeljenom kapacitetu,
upravljanje saobraćajem, uključujući signalizaciju, regulisanje, prijem i otpremu vozova,
sporazumijevanje vezano za saobraćaj vozova,
obezbjeđenje svih ostalih informacija potrebnih za realizaciju i obavljanje usluga za koje je
kapacitet dodijeljen.
5.2.1. Obrada zahtjeva za infrastrukturni kapacitet
Obrada zahtjeva za infrastrukturni kapacitet predstavlja dio postupka dodjele kapaciteta koji je
opisan u Poglavlju 4. Dodjela kapaciteta, Izjave o mreži. Zahtjevi za dodjelu infrastrukturnog
kapaciteta koje su podnijeli željeznički prevoznici obrađuju se u saradnji sa željezničkim
prevoznicima, tako što se provjeravaju sve mogućnosti realizacije istih, rješavaju se problemi i
nesuglasice i priprema se ponuda za trasu voza koja predstavlja red vožnje.
5.2.2. Pravo korišćenja dodijeljenog kapaciteta
Ako su zadovoljeni svi potrebni uslovi za vožnju voza u skladu sa važećim zakonodavstvom, gdje
se misli na licencu i sertifikat za prevoz, potpisan ugovor o korišćenju željezničke infrastrukture,
željeznički prevoznik ima pravo korišćenja dodijeljenog kapaciteta u formi trase voza.
48
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
5.2.3. Korišćenje kolosjeka i skretnica
Korišćenje kolosjeka i skretnica na dodijeljenom infrastrukturnom kapacitetu omogućava
željezničkom prevozniku realizaciju saobraćaja vozova po ugovorenom redu vožnje.
5.2.4. Upravljanje saobraćajem vozova, uključujući signalizaciju, regulisanje, prijem i
otpremu vozova, sporazumijevanje vezano za saobraćaj vozova
Cjelokupno upravljanje saobraćajem vozova, uključujući signalizaciju, regulisanje, prijem i
otpremu vozova, sporazumijevanje vezano za saobraćaj vozova i pružanje informacija uz
korišćenje telekomunikacijskih uređaja omogućava željezničkim prevoznicima izvršenje
saobraćaja vozova na dodijeljenoj trasi.
5.2.5. Sve ostale informacije potrebne za realizaciju ili obavljanje usluge za koju je
kapacitet dodijeljen
Nakon donošenja i objavljivanja reda vožnje, materijal reda vožnje koji izrađuje i objavljuje ŽICG
će biti dostavljen željezničkim prevoznicima. Prevoznicima će biti pružene sve dodatne informacije
za realizaciju trase voza u okviru minimalnog pristupnog paketa usluga.
5.3. Pristup prugom do uslužnih objekata i njihovo korišćenje
Pristup prugom do uslužnih objekata i njihovo korišćenje obuhvata:







opremu za snadbijevanje električnom energijom potrebnom za vuču vozova,
objekata za snadbijevanje gorivom,
stanice za prijem i otpremu putnika, staničnih zgrada, i ostalih objekata,
stanice za teretni saobraćaj,
ranžirne stanice,
kolosjeka za formiranje vozova,
objekata za održavanje voznog parka i ostalih tehničkih objekata.
ŽICG će omogućiti pristup prugom do svih navedenih uslužnih objekata željezničkim prevoznicima
kojima je dodijeljen minimalni pristupni paket usluga, na nediskriminatoran način, na njihov
zahtjev, pod uslovom da je sklopljen Ugovor o korišćenju željezničke infrastrukture. ŽICG će
omogućiti korišćenje svih uslužnih objekata kojima upravlja.
Potrebu pristupa prugom do uslužnih objekata i njihovo korišćenje, željeznički prevoznici moraju
iskazati u postupku dodjele kapaciteta, kako je opisano u Poglavlju 4. Izjave o mreži.
5.3.1. Oprema za snadbijevanje električnom energijom potrebnom za vuču vozova
ŽICG će omogućiti korišćenje opreme za snadbijevanje električnom energijom koja je potrebna
za vuču vozova svim željezničkim prevoznicima na nediskriminatoran način.
Potrošnja same energije nije dio ove usluge.
49
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
5.3.2. Objekti za snadbijevanje gorivom
ŽICG ima svoju opremu za snadbijevanje gorivom koju koristi isključivo za sopstvene potrebe, i
usluge na istim ne pruža.
5.3.3. Stanice za prijem i otpremu putnika, stanične zgrade i ostali objekti
ŽICG će omogućiti korišćenje svih stanica i stajališta za prijem i otpremu putnika, staničnih zgrada
i ostalih staničnih objekata svim željezničkim prevoznicima na nediskriminatoran način i na njihov
zahtjev.
Korišćenje stanica i stajališta za prijem i otpremu putnika, staničnih zgrada i ostalih objekata,
podrazumijeva korišćenje perona i ostalih površina potrebnih za pristup i prelaz putnika u
stanicama i stajalištima, kao i ostalih površina koje omogućavaju kretanje putnika između javnih
površina i vozova.
U Prilogu 18. Izjave o mreži se nalazi pregled službenih mjesta za prijem i otpremu putnika.
5.3.4. Stanice za teretni saobraćaj
U stanicama koje su otvorene za teretni saobraćaj na željezničkoj mreži kojom upravlja ŽICG,
omogućava se obavljanje utovarno-istovarnih i pretovarnih radnji. Dostavu kola na utovarnoistovarne i pretovarne kolosjeke vrši MC.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
e-mail: id@montecargo.me
ŽICG svim željezničkim prevoznicima omogućava uslugu korišćenja kapaciteta stanica za teretni
saobraćaj na nediskriminatoran način i na njihov zahtjev. Korišćenje stanica za teretni saobraćaj
podrazumijeva korišćenje rampi za utovar, istovar i pretovar tereta, kolosječnih kapaciteta i
skretnica u stanici, uključujući signalizaciju i regulisanje kao i korišćenje kontaktne mreže kada je
to potrebno. Tehnički pregled kola za prevoz tereta obavlja MC.
Pregled rampi za utovar i istovar tereta nalazi se u Prilogu 20. Izjave o mreži.
Za korišćenje lučkih terminala povezanih sa željezničkom infrastrukturom kojom upravlja ŽICG
obratiti se na adrese:
Luka Bar A.D.
Obala 13. jula bb- Bar
CG-85 000 Bar
tel: + 382 30 300 590
fax: + 382 30 300 444
50
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
AD Kontejnerski terminal i generalni tereti
Obala 13.jula bb – Bar
CG – 85 000 Bar
tel: + 382 30 300 440
fax: + 382 30 300 442
5.3.5. Ranžirne stanice
Na mreži pruga kojom upravlja ŽICG ranžirne stanice su u Baru, Podgorici i Nikšiću. Usluge u
ranžirnim stanicama pruža ŽICG svim zainteresovanim prevoznicima na nediskriminatoran način i
njihov zahtjev.
Korišćenje ranžirnih stanica podrazumijeva korišćenje kolosječnih kapaciteta i skretnica u
stanicama , uključujući signalizaciju i regulisanje kao i korišćenje kontaktne mreže kada je to
potrebno. Usluge tehničkog pregleda vozova i uslugu manevrisanja pružaju prevoznici MC i ŽPCG.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
5.3.6. Kolosjeci za formiranje /sastavljanje/ vozova
ŽICG će omogućiti korišćenje kolosjeka za formiranje /sastavljanje/ vozova svim prevoznicima na
nediskriminatoran način na njihov zahtjev u stanicama Bar, Podgorica, Tuzi, Nikšić i Bijelo Polje.
Usluge tehničkog pregleda vozova i uslugu manevrisanja pružaju prevoznici MC i ŽPCG.
Korišćenje kolosjeka za formiranje vozova podrazumijeva korišćenje kolosječnih kapaciteta i
skretnica u stanicama , uključujući signalizaciju i regulisanje kao i korišćenje kontaktne mreže
kada je to potrebno.
5.3.7. Kolosjeci za gariranje
ŽICG će omogućiti korišćenje kolosjeka za gariranje svim željezničkim prvoznicima koji imaju
potrebu za gariranjem voznog parka, na nediskriminatoran način i na njihov zahtjev.
51
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
Korišćenje kolosjeka za gariranje podrazumijeva korišćenje odgovarajućih kolosječnih kapaciteta
koji su željezničkom prevozniku potrebni za gariranje voznog parka. Potrebu za gariranjem
voznog parka koji se koristi u redovnom željezničkom saobraćaju prevoznici moraju iskazati u
postupku dodjele kapaciteta.
Gariranje teretnih vagona ne podrazumijeva čekanje vagona na utovar/istovar kraće od 24 sata.
Gariranje garnitura/vagona za prevoz putnika (klasičnih ili EMV-a) ne smatra se stajanje
garnitura/vagona u polaznim odnosno krajnjim stanicama kraće od 4 sata.
