Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKI VO [email protected] ARHIV
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - ODDELENIE VELES
Vo Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Veles od
osnovaweto vo 1954 godina se zgri`eni 643 arhivski fondovi i zbirki.
Bogatstvoto na arhivski fondovi i zbirki so koi raspolaga
Oddelenieto davaat kontinuirani podatoci za organizacijata na vlasta i
upravata za periodot od 1918 do 2000 godina. Od domenot na pravosudstvoto
arhivskite fondovi pru`aat podatoci za periodot od krajot na Prvata
svetska vojna do krajot na 20 vek. Vo dopolnata na Vodi~ot za periodot 19922005 godina zna~ajni se podatocite za fondovite od domenot na voenite
organizacii – iako mali po obem prezentirani se podatoci za komandite na
podra~ja i komandite na mesta od krajot na Narodnoosloboditelnata vojna.
Inaku originalnata arhivska gra|a za komandite na podra~jata i mestata od
krajot na vojnata e odnesena vo Sojuzniot arhiv na Jugoslavija.
Za prosvetno-kulturnite, socijalno-zdravstvenite i stopanskite
aspekti na `ivotot na Povardarskiot region {to go pokriva Oddelenieto
Veles arhivskite fondovi imaat podatoci za celiot 20 vek.
Od domenot na politi~koto deluvawe isto taka zgri`enite fondovi
nudat podatoci vo najgolem obem za politi~kite aktivnosti, nastani i
li~nosti po Vtorata svetska vojna.
Vo dopolnata na Vodi~ot na arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
godina prezentirani se podatoci za 284 arhivski fondovi i zbirki, i toa:
1. Uprava i javni slu`bi - 136 arhivski fondovi;
2. Pravosudstvo - 13 arhivski fondovi;
3. Voeni edinici i organizacii - 10 arhivski fondovi;
4. Prosvetni, kulturni i nau~ni ustanovi i organizacii - 22 arhivski
fondovi;
5. Socijalno-zdravstveni ustanovi - 2 arhivski fondovi;
6. Stopanstvo i bankarstvo - 56 arhivski fondovi;
7. Op{testveno-politi~ki organizacii, politi~ki partii, dru{tva i
zdru`enija - 23 arhivski fondovi;
8. Verski organizacii - 4 arhivski fondovi;
9. Semejni i li~ni fondovi - 8 arhivski fondovi, i
10. Zbirki - 10 zbirki.
Najgolemiot del od fondovite koi prv pat se publikuvaat se sredeni
ili obraboteni i dostapni za koristewe.
Zaslugata za izrabotka na istorijatite i sodr`inskite podatoci {to se
prika`ani vo Vodi~ot ja imaat site arhivski rabotnici koi rabotat na
za{titata na arhivskata gra|a vo Arhivot i kaj imatelite. Smetame za nu`no
posebno da go naglasime pridonesot na kolegata Slobodan Nikov vo
podgotovkata na ovaa publikacija.
5
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Vo dopolnata na Vodi~ot arhivski fondovi i zbirki vo Republika
Makedonija objavena vo 1994 godina od tehni~ki pri~ini ispu{teni se
fondovite:
(195) OKOLISKI KOMITET NA SKM - TITOV VELES
(204) GRADSKA OP[TINSKA UPRAVA - VELES
(205) PEA^KO DRU[TVO „BRATSTVO“ - KAVADARCI
(282) ^ETKOVI (BRA]A) - TRGOVCI - VELES
(349) DOKUMENTI OD OSMANLISKIOT PERIOD
6
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
OBJASNUVAWE I TOLKUVAWE
NA ZNACITE I KRATENKITE
Vodi~ot na arhivskite fondovi i zbirki dava osnovni podatoci za
arhivite i za arhivskite fondovi {to se ~uvaat vo niv.
Podatocite za arhivskite fondovi i zbirki se dadeni za sekoj arhiv
posebno.
Pred da se navedat podatocite za arhivskite fondovi i zbirki na eden
arhiv, dadena e kratka bele{ka, koja po pravilo gi sodr`i osnovnite podatoci
za Arhivot (naziv i adresa, vreme na osnovaweto, razvitok, organizaciska
struktura, teritorijalna i fakti~ka nadle`nost, mo`nost za davawe tehni~ki
uslugi, uslugi na ~italnata, rabotno vreme i sl.), potoa za brojot na
arhivskite fondovi i zbirki i za op{tata karakteristika na arhivskata
gra|a, za informativnite sredstva, katalozite i sl.
Podatocite {to se davaat za sekoj arhivski fond se sostojat od sedum
elementi:
1. Reden broj na arhivskiot fond ili zbirka;
2. Naziv na arhivskiot fond ili zbirka;
3. Mesto (sedi{te) na fondoobrazovatelot (imatel na fondot);
4. Raspon na godinite na postoeweto na fondoobrazovatelot;
5. Raspon na godinite na gra|ata na arhivskiot fond ili zbirka;
6. Koli~estvo na arhivskata gra|a;
7. Sredenost na arhivskiot fond ili zbirka (informativni sredstva).
Kaj semejnite i li~nite fondovi i zbirki nekoi od ovie elementi ne se
zastapeni (pod br. 3 i 4).
Podatocite za site arhivski fondovi i zbirki sodr`inski i grafi~ki
se oformeni spored edinstveni pravila, spored koi e podgotvena i
publikacijata.
1. Reden broj na arhivskiot fond
ili zbirka
Site arhivski fondovi i zbirki vo ramkite na eden arhiv se
numerirani so neprekinata niza na arapski broevi, po~nuvaj}i od brojot 1.
Zaedno so arapskiot broj {to go ozna~uva Dr`avniot arhiv na
Republika Makedonija - oddelenieto (brojki od 1 do 10), vo indeksite e
upotreben i redniot broj na arhivskiot fond i zbirka kako signatura za
pronao|awe vo Vodi~ot na baraniot arhivski fond ili zbirka. Na primer:
2.135 = (2. Istoriski arhiv Bitola, arhivski fond pod br. 135) ili 2.616 (2.
Arhiv na Makedonija, podra~no oddelenie - Bitola, arhivski fond pod broj
616) itn.
2. Naziv na arhivskiot fond ili zbirka
Za naziv na arhivskiot fond e zemen posledniot naziv na fondoobrazovatelot (imatelot). Vo slu~aj koga arhivskiot fond e poznat po nekoj
porane{en naziv, daden e i toj naziv.
7
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Nazivite na arhivskite fondovi, nezavisno od toa dali originalniot
naziv bil na nekoj drug jazik, se dadeni na makedonski jazik so golemi bukvi:
OP[TINSKA UPRAVA - RADOVI[
Za da se skrati tekstot pri naveduvaweto istorodni fondovi, tie se
naveduvaat pod zaedni~ki naziv, so kurzivni bukvi (SELSKI RABOTNI
ZADRUGI). Pod zaedni~kiot naziv e naveden samo delot od nazivot na
arhivskiot fond {to ne e opfaten so zaedni~kiot naziv, kako i mestotosedi{teto na fondoobrazovatelot. Sekoj fond se naveduva vo nov red:
SELSKI RABOTNI ZADRUGI
„STOJAN MIN^EV“ - ALINCI
„LAZAR KOLI[EVSKI“ - BEL^E
„\OR\I SUGAREV“ - VA[AREJCA...
3. Mesto - sedi{te na fondoobrazovatelot
Mestoto-sedi{teto na fondoobrazovatelot, nezavisno od porane{nite
nazivi, se naveduva vo sega{nata forma, na makedonski jazik. Nazivot na
mestoto e napi{an so golemi bukvi, a od nazivot na arhivskiot fond e odvoen
so crti~ka:
OP[TINSKI NARODEN ODBOR - VINICA
4. Raspon na godinite
na postoewe na fondoobrazovatelot
Rasponot na godinite na postoewe na fondoobrazovatelot e naveden vo
zagrada, po nazivot i mestoto-sedi{teto na fondoobrazovatelot:
NARODEN ODBOR NA OP[TINA BUKOVO (1952-1955)
Ako fondoobrazovatelot s¢ u{te postoi i dejstvuva, zavr{nata godina
na negovoto postoewe ne se prika`uva:
STOPANSKA KOMORA NA MAKEDONIJA - SKOPJE (1962 - )
Vo slu~aj koga godinite na postoeweto ne se so sigurnost ustanoveni,
namesto godina se stava pra{alnik (? - 1957) ili (1947 - ?)
Po rasponot na godinite na postoewe na fondoobrazovatelot se stava
interpunkciskiot znak to~ka i zapirka.
5. Raspon na godinite na arhivskata gra|a
na fondot ili zbirkata
8
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Podatokot za rasponot na godinite na arhivskata gra|a na arhivskiot
fond ili zbirka se naveduva po podatokot za rasponot na godinite na
fondoobrazovatelot:
NARODEN ODBOR NA BITOLSKA OKOLIJA
- BITOLA (1944-1965); 1944-1965;
Necelosnata so~uvanost na gra|ata na arhivskiot fond se izrazuva na
slednive na~ini:
- Koga nedostigaat po~etnata ili zavr{nata godina na gra|ata od
arhivskiot fond:
FINANSISKA UPRAVA - PRILEP (1869-1912); 1882-1910
- Koga nedostigaat oddelni godini vo ramkite na rasponot na godinite:
SELSKA RABOTNA ZADRUGA - DIMONCE (1949-1953; 1949,
1951/1953)
- Koga arhivskata gra|a na fondot ne e potpolno so~uvana:
[email protected] SUD - TETOVO (1941-1944); 1942/1944;
Za semejnite i za li~nite arhivski fondovi se naveduva samo rasponot
na godinite na gra|ata.
VLAHOV DIMITAR 1908-1950;
Kaj arhivskite zbirki, vo rasponot na godinite na gra|ata se naveduva
periodot koga gra|ata nastanala ili periodot na koj taa se odnesuva, a ne
periodot koga e formirana zbirkata:
ZBIRKA FERMANI: 1646-1859;
Po podatokot za rasponot na grani~nite godini na gra|ata na
arhivskiot fond ili zbirka se stava interpunkciskiot znak dve to~ki.
6. Koli~estvo na arhivskata gra|a
Podatocite za koli~estvoto na arhivskata gra|a se naveduvaat po
podatocite za rasponot na godinite na gra|ata na arhivskiot fond ili zbirka.
Koli~estvoto se izrazuva vo broj na knigi, kutii, papki i paketi:
kn. - kniga
kut. - kutija
Pome|u podatokot za brojot na oddelnite tehni~ki za{titni edinici se
stava interpunkciskiot znak zapirka, a na krajot - to~ka i zapirka:
9
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
OKOLISKA UPRAVA - GALI^NIK (1915-1918);
1915-1918: kn. 3, kut. 6;
Pod podatokot za brojot na tehni~kite za{titni edinici se naveduva i
podatokot za koli~estvoto gra|a, izrazen vo dol`inski metri. Po ovoj
podatok se stava interpunkciskiot znak to~ka:
OP[TINSKA UPRAVA - ORAH (1915-1918);
1915/1918: kn. 3, kut. 1; 0,2.
Podatocite za koli~estvoto na gra|a vo arhivskite zbirki se davaat vo
edinici merki {to odgovaraat na specifi~nite vidovi na gra|ata vo
zbirkite:
ZBIRKA GEOGRAFSKI KARTI, 1023 karti
7. Sredenost na arhivskiot fond
ili zbirka (informativni sredstva)
Vo slu~aj koga arhivskiot fond ili zbirka e vo nesredena sostojba i ne
mo`e da se koristi za nau~ni i drugi potrebi, se naveduva konstatacijata
„nesreden“, odnosno „nesredena“:
OP[TINSKA UPRAVA - Skopje (1869-1912); 1869-1912;
kn. 59, kut. 43; 6,1. Nesreden.
Me|utoa, dokolku gra|ata na arhivskiot fond ili zbirka e do odredena
mera sredena i mo`e da se koristi, se naveduvaat podatoci za sredenite delovi
od fondovite - zbirkite.
Za sredenite i obrabotenite arhivski fondovi i zbirki, za koi vo
Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija se izraboteni nau~noinformativni sredstva (i evidencii {to mo`e da poslu`at kako izvor na
informacii za gra|ata), se davaat podatoci za tie sredstva. Podatocite se
sostojat od nazivot na nau~no-informativnoto sredstvo. Naj~esto zastapenite
evidentni i nau~no-informativni sredstva, namesto so nivnite celosni
nazivi, se prika`ani so slednive kratenki:
SI - sumaren inventar
AI - analiti~ki inventar
OP – opis i popis
a.e. - arhivski edinici
NIS - nau~no-informativno sredstvo izrazeno vo broj na stranici
napi{ani na ma{ina
NIS - a`urirano vo AOP - bazite - nau~no-informativnoto sredstvo
za fondot da mo`e da se prebaruva kompjuterski
Sodr`inskite informacii {to }e se prika`uvaat za fondovite, pokraj
spomenatite kratenki, }e se odnesuvaat na istoriskite bele{ki, registrite,
spisocite, informaciite, analizite, pregledite i sl., spored razni temi.
10
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Ako za eden arhivski fond se izraboteni pove}e vidovi informativni
sredstva, pome|u niv se stava interpunkciskiot znak to~ka i zapirka:
MINISTERSTVO ZA TRGOVIJA I SNABDUVAWE
- SKOPJE - (1945-1951); 1945-1951: kn. 90, kut. 161; 17,9. SI; R.
KOSTURSKI REVOLUCIONEREN REON - KOSTUR
(- 1908); 1900/1903: kut. 1; 0,1. AI.
Podatocite za sredenosta na fondot i za nau~no-informativnite
sredstva se naveduvaat po podatokot za koli~estvoto na arhivskata gra|a.
8. Struktura na Vodi~ot na arhivskite
fondovi i zbirki
Vodi~ot na arhivskite fondovi i zbirki na Dr`avniot arhiv na
Republika Makedonija - Centralen del - Skopje ima ~etiri dela:
A. Arhivski fondovi (osven semejnite i li~nite);
B. Semejni i li~ni fondovi i
V. Zbirki
G. Kserokskopirana arhivska gra|a od stranska proveniencija
Arhivskite fondovi i zbirki se grupirani spored grankata na dejnosta,
po grupi i podgrupi i periodi, a vo soglasnost so klasifikaciskata {ema,
koja slu`i kako osnova za raspredeluvawe na arhivskite fondovi.
Klasifikaciskata {ema e od strukturno-hierarhiski tip, so primena
na decimalen sistem. Se sostoi od: a) naziv na grankata na dejnosta, grupata i
podgrupata vo grankite i periodot, i b) oznaki so bukvi i brojki (simboli), so
koi nazivite se pretstaveni kontinuirano.
Na korisnicite na publikacijata im se prepora~uva, pred da pristapat
kon barawe na podatoci za arhivskite fondovi i zbirki, da ja prou~at
klasifikaciskata {ema, odnosno principite i kriteriumite vrz osnova na
koi e izvr{eno raspredeluvaweto na arhivskite fondovi i zbirki i e
vospostaven nivniot poredok vo Vodi~ot.
„Vodi~ot na arhivski fondovi i zbirki 1993-2005“ ja prika`uva
sostojbata na fondovite i zbirkite zaklu~no so 2005 godina.
11
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
KLASIFIKACISKA [EMA
A. ARHIVSKI FONDOVI NA [email protected] ORGANI,
USTANOVI, [email protected], ORGANIZACII
I DRUGI INSTITUCII
1. UPRAVA I JAVNI [email protected]
1.2. Arhivski fondovi do 1918
1.3. Arhivski fondovi 1918-1941
1.4. Arhivski fondovi 1941-1944
1.4.1. Narodnoosloboditelni organi
1.4.2. Okupatorski i kvislin{ki organi
1.5. Arhivski fondovi od 1944
1.6. Lokalna samouprava
Vnatre vo periodite, fondovite se naveduvaat po redosled na nivnite
teritorijalni i vistinski nadle`nosti (od povisoki kon poniski).
Arhivskite fondovi od ist rang se naveduvaat po azbu~en redosled na mestotosedi{teto na fondoobrazovatelot.
2. PRAVOSUDSTVO
2.1. Period do 1944 g. i
2.2. Period po 1944 g.
Vnatre vo ovie periodi, nivniot redosled e odreden po rang, a vo
ramkite na ednakov rang - po azbu~en redosled na nazivite na mestotosedi{teto na fondoobrazovatelot.
3. VOENI EDINICI, USTANOVI I
ORGANIZACII
3.1. Period do 1944
3.2. Period po 1944
3.2.1. Narodnoosloboditelni edinici, ustanovi i organizacii
3.2.2. Okupatorski edinici, ustanovi i organizacii
3.3. Fondovi po 1944
Vnatre vo periodite (i podgrupite) redosledot e odreden po rang,
odnosno spored organizaciskata struktura na vojskata.
4. PROSVETNI, KULTURNI I NAU^NI
USTANOVI I ORGANIZACII
4.1. Prosvetni ustanovi i organizacii
4.2. Kulturni ustanovi i organizacii
12
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
4.3. Nau~ni ustanovi i organizacii
Vnatre vo podgrupite, redosledot na arhivskite fondovi e odreden
spored vidot i rangot na ustanovite, a vo ramkite na rangot - po azbu~en
redosled na nazivite na mestata-sedi{tata na fondoobrazovatelite.
5. SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI USTANOVI
5.1. Socijalni ustanovi
5.2. Zdravstveni ustanovi
Vnatre vo podgrupite redosledot na arhivskite fondovi e odreden
spored vidot i rangot na ustanovite, a vo ramkite na ednakov rang - po azbu~en
redosled na nazivite na mestoto-sedi{teto na fondoobrazovatelite.
6. STOPANSTVO I BANKARSTVO
6.1. Periodot do 1944 g.
6.1.1. Banki i pari~ni zavodi
6.1.2. Stopanski zdru`enija
6.1.3. Stopanski pretprijatija
6.1.3.1. Industrija i rudarstvo
6.1.3.2. Zemjodelstvo i {umarstvo
6.1.3.3. Trgovija, ugostitelstvo i turizam
6.1.3.4. Soobra}aj
6.1.3.5. Drugi
6.1.4. Zanaet~istvo
6.1.5. Zadrugi
6.1.6. Drugo
6.2. Periodot po 1944 g.
6.2.1. Banki i pari~ni zavodi
6.2.2. Stopanski zdru`enija
6.2.3. Stopanski pretprijatija
6.2.3.1. Industrija i rudarstvo
6.2.3.2. Zemjodelstvo i {umarstvo
6.2.3.3. Trgovija, ugostitelstvo i turizam
6.2.3.4. Soobra}aj
6.2.3.5. Drugi
6.2.4. Zanaet~istvo
6.2.5. Zadrugi
6.2.6. Drugo
Vnatre vo grupite i vo podgrupite redosledot na arhivskite fondovi e
odreden po azbu~en redosled na nazivite na mestata-sedi{tata na
fondoobrazovatelite.
13
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
7. OP[TESTVENO-POLITI^KI ORGANIZACII
POLITI^KI PARTII, DRU[TVA I [email protected]
7.1. Politi~ki i op{testveno-politi~ki organizacii
7.1.1. Napredni politi~ki i op{testveno-politi~ki organizacii
7.1.2. Gra|anski i drugi organizacii
7.2. Stale{ki korporacii
7.3. Humanitarni dru{tva
7.4. Kulturno-prosvetni dru{tva
7.5. Umetni~ki dru{tva i zdru`enija
7.6. Sportski dru{tva i zdru`enija
7.7. Drugo
7.8. Nevladini organizacii
Redosledot na arhivskite fondovi vnatre vo podgrupite e odreden
spored vidot i rangot, a potoa po azbu~en redosled na nazivite na mestatasedi{tata na fondoobrazovatelite.
8. VERSKI ORGANIZACII
8.1. Isto~nopravoslavna crkva
8.1.1. Gr~kata crkva vo Makedonija
8.1.2. Bugarskata egzarhija vo Makedonija
8.1.3. Srpskata pravoslavna crkva vo Makedonija
8.1.4. Makedonskata pravoslavna crkva
8.2. Islamskata verska zaednica vo Makedonija
8.3. Evangelisti~ko-metodisti~kata crkva
Vo ramkite na podgrupite redosledot na arhivskite fondovi e odreden
spored rangot, a vo ramkite na istiot rang - po azbu~en redosled na nazivite
na mestata-sedi{tata na fondoobrazovatelite.
9. DRUGO
Arhivski fondovi {to ne se opfateni vo klasifikaciskata {ema.
B. SEMEJNI I LI^NI FONDOVI
1. Semejni fondovi
2. Li~ni fondovi
Arhivskite fondovi se navedeni po azbu~en redosled na prezimiwata
na fondoobrazovatelite na semejnite i li~nite fondovi.
V. ZBIRKI
14
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
ISTORIJAT NA [email protected] ARHIV
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - ODDELENIE VELES
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Veles, ul. „Naum
Naumovski - Bor~e“ bb., tel. 043/234-784, rabotno vreme - sekoj raboten den od
08 do 16 ~asot.
Oddelenieto raspolaga so prostorija za koristewe na arhivska gra|a ~italna ~ie rabotno vreme e od 08 do 15 ~asot. Oddelenieto raspolaga so
portabl fotokopiren aparat so koj se vr{i usluga na istra`uva~ite odnosno
korisnicite na arhivskata gra|a.
Razvojniot pat na Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija Oddelenie Veles e tesno povrzano so razvojot na arhivskata slu`ba vo
Makedonija. Taka, vrz osnova na ~len 10 stav 2 od Zakonot na dr`avnite arhivi
(objaven vo „Sl. vesnik na NRM“ br. 1 od 12.I.1951 godina) Ministerstvoto za
prosveta, nauka i kultura na NRM donesuva re{enie br. 4090 od 05.04.1951
godina, so koe se obrazuvaat arhivski sredi{ta vo NR Makedonija, kako
organi na dr`avnata arhiva, vo devet gradovi, me|u koi e i gradot Titov Veles.
Arhivskite sredi{ta imale za zada~a da gi pronajdat, osiguraat, popi{uvaat i
opi{uvaat site arhivi, delovi od arhivi, grupi dokumenti ili poedine~ni
dokumenti na teritorijata na koja }e deluvaat. Arhivskoto sredi{te vo Titov
Veles bilo nadle`no za gradot Titov Veles i okoliite: Titovvele{ka,
Kavadare~ka i Svetinikolska.
So Re{enie na Ministerstvoto za prosveta i kultura i nauka na NRM
br. 5061 od 19.I.1951 godina za honoraren rakovoditel na arhivskoto sredi{te
vo T. Veles bil nazna~en Stojanov Petar, profesor po istorija vo polnata
gimnazija vo Titov Veles. Arhivskoto sredi{te rabotelo vo sostavot na
Sovetot za prosveta, nauka i kultura pri Gradskiot naroden odbor Titov
Veles. Za sozdavawe na podobri uslovi za rabota na Arhivskoto sredi{te, so
re{enie br. 4905 od 05.07.1951 godina na Poverenstvoto za komunalni raboti
pri GNO T. Veles mu e dodelena edna prostorija koja slu`ela za kancelarija i
za smestuvawe na najva`nite arhivski materijali.
Sovetot za prosveta, nauka i kultura Skopje so pismo br. 370 od
22.01.1953 godina, preku NO na Titovvele{ka okolija, go izvestuva arhivskoto
sredi{te vo T. Veles deka Sovetot za prosveta, nauka i kultura Skopje, vo
soglasnost so Arhivskiot sovet na NRM, re{il dosega{nite arhivski
sredi{ta da se ukinat i da preminat vo sostav na muzeite, kako posebni
arhivski oddelenija.
Re{enie za prisoedinuvawe na Arhivskoto sredi{te kon Narodniot
muzej na T. Veles doneseno e na sednica na Narodniot odbor na Gradskata
op{tina, odr`ana na 15.07.1953 godina.
Rakovoditelot na arhivskoto sredi{te, profesorot Petar Stojanov,
u{te pred donesuvaweto na Re{enieto na GNO za pripojuvawe na arhivskoto
sredi{te kon Narodniot muzej, pravi napori toa da prerasne vo samostojna
ustanova - Gradska arhiva bidej}i bile sozdadeni site preduslovi. Taka, so
odobrenie na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na NRM bil nabaven i
15
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
pe~at i {tembil so tekst: GRADSKA ARHIVA - T. VELES, so koj pe~at se
zaveduvale (ozvani~uvale) aktite {to se sozdavawe vo raboteweto na
arhivskoto sredi{te.
Re{enie za osnovawe na Gradski arhiv (so nadle`nosti {to gi imalo
arhivskoto sredi{te) doneseno e na sednica na Narodniot odbor na Gradska
op{tina T. Veles, odr`ana na 13.XII.1954 godina, a za vr{ewe na dejnosta na
raspolagawe mu se staveni dve mansardni prostorii na nekoga{niot hotel
„Beograd“.
Po predlog na Sojuzot na arhivskite rabotnici na FNRJ i Dru{tvoto
na arhivskite rabotnici na NRM, so Re{enie br. 5996 od 15.01.1958 godina
Gradskiot arhiv vo Titov Veles preminuva vo nadle`nost na Narodniot odbor
na T. Vele{ka okolija i deluva kako OKOLISKA ISTORISKA ARHIVA,
koj e nadle`en za teritorijata na T. Vele{ka okolija, odnosno na celiot
Povardarski region. So zgolemuvaweto na nadle`nosta na Okoliskata
istoriska arhiva se nametna i prostorniot problem za smestuvawe, ~uvawe i
za{tita na prevzemenite arhivski fondovi. Taka vo 1960 godina Arhivot se
preseluva vo zgradata na Okru`niot (sega Osnoven sud) sud T. Veles. Za
smestuvawe na prevzemenite arhivski fondovi (DEPO) bea adaptirani
podrumskite prostorii vo povr{ina od 112 m2, a za rabotni prostorii bea
dadeni na raspolagawe 4 kancelarii vo povr{ina od 92 m2.
So ukinuvaweto na Okoliite vo 1965 godina doa|a do novi statusni
promeni, pri {to se menuva i nazivot na Okoliskata istoriska arhiva vo
Istoriski arhiv T. Veles. Sega problemite okolu finansiraweto na
Istoriskiot arhiv T. Veles se re{avaat so posebni dogovori pome|u
Istoriskiot arhiv T. Veles i Sobranijata na op{tinite na koi deluva
Istoriskiot arhiv: Valandovo, Gevgelija, Negotino i Kavadarci, a
najgolemiot del od sredstvata za finansirawe na dejnosta na Istoriskiot
arhiv gi obezbeduva Sobranieto na op{tinata T. Veles.
Od 1974 godina, so formiraweto na OSIZ, finansiraweto na dejnosta
na Istoriskiot arhiv preminuva vo nadle`nost na OSIZ za kultura T. Veles
(50% od potrebnite sredstva), a drugiot del se obezbeduva od buxetite na
op{tinite na koi deluva Istoriskiot arhiv, kako i od samofinansirawe.
Toa {to celi 40 godini be{e problem, prostorot za smestuvawe, ~uvawe
i za{tita na arhivskata gra|a, kako i sozdavawe podobri prostorni uslovi za
vrabotenite e re{en so preseluvaweto vo novata namenska zgrada (vo
oktomvri mesec 1990 godina) koja raspolaga so 600 m2 prostor za smestuvawe na
arhivskite fondovi, 10 rabotni prostorii, prostorija za isleduvawe na
arhivskata gra|a, prostorii za priem na novi fondovi (priemno depo).
So ~lenot 48 od Zakonot za arhivskata gra|a („Sl. vesnik na SRM“ br.
36/90) doa|a do novi statusni promeni na Istoriskiot arhiv T. Veles odnosno
so citiraniot ~len od Zakonot za arhivska gra|a Istoriskiot arhiv T. Veles
go gubi statusot na praven subjekt i stanuva Rabotna edinica vo sostav na
Arhivot na Makedonija - Podra~no oddelenie, a prevzemaweto na vrabotenite
od Istoriskiot arhiv T. Veles, kako vraboteni vo Arhivot na Makedonija
Skopje e izvr{eno na 30 avgust 1991 godina. Podra~noto oddelenie Veles ja
zadr`a istata teritorijalna nadle`nost odnosno deluva na teritorijata na
celoto Povardarie.
So zgolemuvaweto na koli~inata na arhivskata gra|a i so razvojot na
arhivskata dejnost se zgolemuva raste i kadarot (brojot na vraboteni). Taka, do
16
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
1956 godina vo Arhivot ima samo eden vraboten. Vo mesec septemvri 1956
godina za direktor na Arhivot e postaven Slavko Nikolov, so toa brojot na
vraboteni se zgolemuva na dvajca. Ve}e vo 1958 godina, so zgolemuvaweto na
teritorijalnata nadle`nost na Arhivot se zgolemuva i brojot na vraboteni od
dvajca na ~etvorica vraboteni. Vo ovoj period do 1960 godina ima golema
fluktuacija na vrabotenite. Retko koj od vrabotenite se zadr`uval vo
Arhivot pove}e od edna godina, bidej}i mnogu od dotoga{ vrabotuvanite bile
{totuku diplomirani studenti od razni struki i bez afinitet za ovaa dejnost.
Posmislena dejnost i postru~na obrabotka na arhivskata gra|a
zapo~nuva od 1961 godina, po vra}aweto od ednogodi{en kurs za pomo{nici
arhivisti vo Belgrad na Radomir Jovev, koj e nazna~en i za direktor na
Arhivot.
Najosetno podobruvawe na kadrovskata struktura ima po 1968 godina
koga so Statutot na Arhivot se predvideni i potpolneti sedum (7) rabotni
mesta, za da brojot na vraboteni vo Arhivot do sredinata na 1987 godina se
zadr`i na 9 lica.
Vo 1987 godina brojot na vrabotenite vo Arhivot iznesuva 10 lica koi
od 30 avgust 1991 godina se prevzemeni kako vraboteni vo Arhivot na
Makedonija Podra~no oddelenie Veles.
17
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
SREDENI I OBRABOTENI FONDOVI
OBJAVENI VO VODI^ITE 1982-1994
1. UPRAVA I JAVNI [email protected]
1.2. ARHIVSKI FONDOVI DO 1918
355. (204) GRADSKA OP[TINSKA UPRAVA VELES (1912-1915);
1914-1915: kn. 1; AI a.e. 1, listovi 89, NIS 8 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po zavr{uvaweto na Balkanskite vojni 1912-1913 godina, vardarskiot
del na Makedonija, spored Bukure{kiot miroven dogovor potpa|a pod vlasta
na Kralstvoto Srbija.
