MAKEDONSKI @ELEZNICI
TRANSPORT AD-SKOPJE
PATNI^KI SOOBRA]AJ
MACEDONIAN RAILWAY
TRANSPORT JSC-SKOPJE
PASSENGER TRAFFIC
VOZEN RED
0D 14.12.2014 - 12.12.2015
TIMETABLE
VALIDITY 14.12.2013 - 12.12.2015
SKOPJE, 2014
SKOPJE, 2014
INFORMATIVEN DEL
Skopje go zadr`uva pravoto za izmena na vozniot red
M@ TRANSPORT AD-Skopje
soglasno zakonskite propisi
***
M@ TRANSPORT AD-Skopje ne garantira za to~nosta na podatocite
za vozniot red na vozovite nadvor od granicata na R. Makedon
Makedonija
vo delot b. Me|unaroden vozen red
IZDAVA
MAKEDONSKI @ELEZNICI
TRANSPORT AD-SKOPJE
PATNI^KI SOOBRA]AJ
ISSUED BY:
MACEDONIAN RAILWAYS
TRANSPORT JSC SKOPJE
PASSENGER TRAFFIC
Kompjuterska podgotovka i
Podgotovka na tekstot
Computer processing and the text
made by:
OTSEK ZA
PATNI^KI SOOBRA]AJ
PASSENGER TRAFFIC
SECTION
[email protected]:
ISSUED BY:
a. INFORMATIVEN DEL
b. ME\UNARODEN VOZEN RED
c. VOZEN RED VO VNATRE[-
a. INFORMATION SECTION
b. INTERNATIONAL TIMETABLE
c. NATIONALL TIMETABLE
NIOT SOOBRA]AJ
www.mztransportad.com.mk
2
INFORMATIVEN DEL
a.
[email protected]
-Upatstvo za koristewe na patni~kiot vozen red ......
5
-Objasnuvawe na znacite ................................................
7
-Izvod od op{tite uslovi za prevoz na patnici .........
9
3
INFORMATIVEN DEL
4
INFORMATIVEN DEL
UPATSTVO ZA KORISTEWE NA
PATNI^KIOT VOZEN RED NA M@ TRANSPORT AD-SKOPJE
Patni~kiot vozen red e podelen na tri dela:
a) INFORMATIVNIOT DEL gi sodr`i site osnovni
izvestuvawa za organizacijata i uslovite za prevozot na patnici,
baga`, rezer-virawe na sedi{ta, legla i posteli vo direktnite
vagoni vo vnatre{niot i za me|unarodniot soobra}aj. Vo spisokot
na stanici na mre`ata na M@ pokraj nazivot na stanicata e daden
i brojot na odnosnoto pole vo koe {to taa se nao|a. Vo ramkite na
poglavjeto na sostavot na vozovite, koe isto taka se nao|a vo ovoj
del, e prika`an i periodot na soobra}ajot na vozovite i na
vagonite vo vnatre{niot i me|unarodniot soobra}aj.
b) VOZNIOT RED NA ME\UNARODNITE I NA DIREKTNITE VOZOVI gi
sodr`i site direktni vozovi, ekspresnite, delovnite, brzite i
vozovite so poseben komfor. Za polesno i pobrzo orientirawe pri
pronao|aweto na soodvetnoto pole, prethodno treba da se pregleda
{ematskata karta {to e vo sostav na ovoj del. Brojnata oznaka pokraj
baranata relacija istovremeno go prika`uva i redniot broj na
tabelata (poleto) kade {to e prika`an vozniot red. Pred sekoja
tabela (pole) e daden {ematski prikaz na toj del na prugata.
v) VOZNIOT RED NA SITE VOZOVI VO VNATRE[NIOT SOOBRA]AJ gi
sodr`i detalno podatocite za site vozovi na M@ TRANSPORT ADSKOPJE. Pri negovo koristewe e potrebno prethodno da se pogleda
{ematskata karta na `elezni~kite prugi na M@ {to se nao|a na
vnatre{nata strana na koricata. Dokolku ne se znae na koja
relacija se nao|a nekoja stanica, mo`e da se pogledne azbu~niot
spisok na stanicite vo delot a), kade {to pokraj imeto na
stanicata se nao|a i baraniot broj.
Objasnuvaweto na znacite koristeni vo vozniot red se
nao|a na stranite 6 i 7.
Site podatoci za ekspresnite, brzite i za delovnite
vozovi se pe~ati so crn slog, dodeka podatocite za patni~kite
vozovi se pe~ati so obi~en slog. Vrskite se prika`ani so redniot
broj na poleto za priklu~nata pruga i so kosiot slog (kurziv).
Periodite na soobra}ajot na vozovite i na direktnite
vagoni se dadeni vo delot Pregled na sostavot i periodite na
soobra}ajot na vozovite i direktnite vagoni vo me|unarodniot i
vo vnatre{niot soobra}aj.
5
INFORMATIVEN DEL
INFORMATIVEN DEL PRIMER NA TABELATA (POLETO)
NA VOZNIOT RED
Ekspresnite t.e delovnite i brzite vozovi se pe~ateni so broevi
polu-crn slog, a nad brojot na vozot ima znak Ex, R odnosno V
Tarifski rang na vozot
Vagonska klasa
Broj i ime na prugata
Broj na vozot
Patni~ki voz
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
611
J
k
2
B
335
2021
1,2
2
STANICA
S TANI C A
S T AT I O N
1, 4
L
k
PT
TCV/B
PT
1
2
3
5.03
6.40
17.45
5.08
5.13
17.51
6.51
17.56
5.23
18.05
5.35
18.18
600
J
2
B
336
2020
2
2
2
L
k
4
TABANOVCI …………………….
TABANOVCI ..............................
KARPO[ .....................................
KARPO[ ....................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO .................................
ROMANOVCI ................................
ROMANOVCI ..............................
MILADINOVCI ...............................
MILADINOVCI ...........................
PT
TCV/B
PT
5
6
7
7.20
9.02
17.29
7.14
7.09
17.23
8.51
17.18
6.59
17.04
6.43
16.52
1
O
Vertikalnata linija
ozna~uva deka vozot ja
pominuva taa stanica
Objasnuvaweto na oznakite
t.e. zabele{kite se nao|aat
vo slobodniot prostor na
poleto
- Poa|awe na vozot
od stanicata
Broj na prugata kade e
daden vozniot red na
site vozovi
Objasnuvawe na simbolite se na str. 7
6
INFORMATIVEN DEL
OBJASNUVAWE NA ZNACITE
Tar. km
140, 150
EC
IC
TCV
PT
D
Ex
PDC
B
632
m
n
1
o
g
y
3
a
k
¦
6.28
Hbf.
Südbf.
ECU
- kilometarsko rastojanie-oddale~enost od
stanica do stanica (Tarifna oddale~enost)
- Broevi na priklu~nite prugi koi se vlevaat vo taa
stanica
- Euro City voz-me|unarodna tarifa so dodatok
- Inter City voz-me|unarodna tarifa so dodatok
- Va`i Tarifa za me|unaroden soobra}aj
- Posebna Tarifa
- Me|unaroden ekspresen voz
- Ekspresen voz
- Posebna dopolnitelna cena. Tarifna kateg. na vozot
- Brz voz
- Patni~ki voz
- Rezervacija zadol`itelna za celiot prevozen pat
- Rezervacija zadol`itelna od stanicata na poa|awe
- Dopolnitelno izvestuvawe vo vozot
- Pristignuvawe na vozot vo stanicata
- Bife vo garniturata na vozot
- Vagon za ru~awe (vagon-restoran) vo vozot
- Grani~na stanica kade {to se izvr{uva carinski pregled
- Vagon za spiewe
- Vagon so legla (ku{et vagon)
- No}na relacija vo vagon so legla
- Vagon od 1. i 2. klasa
- Motoren voz so ograni~en prostor za baga`
- Elektromotoren/motoren voz
- Prevoz na avtomobili so pridru`nik vo vozovite
za prevoz na patnici
- Stanica na premin (vo koja e organiziran premin
na patnici na odvojna pruga)
- Vozot ja pominuva stanicata (nema zastanuvawe)
- Glavna stanica na stranski prugi
- Ju`na stanica na stranski prugi
- Tarifna edinica vo me|unaroden `elezni~ki
soobra}aj
7
INFORMATIVEN DEL
8
INFORMATIVEN DEL
IZVOD OD OP[TITE USLOVI ZA PREVOZ NA PATNICI
VNATRE[EN SOOBRA]AJ
a) Pretproda`ba i rok na va`nost na voznite bileti
Voznite bileti mo`at da se kupat vo pretproda`ba eden mesec
odnapred, smetaj}i od prviot den na rokot na va`ewe na biletot.
Rok na va`ewe:
a) za patuvawe vo edna nasoka:
- za rastojanie do 100 km-1 den,
- za rastojanie od 101 km i pove}e-2 dena;
b) za odewe i vra}awe (povratni patuvawa):
- za rastojanija do 50 km-1 den,
- za rastojanija od 51 do 100 km-2 dena ;
- za 101 km i pove}e-30 dena.
Za rastojanie do 100 km, za patuvawe vo vreme na nedelni i
za dr`avni praznici, voznite bileti va`at od petok (odnosno od denot
{to mu prethodi na praznikot) od 00.01 ~. do ponedelnik (odnosno
do denot po praznikot) do 24.00 ~.
Rokot na va`ewe na vozniot bilet po~nuva da te~e od 00.01 ~.
od prviot den na rokot na va`ewe, koj e nazna~en na vozniot bilet.
Patuvaweto mora da zavr{i najdocna so vozot, koj spored vozniot
red, pristignuva vo upatnata stanica do 24.00 ~. na posledniot den na
va`eweto na vozniot bilet.
Voznite bileti mo`at da se kupat na blagajnite na M@ TRANSPORT AD-SKOPJE na `elezni~kite stanici i vo patni~kite agencii.
b) Prekinuvawe na patuvaweto
So vozen bilet za patuvawe vo edna nasoka dozvoleno e edno
prekinuvawe na patuvaweto, a so povraten vozen bilet dozvoleno
e edno prekinuvawe vo odewe i edno prekinuvawe vo vra}awe so
zadol`itelna zaverka vo stanicata vo koja patuvaweto e prekinato.
Dokolku ne e izvr{ena zaverka, vozniot bilet ne va`i za
prodol`uvawe na patuvaweto. Nezavereniot povraten vozen bilet
pri prekinuvawe na patuvaweto vo odewe ne va`i samo za prodol`uvawe na patuvaweto vo odewe.
So prekinuvaweto na patuvaweto ne se prodol`uva rokot na
va`ewe na vozniot bilet.
.%
v) Povlastici
-Za povratni patuvawa vo vozovite na M@ Transport ADSkopje se odobruva povlastica od pribli`no 20%.
-Deca pomali od 4 godini vozrast se prevezuvaat besplatno pod
uslov za niv da ne se bara posebno mesto.
-Deca od 4 do 12 godini, kako i pomladi deca za koi se bara posebno
mesto imaat pravo na povlastica od 50% od redovnata vozna cena
za 1. i 2. klasa.
9
INFORMATIVEN DEL
Kolektivni patuvawa
Grupi mo`at da koristat povlastica od 20% za patuvawa vo edna
nasoka, kako i za povratni patuvawa, ako se plati povlastena vozna
cena najmalku za 6 vozrasni lica. Dve deca se smetaat kako edno
vozrasno lice. ^lenovite na grupata moraat da patuvaat zaedno na
celata relacija. Za sekoja grupa mora da se odredi vodi~ na grupata od
u~esnicite na patuvaweto.
Povlasticata se koristi vrz osnova na objava za kolektivno
patuvawe K-16 koja ja pe~ati i ja prodava prevoznikot. Objavata va`i 30
dena od denot na izdavaweto. Vozeniot bilet za patuvawe vo edna
nasoka va`i 15 dena, a vozniot bilet za vra}awe va`i 30 dena od denot
koj e ozna~en na vozniot bilet kako prv den na rok na va`ewe.
Za poedine~ni patuvawa na mladi do napolneti 26 godini
odobrena e povlastica od 50% za site patni~ki vozovi na M@ TRANSPORT
AD-SKOPJE, za 2. tarifna klasa, za neograni~en broj patuvawa, vo odewe
i vo odewe i vra}awe.
Povlasticata se odobruva vrz osnova na:
- va`e~ka legitimacija za mladi koja ja pe~ati i prodava
prevoznikot;
- me|unarodna studentska legitimacija ISIC;
- Evropska mladinska karti~ka.
-Za starosni, invalidski i za semejni penzioneri, kako i za lica
postari od 60 godini, dr`avjani na RM, im se odobruva povlastica od
30% za neograni~en broj patuvawa vo odewe i vo odewe i vra}awe za
1. i 2. tarifna klasa. Povlasticata mo`e da ja koristi i bra~niot
drugar na penzionerot, dokolku patuvaat zaedno. Povlasticata se
koristi vrz osnova na legitimacija za povlasteno patuvawe na
stari lica izdadena od M@ Transport AD-Skopje.
-Za u~ili{ni i za nau~ni ekskurzii na u~enici i na studenti
organizirani od strana na obrazovni, vospitni i op{testveni
organizacii, dokolku vo grupata ima najmalku 6 u~esnici, se odobruva povlastica od 50% od redovnata vozna cena za 2. klasa za
patni~ki i za brz voz.
