Broj: 3
jul - oktobar 2010
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
INFORMATOR ŽPCG
EBRD i ŽPCG:
Potpisan Ugovor o kreditu
INTERVJU: Restrukturiranje Željeznice
Crne Gore AD i saradnja između
novoformiranih kompanija
Dan Društva – 13. septembar
Poslovanje ŽPCG za prvih šest mjeseci
2010. godine
INNOTRANS 2010
Zašto kasne naši vozovi?
SUPRA - sistem za prodaju i rezervaciju
putničkih karata
Tri generacije kompresora na
lokomotivama serije 461
Željeznica velikih brzina (HSR)
i konkurencija
Komentar člana 21 i 26 Zakona o
ugovornim odnosima u željezničkom
saobraćaju
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
INFORMATOR ŽPCG
Izdavač: Željeznički prevoz Crne Gore AD
Podgorica
Adresa: Trg Golootočkih žrtava br. 13.
Izdavački savjet:
Predsjednik
mr Milojica Zindović
Kontakt: [email protected]
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Smolović, Spec. Sci politikolog
Web stranica: www.zcg-prevoz.me/novosti
Lektor
Amina Murić, prof. eng. jez.
Štampa: ,,3M-MAKARIJE” D.O.O. Podgorica
Članovi:
Miodrag Tatar, dipl. inž. maš.
Tiraž: 300 primjeraka.
mr Sadžid Nuhodžić
SADRŽAJ
4 | Dan Društva – 13. septembar
ŽPCG AKTUELNOSTI
6 | Sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora Društva
7 | Poslovanje ŽPCG za prvih šest mjeseci 2010. godine
8 | Akcija „Čisti vozovi”
8 | Jubilarne nagrade
9 | INNOTRANS 2010
9 | Sindikat Željezničkog prevoza Crne Gore
EBRD i ŽPCG:
Potpisan Ugovor o kreditu
10
- reorganizacija, rezultati i planovi -
9 | Uspostavljen redovan režim saobraćaja
REGIONALNE AKTUELNOSTI
10 | Ukrajina će proizvoditi vozove sa Hjundaijem
10 | Njemačke željeznice nastoje da smanje otpuštanja
10 | Razvoj željeznice od ključne važnosti za Moskvu
10 | Uspješno poslovanje AD MONTECARGO Podgorica
12 | Zašto kasne naši vozovi?
13 | SUPRA - sistem za prodaju i rezervaciju putničkih karata
INTERVJU
14 | Restrukturiranje Željeznice Crne Gore AD i saradnja između
novoformiranih kompanija
RIJEČ STRUČNJAKA
18 | Tri generacije kompresora na lokomotivama serije 461
ZANIMLJIVOSTI
19 | Željeznica velikih brzina (HSR) i konkurencija
KOMENTAR
20 | Komentar člana 21 i 26 Zakona o ugovornim
odnosima u željezničkom saobraćaju
PREDSTAVLJAMO
21| Amela Čindrak
UMJETNOST
22 | Velikani šaha: Aleksandar Aljehin
22 | Pjesma: Zakon djeteta
FOTOZAPIS
23 | Močvarni predio u okolini Mratinjskog jezera
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Dan Društva – 13. septembar
Odavno se navršio vijek od koga je na
teritoriji današnje Crne Gore izgrađena
prva željeznička pruga i kada je prva
lokomotiva stigla u željezničku stanicu Zelenika. Tada je Austrougrska
monarhija povezala Boko-kotorski zaliv
sa bosansko-hercegovačkim prugama.
Tom prugom od Gabele – Uskoplja –
Herceg Novog do Zelenike (22,5 km
preko teritorije današnje Crne Gore)
govorio je svojim poznatim telegramom
tvrdeći „da je to značajan događaj za
Virpazar i svekoliku Crnu Goru...“ u kojem dalje navodi da je on srećan, kao i
svekolika Crna Gora ovim značajnim
događajem.
Cijeneći i poštujući bitne događaje iz
prošlosti crnogorske željeznice, ovo AD
za svoj dan obilježja uzima 13. septembar kao Dan Društva.
i najpotrebniji saobraćajni infrastrukturni objekat izgrađen preko teritorije
Crne Gore jeste pruga Beograd – Bar
koja je završena 1976. godine i 28.
maja uključena u saobraćaj. Tada su
Crna Gora i njeni građani postali dio
Evrope.
Nakon ovog događaja, 6. avgusta
1986. godine puštena je u saobraćaj
Dolazak prvog voza u
Zeleniku, 16. VII 1901.
prošla je prva lokomotiva 16. jula 1901.
godine.
Na treitoriji međunarodno priznate
države Crne Gore (1879. godine) prva
pruga izgrađena je na potezu od Bara
do Virpazara 1908. godine. Pruga je
izgrađena italijanskim kapitalom u
dužini 43,3 km i puštena u saobraćaj
2. novembra 1908. godine nakon 5 godina izgradnje. Tim povodom organizovano je veliko narodno veselje u Virpazaru,
odakle je poslat telegram crnogorskom
suverenu, knjazu Nikoli. Knjaz Nikola od-
Razvoj željeznice u Crnoj Gori tekao je
dalje u skladu sa ekonomskim, a više istorijskim događajima koji su određivali
sudbinu zemalja na Balkanu.
Pruga od Podgorice do Plavnice (obale
Skadarskog jezera) izgrađena je i puštena
u saobraćaj 20. avgusta 1927. Pruga
između Nikšića i Bileće izgrađena je i
puštena u saobraćaj 12. jula 1938. godine.
Najznačajniji, najveći po obimu radova
-4-
pruga Titograd (Podgorica) – Bajza
– Skadar, Republika Albanija. Pruga
je preko Crne Gore duga 24,5 km. Do
sada je preko nje obavljan samo robni
prevoz. Stvaranjem tehničkih uslova,
uspostaviće se i putnički saobraćaj.
Željeznica u Crnoj Gori razvijala se u
skladu sa finansijskim mogućnostima,
društveno-ekonomskim prilikama koje
su često zavisile od političkih odluka i
saobraćajne politike koja je vođena na
teritoriji Crne Gore.
Za 109 godina postojanja u Crnoj Gori,
željeznica je razvijala područja kojim
je prolazila. Nakon ratova, zemljotresa
razorne moći, drugih prirodnih nepogoda, prvo je sanirana željeznica da
bi pomogla sanaciju ostale privrede i
stanovništva.
Željeznica je povezala Jadransko more
sa zaleđem i otvorila put u Evropu.
Divlje ljepote koje krase Crnu Goru
(očaravajuća jezera, kako ih narod zove
„gorske oči“, nezaboravno Jadransko
more sa prelijepim plažama, turistički
centri sa skijalištima, mnogo kulturnoistorijskih spomenika) upravo je valorizovala željeznica i učinila ih dostupnim
mnogima.
Kada je vladala stabilnost na područjima
nekadašnje Jugoslavije, ovom prugom
godišnje se prevozilo 3.5 milona putnika.
U godinama kada je vladala teška ekonomska kriza, praćena sankcijama i
rekordnom inflacijom, željeznica je
bila ne samo prevozno sredstvo, nego
i specifičan ventil za stišavanje akumuliranog nezadovoljstva naroda i ujedno
mnogima izvor za egzistenciju. U svim
tim uslovima, željeznica je nastojala (i uglavnom uspijevala) da zadovolji zahtjeve
svojih korisnika, najvećim dijelom. Korisnik
je bio i ostao u centru pažnje kroz pružanje
usluge prevoza i praćenje njegovog zadovoljstva od strane željeznice.
Današnji Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica nastao je restrukturiranjem nekadašnje Željeznice Crne Gore.
Prvo je podijeljen transport na putnički
i robni (cargo). Potom je najnovijom
podjelom putnički saobraćaj podijeljen
na dvije samostalne ekonomske cjeline,
i to:
Prevoz putnika
i
Održavanje voznih sredstava.
Zbog društvenog značaja koji Željeznički
prevoz ima, posebna pažnja posvećuje
-5-
se bezbijednosti saobraćaja i kvalitetu
prevozne usluge.
Kvalitet prevozne usluge raste u skladu
sa materijalno-tehničkim mogućnostima
ovog akcionarskog društva i zakonskom
regulativom koja reguliše ovu oblast
saobraćaja. Od svih zemalja u okruženju,
samo je Željeznički prevoz Crne Gore
spreman, pored ostalog, da korsiniku nadoknadi vrijeme izgubljeno zbog kašnjenja
voza, kroz vraćanje dijela cijene vozne karte.
Željeznički prevoz Crne Gore AD Pod-
gorica anketira korisnike svojih usluga i
na bazi rezultata ankete preduzima korektivne mjere, sve u cilju poboljšanja
usluge prevoza. U tom smislu nastaviće
se dalje aktivnosti, s ciljem da Željeznički
prevoz Crne Gore postane kopneni lider
na transportnom tržištu.
mr Milenko Šaranović
ŽPCG AKTUELNOSTI
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora Društva
(01.01. – 30.09.2010.)
U periodu od 01.01. do 30.09.2010. godine održane su Redovna Skupština
akcionara i IV Vanredna skupština akcionara Društva.
Redovna Skupština akcionara Društva
održana je 30.03.2010. godine i na istoj
su sa 3.127.377 glasova, tj. 93,6309%
kapitala punomoćnika akcionara i akcio-
nara – „za“, donešeni sljedeći zaključak i
odluke:
- Zaključak o Jedinstvenom spisku akcionara
Društva, dostavljenom od CDA;
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Društva za 2009. godinu;
- Odluka o usvajanju finansijskih iskaza
Društva sa Izvještajem revizora za 2009. godinu;
- Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Društva i
- Odluka o izboru članova Odbora direktora
Društva.
IV Vanredna Skupština akcionara Društva
održana je 15.09.2010. godine i na istoj su
sa 2.934.680 glasova, tj. 87,8617% kapitala punomoćnika akcionara i akcionara „za“, donešeni slijedeći zaključak i odluke:
- Zaključak o Jedinstvenom spisku akcionara
Društva, dostavljenim od CDA;
- Odluka o usvajanju teksta Aneksa II Ugovora
o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju
podjelom Željeznice Crne Gore AD Podgorica
od 29.12.2008. godine;
- Odluka o povećanju kapitala po osnovu revizije izvršene podjele imovine Diobnim bilansom i Ugovorom o regulisanju međusobnih
odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne
Gore AD Podgorica;
- Odluka o emisiji gasova;
- Odluka o izmjenama Statuta Društva;
AD Podgorica za 11.539.658,13 €, tako
da isti umjesto 33.230.326,00 € iznosi
44.769.984,13 €.