Vo Veles vojskata na Kralstvoto Srbija vlegla na 29 oktomvri 1912
godina. So navleguvaweto na srpskata vojska vo gradot, dotoga{nata turska
vlast bila zameneta so nova okupatorska srpska vlast. Funkcioniraweto na
novata vlast bilo izrazeno preku rabotata na Op{tinskata uprava, koja ja
rakovodel pretsedatel na sudot i odbor, koj go so~inuvale 15 odbornici
izbrani od redot na vidni gra|ani na Veles. Pretsedatel na Op{tinskiot sud
i odbor bil Toma Savrli}.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Ovoj fond sodr`i edna zapisni~ka kniga, koja vo prodol`enie e
koristena i kako delovoden protokol.
Vo zapisni~kata kniga ima zapisnici od odr`ani sednici na Odborot, i
se odnesuva za periodot od 22 avgust 1914 do 13 septemvri 1915 godina. Od
sodr`inata na zapisnicite se dobivaat podatoci za rabotata na Odborot vo
vrska so re{avaweto na tekovnite problemi vo gradot: davawe mislewe za
priem na srpsko dr`avjanstvo na lica {to `iveele vo Veles, a bile od
Avstroungarskoto Carstvo; odobruvawe na cenata na lebot; vr{ewe izbor na
sudii vo gradot Veles; podatoci za razgrani~uvawe pome|u Ba{inoselskata i
Vele{kata op{tina i Vele{kata i Karaslarskata op{tina.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
1.3. ARHIVSKI FONDOVI 1918-1941
OP[TINI
2. BESVICA (1918-1930); 1918-1930: kn. 4, kut. 3; 0,3. AI a.e. 347,
listovi 1204, NIS 62 str.
18
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po zavr{uvaweto na Prvata svetska vojna, Kralstvoto na SHS vo
novoosvoenite teritorii vo Makedonija pristapi kon vospostavuvawe svoja
administrativna vlast. To~en datum za po~nuvaweto na rabotata na
Op{tinata Besvica ne postoi. Vo sostavot na Op{tinata vleguvaat
naselenite mesta: Besvica, Gorna Dr~evica i Budur ^iflik. Kako op{tina,
Besvica funkcionirala do 1 avgust 1930 godina, koga so novata teritorijalna
podelba vlegla vo sostavot na Op{tinata Demir Kapija. Prvata sednica na
Op{tinskiot odbor na Op{tinata Besvica bila odr`ana na 16 noemvri 1918
godina.
Za pretsedatel na Op{tinata bil imenuvan Alija Omerovi}.
Poslednata sednica na Op{tinskiot odbor bila odr`ana na 19 januari 1930
godina, a pretsedatel toga{ bil Ilija Pi{tolovi}.
Vo 1926 godina po pat na referendum s. Budir ^iflik pominalo vo
sostavot na Op{tinata Bawa, odnosno Op{tinata Demir Kapija.
Pokraj drugoto, edna od pri~inite za zgasnuvaweto na Op{tinata
Besvica e i toa {to pogolem broj od naselenieto, koi bile Turci, vo periodot
1924-1930 godina masovno se iseluvale od Kralstvoto na SHS i se naseluvale
vo Turcija.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot sodr`i zapisni~ki knigi od odr`ani sednici na Op{inskiot
odbor na Op{tinata Besvica; odluki i re{enija doneseni na sednicite;
izve{tai od rabotata na oddelenijata {to postoele vo sostavot na
Op{tinata: oddelenie za stopanstvo, prosveta, narodno zdravje i socijalna
politika i voen oddel; podatoci za rakovodnite lica vo Op{tinata i za
~lenovite na Op{tinskiot odbor.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
3. VELES (1918-1941); 1918-1941: kn. 194, kut. 40; 5,9. AI a.e. 3915,
listovi 29597, NIS 315 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po vospostavuvaweto na vlasta vo Veles vo 1918 godina od strana na
Kralstvo na SHS, ve}e na 22 avgust 1920 godina se organiziraat prvite
op{tinski izbori za izbor na odbornici, na koi mnozinstvoto odbornici go
so~inuvaat komunistite, kako prv pretsedatel se spomenuva Petre Al~evi}, a
negov zamenik Jovan Xipunovi} (Jov~e Xipunovi} e izbran na 12 januari 1921
godina za v.d. pretsedatel na odborot).
Me|utoa so donesuvawe na Obznanata, a so naredba br. 11846 izdadena od
na~alnikot na Srez Vele{ki od 7 avgust 1921 godina prethodno izbranite
odbornici se razre{uvaat od dol`nosta, istovremeno razre{eni se i site
drugi slu`benici koi bile komunisti~ki nastroeni.
Bidej}i prethodnite izbori za odbornici na Op{tinata se poni{teni,
se raspi{uvaat novi izbori koi se odr`uvaat na 28 avgust 1921 godina se
odr`uvaat novi izbori koga se izbira nov sostav na odbornici vo Op{tinata,
za pretsedatel e izbran Dimitrija Korobarovi}. Od 1927 godina pretsedatel
19
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
na Op{tinata e postaven Sovrli} Tomo, a od 1929-1931 godina ovaa funkcija ja
vr{i Todor @ivkovi}. Po negovoto razre{uvawe za pretsedatel e postaven
\o{o Organxievi}. Vo 1934 godina za pretsedatel e izbran Nikola
Curakovi}. Vo tekot na 1935 godina Op{tinskata uprava zapa|a vo kriza, pa
taka na 29 avgust 1935 godina se formira povremena Op{tinska uprava, za
pretsedatel e izbran An|elko Jankovi} so trojca ~lenovi.
Op{tinata Vele{ka bila podelena na 7 kvartovi i toa: Te}e, Derven,
Brzorek, Kojnik, Dvorovi, Pop-Jordanovi i Megdan. Do 1934 godina
Op{tinata Vele{ka opfa}ala 30 pomali op{tini so 83 naseleni mesta.
Op{tinata imala pretsedatel i 2-5 kmetovi i nivni zamenici (maalski i
selski kmetovi).
Sodr`insi podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot sodr`i zapisni~ki knigi od odr`ani sednici na Odborot na
Vele{ka op{tina so odluki i re{enija. Isto taka, postoi i kniga za naredbi
na pretsedatelot na Op{tinata od 1929-1931 godina; doverliva prepiska me|u
na~alnikot na „Srez Vele{ki“ i Op{tinata; arhivska gra|a za odr`anite
op{tinski izbori i na izborite za narodni pratenici vo Ustavotvornoto
sobranie na SHS; odluki na Kralstvo Jugoslavija od 1920-1939 godina.
Ima podatoci za rabotata na oddelenijata: za prosveta, za socijalna
politika i narodno zdravje; tehni~koto oddelenie - hidrotehni~ki oddel (se
odnesuva na izgradbata na vodovodot vo Veles); oddelenie za gradewe i
odr`uvawe ulici i arhitektsko oddelenie.
Ovoj fond sodr`i tapii za prisvojuvawe nepodvi`en imot od 1921 do
1932 godina i mesni predmeti za obrazuvawe masa na umreni lica od 1919-1940
godina.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik
4. GEVGELIJA (1918-1941); 1919-1941: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 142,
listovi 705, NIS 20 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Od so~uvanata arhivska gra|a ne mo`e{e da se utvrdi datumot na
po~etokot na funkcioniraweto na Op{tinata vo Gevgelija. Prviot dokument
{to poso~uva za rabotata na Op{tinata datira od 15 noemvri 1919 godina, a
proizleguva od Sudskoto oddelenie pri Op{tinata.
Spored podatocite od arhivskata gra|a, Odborot na Op{tinata
Gevgelija vo 1934 godina go so~inuvale 18 odbranici, a pretsedatel na
Op{tinata bil Kosta Garalajkovi}, koj funkcijata ja vr{el do april 1941
godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a sodr`i zapisnici od sednicite na Odborot na
Op{tinata za periodot 1934-1940 godina, podatoci za rabotata na
oddelenijata i otsecite vo Op{tinata: upravnoto, op{toto, sudskoto,
zemjodelskoto i finansiskoto oddelenie; otsekot za statistika, voeniot
otsek, za agrarna reforma i otsekot za veterinarstvo; podatoci od rabotata
20
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
na dano~nata i katastarskata uprava. Niz arhivskata gra|a na oddelenijata,
otsecite i upravite ima podatoci za sostojbata vo zemjodelstvoto; spisoci na
voenite obvrznici; na lica od razni kraevi na Jugoslavija na koi im e
dodelena zemja na teritorijata na Op{tinata Gevgelija i dr.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik
5. DEMIR KAPIJA (1918-1941); 1918-1941: kn. 12, kut. 7; 0,8. AI a.e. 1372,
listovi 3633, NIS 211 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Op{tinata Bawa po vospostavuvaweto na vlasta na Kralstvoto na SHS
vo 1918 godina spa|a vo Negotinska okolija, Tikve{ki okrug. Vo sostavot na
Op{tina vleguvale naselenite mesta: s.Bawa, s.Dren, s.Klisura, Kopri{nica,
a od 1926 godina i s.Budur ^iflik. Prv pretsedatel na Op{tinata bil An|el
Kam~evi}, a potoa kako pretsedateli se spomenuvaat Atanas Jankovi}, Simon
Nikoli} i Borko @. Babi}. Od 1922 godina bila donesena odluka sedi{teto
na Op{tinata od s.Bawa da se prefrli vo prostoriite na stanicata vo Demir
Kapija.
So odluka na odborot na Op{tina Bawa, donesena na 21 oktomvri 1926
godina, Op{tinata Bawa go menuva imeto vo Op{tina Demir Kapija. Pokraj
toa, od 1930 godina kon Op{tina Demir Kapija se priklu~uva s.Besvica, a od
1931 godina i Op{tina Pr`devo. Od 1934 godina vo sostavot na ovaa Op{tina
spa|aat naselenite mesta: Kore{nica, ^elovec i Iberija, koi dotoga{
pripa|ale kon Op{tinata Bistrenci.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot Op{tina Demir Kapija (Bawa) sodr`i zapisni~ki knigi od
odr`ani sednici na Op{tinskiot odbor na Op{tinata; materijali od
odr`anite izbori za odbornici vo Op{tinata, izborite za kmetovi vo selata
i za narodni pratenici vo Ustavotvornoto sobranie na Kralstvoto na SHS;
materijali od rabotata na oddelenijata za javna bezbednost, za prosveta, za
statistika, sudskoto oddelenie, op{toupravnoto, finansiskoto, tehni~ko
oddelenie, oddelenieto za zemjodelstvo, ekonomsko-stopanskoto oddelenie,
oddelenieto za socijalna politika, narodno zdravje i personalnoto oddelenie.
Niz sodr`inata na arhivskata gra|a od oddelenijata mo`e da se prosledi
funkcioniraweto na Op{tinata, od koe proizleguvaat zapisnici i re{enija
od presudi, tapii za sopstvenost, izve{tai za zemjodelskite kulturi, re{enija
za gradewe na javni objekti, podatoci za brojot na muslimanskoto i
hristijanskoto naselenie, za ruskite emigranti naseleni vo Op{tinata i dr.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik
21
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
8. ORAOV DOL (1918-1933); 1918-1933: kn. 19, kut. 7; 0,8. AI a.e. 988,
listovi 2177, NIS 121 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Spored teritirijalno-administrativnata podelba, vo Kralstvoto na
SHS od 1918 godina vo sostavot na Vele{ka okolija spa|a Op{tinata Oraov
Dol, koja od 1918 do 1930 godina go nosi nazivot Sud na Op{tinata Oraov Dol
- Srez Vele{ki, a od 1930 godina figurira kako Op{tina Oraov Dol - Srez
Vele{ki. Vo sostavot na Op{tinata Oraov Dol spa|aat naselenite mesta:
Oraov Dol, Gabrovnik i Mokreni. Po pat na izbori bile izbirani odbornici
vo Op{tinskiot odbor i pretsedatel na Op{tinata. Kako pretsedateli na
Op{tinata se spomenuvaat B. Arsi}, Alekso Damwanovi}, T. Atanasovi}, J.
Petkovi} i V. Micevi}. Vo naselenite mesta Mokreni i Gabrovnik, po pat na
izbori bile izbirani selski kmetovi. Od mart 1933 godina Op{tinata Oraov
Dol prestanuva da funkcionira i e priklu~ena kon Op{tinata Teovo.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot sodr`i materijali, odnosno zapisnici od sednicite na
Op{tinskiot odbor na Op{tinata Oraov Dol odr`ani od 1919 do 1933 godina;
materijali od rabotata na op{toupravnoto oddelenie, kade {to ima naredbi
na pretsedatelot na Op{tinata za sproveduvawe na izborite na Op{tinata;
materijali od rabotata na oddelenieto za javna bezbednost i voeniot otsek;
statistika; ekonomsko-stopanskoto oddelenie; oddelenieto za zemjodelstvo i
sto~arstvo; materijali od rabotata na prosvetnoto oddelenie; oddelenieto za
socijalna politika i narodno zdravje; oddelenieto za finansii; sudskoto
oddelenie, kade {to se sre}avaat podatoci za ~etnicite od odredot na Jovan
Babunski; spisoci na licata {to odele na pe~alba i {to se nao|ale vo
Bugarija; podatoci za licata {to slu`ele vo turskata, bugarskata i srpskata
vojska.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
9. TEOVO (1918-1941); 1918-1941: kn. 36, kut. 13; 1,6. AI a.e. 1778,
listovi 5790, NIS 213 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Op{tinata Teovo, koja e formirana vo 1918 godina po
vospostavuvaweto na Kralstvoto na SHS, gi opfa}a naselenite mesta s. Teovo
i s. Sogle, a od mart 1933 godina vo nejziniot sostav vleguva i Op{tinata
Oraov Dol so selata Mokreni i Gabrovnik.
Po pat na izbori bile izbirani odbornici i pretsedatel na
Op{tinata. Kako pretsedateli na Op{tinata Teovo vo tekot na nejzinoto
funkcionirawe se spomenuvaat: Mateja Stojkovi}, Mateja Vasi}, M.
Angelovi}, Andreja Stojkovi}, Bogdan M. Jankovi}, Temelko Slavevi} i
Petru{ Jani}. Pokraj Op{tinskiot odbor na Op{tinata, funkcionirale
Op{tinski sobor i Mesten odbor. Na teritorijata na Op{tinata Teovo
funkcionirala i `andarmeriska stanica so sedi{te vo s. Sogle.
22
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot na Op{tinata Teovo ima zapisnici so odluki i re{enija od
sednicite na Op{tinskiot odbor i na mesnite (selski) odbori. Se sre}avaat
naredbi od pretsedatelot na Op{tinata do mesnite odbori; podatoci za
brojot na naselenieto; materijali od rabotata na oddelenijata za javna
bezbednost i voeniot otsek; za socijalna politika i narodno zdravje; postoi i
izboren materijal; materijal za rabotata na oddelenijata za zemjodelstvo;
ekonomsko-stopanskoto; finansiskoto; tehni~koto oddelenie; ostavinski
predmeti so azbu~en registar; predmeti za doka`uvawe na pravoto na
sopstvenost; krivi~ni sudski sporovi i upravni sporovi; tapii za sopstvenost
na nedvi`en imot.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
1.4. ARHIVSKI FONDOVI 1941-1944
GRADSKI OP[TINSKI UPRAVI
10. VELES (1941-1944); 1941-1944: kn. 42, kut. 2; 0,6. AI a.e. 121,
listovi 7880, NIS 72 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So okupacijata na Makedonija od strana na fa{isti~ka Bugarija na 18
april 1941 godina, i vo Veles do{lo do promena na administrativnata vlast,
koja e vovedena od 26 april 1941 godina. Spored novata teritorijalna podelba,
Op{tinskata uprava na gradot Veles gi opfa}ala gradot Veles i seloto
Babuna, a kako op{tina bila vo sostavot na Vele{kata okoliska uprava, koja
potpa|a pod Skopskata oblast. Kmetot na Op{tinata bil postavuvan od
centralnata vlast. Kmetovi na op{tinskata uprava vo Veles bile: Hr. Kostov,
K. Vanov, Nikola K. Kolev i A. P. Popov. Op{tinskiot sovet bil sostaven od
vidni gra|ani od gradot. Vo ramkite na Sovetot postoele komisii i soveti.
Vaka postavena, bugarskata vlast vo Veles funkcionirala do 9 septemvri 1944
godina, koga kapitulirala Carska Bugarija.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima zapisni~ka kniga od odr`anite
sednici na Vele{kiot op{tinski sovet. Prviot dokument od ovoj fond datira
od 1 maj 1941 godina, a toa e naredba na Vele{kata gradska op{tina za
nazna~uvawe lica na rabotni mesta vo Op{tinata; ima razni vidovi naredbi
od Gradskata op{tina do gra|anite; uverenija izdavani za ostvaruvawe razni
prava na gra|anite.
Fondot sodr`i i personalna dokumentacija na vrabotenite vo
Op{tinata od 1941 do 1944 godina.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
23
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
11. GEVGELIJA (1941-1944); 1941-1944: kn. 7, kut. 1; 0,2.AI a.e. 193,
listovi 818, NIS 49 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So vospostavuvaweto na voenata, a potoa i na administrativnata vlast
od strana na fa{isti~ka Bugarija vo Makedonija na 26 april 1941 godina,
vedna{ se pristapilo kon organizirawe na vlasta i vo Gevgelija. Po pat na
izbori bil izbran Op{tinski sovet, a pretsedatelot-kmet na op{tinskata
uprava bil postavuvan od centralnata vlast.
Kako kmetovi na Op{tinata Gevgelija vo ovoj period se sre}avaat
imiwata na licata: Vasil G. Manolev, Ilija D. Bogoev i Ivan D. [opov. Vo
sostavot na rabotata na Op{tinata dejstvuvale komisii i soveti na
oddelenija.
Po kapitulacijata na fa{isti~ka Bugarija, po predlog na germanskata
Voena komanda vo Gevgelija i po barawe na gra|anite na gradot bil formiran
Gradski komitet, koj dejstvuval od 20 septemvri do 19 oktomvri 1944 godina i
bil sostaven od 24 ~lena. Gradskiot komitet go rakovodele pretsedatel i
dvajca potpretsedateli.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot se sostoi od zapisni~ki knigi od odr`ani sednici na
Op{tinskiot sovet i na Gradskiot komitet; od arhivska gra|a za rabotata na
oddelenijata za: op{ta uprava, za trud i socijalna politika, zdravstvo,
prosveta, finansii, zemjodelstvo, sto~arstvo, {umarstvo, vodostopanstvo,
voen oddel, stopanski oddel, dano~no oddelenie, oddelenie za snabduvawe itn.
Bidejki fondot ne e celosen, poradi nedostigot na arhivska gra|a ne mo`e da
se dobie kompletna slika za rabotata na Op{tinskata uprava vo Gevgelija.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
1.5. ARHIVSKI FONDOVI PO 1944
12. [email protected] NARODEN ODBOR - VELES (1945-1947); 1945-1946:
kn. 33, kut. 6; 1,2. AI a.e. 605, listovi 2079, NIS 70 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Spored zakonot za teritorijalna podelba na Federalna Makedonija na
okruzi, donesen na 30 avgust 1945 godina, Makedonija bila podelena na ~etiri
okruzi, me|u koi e i Vele{kiot. Vo sostavot na Vele{kiot okrug vleguvale
okoliite: Valandovska, Gevgeliska, Kavadarska, Negotinska, Svetinikolska i
Titovvele{ka. Okru`niot naroden odbor bil neposredno nadreden nad
okoliskite narodni odbori.
So Zakonot za preimenuvawe na gradot Veles vo Titov Veles, koj stapil
vo sila na 11 oktomvri 1946 godina, gradot Veles bil preimenuvan vo Titov
Veles, a so toa Vele{kiot okrug vo Titovvele{ki okrug, a Vele{kata okolija
vo Titovvele{ka okolija (~len 2 od Zakonot). Spored ~len 3 od ovoj Zakon,
24
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
site dr`avni, zadru`ni, privatni i drugi ustanovi na podra~jeto na okrugot,
okolijata i gradot gi soobrazuvale svoite nazivi spored novoto ime na gradot.
So donesuvaweto na Ustavot na NR Makedonija, so ~lenot 89, vo 1947
godina se ukinuvaat okru`nite narodni odbori.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Okru`en naroden odbor Veles ima
zapisnici od sostanocite na Izvr{niot odbor od 1 januari do 16 dekemvri
1946 godina; protokoli i zapisnici od rabotata na Sekretarijatot, kade {to
ima podatoci za primopredavaweto na industriskite objekti, t.e.
maslodajnata fabrika „Kostov-Nastov“, elektri~nata centrala, `elezni~kata
rabotilnica „Bra}a Barbutovi“, fabrikata za talk i fabrikata za tuli i
keramidi „Bon Mar{e“; primopredavaweto na zgradi i polski imoti, ima
podatoci od oddelite, i toa: sudskiot, stopanskiot, tehni~kiot, prosvetniot,
za socijalna politika i narodno zdravje, oddelot za ishrana i snabduvawe,
finansiskiot oddel i od otsekot za narodni imoti. Od oddelite ima planovi i
izve{tai za rabotata.
Vo fondot ima spisoci na vrabotenite, uverenija i re{enija za
nazna~uvawe i premestuvawe na rabotni mesta. Pretsedatel na Okru`niot
naroden odbor Veles bil Stevan Amerikanski.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OKOLISKI NARODNI ODBORI
13. KAVADARCI (1945-1952); 1945-1952: kn. 137, kut. 14; 2,7. AI a.e. 2879,
listovi 6427, NIS 43 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Okoliskite narodni odbori ja zapo~nuvaat svojata rabota so
donesuvaweto na Uredbata na Ministerskiot sovet na Federalna Makedonija
od 27 noemvri 1945 godina, so koja se opredeluva brojot na teritorijalnite
podra~ja i sedi{tata na okoliskite i mesnite narodni odbori.
Na teritorijata koja e pod nadle`nost na DARM - oddelenie Veles
dejstvuvale pet okoliski narodni odbori (so izmenite i dopolnuvawata na
administrativnata teritorijalna podelba okoliskite odbori Negotino i
Valandovo se ukinuvaat i nadle`nite preminuvaat vo Okoliskiot odbor
Kavadarci i Gevgelija), i toa Okoliski naroden odbor Valandovo, Gevgelija,
Kavadarci, Negotino i Titov Veles.
Narodnite odbori, vo soglasnost so Zakonot za narodni odbori donesen
od Narodnoto sobranie na FNRJ na 25 maj 1946 godina, se steknuvaat so status
na organi na dr`avnata vlast od lokalno zna~ewe.
Organizaciskata postavenost na okoliskite narodni odbori, so
soodvetni izmeni, e slednata:
1. Izvr{en odbor, koj gi rakovodi poverenstvata za zemjodelstvo,
{umarstvo, trgovija i snabduvawe, komunalni raboti, finansii, trud,
25
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
prosveta i kultura, narodno zdravje, socijalni gri`i, lokalen soobra}aj i za
industrija i rudarstvo.
2. Sekretarijat, vo ~ij sostav vleguvaat: personalen otsek, slu`ba za
evidencija, upraven otsek, pravna slu`ba, katastarski otsek, voen otsek i
slu`ba za administracija.
3. Postojani komisii - kontrolna, planska, komisija za `albi i
poplaki, po potreba se formirani privremeni komisii.
4. Sobir na izbira~ite kako najvisok organ.
Okoliskite narodni odbori se transformirale vo 1952 godina.
(Istorijatot se odnesuva za site okoliski narodni odbori)
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od odr`anite sednici na
Plenumot na Okoliskiot odbor od 26 juni 1945 do 8 januari 1950 godina;
podatoci od sednicite na Okoliskiot odbor od 6 fevruari 1948 do 30 januari
1952 godina; zapisnici od sednicite na Izvr{niot odbor na Okoliskiot
naroden odbor od 26 juni 1945 do 25 april 1950 godina; zapisnici od sednicite
na Sekretarijatot od 22 juni 1946 do 30 avgust 1949 godina; podatoci za
administrativnata podelba na Kavadarskata okolija od 27 avgust 1946 godina,
vo koja vleguvale gradot Kavadarci i 28 MNO; izve{tai od rabotata na
Okru`niot naroden odbor Veles; izve{tai za politi~kite planovi, izve{tai
za rabotata na narodnite sudii; izvestuvawe od 5 septemvri 1945 godina deka
11 oktomvri e proglasen za dr`aven praznik na makedonskiot narod;
izvestuvawe do site op{tinski narodni odbori deka na 11 noemvri 1945 godina
}e se odr`at prvite izbori vo slobodna Makedonija; izvestuvawe deka od 29
dekemvri 1945 godina vo Veles e formiran Voen okrug, a vo gradovite
Gevgelija, Kavadarci, Negotino i Sveti Nikole - voeni otseci; izvestuvawe
deka na 16 juli 1946 godina }e se izvr{i pogrebuvawe vo zaedni~ka grobnica na
12-te strelani vata{ki mladinci; podatoci od rabotata na mati~nata slu`ba;
postojat statisti~ki podatoci od rabotata na oddelite i poverenstvata;
protokoli, izve{tai za nivnata rabota, zapisnici od odr`ani sostanoci;
registar za dozvoli za vr{ewe privatna dejnost na lica; registar na
pretprijatijata vo okolijata; pregledi na obrabotenata povr{ina i pregled
na kulturite {to se odgleduvaat; podatoci za buxetite na okolijata; postoi
registar na nasledni~kite re{enija na nedvi`en imot i kupoproda`ni
dogovori; godi{ni planovi i izve{tai za rabotata na u~ili{tata; spisoci na
familiite na ubienite borci i `rtvite na fa{istite; podatoci za begalcite
od Egejska Makedonija.
Vo arhivskata gra|a ima podatoci za brojot na MNO pri Okoliskiot
naroden odbor Kavadarci do pripojuvaweto kon Okoliskiot naroden odbor
Negotino, kon Okoliskiot naroden odbor Kavadarci od 1 januari 1947 godina
i po ovoj period. Pretsedateli na Okoliskiot naroden odbor Kavadarci vo
ovoj period bile: Vane H. Vasilev, B. Parakeov, V. Stojanov, Risto Popov i
Gligor Ge~evski.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
26
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
14. NEGOTINO (1945-1946); 1945-1946: kn. 36, kut. 6; 0,9. AI a.e. 1040,
listovi 2074, NIS 146 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Okoliski naroden odbor Negotino ima
zapisni~ka kniga i zapisnici od odr`anite sednici na Plenumot na
Okoliskiot naroden odbor Negotino za periodot od 26 juli 1945 do 17 noemvri
1946 godina; zapisnici od sednicite na Izvr{niot odbor; arhivska gra|a od
rabotata na Sekretarijatot, vo koja ima podatoci za brojot na MNO (20);
spisoci na glasa~kite mesta; izvestuvawa do Okru`niot naroden odbor Veles;
izvestuvawe deka od 11 oktomvri 1946 godina gradot Veles se preimenuva vo
Titov Veles; podatoci za konfiskacijata na podvi`niot imot na voenite
zlostornici; spisoci so brojot na doma}instvata; izvestie site natpisi i
firmi na bugarski jazik da bidat otstraneti i da se napi{at firmi na
makedonski jazik.
Vo sostavot na Okoliskiot naroden odbor rabotat slednive tela:
sudskiot oddel, oddelite za zemjodelstvo, {umarstvo, trgovija i snabduvawe,
urbanizam, grade`ni{tvo i komunalni raboti, tehni~ki oddel, soop{titelen
otsek, prosveten oddel, zdravstven oddel, socijalen, oddel za ishrana,
personalen oddel; postojat podatoci od rabotata na Planskata komisija,
Okoliskata izborna komisija, Komisijata za agrarna reforma, Okoliskata
istra`na komisija i Komisijata za voena pe~alba. Od rabotata na ovie tela
ima planovi i izve{tai; pisma do Okru`niot naroden odbor Veles, so
podatoci za obrabotlivata povr{ina, brojot na `iva stoka vo naselenite
mesta; re{enijata doneseni od Agrarnata komisija spored Zakonot za agrarna
reforma; pregledi na ekspropriranata zemja i nejzina podelba; podatoci za
licata osudeni i za konfiskacijata na nivniot imot; izve{tai od rabotata na
oddelite za prosveta so spisoci na u~enicite; podatoci za u~itelite; za
merkite za spre~uvawe zarazni bolesti; izve{tai za begalcite od Egejska
Makedonija; spisoci na licata {to se iseleni vo Vojvodina.
Spored podatocite {to gi ima vo arhivskata gra|a na fondot, vo
sostavot na Okoliskiot naroden odbor Negotino spa|aat 20 MNO.
Okoliskiot naroden odbor od 1 januari 1947 godina prestanuva da postoi i toj
e spoenn kon Okoliskiot naroden odbor Kavadarci. Pretsedatel na
Okoliskiot naroden odbor Negotino bil Metodi \. Bobov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
15. TITOV VELES (1945-1952); 1945-1952: kn. 148, kut. 27; 3,7. AI a.e.2853,
listovi 11299, NIS 468 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Okoliski naroden odbor Titov Veles postoi arhivska gra|a
sostavena od zapisni~ki knigi, zapisnici od sednicite na Plenumot i
Izvr{niot odbor na Okoliskiot naroden odbor; izve{tai od rabotata na
Sekretarijatot; statisti~ki podatoci za `itelite na naselenite mesta;
podatoci za ~inovnicite vo Okoliskiot naroden odbor; izvestie deka selata
Gradsko i Ulanci od dekemvri 1945 godina vleguvaat vo sostavot na
27
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Okoliskiot naroden odbor Titov Veles; uverenija izdadeni od Sekretarijatot
za strelanite i zaginatite borci vo NOV; zapisnici od sednicite na
stopanskiot oddel (stopanski sovet); podatoci za agrarnata reforma; za
izvr{enata konfiskacija, eksproprijacija; zapisnici od rabotata na
Poverenstvoto za zemjodelstvo; operativni planovi i izve{tai za rabotata i
pregledi; zapisnici od rabotata na Poverenstvoto za {umarstvo; zapisnici od
rabotata na prosvetniot oddel; od odr`anite sostanoci na Sovetot za
prosveta: informacii, analizi, godi{ni planovi i programi so podatoci za
brojot na u~ili{tata i u~enicite; spisoci na makedonskite, turskite u~iteli
{to treba da posetuvaat kurs za osnovni u~iteli; postojat zapisnici od
rabotata na Poverenstvoto za socijalni gri`i: planovi, izve{tai, zapisni~ka
kniga na Sovetot za staratelstvo; podatoci od Komisijata za davawe pomo{ na
nastradanite vo vojnata; izve{tai za brojnata sostojba na begalcite od Egejska
Makedonija so azbu~en registar na novite familii.