-Novinarite koi se ~lenovi na Sojuzot na novinarite na
Makedonija dobivaat povlastica od 30%. Povlasticata se koristi
vrz osnova na zaverena legitimacija koja ja izdava Sojuzot na
novinarite na Makedonija.
- Bilet za 10 patuvawa. Biletot za pove}e patuvawa se
odobruva povlastica od 30% od redovnata vozna cena soglasno
Tarifata za prevoz na patnici Del III.
Voznite bileti za 10 patuvawa va`at za eden kalendarski
mesec, za relacija i klasa odredena od strana na patnikot, za
patni~ki voz.
g) Rezervirawe na mesta
Patnikot ima pravo da rezervira sedi{te. Rezerviraweto na
sedi{tata gi vr{at patni~kite blagajni na M@ TRANSPORT AD-SKOPJE za koe
se pla}a nadomestok soglasno Tarifa za prevoz na patnici DEL III.
10
INFORMATIVEN DEL
Potvrda za rezervirano sedi{te mo`e da dobie samo patnik
koj ima kupeno soodveten vozen bilet.
Patnik koj ima rezervacija za sedi{te ili leglo treba da go
zazeme najdocna 15 minuti po trgnuvawe na vozot od stanicata od
koja e kupena rezervacijata, vo sprotivno se smeta deka mestotolegloto ne e rezervirano.
e
d) Vra}awe na iznosot na vozniot bilet
Barawe za vra}awe na voznata cena (razlika) se podnesuva
do patni~kite blagajni na `elezni~kite stanici vo slednive slu~ai:
1) za potpolno neiskoristen vozen bilet, bez ogled na pri~inata,
najdocna do prviot den od rokot na va`ewe na vozniot bilet, do
patni~kata blagajna na otpravnata stanica;
2) za povratni vozni bileti, za neiskoristeno patuvawe vo
vra}awe najdocna do posledniot den na rokot na va`ewe na vozniot
bilet, vo stanicata koja e otpravna stanica vo vra}awe;
3) za delumno neiskoristen vozen bilet (baga`nica) ako patnikot
se otka`e od ponatamo{noto patuvawe, do stanicata vo koja e
prekinato patuvaweto, vedna{ po izleguvaweto od vozot. Povratok na
voznata cena go vr{i patni~kata blagajna koja go zaveruva celosno ili
delumno neiskoristeniot vozen bilet;
4) za koristewe na vtora klasa so vozen bilet od prva klasa
poradi toa {to nemalo slobodni sedi{ta vo prva klasa ili
nemalo vagon od 1. klasa predviden po vozniot red, vo upatnata
stanica vedna{ po izleguvaweto od vozot vrz osnova na zaveren
vozen bilet od strana na vozopridru`niot personal;
5) za koristewe voz od pomal tarifen rang so vozen bilet
od voz so povisok tarifen rang, vo upatnata stanica vedna{ po
izleguvaweto od vozot vrz osnova na zaveren vozen bilet od
strana na vozopridru`niot personal;
6) za delumno neiskoristen zaedni~ki vozen bilet ako patuvale pomal broj patnici od onoj za koj glasi zaedni~kiot vozen bilet;
7) za pretplatni~ki bileti;
8) za patuvawe na pomal broj patnici od onoj za koj glasi
zaedni~kiot vozen bilet za kolektivno patuvawe;
-vo slu~aite 4), 5), 6), 7) i 8) potrebno e pokraj vozniot bilet
zadol`itelno da se prilo`i soodvetna potvrda koja ja izdal
kondukterot vo vozot. Ako stanicata ne raboti vo vreme na
doa|aweto na vozot, baraweto se podnesuva na stanicata najdocna
do sledniot raboten den.
Vo ostanatite slu~ai, za vra}awe na voznata cena potrebno e da
se podnese pismeno barawe do Oddelenieto za Kontrola na prihodi
na M@ Transport AD-Skopje, ul. 3-ta makedonska brigada 66. Kon
baraweto se prilo`uvaat vozniot bilet (zaveren od strana na
11
INFORMATIVEN DEL
odgovorno lice na M@ TRANSPORT AD-SKOPJE) i po potreba, drugi
dokumenti so koi se doka`uva osnovanosta na baraweto.
Blagajnite na patni~kite agencii ne ja vra}aat voznata cena za
celosno ili za delumno neiskoristen vozen bilet, osven za celosno
neiskoristeni vozni bileti kupen istiot den i na istata blagajna.
|) Prevoz na baga`
Ra~niot baga` na patnicite se prevezuva besplatno vo patni~kite vagoni nad i pod sedi{teto koe patnikot go zavzel i koe e
pod negov nadzor. Patnikot koj e bez sedi{te, za prevoz na ra~niot
baga` go sledi upatstvoto od kondukterot.
Patnikot mo`e da go predade na prevoz prekumerniot ra~en
baga` i predmetite {to mu se potrebni po zavr{uvawe na patuvaweto vo slu`ben vagon ako go ima vo sostavot na vozot, a vo sprotivno pla}a prevoznina za prekumerniot ra~en baga`.
Kako baga` se primaat na prevoz predmeti koi se nameneti
zaupotreba na patnikot i koi se spakuvani vo kov~ezi, ko{nici,
torbi, vre}i, kutii i sl. Baga`ot se prima na prevoz vo stanicata
(samo ako se poka`e va`e~ki vozen bilet) najdocna 15 minuti pred
poa|awe na vozot. Prevozninata se pla}a pri predavaweto na baga`ot
na prevoz.
e) Prevoz na `ivi `ivotni
Po pravilo `ivotni ne smeat da se vnesuvaat vo patni~ki
vagoni i vo vagoni za ru~awe. Ako ne e sprotivno na posebnite
propisi, dozvoleno e vnesuvawe vo patni~kite vagoni na:
-mali pripitomeni `ivotni zatvoreni vo kafezi, ko{ari
ili vo drugi pogodni pakuvawa ako mo`at da se smetaat kako
ra~en baga`;
-mali ku~iwa (za malo ku~e se smeta ku~e koe ne e povisoko
od 30 sm) ako ne im pre~at na patnicite i ako mo`at da se dr`at
vo skut.
Ku~iwata koi se prevezuvaat so `eleznica, bez ogled na
goleminata i na na~inot na prevozot, moraat da bidat so narilnik
koj go spre~uva kasnuvaweto, a pogolemite ku~iwa moraat da se
dr`at (da bidat vrzani) so kus sinxir.
Za sekoe ku~e (so isklu~ok na malite) koe se prevezuva vo
patni~ki vagoni, na ime prevoznina se pla}a polovina od
redovnata vozna cena za 2. klasa za patni~ki voz, so toa {to vo
vagonite za spiewe mora da ima u{te i kabina za isklu~itelna
upotreba.
12
INFORMATIVEN DEL
ME\UNARODEN SOOBRA]AJ
a) Pretproda`ba i rok na va`ewe
Me|unarodnite vozni bileti mo`at da se kupat na patni~kite blagajni na M@ TRANSPORT AD-SKOPJE. Voznite bileti se
izdavaat najrano 2 meseci odnapred, smetaj}i od prviot den na
rokot na va`ewe.
Voznite bileti va`at 15 dena (so isklu~oci na nekoi ponudi).
Rokot na va`ewe po~nuva da te~e od datumot koj e odreden od
patnikot i koj treba da bide zapi{an na vozniot bilet od strana
na blagajnata na izdavawe. Prviot den na va`ewe na vozniot
bilet se smeta kako poln den. Patnikot mo`e da go zapo~ne svoeto
patuvaweto na koj bilo den vo rokot na va`ewe na vozniot bilet,
no mora da go zavr{i patuvaweto najdocna so voz koj spored
vozniot red treba da pristigne vo upatnata stanica na posledniot
den od rokot na va`ewe na vozniot bilet, najdocna do 24.00 ~.
b.Prekinuvawe na patuvaweto
Prekinuvawa na patuvawata se dozvoleni vo rokot na va`ewe
na vozniot bilet. Rokot na va`ewe na vozniot bilet ne se prodol`uva so prekinuvaweto na patuvaweto. Patuvaweto mo`e da se prodol`i samo od stanicata na prekinuvaweto ili od nekoja druga stanica
koja se nao|a na u{te neiskoristenata relacija na vozniot bilet.
.%
v) Povlastici
1. Besplato patuvawe im se odobruva na deca pomali od 4
godini, dokolku nekoi me|unarodni prevoznici ne predviduvaat
poinaku. Ovie deca ja koristat povlasticata za dete dokolku se
bara posebno mesto za niv.
2. Deca pomali od 12 godini pla}aat polovina od cenata za vozrasen dokolku nekoi me|unarodni prevoznici ne predviduvaat poinaku.
3. Prevozot na slepi lica se odviva spored redovnite
vozni ceni, dodeka nivnite pridru`nici imaat besplaten prevoz.
Slepoto lice i negoviot pridru`nik moraat da patuvaat vo ist voz
i vo ista klasa. Pridru`nikot na slepoto lice koj patuva odvoeno
se smeta kako patnik bez vozen bilet.
4. Posebni ponudi:
Interrail-www.interrail.net; www.eurailgroup.org
Interrail e ponuda nameneta za site kategorii na patnici. Deca
od 4 do 12 godini i vozrasni mo`at da kupuvaat vozni bileti
Interrail za 1. i 2. Klasa.
13
INFORMATIVEN DEL
Postojat dva vida Interrail ponudi:
1.Interrail Global Pass (vozen bilet za cela Evropa) i
2. Interrail OneCountryPass(vozen bilet za edna dr`ava)
Interrail Global Pass mo`e da se kupi za:
- neprekinato patuvawe vo period od 15 dena, 22 dena ili od 1
mesec i
- patuvawa vo odreden vremenski period (flexi Pass), 5 dena vo
rokod 10 dena ili 10 dena vo rok od 22 dena od va`nosta na vozniot
bilet.
Interrail One Country Pass se izdava za 3, 4, 6 ili za 8 dena vo
tekot na 1 mesec.
Izbraniot broj denovi, patnikot gi koristi po svoj izbor vo
rokot na va`eweto na vozniot bilet (1 mesec).
Imatelite na „Flexi Pass” (Interrail Global Pass za 5 ili za 10
dena i Interrail One Country Pass za 3, 4, 6 ili za 8 dena) mo`at da go
izberat denot na patuvaweto po svoja `elba vo rokot na va`ewe
na vozniot bilet. Patnikot e dol`en vo odredena rubrika da go
vpi{e datumot na patuvaweto.
Imatelot na vozniot bilet Interrail Global Pass ima pravo na
kupuvawe SCIC-NRTvozni bileti so povlastica od 50%, za
relacija od mestoto na `iveewe do pograni~nata stanica na
prugite na M@ so sosednata `eleznica.
Spogodba H@-SET i M@ Transport-H@
Vo soobra}ajot pome|u Makedonija i Hrvatska, cenite
odSCIC-NRTTarifata, se namaleni za 30% vrz osnova na Spogodbata H@-SET. Na vaka namalenite vozni ceni se primenuvaat site
povlastici sporedSCIC-NRTTarifata ili povlastica od 30%
spored Spogodba M@-H@, dokolku drugite povlasticite
spredSCIC-NRTTarifata ne se popovolni.
Spogodba S@-SET i M@ Transport-S@
Vo soobra}ajot pome|u Makedonija i Slovenija, cenite
odSCIC-NRTTarifata se namaleni za 30% vrz osnova na
Spogodbata S@-SET. Na vaka namalenite vozni ceni se primenuvaat
site SCIC-NRT povlastici. Pri kupuvawe na povratni vozni
bileti za pru-gite na S@ se primenuva povlastica od 20%, a za
prugite na H@ i @S 30%.
Spogodba M@ [email protected]@-FPC ([email protected])
Spored ovaa Spogodba `elezni~kite prevoznici gi odobruvaat
slednite povlastici za svoite relacii: FPC 20% i MAV 30% za
tranzitni relacii po Tarifa Istok-Zapad.
14
INFORMATIVEN DEL
Tarifa za Jugoisto~na Evropa SCIC-SET
Tarifata za Jugoisto~na Evropa (SET) se primenuva za
prevoz na patnici so direktni vozni bileti izdadeni od i za
stanicite koi se nao|aat na teritorijata na Bugarija, Grcija, Srbija,
Makedonija, Romanija, Republika Srpska, Crna Gora, Federacija na
Bosna i Hercegovina i na Turcija. Taa vo svojata sodr`ina nudi
poevtin prevoz vo odnos na redovnite me|unarodni vozni ceni za
prevoz na patnici. SET predviduva povlastici vo visina od 50 %za
slednite kategorii patnici: deca od 4 do 12 god. vozrast, vrabotenite
vo nacionalnite `eleznici potpisni~ki na ovaa Tarifa i nivnite
semejstva (osven za mre`ata na Turskite `eleznici).
Tarifata predviduva, isto taka, povlastica od 20% za grupni
patuvawa i za prevoz na patnici vo posebni vozovi i vagoni.
Balkan flexipass
PonudataBalkan flexipasse vozen bilet za neograni~en broj na
patuvawa vo vremetraewe od 5, 7, 10 ili 15 dena i va`i za mre`ite
na balkanskite `eleznici: Makedonija, Bugarija, Grcija, Srbija,
Romanija, Crna Gora, Republika Srpska, Federacija na Bosna i
Hercegovina, Turcija i na pomorskite relacii na ATTICA GROUP.