5.3.8. Objekti za održavanje voznog parka i ostali tehnički objekti
Objektima za održavanje željezničkih voznih sredstava ne upravlja ŽICG. Usluge u objektima za
održavanje pruža OŽVS i za mogućnosti korišćenja objekata obratiti se na adresu:
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG – 81 000 Podgorica
tel: + 382 20 634 353
fax: + 382 20 634 224
Ostali tehnički objekti
Kolske vage
ŽICG je vlasnik kolskih vaga, ali uslugu na istim pruža MC i za mogućnost korišćenja objekata
obratiti se na adresu:
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Pregled kolskih vaga se nalazi u Prilogu 19. Izjave o mreži.
Tovarni profili
ŽICG je vlasnik tovarnih profila, ali uslugu na istim pruža MC i za mogućnost korišćenja objekata
obratiti se na adresu:
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Pregled tovarnih profila se nalazi u Prilogu 19. Izjave o mreži
52
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
Objekti za snadbijevanje vodom putničkih kola
ŽICG nije upravljač objektima za snadbijevanje putničkih kola vodom, uslugu na istim pruža ŽPCG i
za mogućnosti korišćenja objekata obratiti se na adresu:
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Rampe za utovar i istovar pratećih automobila
Na mreži pruga ŽICG u stanicama Bar i Podgorica postoje rampe za utovar i istovar pratećih
automobila na kojima usluge pruža ŽPCG i za mogućnost korićenja objekata obratiti se na adresu:
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Objekti za čišćenje i pranje putničkih vagona
Usluge čišćenja i pranja putničkih vagona pruža ŽPCG i za mogućnost korišćenja objekata obratiti se
na adresu:
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
5.4. Dodatne usluge
Dodatne usluge koje pruža ŽICG prevoznicima su:


snadbijevanje električnom energijom za vuču vozova,
posebni ugovori :
 nadzor pri prevozu opasnih materija,
 pomoć pri prevozu vozova sa naročitim pošiljkama.
Korišćenje gore navedenih dodatnih usluga koje pruža ŽICG omogućeno je svim zainteresovanim
željezničkim prevoznicima na nediskriminatoran način i na njihov zahtjev. Korišćenje gore
navedenih dodatnih usluga, ugovoraju se sa ŽICG, detaljnije informacije o pružanju dodatnih usluga
mogu se dobiti na adresu:
53
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
5.4.1. Snadbijevanje električnom energijom za vuču vozova
ŽICG pruža usluge snadbijevanja i prenosa električne energije koja je potrebna za vuču vozova svim
željezničkim prevoznicima ne nediskriminatoran način, putem distribucije električne energije od
Elektroprivrede Crne Gore AD do vučnih postrojenja EVP i KM.
Usluga snadbijevanja električnom energijom visokog napona za vuču vozova, predstavlja predmet
ugovaranja željezničkog prevoznika i ŽICG u Ugovoru o korišćenju željezničke infrastrukture.
ŽICG će svakog mjeseca ispostavljati račun za utrošenu električnu energiju visokog napona za vuču
vozova željezničkom prevozniku, shodno potpisanom Ugovoru o korišćenju željezničke
infrastrukture na naplatu i željeznički prevoznik je u obavezi isti izmiriti prema ŽICG.
5.4.2. Objekti za snadbijevanje gorivom
ŽICG ne pruža usluge snadbijevanja gorivom, već te objekte koristi isključivo za sopstvene potrebe.
5.4.3. Manevrisanje i druge usluge
ŽICG ne pruža uslugu manevrisanja na prugama u Crnoj Gori. Uslugu manevrisanja pružaju
prevoznici MC i ŽPCG , za mogućnosti pružanja istih obratiti se na adrese:
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Sastavljanje i rastavljanje vozova
Usluge pri sastavljanju i rastavljanju vozova vrše prevoznici MC i ŽPCG, kako slijedi:
 ispostavlja i preuzima propratnu dokumentaciju vozova,
 popis vozova i sravnjenje dokumentacije,
 kontrolu pravilnog sastava voza,
54
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013




ispravnost tovara na vagonima koji su uvršteni u voz,
tehnički pregled kola,
u polaznim stanicama vrši potpunu probu kočnica,
uslugu manevrisanja.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Promjena sastava vozova
Usluge pri promjeni sastava vozova koje obuhvataju:
 dodavanje ili skidanje kola sa voza ,
 popis voza,
 ispostavljanje propratne dokumentacije,
pružaju prevoznici MC i ŽPCG, za mogućnost obratiti se prevoznicima:
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Proba kočnica
Usluge probe kočnica pruža ŽPCG i MC . Potpuna proba kočnica na vozovima se vrši u polaznim
stanicama, a skraćena proba kočnica se vrši u službenim mjestima gdje je organizovana tehničko
pregledna djelatnost. Takođe skraćena proba kočnica se obavlja i u posebnim slučajevima u
službenim i drugim mjestima u kojima nije organizovana tehničko-pregledna djelatnost probe
55
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
kočenja, sa mašinovođom, gdje dužnosti preglednog radnika obavljaju drugi stručno osposobljeni
radnici u skladu sa Uputstvom o kočenju vozova 233.
Probu kočnica pruža ŽPCG i MC u stanicama gdje je organizovana tehničko pregledna djelatnost i to
su : Bar, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Tehnički pregled kola
MC i ŽPCG pružaju usluge tehničkog pregleda kola i to pojedinačno i u vozovima. Tehničko
pregledna djelatnost je organizovana u stanicama Bar, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Uslugu vaganja kola
Uslugu vaganja kola ne pruža ŽICG, već MC i za mogućnosti pružanja iste obratiti se na adresu:
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Pregled kolskih vaga za vaganje teretnih kola nalazi se u Prilogu 19. Izjave o mreži.
56
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
5.4.4. Usluge nadzora pri prevozu opasnih materija i naročitih pošiljki
Usluge prevoza naročitih pošiljki
ŽICG omogućava uslugu prevoza naročitih pošiljki u skladu sa odredbama Pravilnika o prevozu
naročitih pošiljki u željezničkom saobraćaju 20.
Usluga obuhvata obradu zahtjeva željezničkog prevoznika za prevoz naročite pošiljke u cilju
provjere posebnih uslova prevoza roba koje ne zadovoljavaju opšte tehničke standarde za prevoz
na predviđenoj dionici pruge, kao npr. slobodni profil, osovinsko opterećenje i definisanje
uslova pod kojima se može obaviti prevoz.
Svako odstupanje od standarda smatra se naročitim prevozom i zahtijeva poseban postupak.
Osim navedenog, usluga može uključivati i dodatni angažman zaposlenih u ŽICG za pripremu i
izvršenje prevoza naročite pošiljke kao što su: privremeno izmještanje objekata na pruzi,
angažovanje dodatnog osoblja za praćenje prevoza , kao i pregled pruge nakon izvršenog prevoza.
ŽICG odlučuje da li je moguće prihvatiti određeni prevoz i uz koje uslove.
Željeznički prevoznici moraju od ŽICG zatražiti odobrenje za prevoz naročite pošiljke.
Zahtjev za odobrenje prevoza naročite pošiljke željeznički prevoznici podnose u skladu s
odredbama koje su date u tački 4.7. Izjave o mreži.
Detaljnije informacije se mogu dobiti na adresu:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Služba za operativne poslove
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
Usluge prevoza opasnih materija
Prevoz opasnih materija na željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja ŽICG regulisan je Zakonom o
prevozu opasnih materija i Pravilnikom o međunarodnom željezničkom prevozu opasnih materija –
RID.
ŽICG ne pruža posebne usluge vezane za prevoz opasnih materija.
Željeznički prevoznik i ŽICG će definisati obim i specifičnost svakog pojedinačnog prevoza opasnih
materija.
57
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
Detaljnije informacije se mogu dobiti na adresu:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Služba za operativne poslove
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
5.4.5. Usluge pružanja informacija putnicima
ŽPCG pruža uslugu davanja informacija putnicima preko razglasa o vremenu i mjestu dolaska
odnosno odlaska vozova, kašnjenju vozova, eventualnoj promjeni prevoznog puta, kao i drugim
potrebnim informacijama u vezi saobraćaja vozova.
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
5.4.6. Ostale dodatne usluge
Za sve ostale dodatne usluge, potrebno je da prevoznik sa ŽICG definiše obim i specifikaciju
traženih usluga.
U slučajevima kada se troškovi usluge ne mogu unaprijed procijeniti već je to jedino moguće poslije
pružanja usluge, ŽICG će utvrditi svoje odgovarajuće troškove i fakturisati ih prevozniku na osnovu
i nakon pružene usluge (kao - na primjer prelazak državne granice službenog osoblja ŽICG).
Informacije o ostalim dodatnim uslugama koje pruža ŽICG mogu se dobiti na adresu:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Služba za operativne poslove
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
5.5. Prateće usluge
Prateće usluge mogu biti:
 pristup telekomunikacionoj mreži,
 pružanje dodatnih informacija,
58
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013

tehnički pregled voznih sredstava.
ŽICG nije u obavezi da pruži prve dvije usluge koje su gore navedene kao prateće usluge, tako da
zadržava pravo odlučivanja koje usluge će pružati i pod kojim uslovima.
Prateću uslugu tehničkog pregled voznih sredstava pružaju ŽPCG AD i AD Montecargo.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
5.5.1. Pristup telekomunikacionoj mreži
ŽICG pruža uslugu korišćenja telekomunikacione mreže u skladu sa tržišnim uslovima.