Ima podatoci od rabotata na Sovetot za narodno zdravje, od upravata za
rabotna sila, od Komisijata za detski jasli i gradinki; zapisnici od rabotata
na Poverenstvoto za trgovija i snabduvawe: izve{tai i planovi; azbu~en
registar na zanaet~iite po selata; zapisnici, izve{tai, pregledi od
Poverenstvoto za dr`avni nabavki, podatoci od rabotata na Planskata
komisija; zapisnici i izve{tai, planovi, pregledi, finansiski revizii na
stopanskite pretprijatija, buxeti za periodot 1946-1950 godina sodr`ani vo
Poverenstvoto za finansii; zapisnici od rabotata na Komisijata za voena
pe~alba i dosieja na voeni pe~albari; zapisni~ki knigi od Okoliskata
kontrolna komisija; zapisnici od rabotata na Poverenstvoto za komunalni
raboti so podatoci za izdadenite grade`ni dozvoli i dozvolite za osnovawe i
vr{ewe zanaet~iska dejnost po selata; podatoci od tehni~kiot oddel, od
rabotata na Okoliskata izborna komisija i dr.
Spored postojnite podatoci, vo sostavot na Okoliskiot naroden odbor
Titov Veles vleguvale 40 MNO. Pretsedateli na Okoliskiot naroden odbor
bile Qubo Zafirovski, Jusuf Imerovski, Petre Dimovski, Bo{ko
Petkovski, Dim~e Penov i Imer Eminovski.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
157. (206) VALANDOVO (1945-1946); 1945-1946: kut. 1; 0,1. AI a.e. 137,
listovi 249, NIS 14 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Okoliski naroden odbor Valandovo ima podatoci od
rabotata na Izvr{niot odbor, Pretsedatelstvoto i oddelite (stopanski, za
trgovija i snabduvawe, finansiski oddel, propaganden, prosveten, zdravstven,
socijalen); izvestuvawe deka od 1 juli 1946 godina po~nuva da raboti Javnoto
obvinitelstvo na Makedonija vo Skopje, a okru`nite javni obvinitelstva se
so sedi{te vo Okru`niot naroden odbor; podatoci za pra{awata na
kolonistite; podatoci za sproveduvaweto na Zakonot za agrarna reforma;
podatoci za brojot na doma}instvata i ku}ite vo 1946 godina; podatoci za site
naselenici - Srbi koi se naseleni vo vremeto na Kralska Jugoslavija. Od
oblasta na prosvetata ima pregledi na u~ili{tata, spisoci na u~enicite
28
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
zapi{ani vo prvo oddelenie, predmeti za nazna~uvawe u~iteli vo
Valandovskata okolija. Ima podatoci, t.e. spisoci na licata, na koi im se
odobreni molbite za kolonizirawe vo Vojvodina, koi trebalo da trgnat na 12
mart 1946 godina.
Vo sostavot na Okoliskiot naroden odbor Valandovo vleguvale 18
MNO. Pretsedatel na Okoliskiot naroden odbor Valandovo bil H.A.
[abanov. Okoliskiot naroden odbor Valandovo postoi do 28 dekemvri 1946
godina, od koga e pripoen kon Okoliskiot naroden odbor Gevgelija.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
158. (207) GEVGELIJA (1945-1952); 1945-1952: kn. 52, kut. 9; 1,4. AI a.e. 12591,
listovi 3709, NIS 194 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Od rabotata na Plenumot na Okoliskiot naroden odbor Gevgelija ima
zapisnici od odr`anite sednici, vo koi, me|u drugoto, ima podatoci od
raspravata za Uredbata za novata teritorijalna podelba na Makedonija, so
podatoci za teritorijalnata nadle`nost na Okoliskiot naroden odbor
Gevgelija, vo koj vleguvaat Gradskiot naroden odbor Gevgelija i 17 MNO. Od
krajot na 1946 godina vo sostavot na Okoliskiot naroden odbor Gevgelija
vleguva i Okoliskiot naroden odbor Valandovo. Pretsedateli na Okoliskiot
naroden odbor Gevgelija bile d-r Dimitar Micev, Atanas Bojkov i Dimitar T.
Aleksov. Gra|ata sodr`i: spisok na kandidatite za odbornici na Okoliski
naroden odbor za izborite od 25 dekemvri 1949 godina, statut na Okoliskiot
naroden odbor na Gevgeliska okolija; zapisnici od zasedanijata na
Okoliskiot naroden odbor; zapisnici od sednicite na Izvr{niot odbor;
planovi, izve{tai, analizi; na sednicata od 28 dekemvri 1946 godina na
Izvr{niot odbor na Okoliskiot naroden odbor Gevgelija e raspravano za
spojuvaweto na Okoliskiot naroden odbor Valandovo kon Okoliskiot
naroden odbor Gevgelija; zapisnici od rabotata na Pretsedatelstvoto i
Sekretarijatot.
Od arhivskata gra|a na oddelite (upraven, sudski, za vnatre{ni raboti,
stopanski) ima podatoci za brojot na naselenieto i doma}instvata vo
Gevgeliska okolija; podatoci za kolonistite od vremeto na Kralska
Jugoslavija; pregledi na objektite razurnati od okupatorot od 1941-1944
godina; spisoci na licata regrutirani od okupatorot; od poverenstvata (za
zemjodelstvo, {umarstvo, trgovija, snabduvawe, dr`avni nabavki, komunalni
raboti, trud, finansii i oddelite (tehni~ki, zdravstven, socijalen,
statisti~ki, otsek za begalci, staratelstvo, invalidski sovet, oddel za
ishrana, personalen oddel; zapisnici, izve{tai i analizi; zapisnici od
rabotata na Okoliskata eksproprijaciska komisija, od istra`nata Komisija
za utvrduvawe na zlodelata na okupatorot i nivnite pomaga~i, od rabotata na
biroto za poplaki i predlozi; Kontrolnata komisija i dr.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
29
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
NARODNI ODBORI NA OP[TINI
19. GEVGELIJA (1945); 1945: kn. 3, kut. 1; 0,1. AI a.e. 110,
listovi 565, NIS 16 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot Op{tinski naroden odbor Gevgelija sodr`i zapisnici od
rabotata na Plenumot, koi datiraat od 10 juni i 14 dekemvri 1945 godina,
ottoga{ ONO Gevgelija se sre}ava pod nazivot Gradski naroden odbor
Gevgelija. Ima podatoci od rabotata na Sekretarijatot, se sre}avaat spisoci
na personalot na Op{tinskiot naroden odbor; podatoci za brojot na
Makedonci, Turci, Vlasi, Albanci i Srbi vo gradot Gevgelija; za
prenesuvaweto na posmrtnite ostanki na zaginatite borci; doverliva
prepiska i podatoci za pokrenatite poternici po razni osnovi; materijali od
rabotata na op{tinskata istra`na Komisija za utvrduvawe na zlodelata na
okupatorot. Pretsedatel na Op{tinskiot naroden odbor Gevgelija bil
Dimitar Hristov Stojkov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
20. KAVADARCI (1945-1952); 1945-1952: kn. 21, kut. 2; 0,4. AI a.e. 362,
listovi 606, NIS 70 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Gradski naroden odbor Kavadarci ima zapisnici od
odr`anite sednici na Plenumot, Izvr{niot odbor i Sekretarijatot; godi{ni
izve{tai od rabotata na Gradskiot naroden odbor; naredbi, izvestuvawa;
podatoci od rabotata na Oddelot za vnatre{ni raboti; zapisnici i izve{tai
od rabotata na Stopanskiot oddel dostaveni do Okoliskiot naroden odbor
Kavadarci; re{enija za formirawe gradski pretprijatija; odluki doneseni od
Mesnata agrarna komisija za odzemena zemja na lica od Kavadarci vo
soglasnost so Zakonot za agrarna reforma; podatoci za buxetite na Gradskiot
naroden odbor; od rabotata na Socijalno-zdravstveniot oddel; podatoci za
decata ~ii roditeli se ubieni vo vojnata; spisok na licata-kolonisti;
podatoci za izgorenite ku}i od bugarskata vojska; podatoci za brojot na
muslimanite; barawa na „Ilindenci“ do Ministerstvoto za finansii Skopje
da im se dade pomo{; tapii za doka`uvawe sopstvenost na nedvi`en imot;
kupoproda`ni dogovori; zapisnik za primopredavawe na kinoto „Balkan“ od 4
septemvri 1946 godina.
Pretsedateli na Gradskiot naroden odbor Kavadarci bile: Pane Haxi
Tefov, To{o Grozdanov i Goso ^emerski. Gradskiot naroden odbor spa|al pod
nadle`nost na Okoliskiot naroden odbor Kavadarci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
30
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
22. NEGOTINO (1944-1945); 1944-1945: kut. 1, 0,1. AI, a.e. 76,
listovi 109, NIS 10 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici i izvestuvawa od rabotata
na Plenumot, Sekretarijatot i oddelite. Pretsedatel na Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor Negotino bil Todor Zafirovski. Postojat
podatoci za voenite zlostornici; spisok na lica od Negotino koi bile
odvedeni na prisilna rabota vo Bugarija ; spisoci na zaginati i invalidiu~esnici vo NOV; izvestuvawa do ONO Negotino za nacionalniot sostav na
naselenieto vo Op{tinata; spisok na u~itelite vo Negotino; spisoci na
lozarite i tutunoproizvoditelite vo Negotino; podatok za postoewe
vodomerna stanica vo Negotino.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
23. GRADSKA OP[TINA - NEGOTINO (1945-1952); 1950-1952:
kn. 5, kut. 1; 0,2. AI a.e. 55, listovi 196, NIS 13 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot na Gradski naroden odbor Negotino ima zapisnici od
odr`anite sednici na Plenumot i na Izvr{niot odbor na Gradskiot naroden
odbor; izve{tai od rabotata na Gradskiot naroden odbor; podatoci od
rabotata na Poverenstvoto za zemjodelstvo, trgovija i snabduvawe; podatoci
za licata na koi im e nacionaliziran imotot; dogovori za kupoproda`ba na
nedvi`en imot; od rabotata na Poverenstvoto za finansii; podatoci za
buxetot; podatoci vo Poverenstvoto za socijalni gri`i za begalcite od
Egejska Makedonija; zapisnici od Kontrolnata komisija; personalna
dokumentacija.
Gradskiot naroden odbor Nagotino teritorijalno go opfa}a gradot
Negotino, s. Timjanik, a odreden period i s. Dubrovo i s.Kurija. Pretsedatel
bil Lazo Stavrov. Gradskiot naroden odbor Negotino od 1 januari 1947 godina
e pod nadle`nost na Okoliskiot naroden odbor Kavadarci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
24. TITOV VELES (1945-1952); 1945-1952: kn. 79, kut. 21; 2,3. AI a.e. 2271,
listovi 8604, NIS 358 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Gradski naroden odbor Titov Veles ima arhivska gra|a {to
sodr`i: zapisnici od odr`anite sednici na Plenumot pri Gradskiot naroden
odbor; zapisnici od sednicite na Gradskiot naroden odbor: zapisnici od
izvr{eniot pregled na arhivata na Vele{ka op{tina; izve{tai, re{enija za
formirawe gradski trgovski pretprijatija, soop{tenie deka Makedonskata
stopanska banka na 8 maj 1946 godina otvora filijala vo Titov Veles.
31
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Vo fondot ima zapisnici od odr`ani sednici na Izvr{niot odbor pri
Gradskiot naroden odbor Titov Veles; prepiska so poverenstvata i
pretprijatijata vo gradot, me|u koi i izvestuvawe do po{tata vo Titov Veles
deka Gradskiot naroden odbor nema katastarska uprava nitu stara arhiva od
katastarska uprava i predmeti; podatoci od rabotata na Pretsedatelstvoto,
Sekretarijatot i Upravniot oddel vo koj, me|u drugoto, ima spisok na ruski
emigranti i begalci od carska Rusija; spisoci na begalcite od Egejska
Makedonija; re{enija doneseni od Gradskiot naroden odbor, otsek za
vnatre{ni raboti, za nadvore{na {pedicija i stopanska sorabotka. Vo
stopanskiot oddel ima pregledi za proizvodstvoto i ekonomijata; podatoci za
osnovnite pretprijatija; pravilnik za izvr{uvaweto na agrarnata reforma;
parcelaciski spisoci od Mesnata agrarna komisija Titov Veles; podatoci za
licata {to potpa|aat pod udarot na agrarnata reforma; podatoci za
eksproprijacijata na nedvi`niot imot na lica od Titov Veles; zapisnici i
re{enija za nacionaliziraniot imot; azbu~en registar na re{enija za
odobruvawe na kupoproda`bi na nedvi`en imot; zapisnici od rabotata na
Poverenstvoto za zemjodelstvo, godi{ni planovi, izve{tai za rabotata;
zapisnici od rabotata na Poverenstvoto za {umarstvo so godi{ni izve{tai,
organizaciski {emi i planovi za po{umuvawe i se~ewe na ogrevno drvo;
izve{tai od Poverenstvoto za dr`avni nabavki; od Poverenstvoto za
komunalni raboti, uprava za lokalni pati{ta; uprava za zanaet~istvo; uprava
za ugostitelstvo i op{testvena ishrana; Poverenstvo za turizam i
ugostitelstvo; registar na dozvoli za izvr{uvawe na zanaet~iski dejnosti;
registar za grade`ni dozvoli.
Vo fondot ima zapisnici od Poverenstvoto za finansii i
finansiskata revizija; materijali od tehni~kiot oddel i Poverenstvoto za
prosveta, kade {to ima izvestie od Ministerstvoto za prosveta i nauka na NR
Makedonija od 5 april 1951 godina deka e formirano Arhivsko sredi{te pri
Gradskiot naroden odbor Titov Veles, koe go opfa}a gradot i okoliite
Titovvele{ka, Kavadare~ka i Svetinikolska; podatoci za otvorawe na
Gradskiot muzej; podatoci za brojot na u~enicite, u~ili{tata i u~itelite vo
gradot; podatoci od rabotata na Poverenstvoto za narodno zdravje i socijalna
gri`a i Poverenstvoto za ishrana, od rabotata na Planskata komisija i
stopanskiot otsek. Gradskiot naroden odbor Titov Veles bil vo sostavot na
Okoliskiot naroden odbor Titov Veles, pretsedateli bile: Sokol Tanev,
Dim~e Penev i \ore Nikolovski-Gandi.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OP[TINSKI NARODNOOSLOBODITELNI ODBORI
25. BEGNI[TE (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 75,
listovi 110, NIS 13 str.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na fondot sodr`i podatoci od rabotata na Plenumot,
Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i od drugite oddeli. Pretsedatel na
32
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Begni{te bil Dime Barami~ev.
Postojat podatoci za odr`uvaweto mitinzi po povod odbele`uvaweto na
proslavata na Oktomvriskata revolucija i denot na Crvenata armija. Vo
sostavot na ONO Begni{te spa|ale naselenite mesta: Begni{te, Resava,
Garnikovo, Kumani~evo, Dabni{ta, Drago`el i Ko{ani. Ovoj Op{tinski
NOO e vo sostavot na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci;
izvestuvawe za po~nuvaweto so rabota na progimnazijata vo Begni{te i deka
od 21 januari 1945 godina }e po~ne da raboti gimnazijata vo Kavadarci;
spisoci na ubienite lica od fa{istite vo NOV.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
26. GORNO VRANOVCI (1944-1945); 1944-1945: kn. 4, kut. 1; 0,1. SI, a.e. 118,
listovi 392, NIS 8 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima podatoci od rabotata na
Plenumot, Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i oddelite. Vo sostavot na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Gorno Vranovci spa|aat
naselenive mesta: Gorno Vranovci, Lisi~e, Drenovo, Gorno i Dolno
Jabol~i{te. Op{tinskiot NO Gorno Vranovci e vo sostavot na Okoliskiot
NO Veles. Pretsedatel na Op{tinskiot NO Gorno Vranovci bil Muslija H.
Ali. Gra|ata sodr`i: zapisnici od 27 oktomvri 1944 godina od rabotata na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor; tabelaren pregled od 20 oktomvri
1944 godina za brojot na doma}instvata i `itelite vo Gornovranovskata
op{tina; podatoci za izvr{eniot izbor na nov sostav na Op{tinskiot NO;
zapisnici od sostanocite na novoizbraniot Op{tinski NO od 21 april 1945
godina; zapisnici od izbornite sostanoci na Narodnoosloboditelniot odbor
na selata Drenovo i Dolno Jabol~i{te; podatoci za rodenite i umrenite lica
vo Op{tinskiot NO; spisok na zaginatite partizani; izbira~ki spisoci od s.
Drenovo i Lisi~e; spisoci na rekvirirana stoka vo periodot 1941/42/43 godina
od s. Gorno Vranovci; spisok na licata {to imaat radio vo Gorno Vranovci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
30. KAVADARCI (1944-1945); 1944-1945: kn. 2, kut. 1; 0,1. AI, a.e. 113,
listovi 158, NIS 22 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od rabotata na Plenumot
i Izvr{niot odbor na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci.
Pretsedateli na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci bile
Bla`o Mukaetov, Bla`o Elenovski i Todor Kimov. Vo sostavot na ONO
Kavadarci vleguvaat naselenite mesta: Kavadarci, Vata{a, Gli{i}, Bru{ani
i [ivec. Od rabotata na Sekretarijatot ima podatoci za slu`benicite vo
reonot na ONO; podatoci za personalnite promeni vo ONO, podatoci od
rabotata na oddelite: za licata zaginati vo NOV; za decata ostanati bez
33
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
roditeli; za o{tetenite zgradi od okupatorot; podatoci za brojnata sostojba
na naselenieto vo Op{tinata, za obrabotlivite povr{ini; spisok od 31
dekemvri 1944 godina na lekarstvata {to se nao|aat vo op{tinskata apteka.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
32. MIRAVCI (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,01. SI a.e. 27,
listovi 53, NIS 2 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo ovoj fond ima podatoci od rabotata na Plenumot, Sekretarijatot i
na oddelite: upraven, stopanski, finansiski, soobra}aen, prosveten,
zdravstven i socijalen oddel. Arhivskata gra|a se sostoi od spisoci i naredbi.
Vo sostavot na Op{tinskiot naroden odbor Miravci vleguvaat naselenite
mesta: Miravci, Smokvica, Petrovo, Gabrovo, Davidovo i Miletkovo, a
Op{tinskiot naroden odbor Miravci e vo sostavot na Okoliskiot NO
Gevgelija. Pretsedatel na Op{tinskiot NO Miravci bil K. Basov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
MESNI NARODNI ODBORI
44. GORNO VRANOVCI (1945-1952); 1945-1952: kn. 18, kut. 3, AI a.e. 263,
listovi 1361, NIS 31 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So Uredbata na Ministerskiot sovet na Federalna Makedonija od 27
noemvri 1945 godina se opredeluvaat brojot i sedi{tata na okoliskite i
mesnite narodni odbori. So ovaa Uredba se ukinati op{tinskite narodni
odbori, a nekoi od MNO vo 1950 godina se ukinuvaat vrz osnova na Zakonot za
administrativno-teritorijalna podelba na NR Makedonija.
(Istorijatot se odnesuva za site mesni narodni odbori)
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Mesten naroden odbor Gorno Vranovci
ima podatoci od 15 dekemvri 1945 godina: za rasformiraweto na Op{tinskiot
naroden odbor Gorno Vranovci i za formiraweto na Mesniot naroden odbor
Lisi~e i Mesniot naroden odbor Dolno Jabol~i{te; spisok na izbranite
javni obviniteli od s. Gorno Vranovci; podatoci za zamenata na bugarskite
banknoti so dinari; podatoci za brojot na doma}instvata vo s. Gorno
Vranovci; spisok na licata {to bile zarobeni od Germancite, licata {to
bile na voena dol`nost vo 56 Pe{adiski polk; spisok na zaginatite borci vo
NOV; spisok na personalot na Mesniot naroden odbor Gorno Vranovci;
podatoci od oblasta na zemjodelstvoto, sto~arstvoto i {umarstvoto; spisok na
voenite obvrznici; zapisni~ka kniga od odr`anite sednici na Izvr{niot
odbor na Mesniot naroden odbor Gorno Vranovci; zapisnici od sednicite na
34
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Plenumot; zapisnici od konstituiraweto na novoizbraniot odbor na
Gornovranovska op{tina od 14 dekemvri 1952 godina. Vo Mesniot naroden
odbor Gorno Vranovci pripa|a samo s. Gorno Vranovci, a e vo sostavot na
Okoliskiot naroden odbor Titov Veles.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
67. VOJNICA1 (1945-1952); 1945-1952: kn. 13, kut. 1; 0,2. AI a.e. 123,
listovi 572, NIS 31 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima podatoci od rabotata na
Sekretarijatot i oddelite: upraven, stopanski, finansov, prosveten,
socijalno-zdravstven i oddel za ishrana. Vo Mesniot naroden odbor Vojnica
vleguvaat naselenite mesta: Vojnica, Vitanci, Oraovec i Krajnici.
Pretsedateli na Mesniot naroden odbor Vojnica bile Kame Andreevski,
Bogdan Videvski i Gelo Nedelkovski. Ovoj Mesten naroden odbor bil vo
sostavot na Okoliskiot naroden odbor Titov Veles.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
163. (212) NARODEN ODBOR NA OP[TINA GRADSKO (1952-1963);
1952-1963: kn. 43, kut. 20; 2,4. AI a.e. 1075, listovi 6992, NIS 153 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So Zakonot za podra~ja na okoliite i op{tinite vo NR Makedonija
donesen na 28 juni 1955 godina od strana na Narodnoto sobranie na NR
Makedonija doa|a do nova teritorijalna podelba na okoliite i op{tinite. Na
podra~jeto {to go pokriva DARM - PO Veles, od postojnite tri okolii
(Gevgeliska, Tikve{ka i Titovvele{ka) formirana e edna Titovvele{ka
okolija, so sedi{te na Narodniot odbor vo Titov Veles. Vo sostavot na
Titovvele{ka okolija vleguvaat 14 op{tini, so naseleni mesta {to
gravitiraat kon op{tinite. So podelbata od juli 1957 godina, vo
Titovvele{kata okolija se ukinuvaat op{tinite: Demir Kapija, Nov Dojran i
Izvor, a so Zakonot za menuvawe na podra~jata donesen na 7 fevruari 1962
godina se ukinuva Op{tinata Otovica.
Organizaciskata postavenost na narodnite odbori na op{tinite e
slednava: Op{tinski sobor, Sobor na proizvoditelite i Zaedni~ki sobor;
pretsedatel, sekretar, komisii, soveti i upravni organi.
So donesuvaweto na Ustavot na SR Makedonija vo 1963 godina
nastanuvaat teritirijalni i ogranizaciski promeni. Op{tinite se ureduvaat
kako op{testveno-politi~ki zaednici na gra|anite. Pretstavni~ko telo na
Op{tinata e Sobranieto. So konstituiraweto na sobranijata od 1 fevruari
1965 godina prestanuvaat da funkcioniraat narodnite odbori na op{tinite.
1
Vo Vodi~ot na arhivski fondvoi i zbirki od 1982 godina fondot e objaven kako „Fojnica“, a
treba da stoi Vojnica
35
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Narodniot odbor na Op{tinata Gradsko gi opfa}a naselenite mesta:
Vini~ani, Vodovrati , Gorno ^i~evo, Gradsko, Grn~i{te, Dvori{te, Dolno
^i~evo, Zgropolci, Kamen Dol, Ko~ilari, Kru{evica, Kuridare, Mrzen
Oraovec, Nogaevci, Palikura, Podles, Rosoman, Svekani, Sirkovo, Ska~inci,
Ulanci i Ubogo.
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od sednici na
Op{tinskiot sobor na Narodniot odbor, od Soborot na proizvoditelite i
zapisnici od zaedni~ki sednici na dvata sobora. Na sednicite se noseni
re{enija, odluki; davani se garancii za odobruvawe krediti na zemjodelski
zadrugi od strana na Narodnata banka na Jugoslavija. Ima statuti na
Narodniot odbor na Op{tinata od 1956-1961 godina; op{testveni planovi na
Narodniot odbor za 1956-1963 godina; buxeti na NOO za 1956-1963.
Ima zapisnici od Sovetot za stopanstvo; podatoci za odobruvawe i
prestanok na zanaet~iska dejnost; re{enija za trgovski du}ani; statisti~ki
podatoci za zemjodelskoto proizvodstvo; uverenija za primen nadomestok za
prodaden imot na Narodniot odbor od strana na iselenicite vo Turcija; od
Komisijata za selskostopanski zemji{en fond; re{enija za podarena zemja;
tapii, dokumenti za uzurpacija, arondacija, agrarna reforma; zapisnici od
rabotata na Fondot za stanbena izgradba i Sovetot za komunalni raboti;
dozvoli za gradewe i urivawe ku}i; zapisnici od rabotata na Sovetot za
narodno zdravje i socijalna politika; Sovetot za prosveta, uprava i prihodi i
finansii.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
2. PRAVOSUDSTVO
2.1. PERIOD DO 1944
71. VELE[KI OBLASTEN SUD - VELES (1941-1944); 1941-1944:
kut. 10; 1,0. AI a.e.305, listovi 3197, NIS 43 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Vele{kiot oblasten sud - Veles e vospostaven so okupacijata na
Makedonija od strana na Carstvoto Bugarija vo 1941 godina. Vele{kiot
oblasten sud e pod direktna nadle`nost na Ministerstvoto za pravosudstvo na
Carstvoto Bugarija i Skopskiot apelacionen sud - Skopje, a negova
nadle`nost e vrz rabotata na Vele{kiot i Kavadare~kiot okoliski sud.
Oblasniot sud ima pretsedatel i sekretar, vo nego funkcioniraat slednive
oddelenija: krivi~no, gra|ansko, materijalno i izvr{no.
Vele{kiot oblasten sud postoi do kapitulacijata na Carstvoto
Bugarija na 9 septemvri 1944 godina.
36
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Vele{ki oblasten sud ima odluki na Skopskiot apelacionen
sud za raspredelba na resorite na oblasnite sudovi i oddelenijata na
okoliskite sudovi; zapisnici i izve{tai od rabotata na sudot; podatoci za
sudiite i obvinitelite od 1943 godina na site sudovi vo Carstvoto Bugarija;
spisok na ve{tite lica od Gradskata op{tinska uprava Veles i selskite
op{tinski upravi {to se vo nadle`nost na Vele{kiot oblasten sud. Vo
fondot ima krivi~ni predmeti so obvinitelni akti protiv gra|ani, po razni
osnovi; gra|anski predmeti za posvojuvawe deca; predmeti po `alba za
doka`uvawe sopstvenost; predmeti za registrirawe na firmi vo sudot;
predmeti za utvrduvawe smrt na umreni lica; za doka`uvawe na stepenot na
obrazovanie; predmeti so `albi do Vrhovniot sud vo Sofija.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
72. OKOLISKI SUD - VELES (1934-1941); 1934-1941:
kn. 26, kut. 53; 5,5.AI a.e. 3231, listovi 44361, NIS 235 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Okoliskiot sud - Veles potpa|a pod nadle`nost na Ministerstvoto za
pravda na Kralstvoto Jugoslavija - Belgrad. Organizaciskata postavenost na
Okoliskiot sud bila slednava: Op{to upravno oddelenie, Krivi~no
oddelenie i Gra|ansko oddelenie. Sudot go rakovodel stare{ina na sudot. Od
1 dekemvri 1934 godina vo sostavot na Okoliskiot sud Veles vleguva
Okoliskiot {erijatski sud, kako posebno oddelenie.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima prepiska pome|u Okoliskiot sud
Veles i Skopskiot apelacionen sud; na Ministerstvoto za pravda - Belgrad i
Vardarskata finansiska direkcija - Skopje, Agrarnoto poverenstvo na
Kralstvoto na Jugoslavija; raspisi do Dr`avnata hipotekarna banka - Skopje;
izve{tai od Okoliskoto na~elstvo Veles, Vele{kata op{tina,
Ministerstvoto za pravda - Belgrad; dosieja na sudiskiot kadar vo sudot i
razni barawa od drugi institucii vo dr`avata.
Vo fondot ima azbu~en registar na krivi~ni predmeti na lica osudeni
za kra`ba, obvineti za navredi, obvineti za polesni i te{ki telesni povredi;
obvineti za samovolno zemawe na privaten i op{testven imot; azbu~en
registar na krivi~ni predmeti za lica obvineti od dr`avni institucii; za
povreda na slu`bena dol`nost, dela protiv imotot, kako i obvineti po
Zakonot za za{tita na javnata bezbednost vo dr`avata; krivi~ni predmeti za
lica obvineti za ubistvo, za proda`ba na rasipano vino i neplaten danok.
Ima sudski sporovi - tu`bi za naplata na dolgovi, gra|anski sporovi za
doka`uvawe i priznavawe prava na sopstvenost; doka`uvawe pravo na
nasledstvo, kako i sporovi kade {to tu`enite i tu`itelite se dr`avni
ustanovi; sudski sporovi za nadomestok na {tetata, za nepravilno
izgotvuvawe na dogovori. Vo Gra|anskoto oddelenie na Okoliskiot sud - Veles
ima ostavinski predmeti; zapisnici; uverenija i izvestuvawa za prifa}awe
staratelstvo na imot na maloletni deca; testamenti; nasledni re{enija;
37
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
zapisnici za odzemeno staratelstvo; tapii za doka`uvawe na sopstvenost;
prenosni tapii; parni~ni predmeti za dozvola za stapuvawe vo brak na
maloletnici; kupoproda`ni dogovori; dogovori za delbi na nedvi`en imot;
dogovori za posvojuvawe deca; dogovori za podarok na imot. Postojat
vonparni~ni predmeti za nadomestok na ekspropriiran imot.