Va`nosta na vozniot bilet e 1 mesec.
Se izdava za mladi do 26 god.,za deca od 4 do 12 god., za
vozrasni i za seniori.
Pokraj transportnata usluga, vozniot bilet ovozmo`uva
usluga na dopolnitelni turisti~ki ponudi vo zemjite-~lenki na ovaa
ponuda.
Multiratelaren dogovor pome|u `eleznicite na Makedonija,
Srbija, Ungarija, Slova~ka, ^e{ka i na Polska
Pri otpremawe na patnici vo me|unarodniot patni~ki
soobra}aj so vozni bileti za odewe i za vra}awe (povratni) za
prugite na Makedonija, Srbija, Ungarija, Slova~ka, ^e{ka i za
Polska, kako i vo tranzit preku niv se odobruva povlastica od
30% od redovnite vozni ceni na tie `eleznici.Va`nosta na
biletot e 1 (eden) mesec.
Rail plus
Rail pluse tarifna ponuda kaj koja patnikot kupuva karta-legitimacija koja ima rok na va`nost 1 god. i koja vo toj rok na patnikot mu dava
pravo na povlastica od 25% od cenata na vozniot bilet so isklu~ok na
Srbija kade va`i povlastica od 30% od Tarifa SCIC-SET.
City Star
PonudataCity Star e nameneta za poedine~ni patnici, maksimum za 5 vozrasni lica i za 1 dete koi patuvaat zaedno vo odewe i
vo vra}awe (2 deca od 4 do12 god. se smetaat za 1 vozrasen
patnik). Biletite spored ponudata City Star mo`e da se izdavaat za
slednive zemji: Avstrija, Slovenija, Hrvatska, Slova~ka i ^e{ka.
15
INFORMATIVEN DEL
Prviot patnik ja pla}a predvidenata redovna vozna cena, a
sekojsleden patnik koristi povlastica od 50% od voznata cena koj ja
pla}a prviot partnik. Decata od 4 do12 god. koristat povlastica od
75% od vozna cena na prviot patnik. Za Hrvatska va`i ponudata
City Starnameneta za poedine~ni patnici i grupa na patnici
najmnogu do 5 lica. Prviot patnik ja pla}a redovnata cena, sekoj
sleden patnik pla}a 50% od cenata predvidena za prviot patnik.
Deca do 6 godi{na vozrast patuvaat besplatno (dokolku ne se bara
za niv posebno mesto za sedewe).
Va`nosta na biletot City Stare 1 mesec.
Srbija Specijal
Ponudata va`i za poedine~ni povratni patuvawa, za 2.
tarifna klasa, po relaciski ceni za slednive relacii:
Skopje-Belgrad-Skopje i
Skopje-Ni{-Skopje.
Voznite bileti va`at 1 mesec, za patuvawe vo site denovi.
Decata od 4 do12 godini pla}aat 50% od voznata cena za vozrasni
patnici.
Prekinuvawe na patuvaweto e dozvoleno bez ograni~uvawe i
toa vo rokot na va`nosta na vozniot bilet. Zabraneto e vra}awe
na voznata cena za delumno neiskoristeni vozni bileti.
g) Rezervirawe mesta
Patnikot ima pravo da rezervira sedi{te, leglo vo vagon za spiewe
i vo vagon so legla (ku{et). Rezerviraweto na sedi{tata i leglata gi
vr{at patni~kite blagajni na M@ TRANSPORT AD-SKOPJE za koe se pla}a
nadomestok soglasno Tarifa za prevoz na patnici DELIIIi TarifaSCIC-SET.
Potvrda za rezervirano sedi{te ili leglo mo`e da dobie
samo patnik koj ima kupeno soodveten vozen bilet.
Patnik koj ima rezervacija za sedi{te ili leglo treba da go
zazeme najdocna 15 minuti po trgnuvawe na vozot od stanicata od
koja e kupena rezervacijata, vo sprotivno se smeta deka mestotolegloto ne e rezervirano.
e
d) Vra}awe na vozni ceni
Za neiskoristen ili za delumno neiskoristen vozen bilet od
me|unarodniot soobra}aj voznata cena (razlika) se vra}a vrz osnova
na pismeno barawe podneseno od patnikot do Oddelenieto za
kontrola na prihodi na M@ Transport AD-Skopje, ul. 3-ta makedonska brigada 66-1000 Skopje. Kon baraweto treba da se prilo`i
me|unarodniot vozen bilet so kuponskite korici i eventualno drugi
dokumenti so koi se doka`uva osnovot za vra}awe na naplatenata
vozna cena.
So isklu~ok, iznosot na vozniot bilet mo`e da go vrati
blagajnata koja go izdala me|unarodniot vozen bilet, ako patnikot
go vrati vozniot bilet vo istiot mesec vo koj e kupen.
16
INFORMATIVEN DEL
SPISOCI SO BROEVI NA PRUGI
(TABELA-POLIWA)
A
Agino selo
1
B
Bakarno Gumno
Balvan
Bitola
Bogomila
Brailovo
Brvenica
5
4
5
5
5
7
V
Van~o Prke
Vasil Antevski
Veles
Volkovo
Vranovci
4
5
2,3,4,5
6
7
G
Gali~ani
Gevgelija
Gostivar
Gostira`ni
Gradsko
5
3
7
5
3
D
Dame Gruev
Deqadrovci
Demir Kapija
Dlapkin Dol
Dra~evo
Dubrovo
5
1
3
7
2
3
\
\or~e Petrov
6,7
@
@abjani
@elezarnica
@erovjane
5
6
7
Z
Zajas
Zgropolci
7
3
17
Zelenikovo
Zelenikovo Novo
Zletovica
2
2
4
I
Ilinden
1
J
Jazla
Jane Sandanski
Jegunovce
Jegunovce f-ka
4
2
7
7
K
Kadina Reka
Karpo{
Ki~evo
Klisura
Ko~ani
Ko{ul~evi
Kravari
Kremenica
Krivolak
Kukuri~ani
Kumanovo
2
1
7
3
4
4
5
5
3
3
1
L
Lakavica
Lisi~e
Loznani
7
2
5
M
Martolci
Maxari
Miladinovci
Miletkovo
Miravci
5
1
1
3
3
N
Negotino Vardar
Nikola Karev
Novoselani
Novo Selo
Nogaevci
3
5
5
6
3
INFORMATIVEN DEL
O
Oble{evo
Ov~e Pole
Ora{je
Ore{e
Orman
Orce
4
4
7
5
6
4
P
Padali{te
Prdejci
Prevoj
Prilep
P~iwa
7
3
1
5
2
R
Radu{a
Rajko @inzifov
Rataje
Romanovci
7
2
7
1
S
Saraj
Senokos
Skopje
Skopje Sever
Skopje Tovarna
7
5
1,2,6
6
1
18
Slep~e
Smesnica
Smokvica
Smokvica Nova
Sogle
Sokolarci
Stari Grad
Stobi
Strogomi{te
Sulari
5
2
3
3
5
4
5
3
7
7
T
Tabanovci
Tetovo
Teovo
Topolka
To{o Arsov
Trojkrsti
1
7
7
5
4
5
C
Crveni Bregovi
3
^
^a{ka
5
[
[tip
4
INFORMATIVEN DEL
KOMPARATIVNA TABLICA NA VREMENSKI ZONI

AVSTRIJA
^E[KA
BELGIJA
BiH
BUGARIJA
DANSKA
FINSKA
FRANCIJA
GRCIJA
HOLANDIJA
HRVATSKA
IRSKA
ITALIJA
LUKSEMBURG
SRBIJA
Zapadnoevropsko vreme (ZEV)
Srednoevropsko vreme (SEV)
Isto~noevropsko vreme (IEV)
Moskovsko vreme (MV)
Moskovsko vreme +1 ~as (MV+1)
SEV
SEV
SEV
SEV
IEV
SEV
IEV
SEV
IEV
SEV
SEV
ZEV
SEV
SEV
SEV
UNGARIJA
POLSKA
MAKEDONIJA
GERMANIJA
NORVE[KA
PORTUGALIJA
SLOVA^KA
SLOVENIJA
[PANIJA
ROMANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
TURCIJA
RUSIJA
VELIKA BRITANIJA
19
SEV
SEV
SEV
SEV
IEV
ZEV
SEV
SEV
SEV
IEV
SEV
SEV
IEV
MV
ZEV
INFORMATIVEN DEL
20
INFORMATIVEN DEL
PREGLED NA SOSTAVI I NA PERIOD NA SOOBRA]AJ NA
VOZOVITE I DIREKTNITE VAGONI
H 334 HELAS
SOLUN-BELGRAD
F
1
1
F
2
SERIJA
VAGON BROJ
WLAB
Bee61
B
B
A
Bc
Bc
Bc/WLB
DDam
x
2
2
2
2
v
v
x
¦
869
470
471
472
421
420
473
874
375
RELACIJA
Skopje-Belgrad
Solun- Belgrad
Solun- Belgrad
Solun- Belgrad
Solun- Belgrad -Budimpe{ta K. pu.
Solun- Belgrad -Budimpe{ta K. pu.
Solun- Belgrad
Solun- Belgrad
Solun- Belgrad
F. Soobra}a po potreba (fakultativno)
1. Soobra}a vo denovite 6/7 vo period od 13/14.06 do 19/20.09.2015
2. Soobra}a od 06/07.06 do 28/29.09.2015
H 335 HELAS
BELGRAD-SOLUN
F
F
1
1
2
SERIJA
VAGON BROJ
WLAB
Bc/WLB
Bc
Bc
A
B
B
Bee61
DDam
x
x
v
v
2
2
2
2
¦
869
874
473
420
421
472
471
470
375
RELACIJA
Belgrad -Skopje
Belgrad -Solun
Belgrad -Solun
Budimpe{ta K. pu.-Belgrad -Solun
Budimpe{ta K. pu.-Belgrad -Solun
Belgrad -Solun
Belgrad -Solun
Belgrad -Solun
Belgrad -Solun
F. Soobra}a po potreba (fakultativno)
1. Soobra}a vo denovite 5/6 vo period od 12/13.06 do 18/19.09.2015
2. Soobra}a od 05/06.06 do 27/28.09.2015
21
INFORMATIVEN DEL
CB 336
SKOPJE-BELGRAD
SERIJA VAGON BROJ
F
F
B
B
B
Bc
2
2
2
v
RELACIJA
Skopje-Belgrad
Skopje-Belgrad
Skopje-Belgrad
Skopje-Budimpe{ta K. pu.
463
464
865
826
F. Soobra}a po potreba (fakultativno)
CB 337
BELGRAD-SKOPJE
SERIJA VAGON BROJ
F
F
Bc
B
B
B
v
2
2
2
RELACIJA
Budimpe{ta K.-Skopje
Belgrad-Skopje
Belgrad-Skopje
Belgrad-Skopje
826
865
464
463
F. Soobra}a po potreba (fakultativno)
PREGLED NA SOSTAVITE I PERIOD NA SOOBRA]AJ NA
VOZOVITE VO VNATRE[NIOT SOOBRA]AJ
2
k
2
k
k
k
k
2
a
a
a
a
a
2
2
2
k
2
VELES-TABANOVCI
TABANOVCI-GEVGELIJA
TABANOVCI-GEVGELIJA
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
SKOPJE-GEVGELIJA-SKOPJE
GEVGELIJA-SKOPJE
GEVGELIJA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-KO^ANI-SKOPJE
SKOPJE-KI^EVO-SKOPJE
SKOPJE-KI^EVO-SKOPJE
SKOPJE-VELES-SKOPJE
SKOPJE-VELES-SKOPJE
SKOPJE-VELES
600
611
613
2020/2021
2022/2023/2024
631/630
632
634
541/540
641/642
643/644
645/640
651/650
660/661
662/663
2081/2080
2083/2082
2085
22
INFORMATIVEN DEL
ADRESA NA DIREKCIJA NA M@ TRANSPORT AD-SKOPJE
MAKEDONSKI @ELEZNICI TRANSPORT AD
1000 SKOPJE, ul. 3-ta makedonska brigada 66
Telefaks 389 (0)2 3248-720;www.mz-transportad.com.mk
Direktor za Patni~ki soobra}aj Oddelenie za Organizacija -
389 (0)2 3248-707
389 (0)2 3248-732
INFORMATIVNI [email protected] ZA PATNI^KI PREVOZ NA
M@ TRANSPORT AD-SKOPJE
Slu`ba za rezervirawe na legla i sedi{ta:
Slu`bi za informacii:
-`elezni~ka stanica Skopje
389 (0)2 3164-255
-`elezni~ka stanica Kumanovo
389 (0)31 423-310
-`elezni~ka stanica Veles
-`elezni~ka stanica Bitola
-`elezni~ka stanica Prilep
23
INFORMATIVEN DEL
24
INFORMATION SECTION
a.
