Broj: 9946/4
Podgorica, 27.12.2010.godine
Na osnovu člana 27 Zakona o javnim nabavkama („SL.list RCG“, BR. 46/2006)
Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica donosi
PLAN JAVNIH NABAVKI
za 2011.godinu
Plan javnih nabavki uključuje i prethodni raspis
PREDMET JAVNE
NABAVKE
ROBE
RADOVI
USLUGE
Kanc.materijal i oprema;kompjuterski materijal; alati,
pribor i kontr.mjerni instr.; nafta; rez.djelovi, sred.za
odrţavanje higijene, obrasci, stručna literatura, kvarcni
pijesak, vozne karte,...
Investiciono odrţavanje objekata
Opravke sklopova; investiciono odrţavanje
opreme,tekuće odrţavanje, usluge revizije, osiguranja,
špediterske usluge, ...
UKUPNO
UKUPNA
VRIJEDNOST
JAVNE NABAVKE
ISKAZANA U EUR-a
GODINA U KOJOJ
SE PLANIRA JAVNA
NABAVKA
1.965.830
2011
133.000
2011
8.513.450
2011
10.612.280
2011
Vrsta postupka javne nabavke: Svi postupci su predviđeni članom 18.Zakona o javnim nabavkama
(„Sl.list RCG“, br.46/06). Javna nabavka usluge – osiguranje ţeljezničkih voznih sredstava će se izvršiti
putem okvirnog sporazuma.
OPIS
PLANIRANA
SREDSTVA U EUR-a
(sa uračunatim PDV-om)
STRUKTURA
I RASHODI ZA MATERIJAL
467.230
4.40%
-KANCELARIJSKI MATERIJAL
1. kanc.potrošni materijal
87.120
30.620
2. kompjuterski materijal
45.000
3. kanc.oprema
11.500
-OSTALO
380.110
1.Sluţbena i zaštitna odjeća
30.000
2. Alat za Sektor za informatiku
1.500
3. Stručna literatura i časopisi
5.000
4. Nafta, ulja i maziva
150.000
5. Gorivo za putničke automobile
25.000
6. Razni obrasci
10.000
7. Sredstva za čišćenje i odrţavanje higijene
15.000
8. Sredstva za pranje vagona
10.000
9. Vozne karte
40.000
10. Kvarcni pijesak
10.000
11. Ostali potrošni materijal
53.610
12. Ostali nepredviđeni materijal
20.000
13. Piće i hrana za potrebe vagon restorana na relaciji
Bar-Beograd
10.000
II RASHODI ZA USLUGE
880.050
Usluge izrade projekata, studija i elaborata
Usluge revizije
Usluge servisiranja, registracije i tekuće opravke za
putničke automobile
50.000
Usluge osiguranja
- osiguranje zaposlenih
- osiguranje putnika
Usluge osiguranja ţeljezničkih voznih sredstava
180.000
30.000
150.000
Javna nabavka će se izvršiti putem okvirnog sporazuma
Sredstva će biti predviđena budţetom za period od 2012 do
2015.godine u iznosu od po 200.000 € godišnje
Softver za prodaju i rezervaciju karata
Licenciranje softvera
Servisiranje štampača
Usavršavanje kadrova
Usluge smještaja i boravka vozopratnog osoblja u
Beogradu i Subotici
Usluge autobuskog saobraćaja (prevoz putnika u
slučajevima zastoja ţeljezničkog saobraćaja)
Usluge transporta lokomotiva, putničkih kola i opreme
radi opravke i investicija
Špediterske usluge
Ljekarski pregledi
Usluge štampanja materijala reda voţnje za 2011/2012
200.000
5.000
10.000
100.000
15.000
1.050
20.000
42.000
50.000
100.000
30.000
15.000
2.000
8.30%
Usluge obezbjeđenja i čuvanja u jedinicama vuče vozova i
njege kola u Baru
Ostale usluge
30.000
III KAPITALNI IZDACI
9.265.000
III. 1. IZDACI ZA GRAĐ.OBJEKTE
investiciono odrţavanje objekata
- demit fasada upravne zgrade
- Zamjena stolarije upravne zgrade
- tekuće odrţavanje zgrade
30.000
133.000
133.000
60.000
65.000
8.000
III.2. IZDACI ZA TEKUĆE ODRŢAVANJE VOZNIH
SREDSTAVA
III. 3. IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŢAVANJE
1.280.000
1.Redovne opravke vučenih voznih sredstava (vagona)
- 10 putničkih kola sa sjedištima tipa „Z“
- 2 putničkih kola sa sjedištima tipa „X“
- 8 kušet kola tipa „X“ i „SNCF ( Ac, Bc, AcBc)
- 4 spavaćih kola serije WLAB
- 4 kola za prevoz automobila serije DDm
1.146.600
468.000
46.800
280.800
280.800
70.200
2. Opravke vučnih voznih sredstava
- modernizacija 3 lok. serije 461 ( 461-029, 461-040
i 461-043)
- redovna opravka 1 EMV ser 412/416
- redovna opravka 1 lok ser. 643 (643-051)
4.914.000
3.861.000
6.353.400
585.000
468.000
3. Opravke djelova i sklopova za DEL serije 642/643
- mehanika
- pneumatika
25.600
18.200
7.400
4. Opravke djelova i sklopova za DEL serije 661
- mehanika
- pneumatika
19.200
15.300
3.900
5. Opravke djelova i sklopova za EMV serije 412/416
80.000
6. Opravke uređaja i sklopova lokomotive serije 461
- elektronika
- mašinski dio
45.700
4.700
41.000
7. Opravka sklopova putničkih kola
63.800
8. Opravka vagona – plavog voza
III.4. IZDACI ZA OPREMU
58.500
1. Rezervni djelovi za odrţavanje DEL serije 661
- mehanički djelovi
- bravarski djelovi
- vazdušni djelovi
- elektro djelovi
2. Rezervni djelovi za odrţavanje DEL 642/643
- mehanički djelovi
- bravarski djelovi
- vazdušni djelovi
1.498.600
67.300
10.600
9.500
11.700
35.500
83.400
33.300
11.700
15.000
87.30%
-
elektro djelovi
23.400
3. Rezervni djelovi za odrţavanje EMV
226.900
4. Rezervni djelovi za odrţavanje EL 461
- mašinski djelovi
- elektro djelovi
- elektronika
395.000
88.000
260.000
47.000
5.Rezervni djelovi za vučena vozna sredstva (putnički
vagoni)
- elektro djelovi za putničke vagone
- rezervni djelovi za putnička kola
„Z“ (mašinski dio)
- rezervni djelovi za putnička kola
„Z“ (elektro dio)
- rezervni djelovi za putnička kola
„Y“ (mašinski dio)
- rezervni djelovi za putnička kola „X“ Bm,
Ac,Bc (mašinski dio)
173.450
6. kočione papuče i ferode
92.550
7.monoblok točkovi
450.000
8.ostali rezervni djelovi
10.000
UKUPNO:
65.600
31.580
8.800
54.308
13.162
10.612.280
IZVRŠNI DIREKTOR
mr Dragoljub Šarović, dipl.ing
Download

PLAN JAVNIH NABAVKI - Željeznički prevoz Crne Gore