Vo fondot ima arhivska gra|a od izborite sprovedeni vo op{tinite:
Veles, Ivankovci, Izvor, Ko~ilari, Melnica, Orizari, Podles, Ra{tani,
Rudnik, Teovo, Crkvino, ^a{ka i ^i~evo. Isto taka, ima izboren materijal od
izborite sprovedeni vo op{tinite vo Ov~epolska okolija.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
73. OKOLISKI [ERIJATSKI SUD - VELES (1930-1941); 1930-1941:
kut. 7; 0,7. AI a.e. 485, listovi 7409, NIS 35 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Ministerstvoto za pravda na Kralstvoto Jugoslavija so pismo br. 13508
od 12 fevruari 1930 godina nareduva dosega{nite muftistva da se
preimenuvaat vo {erijatski sudovi. Sudiite vo [erijatskiot sud gi
nazna~uvalo Ministerstvoto za pravda-Belgrad. Od 1932 godina, so
izvestuvawe od Vrhovniot {erijatski sud - Skopje, a spored aktot br. 22493 od
14 mart 1932 godina od Ministerstvoto za pravda-Belgrad, vo nadle`nost na
Okoliskiot {erijatski sud preminuvaat propisite za fizi~ka delba i
ostavini na umreni muslimani. Od 1 dekemvri 1934 godina Okoliskiot
{erijatski sud preminuva vo Oddelenie pri Okoliskiot sud - Veles.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima prepiska pome|u Ministerstvoto za pravda na Kralstvo
Jugoslavija i Vrhovniot {erijatski sud vo Skopje; prepiska so Okoliskoto
na~elstvo - Veles; izve{tai za rabotata na sudot; podatoci za sudskiot kadar;
zapisnici za sklu~eni brakovi; bra~ni sporovi; ostavina na umreni lica;
uverenija i re{enija za nasledstvo; dogovori za podarok na zemja; dogovori za
fizi~ka delba na imot; podatoci za izbori vo Islamskata verska zaednica;
podatoci od oblasta na finansiite i platnite spisoci.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
74. PROKURORSKI NADZOR PRI VELE[KIOT OBLASTEN SUD VELES (1941-1944); 1942-1944: kut. 5; 0,5. AI a.e. 225,
listovi 2839, NIS 37 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Prokurorskiot nadzor pri Vele{kiot oblasten sud e formiran vedna{
po vospostavuvaweto na vlasta na Carstvoto Bugarija vo Makedonija vo 1941
godina. Negova funkcijata e podnesuvawe obvinenija do sudot za lica {to gi
prekr{ile va`e~kite zakoni na Carstvoto Bugarija. Prokurorot
(obvinitelot) e nezavisen vo svojata rabota od sudot. Prokurorot i zamenikot
38
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
na prokurorot gi nazna~uval Apelacioniot sud i na nego mu bile podredeni.
Prokurorskiot nadzor pri Oblasniot sud vo Veles gi pokrival podra~jata na
Veles, Kavadarci, Negotino i Demir Kapija. Prokurorskiot nadzor pri
Vele{kiot oblasten sud funkcioniral do kapitulacijata na Carstvoto
Bugarija na 9 septemvri 1944 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a se sostoi od prepiskata {to e vodena pome|u
Prokurorskiot nadzor pri Vele{kiot oblasten sud i drugite organi na vlasta
vo Veles, taa sodr`i: izve{tai do povisokite dr`avni organi kako {to se
Ministerstvoto za pravosudstvo - Sofija, Apelacioniot sud - Skopje vo koi
ima tabelarni pregledi i izvestuvawa za storeni krivi~ni dela i osudeni
lica so izre~eni kazni na vremetraewe; izvestuvawa za ubieni nelegalni
grupi (partizani); za lica ubieni od strana na nelegalni grupi (partizani);
podatoci isprateni do Voeniot prokuror na Skopskiot voen sud; izvestuvawa
od Vele{kata okoliska uprava na gradot Veles do prokurorot na Vele{kiot
oblasten sud za apseweto na nelegalni lica; izvestuvawa za izvr{eni napadi
na dr`avni ustanovi vo selata vo Vele{ko od strana na nelegalni grupi
(partizani); podatoci za ubieni bugarski policajci; tu`beni barawa za
pokrenuvawe sudska postapka za storeni krivi~ni dela za zloupotreba na
slu`bena dol`nost, za nezakonsko bogatewe; za ubistva i obid za ubistvo; za
siluvawe; za nepo~ituvawe na Zakonot za rekvizicija, za kra`ba i dr.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
4. PROSVETNI , KULTURNI I NAU^NI USTANOVI I
ORGANIZACII
4.1. PROSVETNI USTANOVI I ORGANIZACII
4.1.1. PERIOD DO 1944
76. GIMNAZIJA - VELES (1941-1944); 1941-1944: kn. 38, kut. 2; 0,5.
AI a.e. 183, listovi 826, NIS 65 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So vospostavuvaweto na bugarskata okupatorska vlast vo Veles vo
april 1941 godina, nametnat e i bugarskiot u~ili{ten sistem. So akt na
Ministerstvoto za narodna prosveta, oddelenie za sredno i vi{o obrazovanie
na Carstvoto Bugarija, vo Veles po~nuva da raboti Smesenata gimnazija.
Gimnazijata raboti do kapitulacijata na Carstvoto Bugarija na 9 septemvri
1944 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima: zapisnici od rabotata na U~itelskiot sovet na
gimnazijata; izve{taj za brojot na u~enicite i nivniot uspeh; izve{taj za
39
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
vospitnoobrazovnata rabota na gimnazijata; podatoci za brojot i vidot na
u~ebnici i u~ebni pomagala; pregled na brojot na vrabotenite i brojot na
paralelkite vo u~ili{teto; podatoci za u~enicite {to trebalo da bidat
kazneti i isklu~eni od gimnazijata poradi vr{ewe protivdr`avni dejstva;
raspisi od Ministerstvoto za narodna prosveta - Sofija, me|u koi i barawa
pravilno da go prenesuvaat na u~enicite bugarskiot jazik, da se obrne
pogolemo vnimanie na nastavata po istorija, preku nastavata da se zacvrsti
nacionalnoto ubeduvawe kon pravoslavnata crkva; raspis so zabrana za
odr`uvawe sekakvi ve~erinki i banketi; podatoci za aktivnosta na
nacionalnata organizacija „Branik“ vo gimnazijata; podatoci za sostojbata na
gimnazijata vo avgust 1941 godina; raspis od Ministerstvoto za narodna
prosveta - Sofija do gimnazijata, so koj se nareduva da se izvr{i popravka na
imiwata vo sveditelstvata na u~enicite od evrejsko poteklo, a evrejskite
u~enici ispitite da gi polagaat privatno; raspis za voveduvawe filmovi vo
nastavata; za rabota so u~enicite za steknuvawe higienski naviki;
izvestuvawe deka Plevenskata `enska gimnazija }e isprati do Smesenata
gimnazija vo Veles dva sandaci knigi. Pokraj toa, fondot sodr`i glavni
klasni knigi za u~enicite od I do VIII klas.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
77. [email protected] REALNA GIMNAZIJA - KAVADARCI (1919-1941);
1923-1941: kn. 26, kut. 1; 0,3. AI a.e. 115, listovi 618, NIS 49 str.
Istorijat na fonoobrazovatelot:
Dr`avnata realna gimnazija vo Kavadarci, odnosno Kralskata
gimnazija na SHS vo Kavadarci, po~nala da raboti od 1919 godina i pod toj
naziv raboti do u~ebnata 1928/29 godina. Od u~ebnata 1936/37 godina go dobiva
nazivot Nepolna realna gimnazija, potoa se sre}ava pod nazivot Dr`avna
realna gimnazija vo Kavadarci.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisni~ka kniga, koja datira od 22 oktomvri 1923
godina, so zapisnici od sednicite na Nastavni~kiot sovet na Kralskata
gimnazija na SHS vo Kavadarci; posledniot zapisnik vo knigata e od 11 april
1940 godina, od odr`anata sednica na Nastavni~kiot sovet na Dr`avnata
realna gimnazija vo Kavadarci; aktot od 3 septemvri 1936 godina e za
osnovaweto na Nepotpolnata realna gimnazija vo Kavadarci; fondot sodr`i i
odluki od Prosvetnoto oddelenie na Vardarska Banovina za brojot na
oddelenijata; nastavni programi po oddelni predmeti; podatoci za brojot na
u~enicite, nivniot uspeh, brojot na kazneti u~enici, broj na vrabotenite vo
gimnazijata i dr.; prepiska so Oddelenieto za sredni u~ili{ta pri
Ministerstvoto za prosveta-Belgrad; inventarni knigi po pove}e nastavni
predmeti, dnevnici, upisnici, registri i dr.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
40
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
78. ZANATSKO - TRGOVSKO U^ILI[TE - KAVADARCI (1922-1933);
1922-1933: kn. 9, kut. 1; 0,2. AI a.e. 52, listovi 108, NIS 19 str.
Istorijat na fonoobrazovatelot:
So Uredbata na Zakonodavniot odbor na Narodnoto sobranie na
Kralstvoto SHS od 28 dekemvri 1921 godina vo Belgrad i Uredbata za
zanaet~iski u~ili{ta na Ministerstvoto za trgovija i industrija, vrz osnova
na {to e donesen i Zakonot za zanaet~iski u~ili{ta od 1922 godina, po~nuva
da raboti Zanaet~isko-trgovskoto u~ili{te vo Kavadarci. Podatoci do koga
postoi nema.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot postojat: Zakonot za zanaet~iski u~ili{ta od 1922 godina;
zapisni~ki knigi so zapisnici za odr`ani sostanoci na U~ili{niot odbor na
Zanaet~isko-trgovskoto u~ili{te od januari 1930 do dekemvri 1932 godina;
izvestuvawe do Sudot na Op{tinata Kavadarci za odr`uvaweto sostanoci na
Mesniot u~ili{ten odbor; izve{tai za brojot na u~enicite i nastavnicite vo
u~ili{teto; prepiska so Kralskata banska uprava, Oddelenie za trgovija,
industrija i zanaet~istvo - Skopje; izvestuvawe i naredba od banot na
Vardarska Banovina - Skopje od 10 dekemvri 1932 godina deka u~ili{teto }e
go smeni nazivot vo Stru~no prodol`itelno u~ili{te.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
79. STRU^NO [email protected] U^ILI[TE - KAVADARCI
(1933-1941); 1933-1941: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 91,
listovi 409, NIS 16 str.
Istorijat na fonoobrazovatelot:
Celta na Prodol`itelnoto u~ili{te Kavadarci bila da se obrazuvaat
lica {to izu~uvale razni zanaeti: pekari, kova~i, ~evlari, berberi, stolari i
dr. Se smeta deka u~ili{teto e osnovano vo 1919 godina, a toa raboti do 1941
godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisni~ka kniga so zapisnici od sednici na Mesniot
u~ili{ten odbor na Stru~no-prodol`itelnoto u~ili{te Kavadarci, koja
datira od mart 1933 do noemvri 1940 godina i zapisni~ki knigi so zapisnici
od Nastavni~kiot sovet na u~ili{teto od mart 1935 do fevruari 1941 godina;
Pravilnik na u~ili{nite odbori za stru~nite-prodol`itelni u~ili{ta,
postojat dnevni planovi za rabotata na nastavnicite po predmeti; nastavni
programi po veronauka za starokatoli~ka vera; izve{tai; pregledi; spisoci
na u~enicite i nastavnicite; statisti~ki podatoci za u~ili{teto; prepiska
na Kralskata banska uprava so Vardarska Banovina - Skopje; prozivnici za
u~enici i prijava za upis vo u~ili{teto.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
41
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
80. [email protected] NARODNO U^ILI[TE - IZVOR (1921-1941); 1921-1941:
kn. 9, kut. 1; 0,2. AI a.e. 138, listovi 374, NIS 29 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po inicijativa na U~ili{niot odbor na `itelite od s. Izvor, vo 1922
godina e izgradena u~ili{nata zgrada vo s. Izvor. So Odlukata na
Ministerstvoto za prosveta br.16755 od 8 april 1923 godina, vrz osnova na
Zakonot za narodni u~ili{ta, odlu~eno e vo s. Izvor da se otvori i da po~ne
da raboti Osnovnoto u~ili{te - Izvor, koe podocna go menuva nazivot vo
Dr`avno narodno u~ili{te - Izvor. U~ili{teto pod ovoj naziv raboti do
april 1941 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisni~ka kniga na U~ili{niot odbor na u~ili{teto
za 1923, 1924, 1925, 1927-1930 i 1932-1934 godina i zapisnici od rabotata na
U~ili{niot odbor od 1922, 1923, 1939 godina i eden zapisnik od sostanocite
na Nastavni~kiot sovet od 28 noemvri 1935 godina; odluka od Kralskata
banovinska uprava na Vardarska Banovina, Prosvetno oddelenie od 1937
godina za spojuvawe na u~ili{tata vo Izvor i Vladilovci; podatoci za
buxetot na u~ili{teto; nastavni planovi; pravilnici za praznuvaweto na
praznicite vo u~ili{teto; spisok na licata od s. Izvor {to u~estvuvale so
dobrotvorni prilozi za izgradba na u~ili{teto; spisok na knigite so koi
raspolagalo u~ili{teto; spisoci na decata rodeni od 1913 do 1935 godina;
prepiska na Ministerstvoto za prosveta - Belgrad so na~elstvata na Vele{ka
okolija; statisti~ki podatoci za brojot na u~enicite; listovi za ocenuvawe
na u~enicite; barawe za otvorawe u~ili{te vo s. Dolno Vranovci.
Vo fondot ima podatoci i za rabotata na Dr`avnoto osnovno u~ili{te
vo s. Vladilovci.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
81. OKOLISKI U^ILI[EN INSPEKTOR - VELES (1941-1944);
1941-1944: kn. 2, kut. 3; 0,3. a.e. 318; listovi 2170, NIS 44 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So vospostavuvaweto na vlasta vo Makedonija, bugarskiot okupator
prezema merki preku svoite organi da ja zacvrsti. Okoliskiot u~ili{ten
inspektor vo Veles, koj mu bil pot~inet na Oblasniot u~ili{ten inspektor
vo Skopje, e eden od organite na bugarskata vlast, koj spored podatocite vo
postojnata dokumentacija, po~nuva da raboti od juli 1941 godina. Negova
zada~a bilo da se gri`i za sostojbata na u~ili{tata, da nazna~uva i razre{uva
u~iteli, da vodi politika na idejno vospituvawe na u~enicite vo mestoto kade
{to dejstvuva, odnosno da gi nametnuva bugarskiot jazik i kultura vo
u~ili{tata. Isto taka, Okoliskiot u~ili{ten inspektor vr{el i revizija na
rabotata na u~itelite i kadrova politika vo u~ili{tata, odnosno
rasporeduvawe na u~itelite na rabotni mesta.
Vo ovoj period okoliski u~ili{ni inspektori vo Veles bile: Nikola
Rangelov, Avram Lisi~kov i G. Dimitrov.
42
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima izve{tai od rabotata na
Okoliskiot u~ili{ten inspektor, kade {to se sre}avaat podatoci za
sostojbata na u~ili{tata vo Vele{ka okolija; spisoci za brojot na
u~ili{tata, u~enicite i u~itelite, za uspehot na u~enicite, ocenuvawe na
rabotata na u~itelite; zapisnici od sostanocite na u~itelskite soveti pri
narodnite osnovni u~ili{ta vo okolijata; zapisnici od okoliskite
konferencii na u~itelite od site u~ili{ta vo okolijata; zapisnici od
pedago{kite konferencii.
Ima podatoci za zatvoraweto na oddelni u~ili{ta vo selata na
Vele{ka okolija vo esenta 1942 godina, po akciite izvr{eni od strana na
nelegalni grupi (partizani) i za povlekuvaweto na u~itelite od tie sela;
izvestuvawe za begstvoto na u~ilitelot Trajko Andreev od s. Bistrica, koj
preminal vo ilegala. Od arhivskata gra|a mo`e da se vidi denacionalizatorskata politika {to e vodena niz u~ili{niot proces, odnosno veli~eweto na
Bugarskoto Carstvo so primena na razni metodi vo u~ili{teto, kako na
primer prika`uvawe film za sv. Kiril i Metodij, takvi podatoci mo`e da se
sretnat niz obemnata prepiska pome|u Oblasniot u~ili{ten inspektor i
Ministerstvoto za narodna prosveta vo Sofija.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
7. OP[TESTVENO-POLITI^KI ORGANIZACII, POLITI^KI
PARTII, DRU[TVA I [email protected]
7.1. POLITI^KI I OP[TESTVENO-POLITI^KI
ORGANIZACII
129. [email protected] KOMITET NA KPM – TITOV VELES (1945-1946);
1945-1946: kn. 2, kut. 4; 0,4. AI a.e. 480, listovi 1442, NIS 106 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So cel za pobrzo osposobuvawe na partiskata organizacija za re{avawe
na slo`enite zada~i {to pretstoele, vo januari 1945 godina CK na KPM nosi
odluka za rasformirawe na postojnite oblasni komiteti na KPM, a namesto
niv da se formiraat okru`ni komiteti na KPM. Me|u osumte novoformirani
okru`ni komiteti, na 3 fevruari 1945 godina e formiran Okru`niot komitet
vo Veles. Pod rakovodstvo na OK na KPM Veles potpa|aat okoliskite
komiteti na KPM: Sveti Nikole, Kavadarci, Negotino, Veles, Valandovo i
Gevgelija i MK na KPM Veles.
So donesuvaweto na noviot Zakon za teritorijalna podelba na
Makedonija od 1946 godina, nametnata e potrebata od reorganizacija na
partiskata mre`a. Na 17 oktomvri 1946 godina, CK na KPM nosi re{enie za
prestanuvawe na rabotata na okru`nite komiteti i novo pregrupirawe na
Gradski i Okoliski komiteti.
43
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Okru`en komitet na KPM Veles ima
zapisni~ki knigi od sednicite na Okru`niot komitet; zapisnici od Prvata
okru`na konferencija; podatoci od partiskite sovetuvawa; materijal od
rabotata na organizacisko-instruktorskoto; kadrovskoto, ekonomskoto i
finansiskoto oddelenie. Od so~uvanata arhivska gra|a se dobiva slika za
organizaciskata postavenost na Okru`niot komitet; za kadrite {to rabotele
vo Okru`niot komitet i vo Okoliskiot komitet na KPM; podatoci i za
rakovodnite strukturi na SKOJ; spisoci na ~lenovite na KPM; nivni
biografii; podatoci za izdadenite ~lenski kni{ki. Pokraj ova, ima
materijal za pra{awata, za koi e raspravano vo vrska so: izborite vo
narodnata vlast; stopanskite merki; nacionalizacijata; agrarnata reforma;
kontarevolucionernite sili; podatoci za popolnuvawe formulari za
„Partizanska spomenica 1941 godina“; odlikuvawa i nagradi; za rabotata na
oddelenieto za agitacija i propaganda; kulturno-prosvetniot sektor;
sektorot za sindikat i sektorot na AF@.
Sekretari na Okru`niot komitet na KPM Veles bile: Nikola
Mitevski - @u`i i Risto Xunov - Backo.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OKOLISKI KOMITETI NA KPM/SKM
130. VALANDOVO (1944-1946); 1944-1946: kn. 2, kut. 2; 0,2. AI a.e. 288,
listovi 554, NIS 47 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisni~ki knigi so zapisnici od
odr`anite sednici na Okoliskiot komitet na KPM Valandovo; zapisnici od
sostanocite na Okoliskata partiska konferencija; materijali od partiski
sovetuvawa; zapisnici od odr`ani sednici na Plenumot na Okoliskiot
komitet na KPM Valandovo; nedelni i mese~ni izve{tai dostaveni do
Okru`niot komitet na KPM Strumica (do april 1945 godina e vo sostavot na
Okru`niot komitet Strumica, a potoa preminuva vo sostavot na Okru`niot
komitet Veles). Pokraj zapisnicite i izve{taite, ima podatoci od rabotata
na organizacisko-instruktorskoto oddelenie, kade {to ima arhivska gra|a
{to gi tretira pra{awata na kontrarevolucionernite sili; za
kolonizacijata; agrarnata reforma; nacionalizacijata; za stopanskite merki
na organite na vlasta; {emi za partiskiot sostav na Okoliskiot komitet;
materijal za organizacisko-politi~kite pra{awa; za rabotata na kadrovskoto
oddelenie, oddelenieto za agitacija i propaganda i od ekonomskofinansiskoto oddelenie. Sekretar na Okoliskiot komitet na KPM
Valandovo bil Mile Delev. Okoliskiot komitet na KPM Valandovo
funkcioniral do 18 dekemvri 1946 godina, od koga e pripoen kon Okoliskiot
komitet na KPM Gevgelija.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
44
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
131. GEVGELIJA (1944-1952); 1944-1952: kn. 4, kut. 11; 1,1. AI a.e. 2026,
listovi 5018, NIS 220 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od Okoliskata partiska
konferencija na KPM Gevgelija za periodot od juni 1948 do septemvri 1952
godina; zapisnici od zasedanijata na Okoliskiot komitet na KPM Gevgelija
od april 1945 do juni 1952 godina. Potoa ima planovi za rabotata na
Okoliskiot komitet od 1947 do 1950 godina; zapisnici od rabotata na
kadrovskoto oddelenie, oddelenieto za agitacija i propaganda; organizaciskoinstruktorskoto oddelenie; ekonomsko-finansiskoto oddelenie, od rabotata
na otsecite za evidencija i statistika, na kontrolnata i revizionata
komisija; podatoci od partiskite sovetuvawa; podatoci za novoizbranite
~lenovi, izdadenite partiski kni{ki; podatoci za kaznetite i isklu~enite
~lenovi na Partijata; podatoci za politi~kata borba so organiziranite
politi~ki sili (grupi na VMRO); problemi so prefrlaweto grupi preku
granica kon Grcija; sostojbata okolu Informbiroto i prezemaweto merki vo
vrska so ova pra{awe.
Ima {emi na organizaciskata postavenost na Okoliskiot komitet na
KPM Gevgelija. Sedi{teto na Okoliskiot komitet na KPM Gevgelija bilo vo
Gevgelija. Od krajot na 1946 godina vo sostavot na Okoliskiot komitet na
KPM Gevgelija vlegol Okoliskiot komitet na KPM Valandovo. Sekretari
bile: Du{ko \or|iev i Mile Delev.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
132. KAVADARCI (1945-1952); 1945-1952: kn. 1, kut. 5; 0,5. AI a.e. 579,
listovi 2282, NIS 89 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot sodr`i zapisnici od konferenciite na Okoliskiot komitet na
KPM Kavadarci; zapisnici od sednicite na Okoliskiot komitet; izve{tai od
rabotata na Okoliskiot komitet; zapisnici od sednicite na Plenumot i
Biroto na Okoliskiot komitet; zapisnici i referati od rabotata na
organizacisko-instruktorskoto oddelenie; podatoci za re{avaweto na
vnatrepartiskite pra{awa; za borbata protiv kontrarevolucionernite sili
(so naglasok na grupi na VMRO); za raspravata vo vrska so Informbiroto; za
pra{awata od oblasta na agrarnata reforma i kolonizacijata; podatoci od
rabotata na kadrovskoto oddelenie so podatoci za spisocite na ~lenovite na
KPM; organizaciska {ema na Okoliskiot komitet; podatoci za kadrite vo
op{testveno-politi~kite organizacii, obvinitelstvoto, sudot, stopanskite
pretprijatija; podatoci za idejno-politi~kata i kulturno-prosvetnata rabota;
za formite na partiskoto obrazovanie; izve{tai od rabotata na ekonomskofinansiskoto oddelenie; podatoci od rabotata na Komisijata za selo i za
rabotata na Revizionata komisija.
Sedi{teto na Okoliskiot komitet na KPM Kavadarci bilo vo gradot
Kavadarci. Od krajot na 1946 godina vo sostavot na Okoliskiot komitet na
45
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
KPM Kavadarci vlegol Okoliskiot komitet na KPM Negotino. Sekretari
bile: Bla`o Parakeov, Atanas Zlatev, Aco Icev i Van~o Nikolov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
133. NEGOTINO (1945-1946); 1945-1946: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 229,
listovi 439, NIS 34 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od rabotata na Prvata
okoliska konferencija na KPM Negotino od 12 juli 1945 godina; zapisnici od
sednicite na Okoliskiot komitet; zapisnici od partiskite sovetuvawa;
izve{tai dostavuvani do Okru`niot komitet na KPM Veles za rabotata na
Okoliskiot komitet; podatoci za vnatrepartiskite pra{awa; za kontrarevolucionernite sili; stopanskite merki na organite na vlasta; podatoci od
organizacisko-instruktorskoto oddelenie (otsek za informacii i otsek za
evidencija i statistika); kadrovskoto oddelenie; oddelenieto za agitacija i
propaganda, ekonomsko-finaniskoto oddelenie. Postojat {ematski prikazi na
organizaciskata postavenost na Okoliskiot komitet na KPM Negotino.
Sekretari na Okoliskiot komitet na KPM Negotino bile Petar
Mihajlovski i Van~o Nikolov. Okoliskiot komitet na KPM Negotino
funkcioniral do krajot na 1946 godina, koga se pripoil kon Okoliskiot
komitet na KPM Kavadarci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
135. TITOV VELES (1945-1952); 1945-1952: kn. 1, kut. 5; 0,5. AI a.e. 794,
listovi 2094, NIS 135 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Okoliski komitet na KPM Titov Veles ima zapisnici od
odr`anite partiski konferencii vo periodot 1945-1952 godina; izve{tai od
rabotata na Okoliskiot komitet i partiskite referati; zapisnici od
sostanocite na Okoliskiot komitet od 1945-1952; zapisnici od sostanocite na
Plenumot od 1948 do 1952 godina i Biroto od 1948 do 1952 godina na
Okoliskiot komitet na KPM Titov Veles.
Vo arhivskata gra|a ima podatoci, t.e. zapisnici od partiskite
sovetuvawa na Okoliskiot komitet so sekretarite na komisiite od
Titovvele{ka okolija; planovi za rabotata; podatoci za kadrite vo
Okoliskiot komitet i op{testveno-politi~kite organizacii i narodnite
odbori, sudovite, pretprijatijata, vo obrazovanieto; podatoci od rabotata na
organizacisko-instruktorskoto oddelenie so podatoci za ~lenovite na KPM;
zapisnici, izve{tai i planovi od rabotata na agitprop-oddelenieto; od
finansisko-ekonomskoto oddelenie; od Komisijata za rabota na selo,
Komisijata za izvoz-uvoz i Revizionata komisija.
Sekretari na Okoliskiot komitet na KPM Titov Veles bile: Maca
Mir~eva, Milan Slanev i Dim~e Penov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
46
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
195. TITOV VELES (1952-1965); 1952-1965: kn 3, kut. 14; 1,4. AI a.e. 1064,
listovi 8352, NIS 137 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Na [estiot kongres na KPJ, odr`an od 2 do 7 noemvri 1952 godina,
Partijata go dobiva noviot naziv Sojuz na komunistite na Jugoslavija. Istata
promena e nastanata i vo KPM, koja go dobiva nazivot Sojuz na komunistite na
Makedonija.
Po izvr{enata nova teritorijalna podelba na NR Makedonija vo juni
1955 godina, nastanuvaat izmeni i vo organizaciskata postavenost na
okoliskite komiteti na SKM. So formiraweto na Okoliskiot komitet na
SKM na Titovvele{kata okolija vo 1955 godina se ukinuvaat okoliskite
komiteti na SKM na Gevgeliskata i na Tikve{kata okolija.
(Istorijatot se odnesuva za site okoliski komiteti na KPM/SKM)
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima arhivska gra|a od rabotata na Okoliskiot komitet na
SKM Titov Veles i na Okoliskiot komitet na SKM za Titovvele{ka okolija.
Za ovoj period ima zapisnici od okoliskite izborni konferencii na SKM za
periodot 1954-1962 godina; zapisnici od sostanocite na Okoliskiot komitet
za periodot 1952-1964 godina; zapisnici, zaklu~oci i informacii od
Revizornata komisija vo vrska so finansiskoto rabotewe vo Partijata;
zapisnici, pregledi i izve{tai od rabotata na slednive komisii:
ideolo{kata, kontrolnata, organizaciskatata, kadrovata, komisijata za molbi
i `albi; zapisnici od sostanocite na Sekretarijatot pri Okoliskiot
komitet na SKM za periodot 1955-1962 godina; za rabotata na ekonomskofinansiskoto oddelenie; Komisijata za izbori i za organizirawe diskusii za
mo`ni kandidati.
Od arhivskata gra|a {to e sodr`ana vo fondot se dobivaat podatoci za
pretkongresnite aktivnosti na SKM vo Titovvele{ka okolija; za
sprovedenite izbori za odbornici vo op{tinskite narodni odbori; za
sostojbata vo vrska so iseluvaweto na Turcite od NR Makedonija vo Turcija;
za problemite vo vrska so begstvoto na gra|ani od Gevgelija preku granicata;
za idejno-politi~koto obrazovanie na ~lenovite na SKM; za neprijatelskata
politi~ka dejnost, informbirovskite, velikobugarskite, gr~kite i posebno
za dejstvuvaweto na Van~ovistite; za pojavata na {ovinizam; politi~kite
pojavi po religiozna linija. Ima arhivska gra|a vo vrska so postapkata za
dodeluvawe odlikuvawa „Partizanska spomenica 1941 godina“ i ordeni
„Naroden heroj“ na zaslu`nite u~esnici vo NOV. Vo ovoj period sekretari na
Okoliskiot komitet na SKM na Titovvele{ka okolija bile: Qubo
Zafirovski, Nikola [email protected], Mito [email protected], Kamuran
Tahir, Dragan Nikolovski-Gandi i Qup~o [katrov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
47
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
PREGLED
NA ARHIVSKITE FONDOVI I ZBIRKI VO [email protected]
ARHIV NA REPUBLIKA MAKEDONIJA – ODDELENIE VELES
1993-2005 GODINA
A . ARHIVSKI FONDOVI NA [email protected] ORGANI, USTANOVI,
[email protected], ORGANIZACII I DRUGI INSTITUCII
1 . UPRAVA I JAVNI [email protected]
1.3. ARHIVSKI FONDOVI 1918-1941
360. (470) SREZ VELE[KI (1918-1941); 1918-1941: kut. 3; 0,3. AI, a.e. 876,
listovi 1015, NIS 151 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po zavr{uvaweto na Prvata svetska vojna, vo vardarskiot del na
Makedonija povtorno bila vospostavena srpskata vlast, prezentirana preku
novoformiranata dr`ava Kralstvoto na SHS, a podocna Kralstvoto
Jugoslavija.
Spored toga{nata teritorijalna podelba, Vele{kata okolija potpa|ala
pod Skopskata oblast. Vele{kata okolija (srez) bila podelena na 27 op{tini,
koi funkcionirale do 1934 godina, a od april 1934 godina 10 op{tini
ostanale samostojni, a ostanatite 17 bile grupirani vo 5 novi op{tini.