- Odluka o izboru člana Odbora direktora
Društva i
- Odluka o imenovanju revizora Društva za
2010. godinu.
prostorijama Društva izvan sjedišta.
Odlukom o povećanju kapitala po osnovu revizije izvršene podjele imovine Diobnim bilansom i Ugovorom o
regulisanju međusobnih odnosa koji
nastaju podjelom Željeznice Crne
Gore AD Podgorica, a shodno Odluci 7100/2 od 15.09.2010. godine o
usvajanju Aneksa II Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne Gore
AD Podgorica od 29.12.2008. godine,
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica povećava svoj kapital po osnovu revizije izvršene podjele imovine
Diobnim bilansom i Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne Gore
-6-
Svi materijali pomenutih sjednica Sku- pštine
akcionara bili su, shodno odredbama Zakona
o privrednim društvima, dostupni akcionarima na uvid u sjedištu Društva i s obzirom
na to da se djelatnost obavlja u više mjesta, u
Odluke i zaključci sa pomenutih sjednica Skupštine akcionara dostavljene
su CRPS u Podgorici, Komisiji za hartije
od vrijednosti i Centralnoj Depozitarnoj
Agenciji na relizaciju.
Nakon sjednice IV Vanredne Skupštine
akcionara, osnovni kapital Željezničkog
prevoza Crne Gore AD Podgorica iznosi 44.769.984,13 €, a podijeljen je na
4.500.012 akcija. Nominalna vrijednost
jedne akcije iznosi 9,94886 €.
Odbor direktora Željezničkog prevoza
Crne Gore AD Podgorica je u periodu
od 01.01. do 30.09.2010. godine održao
18 sjednica, od toga 3 sjednice putem
pojedinačnog izjašnjavanja članova Odbora telefonom i na pomenutim sjednicama donio 101 odluku i 54 zaključka.
ŽPCG AKTUELNOSTI
Poslovanje ŽPCG za prvih
šest mjeseci 2010. godine
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je registrovan u Centralnom
registru Privrednog suda u Podgorici
09.07.2008. godine kao akcionarsko
društvo. Većinski vlasnik akcija je Država
Crna Gora sa učešćem preko 87%. Na
dan 30.06.2010. Društvo u radnom
odnosu ima 509 zaposlenih, od čega je
462 na neodređeno vrijeme, 6 pripravnika i 41 na određeno vrijeme.
U posmatranom periodu pokrenuto je
10% više vozova u odnosu na isti period
prethodne godine, kada je pokrenuto
3.258 vozova. Istovremeno je pokrenuto 5% manje vozova u odnosu na
plan od 3.801 vozova. Takođe je u istom
periodu realizovano oko 6% manje voznih kilometara u odnosu na plan od
435.613 km, odnosno, oko 11% više u
odnosu na isti period prethodne godine
kada je realizovano 368.733 km. Osim
toga, procenat realizovanih kilometara u
unutrašnjem saobraćaju iznosi 40.06%,
a u međunarodnom 59.4%.
Kao posljedica nepovoljnih položaja
trasa (vremena polazaka i dolazaka
putničkih vozova), malih komercijalnih
brzina, planiranih remonta pruge i čestih
zastoja u saobraćaju, izvještajni period
karakteriše opadanje broja putnika u
željezničkom putničkom saobraćaju.
Pruga Beograd – Bar 25.05.1976. godine,
od puštanja u saobraćaj do danas, nikada nije bila u lošijem stanju. Kao primjer
navodimo kako su se kretale prosječne
komercijalne brzine.
Za red vožnje 1990/91 godine na
području Crne Gore vozovi su saobraćali
gotovo po projektovanim brzinama, pa
je prosječna komercijalna brzina iznosila
65,7 km/h. Slična je situacija bila i na
području Srbije, pa je u tom periodu
zabilježen najveći broj brzih vozova na
ovoj pruzi. U tom periodu je zabilježen
i maksimalni obim prevoza putnika od
preko 2,5 miliona. Za red vožnje 2004/05
godine prosječna komercijalna brzina
iznosila je 62,9 km/h, da bi za red vožnje
2009/10 godine na relaciji Bar - Beograd iznosila 46,8 km/h, što je uslovilo
povećanje prosječnog vremena putovanja sa 7,11 časova po redu vožnje za
1990/91 godinu na 7,46 časova po redu
vožnje za 2004/05 godinu, odnosno na
9,57 časova po redu vožnje za 2009/10
godinu, uz napomenu da je stvarno
vrijeme putovanja zbog sve učestalijih
laganih vožnji znatno duže i iznosi u
prosjeku 12 časova. Uz to, povećan je
i broj laganih vožnji na prugama Crne
Gore (7) i prugama Srbije (14). Primjera
radi, po redu vožnje za 1990/91 godinu
zabilježena je samo jedna lagana vožnja
i to na području Crne Gore.
ŽPCG je u periodu januar - jun 2010. prevezao oko 330.000 putnika, pri čemu je
ostvareno oko 36.300.000 putničkih kilometara i prihodovano oko 1.516.000 €. Neophodno je napomenuti da su podaci za jun
mjesec procijenjeni usljed međunarodnih
propisa kod obrade statističkih podatka, na
osnovu kojih je moguće imati tačne rezultate nakon tri mjeseca od mjeseca u kojem
se prihod realizuje. Broj prevezenih putnika
u prvom polugođu 2010. godine manji je
za oko 15% u odnosu na planirani i za oko
9% u odnosu na broj prevezenih putnika u
istom periodu prethodne godine.
Na osnovu navedenih podataka (podaci su procijenjeni za jun) se vidi da je
u međunarodnom saobraćaju ostvaren
pad broja prevezenih putnika za 24%
u odnosu na plan, a oko 12% manje u
odnosu na ostvareni obim prevoza u
2009 godini. Broj putnika u unutrašnjem
prevozu je na približno istom nivou kako
u odnosu na plan tako i u odnosu na broj
prevezenih putnika u prethodnoj godini.
U prvom polugođu 2010. godine realizovan je prihod od prevoza punika za
oko 26 % manje u odnosu na planirani i
oko 24 % manje u odnosu na realizovani
prihod u istom periodu 2009. godine.
U međunarodnom saobraćaju ostvaren
je pad prihoda od 35% u odnosu na plan
-7-
i oko 33% u odnosu na realizaciju u istom
periodu 2009. godine. U unutrašnjem
saobraćaju realizovano je oko 14% više
prihoda u odnosu na plan, ali i za oko
16 % manje u odnosu na realizaciju u istom periodu 2009. godine.
Društvo je ostvarilo ukupne prihode u
iznosu od 5.541.370 €, od čega su poslovni prihodi 5.514.409 €, a prihodi od
finansiranja 26.961€. Ostvareni prihodi u
prvih šest mjeseci tekuće godine veći su
za 5% u odnosu na evidentirane prihode
u Izvještaju za uporedni period 2009.
godine.
Ukupni rashodi realizovani su u iznosu
od 5.933.521 €, od čega su poslovni
rashodi 5.843.468 €, a rashodi od finansiranja 90.053 €. Rashodi poslovanja u izvještajnom periodu manji su za
24% u odnosu na evidentirane rashode
u Izvještaju za uporedni period 2009.
godine. Evidentna je razlika u strukturi
rashoda u odnosu na uporedni period
2009. godine.
Gubitak za obračunski period iznosi
392.151 € i niži je za 6 puta u odnosu
na iskazani bilans u Izvještaju za prvih
šest mjeseci 2009. godine, odnosno,
237% niži u odnosu na plan. Ako se
izuzmu troškovi amortizacije (754.414
€) i troškovi izvršenih sudskih rješenja
(139.964 €), pozitivan saldo ukupnih
prihoda i rashoda u poslovanju iznosi
502.227 €.
Do kraja poslovne 2010. godine predstoje aktivnosti na okončanju procesa
restrukturiranja, putem odvajanja uz
osnivanje novog Društva „Održavanje
željezničkih voznih sredstava“ AD.
U domenu povjerene djelatnosti javnog prevoza putnika, nastaviće se sa
aktivnostima na stvaranju uslova za
nesmetano funkcionisanje željezničkog
putničkog prevoza.
Posebno će se voditi računa o stvaranju uslova za povećanje bezbjednosti u
saobraćaju, povećanju životnog standarda zaposlenih, jačanju povjerenja i
saradnje sa dobavljačima, kao i zadovoljenja interesa šire društvene zajednice i davanja doprinosa u zaštiti životne
sredine.
ŽPCG AKTUELNOSTI
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Akcija „Čisti vozovi”
U toku 2010. godine Zavod za zapošljavanje Crne Gore vodi akciju „Neka bude čisto“ sa ciljem da pravni subjekti na području
Crne Gore angažuju nezaposlena lica sa Zavoda za potrebe
svoje djelatnosti.
Imajući u vidu potrebe Željezničkog prevoza Crne Gore AD
Podgorica, naročito u ljetnjoj sezoni, za dodatni angažman lica
u Jedinici njege kola Bar na poslovima čišćenja i njege kola (period kada je frekvencija željezničkog saobraćaja intenzivnija),
to je po uslovima iz ovog programa, a pod nazivom „Čisti vozovi“ zaključen Ugovor o povremenim i privremenim poslovima
za 10 lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
- Bar i to u periodu od 10.07.2010. do 10.10.2010. godine.
U komunikaciji sa Zavodom za zapošljavanje - Bar, data je
mogućnost produženja Ugovora. Svi troškovi na ime zarade,
poreza i doprinosa terete Zavod za zapošljavanje, kako je to
utvrđeno Programom te ustanove.
Željeznički prevoz Crne Gore AD ima pozitivan stav po pitanju
ovakvih i sličnih programa.
Jubilarne nagrade
„13. Septembar“ je Statutom Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica utvrđen kao dan koji simbolizuje ovo Društvo.