5.5.2. Pružanje dodatnih informacija
ŽICG pruža dodatne informacije o korišćenju željezničke infrastrukture kojom ona upravlja i usluga
koje pruža, a koje nijesu obuhvaćene Izjavom o mreži.
Detaljnije informacije mogu se dobiti na adresu:
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za upravljanje i regulisanje sobraćaja
Trg Golootočkih žrtava 7
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 267
fax: 00 382 20 441 255
e-mail: operativna.rukovodilac@zicg.me
5.5.3. Tehnički pregled voznih sredstava u stanicama
ŽPCG i MC pružaju uslugu tehničkog pregleda voznih sredstava koja se odnosi na poslove
pregledača kola u stanicama Bar, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
59
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
USLUGE Januar , 2013
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
Tehnički pregled voznog parka, koji se odnosi na poslove tehničkog pregleda i popravke voznih
sredstava u radionicama i na kolosjecima sa specijalno urađenim kanalima za pregled, pruža OŽVS.
Informacije o uslugama tehničkog pregleda voznog parka mogu se dobiti na adresu:
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG – 81 000 Podgorica
tel: + 382 20 634 353
fax: + 382 20 634 224
5.5.4. Pružanje usluga u Saobraćajno transportnim otpremništvima
Pružanje usluga u Saobraćajno transportnim otpremništvima u Nikšiću i Podgorici vrši MC
a u stanici Bar ŽPCG.
AD Montecargo – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 303
fax: 00 382 20 601 525
Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih žrtava 13
CG - 81 000 Podgorica
tel: 00 382 20 441 370
fax: 00 382 20 441 234
60
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
TARIFA Januar , 2013
6.
TARIFA
Prema Zakonu o željeznici, član 16., ŽICG na osnovu kriterijuma utvrđuje visinu naknade za
korišćenje infrastrukture, organizovanje i regulisanje željezničkog saobraćaja.
U cilju izvršenja prevoza na željezničkoj infrastrukturi, prevoznik plaća naknade za:





minimalni pristupni paket usluga,
pristup prugom do službenih objekata i njihovo korišćenje,
korišćenje uslužnih objekata,
dodatne usluge i
prateće usluge.
6.1. Metod naplaćivanja
6.1.1. Minimalni pristupni paket
U sklopu minimalnog pristupnog paketa naknada za korišćenje trasa podrazumijeva troškove za
obradu zahtjeva za kapacitetom, korišćenje dodijeljenog kapaciteta, korišćenje infrastrukture na
prijemno – otpremnim kolosjecima, upravljanje, regulisanje saobraćaja i kontrolu kretanja vozova /
uključujući signalizaciju, propise, sistem za operativno praćenje saobraćaja, komunikaciju i
informisanje o kretanju vozova/.
Visina naknade utvrđuje se na osnovu ostvarenih voznih kilometara, koeficijenta ponderisanja za
kategoriju pruge, koeficijenta habanja kolosjeka i faktora zahtjeva željezničkog prevoznika.
61
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
TARIFA Januar , 2013
6.1.2. Naknada za minimalni pristupni paket
Naknada za minimalni pristupni paket usluga izračunava se prema sledećoj formuli:
U =(Qvlkm(mg) x P(mg) + Qvlkm(mp) x P(mp) + Qvlkm(l) x P(l)) x Cvlkm x K x F
U
Qvlkm(mg)
Qvlkm(mp)
Qvlkm(l)
P(mg)
P(mp)
P(l)
Cvlkm
K
F
- naknada za dodijeljenu voznu trasu
- broj voznih kilometara ostvarenih na međunarodnoj glavnoj željezničkoj pruzi
- broj voznih kilometara ostvarenih na međunarodnoj priključnoj željezničkoj pruzi
- broj voznih kilometara ostvarenih na lokalnoj željezničkoj pruzi
- koeficijent za ponderisanje za međunarodnu glavnu željezničku prugu
- koeficijent za ponderisanje za međunarodnu priključnu željezničku prugu
- koeficijent za ponderisanje za lokalnu željezničku prugu
- cijena za vozne kilometre
- koeficijent habanja kolosjeka
- faktor koji iskazuje zahtjeve prevoznika po pitanju reda vožnje
Koeficijent ponderisanja (P)
Određen je na osnovu kategorizacije pruge u dodijeljenom kapacitetu.
Kategorizacija pruga :
Pruga
Kategorija pruge
Bar – Bjelo Polje (granica sa R. Srbijom)
međunarodna glavna
Podgorica - Tuzi (granica sa Albanijom)
međunarodna priključna
Nikšić - Podgorica
lokalna
Koeficijent ponderisanja iznosi:
P
P
P
−međunarodna glavna
(mp) −međunarodna priključna
(l)
−lokalna pruga
(mg)
1,00
0,70
0,90
Koeficijent habanja kolosjeka (K) za teretne vozove
Koeficijent habanja kolosjeka za teretne vozove se odnosi na bruto masu voza.
Koeficijent habanja kolosjeka iznosi:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
− voz bruto težine više od 1501 t
− voz bruto težine od 1101 t do 1500 t
− voz bruto težine od 701 t do 1100 t
− voz bruto težine do 700 t
− prazan teretni voz
− lokomotivski voz
62
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
1,50
1,20
1,00
0,60
0,30
0,10
TARIFA Januar , 2013
Koeficijent habanja kolosjeka (K) za putničke vozove
Koeficijent habanja kolosjeka iznosi:
K 7 −putnički voz
0,066
Faktor za zahtjev željezničkog prevoznika u odnosu na red vožnje (F)
Faktor se odnosi na vrijeme podnošenja zahtjeva željezničkog operatera za dodjeljivanje kapaciteta
infrastrukture.
Ako je zahtjev za dodjelu kapaciteta željeznički prevoznik uputio prije stupanja na snagu reda
vožnje njegova vrijednost iznosi:
F 1 = 1,0
Ako je kapacitet dodijeljen na osnovu ad hoc zahtjeva vrijednost faktora iznosi:
F 2 = 1,2
Dužina trase voza (Qvlkm) - Broj voznih kilometara ostvarenih pri realizaciji trase dobija se
zbrajanjem kilometra trase na svakoj liniji.
6.2. Cijene
6.2.1. Minimalni pristupni paket
Cijena po voznom kilometru
Osnovna cijena po voznom kilometru (Cvlkm) za uslugu korišćenja minimalnog pristupnog paketa
usluga za red vožnje 2013/2014 iznosi:
za sve vrste vozova 3€ sa uključenim PDV-om.
U cijenu minimalnog pristupnog paketa uključena je usluga pristupa uslužnim objektima i
korišćenje uslužnih objekata iz tačke 5.3. Izjave o mreži kojima upravlja ŽICG.
6.2.2. Cijene dodatnih usluga
Spisak dodatnih usluga nalazi se u tački 5.4. Izjave o mreži. Obim i visina dodatne usluge koju pruža
ŽICG biće definisana ugovorom o korišćenju željezničke infrastrukture.
Cjenovnik usluga za naročite pošiljke koje pruža ŽICG nalazi se u Prilogu 24. Izjave o mreži.
Cjenovnik je donesen odlukom Odbora direktora ŽICG br. 2742/10 od 22.03.2010. godine. Cijena za
uslugu prevoza naročite pošiljke podrazumijeva obradu zahtjeva željezničkog prevoznika za prevoz
naročite pošiljke u smislu provjere uslova za prevoz robe koja ne zadovoljava opšte tehničke
standarde za prevoz na predviđenoj dionici pruge, kao na primjer slobodni profil, osovinsko
63
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
TARIFA Januar , 2013
opterećenje itd., kao i definisanje uslova prevoza naročite pošiljke, angažovanje prisustva radnika
ŽICG za pripremu i izvršenje prevoza.
Vozovima koji prevoze naročite pošiljke smatraju se vozovi za koje je ŽICG dala posebne uslove
prevoza, osim vozova koji kao naročitu pošiljku prevoze HC kontejnere.
6.2.3. Cijene pratećih usluga
Spisak pratećih usluga koje pruža ŽICG dat je u tački 5.5. Izjave o mreži. Obim usluga i visina
plaćanja će biti definisana ugovorom o korišćenju željezničke infrastrukture.
6.4. Izuzeci pri tarifiranju
Korisnici javne željezničke infrastrukture koji je održavaju ili vrše modernizaciju, gdje pri
realizaciji radova koriste radne vozove, pomoćne vozove, drezine, mehanizaciju, snjegočistače i
protiv - požarne vozove su izuzeti od plaćana naknade za korišćenje iste.
6.5. Otkazivanje vozne trase i poništavanje planirane vožnje
Otkazivanje vozne trase
Otkazivanje vozne trase predstavlja finalno poništavanje puta vožnje za cijeli dogovoreni period
trajanja reda vožnje. Otkazivanjem vozne trase, željeznički prevoznik gubi pravo da nastavi sa
korišćenjem te vozne trase u dogovorenom periodu reda vožnje.
Poništavanje vozne trase
Poništavanje vozne trase podrazumijeva poništavanje jedne trase voza za određeni dan ili više
dana. Željeznički prevoznik zadržava pravo da i dalje koristi voznu trasu u dogovorenom periodu
reda vožnje.