Na ~elo na okolijata bil postaven na~alnik, koj niz dokumentite se
sre}ava pod ova ime do 1924, a potoa kako poglavar na „Vele{ki srez“, dodeka
po 1929 godina povtorno go nosi nazivot na~alnik. Kako na~alnici, odnosno
poglavari se sre}avaat licata: Milutin Risti}, Stevan Pavlovi}, Du{an
Kosti}, Al. Dini}, Milan Baji}, Ugqe{a Tomi} i dr.
Vo ramkite na „Srezot“, odnosno vo negovata uprava dejstvuvaat
slednive oddelenija:
1. Oddelenie za op{ta uprava
2. Oddelenie za javna bezbednost
3. Voeno oddelenie
4. Prosvetno oddelenie
5. Oddelenie za vera
6. Oddelenie za zdravstvo i socijalna rabota
7. Oddelenie za zemjodelstvo so otsek za voeni {teti, sto~arstvo i
{umarstvo
8. Oddelenie za stopanstvo
9. Oddelenie za finansii
10. Oddelenie za grade`ni{tvo
11. Personalno oddelenie
48
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo ovoj fond ima odluki od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti Belgrad, od banot na Vardarska Banovina; prepiska pome|u na~alnikot,
odnosno poglavarot i op{tinskite sudovi vo okolijata. Vo arhivskata gra|a
od rabotata na oddelenijata se sre}avaat izvestuvawa za imenuvaweto vlada na
Kralstvoto na SHS odnosno Kralstvoto Jugoslavija; za obidite za atentati
vrz ~lenovite na kralskoto semejstvo; za smrtta na kralot Petar I
Kara|or|evi}; za polagaweto zakletvi od kralot Aleksandar I Kara|or|evi},
za negovata `enidba, za negoviot pogreb po atentatot vo Marsej - Francija;
izvestuvawe deka vo Skopje ima konzulat na Grcija, a vicekonzul na Velika
Britanija; izvestuvawe od velikiot `upan na Skopskata oblast za
formiraweto Dr`avna arhiva vo Skopje; izvestuvawe do op{tinskite sudovi
za prefrlaweto komitski ~eti od Bugarija vo „Ju`na Srbija“ (Makedonija) i
za merkite za nivno uni{tuvawe; raspiska od 17 septemvri 1924 godina za
ubistvoto na Todor Aleksandrov; izvestuvawe za obidot za minirawe na
`elezni~kata pruga kaj P~iwa od strana na komitite od Bugarija; podatoci za
na~inot na sproveduvawe na op{tinskite izbori i izborite za narodni
pratenici, podatoci za obrazovanieto; izvestuvawe od 25 oktomvri 1940
godina do site op{tinski upravi za odbele`uvaweto na 100 godini od
izgradbata na crkvata „Sv. Pantelejmon“ vo Veles; podatoci za vodeweto
gri`a za nastradanite semejstva i lica od vremeto na Balkanskite i Prvata
svetska vojna; podatoci od oblasta na zemjodelstvo, sto~arstvoto,
{umarstvoto, finansiite i grade`ni{tvoto.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
361.(579) NA^ELSTVO NA SREZ NEGOTINSKI - NEGOTINO
(1918-1941); 1918-1940: kut. 4; 0,4 Nesreden
362.(580) AGRARNO POVERENSTVO - NEGOTINO (1918-1941); 1937:
kut. 1; 0,1. Nesreden
363.(599) DANO^NA UPRAVA NEGOTINO - NEGOTINO (1918-1941);
1920-1940: kut. 1; 0,1. Nesreden
364.(507) @ANDARMERISKA STANICA SOGLE - SOGLE (1918-1941);
1920/1941: kut. 1; 0,1. Nesreden
1.4. ARHIVSKI FONDOVI 1941-1944
365. (451) GRADSKA OP[TINSKA UPRAVA - KAVADARCI (1941-1944);
1941-1944: kut. 2; 0,2. AI a.e. 11, listovi 1237, NIS 7 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So okupacijata na Makedonija od strana na fa{isti~ka Bugarija za
vreme na Vtorata svetska vojna, i vo Kavadarci e vospostavena bugarska vlast.
49
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Od centralnata vlast vo Sofija bil postavuvan pretsedatel-kmet na
Op{tinskata gradska uprava, a bil izbiran i Op{tinski sovet sostaven od
vidni gra|ani od gradot. Op{tinata gi opfa}ala naselenite mesta: gradot
Kavadarci so selata, Vata{a, Bru{ani, Gli{ni}, Marana, Sopot, Manastirec
i Trstenik. Kmetovi na kavadarskata Gradska op{tinska uprava vo ovoj
period bile: Blagoj Anastasov, B. P. Dubrovski i Nikola Velkov, koj vo
odreden period bil i sekretar na op{tinskata uprava.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond e so~uvan mal broj zapisnici od
rabotata na Gradskiot op{tinski sovet; ima podatoci za lica {to baraat da
se selat od Kavadarci vo drugo mesto; postoi dokument od 18. XII 1941 godina
na Ministerstvo za zemjodelstvo i dr`avni imoti - sanitaren veterinaren
oddel - Sofija, so koj se nareduva da se vovede Op{tinska veterinarna slu`ba
so veterinarniot lekar d-r Adrijan ^akarov; ima finansiski dokumenti za
prihodite i rashodite na Op{tinata so buxeti za 1941, 1942 i 1943 godina;
spisoci za naplata na danocite na Rekvizicionata komisija od naselenieto na
Op{tinata Kavadarci; ima personalni dosieja na slu`benicite vo
Op{tinskata uprava za periodot 1941-1944 godina.
Ovoj fond sodr`i i vlezen delovoden protokol na Drenovskata selska
op{tina za 1944 godina; spisoci na doma}instvata za zemjodelskata 1942/1943
godina vo s. Vozarci i za zemjodelskata 1943/1944 godina vo selata Vozarci i
[vec, so podatoci za brojot na semejstvata.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
SELSKI OP[TINSKI UPRAVI
366. (530) BOGOMILA (1941-1944); 1941-1943: kut. 1; 0,1. AI a.e. 72,
listovi 120, NIS 15 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Bogomilskata selska op{tinska uprava e edna od op{tinite koi
teritorijalno pripa|aat vo Vele{kata okolija. Vo sostavot na Bomilskata
op{tinska uprava spa|aat selata: Bogomila, Bistrica, Ore{e, Ne`ilovo,
Papradi{te, Cre{nevo, Kapinovo, Teovo, Sogle, Oraov Dol, Gabrovnik i
Mokreni. Na ~elo na Selskata op{tinska uprava bile postaveni kmet i
op{tinski sekretar, a imalo i Op{tinski sovet {to go so~inuvale 6 ~lena
izbirani od vidni `iteli na selata. Kmetovi na Selskata op{tinska uprava
Bogomila bile: A. H. Jordanov, Nikola Ivanov, S. Dejanov, Asen Mihajlov,
Metodi Potcev, a Bl. Bosotov bil sekretar.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a ja so~inuvaat materijali od rabotata na Selskata
op{tinska uprava; prepiska pome|u Selskata op{tinska uprava i Kmetskoto
namesni{tvo na s. Teovo i s. Sogle; izvestuvawe od Ministerstvo za zemjodelstvo i dr`avni imoti deka site kupoproda`ni dogovori sklu~eni pred 6 april
50
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
1941 godina bile neva`e~ki, a licata {to imale sklu~eni takvi dogovori da
se javat vo Op{tinata; izvestuvawe do `itelite na Op{tinata da nabavat po
tri sliki za da dobijat novi li~ni karti. Vo Op{tinata Bogomila imalo
aku{erka i se izvestuvaat `enite - rodilki da gi koristat nejzinite stru~ni
uslugi; ima naredba za praznuvawe na site zna~ajni praznici vo dr`avata, vo
sprotivno strogo }e se kaznuva so pari~na kazna; naredba za redovno ~istewe
na ulicite vo naselenite mesta i odr`uvawe na higienata. Se sre}avaat razni
vidovi soop{tenija, me|u koi, site gra|ani {to u~estvuvale vo vojnite od
1912-1913 godina i 1915-1918 godina i vo Makedonsko-odrinskoto opol~enie i
11ta Makedonska divizija vo Bugarskata armija, spored va`e~kite zakoni, da se
prijavat za da dobijat nagradi „Orden za hrabrost“.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
367. (385) IZVOR (1941-1944); 1941-1944: kut. 1; 0,1. AI a.e. 44,
listovi 105, NIS 11str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Izvorskata Selska op{tinska uprava e edna od desette op{tinski
upravi na Vele{kata okolija, vo koja vleguvale selata: Izvor, Smilovci,
Stari Grad, Vladilovci, Krnino, Pomenovo, Dolno Vranovci, Stepanci,
Martolci, Omorani i Popadija.
Vlasta ja so~inuvale Op{tinski sovet od {est ~lena, kmet i sekretar, a
imalo i t.n. zasilena op{tinska uprava sostavena od kmetot i dvajca
sovetnici i sekretar. Kmet na Op{tinata bil Spiro Kojzekliev.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Od arhivskata gra|a ima zapisni~ki knigi od odr`ani sednici na
Op{tinskiot sovet na Selskata op{tinska uprava - za 1942, 1943 i 1944
godina; zapisni~ki knigi od rabotata na izbranata zasilena op{tinska uprava
za periodot 1941-1943 godina; kniga za naredbi izdadena od kmetot na
Op{tinskata uprava na s. Izvor od 5 maj 1942 do 30 juli 1944 godina; platni
spisoci za 1943 i 1944 godina na izbranata selska op{tinska uprava.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
368. (386) KMETSKO NAMESNI[TVO - TEOVO (1941-1944); 1941-1943:
kut. 1; 0,1. AI a.e. 28, listovi 38, NIS 7 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Kmetskoto namesni{tvo s. Teovo, koe funkcionira od 1941 do 1944
godina potpa|a pod nadle`nost na Selskata op{tinska uprava Bogomila.
Kmetskoto namesni{tvo go rakovodele kmetski namesnik i desetari. Kmetski
namesnici vo s.Teovo bile Temelko Hristov i Hristo Angelov.
51
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na ovoj fond se sostoi od zapisnici podgotveni od
kmetskiot namesnik, kade {to se tretirani pra{awa od sekojdnevniot `ivot
na `itelite na s.Teovo; od prepiska pome|u kmetskiot namesnik i kmetot na
Op{tinskata uprava vo Bogomila; spisoci na lica od s.Teovo, koi zemale
kuponi za melewe i prodavawe `ito; spisoci na lica od selata Teovo i Sogle
koi trebalo da se pregleduvaat na rentgen-aparat; spisoci na lica na koi im e
rekvirirana carevkata od rekoltata 1943 godina.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
1.5. ARHIVSKI FONDOVI PO 1944
[email protected] NARODNOOSLOBODITELNI ODBORI
369. (360) VELES (1945); 1945: kut. 1, 0,1. AI, a.e. 19, listovi 66, NIS 3 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Na 22 januari 1945 godina Prezidiumot na ASNOM nosi povelba za
Prvata administrativna teritorijalna podelba na Makedonija na okruzi, me|u
koi e i Vele{kiot narodnoosloboditelen okrug. Vo sostavot na ovoj okrug
vleguvaat: okoliskite narodnoosloboditelni odbori Veles, Kavadarci,
Negotino i Sveti Nikole.
Pretsedatel na Okru`niot narodnoosloboditelen odbor - Veles bil d-r
\or|i Gavrilski.
Organizaciskata postavenost na Okru`niot narodnoosloboditelen
odbor bila: Plenum od 24 ~lena, Sekretarijat od 7 ~lena, oddeli za
stopanstvo, ishrana, finansii, tehni~ki, sudski, prosveten, oddel za socijalni
gri`i i narodno zdravje, oddel za trgovija, industrija i ishrana.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na fondot sodr`i: spisok na ~lenovite na Plenumot
na Okru`niot naroden odbor; izve{taj za pra{aweto na vlasta; podatoci za
sobranoto i izdadenoto `ito i platni spisoci za ~lenovite na
Sekretarijatot i na oddelite.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
52
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
OKOLISKI NARODNOOSLOBODITELNI ODBORI
370. (361) VALANDOVO (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 69,
listovi 129, NIS 17 str.
Istorijat na fondoobrazuvatelot:
Okoliskite narodnoosloboditelni odbori se osnovaat so Re{enieto na
Prezidiumot na ASNOM od 6 avgust 1944 godina (s. Ramno, Kumanovsko) za
podelba na Makedonija na oblasti, okolii i op{tini. Na teritorijata {to e
pod nadle`nost na DARM - PO Veles dejstvuvale okoliski narodnoosloboditelni odbori so sedi{te vo Valandovo, Veles, Gevgelija, Kavadarci i vo
Negotino.
Prezidiumot na ASNOM na 22 fevruari 1945 godina donel odluka za
raspi{uvawe izbori za selski (gradski i reonski) i okoliski narodnoosloboditelni odbori vo Federalna Makedonija. Na 31 mart 1945 godina
Prezidiumot na ASNOM donel pravilnici za ustrojuvaweto na narodnoosloboditelnite odbori. Organizaciskata postavenost na okoliskite narodnoosloboditelni odbori bila:
- Plenum;
- Izvr{en odbor, koj go so~inuvaat Pretsedatelstvoto i na~alnicite.
Pretsedatelstvoto go so~inuvaat: pretsedatelot, potpretsedatelot i
sekretarot. Vo Izvr{niot odbor se formiraat Sekretarijat i oddeli:
upraven, sudski, stopanski, tehni~ki, soop{titelen, soobra}aen, prosveten,
propaganden, zdravstven, socijalen i administrativen.
(Istorijatot se odnesuva za site okoliski narodnoosloboditelni
odbori)
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na ovoj fond sodr`i: zapisnici od sednicite na
Izvr{niot odbor, vo koi ima podatoci za nazna~uvawe ~inovnici pri ONO,
za sostavot na ovaa okolija, vo koja spa|aat op{tinskite narodnoosloboditelni odbori na Valandovo, Udovo i Dojran; podatoci za formirawe
komisija za odreduvawe voena {teta; re{enija za nazna~uvawe u~iteli {to }e
predavaat na makedonski i na turski jazik. Pretsedateli na Okoliskiot
narodnoosloboditelen odbor Valandovo vo ovoj period bile Mito Dinev i H.
A. [abanov, a sekretar K. Uzunov; ima podatoci po op{tini za obraboteni i
neobraboteni povr{ini, za zaseani povr{ini i dobieni prinosi od
industriski bilki vo 1944 godina; izvestuvawe do Okru`niot narodnoosloboditelen odbor Strumica (vo toj period Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Valandovo teritorijalno pripa|a kon Okru`niot
narodnoosloboditelen odbor Strumica); za problemite so seidbite na
industriskite kulturi; spisoci na borci vo NOV, koi primale pari~na
pomo{ i spisok na familiite {to imaat zaginati borci, koi primale
pari~na pomo{; platni spisoci na vrabotenite vo Okoliski narodnoosloboditelen odbor Valandovo.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
53
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
371. (364) VELES (1944-1945); 1944-1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 212,
listovi 405, NIS 28 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na ovoj fond sodr`i zapisnici od rabotata na
Plenumot na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor, kade {to se zboruva za
op{topoliti~kata polo`ba vo svetot. Pretsedatel na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Veles, koj e formiran na 15 septemvri 1944 godina vo
Lisi~e bil Mino P. Minov. Postojat izve{tai od rabotata na oddelite;
spisoci na industriskite pretprijatija vo Vele{kata okolija i na
zemjodelskite stru~waci so nisko i visoko obrazovanie; podatoci za
podvi`niot i nepodvi`niot imot na voenite zlostornici osudeni na smrt od
Voeniot sud; za brojot na `itelite vo okolijata, a posebno za gradot Veles;
zapoved za postavuvawe u~iteli vo Veles i Vele{ka okolija i spisok na
u~itelite i u~ili{tata vo ovaa okolija za periodot 1944-1945 godina; naredbi
za isplata na verou~iteli {to dr`ele verska nastava; podatoci za brojot na
u~iteli za analfabetski kursevi; spisok na stopanite na izgorenite i
urnatite ku}i od okupatorot; izve{taj za primenata pari~na pomo{ od
semejstvata na u~esnicite vo NOV; izvestuvawe za pojavata na tifus i za
postoeweto bolnica so sanitaren personal; izve{taj za sostojbata na arhivata
od pred vojnata; platni spisoci na personalot {to rabotel vo Okoliskiot
narodnoosloboditelen odbor Veles.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik
372. (363) GEVGELIJA (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI a.e. 149,
listovi 299, NIS 24 str.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Gevgelija teritorijalno
pripa|al pod Okru`niot narodnoosloboditelen odbor Strumica, a vo
sostavot na Okolijata vleguvale op{tinskite narodnoosloboditelni odbori
na Gevgelija, Bogdanci, Stojakovo, Negorci i Miravci. Pretsedatel na
Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Gevgelija bil Petar Gu~ev. Od
rabotata na Sekretarijatot se sre}avaat podatoci za toa koi lica bile
~inovnici za vreme na prethodnite srpski i bugarski vlasti; analizi od
rabotata na op{tinskite narodnoosloboditelni odbori; za snabdenosta na
naselenieto so hrana i nezadovolstvoto na naselenieto od izvr{enata
rekvizicija na `iva stoka, seno, slama i dr.; raspisi do op{tinskite
narodnoosloboditelni odbori za zabrana na preminuvawe na makedonskogr~kata granica; podatoci za brojot na op{tinite, domovite i naselenieto vo
reonot na Gevgeliska okolija; podatoci od Komisijata za dr`avni imoti i
agrarna reforma za davawe pod naem nivi; naredbi za sobirawe eksplozivni
granati i drug materijal ostanat od germanskiot okupator; podatoci za prvite
osnovni u~ili{ta 1944-1945 godina za Gevgeliska okolija; pismo do
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Negorci so naredba da se simnat
slikite na carot na Bugarija, a da se postavat sliki na Mar{al Tito, isto
taka da se promenat nazivite na ulicite postaveni od bugarskite fa{isti~ki
54
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
vlasti; raspisi do op{tinskite narodnoosloboditelni odbori da soberat
hrana i obleka za potrebite na vojskata. Vo fondot ima i personalna
dokumentacija.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
373. (362) KAVADARCI (1944-1945); 1944-1945: kn. 5, kut. 1; 0,1. AI, a.e. 246,
listovi 449, NIS 42 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na ovoj fond sodr`i zapisnici od rabotata na
Plenumot na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci; zapisnici
od rabotata na Izvr{niot odbor i Sekretarijatot na ONO, vo koi ima
podatoci deka vo Kavadarskata okolija vleguvaat op{tinite: Kavadarska
gradska op{tina, Drenovska, Begni{ka, Mre`i~ka, Rosomanska, Krwevska i
Sopotska. Poedine~no za sekoja op{tina ima podatoci koi naseleni mesta
pripa|aat kon niv. Predsedatel na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor
Kavadarci bil Vane Haxi Vasilev. Vo arhivskata gra|a ima podatoci od
rabotata na oddelite, i toa: upraven, sudski, stopanski, finansiski, tehni~ki,
soop{titelen, prosveten, propaganden, zdravstven, socijalen i oddelot za
ishrana, kade {to ima podatoci za utvrduvawe na voenata {teta na
naselenieto; spisoci na u~iteli vo okolijata; barawe na `itelite od Mal i
Golem Rodobil da se prisoedinat kon Prilepskata okolija, {to e i
prifateno; izvestuvawe deka na 21 januari 1945 godina vo Kavadarci }e se
odr`i sudewe na polkovnikot Apostolov, komandant na 56 pe{adiski pohod.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
374. (365) NEGOTINO (1944-1945); 1944-1945: kn. 3, kut. 1; 0,1. AI, a.e. 137,
listovi 221, NIS 25 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo sostavot na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Negotino
spa|ale op{tinskite narodnoosloboditelni odbori: Negotino, Dolni Disan,
Demir Kapija, Pepeli{te, Bistrenci so naselenite mesta {to pripa|ale kon
op{tinite. Pretsedatel na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor
Negotino bil Metodi G. Bogoev. Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici
od odr`anite sednici na Plenumot; zapisnici i izve{tai od rabotata na
Izvr{niot odbor pri ONO; spisok na delegatite za ONO Negotino; akti od
rabotata na Sekretarijatot i na oddelite (upraven, sudski, stopanski,
finansiski, tehni~ki, soop{titelen, prosveten, zdravstven, socijalen i oddel
za ishrana). Vo arhivskata gra|a na oddelite ima podatoci za formiraweto
istra`na komisija za utvrduvawe na zlodelata na okupatorot i nivnite
sorabotnici, upatstva za organizirawe na rabotata na oddelite; raspis za
zapo~nuvawe so organizirawe na rabotata na odborite na Crveniot krst;
naredba od voenata Komanda na mestoto za obezbeduvawe hrana za vojskata.
55
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Postojat i platni spisoci na vrabotenite vo Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Negotino.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
375. (370) GRADSKI NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - VELES
(1944-1945); 1944-1945: kn. 2, kut. 2; 0,2. AI a.e. 303,
listovi 1246, NIS 25 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Prviot Gradski narodnoosloboditelen odbor na gradot Veles e
formiran vo periodot 8-10 noemvri 1943 godina i bil sostaven od 5 ~lena.
Negov prv pretsedatel bil Panko Bra{nar. Vo juli 1944 godina bila izvr{ena
reorganizacija i toj bil sostaven od 7 ~lena, negov pretsedatel bil Don~o
Mir~evski. Prezidiumot na ASNOM na svojata VI sednica odr`ana na 21
oktomvri 1944 godina vo Gorno Vranovci donel odluka za teritorijalna
podelba na Makedonija na tri oblasti. Vo ovie dokumenti e prika`ana i
reorganizacionata postavenost na narodnoosloboditelnite odbori.
Narodnoosloboditelniot odbor na gradot Veles po negovoto
formirawe i konstituirawe razvi {iroka aktivnost. Po povlekuvaweto na
bugarskata vojska od gradot na 9 septemvri 1944 godina Narodnoosloboditelniot odbor na Veles dejstvuval poluilegalno. Na 9 noemvri 1944
godina, koga bil osloboden Veles, vo popladnevnite ~asovi bila odr`ana
prvata sve~ena sednica na Narodnoosloboditelniot odbor na gradot Veles.
Kon krajot na mesec noemvri 1944 godina bile odr`ani izbori za ~lenovi na
noviot sostav na NOO. Izbrani bile 25 lica vo Plenumot, a vo Izvr{niot
odbor 10 lica. Za pretsedatel bil izbran Don~o Mir~evski.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Me|u materijalite od rabotata na Plenumot na Narodnoosloboditelniot odbor ima: dva zapisnici vo vrska so `albite na pla}a~ite na danok;
dokument od 11 noemvri 1944 godina, vo koj se bara site slu`benici i kmetovi
na Op{tinata kako porane{ni ~inovnici na bugarskata vlast da ja napu{tat
rabotata vo Op{tinata, da mu gi predadat na Narodno-osloboditelniot odbor
site knigi i inventar; izvestuvawe deka s. Babuna od 22 noemvri 1944 godina
vleguva vo sostavot na Vele{kata op{tina; zapoved so koj se nazna~uva
sve{tenik za arhijerejski namesnik na sve{tenstvoto na Makedonskata
pravoslavna crkva vo Vele{ka okolija; izvestuvawe do site oddeli pri
Narodnoosloboditelniot odbor za na~inot na kancelariskoto rabotewe;
izvestuvawe za sostojbata na arhivata vo porane{nite sudovi; inventar i
spisok na advokatite; ima podatoci za brojnata sostojba na naselenieto vo
Vele{kata op{tina; podatoci za industriskite pretprijatija; odobrenie od
10 mart 1945 godina Vele{kata gimnazija da se preimenuva vo gimnazija „Ko~o
Racin“; izvestuvawe do site u~ili{ta za upotrebata na makedonskata azbuka;
raspis za na~inot na zavr{uvaweto na li~nite i semejnite imiwa;
izvestuvawe za po~nuvaweto na rabotata na Rabotni~kiot univerzitet vo
Veles; protokoli na Komisijata za procenki na {tetata napravena od
okupatorot.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
56
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
OP[TINSKI NARODNOOSLOBODITELNI ODBORI
376. (366) GEVGELIJA (1944-1945); 1944-1945: kn. 2, kut. 1; 0,1. AI, a.e. 36,
listovi 221, NIS 15 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisni~ki knigi i zapisnici od
odr`anite sednici na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Gevgelija.
Ima zapisnici od konstitutivnata sednica na ONO na gradot Gevgelija
odr`ana na 18 noemvri 1944 godina, pretsedatel e Kosta Janev-Cucin.
Postojat podatoci deka op{tinskite i gradskite narodnoosloboditelni
odbori od 24 noemvri 1944 godina se spojuvaat i formiraat Op{tinski
narodnoosloboditelen odbor Gevgelija, vo ~ij sostav vleguvaat naselenite
mesta Gevgelija, Moin, Gorni~et i Huma. Od januari 1945 godina pretsedateli
na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Gevgelija se \eor|i Menidov
Micev i Janko Tanov. Pokraj ova, ima podatoci za licata so zavr{eno
soodvetno obrazovanie, za kmetovite i drugite slu`benici vo Op{tinata
Gevgelija 1941-1944 godina; spisoci na mobiliziranite lica, spisok na
voenite lica {to bile na slu`ba vo Gevgelija za vreme na okupacijata;
spisoci na lica {to bile na policiski slu`bi vo Gevgelija za vreme na
okupacijata; spisoci na ubienite, ranetite, invalidite i is~eznatite od
reonot na Gevgeliskata op{tina; spisoci na napravenite voeni {teti;
soop{tenie za po~nuvaweto so nastava vo u~ili{teto „Sv. Kiril i Metodij“;
izvestuvawe do biv{ite ~inovnici od op{tinskite organi na Kralska
Jugoslavija i Carska Bugarija ako sakaat da rabotat vo slu`bite na novata
narodna vlast da se prijavat vo Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor;
spisoci na bedni lica od gradot na koi im e dadena pomo{, spisoci na lica, na
koi im se izdadeni dozvoli za patuvawe; kniga za izdadeni li~ni karti i
izbira~ki spisoci po izborni mesta vo Gevgelija.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
377. (368) BISTRENCI (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. SI a.e. 81,
listovi 145, NIS 3 str.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima podatoci od rabotata na Plenumot,
Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i oddelite. Vo sostavot na Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor spa|ale naselenite mesta: Bistrenci,
Kore{nica, Voj{anci, Iberlija, ^elovec, Kalinovo i Lipa. Pretsedatel na
ONO bil Ferdinand Cvetkov. Ovoj Op{tinski narodnoosloboditelen odbor
e vo sostavot na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Negotino. Ima
podatoci za lica {to bile slu`benici vo porane{nite op{tinski upravi vo
s. Bistrenci; izvestuvawe od 15 mart 1945 godina do s. Kore{nica da se
napravat u~ili{ni klupi bidej}i }e dojde da raboti makedonski u~itel;
spisoci na zaginatite i ranetite borci-u~esnici vo NOV.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
57
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
378. (625) BOGOMILA (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,01. Nesreden
379. (374) VOJNICA (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 66,
listovi 95, NIS 14 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na fondot nudi podatoci od rabotata na
Sekretarijatot i oddelite na Op{tinskiot NOO. Vo sostavot na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Vojnica vleguvaat naselenite
mesta: Vojnica, Busulci, Vitanci, Krajnici i Oraovec. Op{tinskiot NOO
Vojnica vleguva vo sostavot na Okoliskiot NOO Veles. Pretsedateli na
ONO s.Vojnica bile Kame Andreev i Bogdan Videv. Vo gra|ata ima:
izvestuvawe do Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Veles za licata {to
bile kmet i sekretar pred 1944 godina vo s Vojnica; naredba za odr`uvawe
izbori na 11 mart 1945 godina vo s.Oraovec; izvestuvawe za otvorawe
u~ili{te za medicinski sestri i aku{erki vo Skopje i kurs za aptekarki pri
G[ na NOV i POJ za Makedonija; spisoci na zaginatite borci; na bedni
semejstva i spisoci na licata rodeni vo Op{tina Vojnica vo periodot 19241927 godina.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
380. (602) GRN^I[TE (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,01. Nesreden
381. (377) DEMIR KAPIJA (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 121,
listovi 271, NIS 15 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor teritorijalno pripa|a kon
Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Negotino, a vo sostavot na
Op{tinskiot NO Demir Kapija vleguvaat naselenite mesta: Demir Kapija,
Kore{nica, Dren, Dra~evica, Budur-^iflik, Klisura i Besvica. Pretsedatel
na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Demir Kapija bil Kiril
Gligorov.
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od rabotata na Plenumot
na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Demir Kapija od 28 dekemvri
1945 godina, vo koi ima podatoci za slu`benicite vo Op{tinskiot NO.
Gra|ata sodr`i podatoci za polo`bata vo okolijata; izve{taj za rabotata i
utvrduvawe novi zada~i; dokument od rabotata na Sekretarijatot i na
oddelite; podatoci za slu`benicite {to rabotele vo vremeto na bugarskata
vlast; spisok na ~lenovite na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor;
spisoci na site mobilizirani lica od ovaa Op{tina, koj datira od 12
dekemvri 1944 godina; spisok na zaginatite partizani; protokoli od
istra`nata komisija za izvr{enite zlodela na okupatorot.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
58
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
382. (607) DOLNO ^I^EVO (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,001. Nesreden
383. (369) DRENOVO (1944-1945); 1944-1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI, a.e. 134,
listovi 276, NIS 22 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima podatoci od rabotata na
Plenumot, Sekretarijatot i na oddelite. Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Drenovo teritorijalno spa|a vo sostavot na Okoliskiot
narodnoosloboditelen odbor Kavadarci, a vo negoviot sostav vleguvaat
naselenite mesta: Vozarci, Debri{te, Mrzen, Malo Rodobil, Golemo Rodobil,
Raec, Kesendre, Fari{, [e{kovo, Dradwa i Kamen Dol. Pretsedatel na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor bil Janakie J. Popov.