Povodom ovog dana zauzet je stav u Društvu da se u tom periodu pristupa isplati „Jubilarnih nagrada“ na ime zaposlenih koji
su, shodno Kolektivnom ugovoru, koji je u primjeni kod Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, ostvarili to pravo.
Jubilarne nagrade su isplaćene u ukupnom iznosu od 10.218,00 € i to pravo je ostvareno na ime:
- 5 zaposlenih, za navršenih 20 godina efektivnog radnog staža na Željeznici.
- 19 zaposlenih, za navršenih 30 godina efektivnog radnog staža na Željeznici.
- 3 zaposlena, za navršenih 40 godina efektivnog radnog staža na Željeznici.
-8-
ŽPCG AKTUELNOSTI
INNOTRANS 2010
U periodu od 21. do 22. septembra 2010. godine
u Berlinu je održan sajam transportne tehnike
„Innotrans 2010“ na kojem su bila izložena vozna
sredstva raznih renomiranih proizvođača.
Na poziv predsjednika Upravnog odbora Končarelektrovučna vozila, Dr sc. Ivana Bahuna, koji
su izlagali svoj niskopodni elektromotorni voz,
ispred Željezničkog prevoza Crne Gore sajmu
su prisustvovali predsjednik Odbora direktora,
mr Rešad Nuhodžić, izvršni direktor, mr Dragoljub
Šarović, pomoćnik izvršnog direktora za prevoz,
Vojislav Andrijašević i pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva, mr Sadžid Nuhodžić.
Pored niskopodnog elektromotornog voza koji je izlagao
Končar, a koji je bio interensantan za mnoge posjetioce, i Simensovih elektromotornih vozova i elektrolokomotiva, takođe
su bili izloženi razni tipovi elektrolokomotiva i dizel lokomotiva od poznatih proizvođača kao što su Alstom, Bombardijer,
Talgo, Dragon, itd.
Ipak, najveću pažnju privukla je Simensova višesistemska lokomotiva maksimalne snage 6400 kW i brzine 200km/h u čijoj su
upravljačnici imali priliku i da se fotografišu naši predstavnici.
Svakako da nije izostao i moderni elktromotorni voz za brzinu
od 300km/h, što je takođe zabilježeno na fotografiji.
Zajednički imenitelj svih elektromotornih vozova, bilo namijenjenih za prigradski, gradski ili regionalni saobraćaj, pored
adekvatne snage i velike brzine, jeste visok nivo komfora i estetski izgled sa nizom dodatne opreme.
Takođe je kod svih lokomotiva i elektromotornih vozova
upravljačnica izvedena sa modernim dizajnom, opremljena
monitorima za dijagnostiku, video nadzorom i jednostavnim
sistemom upravljanja.
Nadamo se da ćemo nešto ovako uskoro vidjeti i na našoj pruzi, makar kada su elektromotorni vozovi u pitanju.
Sindikat Željezničkog prevoza Crne Gore
- reorganizacija, rezultati i planovi Sindikat Željezničkog prevoza
Crne Gore AD Podgorica reorganizovan je osnivanjem Sindikalne organizacije (SO) osnovane po službama i prirodi
posla i sačunjava ga šest sindikalnih organizacija, koje čine jedinstveni sindikat sa 326 članova
od 462 zaposlena u preduzeću.
Predsjednik Sindikata je Miladin Krsmanović, a Glavni odbor
sačinjavaju predstavnici sindikalnih organizacija, i to: predstavnici
SO prevoza mašinovođa - Milan
Vuković i Zoran Klikovac, voznog
osoblja - Duško Srdanović i Marko Šćekić, željezničkog prevoza
putnika - Svetozar Stanović i
Željko Vuletić, održavanja voznih
sredstava - Momčilo Drakić, ekonomskog sektora - Rajko Stru-
gar i radnika prevoza - Dragan
Kaluđerović.
Rješenjem
o
utvrđivanju
reprezentativnosti
sindikata
broj 6671 od 01.09.2010. godine koje je izdao ŽPCG AD Podgorica, kao i potvrda o upisu u
Registar reprezentativnih sindikata koju je izdalo Ministarstvo
rada i socijalnog staranja br.
0201-6541 od 08.09.2010.godine, stekli smo uslove za formiranje željezničke grane kroz
koju sa drugim željezničkim
preduzećima u Savezu sindikata Crne Gore stičemo pravo
preduzimanja svih ostalih sindikalnih aktivnosti na državnom i
opštinskim nivoima.
Po pitanju Kolektivnog ugov-
-9-
ora do sada nismo postigli saglasnost koja bi bila u skladu
interesa radnika i preduzeća.
Koliko je Sindikat istrajan na
izradi dobrog i kvalitetnog
Kolektivnog ugovora najbolje
govori činjenica da smo pisali
premijeru Vlade Crne Gore i vodili pregovore sa Ministarstvom
saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Ministarstvom
finansija. Aktivnosti na potpisivanju Kolektivnog ugovora
između Sindikata i poslovodstva preduzeća će se nastaviti.
Poslovodstvo i Sindikat su se
složili da treba preduzeti sve
moguće mjere aktivnosti na
planu povećanja obima posla i
prihoda, što bi direktno uticalo
na bolji standard radnika.
Uspostavljen
redovan režim
saobraćaja
Nakon završetka radova
na željezničkoj infrastrukturi Crne Gore, između
stanica Bijelo Polje i ukrsnice Mijatovo Kolo, počev
od 8.10.2010. god., svi
međunarodni i lokalni putnički vozovi saobraćaće
po utvrđenom i objavljenom redu vožnje.
Zbog remonta pruge
između Bijelog Polja i Mijatovog Kola u periodu od
20.09. do 08.10 2010. godine, Željeznički pevoz Crne
Gore AD organizovao je
prevoz putnika autobusom
za dnevne međunarodne
vozove na relacijama Mojkovac - Bijelo Polje i Mojkovac - Prijepolje. Završetkom
radova ukinut je ovaj režim
saobraćaja i prešlo se na redovan režim.
ŽPCG AKTUELNOSTI
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
EBRD i ŽPCG:
Potpisan Ugovor o kreditu
U ime Željezničkog prevoza Crne Gore
AD Podgorica, predsjednik Odbora direktora, mr Rešad Nuhodžić, potpisao
je Ugovor o kreditu Evropske banke za
obnovu i razvoj (EBRD), namijenjen za
nabavku novih elektromotornih vozova
08.11.2010. godine u Podgorici. U ime
Banke, Ugovor je potpisao Marek Lorinc,
šef kancelarije EBRD.
Željeznički prevoz Crne Gore je nakon
izrade Studije opravdanosti nabavke
novih voznih sredstva donio odluku
da, posle dužeg perioda, izvrši obnovu
voznog parka za prevoz putnika. Obnova voznog parka vršiće se u više faza.
U ovoj fazi je planirana nabaka 3 nova
savremena elektromotorna voza, koji će
biti uključeni u saobraćaj prema Nikšiću.
Vrijednost ove nabavke i pripadajuće
dijagnostičke opreme, neophodne za
održavanje ovih vozova, iznosi 13,55
miliona eura.
ta. Tačnije, ovo će uključivati pripremu
Ugovora o obavezama javnog servisa i
pomoć pri usvajanju zvaničnih procedura za Biznis plan u okviru ŽPCG, kako bi
se obezbijedilo transparentno i priuštivo
planiranje rada i ulaganja.
Kredit za ŽPCG biće upotpunjen programom za namjensku pomoć u
tehničkoj saradnji. Kao dio novog projekta, Njemačka će pružiti tehničku
pomoć u pripremi aktivnosti na insitucionalnom jačanju preduzeća, dok
će Posebni fond akcionara EBRD obezbijediti sredstva za pomoć u nabavci.
“EBRD sa zadovoljstvom učestvuje u
EBRD kreditno podržava državnog
operatora putničkog prevoza u Crnoj
Gori, Željeznički prevoz Crne Gore, za
modernizaciju lokalnog željezničkog
prevoza sa 13.55 miliona eura za koji
garantuje Država. Kredit će se iskoristiti
za prioritetne potrebe modernizacije i
razvoja preduzeća. Ova sredstva će
takođe pomoći u podršci cjelokupne
reforme državnog željezničkog sektora
tako što će doprinijeti daljoj reformi u
okviru željezničkog putničkog segmen-
- 10 -
modernizaciji željezničkog prevoza u
Crnoj Gori i podržava poboljšanje operativne efikasnosti ŽPCG. Ovaj projekat
predstavlja još jedan korak u napredovanju reforme željezničkog sektora, koji
je u Crnoj Gori najreformisaniji u Evropi
i doprinijeti poboljšanju standarda bezbjednosti”, rekao je Marek Lorinc, šef
kancelarije EBRD u Podgorici.
“Ovaj projekat je važan korak u modernizaciji usluga željezničkog putničkog
prevoza u Crnoj Gori. Nadamo se da
ćemo proširiti i popraviti naše aktivnosti, nudeći našim klijentima bolji kvalitet
usluge” rekao je Rešad Nuhodžić, predsjednik Odbora direktora Željezničkog
prevoza Crne Gore. On je takođe naglasio da će se rok isporuke vozova znati
nakon izbora ponuđača, koji će se odabrati po tenderskoj proceduri i dokumentaciji koja će se pripremiti zajedno
sa konsultantom, kao i da će konsultant
biti izabran ovih dana.
REGIONALNE AKTUELNOSTI
Ukrajina će proizvoditi vozove sa
Hjundaijem
Ukrajinske vlasti razmatraju osnivanje zajedničkog preduzeća
za proizvodnju vozova sa
Hjundai korporacijom iz Južne
Koreje, izjavio je zamjenik
premijera, Boris Kolešnikov. O
ovome se razgovaralo prilikom
njegove posjete Južnoj Koreji.
u našu zemlju krajem 2012.
godine.
Ugovor između Ukrajine i Hjundaija će biti potpisan početkom
decembra.
Kako saznajemo, Ukrajina pokušava da dobije bolje kreditne uslove za kupovinu vozova.