C O N T E N T
- Instruction for use of the Timetable for Passenger Services ..... 27
- Description of signs..................................................................... 29
- Extract from the General Conditions for transportation of
Passengers ............................................................................... 31
25
INFORMATION SECTION
26
INFORMATION SECTION
INSTRUCTION FOR USE OF THE TIMETABLE FOR
PASSENGER SERVICES M@ TRANSPORT AD SKOPJE
The timetable is divided into three Sections, such as:
a) The INFORMATION SECTION includes all the basic information
regarding the organization and conditions for transportation of passengers,
luggage, seats reservation, sleeping berths and couchettes in direct
trains in domestic and international traffic. The list of stations on MR's
network, beside the name of the station also includes the number of the
respective area where it is located. Herein section on trains composition
shows the periods of operation of the trains and wagons in the domestic
and international traffic.
b) The TIMETABLE OF INTERNATIONAL AND DIRECT TRAINS includes
all direct trains, express, business, fast and trains with special comfort.
For easier and faster orientation in order finding the appropriate field of
interest, it is necessary at first to be reviewed the scheme map which is
made integral part of this section. The numerical sign along the required
relation shows at the same time the regular number of the table ( the
field) where the time table is shown. In front of each table (field) there is a
schematic display of that line section.
c) The TIME TABLE OF ALL THE TRAINS OPERATING IN DOMESTIC
TRAFFIC includes detailed data of all the trains operated by M@ Transport
AD-Skopje. When used, as first a look should be taken at the schematic
map of MR's railway lines which is placed on the rear of the cover page.
In case, it is not known on which relation specific station is located, could
be used the list of stations in Section a) where beside the name of the
station could be found the required number.
Description of the signs used in the timetable could be found on
pages 30 and 31.
All the data related to express, fast and business trains are
printed in bold, while the data related to passenger trains are printed in
regular font. The connections are shown by regular number of the field for
connecting line and in italic font.
The periods of trains and direct cars operation are presented in
the section "Overview of composition and periods of trains and direct cars
operation in the international and domestic traffic"
27
INFORMATION SECTION
INFORMATION SECTION-A SAMPLE OF A TABLE (FIELD) OF THE TIMETABLE
Express, bussnes and fast trains are printed in semi-bold font, over the
top of the train number there is a sign Ex, R or V
Tariff Category of Train
Coach class
Number and name of the line
Train number
Passenger
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
611
J
k
2
B
335
1,2
2021
2
STANICA
S TANI C A
S T AT I O N
1, 4
L
k
PT
TCV/B
PT
1
2
3
5.03
6.40
17.45
5.08
5.13
17.51
6.51
17.56
5.23
18.05
5.35
18.18
600
J
2
B
336
2020
2
2
2
L
k
4
TABANOVCI …………………….
TABANOVCI ..............................
KARPO[ .....................................
KARPO[ ....................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO .................................
ROMANOVCI ................................
ROMANOVCI ..............................
MILADINOVCI ...............................
MILADINOVCI ...........................
PT
TCV/B
PT
5
6
7
7.20
9.02
17.29
7.14
7.09
17.23
8.51
17.18
6.59
17.04
6.43
16.52
1
O
Vertical line denotes that
the train passes through
that station
Explanation of designations i.e
the remarks are included in
the free space of the field
– Departure of the train
from station
Number of the line in the
given section included in
timetable
Explanation on page no. 27
28
INFORMATION SECTION
DESCRIPTION OF SIGNS
Tariff km.
140, 150
EC
IC
TCV
PT
D
Ex
PDC
B
632
m
n
1
o
g
y
3
a
k
¦
6.28
Hbf.
Südbf.
ECU
- Distance-remoteness from station to station in kilometers
(chargeable distance)
- Numbers of terminating lines entering that station
- Euro City train-international tariff with supplement
- Inter City train-international tariff with supplement
- Apply tariff for international traffic
- Special tariff
- International express
- Express
- Special additional price. Tariff category of a train
- Express train
- Passenger train
- Reservation obligatory for entire routing
- Reservation obligatory from departure station
- Additional information on board
- Train arrival in a station
- Buffet in the train unit
- Dining car in a train
- Bordering station with customs inspection services
- Sleeping coach
- Couchette coach
- Night relation in Sleeping coach
- 1-st and 2-nd class coach
- Motor-coach train with limited luggage space
- Electrical Multiple Unit Set
- Transport of accompanied cars in passenger trains
- Transit station (where transfer of passengers to junction
station is organized)
- The train passes through the station (no stop)
- Main station of foreign lines
- South direction station of foreign lines
- Tariff unit in the international railway traffic
29
INFORMATION SECTION
30
INFORMATION SECTION
EXТRACT FROM THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR PASSENGERS TRANSPORTATION
IN DOMESTIC TRAFFIC
a) Advance purchase and validity of tickets
Tickets can be purchased 1 month in advance, counting from the
first day of validity period.
Validity period:
a) For a trip in one direction:
- for a distance up to 100 km.-1 day
- for a distance from 101 km and more-2 days
b) For round trip
- for a distance up to 50 km.-1 day
- for a distance from 51 to 100 km.-2 days
- for 101 km. and more-30 days.
For a distance of up to 100 km., for journeys during Sundays and
State holidays, the tickets shall be valid from Friday (or the day preceding
the holiday) from 01.01 h. to Monday (or the day following the holiday) up
to 24.00 h.
Ticket validity period begins at 00.01 h. on the first day of validity
indicated in the ticket.The journey must be completed at latest with the
train which according to the timetable arrives in the destination station up
to 24.00 h. on the last day of ticket validity period.
The ticket could be purchased at railway station ticket offices of
the M@ Transport AD-Skopje and at travel agencies.
b) Break of Journey
Single journey ticket allows one break of a journey, while the
round trip ticket allows one break for outward journey and a break for
return journey subjected to obligatory validation in the station where the
break of the journey was made.
If validation is not made, the ticket is not valid for journey extension. Nonvalidated round trip ticket at break of an outward journey shall not be
valid only for extension of the outward journey.
The break of the journey does not extend the ticket validity period.
.%
c) Travel Concessions
- MR Transport JSC Skopje grants concessions of approx. 20%
for round trips in their trains.
31
INFORMATION SECTION
- Children younger than 4 years are transported free of charge
under condition that no special seat for them is requested.
- Children from 4 to 12 years of age, as well as younger children
for which a special seat is requested are entitled to concession of 50%
from the regular rate for a 1-st and 2-nd class.
Collective Tours
Groups can use 20% concession for a single journey, as well as for
round trips, if concessed rate is paid for at least 6 adult persons. Two
children are considered as one adult. Members of the group have to
travel together over entire route. Each group has to have e group leader
selected by the trip participants.
The concession is used based on a Notice for collective tour K-16
which is printed and is on sale by the transporter. The notice validity is 30
days from the date of its issuing. The validity of a single journey ticket is
15 days, while the validity of a return ticket is 30 days from the date
indicated on the ticket as a first day of the validity period.
For individual journeys of young people up to turned 26 years, is
granted concession of 50% for all passenger services of MR Transport
-nd
JSC Skopje, for 2 tariff class and unlimited number of outward and
return journeys.
The concession is granted based on:
- valid identity card for young which is printed and on sale by the
transporter,
- international student's identity card ISIC
- international card EURO 26
A concession of 30% is granted to old-age, disabled and family
pensioners, as well as to persons older than 60 who are citizens of the
RM, for unlimited number of outward and return journeys for 1-st and 2nd tariff class. The concession could be also used by the pensioner's spouse
should they travel together. Concession is used based on a card for
concessed traveling of old persons, issued by M@ Transport AD Skopje.
For school and scientific excursions of pupils and students,
organized by educational, breeding and social organizations, in case
when the group is composed of at least 6 participants, a concession of
50% of the regular rate for 2-nd class in passenger and fast trains is
granted.
The journalists who are members of the Association of Јournalist of
Macedonia are granted with concession of 30%. Concession is used
based on validated card issued by the Association of Journalists of
Macedonia.
- 10 journeys’ ticket. For the ticket for multiple journeys is granted a
concession of 30% from the regular rate based on the Tariff on transportation
of Passengers (Section III).
10 journeys’ tickets are valid within one calendar month for certain distance
and class in a passenger train as set by the passenger.
32
INFORMATION SECTION
d) Reservation of Seats
A passenger is entitled to make reservation of a seat.
Reservation of seats is provided by passenger ticket office of M@
Transport and a fare that is to be paid is based on the Tariff on
transportation of Passengers (Section III)
Seat reservation label could be given only to a passenger who had
purchased appropriate train ticket.
A passenger holding a seat or berth reservation label should
occupy the same not later than 15 minutes after departure of the train
from a station where the reservation was purchased, if not, the seat-berth
would be considered as non-reserved.
e
e) Refund of a train ticket amount
A request for refund of a train ticket price (the difference) is
submitted to the train ticket office in a railway station in the following
cases:
1. for completely unused train ticket, regardless of the reasons for
non-use, not later than the first day of ticket validity, to the train ticket
office in the departure station;
2. for round trip tickets, for unused travel in return, not later than
the last day of ticket validity, in a station which is departure station in
return;
3. for partially non-used ticket when the passenger brakes
itsjourney, up to the station where the journey was broken, immediately
after alight from the train. The refund is made by the passenger ticket
office which verifies fully or partially the non-used train ticket;
4. for usage of a 2-nd class with a train ticket for a 1-st class due to
lack of available seats in the 1-st class or absence of a 1-st class coach
foreseen with the timetable, in the destination station immediately after
the alight from the train based on a ticket verified by the train crew;
5. for usage of a train of a lower priority order with a ticket for a
train of a higher priority order, in the departure station immediately after
the alight from the train based on a train ticket verified by the train crew;
6. for partially unused joint train ticket if had traveled a smaller
number of passengers than stated in the joint ticket;
7. for subscribed tickets;
8. for a travel of smaller number of passengers than the one
statedin the joint train ticket for collective tour.;
- in the cases d, e, f, g and h, it is required beside train ticket to be
submitted appropriate certificate issued by the conductor in the train.
33
INFORMATION SECTION
Should the station does not operate at the time of train arrival,
the request should be submitted in the station not later than the next
working day.
As to the other cases, for refund of the train ticket price it is
required submission of written request addressed to the Revenue Control
Department of M@ Transport AD-Skopje, str. "3-ta makedonska brigada,
66. The request is to be accompanied by the train ticket (verified by
responsible authority of M@ Transport), and if required, other documents
justifying the request.
Ticket offices in Travel agencies do not do refund of train ticket price for
full or partially non-used train ticket, except for the fully un-used train
tickets purchased the same day in the same ticket office.
f) Transportation of luggage
Passenger's hand luggage is transported free of charge in the
coaches and above and under the passenger's seat which is under his
attention. A passenger without a seat will follow the instructions provided
by the conductor when it comes to transportation of its luggage.
A passenger can hand over for transportation the excessive hand
luggage and the items required following the end of the journey to the
service wagon if it is included in the train composition, in opposite, it shall
pay carriage rate for the excessive hand luggage.
As luggage are accepted items intended to passenger's use,
packed in suitcases, boxes, baskets, sacks, bags etc. The luggage is
accepted for transportation in the station (only upon presentation of a valid
ticket), at latest 15 minutes prior to train departure. The carriage rate is
paid at luggage hand over for transportation.
g) Transport of live stock
By rule, animals are not allowed in passenger coaches and buffet
cars. If it is not contrary to the special regulations, in the passenger
coaches it is allowed to be brought in:
- small domesticated animals closed in cages, baskets or other
suitable for traveling and likely to be called hand luggage;
- small dogs (small dog is considered a dog not higher than 30 cm.) if
the other passengers don't mind and if it could be held in a lap.
Dogs transported by rail, regardless of its size and manner of
transportation, must be wearing a collar which prevents from biting, while
bigger dogs must be hold up (be tied) on a short chain.
For each dog (except for the small ones) transported in a passenger
coach, is to be paid a carriage rate in a amount which is half of the regular train
price for 2-nd class in a passenger train, provided that in the sleeping car has
to be provided additional compartment for exceptional use.
34
INFORMATION SECTION
INTERNATIONAL TRAFFIC
a. Advance purchase of tickets and validity date
International train tickets could be purchased on passenger booking
offices of MR Transport AD-Skopje and also in the booking offices of
travel agencies. Train tickets are issued at least 2 months in advance,
counting from the first day of ticket validity.
The train tickets are valid 15 days (with exception of some offers).
Validity date starts on the date defined by the passenger and
entered in the ticket by the issuing booking office. The first day of validity
of the train ticket is considered as full day. A passenger may commence
its journey any day within the validity period of the ticket, but it has to
terminate its journey at latest by a train which according to the timetable
is to arrive in the destination station on the last day of the validity period
stated in the train ticket, and not later that by 24.00 h.
b. Brake of Journey
Brake of journey is allowed within the train ticket validity period.
The train ticket validity period is not extended by brake of a journey. The
journey could be continued only from the station where it was broken or
from some other station located on the relation for which the train ticket is
still non-used.
.% c.1. Offers
Free of charge traveling is approved to children younger than 4
years of age, unless otherwise stipulated by some international carriers.
These children shall be entitled to a discount for children if a special seat
is required for them.
2. Children younger than 12 years of age shall pay half of the price for
adults unless otherwise stipulated by some international carriers.
3. Transportation of blind persons is conducted according to
regular prices, while their escorts are granted free ride. Blind person and its
escort have to travel in a same train and class. An escort to a blind
person traveling alone is considered as a passenger without train ticket.
4. Special offers:
Interrail-www.interrail.net; www.eurailgroup.org
Interrail is an offer intended to all categories of passengers.
Children from (4 to 12 years of age) and adults could purchase train
tickets Interrail for 1-st and 2-nd class.