Vo arhivskata gra|a postojat spisoci na rodenite vo 1927, 1928 i 1929
godina; spisoci na mobiliziranite lica; zapisnici od soslu{uvani lica {to
se zanimavale so {pekulacii; spisoci na u~itelite vo Op{tinata;
izvestuvawe za otvoraweto {kola za narodni u~iteli; likovno {kolo i
muzi~ko {kolo vo Skopje.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
384. (610) IVANKOVCI (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,001. Ne sreden
385. (373) IZVOR (1944-1945); 1944-1945: kn. 4, kut. 1; 0,1. SI a.e. 99,
listovi 502, NIS 8 str.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima zapisnici od rabotata na
Plenumot, koi datiraat od 24 noemvri 1944 godina, potoa od rabotata na
Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i oddelite. Vo sostavot na Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor Izvor spa|aat naselenite mesta: Izvor,
Vladilovci, Popadija, Krnino, Smilovci, Pomenovo, Stepanci, Stari Grad i
Dolno Vranovci. Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Izvor
teritorijalno pripa|a kon Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Veles.
Negov pretsedatel bil Vuka{in I. Stefanov.
Pokraj ova, ima podatoci za naselenite mesta so brojot na `iteli i
vidovi na rudni bogatstva; dokumenti za utvrduvaweto voena {teta; spisok na
licata {to poseduvale oru`je; izvestuvawe od 1 april 1945 godina od
Komandata na mesto Bogomila deka NOV na Jugoslavija }e go nosi nazivot
„Jugoslovenska armija“, a V[ }e se reorganizira vo General{tab; spisok na
licata, koi odat dobrovolno da rabotat vo Vojvodina; izvestuvawe za na~inot
na izveduvawe na agrarnata reforma; spisok na u~itelite vo Op{tinata.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
59
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
386. (634) KARASLARI (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,001. Nesreden
387. (454) KRWEVO (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 85,
listovi 125, NIS 14 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Op{tinski narodnoosloboditelen
odbor Krwevo ima podatoci od rabotata na Plenumot, Sekretarijatot,
oddelite i na Komisijata za utvrduvawe voeni {teti. Vo sostavot na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Krwevo spa|ale naselenite mesta:
Krwevo, Dolna i Gorna Bo{ava, Bohula, Barovo, Bunar~e, Stragovo,
Strma{evo, Radwa, ^emersko i Konopi{te. Ovoj Op{tinski narodnoosloboditelen odbor e vo sostavot na Okoliskiot narodnoosloboditelen
odbor Kavadarci. Pretsedateli bile: V. Vasilev i Pane Delov. Op{tinskiot
NO Krwevo e vo sostavot na Okoliskiot NO Kavadarci. Postojat podatoci za
brojnata sostojba na naselenieto vo Op{tinata (pravoslavni i Turci),
izve{taj za brojot na rudnici; izve{taj za napravenata {teta za vreme na
vojnata; podatoci od rabotata na Komisijata za utvrduvawe na voenata {teta.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
388. (380) [email protected]^KO (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 234,
listovi 407, NIS 40 str.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od rabotata na Plenumot;
podatoci za rabotata na Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i oddelite. Vo
sostavot na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Mre`i~ko spa|aat
naselenite mesta: s. Mre`i~ko, s. Bojan~i{te, s. Ro`den, s. Klinovo, s.
Madenot i s. Gradi{te. Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor bil vo
sostavot na Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci. negov
pretsedatel bil Todor V. Anastasovski. Arhivskata gra|a sodr`i: spisok na
na~alstvata na selskite narodnoosloboditelni odbori vo Mre`i~kata
op{tina, koj datira od 6 noemvri 1944 godina; ivestuvawe do Okoliskiot
narodnoosloboditelen odbor Kavadarci za organiziranosta vo borbata protiv
pettata kolona; prepiska so [tabot na Tikve{koto voeno podra~je; raspis od
24 septemvri 1944 godina za na~inot na postapuvawe so zarobenite bugarski
vojnici; izvestuvawe za polo`bata na rudnicite vo reonot na Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor Mre`i~ko; podatoci za brojnata sostojba na
u~enicite vo u~ebnite 1941/42, 1942/43 i 1943/44 godini.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
389. (624) ORAOVEC (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,01. Nesreden
60
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
390. (375) OTOVICA (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,1. SI, a.e. 9,
listovi 21, NIS 3 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od vonrednoto zasedanie
na Plenumot od 22 dekemvri 1945 godina. Vo sostavot na Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor Otovica vleguvaat naselenite mesta: Otovica,
Sujaklari, Mamut~evo, Kumarino, Sopot, Nova~ani, ^el{ovo, Ba{ino Selo i
Vetersko. Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Otovica teritorijalno
spa|a vo Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Veles. Pretsedateli na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Otovica bile: Blagoj Vesov i
Stojan A. Nastovski. Vo gra|ata se sre}avaat podatoci za muslimansko
naselenie vo s. Mamut~evo i s. Sujaklari; spisoci na lica {to imale za
prodavawe opium; spisoci na rodeni vo Otovi~kata op{tina od 1920 godina.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
391. (367) PEPELI[TE (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. SI a.e. 71
listovi 99, NIS
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima podatoci od rabotata na Plenumot,
Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i na site oddeli. Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor Pepeli{te e vo sostavot na Okoliskiot
narodnoosloboditelen odbor Negotino. Pretsedateli na Op{tinskiot
narodnoosloboditelen odbor Pepeli{te bile Josif Remi{ovski i Vangel S.
Ivanov. Vo sostavot na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor
Pepeli{te vleguvaat naselenite mesta: Pepeli{te, Krivolak, Xidimirci,
Bruslik i Pe{terica. Vo gra|ata postojat podatoci za zaginatite borciu~esnici vo NOV; izvestuvawe deka vo Op{tinata nemalo zateknato knigi od
okupatorskata vlast.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
392. (490) RA[TANI (-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI a.e. 31,
listovi 69, NIS 9
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a na fondot sodr`i podatoci za rabotata na
Sekretarijatot i na oddelite; podatoci za rabotata na novoizbraniot
Narodnoosloboditelen odbor Ra{tani, koj datira od 20 april 1945 godina.
Negov pretsedatel bil Mihail D. Sazdov. Ima primo-predajni zapisnici
pome|u starite i novite rakovodstva na Narodnoosloboditelniot odbor. Vo
sostavot na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Ra{tani vleguvaat
naselenite mesta: Ra{tani, Gorno Orizari, Rlevci, Bawica, S'lp, Buzalkovo,
Slivnik, Karabuwi{te i Bele{tevica. Ovoj Op{tinski narodnoosloboditelen odbor teritorijalno pripa|a kon Okoliskiot narodno61
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
osloboditelen odbor Veles. Vo gra|ata postojat spisoci za deklaracija na
razni vidovi proizvodi; izjava od Stevan P. Pe{evski (~i~ko na zaginatiot
borec Pan~e Pe{ev) za negovoto apsewe od bugarskite vlasti i internirawe
vo Bugarija; spisoci na zemenata stoka od selanite od strana na upravata na
Vele{koto voeno podra~je za potrebite na vojskata.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
393. (381) ROSOMAN (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 40,
listovi 127, NIS 3 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od odr`ani sednici na
Plenumot, podatoci od rabotata na Izvr{niot odbor, Sekretarijatot i
oddelite. Vo sostavot na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Rosoman
vleguvaat naselenite mesta: Rosoman, Sirkovo, Gradsko, Ulanci, Kru{evica,
Palikura, Ribarci, Manastirec, Trstenik, Mu{anci i Krasinanci.
Teritorijalno, ovoj Op{tinski narodnoosloboditelen odbor pripa|a kon
Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci. Pretsedatel bil Gigo
Dimov. Gra|ata sodr`i: izvestuvawe do Okoliskiot narodnoosloboditelen
odbor Kavadarci od 21 dekemvri 1944 godina za odr`aniot miting vo
op{tinata po povod rodendenot na mar{alot na Sovetskiot Sojuz Josiv
Visarjonovi~ Stalin; protokol za otvoraweto kooperacija vo s. Sirkovo;
izvestuvawe deka site dano~ni knigi od porane{nata Op{tina Gradsko se
izgoreni od germanskata vojska; izvestuvawe do MNOO s. Sirkovo za sudeweto
od Voeniot sud na voeni zlostornici, koe }e se odr`i na 29 april 1941 godina
i barawe prisustvo na naselenieto; izvestuvawe za sudeweto na voeniot
zlostornik polkovnikot Apostolov; izve{taj od soslu{uvaweto na
porane{ni ~inovnici na biv{ata bugarska vlast vo Op{tinata Gara Gradsko
od 27 januari 1945 godina; izvestuvawe od 20 april 1945 godina za
povlekuvaweto od promet na levot i na drugi pari kako plate`ni sredstva.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
394. (455) SOPOT (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0.1. AI, a.e. 72,
listovi 101, NIS 11 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo sostavot na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Sopot
vleguvaat naselenite mesta: Sopot, Marena i Kurija, a toj e vo sostavot na
Okoliskiot narodnoosloboditelen odbor Kavadarci. Pretsedateli na
Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Sopot bile: Blagoj Vesov, Lazar
Spasov i Alekso Naumov.
Arhivskata gra|a na fondot sodr`i: zapisnik od Prvata plenarna
sednica na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor Sopot, odr`ana na 14
oktomvri 1944 godina, koga e i formiran Op{tinskiot NO; podatoci od
rabotata na Sekretarijatot i na oddelite; izvestuvawe do Okoliskiot NO
62
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Kavadarci deka od Crveniot krst, koj rabotel vo vremeto na srpskoto i na
bugarskoto vladeewe, nemalo nikakvi knigi; proekti za elektrifikacija na
selata vo ovaa Op{tina; spisoci na zaginatite borci vo NOV; spisok na
ubienite civili; spisoci na `itelite vo Op{tinata.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
395.(627) TEOVO (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,1; Nesreden
396. (376) ^A[KA (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. AI, a.e. 80,
listovi 214, NIS 14 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima podatoci od rabotata na Izvr{niot
odbor i na oddelite. Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor ^a{ka
teritorijalno pripa|a kon Okoliskiot NO Veles, a vo negoviot sostav
vleguvaat selata: ^a{ka, Rakovec, Oti{tino, Elovec, Golozinci, Melnica,
Kriva Kru{a i Novo Selo. Pretsedateli na Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor ^a{ka bile Vlado Janu{ev i M. Tasev.
Arhivskite materijali sodr`at: statisti~ki podatoci za naselenieto
vo Op{tinskiot narodnoosloboditelen odbor ^a{ka, sporedbeno vo 1943
godina i mart 1945 godina; pregledi po sela od reonot na Op{tinata za
rekviriranoto `ito; spisok na `itelite rodeni vo 1924-1927; podatoci za
iseleni lica; spisoci na personalot na Op{tinata; zapisnici za procenka na
{tetata; pregled na vkupniot broj na u~enici.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OP[TINSKI NARODNI ODBORI
397. (440) BEGNI[TE (1945); 1945: kut. 1; 0,1. SI a.e. 109,
listovi 166, NIS 7 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Op{tinski naroden odbor Begni{te ima arhivska gra|a od
rabotata na Sekretarijatot i na oddelite. Vo sostavot na ovoj ONO vleguvale
naselenite mesta: Begni{te, Resava, Garnikovo, Dobni{te, Kumani~evo,
Ko{ani i Drago`el, a pripa|al kon Okoliskiot naroden odbor Kavadarci.
Pretsedatel bil Tode To{ev. Materijalite sodr`at podatoci za zemjodelcite
na koi im e podeleno ve{ta~ko |ubre; pregled na krupniot i sitniot dobitok;
pregledi na zaginatite i ranetite u~esnici vo NOV, na decata-siraci ~ii
roditeli se zaginati vo vojnata; izve{tai za izgorenite ku}i na `itelite na
s. Kumani~evo od strana na okupatorot.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
63
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
398.(643) BOGOMILA (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
399.(639) GRN^I[TE (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
400. (437) DEMIR KAPIJA (1945); 1945: kn. 3, kut. 1; 0,1. AI a.e. 209,
listovi 449, NIS 17 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnik od 27 april 1945 godina od
rabotata na Plenumot na Op{tinskiot naroden odbor na Demir Kapija vo
novoizbraniot sostav na odborot. Pretsedatel na Op{tinskiot naroden odbor
Demir Kapija bil \or|i Binov Stojanov. Vo sostavot na Op{tinskiot
naroden odbor Demir Kapija vleguvale 6 naseleni mesta: Demir Kapija,
Klisura, Dren, Kopri{nica, Besvica i Dra~evica. Op{tinskiot naroden
odbor Demir Kapija teritorijalno pripa|al kon Okoliskiot naroden odbor
Negotino.
Arhivskata gra|a sodr`i: izve{taj od rabotata na upravniot oddel;
pismo od Op{tinskiot naroden odbor do MNO, so koe se prenesuvaat naredbi
od Okoliskiot naroden odbor Negotino; od rabotata na Sekretarijatot ima:
izvestuvawa do MNO za po~nuvaweto so rabota od 21 juni 1945 na Okoliskiot
sud Kavadarci i od 20 juli 1945 na Javnoto obvinitelstvo na Makedonija i
Okru`noto javno obvinitelstvo; podatoci za ~inovnicite i u~itelite {to se
na slu`ba vo reonot na Demir Kapija; podatoci od rabotata na oddelite i na
istra`nata Komisija za utvrduvawe na zlostorstvata napraveni od
okupatorot; od rabotata na oddelite se sre}avaat: naredbi, spisoci na licata`rtvi na fa{istite, penzionerite {to zemale penzija za vreme na bugarskata
okupacija; licata isprateni na prinudna rabota vo Bugarija; spisok na
begalcite od Egejska Makedonija i na nivnite familii naseleni vo Demir
Kapija.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
401. (629) DOLNO ^I^EVO (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
402. (456) DRENOVO (1945); 1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 211,
listovi 311, NIS 16 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Op{tinski naroden odbor Drenovo ima zapisnici od
rabotata na Plenumot, na Sekretarijatot (izve{tai i naredbi) i podatoci od
rabotata na oddelite. Pretsedatel na Op{tinskiot naroden odbor Drenovo
bil \or|i Bo{kov. Vo sostavot na Op{tinskiot naroden odbor vleguvale
naselenite mesta: Kamen Dol, Debri{te, Drenovo, Grbavec, Pravednik,
Fari{, Gali{te, [e{kovo, Dradwa, Dobrotino, Raec, ]esendre i Mrzen
Oraovec. Op{tinskiot naroden odbor Drenovo bil vo sostavot na Okoliskiot
naroden odbor Kavadarci. Arhivskata gra|a sodr`i: izvestuvawe za
64
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
pre~ekuvaweto i zgri`uvaweto na begalcite od Egejska Makedonija; naredbi
da ne se iznesuva afion nadvor od Makedonija; spisoci so podatoci za
proizvodstvoto na katran pooddelno za sekoe selo; izvestuvawe deka arhivata
na progimnazijata od vremeto na bugarska vlast ja izgorele Germancite.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
403 .(611) IVANKOVCI (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
404. (562) IZVOR (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
405. (457) KRWEVO (1945); 1945: kut. 1; 0,1. SI a.e. 89,
listovi 150, NIS 7 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Op{tinski naroden odbor Krwevo ima
zapisnici od sednicite na Plenumot; zapisnici i izve{tai od rabotata na
Sekretarijatot; podatoci od rabotata na oddelite. Vo sostavot na
Op{tinskiot naroden odbor Krwevo vleguvale naselenite mesta: Krwevo,
Radwa, Bohula, Strame{evo, Stragovo, Dolna i Gorna Bo{ava, ^emersko,
Bunar~e i Konopi{te. Pretsedatel na odborot bil P. To{evski.
Op{tinskiot naroden odbor Krwevo bil vo sostavot na Okoliskiot naroden
odbor Kavadarci.
Gra|ata sodr`i izve{tai, vo koi ima: podatoci za politi~kata i
ekonomskata polo`ba; za rabotata na antifisti~kite organizacii; podatoci
za sostojbata vo zemjodelstvoto i sto~arstvoto; za poseanite povr{ini so
`ito i brojot na krupna i sitna stoka; podatoci za brojot na u~iteli,
~inovnici, {umari i gimnazijalci; podatoci za izgorenite ku}i vo selata od
strana na okupatorot.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
406. (458) [email protected]^KO (1945); 1945: kut. 1; 0,1. a.e. 284,
listovi 454, NIS 20 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisnici od odr`anite sednici na Plenumot i
Izvr{niot odbor; raspis od 30 oktomvri 1945 godina vo soglasnost so pismoto
od Okoliskata izborna komisija, pretsedatelite na izbira~kite odbori da
primaat glasa~ki kutii i kuglici; zapisnici za primopredavaweto na
arhivata po formiraweto na novite mesni narodni odbori; izve{tai za
rabotata na Op{tinskiot naroden odbor Mre`i~ko.
Vo sostavot na Op{tinskiot naroden odbor Mre`i~ko vleguvale
naselenite mesta: Mre`i~ko, Bojan~i{te, Gradi{te, Klinovo, Ro`den i
Madenot. Op{tinskiot naroden odbor bil vo sostavot na Okoliskiot naroden
odbor Kavadarci. Pretsedatel bil Todor V. Anastasov.
65
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Vo gra|ata postojat podatoci za brojot na zaginatite borci; prepiska so
Komandata na mestoto vo Kavadarci i so Okoliskiot naroden odbor
Kavadarci; izvestuvawe za nacionalniot sostav na odbornicite vo
Op{tinata, odnosno deka site bile Makedonci so pravoslavna vera.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
407. (497) NEGOTINO (1945); 1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 127,
listovi 205, NIS 24 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo ovoj fond ima podatoci od rabotata na Izvr{niot odbor,
Sekretarijatot i oddelite. Pretsedatel bil Todor Zafirovski. Vo
Op{tinskiot naroden odbor vleguvale: gradot Negotino, s. Timjanik i Kurija.
Od oktomvri 1945 godina od sostavot na Op{tinskiot naroden odbor
Negotino se odvojuvaat s. Timjanik i s. Kurija i funkcioniraat kako posebni
op{tinski odbori. Gra|ata sodr`i izve{tai za rabotata na Op{tinskiot
naroden odbor Negotino vo periodot juni-septemvri 1945 godina; izvestuvawe
za organizaciskata postavenost na Op{tinskiot naroden odbor Negotino;
izve{taj za sproveduvaweto na izborite za odbornici vo gradot i Okoliskiot
naroden odbor; spisok na gra|anite od negotinskiot Naroden odbor {to bile
zatvoreni i internirani od bugarskiot fa{isti~ki okupator; barawe od 24
oktomvri 1945 godina za izrabotka na novi pe~ati i {tembili so naziv
„Gradski mesten naroden odbor - Negotino“; izvestuvawe deka celokupnata
arhiva na okupatorskata vlast pri opo`aruvaweto na Negotino od Germancite
bila uni{tena; podatoci za imotnite odnosi; spisok na licata od Negotino,
na koi im se odzema imotot, kako i od manastirot „Sv. \or|i“ i crkvata „Sv.
Atanasije“; odluka za stavawe pod prinudna uprava na Dr`avnata apteka vo
Negotino; izvestuvawe od 26 septemvri 1945 godina deka gradot Negotino s#
u{te ne e elektrificiran; podatoci za rabotata na istra`nata Komisija za
utvrduvawe na zlostorstvata na okupatorot i nivnite pomaga~i.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
408. (630) OTOVICA (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
409. (502) RA[TANI (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
410. (441) ROSOMAN (1945); 1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 286,
listovi 522, NIS 16 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Op{tinski naroden odbor Rosoman postojat zapisnici i
izve{tai od rabotata na Odborot; podatoci od rabotata na Sekretarijatot i
na oddelite.
66
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Vo sostavot na Op{tinskiot naroden odbor Rosoman vleguvale
naselenite mesta: Rosoman, Trstenik, Manastirec, Ribarci, Gradsko,
Kru{evica, Ulanci, Palikura, Sirkovo i Kru{evica. Op{tinskiot naroden
odbor Rosoman pripa|al kon Okoliskiot naroden odbor Kavadarci.
Pretsedatel bil Dimo Gigov.
Vo gra|ata ima podatoci za izgoreni, urnati i o{teteni zgradi od
bombardiraweto vo Gara Gradsko; spisok na izbranite narodni obviniteli od
selata vo Rosomanskata op{tina; izvestuvawe do naselenieto vo s. Sirkovo
deka na 24 juli 1945 godina vo mesnosta Smesa }e se otkriva spomenik na
zaginatite borci; barawe do Okoliskiot naroden odbor Kavadarci na
naselenieto da mu se davaat kuponi za {arlagan; naredba od 30 maj 1945 godina
do u~itelite da ja primenuvaat novata azbuka; izvestuvawe da se sramnat so
zemja site fa{isti~ki grobovi; spisoci na rodenite, umrenite i ven~anite, na
voenite obvrznici i dr.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
411. (459) SOPOT (1945); 1945: kut. 1; 0,1. AI a.e. 97,
listovi 109, NIS 6 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od odr`anite sednici na
Plenumot, kade {to ima podatoci za izborot na novoto rakovodstvo na
Op{tinskiot naroden odbor i e zboruvano za uspesite na Crvenata armija na
site frontovi; dokument od rabotata na Sekretarijatot i na oddelite. Vo
sostavot na Op{tinskiot naroden odbor Sopot vleguvale naselenite mesta:
Sopot i Marena. Pretsedatel bil Alekso Naumov. Op{tinskiot naroden
odbor Sopot bil vo sostavot na Okoliskiot naroden odbor Kavadarci.
Gra|ata sodr`i podatoci, t.e. dokumentacija za begalcite od Egejska
Makedonija, na koi im se ograbeni imotite od gr~kite fa{isti, a koi se
naseleni vo s. Sopot; izvestuvawe do Okoliskiot naroden odbor Kavadarci
deka begalcite od Egejska Makedonija {to bile privremeno smesteni vo
Sopotskata op{tina, se otselile vo Strumi~ko.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
412. (628) TEOVO (1945); 1945: papka 1; 0,01. Nesreden
413. (499) ^A[KA (1945); 1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 86,
listovi 351, NIS 19 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot Op{tinski naroden odbor ^a{ka ima
podatoci, t.e. spisoci i izvestuvawa od rabotata na Sekretarijatot, zapisnici
od Upravniot oddel i od rabotata na drugite oddeli. Vo sostavot na
Op{tinskiot naroden odbor ^a{ka vleguvale naselenite mesta: ^a{ka,
67
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Elovec, Golozinci, Rakovec, Oti{tnino, Kriva Kru{a, Novo Selo i
Melnica. Pretsedatel bil Atanas P. Zafkov. Teritorijalno ovoj Op{tinski
naroden odbor pripa|al vo Okoliskiot naroden odbor Titov Veles. Gra|ata
sodr`i podatoci za novoizbranite odbornici; prepiska so Okoliskiot
naroden odbor Titov Veles za brojot na `iteli, brojot na `iva stoka, za
obrabotlivata povr{ina; za agrarnite reformi; spisoci na u~itelite, broj ot
na u~enicite; pregled na zaginatite borci i invalidite, i dr.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
414. (532) GRADSKI NARODEN ODBOR - GEVGELIJA (1945-1952); 1945-1952:
kut. 1; 0,1. Nesreden
MESNI NARODNI ODBORI
415. (613) BA[INO SELO (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
416. (615) BISTRICA (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
417. (608) BOGOMILA (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
418. (605) BUSILCI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
419. (609) VINI^ANI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
420. (616) GRADSKO (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
421. (612) IVANKOVCI (1945-1952); 1945-1952: kut.1; 0,1. Nesreden
422. (632) KRIVA KRU[A (1945-1952); 1945-1952: kut. 1 ; 0,1. Nesreden
423. (498) NEGOTINO (1945-1952); 1946-1950: kn. 2, kut. 1; 0,1. AI a.e. 170,
listovi 417, NIS 20 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot Mesten naroden odbor Negotino ima zapisnici od
odr`anite sednici na Mesniot naroden odbor. Vo ovoj fond ima arhivska
gra|a i od Gradskiot naroden odbor Negotino. Gra|ata na fondot sodr`i:
pregledi na brojot na ku}ite i naselenieto vo Negotino; pregled na rodenite,
ven~anite i umrenite od januari do maj 1946 godina; spisoci na licata rodeni
vo 1929 godina; spisok na politi~kite osudenici; spisok na izbranite
odbornici pri Gradskiot naroden odbor Negotino; spisok na zaginatite
borci za vreme na okupacijata; podatoci za brojot na begalcite od Egejska
Makedonija i nivnoto smestuvawe vo manastirot „Sv. \or|i“; podatoci od
68
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
oblasta na zemjodelstvoto, za poseanite povr{ini so zemjodelski kulturi;
podatoci za lozarstvoto.
Vo ovoj fond ima podatoci za izvr{enata eksproprijacija i podatoci od
rabotata na Mesnata agrarna komisija Negotino; uverenija za sopstvenosta na
nedvi`niot imot; podatoci za buxetite na Mesniot naroden odbor i
Gradskiot naroden odbor i personalna dokumentacija.
Mesniot naroden odbor Negotino do 31 dekemvri 1946 godina bil vo
sostavot na Okoliskiot naroden odbor Negotino, a potoa teritorijalno
pripadnal kon Okoliskiot naroden odbor Kavadarci. Pretsedatel na Mesniot
naroden odbor Negotino bil Todor Zafirov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
424. (623) NOVA^ANI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
425. (633) NOGAEVCI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
426. (620) OMORANI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1 ; 0,1. Nesreden
427. (617) ORAOV DOL (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
428. (618) ORE[E (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
429. (619) ORIZARI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
430. (631) OTOVICA (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
431. (604) PAPRADI[TE (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
432. (601) PODLES (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
433. (603) POPADIJA (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
434. (600) RA[TANI (1945-1952); 1945-1952: kn. 4, kut. 1 ; 0,1. AI a.e. 144,
listovi 527, NIS 25 str.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima zapisnici od odr`anite sednici
na Izvr{niot odbor i na Sekretarijatot; podatoci od rabotata na oddelite:
upraven, stopanski, finansiski, prosveten, oddel za socijalni gri`i i oddel
za ishrana. Od oddelite mo`e da se vidi brojot na doma}instvata i
naselenieto vo reonot na Mesniot naroden odbor Ra{tani, brojot na
muslimanskoto naselenie; spisoci na odbornicite, barawe na `itelite od s.
Bele{tavica da ostanat vo sostavot na Mesniot naroden odbor Ra{tani;
podatoci za zemjodelstvoto i sto~arstvoto; pregledi na prihodite i
rashodite; spisok na bednite u~enici od albanskoto narodno osnovno
u~ili{te vo s. Buzalkovo; podatoci za pomo{ta nameneta za poplavenite vo
69
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Albanija. Vo sostavot na Mesniot naroden odbor Ra{tani vleguvaat
naselenite mesta: Ra{tani, Buzalkovo, Rlevci i Slivnik. Pretsedateli na
Mesniot naroden odbor Ra{tani bile: Xavid Asan, Bexet Rexepov, S. Andov,
Lade Pecev i Lazo Todorov.
Mesniot naroden odbor Ra{tani pripa|al kon Okoliskiot naroden
odbor Titov Veles.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
435. (606) RUDNIK (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
436. (622) S'LP (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Ne sreden
437. (626) SOPOT (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
438. (621) SUJAKLARI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
439. (614) TEOVO (1945-1952); 1945-1952: kut.1; 0,1. Nesreden
440. (505) ^A[KA (1945-1952); 1945-1952: kn. 31, kut. 1; 0,3. AI a.e. 110,
listovi 585, NIS 65 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Od arhivskata gra|a na fondot Mesten naroden odbor ^a{ka ima
zapisni~ka kniga od odr`anite konferencii na Mesniot naroden odbor;
zapisnici od sednicite na Sekretarijatot; zapisnici od sednicite na
upravniot oddel; podatoci na zaginatite borci vo NOV; podatoci za licata
zarobeni od Germancite i odneseni vo Germanija; podatoci za naselenite
begalci od Egejska Makedonija. Vo sostavot na Mesniot naroden odbor ^a{ka
vleguvale naselenite mesta: ^a{ka, Elovec, Rakovec i Busulci. Pretsedateli
na Mesniot naroden odbor ^a{ka bile: Milan Talev, Vlado Dimov i Nikola
Dav~ev. Mesniot naroden odbor ^a{ka bil vo sostavot na Okoliskiot
naroden odbor Titov Veles.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
NARODNI ODBORI NA OKOLII
441. (436) GEVGELISKA OKOLIJA (1952-1955); 1953-1955:
kn. 6, kut. 2; 0,3. AI a.e. 299, listovi 1097, NIS 42 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Vrz osnova na Zakonot za podelba na NR Makedonija na okolii, gradovi,
gradski op{tini i op{tini, donesen na 10 april 1952 godina od Narodnoto
sobranie na NR Makedonija, na teritorijata koja go pokriva DARM - PO
70
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Veles se formirani i dejstvuvaat slednive okolii: Gevgeliska, Tikve{ka i
Titovvele{ka okolija. Vo sostavot na okoliite vleguvaat gradskite op{tini
i narodnite odbori na op{tinite (selski).
Za vr{ewe na upravnite raboti, narodnite odbori na okoliite i site
op{tini osnovaat soveti na narodniot odbor i toa:
1. Sovet za stopanstvo
2. Sovet za komunalni raboti
3. Sovet za prosveta i kultura
4. Sovet za narodno zdravje i socijalni gri`i, i
5. Sovet za vnatre{ni raboti
Narodnite odbori na gradskite op{tini so posebni prava gi osnovaat
sovetite od 1 do 4. Sovetite na narodnite odbori se kolektivni tela i se
sostojat od pretsedatel i 6 do 12 ~lena. ^lenovite na sovetite se izbiraat od
redovite na odbornicite. Za prou~uvawe na oddelni pra{awa se formiraat
komisii od postojan ili privremen karakter, koi se sostojat od 3 do 7 ~lena.
^lenovite na komisiite se izbiraat od redovite na odbornicite.
Vakvata teritorijalna podelba na NR Makedonija funkcionira do
donesuvaweto na Zakonot za podra~jata na okoliite i op{tinite na NR
Makedonija, donesen od Narodnoto sobranie na NR Makedonija na 28 juli 1955
godina.
(Istorijatot se odnesuva za site narodni odbori na okolii)
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo sostavot na Gevgeliskata okolija vleguvaat: Gevgeliskata gradska
op{tina na gradot Gevgelija so selata: Gorni~e, Konsko, Moin, Mrzenci i
Huma, Valandovskata gradska op{tina so gradot Valandovo i selata: Balinci,
Brajkovci, Gr~i{te, Marvinci, Pirava, Rabrovo i ^e{itovo i narodnite
odbori na op{tinite: Ba{iboze~ka so 9 sela: Bogdane~ka so 5 sela, Dedelska
so 6 sela, Miravska so 5 sela, Negorska so 5 sela, Dojranska so 8 sela, Udovska
so 11 sela. Sedi{teto na okolijata e vo Gevgelija.