Izvor: en.ura-inform.com
Njemačke
željeznice nastoje da smanje
otpuštanja
Takođe, ove dvije strane razgovarale su o detaljima transakcije za 10 brzih vozova proizvedenih u Koreji koji će biti
isporučeni Ukrajini.Predviđeno
je da njih šest budu isporučeni
za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2012. Ostala četiri će stići
DB-a. Preduzeće se nada
da neće morati da ukine
svih preostalih 1.900 radnih
mjesta. Konačne brojke će
biti poznate krajem 2010. po
završetku pregovora sa sindikatima. Obim prevoza koji
je DB ostvario povećan je za
18% u prvih devet mjeseci
2010. godine. Raus očekuje
da će preduzeće već 2012. ili
2013. biti u stanju da dostigne
nivo koji je imalo prije krize,
tj. rezultate iz 2007. godine.
Oko 2000 radnih mjesta će biti
ukinuto zbog premještanja
zaposlenih u druge sektore
Razvoj željeznice
od ključne važnosti
za Moskvu
„Razvoj željezničkog prevoza je
od ključne važnosti za Moskvu“,
izjavio je gradonačelnik Sergej
Sorbjanin na sastanku sa predsjednikom RZD, Vladimirom
Uspješno poslovanje AD MONTECARGO Podgorica
Tokom ove godine izvršene su investicione opravke sa modifikacijama na
3 elektro-lokomotive kod remontera
RELOC. Ovih dana je ugovoren remont
još dvije lokomotive koji će biti završen
do kraja godine. Takođe je ugovoren i u
toku je realizacija remonta 50 teretnih
vagona tipa Eas, čime će uz postojeće
vagone biti zadovoljene potrebe pre-
Moskva ima pruge ukupne
dužine 380 km, što predstavlja “značajnu infrastrukturu
i njen rad je veoma važan za
razvoj Moskve uopšte“, izjavio je gradonačelnik Moskve.
Sorbjanin je najavio razvoj
željezničkog prstena oko glavnog grada koji će biti
preuređen za brzi saobraćaj i
gradske vozove. Takođe će biti
Izvor: www.logisticsturku.fi
Prema riječima Karla Fridriha
Rausa, zaduženog za logistiku u Upravnom odboru
Njemačkih željeznica (DB),
ovo preduzeće će ukinuti najmanje 3.900 radnih mjesta u
sektoru teretnog prevoza.
Kompanija AD MONTECARGO Podgorica je za prvih devet mjeseci ove godine
prevezla preko 840.000 tona razne robe,
koliko je ukupno prevezeno tokom cijele
2009. godine, što je povećanje od 44% u
odnosu na isti period prethodne godine
i ostvarili prihod od preko 6.000.000
€. Ukupno očekivani obim prevoza za
2010. godinu je oko 1.150.000 tona i
prihod od oko 9.000.000 do 9.500.000 €.
Po prvi put u stogodišnjoj tradiciji, neko
željezničko preduzeće u Crnoj Gori, a i
šire, pozitivno posluje.
Jakuninom.
voza boksita i otpadnog željeza, koji
je poslije skoro dvije godine ponovo
započet. Ukupne planirane investicije
u vozna sredstva u ovoj godini iznose
2.350.000 € i sve će biti finansirane iz
sopstvenih prihoda.
Poseban kvalitet poslovanja predstavlja
što se sve obaveze prema Željezničkoj
infrastrukturi Crne Gore AD Podgorica, Željezničkom prevozu Crne Gore
AD Podgorica, Elektroprivredi Crne
Gore, Jugopetrolu, kao i svim ostalim
dobavljačima redovno i u potpunosti
izmiruju. Treba naglasiti da su do sada
izmirene obaveze u iznosu od preko
1.200.000 € od ukupno preuzetog duga
ŽPCG AD u iznosu od 4.077.000 €.
Kompanija je ove godine primljena u
članstvo Međunarodne unije željeznica
(UIC) u Parizu, Zajednice Evropskih
željezničkih infrastrukturnih kompanija
- 11 -
realizovani projekti željezničkih
terminala.
Svakoga dana preko dva miliona putnika koristi željeznički
prevoz u Moskvi.
Izvor: www.itar-tass.com
(CER) u Briselu i Međunarodnog komiteta za željeznički transport (CIT) u Bernu.
Potpisan je i u primjeni je od 01. januara
2010. godine brižljivo urađen Kolektivni
ugovor, koji je sigurno među najboljim u
regionu iz ove oblasti saobraćaja, kojim
su precizno definisane i uvedene mnogobrojne novine u pravima i obavezama zaposlenih, Poslodavca i Sindikata.
Za jedanaest zaposlenih je isplaćena
otpremnina u iznosu od 24 prosječne
zarade u Crnoj Gori, a sa isplatama otpremnine će se nastaviti i u narednom
periodu. U junu je isplaćeno je 150.000 €
kredita za poboljšanje uslova stanovanja. U toku su pregovori za kupovinu pet
dvosobnih stanova preko Fonda solidarnosti Sindikata Crne Gore.
IZVRŠNI DIREKTOR
AD MONTECARGO
Dragan Kljajević
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Zašto kasne naši vozovi?
Pri izboru prevoznog sredstva, osim drugih motiva (bezbjednost,cijena, itd.), putnike opredjeljuje vrijeme polaska i, svakako,
vrijeme dolaska u krajnju stanicu, radi daljeg transfera ili ličnih obaveza. Da bi vrijeme dolaska bilo realizovano kako to predviđa
red vožnje, veoma je bitno vrijeme putovanja voza koje je determinisano stanjem pruge i brzine voza. Manju brzinu vozova,
odnosno, duže vrijeme putovanja vozova u najvećoj mjeri prouzrokuje stanje željezničke infrastrukture.
Ilustracije radi, prema podacima Sektora za prevoz putnika, u tabeli 1 prikazan je stabilan trend pada komercijalne brzine vozova
koji je uslovljen stanjem pruge.
Tabela 1
Period važnosti reda
vožnje (godina)
Komercijalna brzina
(km/h)
Tehnička brzina
(km/h)
Prosječno vrijeme putovanja
na
relaciji Bar-Beograd (čas.)
1990/91
65,7
70,8
6,9
2004/05
55,9
66,5
8,12
2005/06
54,5
65,1
8,3
2008/09
47,1
56
9,6
2009/10
46,8
55,5
10,10
Iz tabele 1 se vidi da je putovanje na relaciji Bar - Beograd od 6,9 časova u 1991. godini produženo na 8,3 časova u 2006. godini
sa komercijalnom brzinom od 54,5 km/h, a u 2010. godini na 10,10 časova pri komercijalnoj brzini od 46,8 km/h, ali sa stalnim
zakašnjenjem od preko 110 minuta, putovanje traje oko 12 časova, pri čemu je komercijalna brzina ispod 40 km/h.
Tabela 2
Mjesec
Prosječno kašnjenje pri
prijemu sa područja ŽS u
Bijelom Polju (min.)
januar
75,5
februar
91
mart
106
april
116
maj
124,4
jun
132
jul
144
avgust
132,7
septembar
113,5
PROSJEČNO
115
Osim stanja željezničke infrastrukture, u kategoriju stalnih
uzroka kašnjenja vozova Željezničkog prevoza Crne Gore AD
Podgorica, mogu se svrstati i kašnjenja pri prijemu vozova sa
područja Železnica Srbije u Bijelom Polju, što je prikazano u
tabeli 2.
Zakašnjenje je stalno raslo od aprila 2009. godine, kada su
vozovi sa područja Železnica Srbije dolazili sa prosječnim
zakašnjenjem od 56 minuta, da bi u periodu januar - septembar 2010. prosječno zakašnjenje iznosilo 115 min/vozu.
U kategoriju povremenih uzroka kašnjenja vozova ŽPCG spadaju prekidi željezničkog saobraćaja na području Crne Gore koja
nastaju zbog čestih intervencija na dotrajaloj željezničkoj infrastrukturi. Ove intervencije, koje su čak vršene u toku turističke
sezone, zahtjevale su totalne prekide željezničkog saobraćaja
na pojedinim dionicama. Međutim ŽPCG je u saradnji sa autobuskim prevoznicima uspio da obezbijedi kontinuiran prevoz
putnika.
Nadamo se da će dalje restrukturiranje željezničke infrastrukture na području Crne Gore i Srbije omogućiti Željezničkom
prevozu Crne Gore AD Podgorica da ostvari svoj najvažniji zadatak – da zadovolji potrebe putnika.
Vojislav Andrijašević
- 12 -
SUPRA - sistem za
prodaju i rezervaciju
putničkih karata
Godine 2008. nekadašnja Željeznica
Crne Gore AD (ŽCG) se podijelila na dva
društva: Željeznički prevoz Crne Gore AD
(ŽPCG) i Željezničku infrastrukturu Crne
Gore AD (ŽICG). Pri tome je podijeljena
imovina bivšeg preduzeća. Društvu
ŽICG je pripao kompletan centar informacionog sistema koji se i fizički nalazio
u njihovim prostorijama. Društvu ŽPGG
je pripao dio mrežne infrastrukture koji
se nalazio u upravnoj zgradi i koji je
fizički odvojen od informacionog centra. U ŽPCG je ostao sistem za prodaju i
rezervaciju putničkih karata SUPRA koji
je 2001. kupljen od firme TRON iz Zagreba i aplikacije za praćenje putničkih i
teretnih kola razvijane su kod nas.
zbog nemogućnosti rješenja
ŽAT telefonske linije. Podatak o prodatoj rezervaciji je upisan na rezervacionom serveru, a
finansijski podatak na
šalterskom terminalu.
Komunikacija između šalterskog terminala i rezervacionog servera se odvija preko telefonskih ŽAT
linija i modema. U svakom šalterskom
terminalu se nalazi interni modem, a u
bukingu se nalaze eksterni modemi za
svaki šalterski terminal posebno. Sistem
nije integrisan sa informacionim sistemom ŽPCG.
Sistem održavaju radnici informatike
ŽPCG. Pri tome duže vrijeme nije bilo nikakve podrške TRON-a. Njihova podrška
je uslijedila tek polovinom 2010. kada su
predstavnici TRON-a dolazili u Podgoricu.
Tada su otklonjeni složeniji kvarovi na
hardveru od strane naših radnika, uz
održavanju softvera, koji je trenutno na
usaglašavanju u Zagrebu, nakon naših
predloga za sadržaj Ugovora.