There are two types of Interrail offer:
1. Interrail Global Pass (train ticket for entire Europe) and
2. Interrail One Country Pass (train ticket for one country)
35
INFORMATION SECTION
Interrail Global Pass could be purchased for:
- continuing traveling for a period of 15, 22 days or 1 month, and
traveling in a specific period of time (Flexi Pass), 5 days within 10 days or
10 days within 22 days of train ticket validity.
Interrail One Country Pass is issued for 3, 4, 6 or 8 days
within1month period.
The selected number of days is used by passenger's choice within
the validity period of the ticket (1 month).
Holders of "Flexi Pass" (Interrail Global Pass for 5 or for 10 days
and Interrail One Country Pass for 3, 4, 6 or for 8 days) may choose the
day of traveling by its wish within the ticket validity period. A passenger is
obligated, in a specific column, to enter the traveling date.
A holder of the Interrail Global Pass is entitled to purchase SCICNRT train tickets with concession of 50%, for relation from its place of
residence to the bordering station of MR's lines with the neighboring country.
Agreement H@[email protected]@
In the traffic between Macedonia and Croatia, the fares of the
SCIC NRT Tariff are reduced for 30% based on the H@-SET Agreement.
On this reduced prices are applied all SCIS NRT concessions of 30%
based on the M@-H@ Agreement, unless the other concessions under SCIC
Tariff are not more favorable.
AgreementS@-SETand M@-Transport-S@
In the traffic between Macedonia and Slovenia, the SCIC NRT
Tariff are reduced for 30% based on S@-SET Agreement. On this reduced
prices are applied all SCIS NRT concessions. At purchase of round trip
ticket, [email protected] is applied concession of 20%, and for [email protected]@Slines
concession of 30%.
Agreement M@Transport-@S-MAVMAV-U@-FPC ([email protected])
According to this Agreement the railway enterprises approve the
following discounts for their respective relations FPC 20%and MAV-30%
for transiting their lines, at prices as included in the tariff East-West.
Tariff for South East Europe SCIC-SET
South East Europe Tariff (SET) is applied to transportation of passengers
and luggage by direct train tickets issued by and to stations located at the
territory of Bulgaria, Greece, Serbia, Macedonia, Romania, Serbska
Republica, Monte Negro, Federation of B&H and Turkey. This tariff offers
cheaper transportation in regard to the regular international train fares for
transportation of passengers. SET stipulates concession to a level of
50% for the categories of passengers such as: children from 4 to 12
years of age, employees of national railways, signatories of this tariff and
36
INFORMATION SECTION
their families (except for the Turkish Railways network).The Tariff also
stipulates a concession of 20% for group toursand transportation of
passengers in special trains and wagons.
Balkan Flexi pass
The offer Balkan Flexi pass is a train ticket for unlimited number of
journeys in duration of 5, 7, 10 or 15 days and applies on the networks of
the Balkan Railways such as: Macedonia, Bulgaria, Greece, Serbia,
Romania, Monte Negro , Republica Srbska, Federation of B&H, Turkey
and maritime lines of ATTICA GROUP. The validity of ticket under the
offer is 1 month.
The ticket is issued to young people up to 26 year of age, children
from 4-12 years of age, adults and senior persons.
Beside transportation services, the train ticket under this offer
enables usage of services of additional tourist offers in the countriesmembers of this offer.
Multi-lateral agreement between the Railways of Macedonia,
Serbia, Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland
For the transportation of passengers in the international passenger
traffic with train tickets for onward and return journeys (round trips) for the
lines of Macedonia, Serbia, Hungary, Slovakia, Czech Republic and
Poland as well as for the transit through the same is approved a
concession of 30% of the regular carriage rate of the respective railways.The
validity of ticket is 1 (one) month.
Rail Plus
Rail Plusis a Tariff offer where a passenger purchase ticket-card
with validity period of 1 year. Within this 1 year, a passenger is entitled to
concession of 25% of the train ticket price excluding Serbia where a
concession of 30% is applied.
City Star
City Star offer is intended to individual passengers, maximum of 5
adults and 1 child who travel together in both directions (2 children of 4 to
12 years are considered for 1 adult passenger). Tickets under the City
Star offer are issued for the following countries: Austria, Slovenia,
Croatia, Slovakia and Czech Republic.
The first passenger pays the stipulated regular fare, and each next
passenger benefits concession of 50% of the fare paid by the first
passenger. In Croatia, the City Star offer applies to individual passengers
and a group of passengers composed of up to 5 persons. The first
passenger pays the regular fare and each next passenger pays 50% of
the fare stipulated for the first passenger. Children of up to 6 years of age
shall travel free of charge (if no special seat is required)
City Star ticket has 1 month validity period.
37
INFORMATION SECTION
Serbia Special
The offer applies to individual round trips, for 2-nd tariff class. With
on route fares for the following relations:
Skopje-Beograd-Skopje, and
Skopje-Nis-Skopje
Validity period of the ticket is 1 month for travelling in every day of the week.
Children from 4 to 12 years age shall pay 50% of the adults fare.
Break of the journeys is allowed without limitations within the validity period.
Ticket price compensation for partially used tickets isn’t permitted.
d) Seats reservation
A passenger has a right to reserve a seat, a bed in a sleeping car
and in a couchette. The reservation of seats and beds is made by
passenger cashier desks of M@ Transport AD Skopje and it is charged in
accordance with the Tariff for passenger transport, Section II and Tariff
SCIC-SET.
A receipt for booked seat or bed may be given only to a passenger
who has purchased appropriate train ticket.
A passenger who is in possession of reservation for a seat or a
bed is to occupy the same not later than 15 minutes after departure of the
train from the station where the reservation was purchased, otherwise, it
will be considered that the seat-bed was not reserved.
e
e) Refund of the train ticket price
For unused or partially unused train ticket in the international
traffic, the train ticket cost is refunded based on written request submitted
by the passenger to the Revenue Control department of MZ Transport
AD-Skopje, str. 3-ta Makedonska Brigada, 66, 1000 Skopje. To the
refund application is to be attached the train ticket together with the cover
and, as appropriate, other documents which would prove the basis for
the requested refund.
Exceptionally ,the train ticket amount could be refunded by the
cashier desk which had issued the international train ticket, if the
passenger returns the train ticket within the same month of the purchase.
38
INFORMATION SECTION
LIST WITH NUMBERS OF THE LINES
(TABLE-SECTIONS)
A
Agino selo
B
Bakarno Gumno
Balvan
Bitola
Bogomila
Brailovo
Brvenica
V
Van~o Prke
Vasil Antevski
Veles
Volkovo
Vranovci
1
5
4
5
5
5
7
4
5
2,3,4,5
6
7
G
Gali~ani
Gevgelija
Gostivar
Gostira`ni
Gradsko
5
3
7
5
3
D
Dame Gruev
Deljadrovci
Demir Kapija
Dlapkin Dol
Dra~evo
Dubrovo
5
1
3
7
2
3
\
\or~e Petrov
6,7
@
@abjani
@elezarnica
@erovjane
5
6
7
39
Z
Zajas
Zgropolci
Zelenikovo
Zelenikovo Novo
Zletovica
7
3
2
2
4
I
Ilinden
1
J
Jazla
Jane Sandanski
Jegunovce
Jegunovce f-ka
4
2
7
7
K
Kadina Reka
Karpo{
Ki~evo
Klisura
Ko~ani
Ko{ul~evi
Kravari
Kremenica
Krivolak
Kukuri~ani
Kumanovo
2
1
7
3
4
4
5
5
3
3
1
L
Lakavica
Lisi~e
Loznani
7
2
5
M
Martolci
Mad`ari
Miladinovci
Miletkovo
5
1
1
3
INFORMATION SECTION
Miravci
3
N
Negotino Vardar
Nikola Karev
Novoselani
Novo Selo
Nogaevci
3
5
5
6
3
O
Oble{evo
Ov~e Pole
Ora{je
Ore{e
Orman
Orce
4
4
7
5
6
4
P
Padali{te
Prdejci
Prevoj
Prilep
P~inja
7
3
1
5
2
R
Radu{a
Rajko @inzifov
Rataje
Romanovci
7
2
7
1
S
Saraj
Senokos
Skopje
Skopje Sever
Skopje Tovarna
Slep~e
Smesnica
Smokvica
Smokvica Nova
Sogle
Sokolarci
Stari Grad
Stobi
Strogomi{te
Sulari
40
7
5
1,2,6
6
1
5
2
3
3
5
4
5
3
7
7
T
Tabanovci
Tetovo
Teovo
Topolka
To{o Arsov
Trojkrsti
1
7
5
5
4
5
C
Crveni Bregovi
3
^
^a{ka
5
[
[tip
4
INFORMATION SECTION
COMPARATIVE TIME ZONE TABLE

AUSTRIA
CZECH R.
BELGIUM
B&H
BULGARIA
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GREECE
HOLLAND
CROATIA
IRELAND
ITALY
LUXEMBURG
SERBIA
Western European Time (WET)
Middle European Time(MET)
East European Time (EET)
Moscow Time (MT)
Moscow Time +1 hour (MT+1)
MET
MET
MET
MET
EET
MET
EET
MET
EET
MET
MET
WET
MET
MET
MET
HUNGARY
POLAND
MACEDONIA
GERMANY
NORWAY
PORTUGAL
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
ROMANIA
SWISSERLANS
SWEDEN
TURKEY
RUSSIA
GREAT BRITAIN
41
MET
MET
MET
MET
EET
WET
MET
MET
MET
EET
MET
MET
EET
MT
WET
INFORMATION SECTION
SUMMARY OF COMPOSITION AND TIME OF OPERATION
OF THE TRAINS AND DIRECT CARS
H 334 HELLAS
SKOPJE-BEOGRAD
SERIES COACH No.
F
1
1
F
2
WLAB
Bee61
B
B
A
Bc
Bc
Bc/WLB
DDam
x
2
2
2
2
v
v
x
¦
869
470
471
472
421
420
473
874
375
RELATION
Skopje-Beograd
Thessaloniki-Beograd
Thessaloniki-Beograd
Thessaloniki-Beograd
Thessaloniki-Beograd-Budapest K. pu.
Thessaloniki-Beograd-Budapest K. pu.
Thessaloniki-Beograd
Thessaloniki-Beograd
Thessaloniki-Beograd
F. Service fas-required
1. Operates in the days 6/7, in the period from 13/14.06 to 19/20.09.2015
2. Operates from 06/07.06 to 28/29.09.2015
H 335 HELLAS
BEOGRAD-SKOPJE
SERIES COACH No.
F
F
1
1
2
WLAB
Bc/WLB
Bc
Bc
A
B
B
Bee61
DDam
x
x
v
v
2
2
2
2
¦
869
874
473
420
421
472
471
470
375
RELATION
Beograd-Skopje
Beograd-Thessaloniki
Beograd-Thessaloniki
Budapest K. pu.-Beograd-Thessaloniki
Budapest K. pu.-Beograd-Thessaloniki
Beograd-Thessaloniki
Beograd-Thessaloniki
Beograd-Thessaloniki
Beograd-Thessaloniki
F. Service as-required
1. Operates in the days 5/6, in the period from 12/13.06 to 18/19.09.2015
2. Operates from 05/06.06 to 27/28.09.2015
42
INFORMATION SECTION
CB 336
SKOPJE-BEOGRAD
SERIES
B
B
F
B
F
Bc
F. Service as-required
COACH No.
RELATION
2
2
2
v
Skopje-Beograd
Skopje-Beograd
Skopje-Beograd
Skopje-Budapest K. pu.
463
464
865
826
CB 337
BEOGRAD-SKOPJE
SERIES
F
F
Bc
B
B
B
F. Service as-required
COACH No.
v
2
2
2
RELATION
826
865
464
463
Budapest K. pu.-Skopje
Beograd-Skopje
Beograd-Skopje
Beograd-Skopje
SUMMARY OF COMPOSITIONS AND PERIODS OF OPERATION
OF THE TRAINS IN THE DOMESTIC TRAFFIC
2
k
2
k
k
k
2
a
a
a
a
a
2
2
2
k
2
600
611
613
2020/2021
2022/2023/2024
631/630
634
541/540
641/642
643/644
645/640
651/650
660/661
662/663
2081/2080
2083/2082
2085
VELES-TABANOVCI
TABANOVCI-GEVGELIJA
TABANOVCI-GEVGELIJA
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
SKOPJE-GEVGELIJA-SKOPJE
GEVGELIJA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
SKOPJE-KO^ANI-SKOPJE
SKOPJE-KI^EVO-SKOPJE
SKOPJE- KI^EVO–SKOPJE
SKOPJE-VELES-SKOPJE
SKOPJE-VELES-SKOPJE
SKOPJE-VELES
43
INFORMATION SECTION
Address of the Directorate - MZ TRANSPORT AD-Skopje
MAKEDONSKI @ELEZNICI TRANSPORT AD 1000 SKOPJE,
str.3-ta Makedonska Brigada 66
Fax No. 389 (0)2 3248-719;
www.mz-transportad.com.mk
Director of Passenger Traffic Organization Department -
389 (0)2 3248-707
389 (0)2 3248-732
INFORMATION SERVICES FOR PASSENGER TRANSPORT
M@ TRANSPORT ADAD-SKOPJE
Seats and beds Booking Service:
Information Service:
- Train Station Skopje
- Train Station Kumanovo
389 (0)2 3164-255
389 (0)31 423-310
44
INFORMATION SECTION
b.