Vo arhivskata gra|a na ovoj fond ima zapisnici od odr`anite sednici
na Okoliskiot sobor, Soborot na proizvoditelite i zapisnici od
zaedni~kite sednici na dvata sobora na Narodniot odbor na Gevgeliska
okolija. Na sednicite se noseni re{enija i odluki za formirawe
pretprijatija, za dodeluvawe zemja na zemjodelski stopanstva; re{enija za
eksproprijacija na nedvi`en imot; za formirawe komunalni ustanovi; im se
davani garancii na stopanski pretprijatija za kredit od Narodna banka na
Jugoslavija; razgleduvani se izve{tai; nazna~uvani se rakovoditeli na
stopanstva; materijalite sodr`at podatoci od rabotata na statisti~kiot ured
pri Okoliskiot naroden odbor; podatoci od rabotata na Sekretarijatot za
stopanstvo: za registracija na du}ani; od Sovetot za prosveta: za u~ili{niot
kadar vo osnovnite i stru~nite u~ili{ta.
Pretsedateli na Narodniot odbor na Gevgeliska okolija bile:
Mom~ilo Mitrov, Du{ko \or|iev i Risto Murxev.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
71
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
442. (439) TIKVE[KA OKOLIJA (1952-1955); 1953-1955:
kn. 16, kut. 8; 0,9. AI a.e. 765, listovi 3101, NIS 132 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
So formiraweto na Tikve{kata okolija vo nejziniot sostav vleguvaat:
Kavadarskata gradska op{tina, vo ~ie podra~je vleguvaat Kavadarci i selata:
Vata{a, Gli{i}, Marena i Sopot; Negotinskata gradska op{tina, vo ~ie
podra~je vleguvaat Negotino i selata: Dubravo, Kurija i Timjanik, i
narodnite odbori na op{tinite: Begni{te, Demir Kapija, Dolni Disan,
Drenovo, Krwevo, Mre`i~ko, Pepeli{te i Rosoman. Pretsedatel na
Narodniot odbor na Tikve{ka okolija bil Gligor Ge~evski.
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisni~ka kniga i zapisnici od
odr`anite sednici na Okoliskiot sobor i Soborot na proizvoditelite i
zapisnici od sednicite od dvata sobora pri Narodniot odbor na Tikve{ka
okolija. Na sednicite se noseni re{enija, odluki za formirawe na
zemjodelski zadrugi, za formirawe pretprijatija, za osnovawe komori
(trgovski i zanaet~iski), re{enija za spojuvawe na pretprijatijata; re{enija
za eksproprijacija na zemja. Gra|ata sodr`i podatoci od rabotata na
Sekretarijatot; mati~nata slu`ba, od Sekretarijatot za stopanstvo, od
Stopanskiot sovet so podatoci za zemjodelstvoto, lozarstvoto,
zadrugarstvoto, trgovijata i sto~arstvoto. Od stopanskiot oddel ima podatoci
od rabotata na Finansiskata inspekcija; za agrarnata reforma; re{enijata za
likvidirawe na SRZ; izvestuvawe za konfiskacija i nacionalizacija i za
arondacija.
Od Sovetot za finansii ima pregledi za investicii, buxeti i
zapisnici od Upravata za prihodi; zapisnici od Sovetot za komunalni raboti
(katastarska komisija); dogovori i odobrenija za kupoproda`ba na nedvi`en
imot; podatoci za podarok na imot; zapisnici od rabotata na Sovetot za
narodno zdravje i socijalna politika (socijalni gri`i i inspekcija na
trudot); zapisnici od rabotata na Sovetot za prosveta i kultura.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
443. (460) TITOV VELE[KA OKOLIJA (1952-1955); 1952-1955:
kn. 28, kut. 12; 1,5. AI a.e. 1031, listovi 5568, NIS 120 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisnici od sednicite na Okoliskiot sobor na
Narodniot odbor na Titovvele{ka okolija za peridot od 7 januari 1953 do 15
dekemvri 1954 godina; zapisnici od odr`anite sednici na Soborot na
proizvoditelite pri Narodniot odbor na Titovvele{ka okolija od 7 januari
1953 do 15 dekemvri 1954 godina; zapisnici od sednicite na dvata sobora od 7
januari 1953 do 15 dekemvri 1954 godina. Na sednicite na okolijata e
raspravano za formiraweto na stopanstva, razgleduvani se sporovi pome|u
sela za nivni razgrani~uvawa, izvr{ena e raspredelba na dopolnitelni
investicii, razgleduvani se odluki na op{tinskite narodni odbori na
op{tinite; odobruvani se akti za eksproprijacija; odobruvani se zavr{ni
smetki na pretprijatijata; donesuvani se pravilnici za rabotata na
72
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
pretprijatijata; tarifni pravilnici na pretprijatijata; utvrduvan e buxetot
na okolijata; raspravano e za reorganizacijata na SRZ; vr{eno e razre{uvawe
i izbirawe sudii vo Okoliskiot sud Titov Veles.
Vo fondot postoi arhivska gra|a od rabotata na Sekretarijatot na
okolijata, izrazena niz zapisnici, pregledi i izve{tai; zapisnici od
sostanocite na Sovetot za stopanstvo; od Upravata za prihodi; upravnopravniot otsek, kade {to ima podatoci za eksproprijacijata i
nacionalizacijata; re{enija od rabotata na komisijata za Zakonot za
selskostopanski zemji{en fond; dogovori za kupoproda`ba na nedvi`en imot;
molbi za registracija i bri{ewe od Registarot na zadrugi, du}ani, bifiwa,
kafeani i dr.; izve{tai od pazarnata inspekcija, trgovijata, grade`nata
inspekcija na trudot, od rabotata na Upravata za zemjodelstvo; dozvoli za
vr{ewe privatna zanaet~iska dejnost.
Ima zapisnici od rabotata na Sovetot za komunalni raboti; Sovetot za
prosveta i kultura; Sovetot za narodno zdravje i socijalna politika;
podatoci od rabotata na Biroto za statistika i evidencija; od katastarskiot
ured, so dokument za negovoto formirawe od 21 januari 1954 godina; materijal
za formirawe na komunalnite pretprijatija i podatoci za finansiskoto
rabotewe na okolijata.
Vo sostavot na Narodniot odbor na okolijata vleguvaat Narodniot
odbor na Gradskata op{tina Titov Veles i op{tinskite narodni odbori:
Bogomilska, Teovska, Izvorska, Vojni~ka, ^a{ka, Gornovranovska, Dolnojabol~i{ka, Ra{tanska, Otovi~ka, Ivankovska, Xumajliska, Zgropolska i
Gradsko. Pretsedatel na Okoliskiot naroden odbor bil Imer Eminovski.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
NARODNI ODBORI NA GRADSKI OP[TINI
444. (444) GEVGELIJA (1952-1955); 1952-1955: kut. 1; 0,1. Nesreden
445. (573) KAVADARCI (1952-1955); 1952-1955: kn. 10, kut. 3; 0,4. Nesreden
446. (442) TITOV VELES (1952-1955); 1952-1955: kn. 21, kut. 12; 1.4.
AI a.e. 2345, listovi 5556, NIS 215 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So formiraweto na novata Titovvele{ka okolija so Zakonot za
okolii, gradovi, gradski op{tini i op{tini od 10 april 1952 godina,
formiran e Narodniot odbor na Gradskata op{tina Titov Veles, vo ~ie
podra~je vleguvaat gradot Titov Veles i selata: Ba{ino Selo, Gorno Orizari,
Novo Selo i ^elo{evo. Pretsedateli na Narodniot odbor na Gradskata
op{tina Titov Veles bile Qubo Zafirov i Slav~o Slabev.
73
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od odr`anite sednici na
Narodniot odbor na Gradskata op{tina Titov Veles, kade {to se noseni
re{enija, odluki za otvorawe i zatvorawe na trgovski i ugostitelski
pretprijatija; odluki za preimenuvaweto na Gradskiot muzej vo Naroden muzej;
podatoci za izgradbata na nova zgrada na gimnazijata; re{enie za formirawe
arhivsko sredi{te; re{enija za nazna~uvawe i razre{uvawe slu`benici;
re{enija za rakovoditeli na novoformirani pretprijatija; noseni se
re{enija za eksproprijacija na zemji{te i re{enija za dodeluvawe grade`no
zemji{te za gradba na individualni ku}i. Narodniot odbor dava garancii za
zemawe krediti za izgradba na industriski objekti.
Vo gra|ata postojat izve{tai, pregledi, spisoci od rabotata na Sovetot
za stopanstvo; dogovori za kupuvawe nedvi`en imot; dogovori za podarok na
nedvi`en imot; izve{tai i zapisnici od rabotata na Poverenstvoto za
komunalii; azbu~en registar na izdadenite grade`ni dozvoli za gradewe
semejni stanbeni ku}i; zapisnici i re{enija od rabotata na Sovetot za
prosveta i kultura, kade {to se tretiraat pra{awa od oblasta na
obrazovanieto, a me|u drugoto ima i predlog-re{enie Narodniot odbor na
Gradskata op{tina Titov Veles da donesene re{enie Arhivskoto sredi{te
pri Narodniot muzej da prerasne vo Gradski arhiv.
Od Poverenstvoto za narodno zdravje i socijalna politika ima
zapisnici i re{enija vo vrska so pra{awa od oblasta na zdravstvoto, t.e.
gri`ata za zdravstvenata za{tita na naselenieto, problemite so
medicinskiot personal, ambulantite i sl.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
NARODNI ODBORI NA SELSKI OP[TINI
447. (514) DEMIR KAPIJA (1952-1955); 1952-1955: kut. 1; 0,1.Nesreden
448. (515) DOLNI DISAN (1952-1955); 1952-1955: kut. 1; 0,1.Nesreden
449. (516) PEPELI[TE (1952-1955); 1952-1955:kut. 1; 0,1.Nesreden
450. (517) ROSOMAN (1952-1955); 1952-1955:kut. 1; 0,1.Nesreden
451. (508) NARODEN ODBOR NA TITOVVELE[KA OKOLIJA
(1955-1963); 1955-1963: kn. 108, kut. 98; 10,9.Nesreden
74
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
NARODNI ODBORI NA OP[TINI
452. (445) BOGDANCI (1955-1963); 1955-1963: kut. 5; 0,5. Nesreden
453. (501) BOGOMILA (1955-1963); 1955-1963:kn. 34, kut. 17; 2,04.
AI a.e. 1526, listovi 7000, NIS 214 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Narodniot odbor na Op{tinata Bogomila gi opfa}a naselenite mesta:
Bistrica, Bogomila, Gabrovnik, Kapinovo, Mokreni, Ne`ilovo, Ore{e,
Oraov Dol, Papradi{te, Plevewe, Sogle, Teovo i Cre{novo. Sedi{teto na
Narodniot odbor na Op{tinata bilo vo Bogomila. Pretsedateli na
Narodniot odbor bile Pane Angelovski, ^edomir Vasevski i Dane Panovski.
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od odborskite sednici na
Narodniot odbor; od samostojnite sednici na Op{tinskiot sobor na
Narodniot odbor; zapisnici na dvata sobora na Narodniot odbor na
Op{tinata Bolomila. Na sednicite na Narodniot odbor na Op{tinata
Bogomila se noseni re{enija, odluki, buxeti, raspravano e za analizi od
oblasta na stopanstvoto, obrazovanieto, zdravstvoto; razgleduvani se
izve{taite; vr{eno e imenuvawe direktori na u~ili{ta, na pretprijatija i
dr.
Pokraj sedni~kiot materijal, ima arhivska gra|a od rabotata na
Sovetotot za op{ta uprava, na Sovetot za stanovawe; podatoci za
zanaet~istvoto, zemjodelstvoto, `ivinarstvoto i sto~arstvoto, industrijata,
trgovijata; zapisnici od rabotata na Sovetot za komunalni raboti, Fondot za
stanbeni izgradbi, grade`ni dozvoli; podatoci za nacionalizirani naemni
zgradi i grade`no zemji{te; podatoci od oblasta na agrarnata reforma,
eksproprijacijata, uzurpacijata; re{enija na lica na koi im e odzemena zemja
za koja im e plateno; kupoproda`ni dogovori; zemja-podarok na op{tinata;
tapii za nedvi`en imot; podatoci za imoti na lica-nemakedonci.
Postojat zapisnici od rabotata na Sovetot za narodno zdravje i
socijalni gri`i; zapisnici od rabotata na Upravniot odbor na zdravstvenata
stanica vo Bogomila; za aptekite; veterinarnata stanica; sanitarniot
inspektor; podatoci za socijalnata za{tita; zapisnici od rabotata na
Sovetot za trud i rabotni odnosi, kade {to e re{avano za poseben raboten
sta`; podatoci od sednicite na Sovetot za prosveta i od oblasta na
finansiite.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
454. (443) VALANDOVO (1955-1963); 1955-1963: kut. 8; 0,8. Nesreden
455. (510) GEVGELIJA (1955-1963); 1955-1963: kut. 21; 2,1. Nesreden
456. (513) DEMIR KAPIJA (1955-1963); 1955-1957: kn. 12, kut. 2; 0,2. Nesreden
75
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
457. (446) DOJRAN (1955-1963); 1955-1957: kut. 1; 0,1. Nesreden
458. (452) KAVADARCI (1955-1963); 1955-1963: kn. 46, kut. 51. Nesreden
459. (462) NEGOTINO (1955-1963); 1952-1963: kn. 49, kut. 80; 8,5. Nesreden
460. (509) TITOV VELES (1955-1963); 1955-1963: kn. 39, kut. 35; 3,8.
AI a.e.2614, listovi 16754, NIS 356 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
So novata teritorijalna podelba Narodniot odbor na Op{tinata Titov
Veles gi opfa}a naselenite mesta: Ba{ino Selo, Babuna, Bele{tevica,
Buzalkovo, Gorno Orizari, Gorno Kalaslari, Dolno Orizari, Dolno
Kalaslari, Karabuni{te, Klukovec, Novo Selo, Prevalec, Ra{tni, Slp,
Titov Veles, Crkvino i ^olo{ovo. Od 7 fevruari 1962 godina kon NOO
Titov Veles e pripoena Op{tinata Otovica so naselenite mesta {to
pripa|ale na Op{tinata.
Sedi{te na Narodniot odbor na Op{tinata e Titov Veles.
Pretsedateli bile Dim~e Penev, Blagoja Tikvarovski i Stoj~e Ivanovski.
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici; odluki i re{enija od
odr`ani sednici na Op{tinskiot sobor pri NOO Titov Veles, Soborot na
proizvoditelite i sedni~en materijal od rabotata na Narodniot odbor na
Op{tinata so ramnopravno u~estvo na dvata sobora. Ima Statut i delovnik za
rabotata na Narodniot odbor na Op{tinata; zapisnici od rabotata na
Sovetot za op{ta uprava pri NOO Titov Veles; zapisnici od rabotata na
odborni~kite komisii (Komisija za statut, za propisi, za izbori i imenuvawa,
imotno pravna, Komisija za molbi i `albi, Komisija za procenki na {teti od
poplavata, oganizaciski pra{awa, Komisija za prezemawe na arhivata);
zapisnici od rabotata na sovetite (Sovet za op{ta uprava, za stopanstvo, za
komunalni raboti, za stanbeni pra{awa, za {kolstvo, za prosveta, za zdravje,
za socijalni gri`i, za za{tita na majkata i deteto, za trud i rabotni odnosi,
za ugostitelstvo i turizam, Sovet za finansii so podatoci za finansiskata
inspekcija, Fond za nestopanski investicii, Op{tinski investiciski fond,
Uprava za prihodi, zavr{ni smetki.
Vo arhivskata gra|a ima podatoci za izborot na odbornici na
Op{tinata; na op{tinskiot Fond za {kolstvo.
Od gra|ata za imotno-pravni odnosi, fondot sodr`i arhivska gra|a za
eksproprijacijata; podatoci za odreduvaweto nadomestok za odzemen imot;
re{enija za ureduvawe grade`ni zemji{ta; grade`ni dozvoli; dozvoli za
tehni~ki priem na objekti; podatoci od rabotata na Sekretarijatot za
vnatre{ni raboti; op{tinskiot sudija za prekr{oci; veterinarnata stanica
i dr.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
461. (387) ^A[KA (1955-1963); 1955-1963: kn. 42, kut. 26; 3,0. Nesreden
76
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
SOBRANIJA NA OP[TINI
462. (518) BOGDANCI (1963-1965); 1963-1965: kut. 1; 0,1. Nesreden
463. (504) GRADSKO (1963-1965); 1963-1965: kut. 6; 0,6. Nesreden
464. (500) ^A[KA (1963-1965); 1963-1965: kut. 3; 0,3. Nesreden
465. (548) VALANDOVO (1990-1996); 1990-1996: kn. 3, kut. 2; 0,2. OP
466. (549) GEVGELIJA (1990-1996); 1991-1996: kut.5; 0,5. OP
467. (550) KAVADARCI (1990-1996); 1991-1996: kut. 3; 0,3. OP
468. (551) NEGOTINO (1990-1996); 1991-1996: kn. 1, kut. 2; 0,2. OP
469. (547) TITOV VELES (1990-1996); 1990-1996: kut. 5; 0,5. OP
LOKALNA SAMOUPRAVA
470. (511) KONOPI[TE (1996-2005); 1996-2005: kn. 2, kut. 4; 0,4. OP
ORGANI NA UPRAVI I JAVNI [email protected]
471. (560) [email protected] ARHIV NA REPUBLIKA MAKEDONIJA PODRA^NO ODDELENIE VELES (1954 - ?); 1954-2003:
kn. 22, kut. 34; 3,6. OP
472. (519) JAVNO PRETPRIJATIE ZA STOPANISUVAWE SO STANBEN
I DELOVEN PROSTOR NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
- PODRA^NA EDINICA - GEVGELIJA (1991-1997); 1991-1997:
kn. 16, kut. 2; 0,3. OP
473. (569) KOMUNALNA UPRAVA I ^ISTOTA - GRADSKO (1962-1969);
1962-1969: kut. 1; 0,1. Nesreden
474. (409) KOMUNALNO PRETPRIJATIE „DERVEN“ - TITOV VELES
(1959- ?); 1959-1981: kut. 22; 2,2. OP
475. (589) MINISTERSTVO ZA EKONOMIJA - PODRA^NA EDINICA
- VALANDOVO (1991-2004); 1991-2004: kn. 6, kut. 1; 0,1. OP
476. (552) MINISTERSTVO ZA EKONOMIJA - PODRA^NA EDINICA
- VELES (1991-2005); 1972-2004: kn. 5, kut. 18; 1,8. OP
77
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
477. (566) MINISTERSTVO ZA EKONOMIJA - PODRA^NA EDINICA
- KAVADARCI (1991-2005); 1993-2003: kn. 6, kut. 1; 0,1. OP
478. (565) MINISTERSTVO ZA EKONOMIJA - PODRA^NA EDINICA
- NEGOTINO (1991-2005); 1989-2004: kn. 3, kut. 1; 0,1. OP
479. (402) STANBENO PRETPRIJATIE - TITOV VELES (1966-1975);
1966-1975: kn. 6, kut. 7; 0,7. OP
480. (394) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA STANOVAWE - TITOV VELES (1975-1990); 1975-1987:
kut. 11; 1,1. OP
481. (556) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA KOMUNALNI DEJNOSTI I PATI[TA - TITOV VELES
(1975-1990); 1978-1995: kn. 2, kut. 2; 0,2. OP
482. (388) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA VRABOTUVAWE - VALANDOVO (1974-1989); 1974-1989:
kut. 6; 0,6.Nesreden
483. (389) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA SOCIJALNA ZA[TITA - VALANDOVO (1974-1990); 1974-1990:
kut.7; 0,7. Nesreden
484. (390) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA STANOVAWE - VALANDOVO (1975-1990); 1975-1990:
kut. 4; 0,4. Nesreden
485. (468) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA SOCIJALNA ZA[TITA - GEVGELIJA (1974-1990); 1974-1990:
kn. 2, kut. 7; 0,7. Nesreden
486. (391) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA VRABOTUVAWE - KAVADARCI (1975-1990); 1960-1990:
kut. 14; 1,4. Nesreden
487. (392) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA PASI[TA I UTRINI - NEGOTINO (1975-1990); 1975-1991:
kn. 4, kut. 4; 0,4. Nesreden
488. (393) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA SOCIJALNA ZA[TITA - NEGOTINO (1975-1990); 1971-1989:
kn. 5, kut. 2; 0,2. OP
489. (395) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA FIZI^KA KULTURA - TITOV VELES (1974-1986); 1974-1986:
kut. 6; 0,6. OP
78
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
490. (430) RABOTNA ORGANIZACIJA ZA KOMUNALNI [email protected]
„KOMUNALEC“ - NEGOTINO (1957-?); 1957-1975: kn. 7, kut. 3; 0,4. OP
491. (512) MINISTERSTVO ZA TRANSPORT I VRSKI - PODRA^NA
EDINICA - VELES (1991-2005); 1978-2005: kut. 257; 25,7. OP
492. (520) OP[TINSKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA
ZA PENZISKO I INVALIDSKO OSIGURUVAWE
- TITOV VELES (1975-1990); 1975-1989: kut. 72; 7,2. OP
493. (527) OP[TINSKI ZAVOD ZA VRABOTUVAWE - TITOV VELES
(1952-1973); 1952-1973: kut. 15; 1,5. OP
494. (526) KOMUNALEN ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE
- TITOV VELES (1965-1973); 1965-1973: kut. 20; 2,0. OP
495. (525) OKOLISKI ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE
- TITOV VELES (1957-1965); 1957-1965: kut. 3; 0,3. OP
2. PRAVOSUDSTVO
2.1. PERIOD DO 1944
496. (383) [email protected] SUD - VELES (1934-1941); 1934-1941: kut. 1; 0,1. Nesreden
497. (382) PRVOSTEPEN SUD - VELES (1918-1934); 1918-1934: kut. 3; 0,3.
AI a.e. 240, listovi 2345, NIS 31 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So vospostavuvaweto na vlasta na Kralstvoto na SHS, se vospostavuva i
sudskata vlast. Od 1918 godina po~nuva da funkcionira Prvostepeniot sud vo
Veles. Prvostepeniot sud e vo direkna nadle`nost na Ministerstvoto za
pravda na Kralstvo na SHS.
Vo sostavot na Prvostepeniot sud funkcioniraat: Gra|ansko oddelenie,
Krivi~no i Intabulacionoto oddelenie i Izvr{no-dostavno oddelenie.
Nazna~uvaweto na pretsedatelot na sudot, sudiite i na dr`avnite slu`benici
od gra|anski red e vr{eno direktno od Ministerstvoto za pravda vo Belgrad.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot postoi prepiska pome|u Prvostepeniot sud i
Ministerstvoto za pravda - Belgrad; me|u Glavnoto poverenstvo i
Ministerstvoto za agrarna reforma, otsek naseluvawe - Skopje; prepiska na
Ministerstvoto za finansii - Belgrad so Vardarskata finansiska direkcija Skopje.
79
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
Od krivi~noto oddelenie ima materijali za sudski sporovi po krivi~ni
predmeti; predmeti na gra|anski sudski sporovi; sudski zabrani; materijali
vo vrska so izborite svrzani so izbira~kite spisoci; kupoproda`ni dogovori;
meni~ni i ~ekovni predmeti; brakorazvodni predmeti; predmeti za
staratelstvo; dogovori za posinuvawe deca.
Fondot sodr`i registri na mesni (ostavinski) predmeti i registri na
tapii za doka`uvawe na sopstvenost na imot i testamenti.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
498. (422) VELE[KI OKOLISKI SUD - VELES (1941-1944); 1941-1944:
kn. 3, kut. 11; 1,2. AI a.e.610, listovi 3172, NIS 67 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So okupacijata na Makedonija od strana na Carstvoto Bugarija,
bugarskata okupatorska vlast, pokraj voenata, ja vospostavuva i sudskata vlast.
Vo Veles od 1941 godina funkcionira Vele{kiot okoliski sud, so nadle`nost
na prostorot na Kavadarci, Negotino, Demir Kapija i izvesen period na
Sveti Nikole. Vo tekot na 1942 godina e formiran Kavadare~kiot okoliski
sud, so {to nadle`nosta na teritorijata {to ja imal Vele{kiot okoliski sud
preminuva na ovoj sud. Vele{kiot okoliski sud e pod direktna nadle`nost na
Ministerstvoto za pravosudstvo na Bugarija.
Vo sostavot na Vele{kiot okoliski sud gi imalo slednive oddelenija:
krivi~no, gra|ansko, vonparni~no ili materijalno i izvr{no oddelenie.
Sudot imal pretsedatel i sekretar, a sekoe oddelenie imalo sopstvena
pisarnica. Vele{kiot okoliski sud funkcioniral do kapitulacijata na
Bugarija na 9 septemvri 1944 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot Vele{ki okoliski sud gi sodr`i slednive materijali: Zakonot za
krivi~no sudsko rabotewe; re{enija za rabotata na okoliskite sudovi;
zapisnici, spisoci na ve{ti lica pri Vele{kiot okoliski sud; personalna
prepiska, platni spisoci; krivi~ni predmeti od regrutnata komisija, akti za
naneseni telesni povredi i materijalna {teta; predmeti za doka`uvawe pravo
na sopstvenost i koristewe nedvi`en imot; za priznavawe vozrast po sudski
pat; predmeti za delbi i nasledstva; predmeti za neplateni dolgovi; za
verodostojnosta na izbranite delegati za op{tinski sovetnici i izvr{ni
predmeti na Vele{kiot okoliski sud.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
2.2. PERIOD PO 1944
499. (384) AGRAREN SUD PRI [email protected] NARODEN ODBOR TITOV VELES (1946-1947); 1946-1947: kn. 2, kut. 1; 0,1. AI, a.e. 103,
listovi 566, NIS 15 str.
80
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Vo soglasnost so Zakonot za agrarna reforma i vnatre{na
kolonizacija, Narodniot odbor na Vele{ka okolija vo januari 1946 godina
formiral 10 mesni agrarni komisii, so {to se pristapi kon sproveduvawe na
prvata faza na agrarnata reforma. Sporovite okolu sproveduvaweto na
agrarnata reforma bile vo nadle`nost na Okru`niot agraren sud, koj po
rasformiraweto na okruzite, vo tekot na mesec mart 1947 godina, rabotel
kako Op{tinski agraren sud na Titovvele{ka okolija.
Sodr`inski podatoci na arhivskata gra|a:
Vo fondot Agraren sud pri Okru`niot naroden odbor Titov Veles ima
odluki i protokoli od mesnite agrarni komisii za odzemawe obrabotliva
zemja na lica i verski institucii (manastiri i crkvi); parcelacioni spisoci
na zemjodelci na koi e re{eno da im se dodeli zemja, koja prethodno bila
odzemena od drugi lica; tapii za dodelena zemja vrz osnova na Zakonot za
agrarna reforma i kolonizacija; delovoden protokol i zapisni~ka kniga vo
koi se zaveduvani i potvrduvani odlukite na mesnite agrarni komisii i kniga
na Agrarniot sud pri Vele{ki okrug so podatoci za licata, ~ija zemja
podle`i pod udarot na agrarnata reforma.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
500. (506) OKOLISKI SUD - KAVADARCI
(1945- ?); 1945-1947: kut. 1; 0,1. Nesreden
501. (465) OKOLISKI SUD - TITOV VELES
(1945-1964); 1945-1964: kn. 63, kut. 77; 8,3. OP
502. (571) OKOLISKO JAVNO OBVINITELSTVO - KAVADARCI
(1946- ?); 1946-1949: kut. 1; 0,1. Nesreden
503. (486) OP[TINSKI SUD - NEGOTINO
(1977- ?); 1977-1987: kut. 83; 8,3. OP
504. (466) OP[TINSKI SUD - TITOV VELES
(1964-?); 1964-1988: kn. 77, kut. 192; 19,9. OP
505. (461) JAVNO PRAVOBRANITELSTVO NA SOBRANIE
NA OP[TINA NEGOTINO (1970-1997); 1970-1997: kut. 2; 0,2. Nesreden
506. (396) OP[TINSKI OP[TESTVEN PRAVOBRANITEL
NA SAMOUPRAVUVAWETO - GEVGELIJA (1976-1990); 1976-1990:
kn. 17, papki 31; 3,0. Nesreden
507. (397) OP[TINSKI OP[TESTVEN PRAVOBRANITEL
NA SAMOUPRAVUVAWETO - KAVADARCI (1976-1990); 1976-1990:
kn. 10, papki 52; 2,4. Nesreden
81
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
508. (398) OP[TINSKI OP[ESTVEN PRAVOBRANITEL
NA SAMOUPRAVUVAWETO - NEGOTINO (1976-1990); 1976-1990:
papki 15; 0,6. Nesreden
3. VOENI EDINICI, USTANOVI I ORGANIZACII
3.1. PERIOD DO 1944
509. (521) KOMANDA NA VELE[KI VOEN OKRUG - VELES (1918-1941);
1918-1941: kut. 1; 0,1. Nesreden
3.2. PERIOD PO 1944
510. (638) MOBILIZACISKI DELEGAT NA OKOLIJA VELE[KA
- VELES (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,01 Nesreden
511. (597) MOBILIZACISKI DELEGAT NA GEVGELISKA OKOLIJA
- GEVGELIJA (1944-1945); ?-1945: 1 papka; 0,01 Nesreden
512. (522) KOMANDA NA PODRA^JE - VELES (1944-1945);
1944-1945: papka 1; 0,01. Nesreden
513. (596) KOMANDA NA VOENO PODRA^JE - GEVGELIJA (1944-?); 1944:
papka 1; 0,01. Nesreden
514. (637) KOMANDA NA MESTO - VELES (1944-1945);
1944-1945: papka 1; 0,01. Nesreden
515. (595) KOMANDA NA MESTO - GEVGELIJA (1944-1945); 1944-1945:
papka 1; 0,01. Nesreden
516. (576) KOMANDA NA MESTO - KAVADARCI (1944-1945); 1944-1945:
papka 1; 0,01. Nesreden
517. (581) KOMANDA NA MESTO - NEGOTINO (1944-1945); 1944-1945:
papka 1; 0,01. Nesreden
518. (598) [TAB NA 21-VA MAKEDONSKO NARODNOOSLOBODITELNA
BRIGADA - GEVGELIJA (1944-1945); 1944-1945: papka 1; 0,01. Nesreden
82
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
4. PROSVETNI, KULTURNI I NAU^NI USTANOVI
I ORGANIZACII
4.1. PROSVETNI USTANOVI I ORGANIZACII
519. (588) [email protected] REALNA GIMNAZIJA - VELES (1918-1941); 1919-1941:
kn. 27. 0,6. Nesreden
520. (553) STRU^NO [email protected] U^ILI[TE - VELES (1936-1939);
1936-1939: kn. 6; 0,6. OP
521. (400) OSNOVNO U^ILI[TE „AVDO KARABEGOVI]“ - VELES
(1927-1934); 1927-1934: kn. 4; 0,4. Nesreden
522. (399) OSNOVNO U^ILI[TE - BA[INO SELO
- BA[INO SELO (1927-1944); 1914-1955: kn. 3; 0,3. Nesreden
523. (453) GRA\ANSKO U^ILI[TE - KAVADARCI (1930-1938); 1930-1938:
kn. 10, kut. 1; 0,2. AI, a.e. 67, listovi 258, NIS 23 str.