Naš cilj je da povećamo primjenu aplikacije izradom novih izvještaja za
potrebe manadžmenta, prevoza putnika i Službe za kontrolu prihoda. Sada su
definisani zahtjevi i očekujemo da autori
softvera iste riješe. Dogovoreno je da se
sistem izrade izvještaja pojednostavi i
na tome se radi. Postojećim zahtjevom
za izradu izvještaja nije zaključena lista izvještaja. Očekujemo od korisnika
zahtjeve za nove izvještaje od kojih će,
vrlo brzo, neki, raditi u našoj informatici.
Sistem SUPRA ima i dalje brojne probleme i ograničenja zbog kojih se trenutno ne može izaći u susret svim (i novim)
zahtjevima korisnika, kako bi se ostvarila
njegova puna funkcionalnost.
Za sada naši informatičari, iako veoma
mladi, uspješno (uz brojne probleme
koje u hodu rešavaju) održavaju ovaj
sistem na postojećem nivou, što je bilo
Aplikacija Supra razvijena je u
firmi TRON i sastoji se od:
1. aplikacije koja se instalira na svakom klijent terminalu koji se nalazi
na šalteru za prodaju i rezervaciju
putničkih karata,
2. aplikacije koja se instalira na rezervacionom serveru u bukingu,
3. aplikacije koja se instalira na komunikacionom serveru u bukingu,
4. aplikacije koja se instalira na računaru
za razvoj i testiranje u bukingu.
Daljinar, podaci o cijenama i drugi neophodni fajlovi se nalaze na svakom
šalterskom terminalu i karta se može
prodati bez povezivanja šalterskog terminala i bukinga. Podaci o sastavu voza,
raspoloživim, rezervisanim sjedištima i
prodatim rezervacijama se nalaze i upisuju na rezervacionom serveru. Da bi
se prodala rezervacija, potrebno je da
se šalterski terminal komunikaciono
poveže sa rezervacionim serverom i od
njega preuzme podatke o slobodnom
sjedištu, rezerviše ga i proda rezervaciju,
što za Stanicu Bijelo Polje nije moguće
njihova uputstva. Sa njihove strane je
djelimično intervenisano na softveru
kako bi se izašlo u susret novim zahtjevima u prodaji i rezervaciji karata i izvršena
je djelimična obuka osoblja informatike.
Dio zahtjeva je zbog kompleksnosti ostavljen za rešavanje u TRON-u.
Nakon njihovog odlaska iz Podgorice,
naši informatičari su uz veliki trud imali
više samostalnih uspješnih intervencija na sistemu. Saradnja sa TRON-om
je nastavljena. Obnavlja se Ugovor o
- 13 -
posebno važno za vrijeme turističke sezone, kada nije bilo značajnih problema.
Osavremenjavanje ovog ili razvoj novog
savremenog sistema u sopstvenoj režiji
dao bi dobar rezultat, ali bi zahtijevao
znatno više informatičkog kadra i puno
vremena, te će se do daljeg primjenjivati
postojeći sistem.
Mirko Bulatović
INTERVJU
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Restrukturiranje Željeznice Crne Gore AD
i saradnja između novoformiranih kompanija
Restrukturiranje Željeznice Crne Gore, rađeno po Strategiji
restrukturiranja privodi se kraju. Proteklo vrijeme je dovoljno
da se ocijeni da li su ostvareni neki od projektovanih ciljeva.
Ostvaruje se, takođe, projektovani cilj logističkog jedinstva
sa Željeznicom Srbije i već naše lokomotive i lokomotive ŽS
vuku međunarodne vozove od polazne do krajnje stanice.
Počele su aktivnosti na uključenju pruge Beograd - Bar u
Trans-evropsku transportnu mrežu preko koridora 4B.
ostvaruje javni interes i postižu najbolji ekonomski efekti
pojedinačno po preduzećima i u cjelini. Dobra prilika za ocjenu
te saradnje bila je turistička sezona, kada su se mogle sagledati
sve prednosti i mane u saradnji nastalih preduzeća u realizaciji
jedinstvenog i primarnog cilja prevoza, prije svega putnika,
kao javnog interesa i prevoza tereta.
Konkurencija u prevozu putnika je sve veća, a zahtjevi put-
Ovo je bio razlog da se obratimo izvršnim direktorima
Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, Željezničke
infrastrukture AD Podgorica i AD MONTECARGA, i da im na
ovu temu postavimo nekoliko pitanja.
nika sve složeniji, te se moraju istraživati i koristiti i najmanje
mogućnosti za povećanje konkurentnosti. Ovo zahtijeva, prije svega, besprekornu saradnju posebnih preduzeća nastalih restrukturiranjem, koja čine složen, zaokružen tehnološki
sistem, na šta ih posebno obavezuje činjenica da su sva tri
i uskoro i četvrto preduzeće u većinskom vlasništvu jednog
vlasnika, t.j. Države, koja je zainteresovana da se kvalitetno
Izvršni direktor Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, gospodin mr Dragoljub Šarović i izvršni direktor AD
MONTECARGA, gospodin Dragan Kljajević, prihvatili su da
učestvuju u intervjuu. Sa izvršnim direktorom Željezničke
infrastrukture, gospodinom Branimirom Filipovićem i poslije većeg broja pokušaja i slanja dopisa, urednički tim
INFORMATORA ŽPCG nije uspio da ostvari komunikaciju.
- 14 -
INTERVJU
Da li ste kao izvršni direktor prepoznali primarne ciljeve Vlade Crne Gore kao većinskog vlasnika u poslovanju vašeg
Društva i sistema željeznice, koji je, takođe, u njenom većinskom vlasništvu? Koji su to ciljevi po Vašem mišljenu? Da li
Vašim radom doprinosite realizaciji tih ciljeva?
Izvršni direktor ŽPCG:
Izvršni direktor ŽPCG:
mr Dragoljub Šarović
Mislim da je cilj Vlade Crne Gore da
se od jednog inertnog i neefikasnog
željezničkog sistema, opterećenog
nepotrebnim resursima u procesu
odgovornog restrukturiranja, dobiju
novi, efikasniji i konkurentniji organizacioni oblici koji su pogodniji za
upravljanje i eventualnu privatizaciju.
Akcenat je na odgovornom restrukturiranju.
Šta to znači? Preduzeća se najviše razlikuju po tome kako se odnose prema
zaposlenima. Drugim riječima, da li
se u procesu restrukturiranja zaposleni posmatraju kao trošak koji treba
eliminisati ili kao prednost koju treba
poboljšavati. U preduzećima u kojima
se zaposleni doživljavaju kao trošak,
menadžment se uporno pita koji je
najmanji broj radnika potreban za poslovanje, dok se u preduzećima u kojima se zaposleni doživljavaju kao prednost, menadžment pita kako da iskoristi sposobnosti
zaposlenih i tako poboljša svoj način poslovanja.
Svoju ulogu u ŽPCG vidim upravo u izgradnji organizacije koja će zaposlene posmatrati kao izvor obnavljanja i inoviranja jer
neselektivno smanjenje broja zaposlenih u praksi rijetko dovodi do dugoročnog povećanja produktivnosti, profita ili cijene akcija
na berzi i ima puno opravdanje samo kada se koristi kao posljednje sredstvo. Prema tome, otpuštanje treba da bude posljednji, a
ne prvi korak jer se za njega uvijek plaća značajna ljudska i finansijska cijena i u krajnjem slučaju svi ti ljudi jednog dana ponovo
zakucaju na vrata Države.
Izvršni direktor MONTECARGO:
U potpunosti podržavam Strategiju Vlade Crne Gore u vezi restrukturiranja Željeznice Crne Gore iz 2007.godine, ali na žalost,
moram naglasiti da nijesam siguran da li je pristigla ponuda na tender za privatizaciju adekvatna. Ovo kažem iz razloga što se na
tender prijavila samo Kompanija GRAMPET, privatni operator iz Rumunije. S druge strane, i ponuđena cijena od 4.620.000 € je
niska, imajući u vidu stvarnu vrijednost AD MONTECARGO od minimum 25.000.000 € i relativno dobro poslovanje ove godine.
Primjera radi, profit naše kompanije za devet mjeseci je 1.293.791 €, uz povećanje obima prevoza od 42% i prihoda za 52% u
odnosu na isti period 2009. godine.
Koji je, po Vašem mišljenju, značaj kvalitetne saradnje menadžmenta privrednih društava u sistemu željeznice Crne Gore
u postizanju navedenih ciljeva?
Izvršni direktor ŽPCG:
Mislim da novoformirana željeznička privredna društva teško mogu postati efikasna ako njihovi organi upravljanja i menadžerski
timovi ne pristupe izgradnji “zajedničkog duha”u međusobnim odnosima, jer se u tehnološkom smislu radi o jedinstvenom sistemu koji zahtijeva usklađen pristup ključnim zadacima da bi uopšte mogao normalno funkcionisati.
Izvršni direktor MONTECARGO:
Kako smo mi najmanja od sve tri kompanije i možda se najviše prilagodili novonastaloj ekonomskoj situaciji, u praksi se javljaju
usporavanja - kašnjenja na naše pojedine zahtjeve.
- 15 -
INTERVJU
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Da li je bilo primjera da realizaciju Vaših poslovnih odluka usporava ili ometa drugo akcionarsko društvo iz sastava
sistema željeznice? Navedite primjere.
Izvršni direktor ŽPCG:
Naravno da je bilo i, na žalost, biće ih i dalje, sve dok se ne promijene sadašnji, tipično tradicionalno hijerarhijski modeli organizacije novoformiranih preduzeća. Ti modeli kidaju prirodne
tokove i postavljaju vještačke granice. Između novih preduzeća i
unutar njih sada postoje prostori poput “ničije zemlje” koji su izvor
nesporazuma, loše komunikacije, raznih neracionalnosti i slično.
Upravo prostori “ničije zemlje” pothranjuju logiku da se zaposleni
”ograđuju zidovima” i da ljudi koji su do juče imali isto mišljenje po
određenim pitanjima sada imaju dijametralno suprotna mišljenja
po istim, čak i tehničkim pitanjima.