U narednoj tabeli su dati uslovi otkazivanja i plaćanje naknada za korišćenje.
Uslov
Plaćanje naknada za korišćenje
1.
Otkazivanje najkasnije do 60 dana prije prve ne plaća se naknada za korišćenje
planirane vožnje
trase.
2.
Otkazivanje nakon više od 30 dana i manje od
60 dana prije prve planirane vožnje
50% naknade za korišćenje za svaku
- vozna trasa
voznu trasu
3.
Otkazivanje nakon manje od 30 dana prije prve
planirane vožnje:
1 x naknade za korišćenje za svaku
- vozna trasa
voznu trasu
4.
Poništavanje više od 24 sata prije planirane
vožnje:
50% naknade za korišćenje za svaku
- vozna trasa
voznu trasu
5.
Poništavanje manje od 24 sata prije planirane 1 x naknada za korišćenje za svaku
vožnje:
voznu trasu
- vozna trasa
6.
Vozna trasa se ne otkazuje niti poništava:
2 x naknada za korišćenje za svaku
- vozna trasa
voznu trasu
64
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
TARIFA Januar , 2013
Ugovorom o korišćenju željezničke infrastrukture se definiše primjena naplate naknade za
otkazivanje trase i poništavanje planirane vožnje.
6.6. Promjena vozne trase
Promjena vozne trase podrazumijeva promjenu osnovnih podataka u postojećoj voznoj trasi u ime
željezničkog prevoznika, što podrazumijeva izmjene u redu vožnje koji je uredno predvidio voznu
trasu i kao posledicu ima izradu nove trase.
Cijena promjene je 30 € po voznoj trasi.
6.7. Promjena cijene
Upravljač infrastrukturom zadržava pravo izmjene cijene objavljenih u Izjavi o mreži.
Upravljač infrastrukture će nove cijene objaviti u izmjenama i dopunama Izjave o mreži i o tome bez
odlaganja obavijestiti željezničke prevoznike.
6.8. Sistem pokazatelja kvaliteta prevoza
ŽICG vodi pregled kretanja vozova za prevoz putnika, konstatuje uzroke kašnjenja i naknadu
za kašnjenje vozova za onog željezničkog prevoznika sa kojim je Ugovorom o korišćenju željezničke
infrastrukture tako ugovoreno.
ŽICG će Ugovorom o korišćenju željezničke infrastrukture definisati vozove za prevoz putnika
kako bi se vršilo praćenja kašnjenja, konstatovali uzroci i izvršio obračun naknade.
Kašnjenje vozova se prati u odnosu na uzroke kašnjenja koji se kao takvi dijele na primarna i
sekundarna kašnjenja.
Primarna kašnjenja su sva kašnjenja vozova koja su uzrokovana smetnjom ili poremećajem koji
je doveo do kašnjenja, a nijesu kao uzrok imali kašnjenje ili otkazivanje drugog voza.
Sekundarna kašnjenja su kašnjenja nastala kao posledica već postojećeg ranijeg kašnjenja.
Odgovornost za primarne uzroke kašnjenja mogu biti na teret:



upravljača infrastrukture,
željezničkog prevoznika,
spoljnih uticaja.
Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vozova se nalazi se u Prilogu 25. Izjave o mreži.
Kašnjenje vozova se prati na način da se prate odstupanja od stvarnih vremena vožnje vozova u
odnosu na vremena vožnje vozova predviđenih redom vožnje.
Kašnjenja vozova koja su nastala zbog vanrednih događaja, kod kojih se bez istražnog postupka ne
može sa sigurnošću utvrditi odgovornost za kašnjenje voza, obračunavaju se naknadno.
65
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
TARIFA Januar , 2013
Naknada se obračunava za sva primarna kašnjenja vozova prema minuti kašnjenja svakog
pojedinog voza.
Naknada za kašnjenje iznosi 0,1% naknade za cjelokupnu trasu voza za svaku minutu
kašnjenja. Ukupan iznos naknade za kašnjenje pojedinog voza može iznositi do 5% naknade za
cjelokupnu trasu tog voza za svaku odgovornu stranu.
6.9. Način plaćanja
Nakon isteka obračunskog perioda, ŽICG će do 10 –tog u mjesecu izvršiti obračun naknade za
izvršene usluge za prethodni mjesec i račune dostaviti na adresu željezničkog prevoznika.
Željeznički prevoznik je dužan platiti račun u roku od 15 dana od dana prijema računa.
Izuzetak je račun za obračun električne energije visokog napona za vuču vozova. Rokovi plaćanja
ovog računa će biti definisani u Ugovoru o korišćenju željezničke infrastrukture sa željezničkim
prevoznikom.
U slučaju da željeznički prevoznik ne izvrši plaćanje obaveze u predviđenom roku, ŽICG će naplatiti
zateznu kamatu za svaki dan kašnjenja u skladu sa važećim zakonom .
Željeznički prevoznik je u obavezi da podmiri u cijelosti sve svoje pristigle obaveze prije sklapanja
ugovora za naredni period.
66
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
PRILOZI
67
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 1a.
Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja
Podgorica, Trg Golootočkih žrtava 13
tel. 382 20 441 267, fax. 382 20 441 349
Obrazac za naručivanje trase voza
Ţeljeznički prevoznik: ________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Kontakt osoba: ______________________________________________________________
Tel.
Fax.
e-mail: ___________________________
Mjesto i datum:______________________________________________________________
1. OSNOVNI PODACI O TRAŽENOJ TRASI VOZA
Broj voza u
Željeno vrijeme
Vrsta voza
prethodnom
odlazak dolazak
RV
Relacija
od
do
preko
NAPOMENE
2. PODACI VEZANI UZ RED VOŽNJE VOZA
Zaustavljanja u sluţbenim mjestima
Vrijeme zadrţavanja
u sluţbenim mjestima
(min)
Kalendar saobraćaja
3. PODACI O VOZU
Vrsta vuče,
serijski broj
vučne jedinice,
relacija
Dodatna vučna
vozila, serijski
broj vučne
jedinice,
funkcija kod
voza, relacija
Vrsta i
broj
vagona /
motorne
garniture
Masa
voza
(kg)
Duţina
voza
(m)
Kočenje
Vrsta
Procenat
(%)
Maksimalna
brzina voza
(km/h)
4. POSEBNE ODREDBE
M.P.
POTPIS
____________________
68
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 1b.
Obrazac za naručivanje trase voza
Uputstvo za popunjavanje Obrasca za naručivanje trase voza
1.
2.
3.
Vrsta voza
Navesti vrstu voza:
Voz za prevoz putnika (EuroCity, InterCity, ekspresni, brzi,
ubrzani, putnički, pogranični, prigradski, voz za prevoz
praćenih automobila, agencijski voz, prazna garnitura);
Teretni (voz sa jednorodnim tovarom, voz sa pojedinačnim
vagonima, voz iz kombinovanog transporta, ekspresni, brzi,
direktni, dionički, maršrutni, sabirni, kružni, industrijski,
vojni, prazni, lokomotivski, probne vožnje)
Broj voza u prethodnom redu vožnje
Navesti broj voza iz prethodnog reda vožnje čiji elementi
odgovaraju zahtjevu podnosioca (npr. 47660, 432, …)
Željeno vrijeme
Navesti željeno vrijeme odlaska voza iz polazne stanice i
dolaska u uputnu stanicu
Relacija
Navesti polaznu i uputnu stanicu vožnje voza i
karakteristično službeno mjesto između tih stanica koje
određuje prevozni put voza
Zaustavljanja u službenim mjestima
Navesti sva službena
zaustavljanje voza
Vrijeme zadržavanja u službenim
mjestima
Navesti potrebno vrijeme zadržavanja u svakom službenom
mjestu u minutama
Kalendar saobraćaja
Navesti dane saobraćaja voza. Kod vozova kod kojih se
kalendar saobraćaja proteže kroz više dana navesti na
cijelom prevoznom putu
Vrsta vuče, serijski broj vučne
jedinice, relacija
Navesti vrstu vuče (elektro ili dizel), serijski broj vučne
jedinice i relaciju vožnje svake pojedine lokomotive ukoliko
se na traženoj relaciji mijenja vrsta vuče
Navesti broj dodatnih vučnih vozila, vrstu vučnih jedinica
(elektro ili dizel), serijski broj, mjesto u vozu (vozna
zaprežna, potiskivalica), relaciju dodatne vučne jedinice
Navesti vrstu vagona (slovnu oznaku serije vagona) i koliko
ih ima u vozu odnosno vrstu, broj i serijski broj motornih
garnitura (DMVEMV)
Navesti masu svih vozila uvrštenih u voz bez mase radnih
lokomotiva
Dodatna vučna vozila, serijski broj
vučne jedinice, funkcija kod voza,
relacija
Vrsta i broj vagona/motorne
garniture
Masa voza
mjesta
u
kojima
je
potrebno
Dužina voza
Navesti dužinu voza u metrima bez dužine radnih lokomotiva
Kočenje
Vrsta kočenja: navesti vrstu kočenja (R, P, G, Mg …)
Procenat kočenja: navesti procenat kočenja koji treba uzeti s
obzirom na karakteristike vozila u vozu
Maksimalna brzina voza
Navesti maksimalnu brzinu voza s obzirom na karakteristike
vozila u vozu
69
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
4.