VOZEN RED VO ME\UNARODNIOT SOOBRA]AJ
TIMETABLE FOR INTERNATIONAL TRAFFIC
A. Macedonia-Slovenia-Germany-Netherland-France .............
2
B. Macedonia-Slovenia-Italy-Austria-Switzerland .....................
4
C. Macedonia-Serbia-Hungary-Slovakia-Szech Republic-Poland
Ukraine-Russia-Austria ......................................................
6
D. Macedonia-Croatia-Bosnia & Herzegovina ..........................
8
E. Macedonia-Serbia-Montenegro .............................................
10
F. Macedonia-Serbia-Romania-Bulgaria-Türkey ......................
12
G. Macedonia-Greece ............................................................
14
H. Macedonia-Kosovo ................................................................ 15
1
45
[id
Skopje
Beograd
Dobava
Zagreb
Salzburg
Jesenice
Ljubljana
Villach
München
Hanover
Frankfurt
Stutgart
Bruxelles
Mannheim
London
A
Ni{
Dover
Paris
Amsterdam
London
A. MAKEDONIJA-SLOVENIJA-GERMANIJA-HOLANDIJA-FRANCIJA
A. MACEDONIA-SLOVENIA-GERMANY-NETHERLAND-FRANCE
“HELLAS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
H
CB
334
336
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
3
2
1,2
2
1
2
22.14
8.20
22.44
22.45
22.54
23.24
0.10
3.08
3.22
7.42
B 414
11.03
13.56
14.04
14.42
18.11
8.50
8.51
9.00
9.24
10.05
13.19
13.30
18.22
Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
CB
H
337
335
3
2
1,2
3
4
5
6
7
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO ................................
TABANOVCI ..............................
TABANOVCI ………………..……
PRE[EVO …………………………
NI[ ………………………………....
NI[ …………………………………
BEOGRAD ………………………..
B 410
21.30
0.26
0.34
1.05
4.28
BEOGRAD ………………………..
[ID …………………………………
TOVARNIK ………………………..
VINKOVCI …………………………
ZAGREB GL. KOL. ……………….
9
10
11
12
13
14
17.20
4.25
16.50
16.49
16.40
16.10
16.00
12.10
11.57
7.45
B 415
17.32
15.44
15.13
14.55
11.05
3.55
3.54
3.45
3.10
3.00
23.18
23.01
18.50
B 411
5.52
4.10
3.38
3.20
23.48
15
INFORMATION SECTION
1
B
2
B
414
18.37
19.26
20.06
21.10
22.05
22.43
23.16
0.57
P
9576
6.25
3
4
D
D
410
4.50
4.45
6.29
7.21
212
6.50
7.38
8.18
9.22
10.17
10.58
11.16
12.50
14.00
15.41
498
21.20
22.07
22.48
23.55
0.50
1.31
1.46
3.20
4.28
6.10
C
C
C
3
I
722
124
592
9.45
16.28
14.36 15.14
I
I
I
17.27
5
6
7
8
9
10
D
P

C
C
620
120
MÜNCHEN HBF. ……………….......
15.54
20.49 21.13 DÜSSELDORF HBF. ……………......
8.55
P
G
C
1093
23.29
125
I
10.16
I
12.35
20.16
I
22.35

HANNOVER HBF. ……………..........
I
23.27 AMSTERDAM CENTRAAL. ………..
STUTTGART HBF. ………………
STRZABOURG. …………………
MANNHEIM HBF. ………………..
PARIS EST ……………………….
13
D
9577

I
I
18.47 18.55
12
113
415
499
20.53 10.45 8.37
20.21 10.13 8.05
19.27 9.17 7.12
18.35 8.25 6.20
17.40 7.15 5.05
16.53 6.25 4.15
16.43 6.05 3.51
15.11 4.27 2.26
14.12
1.34
12.18
23.36 ZAGREB GL. KOL. ……………..
DOBOVA ………………………....
ZIDANI MOST ……………………
LjUBLjANA ………………………..
JESENICE ………………………..
VILLACH ………………………….
VILLACH ………………………….
SCHWARZACH-ST. VEIT ………
SALZBURG ……………………….
MÜNCHEN HBF. ………………..
9570
11
B
I
G
14
B
15
411
23.30
22.58
22.02
21.05
P
723 9575
20.05 21.36
14.46 15.21
I
12.35
I
I
I
21.05 21.12
19.22
19.47
I
17.25
17.47
I
15.25
A
INFORMATION SECTION
Ni{
[id
Zagreb
Zidani
Most
B
Zürich
Villach
Geneve
Venezia M.
Verona
Skopje
Ljubljana Villa
Dobava
Opicina
Bologna
Maribor
Centrale
Wien
Beograd
Milano
Roma
B. MAKEDONIJA-SLOVENIJA-ITALIJA-AVSTRIJA-[VAJCARIJA
MACEDONIA-SLOVENIA-ITALY-AUSTRIA-SWITTZERLAND
“HELLAS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
H
CB
334
336
1,2
2
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
3
4
1
2
22.14
8.20
22.44
22.45
22.54
23.24
0.10
3.08
3.22
7.42
B 414
11.03
13.56
14.04
14.42
18.11
8.50
8.51
9.00
9.24
10.05
13.19
13.30
18.22
B 410
21.30
0.26
0.34
1.05
4.28
Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
3
4
5
6
7
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO ................................
TABANOVCI ..............................
TABANOVCI ………………………
PRE[EVO …………………………
NI[ ………………………………....
NI[ …………………………………
BEOGRAD ………………………..
BEOGRAD ………………………..
[ID …………………………………
TOVARNIK ………………………..
VINKOVCI …………………………
ZAGREB GL. KOL. ……………….
H
CB
335
337
3
9
10
1,2
2
11
12
13
17.20
4.25
16.50
16.49
16.40
16.10
16.00
12.10
11.57
7.45
B 415
17.32
15.44
15.13
14.55
11.05
3.55
3.54
3.45
3.10
3.00
23.18
23.01
18.50
B 411
5.52
4.10
3.38
3.20
23.48
14
15
INFORMATION SECTION
1
2
B 414 B 410
18.37
19.26
20.06
21.10
22.05
I
22.43
23.16
2.32
7.38
9.20
4.50
4.45
6.29
7.21
3
D498
21.20
22.07
22.48
23.38
C712 C518
5
 9.32
10.34
11.42
12.16
B 414 D235
21.10
22.43 0.03
3.11
10.04
I
I
12.43
D 480
5.52
6.40
9.12
I
5.08
6.25
9.22
4
5
6
7
8
C150
16.00
17.23
18.19
19.25
21.56
9
10
B151
ZAGREB GL. KOL. ……………..
DOBOVA ………………………....
ZIDANI MOST ……………………
LjUBLjANA ………………………..
CELjE …………………………….
MARIBOR ………………………..
GRAZ HBF. ………………………
WIEN MEIDLING. ……………….
JESENICE ………………………..
ROSENBACH …………………….
VILLACH ………………………….
VILLACH ..................................
SCHWARZACH-ST. VEIT ………
FELDKIRCH ……………………….
14.08
12.45
11.50
10.38
08.03
ZÜRICH HBF ……………………...
C729
ZÜRICH HBF ……………………...
BERN ……………………...............
LAUSANNE …………………….....
GENEVE ……………………..........
19.28
18.32
17.20
16.45
D 481
LjUBlJANA ……………………….
VILLACH ………………….........
VENEZIA MESTRE ……………..
VENEZIA MESTRE ……………..
VERONA ………………………….
MILANO CENTRALE …………..
PADOVA …………………………
BOLOGNA C. ……………………
FIRENZA S.M.N. ………………..
ROMA TERMINI ………………..
11
12
B 415
13
B 411
10.45
10.13
9.17
7.31
23.30
22.58
22.02
21.05
14
15
7.15
I
6.25
6.05
4.27
22.42
C731 20.40
20.28
19.32
18.20
17.45
D234
8.11
4.14 6.25
1.20
0.53
23.25
21.08
I
23.20
22.14
19.04
B
INFORMATION SECTION
Wiena
Kelebia
C
Beograd
Szolnok
Skopje
Ni{
Subotica
Moskva
Budapest
Chop
Kiev
Breclav
Bratislava
Praha
Brno
Petrovice u K.
Warszawa
Katowice
C. MAKEDONIJA-SRBIJA-UNGARIJA-SLOVA^KA-^E[KA-POLSKA-UKRAINA-RUSIJA-AVSTRIJA
C. MACEDONIA-SERBIA-HUNGARY-SLOVAKIA-CZECH-POLAND-UKRAINE-RUSSIA-AUSTRIA
“HELLAS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
H
CB
6
334
336
1,2
2
1
2
22.14
8.20
22.44
22.45
22.54
23.24
0.10
3.08
3.22
7.42
8.50
8.51
9.00
9.24
10.05
13.19
13.30
18.22
B
B
1044
Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
3
342
11.15.
12.52
10.04 15.57
11.13 16.46
14.44 19.54
H
CB
335
337
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
3
1,2
2
3
B
4
5
6
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO ................................
TABANOVCI ..............................
TABANOVCI ………………………
PRE[EVO …………………………
NI[ ………………………………....
NI[ …………………………………
BEOGRAD ………………………..
B
340
344
21.48 7.17
23.20 9.04
2.16 11.52
3.03 12.46
5.46 16.09
BEOGRAD ………………………..
NOVI SAD …………………………
SUBOTICA ………………………..
KELEBIA …………………………..
BUDAPEST KEL. PU ……………
9
10
11
12
13
17.20
4.25
16.50
16.49
16.40
16.10
16.00
12.10
11.57
7.45
3.55
3.54
3.45
3.10
3.00
23.18
23.01
18.50
14
B
B
B
341
343
1045
6.32
5.00
2.30
1.40
22.25
18.02
16.33
14.13
13.36
10.05
B
345
20.13
18.42
17.29 16.18
17.15 15.39
13.15 11.47
INFORMATION SECTION
1
2
B
R
3
4
5
6
7
8
9
10
B
272
406
15.25
18.10
19.07 0.13
I
19.41
I
22.18
1.56
3.40
4.37
7.20
130
7.25
10.10
13.01
13.38
14.30
18.08
H 16
18.40
4.15
20.43
7
9.36
12
13
R
B
131
407
20.35
17.53
16.57 3.56
I
I
15.01 2.13
I
I
14.23 1.03
13.28 00.10
10.07 21.13
BUDAPEST KEL. PU ……………
BRATISLAVA HLAVNA …………
BRECLAV …………………………
BRNO HLAVNI …………………...
PRAHA HLAVNA …………………
OSTRAVA HLAVNI ………………
PETROVICE ……………………..
ZEBRZYDOWICE ……………….
KATOWICE ……………………….
WARSZAWA CENTRALNA …….
11.07
11
B
273
12.35
9.53
8.59
8.21
5.42
H
B
RJ
RJ
162
6.05
8.45
60
7.10
9.48
16.10
19.12
EN
MOSKVA KIEVSKAYA …………..
462
21.00 BUDAPEST KEL. PU ……………
23.35 WIENA WEST Bf. ………………..
15
15
11.15
5.40
11.03
BUDAPEST KEL. PU. ……………
CHOP ………………………………
KIEV ………………………………..
344
14
RJ
41
9.49
7.12
RJ
RJ
165
67
20.49 21.54
18.12 19.12
23.30
B
345
11.46
8.48
C
INFORMATION SECTION
Ni{
Skopje
[id
Beograd
Pula
Strizivojna
Vrpolje
D
Rijeka
Knin
Split
Zagreb
Zadar
Plo~e
Banja Luka
Doboj
Sarajevo
D. MAKEDONIJA-HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA
D. MACEDONIA-CROATIA-BOSNIA & HERZEGOVINA
“HELLAS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
8
H
CB
334
336
1,2
2
1
2
22.14
8.20
22.44
22.45
22.54
23.24
0.10
3.08
3.22
7.42
B 414
11.03
13.56
14.04
14.42
18.11
8.50
8.51
9.00
9.24
10.05
13.19
13.30
18.22
B 410
21.30
0.26
0.34
1.05
4.28
Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
3
3
4
5
6
7
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO ................................
TABANOVCI ..............................
TABANOVCI ………………………
PRE[EVO …………………………
NI[ ………………………………....
NI[ …………………………………
BEOGRAD ………………………..
BEOGRAD ………………………..
[ID …………………………………
TOVARNIK ………………………..
VINKOVCI …………………………
ZAGREB GL. KOL. ……………….
H
CB
335
337
3
9
10
1,2
2
11
12
13
17.20
4.25
16.50
16.49
16.40
16.10
16.00
12.10
11.57
7.45
B 415
17.32
15.44
15.13
14.55
11.05
3.55
3.54
3.45
3.10
3.00
23.18
23.01
18.50
B 411
5.52
4.10
3.38
3.20
23.48
14
15
INFORMATION SECTION
1
2
3
4
5
6
7
8
B 397
B 391
9
10
12
13
B 415
11.03
9.18
13.42
15.22
ZAGREB GL. KOL. ……………….
BANjA LUKA ……………………...
DOBOJ ……………………….......
19.49
15.31
13.48
18.17
SARAJEVO ……………………….