Zašto je to tako? Zato što tradicionalno hijerarhijski model organizacije vodi malo računa o korisnicima usluga od kojih se uostalom
živi. Umjesto toga, on potencira usmjerenost ka šefovima na višim
nivoima, pa ispada da je takva organizacija sama sebi cilj. U njoj
su svi menadžeri suvišni osim jednog, što je apsurd. Dugoročno je
loše po preduzeća ako se u eri informacija i kreativnosti kao izvora
konkurentske prednosti na tržištu istrajava na način organizovanja
koji je mnogo više okrenut prema sebi nego prema okruženju i
koji kao takav guši kreativnost i motivaciju zaposlenih.
Izvršni direktor MONTECARGO:
Na primjer, dostavljanje odgovora - ponuda za održavanje opravke lokomotiva i vagona, okončanje podjele imovine, izrada
raznih sporazuma, itd.
Cijenite li da je neophodna izvjesna koordinacija rada ovih društava i gdje je tu mjesto Direkcije za željeznički saobraćaj?
Izvršni direktor ŽPCG:
U potpunosti razumijem suštinu postavljenog pitanja jer se u prethodnom periodu realno osjećala potreba za arbitrom ili koordinatorom između novoformiranih željezničkih
preduzeća, upravo zbog nepostojanja “zajedničkog duha” u ostvarivanju ciljeva novonastalih preduzeća i postojanja “ničije zemlje” unutar i između njih. Drugim riječima,
ako mi na željeznici ne pristupimo, ne udruženo, nego timski, rješavanju međusobnih
odnosa, ničija i nikakva koordinacija neće pomoći. Koordinacija u tom dijelu bi još više iskomplikovala te relacije, jer bi se umjesto tri ili četiri igrača pojavio još jedan ili dva nova.
Sa druge strane, još uvijek nezaokružen proces organizovanja Direkcije za saobraćaj doprinosi usložnjavanju situacije jer se svakodnevno osjeća potreba za njenim aktivnim
učešćem i doprinosom u realizaciji strateških ciljeva željezničkog sistema u Crnoj Gori.
Izvršni direktor MONTECARGO:
Potrebna je izvjesna koordinacija za obavljanje pojedinih poslova kao što su:
- organizovanje zajedničkih analiza na kojima bi se razmatrala tekuća problematika u
organizovanju saobraćaja,
- formiranje zajedničke komisije za isljeđivanje vanrednih događaja, koji su, srećom, u
posljednje vrijeme rijetki, itd.
Nažalost, ne mogu biti zadovoljan dosadašnjim radom Direkcije za željeznice. Ovo je vjerovatno slučaj zato što je nedavno formirana i još nije u potpunosti kadrovski oformljena.
Očekujem da će u narednom periodu, već sljedeće godine, njihova uloga biti daleko
veća, pogotovu na izradi Pravilnika i Uputstava.
- 16 -
INTERVJU
Ako cijenite da ima problema u saradnji ovih akcionarskih društava, navedite koji su osnovni i dajte mišljenje o načinu
njihovog prevazilaženja.
Izvršni direktor ŽPCG:
U odgovorima na prethodna pitanja sam već ukazao na ključne probleme u saradnji novoformiraih preduzeća iz jedinstvene
Željeznice Crne Gore. Što se tiče načina prevazilaženja tih problema, mislim da je njih potrebno rješavati odozdo prema gore,
a ne obrnuto. Zbog lakšeg prevazilaženja problema u odnosima neophodno je prije svega stvoriti organizacione pretpostavke.
Drugim riječima, potrebno je umjesto tradicionalno hijerarhijskih uspostaviti organizacije koje su usmjerene tokovima i koje su
oslobođene vještački nametnutih granica. Za njihovu izgradnju je nužan spoj mladosti i iskustva, ulaganje u obuku u cilju razvoja
kompetencija zaposlenih, odbacivanje nepotrebnog, pojednostavljivanje procesa, smanjivanje protočnih vremena raznih operacija i aktivnosti, eliminisanje “ničije zemlje” iz poslovnih odnosa, rušenje vještačkih granica, itd.
Timovi zaposlenih moraju biti obučeni da duž tokova na čijem su ulazu i izlazu korisnici usluga, učestvuju u poslu od početka do
kraja. Jedino na taj način nema nezamjenjivih, jer je svaki čovjek iz tima duž nekog toka obučen da može obavljati najmanje dva
posla.Tako se uvodi princip rotacije, čime se povećava motivacija i odgovornost zaposlenih za realizaciju procesa.
Problemi traže rješenja, a to nije moguće bez promjena u našim mentalnim modelima, odnosno promjene kulture i vrijednosti.
To je težak i dug proces koji traži nova znanja i shodno tome, nove ljude jer, ono što danas znamo, sjutra je već zastarjelo. A i
nikad se novo kvalitetno vino ne sipa u staru burad. Čekanjem nećemo ništa postići, što znači da treba djelovati odmah i krenuti
sa osmišljenim podmlađivanjem.
Izmijenjeni mentalni modeli su preduslov povećanja rentabilnosti, produktivnosti i kvaliteta. Ovo se ne postiže preko noći, jer se
radi o složenom procesu. Za uspjeh tog procesa su najodgovorniji menadžerski timovi koji moraju zaposlene učiniti motivisanim,
korisnike usluga zadovoljnim, a istovremeno imati viziju koju će komunicirati i dijeliti sa zaposlenima i ostalim zainteresovanim
stranama.
Izvršni direktor MONTECARGO:
Saradnja naše tri kompanije nakon formiranja 02. jula 2008. godine, odnosno 15. jula 2009. godine, je više nego dobra, posebno sa čelnicima firmi, kolegama Filipovićem i Šarovićem. U praksi se, što je i normalno za ovako složen tehničko-tehnološki
sistem, jave sitniji nesporazumi koji su do sad, a siguran sam i ubuduće, odmah rješavani. Ponekad, prilikom isljeđenja vanrednih
događaja, stručnjaci pojedinih kompanija zauzimaju zaštitnički stav ne uzimajući u obzir argumente, pa u krajnjem, nije moguće
utvrditi ,,istinu’’ i eventualnog krivca.
- 17 -
RIJEČ STRUČNJAKA
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Tri generacije kompresora
na lokomotivama serije 461
Glavni kompesorski agregat je vitalni
uređaj na lokomotivi od kojeg značajno
zavisi bezbjednost saobraćaja. On služi
za stvaranje sabijenog vazduha za
kočnice i pneumatske uređaje. Agregat
se sastoji od kompresora pogonjenog
asinhronim elektromotorom, te sistema
za upravljanje, regulaciju, mjerenje i
hlađenje sabijenog vazduha.
Prva generacija kompresora bili su klipni kompresori 3EC2
(Timpurnoi). Agregat je kruta, kompaktna konstrukcija
sastavljena iz: Kompresora tipa 2A320
i trofaznog motora
tipa MC-LE koji su
povezani jednostepenim zupčastim
prenosnikom. Zbog
zastarjele konstrukcije i tehnologije,
ovi kompresori su
imali značajne probleme: izuzetnu buku
u radu (van dozvoljenih normativa),
velike vibracije, velike gubitke ulja i nedovoljan kapacitet.
Dešavala su se i havarijska oštećenja.
Navedeni kompresori odradili su oko
290.000 radnih časova.
Druga generacija
glavnih kompresora je ugrađena na
kapitalnom remontu u firmi „Končar“ u
periodu od 1982. do 1985. godine. To su
bili vijčani kompresori „Bauer“ tipa S3510 sljedećih karakteristika: vijčani blok
CF75EG asimetričnog profila vijaka uljno
hlađenih, kapacitet 3,5 Nm3/min, radni
pritisak 8 do 10 bara, broj obrtaja 4505
min-1, temperatura kompresije max 115
oC, elektomotor 4Aa200M-4 „Končar“ od
24 kW. Prednosti navedenih kompresora
u odnosu na prethodne klipne jeste što
se radi o rotacionoj mašini, manje buke
i vibracija, mnogo lakšeg održavanja,
pouzdanijeg rada i većeg kapaciteta
od prethodnih kompresora. Ovi kompresori su do sada odradili oko 9,5 miliona sati. Vijčani kompresor je u principu
dvoosovinska rotaciono-klipna mašina
(prikazana na šemi). U kompresorskom
kućištu ugrađena su dva vijčana rotora
na valjkastim ležajevima. Glavni ro-
tor ima četiri zupca sa nesimetričnim
polukružnim profilom. Pomoćni rotor
ima šest odgovarajućih uzubina. Ulje
se ušpricava u donji dio kućišta kompresora i miješa sa usisanim vazduhom.
Istovremeno se na djelotvoran način
zabrtvljuje otvor (zazor) između rotora i
kućišta. Osnovni razlog za ušpricavanje
ulja leži u intezivnom unutrašnjem
hlađenju za vrijeme procesa kompresije. Toplota koja nastaje pri kompre-
siji odvodi se pomoću ulja kroz hladnjak
van kompresorskog prostora.
Broj pokretnih djelova sveden je kod
vijčanog kompresora na minimum.
Njegova konstrukcija osigurava miran
rad bez vibracija. Održavanje na kompresorskom bloku svedeno je na minimum.
U toku eksploatacije pojavili su se
određeni tehnički problemi. Mojim
angažovanjem odrađena su sljedeća
poboljšanja: 1) poboljšano je tehničko
rješenje pogonskog vratila, 2) nakon
dvije godine reklamacije, firma „Bauer“
nam je isporučila besplatno 10 hladnjaka poboljšane verzije (vrijednosti
oko 25.000 €), 3) saradnjom sa firmom
„Herbriger“ ugrađeno je u depou Bar
poboljšano rješenje rasteretnog ventila
(umjesto Bauerovog membranskog ven-
- 18 -
tila koji je često uzrokovao defekte).
U ovu generaciju spada i vijčani kompresor „Trudbenik“ tipa E1VK.OLP, koji je
ugrađen za vrijeme sankcija.
Sa njim smo imali velike probleme sa
gubicima ulja. Nakon dužeg ispitivanja
nađen je uzrok u sistemu povratnog
toka ulja kao i tehničkog rješenja poklopca separatora. Navedeni problemi su
riješeni pri remontu kompresora. Ostao
je problem uljnih crijeva koja su slabog
kvaliteta.
Treća generacija kompresora ugrađuje
se od 2009. godine.
To su vijčani kompresori tip SFN - 125/2.3
firme „Servikom“ Slovenija. Kompresorski blok tip N100 proizveden je u
Njemačkoj (Bauer).