Posebne odredbe
70
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Navesti posebne odredbe kao što su: manevrisanje vozilima,
promjena sastava voza, veze i sačekivanja, promjena osoblja,
vrsta intermodalne transportne jedinice, vrsta opasne stvari,
naročite pošiljke, postupci primopredaje na graničnim
prelazima, tehničke pauze (pregled, namirivanje vodom,
skladištenje otpada i sl.) i potreban vremenski period,
potreba za dodatnim kolosječnim kapacitetima (gariranje,
predgrijavanje, formiranje vozova i sl.), ostale potrebe za
dodatnim uslugama
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 1c. Evropska regulativa, zakoni , podzakonska akta, pravilnici i Odluke ŽICG
1. Evropska regulativa
 Direktiva Savjeta 91/440/ECC od 29. jula 1991. o razvoju željeznica Zajednice EU,
 Direktiva 95/18/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. juna 1995. o davanju licenci
željezničkim preduzedima,
 Direktiva Evropskog Parlamenta 96/35/EC od 3. juna 1996. o postavljenju i stručnim
kvalifikacijama savjetnika za bezbjednost pri prevozu opasnih materija u drumskom, željezničkom i
unutrašnjem vodnom saobradaju,
 Direktiva 2001/14/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2001. o dodjeli kapaciteta
željezničke infrastrukture i naplati naknada za korišdenje željezničke infrastrukture i sertifikata o
bezbjednosti,
 Direktiva 2004/49/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. aprila 2004. o bezbjednosti na
prugama Zajednice i dopunjena Direktiva Savjeta 95/18/EC o davanju licenci željezničkim
preduzedima,
 Direktiva 2001/16/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. marta 2001. o interoperabilnosti
konvencionalnog željezničkog sistema,
 Propis Savjeta Evrope (EEC) br. 1191/69 od 26. juna 1969. o aktivnostima država članica u vezi sa
obavezama javnog prevoza u željezničkom, drumskom i unutrašnjem vodnom saobradaju,
 Propis Savjeta Evrope (EEC) br. 1192/69 od 26. juna 1969. o zajedničkom pravilima za
normalizaciju računa željezničkih preduzeda,
 Propis Savjeta Evrope (EEC) br. 1108/70 od 04. juna 1970. koji uvodi računovodstveni sistem
troškova na infrastrukturi u odnosu na željeznički, drumski i unutrašnji vodni saobradaj,
 Odluka Evropskog parlamenta i Odluka Savjeta br. 96/1692 od 23. jula 1996. o smjernicama EU za
razvoj Trans-evropske saobradajne mreže,
 Odluka Savjeta Evrope (EEC) od 22. januara 1990. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila za
određene tipove kombinovanog transporta robe između država članica,
 Odluka Evropskog Parlamenta (EC) od 19. juna 1995. o razvoju željezničkog i kombinovanog
transporta.
 Pravilnik za međunarodni željeznički prevoz opasne robe – RID
 Direktiva 2012/34/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. novembra 2012. god o formiranju
jedinstvenog evropskog željezničkog područja ( prečišdeni tekst ).
 Pravilnik (EU) br. 913/2010 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. septembra 2010. godine o
evropskoj željezničkoj mreži za konkurentni teretni saobradaj.
 Direktiva 2008/57/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 17.juna 2008. godine
 Komisijin pravilnik (EU) br.445/2011 od 10. maja 2011. godine o sistemu sertifikacije entiteta
nadležnih za održavanje teretnih vagona i izmjena i dopuna pravilnika (EC) br 653/2007.
2. Zakoni
 Zakon o željeznici („Službeni list RCG“, broj 21/04 i „Službeni list CG“, broj 54/09),
71
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013













Zakon o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 4/08),
Zakon o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 41/10),
Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni list RCG”, broj 39/03),
Zakon o ratifikaciji sporazuma o uspostavljanju željezničke mreže visoke performanse u
Jugoistočnoj Evropi („Službeni list RCG”, broj 44/07),
Zakon o prevozu opasnih materija („Službeni list CG”, broj 5/08),
Zakon o oružju („Službeni list RCG“, broj 49/04 , „Službeni list CG“, broj 49/08 i „Službeni list
CG“, broj 20/11 ),
Zakon o proizvodnji i prometu otrova („Službeni list RCG“, br. 31/77; 40/77; 29/89; 39/89;
48/91; 17/92),
Zakon o životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 48/08),
Zakon o eksplozivnim materijama (Sl. list CG 049/08-59.058/08-8),
Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.list CG 005/08-6),
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. list CG 028/11),
Zakon o potvrđivanju Protokola od 3.juna 1999. godine o izmjenama Konvencije o
međunarodnim željezničkim prevozi ( COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999.) i
Konvencije o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF) od 9.maja 1980. godine u
verziji na osnovu Protokola o izmjenama od 3.juna 1999. godine („Službeni list CG –
Međunarodni ugovori ”broj 4/09)
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o
graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju („Službeni list CG – Međunarodni ugovori“, broj
04/09).
3. Podzakonska akta, pravilnici, uputstva i odluke
 Pravilnik o izdavanju licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom ( „Službeni list CG“,
broj 56/08),
 Pravilnik o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za prevoz u željezničkom saobraćaju
(„Službeni list CG“, broj 56/08),
 Pravilnik o izdavanju licence za prevoz u željezničkom saobraćaju („Službeni list CG“, broj
56/08),
 Pravilnik o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom
(„Službeni list CG“, broj 56/08),
 Pravilnik o prevozu naročitih pošiljki 20 („Službeni glasnik ZJŽ”, broj 27/94),
 Signalni pravilnik („Službeni glasnik ZJŽ”, broj 4/96),
 Saobraćajni pravilnik 2 („Službeni glasnik ZJŽ”, broj 3/94),
 Pravilnik o izradi reda vožnje 4 ( ZJŽ od 01.01.1988.g.),
 Saobraćajno uputstvo 40 (ZJŽ od 01.01.1981.g.),
 Uputstvo o manevrisanju 42 (ZJŽ 01.01.1981.g.),
 Uputstvo o izradi reda vožnje 49 ( ZJŽ 28.05.1995.g.),
 Uputstvo o tehničkim normativima i podacima za izradu reda vožnje 52 (ZJŽ 28.05.1989.g.),
 Uputstvo o izračunavanju i iznalaženju vremena vožnje 69 ,
 Uputstvo o postupcima za slučaj vanrednog događaja 79 (ZJŽ 01.08.1992.g.),
72
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
 Sporazum o primjeni Uputstva o postupcima za slučaj vanrednog događaja 79 potpisan
između ŽICG, ŽPCG i MC br. 2-3460 od 01.04.2010.g.,
 Uputstvo o kočenju vozova 233 (ZJŽ od 1998.g.),
 Pravilnik o posijedanju vučnih vozila željezničkim radnicima („Službeni list CG“, broj 15/13 )
 Uputstvo za pregledače kola 253 (ZJŽ 1990.g.),
 Uputstvo o obezbjeđenju saobraćaja tokom zime 333 (ZJŽ 15.01.2004.g.),
 Pravilnik o utvrđivanju poslova na kojima radnici neposredno učestvuju u vršenju
željezničkog saobraćaja 645,
 Pravilnik o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog
saobraćaja 646,
 Pravilnik o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati željeznički radnici koji
neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja 655,
 Uputstvo za dokazivanje prisustva alkohola u organizmu radnika za vrijeme rada 670,
 Pravilnik o održavanju željezničkih vozila 241,
 Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluge za naročite pošiljke ŽICG br. 2742/10 od
22.03.2010.g.,
 Uputstvo o rukovanju induktivnim autostop uređajima I 60 425.