10.43 B 390
SARAJEVO ……………………….
MOSTAR ………………………….
^APLjINA …………………………
METKOVI] ………………………
PLO^E ……………………………
21.13
18.38
18.01
17.39
17.06
6.51
9.27
10.18
10.40
10.58
11
B 396
9
A
A
B
A
A
B
521
7.34
8.11
I
10.31
11.54
12.52
13.38
523
15.20
15.55
I
18.12
19.23
20.23
21.18
15801
0.30
I
2.10
I
6.25
7.20
8.24
B 700
6.30
7.10
8.09
10.10
520
14.30
13.54
I
11.38
10.05
9.18
8.30
B1601
3.28
I
1.40
23.10
522
20.49
20.12
I
17.34
16.11
15.23
14.35
B 703
9.31
8.50
7.52
5.45
15801
3.10
I
1.40
I
21.21
19.55
18.50
ZAGREB GL. KOL. ……………..
KARLOVAC ………………………
OGULIN ………………………….
GOSPI] ………………………….
KNIN ………………………………
PERKOVI] ………………………
SPLIT ……………………………..
B702 B1600
17.05 1.01
17.46
I
18.40 2.00
20.39 5.30
ZAGREB GL. KOL. ……………..
KARLOVAC ………………………
OGULIN ………………………….
RIJEKA ……………………………
14
15
B 701
20.57
20.18
19.21
17.15
D
INFORMATION SECTION
Tabanovci
Ni{
Stal
E
Po`ega
Bar
Novi Sad
Subotica
Skopje
Pre{evo
Lapovo
Beograd
E. MAKEDONIJA-SRBIJA-CRNA GORA
E. MACEDONIA-SERBIA-MONTENEGRO
“HELLAS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
10
H
CB
334
336
1,2
2
1
2
22.14
8.20
22.44
22.45
22.54
23.24
0.10
1.00
2.25
3.22
4.26
5.15
5.36
5.59
6.31
I
7.42
8.50
8.51
9.00
9.24
10.05
10.57
12.33
13.30
14.34
15.23
15.44
16.06
I
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
3
18.22
Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
CB
H
337
335
3
1,2
2
4
5
6
7
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO ................................
TABANOVCI ..............................
TABANOVCI ………………………
PRE[EVO …………………………
VRANjE …………………………….
LESKOVAC ………………………..
NI[ ………………………………....
STALA] ……………………………
JAGODINA ………………………..
LAPOVO …………………………..
VELIKA PLANA …………………..
MLADENOVAC …………………..
MALA KRSNA …………………….
BEOGRAD ………………………..
9
10
11
12
13
14
17.20
4.25
16.50
16.49
16.40
16.10
16.00
14.39
13.03
12.10
10.53
10.04
9.44
9.27
8.55
I
7.45
3.55
3.54
3.45
3.10
3.00
1.34
0.03
23.18
21.57
21.08
20.48
20.31
20.00
I
18.50
INFORMATION SECTION
1
2
3
4
5
6
7
B340
21.48
22.27
22.36
23.20
0.06
0.46
1.38
11
B431
9.10
11.03
12.29
13.00
15.34
17.20
19.30
20.19
20.31
B433
20.10
22.03
23.29
0.01
2.58
4.20
6.33
7.26
7.38
8
BEOGRAD ………………………..
STARA PAZOVA …………………
IN\IJA ………………………..........
NOVI SAD ……………………........
VRBAS …………………….............
BA^KA TOPOLA …………………
SUBOTICA ………………………..
BEOGRAD ………………………..
VALjEVO …………………
[email protected] ………………………..........
[email protected] ……………………........
PRIJEPOLjE TERETNA ………...
BJELO POLjE ……………………
PODGORICA …………………….
SUTOMORE ……………………..
BAR ……………………………..
9
10
11
12
13
14
15
B341
6.32
5.49
5.39
4.52
4.01
3.22
2.30
B430
19.58
18.10
16.44
16.21
13.55
12.30
10.00
9.16
9.00
B432
6.04
4.14
2.48
2.26
0.01
22.40
20.05
19.15
19.00
E
INFORMATION SECTION
Bucurest
Beograd
F
Vr{ac Timisoara
Pre{evo
Pirot
Kalotina
Sofija
Kapikule
Skopje
Istanbul
Ni{
Tabanovci
Dimitrovgrad
Dragoman
Svilengrad
Varna
Burgas
F. MAKEDONIJA-SRBIJA-ROMANIJA-BUGARIJA-TURCIJA
F. MACEDONIA-SERBIA-ROMANIA-BULGARIA-TÜRKEY
“HELLAS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
12
H
CB
334
336
1,2
2
1
2
22.14
8.20
22.44
22.45
22.54
23.24
0.10
1.00
2.25
3.08
8.50
8.51
9.00
9.24
10.05
10.52
12.28
13.19
B 293
2.45
4.39
5.30
7.41
8.32
Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
3
4
5
6
7
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
KUMANOVO ................................
KUMANOVO ................................
TABANOVCI ..............................
TABANOVCI ………………………
PRE[EVO …………………………
VRANjE …………………………….
LESKOVAC ……………………….
NI[ ………………………………....
CB
H
337
335
3
2
9
10
1,2
12
14
17.20
4.25
14
16.50 3.55
16.49 3.54
16.40 3.45
16.10 3.10
16.00 3.00
14.39 1.34
13.03 0.03
12.10 23.18
B 292
NI[ …………………………………
PIROT …………………………….
DIMITROVGRAD ………………..
DRAGOMAN …………………….
SOFIA
23.40
21.48
21.20
21.17
20.30
15
INFORMATION SECTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B491 81031
19.00
21.59
23.20
1.20
1.40
2.55
7.50
12
13
B492
8640
14
15
11.11
SOFIA ……………………………...
PLOVDIV ………………………….
DIMITROVGRAD ………………...
SVILENGRAD …………………….
KAPIKULE ……………………….
ISTANBUL ………………………..
13
2611 2627
10.30 22.45 SOFIA …………………………....
17.58 6.15 VARNA ……………………..........
3623
SOFIA ……………………………..
13.00
BURGAS ………………………….
19.55
R 460
SOFIA …………………………....
7.55
RUSE ……………………………..
14.35
GIURGIU NORD …………………
15.17
BUCURESTI NORD ……………..
17.15
BUCURESTI NORD …………….
19.05
VINNICA ……………………………..
23.18
KIEV PASS. ……………………..
2.30
MOSKVA KIEVSKIJ …………….
16.59
11
8032
7.37
6.39
5.15
2.52 4.05
22.00
7.58
2626 2612
6.00 18.42
22.10 11.15
3622
9.00
15.18
15/481
17.00
23.45
22.50
14.22
11.03
23.30
F
INFORMATION SECTION
G
Idomeni
Katerini
Skopje
Athenes
Gevgelija
Thessaloniki
Larissa
G. MAKEDONIJA-GRCIJA
G. MACEDONIA-GREECE
“HELLAS EXPRESS” Thessaloniki-Skopje-Beograd- Thessaloniki
H
H
334
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
335
1,2
1,2
1
2
14
4.45
5.26
7.23
9.00
10.07
C
3
4
5
6
7
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
VELES ........................................
VELES ........................................
GEVGELIJA ...............................
GEVGELIJA ……………………..
IDOMENI …………………………
THESSALONIKI …………………
C
12.04 15.04
13.26 16.26
17.24 20.24
9
10
11
12
21.54
21.14
19.46
20.11
18.30
C
THESSALONIKI ………………….
LARISSA …………………………..
ATHENES …………………………
C
15.41 17.41
14.20 16.19
10.18 12.18
13
14
15
INFORMATION SECTION
H. MAKEDONIJA-KOSOVO
H. MACEDONIA-KOSOVO
B
892
1
2
3
4
5
6
7
16.20
16.37
16.45
15
17.45
19.10
19.20
STANICA
S T AN I C A
S T ATI O N
8
SKOPJE ......................................
SKOPJE ......................................
\OR^E PETROV .........................
\OR^E PETROV ........................
VOLKOVO ..................................
VOLKOVO ………………………..
\ENERAL JANKOVI] …………..
KOSOVO POLjE …………………
PRI[TINA …………………………
B
891
9
10
11
12
13
14
15
9.51
9.36
9.29
9.00
7.22
7.10
H
c.
VOZEN RED VO VNATRE[NIOT SOOBRA]AJ
TIMETABLE FOR INTERNAL TRAFFIC
1. Tabanovci-Skopje-Gevgelija-Skopje ...............................
1. Tabanovci-Skopje-Gevgelija-Skopje ..................................
2
2. Skopje-Veles-Skopje ..........................................................
2. Skopje-Veles-Skopje ............................................................
3
3. Skopje-Gevgelija-Skopje ....................................................
3. Skopje-Gevgelia-Skopje .......................................................
4
4. Skopje-Ko~ani-Skopje ........................................................
4. Skopje-Ko~ani-Skopje ..........................................................
5
5. Skopje-Bitola-Skopje ........................................................
5. Skopje-Bitola-Skopje ............................................................
6
6. Skopje-Volkovo-Skopje ......................................................
6. Skopje-Volkovo-Skopje .........................................................
7
7. Skopje-Ki~evo-Skopje .........................................................
7. Skopje-Ki~evo-Skopje ...........................................................
1
8
1. SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
1. SKOPJE-TABANOVCI-SKOPJE
2 Inter sity Skopje-Beograd-Skopje
4 Gevgelija-Tabanovci
1 Veles-Tabanovci
3 “Hellas“ Thessaloniki-Skopje-Beograd
600
J
2
1
CB
336
2
H
H
2020 2022 334 2024
L
k
L
k
2
2
xv
3
L
k
STANICA
STANICA
STATION
335
2
xv
2
611
613
J
k
J
k
2
2
1
3
CB
337
1
2
4
2021 2023
L
k
L
k
2
2
2
PT
TCV/B
PT
PT
TCV/B
PT
1
PT
TCV/B
PT
PT
PT
PT
6.30
6.36
6.45
6.52
6.56
7.00
7.04
7.08
7.14
7.19
7.24
-
8.20
8.51
9.24
10.57
12.33
13.30
14.34
18.22
16.18
16.24
16.33
16.41
16.45
16.49
16.57
17.01
17.07
17.12
17.17
-
19.00
19.06
19.15
19.23
19.27
19.31
19.35
19.39
19.45
19.50
19.55
-
22.14
22.45
23.24
1.00
2.25
3.22
4.26
7.42
23.00
23.05
23.13
23.19
23.23
23.27
23.31
23.35
4.40
4.45
4.50
-
SKOPJE-SKOPJE
4.25
3.55
3.45
1.34
0.03
23.18
21.57
18.50
6.10
6.05
5.56
5.49
5.44
5.40
5.36
5.32
5.27
5.21
5.15
-
8.45
8.40
8.31
8.20
8.15
8.11
8.07
8.03
7.58
7.52
7.47
-
17.20
16.50
16.40
14.39
13.03
12.10
10.53
7.45
18.34
18.29
18.20
18.13
18.08
18.04
18.00
17.56
17.51
17.50
17.45
17.40
-
21.10
21.05
20.56
20.49
20.44
20.40
20.36
20.32
20.27
20.21
20.16
-
MAXARI-MAD`ARI
ILINDEN-ILINDEN
MILADINOVCI-MILADINOVCI
DEQADROVCI-DELjADROVCI
AGINO SELO-AGINO SELO
ROMANOVCI-ROMANOVCI
PREVOJ-PREVOJ
KUMANOVO-KUMANOVO
KARPO[-KARPO[
TABANOVCI-TABANOVCI
VRAWE-VRANjE
LESKOVAC-LESKOVAC
NI[-NI[
STALA]-STALA]
BELGRAD-BEOGRAD
-
-
2. SKOPJE-VELES-SKOPJE
2081
1)
H
335
1)
3
611
641
613
J
a
PT
J
2
PT
L
k
PT
J
a
PT
6.42
6.48
6.53
6.58
7.00
7.03
7.10
7.14
7.31
7.41
9.00
9.06
9.12
9.17
9.19
9.22
9.26
9.30
9.32
9.37
9.41
9.51
13.20
13.26
13.32
13.37
13.39
13.42
13.45
13.49
13.51
13.56
14.01
14.11
14.30
14.36
14.42
14.47
14.49
14.52
14.55
14.59
15.10
15.20
L
2
PT
2
xv
TCV/B
J
k
PT
4.15
4.26
4.37
5.01
4.45
5.25
6.20
6.31
6.37
6.46
6.48
6.51
6.53
6.57
7.00
7.05
7.10
7.20
2083
643
2. SKOPJE-VELES-SKOPJE
STANICA
STANICA
STATION
600
640 2080
1)
630 540* 650
632
2
J
2
PT
J
a
PT
L
2
PT
J
k
PT
JX
a
Dm
J
a
PT
L
k
PT
SKOPJE-SKOPJE
LISI^E-LISI^E
DRA^EVO-DRA^EVO
J. SANDANSKI-J. SANDANSKI
ORE[ANI-ORE[ANI
ZELENIKOVO N.-ZELENIKOVO N.