Istorijat na fonoobrazovatelot:
Podatoci za rabotata na Gra|anskoto u~ili{te vo Kavadarci ima od
1929 godina, vo nego u~ele u~enici od I do IV klas (odnosno od V do VIII
oddelenie). U~ili{teto imalo upravnik.
Po predlog na Kralskata banska uprava na Vardarska Banovina, vrz
osnova na Zakonot za gra|anski u~ili{ta, Gra|anskoto u~ili{te vo
Kavadarci od 31 avgust 1938 godina prestanuva da raboti.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot sodr`i zapisni~ka kniga od odr`anite sostanoci na
U~ili{niot odbor na Gra|anskoto u~ili{te vo Kavadarci za periodot
januari 1930 do mart 1938 godina; zapisni~ka kniga za odr`anite sostanoci na
Stru~nata konferencija; na sostanocite za periodot oktomvri 1933 do april
1936 godina; zapisnik za sostojbata na arhivata na u~ili{teto; buxeti na
u~ili{teto za u~ebnite 1934/35 i 1937/38 godina; izve{tai so statisti~ki
podatoci; spisoci na u~enicite i nastavnicite; prepiska so Kralskata
banovinska uprava na Vardarska Banovina - Skopje; prijavi za upis na u~enici
vo u~ili{teto; odluka od 2 mart 1938 godina od Ministerstvoto za prosveta na
Kralstvoto Jugoslavija - Oddelenie za sredni u~ili{ta za zatvorawe na
u~ili{teto so site oddelenija na 31 avgust 1938 godina.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
524.(577) [email protected] @ENSKO PROFESIONALNO U^ILI[TE
- KAVADARCI (1941-1944); 1942-1947: kut. 1; 0,1. Nesreden
83
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
525.(578) OKOLISKI U^ILI[EN INSPEKTOR - KAVADARCI
(1941-1944); 1941-1944: kut. 1; 0,1. Nesreden
526. (587) U^ILI[TE ZA SREDNO OBRAZOVANIE GIMNAZIJA „KO^O
RACIN“ - TITOV VELES (1945-); 1945-1995: kn. 59, kut.20; 2,6. OP
527. (403) HEMISKO - TEHNOLO[KO TEHNI^KO U^ILI[TE „BORIS
KIDRI^“ - TITOV VELES (1956-?); 1956-1974: kn.19; 0,2. Nesreden
528. (534) U^ILI[TE ZA SREDNO OBRAZOVANIE „JOV^E
TESLI^KOV“ - TITOV VELES (?-1977); 1977-1993:
kn. 11, kut. 17; 1,9. OP
529. (545) U^ILI[TE ZA SREDNO OBRAZOVANIE „KOLE
NEDELSKOVSKI“ - TITOV VELES (1945-?); 1945-1995:
kn. 26, kut. 26; 2,8. OP
530. (496) SREDNO[KOLSKI DOM „LAZAR LAZAROVSKI“
- TITOV VELES (1957-?); 1957-1987: kut. 14; 1,4. OP
531. (558) OSNOVNO U^ILI[TE „BLAGOJ KIRKOV“ - VELES (1952-?);
1952-1995: kut. 3; 0,3. OP
532. (429) CENTRALNO OSNOVNO U^ILI[TE „VASIL GLAVINOV“
- TITOV VELES (1953-?); 1953-1985: kn.2, kut. 6; 0,6. OP
533. (401) OSNOVNO U^ILI[TE „KIRIL I METODIJ“
- TITOV VELES (1943-?); 1943-1985: kn. 39, kut. 15; 1,9. OP
534. (423) CENTRALNO OSNOVNO U^ILI[TE „TODOR JANEV“
- ^A[KA (1945-?); 1945-2003: kn. 35, kut. 32; 3,5. OP
535. (485) OSNOVNO MUZI^KO U^ILI[TE „LAZO MICEV - RILE“
- KAVADARCI (1970-1982); 1970-1982: kn. 1, kut. 3; 0,3. OP
536. (554) RABOTNI^KI UNIVERZITET „BLAGOJ STRA^KOVSKI“
- VELES (1954-?); 1954-1984: kn. 69, kut. 6; 0,7. OP
537. (464) [email protected] @ENSKO STRU^NO DOMA]INSKO U^ILI[TE
- TITOV VELES (1953-1961); 1953-1961: kn. 12, kut. 3; 0,4. Nesreden
4.2 KULTURNI USTANOVI I ORGANIZACII
538. (491) MATI^NA BIBLIOTEKA „GOCE DEL^EV“ - VELES (1955- ?);
1955-1996: kn. 22, kut. 7; 0,9. OP
84
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
539. (555) RACINOVI SREDBI - VELES (1964-?); 1964-2000:
kn. 1, kut. 4; 0,4. OP
540. (404) GRADSKI NARODEN TEATAR - TITOV VELES (1948-?);
1948-1969: kn. 32, kut. 9; 1,2. OP
5. SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI USTANOVI
5.1. SOCIJALNI USTANOVI
541. (592) STARSKI DOM „RABROVO“ - VALANDOVO (1945-1958);
1945-1958: kut. 1; 0,1. Nesreden
5.2. ZDRAVSTVENI USTANOVI
542. (471) MEDICINSKI CENTAR - TITOV VELES (?-1989); 1958-1989:
kut. 79; 7,9. Nesreden
6. STOPANSTVO I BANKARSTVO
6.1. PERIOD DO 1944
6.1.3.2. Zemjodelie i {umarstvo
543. (405) TUTUNOVA STANICA - VELES (1930-1941);
1930-1938: kut. 1; 0,1. OP
544. (574) OKOLISKI AGRONOM - GEVGELIJA (1941-1944);
1943-1944: kut. 1; 0,1.Nesreden
6.2. PERIOD PO 1944
6.2.1. Banki i pari~ni zavodi
545. (378) KOMUNALNA BANKA KIB - BOR - NEGOTINO (1957-1979);
1957-1979: kn. 4, kut. 24; 2,4. OP
85
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
546. (559) STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE FILIJALA VELES (1946-?);
1960-1984: kut. 11; 1,1. OP
547. (379) ZAVOD ZA PLATEN PROMET FILIJALA VELES
- EKSPOZITURA GEVGELIJA , KAVADARCI I NEGOTINO
(1954-2000); 1954-2000: kn. 64, kut. 61; 6 ,7. OP
6.2.3.1. Industrija i rudarstvo
548. (408) FABRIKA ZA MASLO „BLAGOJ \OREV“ - TITOV VELES
(1951-?); 1951-1980: kn. 21, kut. 28; 3,0. OP
549.(432) FABRIKA ZA [INSKI VOZILA „VELES“ - TITOV VELES
(1920-?); 1977-1991: kn. 27, kut. 27; 3,3. OP
550. (538) ELEKTRO MAKEDONIJA - SKOPJE OOZT
ELEKTRODISTRIBUCIJA - NEGOTINO (1968-?);
1968-1994: kut. 8, kut. 17; 1,8. OP
551. (541) ELEKTRO MAKEDONIJA - SKOPJE OOZT.
ELEKTRODISTRIBUCIJA - TITOV VELES (1958-?);
1958-1974: kut. 17; 1,7. OP
552. (474) ZANAET^ISKO METALSKO PRETPRIJATIE „METALKA“
- KAVADARCI (1968-1999); 1968-1999: kn. 8, kut. 11; 1,1. OP
553. (503) PRETPRIJATIE VO OP[TESTVENA SOPSTVENOST
„FRIGO - MAK“ - KLANICA I LADILNIK - NEGOTINO
(1962-1999); 1962-1999: kn. 9, kut. 10; 1,1. OP
554. (421) FABRIKA ZA ELEKROINSTALACIONI MATERIJALI
„FEM“ - NEGOTINO (1961-1990); 1968-1990: kut. 7; 0,7. OP
555. (557) A.D. MODNA KONFEKCIJA „VATEKS“ - VALANDOVO
(1972-2002); 1972-2002: kn. 23, kut. 19; 2,3. OP
556. (407) PRETPRIJATIE VO OP[TESTVENA SOPSTVENOST
KONFEKCIJA „VARDARTEKS“ - PEPELI[TE (1986-1992);
1986-1992: kut. 8; 0,8. OP
557. (561) TEKSTILEN KOMBINAT „NOKATEKS“ A.D . VO STE^AJ
VELES (1950-2003); 1950-2003: kn. 36, kut. 75; 8,1. OP
558. (411) RUDNICI ZA TALK „DIM^E MIR^EV“ - TITOV VELES
(1945-?); 1945-1974: kut. 19; 1,9. OP
86
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
559. (410) PROIZVODNO [email protected] PRETPRIJATIE „TAPETAR“ TITOV VELES (1954-1974); 1954-1974: kut. 7; 0,7. Nesreden
560. (412) PRETPRIJATIE ZA KRZNO I KRZNENI PROIZVODI
„DIMKO MITREV“ - TITOV VELES (1945-?); 1964-1985:
kn. 6, kut. 25; 2,6. OP
561. (570) DRVNO INDUSTRISKO PRETPRIJATIE „DIM^E MIR^EV“
- GRADSKO (1962-1969); 1962-1969: kut. 1; 0,1. Nesreden
6.2.3.2. Zemjodelie i {umarstvo
562. (472) ZEMJODELSKO INDUSTRISKI KOMBINAT „IZVORSKI“
- BOGDANCI (1956-1994); 1956-1994: kn. 164, kut. 25; 5,3. OP
563. (415) AGROKOMBINAT „TIKVE[“ - KAVADARCI (1955 -?);
1955-1985: kn. 85, kut. 85; 9,1. OP
564. (543) TRGOVSKO DRU[TVO ZA PROIZVODSTVO PROMET
I USLUGI (ZIK) „ANSKA REKA“ - VALANDOVO (1963-2003);
1956-2003: kn. 45, kut. 35; 3,9. OP
565. (568) DRU[TVO ZA PROIZVODSTVO PRERABOTKA I TRGOVIJA
(ZIK) „VINOJUG“ - GEVGELIJA (1953-2003);
1953-2003: kn. 10, kut. 15; 1,5. OP
566. (493) ZEMJODELSKO PROIZVODNO PRERABOTUVA^KO
PRETPRIJATIE „DEMIR KAPIJA“ - DEMIR KAPIJA
(1955-1998); 1955-1998: kn. 12, kut. 12; 1,3. OP
567. (433) ZEMJODELSKO TRGOVSKO PRETPRIJATIE „PEKAREV“
- NEGOTINO (1956-1994); 1956-1994: kn. 5, kut. 29; 3,0. OP
568. (494) ZEMJODELSKO PRETPRIJATIE „TIKVE[“
OBRASCOVO STOPANSTVO - DEMIR KAPIJA (1945-1951);
1945-1951: kn. 2, kut. 1; 0,1. OP
569. (413) „JUGOTUTUN“ R.O. ZA PROIZVODSTVO, OTKUP
I OBRABOTKA NA TUTUN „TAQA BIKOVA“
- GEVGELIJA (1958-?); 1958-1985: kut. 5; 0,5. Nesreden
570. (414) „JUGOTUTUN“ R.O. ZA PROIZVODSTVO, OTKUP
I PRERABOTKA NA TUTUN „MARA DIMOVA“
- KAVADARCI (1942-?); 1942-1975: kn. 34, kut. 2; 0,5. Nesreden
571. (416) „JUGOTUTUN“ R.O. ZA PROIZVODSTVO, OTKUP
I PRERABOTKA NA TUTUN „MO[A PIJADE“
- NEGOTINO (1955-?); 1955-1985: kut. 10; 1,0. OP
87
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
572. (435) DELOVNO [email protected] ZA PRERABOTKA NA PAMUK
„JUGOPAMUK“ - NEGOTINO (1970-1982);
1970-1982: kut. 3; 0,3. Nesreden
573. (417) „JUGOTUTUN“ R.O. ZA PROIZVODSTVO, OTKUP
I OBRABOTKA NA TUTUN „NADA BUTNIKO[AROVA“
- TITOV VELES (1946-1985); 1946-1985: kut. 41; 4,1. OP
574. (431) VODOSTOPANSTVO „PEPELI[KO POLE“
- NEGOTINO (1957-?); 1957-1977: kn. 36, kut. 14; 1,8. OP
575. (425) DIREKCIJA ZA PO[UMUVAWE NA BUICI I PASI[TA
- TITOV VELES (1957-1962); 1957-1962: kut. 2; 0,2. OP
576. (424) [UMSKO STOPANSTVO „BABUNA“
- TITOV VELES (1950-?); 1950-1985: kn. 5, kut.15; 1,6. OP
577. (426) SEKCIJA ZA PODIGAWE I ODGLEDUVAWE NA TOPOLOVI
KULTURI - TITOV VELES (1958-1960); 1958-1960: kut. 1; 0,1. OP
578. (434) ZEMJODELSKA ZADRUGA „BALKAN“
- BAROVO (1957-1962); 1957-1962: kn. 1, kut. 1; 0,1. OP
579. (537) ZEMJODELSKA ZADRUGA „DRENOVSKA KLISURA“
- DRENOVO (1984-1994); 1984-1994: kn. 1, kut. 2; 0,2. OP
580. (591) ZEMJODELSKA ZADRUGA „ILO VILAROV“
- NEGOTINO (1948-?); 1948-1950: kn. 1; Nesreden
581. (495) ZEMJODELSKA ZADRUGA „KOSTADIN KOSTADINOV“
- DEMIR KAPIJA (1957-1966); 1957-1966: kut. 1; 0,1. Nesreden
582. (536) ZEMJODELSKA ZADRUGA „CRNORTE^IE“
- KAMEN DOL (1983-1997); 1983-1997: kut. 2; 0,2. OP
6.2.3.3. Trgovija, ugostitelstvo i turizam
583. (487) PRETPRIJATIE ZA TRGOVIJA NA GOLEMO I MALO
„MITU[ - KOMERC“ - VELES (1993-1999);
1993-1999: kut. 1; 0,1. Nesreden
584. (535) PRETPRIJATIE ZA OTKUP , PRERABOTKA I TRGOVIJA
NA GOLEMO I MALO „DEKOM“- KAVADARCI (1990-1997);
1990-1997: kn.2, kut. 2; 0,2. OP
585. (488) OP[TESTVENO PRETPRIJATIE „METALIJA“ UVOZ-IZVOZ
- KAVADARCI (1986-1992); 1986-1992: kut. 1; 0,1. Nesreden
88
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
586. (483) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „ANTIGONIJA“
- NEGOTINO (1954-1972); 1954-1960: kut. 1; 0,1. Nesreden
587. (584) TRGOVSKO PRETPRIJATIE NA GOLEMO I MALO A.D.
„VARDAR“ - NEGOTINO (1953-2001); 1968-2001: kn. 7, kut. 10; 1,1. OP
588. (406) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „JADRAN“
- NEGOTINO (1952-1983); 1952-1983: kut. 8; 0,8. OP
589. (484) TRGOVSKI DU]AN „NOV @IVOT“ - NEGOTINO (1954-1955);
1954-1955: kut.1; 0,1. Nesreden
590. (476) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „PROLETER“
- NEGOTINO (1954-1995); 1954-1995: kn. 18, kut. 11; 1,3. OP
6.2.3.4. Soobra}aj
591. (418) RABOTNA ORGANIZACIJA ZA VNATRE[EN
I ME\UNARODEN SOOBRA]AJ I TURIZAM „TIKVE[ TRANS“
- KAVADARCI (1948-?); 1948-1974: kn. 15, kut. 5; 0,6. OP
592. (544) RABOTNA ORGANIZACIJA ZA AVTOTRANSPORT
„ANTIGONA TRANS“- NEGOTINO (1968-2001);
1968-2001: kn. 11, kut. 4; 0,5. OP
593. (531) RABOTNA ORGANIZACIJA ZA PTT SOOBRA]AJ - SKOPJE
OOZT ZA PTT SOOBRA]AJ - TITOV VELES
(1945-?); 1964-1990: kn. 21, kut. 1; 0,3. OP
6.2.3.5 Ostanati
594. (546) [email protected] PRETPRIJATIE ZA HIDROCENTRALI
„SVETLOST“ - SKOPJE, VTORO GRADILI[TE „DO[NICA“
- DEMIR KAPIJA (1947-1951); 1947-1951: kut. 1; 0,1. Nesreden
595. (564) [email protected] PRETPRIJATIE ZA VISOKOGRADBA „BABUNA“
- TITOV VELES (1948-1950); 1948-1950; kut. 1; 0,1. Nesreden
596. (438) ZAVOD ZA OSIGURUVAWE IMOTI I LICA „MAKEDONIJA“
- NEGOTINO (1976-1987); 1976-1987: kn. 3, kut. 11; 1,1. OP
597. (533) CENTAR ZA AVTOMATSKA OBRABOTKA NA PODATOCI
- KAVADARCI (1982-1999); 1982-1999: kut. 6; 0,6. OP
89
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
6.2.4. Zanaet~istvo
598. (590) GRADSKA ZANAET^ISKA KOMORA - TITOV VELES
(1950-1956); 1950-19546: kut. 5; 0,5. Nesreden
7. OP[TESTVENO POLITI^KI ORGANIZACII,
POLITI^KI PARTII, DRU[TVA I [email protected]
7.1. POLITI^KI I OP[TESTVENO POLITI^KI
ORGANIZACII
599. (447) OKOLISKI KOMITET NA SKM - GEVGELIJA (1952-1955);
1952-1955: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 77, listovi 473, NIS 13 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo arhivskata gra|a na fondot ima zapisnici od sostanocite na
Okoliskiot komitet na SKM Gevgelija za periodot 1952-1954 godina; zapisnik
od rabotata na Okoliskata konferencija; izve{taj od rabotata na
Revizionata komisija pri Okoliskiot komitet na SKM Gevgelija;
informacii, pregledi, izve{tai, analizi za rabotata na osnovnite
organizacii na Okoliskiot komitet; za predizbornite i izbornite
aktivnosti vo Gevgeliska okolija; za iseluvaweto na Turcite od Gevgeliskata
okolija, za idejno-politi~kite problemi kaj mladinata vo okolijata; spisoci
na ~lenovite na Okoliskiot komitet SKM Gevgelija; podatoci od rabotata na
Kontrolnata komisija so pregledi na primeni, kazneti i isklu~eni ~lenovi
na SKM.
Vo ovoj period sekretari na Okoliskiot komitet na SKM Gevgelija
bile: Mile Delev, \ore Stankov i Mom~ilo Mitrov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
600. (195) OKOLISKI KOMITET NA SKM - TITOV VELES2 (1952-1965);
1952-1965: kn.3, kut. 14; AI, a.e. 1064, listovi 8352, NIS 137 str.
601. (371) MESTEN KOMITET NA KPM - TITOV VELES (1945-1948);
1945-1948: kut. 1; 0,1. AI a.e. 266, listovi 621, NIS 11 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisnici od odr`anite mesni partiski konferencii;
zapisnici od rabotata na Mesniot komitet na KPM Titov Veles; zapisnici od
2
Vo Vodi~ot na arhivski fondovi i zbirki od 1994 godina od tehni~ki pri~ini fondot ne e
objaven
90
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
sednicite na Plenumot i na Biroto na Mesniot komitet; zapisnici od
partiskite sovetuvawa i izve{tai za rabotata na Mesniot komitet
(politi~kata i ekonomskata polo`ba, organizaciskata sostojba vo Partijata,
rabotata na vlasta); vnatrepartiski pra{awa.
Postojat podatoci od rabotata na organizacisko-instruktorskoto
oddelenie, so podatoci za ~lenstvoto i organizacioni {emi na partiskata
postavenost vo gradot; od rabotata na kadrovskoto oddelenie; spisok na lica
{to se predlagaat za odlikuvawa; zapisnici i izve{tai od oddelenieto za
agitacija i propaganada; finansiskoto oddelenie; podatoci vo vrska
prou~uvaweto na materijalite vo vrska so Informbiroto. Sekretari na
Mesniot komitet na KPM Titov Veles bile: Boro Korobar, Milan Slanev i
Boro Petrov.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
602. (372) GRADSKI KOMITET NA KPM - TITOV VELES (1948-1952);
1948-1952: kut. 2; 0,2. AI a.e. 378, listovi 1103, NIS 12 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Vo fondot ima zapisnici od IV, V i VI Gradska partiska konferencija
na KPM; zapisnici od sostanocite na Gradskiot komitet na KPM; zapisnici
od rabotata na Plenumot i na Biroto na Gradskiot komitet; zapisnici,
izve{tai i planovi od organizacisko-instruktorskoto oddelenie,
vnatrepartiski pra{awa; izve{tai, analizi, pregledi za stopanskite merki
na organite na vlasta; podatoci za isklu~enite i primenite ~lenovi na KPM;
zapisnici, planovi za rabotata od kadrovskoto oddelenie so spisoci na
partiskite kadri; spisoci na sekretarite na op{testveno-politi~kite
organizacii vo pretprijatijata; na kadrite vo vlasta; spisoci na nastavniot
kadar vo obrazovanieto; materijali od rabotata na ekonomsko-finansiskoto
oddelenie i na oddelenieto za agitacija i propaganda.
Sekretari na Gradskiot komitet na KPM Titov Veles vo periodot
1948-1952 godina bile: Boro Petrov, Dim~e Penev i \ore Nikolovski - Gandi.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
603. (448) OP[TINSKI KOMITET NA SKM - BOGDANCI
(1955-1965); 1955-1965: kut. 2; 0,2. OP
604. (428) OP[TINSKI KOMITET NA SKM - GRADSKO
(1955-1965); 1955-1965: kn. 1, kut. 3; 0,3. Nesreden
605. (481) OP[TINSKI KOMITET NA SKM - DEMIR KAPIJA
(1953-1957); 1953-1957: kut. 1; 0,1. Nesreden
606. (482) OP[TINSKI KOMITET NA SKM - KONOPI[TE
(1954-1960); 1954-1960: kut. 1; 0,1. Nesreden
91
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
607. (635) [email protected] ODBOR NA AF@ - VELES
(1945-1947); 1945-1946: papka 1; 0,01. Nesreden
608. (636) OKOLISKI ODBOR NA AF@ - TITOV VELES
(1945-1952); 1945-1947: papka 1; 0,01. Nesreden
609. (450) OKOLISKI ODBOR NA AF@ - GEVGELIJA
(1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. Nesreden
610. (642) SOJUZ NA [email protected] NA BORCITE OD NOV
NA TITOV VELE[KA OKOLIJA - TITOV VELES
(1955-1964); 1955-1964: kut. 3; 0,3. OP
611. (449) OP[TINSKA KONFERENCIJA NA SSRNM - GEVGELIJA
(1945-1990); 1980-1990: kn. 11, kut. 10; 1,1. OP
612. (419) OP[TINSKI ODBOR NA MESNI ZAEDNICI - GEVGELIJA
(1970-1990); 1970-1986: kut. 3; 0,3. Nesreden
7.4 KULTURNO PROSVETNI DRU[TVA
613. (585) RABOTNI^KO KULTURNO - UMETNI^KO DRU[TVO
„BRA]A HAXI TEFOVI“ - KAVADARCI (1948-?);
1948-1953: kut. 1; 0,1. Nesreden
614. (582) LITERATURNO DRU[TVO „KOLE NEDELKOVSKI“
- TITOV VELES (1947-1951); 1947-1951: kn. 1; Nesreden
615. (523) MLADINSKO DRAMSKO STUDIO - TITOV VELES
(1960-1974); 1960-1974: kut. 1; 0,1. Nesreden
616. (524) GRADSKI SOJUZ NA KULTURNO PROSVETNI DRU[TVA
- TITOV VELES (1948-1953); 1948-1953: kut. 1; 0,1. Nesreden
617. (492) LITERATUREN KLUB „KO^O RACIN“ - TITOV VELES
(1961-1971); 1961-1971: papka 1; 0,01 Nesreden
7.6. SPORTSKI DRU[TVA I [email protected]
618. (575) LOVNO DRU[TVO - GEVGELIJA
(1932-1944); 1932-1944: kut. 1; 0,1. Nesreden
619. (593) LOVNO STRELA^KO DRU[TVO „SOKOL“ - GEVGELIJA
(1941-1944); 1942: kut. 1; 0,1. Nesreden
92
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
620. (594) GIMNASTI^KO DRU[TVO „JUNAK“ - GEVGELIJA
(1942-1944); 1942-1944: kut. 1; 0,1. Nesreden
621. (583) OP[TINSKI SOJUZ NA ORGANIZACIITE
ZA FIZI^KA KULTURA (SOFKA) - TITOV VELES (?-1993);
?-1933: papka 1; 0,01. Nesreden
622. (528) PLANINARSKO DRU[TVO „SOLUNSKA GLAVA“
- TITOV VELES (1977-?); 1977-1984: kut. 1; 0,1. Nesreden
8. VERSKI ORGANIZACII
8.1.3. Srpska pravoslavna crkva vo Makedonija
623. (641) PRAVOSLAVNO ARHIEREJSKO NAMESNI[TVO VO VELES
(1922-1939); 1922-1939: kut. 1; 0,1. Nesreden
624. (586) PRAVOSLAVNA PAROHIJA VELE[KA - VELES (1934-1939);
1934-1939: kn. 1, kut. 1; 0,1. Nesreden
625. (640) MANASTIR „SV. BOGORODICA“ - SOGLE (1928-1944);
1928-1944: kut. 1; 0,1. Nesreden
626. (427) OKOLISKI MUFTIJA - VELES (1918-1929); 1918-1929:
kut. 2; 0,2. AI a.e. 389, listovi 1273, NIS 42 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot sodr`i prepiska so Ministerstvoto za pravda izrazeno niz:
upatstva, odobrenija, naredbi, telegrami; prepiska so okru`niot muftija vo
Tetovo i Skopje, imotno-pravna prepiska so Ministerstvoto za pravda Belgrad; prepiska vo vrska so baraweto za izu~uvawe religiozna nauka na
muslimanskite deca do 11-godi{na vozrast, a ne samo do 7 godini; raspisi do
Dano~nata uprava od Veles.
Vo fondot ima zapisnici za sklu~eni brakovi na muslimani; bra~ni
sporovi; re{enija za prodol`uvawe na bra~nata zaednica; re{enija za razvod
na brak; predmeti za staratelstvo. Pokraj ova, fondot ima ostavinski
predmeti; re{enija za delba na imot na naslednici; nasledni re{enija;
re{enija - odobrenija za proda`ba na nasleden imot; uverenija za iseluvawe
vo Turcija i izjavi vo vrska so ostavina.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
93
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Veles
9. OSTANATO
B. SEMEJNI I LI^NI FONDOVI
9.2. LI^NI FONDOVI
627. (420) ANGELOV KIRO - BAKAL^E (PLANINAR - FOTOAMATER)
1934-1985: kut. 3; 0,3. Nesreden
628. (475) BISINOV TODOR - U^ESNIK VO NOV I ZATVORENIK
NA GOLI OTOK 1926-1950: kut. 1; 0,1. OP
629. (542) IVANOVSKI IVAN - U^ESNIK VO NOV 1923-1998: kut. 1; 0,1. OP
630. (539) MANU[EV QUBE - FOTOGRAF 1886-1975: kut. 1; 0,1. OP
631. (473) PEEV STEFAN - DIPLOMIRAN MA[INSKI [email protected],
ASTROLOG 1985-1999: kut. 1; 0,1. Nesreden
632. (463) PETROVSKI NIKOLA - ZAMENIK MINISTER
ZA ZEMJODELSTVO NA NRM I SRM 1946-1997: kut. 19; 1,9. OP
633. (540) STOJANOV D-R NIKOLA, LEKAR - PEDIJATAR 1963-2000
634. (467) U[EV PETRE - U^ESNIK VO NOV, DAG I ZATVORENIK
VO R. ALBANIJA 1937-1997: kut. 1; 0,1. Nesreden
V. ZBIRKI
635. (563) MINISTERSTVO ZA PRAVDA - BELGRAD
1919-1940: kseroks kopii na dokumenti, kut. 1; 0,1. Nesreden
636. (572) RABOTNI^KO [email protected] VO VELES 1920-1941:
kut. 1; 0,1. Nesreden
637. (489) DOKUMENTI ZA IZBOR NA ZNA^AJNI LI^NOSTI
VO VELES I VELE[KO OD XIX I XX VEK kut. 1; 0,1. OP
638. (529) FOTOGRAFII OD VELES I VELE[KO
1889-1965: kut. 2; 0,2. Nesreden
639. (477) MATI^NA KNIGA NA RODENI, VEN^ANI I UMRENI
- VALANDOVO (1850-1956): kn. 126; 1,26. Obraboten
640. (469) MATI^NA KNIGA NA RODENI, VEN^ANI I UMRENI
- VELES (1850-1965): kn. 850; 8,5. Obraboten
94
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
641. (478) MATI^NA KNIGA NA RODENI, VEN^ANI I UMRENI
- GEVGELIJA (1900-1956): kn. 292; 2,92. Obraboten
642. (479) MATI^NA KNIGA NA RODENI, VEN^ANI I UMRENI
- KAVADARCI (1900-1956): kn. 310; 3,10. Obraboten
643. (480) MATI^NA KNIGA NA RODENI, VEN^ANI I UMRENI
- NEGOTNO (1900-1956): kn. 161; 1,61. Obraboten
95
Download

SREDENI I OBRABOTENI FONDOVI