Osnovne tehničke
karakteristike: kapacitet 3550 l/min,
prenos snage remeni, elektromotor
„Končar“ 30 kW, broj
obrtaja vijka 5960
min-1, radna temperatura ulja 85oC,
količina ulja 9 l. Ovi
kompresori imaju
jednostavniju konstrukciju, zapremaju
dva i po puta manje
ulja od prethodnih
i jednostavniji su
za održavanje i remont.
Obzirom na kratko
vrijeme eksploatacije, ne može se dati
potpuna ocjena. U
početku sam uočio
sljedeće probleme:
manji kapacitet od
projektovanog, veći
diferencijalni pritisak, curenje ulja i loša konstrukcija ventilatora.
Nakon dužeg ispitivanja i mjerenja, riješena su prva tri problema, a
proizvođač se pismeno obavezao da će
riješiti problem ventilatora i mjerenje
pritiska ulja, kako je to projektom definisano. Vrijednost ugrađenih djelova i besplatno datih djelova je oko 4.500 €.
Iz svega iznijetog da se zaključiti da
razvoj i unapređenje uređaja na lokomotivama zavisi od tehnološkog napretka proizvođača, kao i od stručnog
praćenja i angažovanja ljudi koji se bave
održavanjem.
Branko Brkan, dipl. inž. maš.
(dobitnik nagrade Privredne komore CG)
ZANIMLJIVOSTI
Željeznica velikih
brzina (HSR)
i konkurencija
Direktiva 96/48 Savjeta Evrope definiše
željeznicu velikih brzina kao željezničku infrastrukturu i vozni sistem koji omogućava
vozovima da postignu brzinu preko 250
km/h na skorije izgrađenim mrežama
vijesna. Čini se da je dalja
modernizacija drumskog
saobraćaja daleko jednostavnija. Po riječima
Peter Füglistalera, direktora švajcarske Savezne
kancelarije za transport,
„...ljudi postaju mobilniji i budućnost urbanog i
aglomeracija transporta leži
u tramvajima i dvozglobnim
autobusima – sve dok se
budu mogli finansirati.“ Na
putevima Švajcarske mogu se uočiti dva
odvojena trenda: sve duža vozila i sve
veći broj tramvaja. U mnogim gradovima Švajcarske pušteni su u saobraćaj
monozglobni autobusi dužine 18 meta-
VS
i preko 200 km/h na već postojećim. U
državama nastalim nakon dezintegracije
SSSR-a i u SAD-u, prevoz velikim brzinama
podrzumjeva svaki sistem koji može da
obezbijedi dostizanje brzina većih od 180
km/h.
Željeznica velikih brzina (High Speed
Rail - HSR) bila je i nastavlja da bude
glavna tema debata koje se vode između
vlada država i avionskih kompanija, pri
kojima dolazi do podjele na oponente i
podržavaoce HSR-a. Polemike su fokusirane na različite aspekte, od uticaja
na okolinu do ekonomske održivosti
investiranja u projekte željeznica velikih
brzina.
Kompeticija, prednosti
i mane
U novije vrijeme, tradicionalna kompeticija između željezničkog i drumskog saobraćaja u pogledu transporta
ljudi i robe biva revitalizovana. HSR sada
pokušava da ostvari dominaciju nad
drumskim saobraćajem, koju su odavno
izgubile standardne željeznice.
Ekspanzija HSR-a još uvijek je neiz-
ra, koji nude više mjesta za sjedenje i
stajanje. Broj tramvaja je sve veći jer se
tramvajske trase svakodnevno šire.
Jedna isto tako ozbiljna smetnja za
širenje HSR-a jeste relativno dug period
njihove izgradnje, koji je obično duži od
5 godina. Političari koji donose odluke
od ključnog značaja za državu, preferiraju investiranje u projekte koji će biti
realizovani za vrijeme trajanja njihovog
mandata, najčešće kraćeg od 5 godina.
Iz ovog razloga, većina projekata HSR
zavisi od političke volje.
Maglev sistemi pruge sa jednim kolosjekom direktan su konkurent HSR-u. Oni
su daleko efikasniji kada se uzme u obzir
kako funkcionišu u Šangaju. Države koje
još uvijek nemaju niti Maglev sisteme,
niti željeznice velikih brzina, pažljivo
prate razvoj kompeticije ova dva sistema s namjerom da izaberu onaj koji se
pokaže uspješnijim.
Na račun HSR-a obično se upućuju dvije kritike: negativan uticaj na životnu
sredinu i velika cijena izgradnje. Efekat
tunel buma javlja se kada voz velikih
brzina ulazi u tunel pri čemu dolazi do
stvaranja buke izazvane velikom kompresijom vazduha, koja može prouzo-
- 19 -
kovati gubitak sluha kod ljudi i životinja,
kao i oštećenja obližnjih građevina.
Velika cijena izgradnje zahtjevala bi i
povećanje cijena putničkih karti. Po
pravilu, prilagođavanje infrastrukture
kako bi se uvećala brzina za 50 km/h,
dovodi do povećanja cijene karte za
100%. To znači da bi putničke karte bile
oko 4 puta skuplje nego do sada, ako bi
se infrastruktura prilagodila dostizanju
brzina od 300 km/h.
Kada se uzmu u obzir svi nedostaci
HSR, očigledno je da su zanemarljivi u
odnosu na zagađenja koja izaziva drumski saobraćaj. Prema podacima Evropske
komisije, drumski saobraćaj odgovoran
je za 75% štetnih azotnih oksida. Osim
toga, drumski i avionski saobraćaj, prema statistikama, daleko je opasniji za
putnike. U prilog tome, Doris Bures, austrijska Savezna ministarka za transport,
inovacije i tehnologiju kaže: „...željeznički
saobraćaj je jasno najbezbijedniji, više
ekološki način transporta nego ijedan
sada mogući. Ovo važi ne samo za Austriju nego i za cijelu Evropu. Iz tog razloga,
moja politika se fokusira na premještanju
transporta putnika i tereta sa druma na
šine.“
BOSNA i HERCEGOVINA
Bosna i Hercegovina planira da razvije HSR
(do 200 km/h) na dijelu linije Ploče - Mostar Sarajevo - srpska granica kako bi se povezala na liniju Budimpešta - Beč. Talgo je počeo
sa isporukom 13 vozova velikih brzina (9 za
FBIH i 4 za Republiku Srpsku).
REPUBLIKA SRBIJA
U Srbiji se planira izgradanja HSR mreže
duge 501 km u sklopu linije Subotica - Dimitrovgrad, koju će opsluživati naginjajući
vozovi, sposobni da razviju brzinu od 250
km/h. Studija izvodljivosti je pokazala da
bi ovaj projekat zahtijevao izdvajanje sredstava od 2,9 milijardi američkih dolara. Srbijanski Parlament bi trebalo da ovaj projekat
razmatra u toku 2010. godine.
HRVATSKA
U 2008. godini, Parlament Hrvatske odobrio
je usaglašavanje zakona koje bi omogućilo
izgradnju HSR mreže na liniji Botovo - Zagreb - Rijeka. Vrijednost projekta procijenjena je na 1,6 milijardi eura.
Aleksandar Smolović
KOMENTAR
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Komentar člana 21 i 26 Zakona o ugovornim
odnosima u željezničkom saobraćaju
Skupština Crne Gore donijela je Zakon
o ugovornim odnosima u željezničkom
saobraćaju (objavljen u „Sl.listu CG“ br.
41/10 od 23.07.2010. godine - stupio na
snagu dana 01.08.2010. godine).
U završnim odredbama (član 104) odložena je primjena člana 26 Zakona za period od 6 mjeseci od dana stupanja na
snagu Zakona.
- 25% cijene karte za kašnjenje od 60 do
120 minuta;
- 50% cijene karte za kašnjenje od 120 i
više minuta.
Norme člana 21 i 26 Zakona utvrđuju
sljedeće:
Član 21
Putnici koji imaju propusnicu ili sezonsku kartu i koji su izloženi ponavljanju
kašnjenja ili otkazivanja tokom perioda njenog važenja imaju pravo na
odgovarajuću naknadu koja se, u skladu
sa stavom 2 ovog člana, utvrđuje uslovima prevoznika.
,,Prevoznik se potpuno ili djelimično
oslobađa odgovornosti iz člana 20 stav 1
ovog zakona, ako je:
Uslovima iz stava 3 ovog člana naročito
se utvrđuju kriterijumi za utvrđivanje
kašnjenja i obračun naknade’’.
- udes ili nezgoda prouzrokovana okolnostima koje prevoznik, i pored nastojanja, imajući u vidu specifičnosti slučaja,
nije mogao da izbjegne niti da otkloni njihove posljedice;
Primjena člana 26 (veza čl 21) Zakona
o ugovornim odnosima u željezničkom
saobraćaju, u kontekstu kako to u zakonu stoji, imaće negativan efekat na
poslovanje Željezničkog prevoza Crne
Gore AD Podgorica, kao prevoznika
čija je osnovna djelatnost prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom
saobraćaju, imajući u vidu česta
kašnjenja vozova na odredište koja
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, u obavljanju djelatnosti u većini
nije skrivio, već su ista prouzrokovana
od strane drugih direktnih ili indirektnih
učesnika u željezničkom saobraćaju.
- udes ili nezgoda nastala krivicom
upravljača infrastrukture ili trećeg lica,
a prevoznik, i pored nastojanja, imajući
u vidu specifičnosti slučaja, nije mogao
udes, odnosno nezgodu izbjeći ili otkloniti
posljedice.
Odredba stava 1 ovog člana shodno
se primjenjuje i kod štete nastale zbog
kašnjenja ili prekida putovanja.”
Član 26
,,Putnik može, uz zadržavanje prava na
prevoz, tražiti naknadu zbog kašnjenja od
prevoznika, ako je do kašnjenja došlo
između mjesta polaska i odredišta koja su
navedena na voznoj karti, a za koje nije
izvršena naknada troškova karte iz člana
25 ovog zakona.
Minimalne naknade iz stava 1 ovog člana
zbog kašnjenja su:
Mišljenja smo da ove norme u međusobnoj povezanosti nijesu precizno
uređene i usaglašene sa opštim propisima – Zakon o obligacionim odnosima
(pravni institut naknade štete – odgovornost za naknadu štete i oslobađanje od
odgovornosti za naknadu štete).