73
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 2. Pregled mreže željezničkih pruga u Crnoj Gori
74
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 3. Vrste pruga
75
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 4. Podjela pruge
76
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 5. Stanice i ostala službena mjesta na mreži
77
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 6. Skica slobodnog profila GB
A – B na otvorenoj pruzi za stubove, signale i slično
C – D na glavnim prolaznim kolosjecima za stubove, signale i slično, kao i na glavnim prolaznim
kolosjecima i na otvorenoj pruzi za željezničke građevine (mostove, tunele i slično)
E – F na ostalim staničnim kolosijecima za stubove, signale i slično, kao i za željezničke objekte
(mostove, tunele i slično)
GIŠ gornja površina šine
V.V. vozni vod
Hkpmin = 5000 mm
minimalna visina kontaktnog provodnika
Hkpnom = 5500 mm
normalna visina kontaktnog provodnika
Hkpmax = 6000 mm
maksimalna visina kontaktnog provodnika
78
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 7. Mjerodavni nagibi i otpori pruga
Vozni smjer A → B
Pružna dionica
Mjerodavan
nagib
Uspon
Pad
[‰]
[‰]
Mjerodava
n otpor
pruge
[
daN/t ]
Vozni smjer B → A
Mjerodavan
nagib
Uspon
Pad
[‰]
[‰]
Mjerodava
n otpor
pruge
[
daN/t ]
1
1. DG - Bijelo Polje - Bar
2
3
4
5
6
7
Državna granica – Bijelo Polje
8
5
8
5
8
5
Bijelo Polje - Kruševo
18
6
19
6
18
7
Kruševo - Mijatovo Kolo
18
0
19
0
18
0
Mijatovo Kolo - Mojkovac
16
10
19
10
16
12
Mojkovac - Trebaljevo
18
0
19
0
18
0
Trebaljevo - Kolašin
17
2
18
2
17
3
Kolašin - Kos
2
17
3
17
2
20
Kos - Trebešica
0
24
0
24
0
26
Trebešica - Lutovo
0
24
0
24
0
26
Lutovo - Bratonožići
0
24
0
24
0
26
Bratonožići - Bioče
0
24
0
24
0
25
Bioče - Podgorica
2
25
4
25
2
25
Podgorica - Golubovci
0
6
0
6
0
6
Golubovci - Morača
0
1
0
1
0
1
Morača - Zeta
0
1
0
1
0
2
Zeta - Vranjina
0
1
0
1
0
1
Vranjina - Virpazar
1
2
2
2
1
3
79
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Virpazar - Crmnica
8
0
8
0
8
0
Crmnica - Sutomore
4
3
5
3
4
4
Sutomore - Bar
0
8
0
8
0
8
Vozni smijer A → B
Pružna dionica
Mjerodavan
nagib
Uspon
Pad
[‰]
[‰]
Mjerodava
n otpor
pruge
[daN/t]
Vozni smijer B → A
Mjerodavan
nagib
Uspon
Pad
[‰]
[‰]
Mjerodava
n otpor
pruge
[daN/t]
1
2. Nikšić - Podgorica
2
3
4
5
6
7
Nikšić - Ostrog
2
25
2
25
2
26
Ostrog - Danilovgrad
1
25
1
25
1
26
Danilovgrad - Spuž
7
7
7
7
7
7
Spuž - Podgorica
8
6
8
6
8
6
Podgorica - Tuzi
6
8
7
8
6
8
Tuzi - Državna granica
4
7
6
7
4
7
3. Podgorica - Tuzi - DG
80
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 8. Pregled udaljenosti između službenih mjesta i najveća dopuštena brzina na
prugama
Naziv stanice / dionice
1
DG - Bijelo Polje - Bar
Državna granica
km položaj
2
Međustanični
razmak
Najveća
dopuštena
brzina
(m)
(m)
( km/h )
3
4
5
287+400
Državna granica – Sutivan
Sutivan
Dužina
dionice
4500
292 +300
Sutivan – Bijelo Polje
Bijelo Polje
Lješnica
80
4500
296+900
Bijelo Polje - Lješnica
299+800
Kruševo
304+200
Ravna Rijeka
Slijepač Most
308+300
Mijatovo Kolo
310+400
Žari
313+600
316+600
Mojkovac
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
80
80
80
4800
321+400
80
80
3000
Žari - Mojkovac
80
80
3200
Mijatovo Kolo - Žari
80
80
2100
Slijepač Most - Mijatovo Kolo
80
80
4100
Ravna Rijeka - Slijepač Most
80
80
4400
Kruševo - Ravna Rijeka
80
24500
2900
Lješnica - Kruševo
81
80
80
80
PRILOZI Januar , 2013
Mojkovac - Štitarička Rijeka
Štitarička Rijeka
3000
324+400
Štitarička Rijeka - Trebaljevo
Trebaljevo
80
331+100
80
3700
80
334+800
Oblutak - Kolašin
Kolašin
80
5800
80
340+600
Kolašin - Padeţ
Padeţ
80
3200
18200
343+800
Padeţ - Mateševo
Mateševo
Kos
50
347+100
50
4400
50
351+500
Kos - Selište
Selište
50
354+000
Trebešica
Kruševački Potok
50
5700
364+500
5100
Lutovo - Pelev Brijeg
Bratonoţići
Bratonoţići - Podkrš
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
50
50
50
4300
373+900
Pelev Brijeg - Bratonoţići
46300
50
369+600
Pelev Brijeg
50
358+800
Kruševački Potok - Lutovo
Lutovo
50
4800
Trebešica - Kruševački Potok
82
50
2500
Selište - Trebešica
50
50
3300
Mateševo - Kos
80
80
6700
Trebaljevo - Oblutak
Oblutak
19200
50
50
5200
379+100
50
50
4500
60
PRILOZI Januar , 2013
Podkrš
383+600
Podkrš - Bioče
Bioče
6000
60
389+600
Bioče - Zlatica
Zlatica
60
10700
60
400+300
Zlatica - Podgorica
Podgorica
Aerodrom
70
8000
10700
413+100
70
415+800
70
3200
18200
419+000
Morača - Zeta
Zeta
70
424+300
Vranjina
70
3200
70
427+500
Vranjina - Virpazar
Virpazar
70
6500
70
434+100
Virpazar - Crmnica
Crmnica
70
3500
12100
437+500
Crmnica - Sutomore
Sutomore
Šušanj
70
5900
452+000
Bar
8700
70
70
2800
454+800
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
70
446+100
Šušanj - Bar
70
70
8600
Sutomore - Šušanj
70
70
5300
Zeta - Vranjina
70
70
2700
Golubovci - Morača
Morača
60
405+100
Aerodrom - Golubovci
Golubovci
60
4800
Podgorica - Aerodrom
83
60
70
70
PRILOZI Januar , 2013
Nikšić - Podgorica
Nikšić
0+295
Nikšić - Stubica
Stubica
8705
17005
9+000
Stubica - Dabovići
Dabovići
Ostrog STO
Šobajići
75
14+400
75
2900
75
17+300
Ostrog STO - Šobajići
75
3700
17100
21+000
Šobajići - Šumanovića Bare
Šumanovića Bare
Slap
75
23+300
75
2300
75
25+600
Slap - Danilovgrad
Danilovgrad
Ljutotuk
75
8800
75
34+400
Danilovgrad - Ljutotuk
75
3900
9300
38+300
Ljutotuk - Spuţ
Spuţ
100
43+700
Pričelje
80
3200
45+900
Pričelje - Podgorica
Podgorica
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
12900
80
80
9700
56+600
100
100
5400
Spuţ - Pričelje
75
75
2300
Šumanovića Bare - Slap
75
75
5400
Dabovići - Ostrog STO
84
75
80
80
PRILOZI Januar , 2013
Podgorica - Tuzi – DG
Podgorica
0+000
Podgorica - Tuzi
Tuzi
13700
13+700
Tuzi - Drţavna granica
Drţavna granica
85
70
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
70
70
11000
24+700
13700
70
70
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 9. Najveća dopuštena dužina vozova
Naziv službenog mjesta
Vozni smjer A → B
(smijer prema nazivu pruge )
Najveća
dopuštena
dužina voza
Kolosijeci
za prihvat
najdužih
vozova
[ m]
1
DG - Bijelo Polje - Bar
Vozni smjer B → A
(smijer suprotan od naziva pruge )
Najveća
dopuštena
dužina voza
Kolosijeci za
prihvat
najdužih
vozova
[ m]
2
3
4
5
Bijelo Polje
694
3. 4. i 5.
694
3. 4. i 5.
Kruševo
657
2. i 3.
669
2. i 3.
Mijatovo Kolo
553
2. i 3.
556
2. i 3.
Mojkovac
505
2. 3. i 4.
506
2. , 3. i 4.
Trebaljevo
573
1. i 2.
572
1. i 2.
Kolašin
601
3. i 4.
601
3. i 4.
Kos
592
2. i 3.
594
2. i 3.
Trebešica
578
3. i 4.
577
3. i 4.
Lutovo
532
2. i 3.
532
2. i 3.
Bratonožići
508
2. i 3.
509
2. i 3.
Bioče
510
1. i 2.
507
1. i 2.
Podgorica
665
4. 5. 6. 7 i 8.
635
3. 4. 5. 6. 7 i 8.
Golubovci
589
2. 3. i 4.
598
2. 3. i 4.
Zeta
595
2. i 3.
594
2. i 3.
Virpazar
698
2. 3. i 4.
687
2. 3. i 4.
Sutomore
569
2. i 3.
590
2. i 3.
Bar
700
1. 2. i 3.
700
1. 2. i 3.
86
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Naziv službenog mjesta
Vozni smjer A → B
Vozni smjer B → A
(smijer prema nazivu pruge )
(smijer suprotan od naziva pruge )
Najveća
dopuštena
dužina voza
Kolosijeci za
prihvat
najdužih
vozova
[ m]
1
Nikšić - Podgorica
Najveća
dopuštena
dužina voza
Kolosijeci za
prihvat
najdužih
vozova
[ m]
2
3
4
5
Nikšić
610
2.
492
4.
Ostrog ( STO )
532
3.
532
3.
Danilovgrad
537
1.2.3.
537
1.2.3.
Spuž
620
3.
620
3.
Podgorica
628
4. 5. 6. 7 i 8.
632
3. 4. 5. 6. 7 i 8.
Podgorica Tuzi - DG
Podgorica
665
4. 5. 6. 7.i 8.
635
3. 4. 5. 6. 7 i 8.