ZELENIKOVO-ZELENIKOVO
SMESNICA-SMESNICA
KADINA REKA-KADINA REKA
P^IWA-P^INjA
R. @INZIFOV-R. @INZIFOV
VELES-VELES
5.58
5.53
5.47
5.41
5.39
5.36
5.34
5.29
5.27
5.22
5.17
5.03
6.35
6.30
6.24
6.18
6.15
6.12
6.10
6.05
5.51
5.40
7.05
7.00
6.54
6.45
6.43
6.40
6.38
6.33
6.31
6.21
6.10
7.34
7.29
7.23
7.17
7.14
7.11
7.09
7.04
7.02
6.51
6.45
6.35
8.02
7.21
8.41
8.36
8.30
8.24
8.22
8.19
8.17
8.01
7.51
12.39
12.34
12.28
12.22
12.20
12.17
12.15
12.10
12.03
11.58
11.48
* Va`i Tarifa za Brz voz i zadol`itelna rezervacija na sedi{ta. * Valid Tariff for express train and compoulsory seat reservation.
1)
Ne soobra}a vo Nedela
don’t run in day 7
1)
2. SKOPJE-VELES-SKOPJE
651
J
a
PT
15.22
15.28
15.34
15.39
15.41
15.44
15.51
15.55
16.08
16.18
631 541* 645 2085
J
k
JX
a
J
2
L
2
PT
Dm
PT
PT
16.40 16.55 20.00 22.40
20.06 22.46
16.46
20.12 22.52
16.52
20.17 22.57
16.57
20.19 22.59
16.59
20.22 23.02
17.02
20.25 23.05
17.05
17.09
20.29 23.09
17.11
17.16
17.21
20.40 23.20
17.31 17.35 20.50 23.30
2. SKOPJE-VELES-SKOPJE
STANICA
STANICA
STATION
1)
2082
L
k
H
642
634
644
J
a
J
2
J
a
2
xv
PT
TCV/B
2
PT
PT
PT
SKOPJE-SKOPJE
LISI^E-LISI^E
DRA^EVO-DRA^EVO
J. SANDANSKI-J. SANDANSKI
ORE[ANI-ORE[ANI
ZELENIKOVO N.-ZELENIKOVO N.
ZELENIKOVO-ZELENIKOVO
SMESNICA-SMESNICA
KADINA REKA-KADINA REKA
P^IWA-P^INjA
R. @INZIFOV-R. @INZIFOV
VELES-VELES
15.19
15.14
15.08
15.03
15.01
14.58
14.56
14.47
14.45
14.39
14.34
14.23
16.14
16.09
16.03
15.57
15.55
15.52
15.50
15.45
15.32
15.22
19.36
19.31
19.25
19.19
19.17
19.14
19.12
19.07
19.00
18.55
18.45
334
21.49 21.54
21.44
21.38
21.32
21.30
21.27
21.25
21.00 21.13
3. SKOPJE-GEVGELIJA-SKOPJE
3. SKOPJE-GEVGELIJA-SKOPJE
2 Skopje-Gevgelija-Skopje
1 Tabanovci-Gevgelija-Skopje
H
335 611
631
4
J
k
J
k
J
k
1
TCV/B
1
PT
2
PT
4.45
5.26
5.46
6.06
6.21
6.51
6.20
6.31
6.37
6.46
6.48
6.51
6.53
6.57
7.00
7.05
7.10
7.22
7.37
7.42
7.48
7.52
7.58
8.02
8.08
8.12
8.18
8.28
8.36
8.48
8.52
8.56
9.00
9.02
9.08
16.40
16.46
16.52
16.57
16.59
17.02
17.05
17.09
17.11
17.16
17.21
17.32
17.47
17.52
17.58
18.02
18.11
18.15
18.21
18.26
18.32
18.42
18.50
19.02
19.06
19.10
19.14
19.16
19.22
630
634
H334
J
k
J
k
2
xv
1, 2, 3
2
PT
2
PT
TCV/B
SKOPJE-SKOPJE
LISI^E-LISI^E
DRA^EVO-DRA^EVO
J. SANDANSKI-J. SANDANSKI
ORE[ANI-ORE[ANI
ZELENIKOVO N.-ZELENIKOVO N.
ZELENIKOVO-ZELENIKOVO
SMESNICA-SMESNICA
KADINA REKA-KADINA REKA
P^IWA-P^INjA
R. @INZIFOV-R. @INZIFOV
VELES-VELES
ZGROPOLCI-ZGROPOLCI
NOGAEVCI-NOGAEVCI
GRADSKO-GRADSKO
STOBI-STOBI
KUKURI^ANI-KUKURI^ANI
CRVENI BREG.-CRVENI BREG.
KRIVOLAK-KRIVOLAK
NEGOTINO V.-NEGOTINO V.
DUBROVO-DUBROVO
DEMIR KAPIJA-DEMIR KAPIJA
KLISURA-KLISURA
MIRAVCI-MIRAVCI
MILETKOVO - MILETKOVO
SMOKVICA N.-SMOKVICA N.
SMOKVICA-SMOKVICA
PRDEJCI-PRDEJCI
GEVGELIJA-GEVGELIJA
7.34
7.29
7.23
7.17
7.14
7.11
7.09
7.04
7.02
6.51
6.45
6.35
6.18
6.12
6.06
6.01
5.56
5.46
5.42
5.39
5.33
5.23
5.15
5.04
4.59
4.55
4.51
4.49
4.43
19.36
19.31
19.25
19.19
19.17
19.14
19.12
19.07
19.00
18.55
18.45
18.30
18.24
18.20
18.15
18.10
18.05
18.00
17.56
1750
17.40
17.32
17.21
17.16
17.12
17.08
17.06
17.00
21.54
21.13
20.51
20.33
20.18
19.46
STANICA
STANICA
STATION
4. SKOPJE-KO^ANI-SKOPJE
651
J
a
PT
5
15.22
15.28
15.34
15.39
15.41
15.44
15.51
15.55
16.08
16.21
16.28
16.36
16.44
16.50
17.04
17.24
17.35
17.43
17.48
17.54
17.59
18.14
4. SKOPJE-KO^ANI-SKOPJE
STANICA
STANICA
STATION
2, 4
650
SKOPJE-SKOPJE
8.41
8.36
8.30
8.24
8.22
8.19
8.17
8.01
7.51
7.34
7.26
7.18
7.12
6.58
6.39
6.26
6.18
6.12
6.07
6.03
5.50
LISI^E-LISI^E
DRA^EVO-DRA^EVO
J. SANDANSKI-J. SANDANSKI
ORE[ANI-ORE[ANI
ZELENIKOVO N.-ZELENIKOVO N.
ZELENIKOVO-ZELENIKOVO
SMESNICA-SMESNICA
KADINA REKA-KADINA REKA
P^IWA-P^INjA
R. @INZIFOV-R. @INZIFOV
VELES-VELES
KO[UL^EVI - KO[UL^EVI
JAZLA - JAZLA
TO[O ARSOV - TO[O ARSOV
ORCE - ORCE
OV^E POLE - OV^E POLE
[TIP - [TIP
BALVAN - BALVAN
VAN^O PRKE - VAN^O PRKE
ZLETOVICA - ZLETOVICA
SOKOLARCI - SOKOLARCI
OBLE[EVO - OBLE[EVO
KO^ANI - KO^ANI
J
a
PT
5. SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
5. SKOPJE-BITOLA-SKOPJE
STANICA
641 643 541 645
640 540 642 644
J
J
a
PT
a
PT
JX
a
Dm
J
a
PT
STANICA
STATION
2, 5
J
a
PT
JX
a
Dm
J
J
a
PT
a
PT
6
6.42 14.30 16.55 20.00
SKOPJE-SKOPJE
6.35 8.02 16.14 21.49
6.48 14.36
20.06
LISI^E-LISI^E
6.30
16.09 21.44
6.53 14.42
20.12
DRA^EVO-DRA^EVO
6.24
16.03 21.38
6.58 14.47
20.17
J. SANDANSKI-J. SANDANSKI
6.18
15.57 21.32
7.00 14.49
20.19
ORE[ANI-ORE[ANI
6.15
15.55 21.30
7.03 14.52
20.22 ZELENIKOVO N.-ZELENIKOVO N. 6.12
15.52 21.27
7.10 14.55
20.25
ZELENIKOVO-ZELENIKOVO
6.10
15.50 21.25
7.14 14.59
20.29
SMESNICA-SMESNICA
6.05
15.45
KADINA REKA-KADINA REKA
P^IWA-P^INjA
7.31 15.10
20.40
R. @INZIFOV-R. @INZIFOV
5.51
15.32
7.48 15.24 17.37 21.05
VELES-VELES
5.40 7.21 15.22 21.00
7.57 15.33
21.14
TOPOLKA-TOPOLKA
5.28
15.08 20.45
8.07 15.43 17.53 21.24
^A[KA-^A[KA
5.17 7.01 14.59 20.36
8.17 15.53
21.34
STARI GRAD-STARI GRAD
5.07
13.49 20.26
8.23 15.59
21.40
MARTOLCI - MARTOLCI
5.00
14.42 20.19
8.30 16.06
21.47
V. ANTEVSKI - V. ANTEVSKI
4.53
14.35 20.12
8.34 16.10
21.51
TEOVO - TEOVO
4.47
14.31 20.08
8.37 16.13
21.55
SOGLE - SOGLE
4.44
14.28 20.04
8.45 16.21 18.20 22.03
BOGOMILA - BOGOMILA
4.37 6.34 14.21 19.57
8.53 16.29
ORE[E - ORE[E
4.28
14.12
9.04 16.40 18.40 22.22
[email protected] - [email protected]
4.18 6.14 14.02 19.37
9.11 16.47
22.29
SLEP^E - SLEP^E
4.09
13.53 19.29
9.18 16.54
22.35
BRAILOVO - BRAILOVO
4.04
13.48 19.23
9.23 16.59
22.40
SENOKOS - SENOKOS
3.59
13.43 19.18
9.34 17.10 19.15 22.50
PRILEP - PRILEP
3.50 5.53 13.34 19.09
9.41 17.17
22.57
GALI^ANI - GALI^ANI
13.25 19.00
9.48 17.24
23.04
BAKARNO G. - BAKARNO G.
13.18 18.53
9.51 17.27
TROJKRSTI - TROJKRSTI
13.15 18.50
9.54 17.30
NOVOSELANI - NOVOSELANI
3.32
13.12 18.47
9.57 17.33
23.13
LOZNANI - LOZNANI
3.29
13.09 18.44
10.01 17.37
DAME GRUEV - DAME GRUEV
13.05 18.40
10.16 17.52 19.49 23.32
BITOLA - BITOLA
3.10 5.18 12.50 18.25
* Va`i Tarifa za Brz voz i zadol`itelna rezervacija na sedi{ta. * Valid Tariff for express train and compoulsory seat reservation.
6. SKOPJE-VOLKOVO-PRI[TINA-SKOPJE
892
W
2
TCV/B
6. SKOPJE-VOLKOVO-PRI[TINA-SKOPJE
STANICA
STANICA
STATION
6
SKOPJE - SKOPJE
16.20
@[email protected]
16.29 SKOPJE SEVER-SKOPJE SEVER
\OR^E PETROV - \OR^E PETROV
16.37
VOLKOVO-VOLKOVO
16.45
\. JANKOVI] - \. JANKOVI]
17.45
KOSOVO POQE – KOSOVO POLjE
19.10
PRI[TINA – PRI[TINA
19.20
891
W
2
TCV/B
9.51
9.44
9.36
9.29
9.00
7.22
7.10
7
7. SKOPJE-KI^EVO-SKOPJE
660
662
J
2
J
2
PT
8
8.05
8.09
8.14
8.23
8.29
8.35
8.44
8.48
8.54
8.57
9.04
9.11
9.13
9.20
9.26
9.33
9.40
9.51
9.58
10.01
10.04
10.12
PT
7. SKOPJESKOPJE-KI^EVOKI^EVO-SKOPJE
STANICA
STANICA
STATION
6, 7
SKOPJE - SKOPJE
16.50
16.54
@[email protected]
16.58 SKOPJE SEVER-SKOPJE SEVER
17.06
\OR^E PETROV - \OR^E PETROV
17.11
SARAJ - SARAJ
17.17
SULARI-SULARI
17.26
RADU[A-RADU[A
17.31
ORA[JE-ORA[JE
17.37
JEGUNOVCE-JEGUNOVCE
17.39
JEGUNOVCE F-ka-JEGUNOVCE F-ka
17.46
RATAJE-RATAJE
17.53
TETOVO-TETOVO
17.55
BRVENICA-BRVENICA
18.02
@[email protected]
18.08
VRANOVCI-VRANOVCI
18.15
GOSTIVAR-GOSTIVAR
18.22
LAKAVICA-LAKAVICA
18.33
PADALI[TE-PADALI[TE
18.40
ZAJAS-ZAJAS
18.43
STROGOMI[TE-STROGOMI[TE
18.46
DLAPKIN DOL-DLAPKIN DOL
18.54
KI^EVO-KI^EVO
661
663
J
2
J
2
PT
PT
7.35
7.31
7.27
7.19
7.15
7.09
7.02
6.58
6.52
6.49
6.39
6.33
6.30
6.23
6.16
6.10
6.03
5.56
5.49
5.44
5.39
5.33
14.22
14.18
14.14
14.06
14.01
13.54
13.47
13.43
13.38
13.35
13.25
13.19
13.15
13.08
13.01
12.55
12.48
12.41
12.34
12.29
12.24
12.18
Download

KURIR 14-15x.pdf