Na precizno uređenje norme člana 21
stav 2 ukazivalo se u postupku izrade
Zakona, od strane predstavnika ovog
Društva. Naime, u cilju preciznosti i jasnosti norme, stav 2 člana 21 trebalo je,
- 20 -
da glasi: Prevoznik se oslobađa odgovornosti iz člana 20 stav 1 ovog Zakona kod štete nastale zbog kašnjenja
ili prekida putovanja, pored stlučajeva
iz stava 1 ovog člana i u slučaju da
su kašnjenje ili prekid putovanja posljedica „propusta u radu“, odnosno
činjenja ili nečinjenja upravljača
infrastrukturom ili trećih lica koja
neposredno ili posredno učestvuju u
vršenju željezničkog saobraćaja, a koje
činjenje, odnosno, nečinjenje nema za
posljedicu udes ili nezgodu“.
Nužno je precizno uređenje ove norme,
kako je to naprijed navedeno, iz razloga
što kašnjenje ili prekid putovanja nijesu
samo posljedica udesa ili nezgode, već i
posljedica drugih okolnosti. Šta se smatra pod udesom i nezgodom utvrđuje
Zakon o bezijednosti u željezničkom
saobraćaju.
Okolnosti koje se vide u činjenju,
odnosno nečinjenju kod obavljanja
djelatnosti drugih subjekata - učesnika
u saobraćaju (direktnih i indirektnih),
mogu imati za posledicu kašnjenje ili
prekid putovanja (primjeri: zakašnjenja
na području Železnica Srbije, radovi na
pruzi na području Crne Gore - zatvori
pruge, kvar na kontaktnoj mreži, pad napona, kvar na šinama i sl.).
Ukoliko norme ovog Zakona ostanu na
snazi, potrebno je sa najviših državnih
nivoa pristupiti iniciranju donošenja
propisa (Zakon ili pravni posao - ugovor na međunarodnom nivou i u okviru
države ili drugi pravni akt) u smislu da se
preuzme odgovornost za naknadu štete
iz člana 26 Zakona, od strane pravnog
subjekta koji je skrivio za kašnjenje vozova u odredište.
Ranka Jovanović
PREDSTAVLJAMO
AMELA ČINDRAK
Donošenjem Odluke Skupštine akcionara o odvajanju uz osnivanje „Montecargo“ AD, dio zaposlenih iz Sektora za ekonomske
poslove nastavio je sa radom u novoosnovanom Društvu. Među zaposlenima koji su nastavili sa radom u Željezničkom prevozu
Crne Gore AD i koji su preuzeli obavezu ažuriranja knjigovodstvenog stanja poslovnih promjena koje su nastajale u procesu restrukturiranja, posebno se isticala dipl.ecc. Amela Čindrak.
Zaposlena je na radnom mjestu Stručni saradnik za materijalno i pogonsko knjigovodstvo u okviru Službe knigovodstva koja je
u sastavu Sektora za ekonomske poslove našeg akcionarskog društva. Odlikuje se komunikativnošću i željom za sticanjem novih
znanja i, iznad svega, skromnošću i kolegijalnošću.
Zaposlena ostvaruje direktnu poslovnu komunikaciju sa svim poslovnim bankama kod kojih je otvoren žiro račun našeg Društva
i knjigovodstveno evidentira nastale promjene, pri čemu ostvaruje dnevnu ažurnost u knjiženju i izvještavanju o promjenama
stanja novčanih sredstava.
U slobodno vrijeme Amela nastoji da proširi njena znanja iz oblasti ekonomije čitanjem stručne literature i pohađanjem kurseva
francuskog i engleskog jezika. Hobi joj je gajenje cvijeća. Voli da putuje i sklapa nova prijateljstva.
Na molbu uredništva Informatora ŽPCG da kaže nešto o sebi i uslovima na radu, skromno i jednostavno je odgovorila: „Po
prirodi sam odgovorna osoba i uz to volim svoj posao“.
- 21 -
UMJETNOST
Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica
Zakon djeteta
Pažljivo čitajte šta ovdje piše!
ZNANJA, IGRE, SNOVA I LJUBAVI
djetetu treba mnogo više.
Treba mu slobode plavog neba,
igračaka, pjesme, gladnima hljeba,
treba mu duga i puno zvijezda
radosti i topline pordodičnog gnijezda.
Ono se divi igri talasa i oblutaka na
obali,
želi let sa leptirom po širokoj livadi,
voli veselu družinu crvenih ruža,
raduje se svemu što život daje i
pruža.
Velikani šaha
- Aleksandar Aljehin Aleksandar Aljehin (1892-1946) koji je
vladao šahovskim svijetom u periodima
1927-1935 i 1937-1946 po statističkoj
ocjeni savremenih igrača je prvi na listi
najznačajnijih u šahovskoj istoriji, kako
zbog ostvarenih rezultata na ploči tako i
zbog uticaja na kasniji razvoj modernog
šaha. Duboko sračunate kombinacije
vođene intuicijom, borba za superiorni
centar, originalno kombinovanje prijetnji prebacivanjem figura sa jednog krila
na drugo, činilo je Aljehina onim što se
može nazvati najbližom tačkom sklada
pozicionog i taktičkog u šahu.
31.Kh2 (Ne ide 31.Kf1 S:g3+ 32.f:g3
L:f3 33.L:f3 T:f3 34. Kg2 Taa3 35.Td8 Kh7
36.Th1+ Kg6 37.Th3 Tfb3 i crni dobija.)
31...Se4! Drugi skakač povećava napetost koju bijeli neće izdržati zbog
preopterećenosti, nepovezanosti i stiješnjenog položaja. Ne ide 32.f:e3 S:d2 i
bijeli gubi kvalitet. 32. Tc4 S:f2 (Nije išlo
32... S:d2 zbog 33.S:d2! i 32. ...L:f3 zbog
33. Te4!) 33.Lg2 Le6. Izgleda nevjerovatno, ali Aljehin je ovim potezom pripremio osvajanje figure za 10 poteza.
34.Tcc2 Sg4+ 35. Kh3 Se5 36. Kh2 T:f3!
37. T:e2 Sg4+38. Kh3 Se3+39. Kh2
S:c2 40. L:f3 Sd4 bijeli predaje, jer na
Te3 ili Tf2 ide 41...S:f3 42.T :f3 Ld5 i
pada skakač na b7.
Šahovski problem
- mat u dva poteza -
* rješenje iz prethodnog broja: 1. Te1!
Zakon djeteta glasi:
Z – ov na iskrenost i spremnost,
A – pel na sreću i smjelost,
K – orak za spokojstvo i zaljubljenost,
O – smijeh za ljubav i odlučnost,
N – ada za sigurnost i odgovornost.
Ovo je pravi zakon djetetu za ljubav,
neophodan i topao kao sunca sjaj.
Poštujte ga.
U ime dječijeg svijeta molim vas.
Danijela Cebalović
R.Reti – A.Aljehin
Baden-Baden 1925
Kraljev fijanketo
(Dijagram gore) 26...Te3!!
Izvanredan napadački motiv. Prijeti
27...T:g3+ a ne ide 27.fe3 D:g3+28.Lg2
S:e3. Od ovog momenta nastaje zaplet
kakav se rijetko srijeće u partijama.
27. Sf3 c:b5 28.D:b5 (Na ...Sc3! 29.Dd4
ide 28...Ta4) 29...Db7 30.S: b7 S:e2
Legenda o šahu
Bio jednom davno veliki car
Šeram, koji je htio nagraditi
“skromnog” matematičara
Sesu za njegovo otkriće
šahovske ploče, i rekao mu
je neka traži što hoće. Sesa
reče: ,,Želim da mi date za
prvo polje na ploči jedno
zrno pšenice, za drugo polje
dva zrna, za treće četiri, za
četvrto osam, i tako za svako
slijedeće dva puta više zrna
nego za prethodno polje.“
- 22 -
** rješenje u četvrtom broju INFORMATORA ŽPCG
Car se iznenadio i reče: ,,Zar
samo to? Nema problema,
dobićeš svoju vreću pšenice
poslije ručka.”
No, carevi matematičari su
računali dva dana da bi dobili koliko zrna treba predati
Sesi, i izračunali su da taj broj
iznosi:
18 446 744 073 709 551 615.
Car se zamislio, jer matematičari
su mu rekli da njegove robne
zalihe nisu dovoljne, pa da
ih ima i sto puta više ne bi
Almer Smakić
bile dovoljne. I napokon je
smislio, pozvao je Sesu i
rekao mu: ,,Dragi čovječe,
ja te ne želim prevariti niti
za jedno zrno, pa ćeš ti svoju nagradu brojati zajedno
s mojim slugama.” Čuvši to,
Sesi je postalo neugodno,
i počeo se izvinjavati da
ima hitnoga posla, jer mu
je sestra na drugom kraju
zemlje pred porodom, a
muž joj je umro, na šta se
car nasmijao i dao mu bogatu nagradu, da širi glas
svijetom o milostivosti cara
Šerama.
FOTOZAPIS
Na slici: Močvarni predio u
okolini Mratinjskog jezera
FOTOGRAFIJA: Rade Bulatović
- 23 -
KONTAKT:
UPRAVA ŽPCG
Trg Golootočkih žrtava 13,
2000 Podgorica
Tel: (+382 20) 441 100
Fax: (+382 20) 633 957
www.zcg-prevoz.me
SEKTOR ZA PREVOZ PUTNIKA
Tel: (+382 20) 441 324
Tel/fax: (+382 20) 441 234
BUKING PODGORICA
Tel/fax: (+382 20) 441 209
Mobtel: (+382 69) 363 563
Tel/fax: (+382 20) 441 193
PUTNIČKE INFORMACIJE
Bar (+382 30) 301 615
(+382 30) 301 622
Podgorica (+382 20) 441 211
Bijelo Polje (+382 50) 478 560
PUTNIČKA BLAGAJNA
Bar (+382 30) 301 619
Podgorica (+382 20) 441 209
Sutomore (+382 30) 301 692
Nikšić (+382 69) 363 582
Download

EBRD i ŽPCG - Željeznički prevoz Crne Gore