Tuzi
641
3.
642
3.
87
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 10. Sistem elektrifikacije
88
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 11. Dimenzije i izgled pantografa za sistem 25 Kv 50 Hz
89
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 12. Sistem bakarnih kablova
90
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 13. Digitalne centrale
91
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 14. Optička mreža
92
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 15. Spisak pruga koje ispunjavaju uslove za upravljanje vučnim vozilima u
jednoposjedu ( prema Pravilniku o posijedanju vučnih vozila
željezničkim radnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore
od 2013. Godine )
Naziv pruge
Napomena
Podgorica – Bijelo
Vučna vozila teretnog voza moraju biti
Polje – drž. Granica km posjednuta, pored mašinovođe i
287+400 i obratno
pomoćnikom mašinovođe
Podgorica – Nikšić i
obratno
Bar – Podgorica i
obratno
Podgorica – drž.
Granica sa Albanijom )
Bajze ) i obratno
93
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Na dionici pruge Nikšić – Danilovgrad i
obratno vučna vozila teretnog voza moraju
biti posjednuta pored mašinovođe i
pomoćnikom mašinovođe
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 16. Spisak vučnih vozila koja ispunjavaju uslove za upravljanje u
jednoposjedu ( prema Pravilniku o posijedanju vučnih vozila
željezničkim radnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore
od 2013. godine )
Vrsta vučnog vozila
elektro
dizel
Vrsta vozila
lokomotive
Serija vozila
441 , 461
motorni vozovi
412/416
Ostali EMV koji su
konstruktivno prilagođeni
jednoposjedu
lokomotive
641 , 643, 6441), 6611)
744
1) Samo ako vuče voz sa kraćim krajem naprijed
94
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 17. Pregled opremljenosti pruga auto - stop uređajima
Pruga
Bijelo Polje –Bar
km položaj početne balize i
oznaka signala
km 295+215
Pau -92
km položaj početne balize i
oznaka signala
km 453+071
PFu-2
km 455+430
FO -1
km405+289
Ao -6
km 1+348
Fu-91
km 45+408
PFu-91
km 15+120
PFu-91
km 299+065
PAu-91
km 12+000
PPu-92
km 54+8
Pnu -94
km 1+349
Au-91
km 406+037
Au-93
Bar – Bijelo Polje
Podgorica – Tuzi
Nikšić –Podgorica
Podgorica – Nikšić
Tuzi – Podgorica
95
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 18. Pregled službenih mjesta za prijem i otpremu putnika
Službeno mjesto
Status
Nadzorna stanica
Primjedba
2
3
4
1
Bijelo Polje - Bar
Aerodrom
stajalište
Bar
stanica
Bijelo Polje
stanica
Bioče
ukrsnica
Podgorica
Bratonožići
ukrsnica
Trebešica
Crmnica
stajalište
Golubovci
stanica
Kolašin
stanica
Kos
ukrsnica
Kruševački Potok
stajalište
Kruševo
ukrsnica
Bijelo Polje
Lutovo
ukrsnica
Trebešica
Lješnica
stajalište
Mateševo
stajalište
Mijatovo Kolo
ukrsnica
Mojkovac
stanica
Morača
stajalište
Oblutak
stajalište
Padež
stajalište
Pelev Brijeg
stajalište
Podgorica
96
stanica
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Kolašin
Mojkovac
PRILOZI Januar , 2013
Podkrš
stajalište
Ravna Rijeka
stajalište
Selište
stajalište
Slijepač Most
stajalište
Sutivan
stajalište
Sutomore
stanica
Štitarička Rijeka
stajalište
Šušanj
stajalište
Trebaljevo
ukrsnica
Trebešica
stanica
Virpazar
stanica
Vranjina
stajalište
Zeta
ukrsnica
Zlatica
stajalište
Žari
stajalište
Mojkovac
Virpazar
Nikšić-Podgorica
Dabovići
stajalište
Danilovgrad
Ljutotuk
stanica
stajalište
Nikšić
stanica
Ostrog
ukrsnica
Pričelje
stajalište
Slap
stajalište
Spuž
ukrsnica
Stubica
stajalište
Šobajići
stajalište
Šumanovića Bare
stajalište
97
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Nikšić
Danilovgrad
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 19. Pregled kolskih vaga i mjerača tovarnog profila
Pruga
Stanica
Nosivost vage
(t)
Dužina Vage
(m)
Mjerač tovarnog
profila
Bar – Bijelo Polje
Bar
80 t
12m
Postoji
Bar – Bijelo Polje
Podgorica
80 t
12m
Postoji
Bar – Bijelo Polje
Bijelo Polje
100t
20m
Ne postoji
Nikšić - Podgorica
Nikšić
100t
18m
Postoji
Podgorica - Tuzi
Tuzi
Ne postoji
Ne postoji
Postoji
98
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 20. Pregled tovarnih rampi za utovar i istovar tereta
Službeno mjesto
Vrsta rampe
Lokacija/kolosjek
Dimenzije
(d/š/v)
Materijal
Bar
bočna
Ia manipulativni
65/16,35/1,1
betonska
Sutomore
bočna
I magacinski
16/9,55/1,1
betonska
Virpazar
bočna
I kolosjek
20/12/1,1
betonska
Golubovci
bočna
I kolosjek
15,30/9,6/1,1
betonska
Podgorica
bočna
18 magacinski
kolosjek
151/15,20/1,1
kamena
Mojkovac
bočna
I kolosjek
80/15/1,1
betonska
Kolašin
bočna
I kolosjek
42/9/1,1
betonska
Bijelo Polje
bočna
37/20/1,3
betonska
Tuzi
bočna
I kolosjek
40/15,2/1,1
betonska
Nikšić
bočna
I magacinski
167/16/0,8
betonska
99
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 21. Planirani radovi na rekonstrukciji i sanaciji željezničke infratsrukture
Pruga:
Planirani
Planirani
Planirani
Lagana
početak
zatvori pruge
završetak
vožnja
Pruga: Vrbnica - Bar
I. Radovi iz kreditnih sredstava EBRD III Operativni borj: 37232
(okvirni plan, dinamika zavisi od procedure EBDR Banke)
Glavna opravka - rehabilitacija gornjeg
II polovina
5h
I kvartal
Da
stroja pruge na dionici otvorena pruga
2013.god.
2015.god.
Kolašin – Kos, sa prolaznim kolosjekom u
stanici Kos i sporednim staničnim
kolosjecima
Radovi na rehabilitaciji tunela:
II polovina
5h
II polovina
Da
- Tunel br.187, km 353+657 – 353+895
2013.god.
2015.god.
(L=239 m' / rehabilitacija 90 m')
- Tunel br.190, “Kos”km 354+831 –
356+270
(L=1.438 m' / rehabilitacija 700 m')
- Tunel br.193, km 357+235 – 357+632
(L=396 m' / rehabilitacija 396 m')
- Tunel br.205, km 366+988 – 367+360
(L=372 m' / rehabilitacija 372 m')
- Tunel br.206, km 367+480 – 367+802
(L=322 m' / rehabilitacija 322 m')
Radovi na sanaciji propusta:
II polovina
5h
I polovina
Da
- L=3m na dionici Sutomore – Bar
2013.god
2014.god.
(km 449+832);
- L=4m na dionici Kolašin – Kos
(km 341+034);
- L=2m na području ukrsnice Trebaljevo
(km 331+026)
- L=1,5m, na dionici Trebaljevo – Kolašin
(km 333+593)
Radovi na regulisanju vodotoka u zoni AB
II polovina
5h
I polovina
Da
mostova/vijadukta:
2013.god
2014.god.
- preko Štitaričke rijeke na
km 324+491,28 između stanice Mojkovac i
ukrsnice Trebaljevo;
- na km 335+193,68 između ukrsnice
Trebaljevo i stanice Kolašin;
- rijeke Cijevne na km 412+065,65 između
stanica Podgorica i Golubovci;
- na km 452+258,80 između stanica
Sutomore i Bar
II. Evropska Komisija EK – IPA III Komponenta (okvirni plan, dinamika zavisi od procedura EK)
Radovi na sanaciji 12 nestabilnih kosina na
I polovina
5h
II polovina
Da
dionici od Kosa do Podgorice
2014.god.
2015.god.
III. Radovi iz kreditnih sredstava EIB Banke (okvirni plan)
Izvođenje radova na sanaciji čeličnog mosta
I polovina
5h
I polovina
Da
Trebaljevo km 334+673,68
2014.god.
2015.god.
100
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Radovi izrade projektne dokumentacije
II polovina
5h
II polovina
(istražni radovi na terenu, probno
2013.god
2016. god.
opterećenje) i izvođenje radova 15 čeličnih
mostova:
Lot 1: Most Mala Rijeka (km 385+489)
Lot 2 (7 mostova): Tara III (km 346+903),
Kosorski žlijeb (km 391+846), Rudnica (km
320+183), Skbuša (km 343+704), Vuče
potok (km 358+076), Dubočica (km
369+504) i Tara I (km321+953).
Lot 3 (7 Mostova): Skadarsko jezero (km
429+284), Morača (km 424+978), Vujisića
most (km 312+557), Lim (km 289+460),
Ljuboviđa (km 311+510), Most (km
333+351), Kruševački potok (km
367+421).
IV. Planirani radovi za koje nijesu obezbijeđena sredstva (okvirni plan)
Da
Glavna opravka - rehabilitacija gornjeg
stroja pruge na dionici Kos - Trebešica Lutovo - Bratonožići - Bioče - Podgorica
II polovina
2014.god
5h
2018.god
Da
Glavna opravka - rehabilitacija gornjeg
stroja pruge Podgorica - Golubovci - Zeta Virpazar - Sutomore - Bar
II polovina
2014.god.
5h
2020.god
Da
101
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 22. Rokovi za izradu godišnjeg reda vožnje 2013/2014
Faza
Tijelo
Prijedlozi o planiranim
promjenama redovnih trasa iz
R.V. prethodne godine
ŽP
Datum predaje
zahtjeva za dodjelu
kapaciteta
20.02.2013.
Krajnji rok za predaju zahtjeva za
dodjelu trase
Period usaglašavanja
ŽP
30.04.2013.
UI/ ŽP
01.05.2013.-20.06.2013.
Projekat reda vožnje
UI
15.07.2013.
Primjedbe na projekat reda
vožnje
Definisanje konačnog reda vožnje
ŽP
16.07.2013. – 08.08.2013.
UI/ ŽP
15.08.2013. – 01.09.2013.
Ugovaranje
UI/ ŽP
01.09. do 25.09.2013.
Prvi dodatni rok (preostali
kapaciteti)
Drugi dodatni rok (preostali
kapaciteti)
ŽP/UI
16.07.2013.
30.07.2013.
ŽP/UI
01.09.2013.
20.09.2013.
Stupanje na snagu reda vožnje
UI
102
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Datum dodjele
kapaciteta
11.12.2013.
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 23. Rokovi za izmjenu i dopunu godišnjeg reda vožnje 2013/2014
Datum predaje zahtjeva za
izmjenu i dopunu godišnjeg reda
vožnje
29.12.2013.
Datum primjene izmjena i
dopuna godišnjeg reda vožnje
02.02.2014.
02.03.2014.
06.04.2014.
08.05.2014.
14.06.2014.
03.08.2014.
07.09.2014.
31.08.2014.
05.10.2014.
103
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Rok za dodjelu
kapaciteta
20 dana prije
primjene izmjena i
dopuna
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 24. Cjenovnik usluga za naročite pošiljke
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
104
Usluge
Obrada NP koja se prevozi u posebnom režimu saobraćaja i sa
stručnom pratnjom ŽICG
Obrada NP za pošiljke koje prelaze dozvoljeno opterećenje po osovini
ili dužnom metru i sa stručnom pratnjom ŽICG u redovnim vozovima
Obrada NP i stručna pratnja ŽICG za pošiljke u posebnim vozovima
Obrada NP i stručna pratnja ŽICG građevinske i saobraćajne struke u
redovnim vozovima
Obrada NP i stručna pratnja ŽICG građevinske ili saobraćajne struke u
redovnim vozovima
Obrada NP za prevoz željezničkih vučnih vozila u redovnim vozovima
od pošiljke
Obrada NP za prevoz putničkih i teretnih kola u redovnim vozovima
od pošiljke
Prisutnost stručne pratnje ŽICG pri utovaru, istovaru , pretovaru,
popravci tovara ili utvrđivanju mjera i propisa propisanih Pravilnikom
o prevozu naročitih pošiljki 20
Troškovi proistekli od naknadnih uslova za prevoz NP (prepravke na
željezničkim postrojenjima, radovi na ojačavanju pruge i slično)biće
naplaćene u stvarnom iznosu
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Cijena
10.000€
1.000 €
500€
400€
300€
200€
200€
200€
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 25. Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vozova
Red broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
105
Primarni uzroci kašnjenja upravljača infrastrukturom
Naziv
Čekanje na dopuštenje
Čekanje na ulaznom signalu
Dispečersko naređenje
Zakašnjenje nastalo krivicom zaposlenog kod upravljača infratsrukturom
Saobraćaj nepravilnim kolosjekom
Smanjenje brzine na zahtjev upravljača infrastrukturom
Uručivanje naloga vozu
Kvar na staničnom SS uređaju
Zatvor pruge od strane upravljača infrastrukturom
Kvar na putnom prelazu
Kvar na KM
Kvar na telekomunikacionim uređajima
Produženo bavljenje pružnih vozila
Lagane vožnje
Neplanirani zatvor pruge
Prsnuće šine
Deformacija kolosjeka
Tehnička neispravnost skretnica
Sudar, nalet i iskliznuće pružnih vozila
Kvar SS i TK uređaja
Produženje predviđenog zatvora (više od 30 minuta)
Izbjegnut sudar, nalet i iskliznuće pružnih vozila
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 25. Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vozova
Primarni uzroci kašnjenja željezničkog prevoznika
Red broj
Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Povećana frekvencija putnika
Čekanje na osoblje željezničkog prevoznika
Čekanje na lokomotivu ili motornu garnituru
Kašnjenje nastalo krivicom zaposlenog željezničkog prevoznika
Čišćenje vagona na zahtjev željezničkog prevoznika
Neispravnost vagona
Popravka na vagonu bez otkvačivanja
8.
Neispravnost uređaja za grijanje
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Promjena sastava na zahtjev željezničkog prevoznika
Intervencija pripadnika MUP-a na zahtjev vozopratnog osoblja
Čekanje na manevarsku lokomotivu
Kvar vučnog vozila / garniture
Smjena osoblja željezničkog prevoznika
Prolazni kvar na lokomotivi / garnituri
Čekanje zbog sastavljanja voza
Vaganje
17.
Prevoz naročite pošiljke
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Zaustavljanje radi hlađenja kočionih papuča
Kvar vučnog vozila voza
Kvar vagona u vozu
Vanredni događaj na industrijskom kolosjeku korisnika prevoza
Prekid vazdušnog voda kočionog sistema
Prolazak voza pored signala koji daje signal da je dalja vožnja zabranjena
Nedopušten prolazak voza kroz službeno mjesto gdje je morao stati
106
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 25. Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vozova
Red broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
107
Primarni uzroci kašnjenja-spoljni uticaji
Naziv
Državne potrebe
Voz primljen sa kašnjenjem od druge željezničke uprave
Odbijen prijem voza od druge željezničke uprave
Čeka na vozopratno osoblje druge željezničke uprave
Voz neispravno sastavljen od druge željezničke uprave
Izbacivanje neispravih vagona druge željezničke uprave
Izbacivanje pogrešno upućenih vagona druge željezničke uprave
Zakašnjenje zaposlenog druge željezničke uprave
Klizanje ili odron terena
Poplava ili bujica
Sniježni nanosi, lavine i usovi
Gusta magla i kiša
Požar u pojasu pruge
Ispadanje iz voza
Uskakanje ili iskakanje iz voza
Zadržavanje voza od strane pripadnika MUP-a
Zadržavanje voza od strane carinsko inspekcijskih organa
Zloupotreba pomoćne kočnice
Intervencija hitne pomoći
Lom uređaja na putnom prelazu
Kamenovanje voza
Otuđenje opreme ili uređaja u vlasništvu infratsrukture
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 25. Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vozova
Sekundarni uzroci kašnjenja
Red broj
Naziv
1.
Čekanje na ukrštanja
2.
Čekanje zbog preticanja
3.
Čekanje na odjavu
4.
Čekanje veze zakašnjelog voza
5.
Produženo zadržavanje u stanici zbog čekanja na redovni prolazak
6.
Čekanje na lokomotivu ili garnituru iz obrta
7.
Čekanje na vezu voza po zahtjevu prevoznika
8.
Čekanje na osoblje željezničkog prevoznika iz obrta
9.
Zakašnjenje prouzrokovano kvarom vućnog vozila drugog voza
10.
Veza voza (putnika ili bruta) od druge željezničke uprave
11.
Zloupotreba pomoćnih kočnica na drugom vozu
12.
Vanredni događaj drugog voza
108
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
PRILOZI Januar , 2013
Prilog 25. Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vozova
Uzroci kašnjenja vozova nastalih zbog vanrednih događaja, koji su u istažnom postupku
Red broj
Naziv
1.
Sudar vozova
2.
Nalet vozova
3.
Iskliznuće voza
4.
Požar i eksplozija
5.
Iskliznuće i nalet voza pri manevrisanju
6.
Na putnom prelazu osiguran saobraćaj SS uređajima
7.
Na putnom prelazu osiguran saobraćaj drumskim saobraćajnim znacima
8.
Vanredni događaj na otvorenoj pruzi
9.
Vanredni događaj u službenom mjestu
10.
Ekološki incident
11.
Druge ozbiljne nesreće
12.
Raskinuće voza
13.
Oštećenje KM
14.
Izbjegnuće sudara voza
15.
Izbjegnuće naleta
16.
Presjek skretnice
17.
Izbjegnut vanredni događaj na otvorenoj pruzi
18.
Izbjegnut vanredni događaj u službenom mjestu
19.
Izbjegnuto iskliznuće voza
20.
Druge izbjegnute nesreće
109
IZJAVA O MREŽI 2014 | ŽICG
Download

Izjava o mreži 2014