Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKI VO [email protected] ARHIV
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - ODDELENIE OHRID
Vo Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Ohrid od
osnovaweto vo 1951 godina zaklu~no so 2005 godina zgri`eni se 714 arhivski
fondovi i zbirki. Najstarite so~uvani dokumenti datiraat od 1849 godina - vo
poodelni fondovi i zbirki, a najnovite dokumenti datiraat od 2000 godina.
Bogatstvoto na fondovi so koi raspolaga Oddelenieto davaat
kontinurani podatoci za organizacijata na vlasta, upravata i javnite slu`bi
za periodot 1918-2000 godina. So~uvani se arhivski fondovi i dokumenti za
srpskata i bugarskata uprava vo Makedonija, kako i fondovi od periodot na
NRM, SRM i Republika Makedonija.
Od oblasta na pravosudstvoto, sudskite fondovi nudat podatoci od 1941
godina.
So~uvanite fondovi od oblasta na prosvetata, kulturata i naukata
pru`aat kontinuirani podatoci za periodot od 1919 godina, pri {to
najgolemiot broj fondovi se od domenot na prosvetata.
Fondovite za socijalnite i zdravstvenite aspekti na `iveewe pru`aat
podatoci za periodot po Vtorata svetska vojna.
Za stopanskiot `ivot na Ohridskiot region so~uvani se najgolem broj
fondovi koi pru`aat podatoci za periodot od 1923 do 1991 godina.
So~uvanite fondovi od sferata na op{testveno-politi~koto `iveewe,
politi~kite organizacii, dru{tva i zdru`enija pru`aat podatoci za
periodot od 1944 do 1991 godina.
So~uvan e soliden broj na fondovi za verskite organizacii i verskite
aspekti na `iveewe za pravoslavnoto i muslimanskoto naselenie koi pru`aat
podatoci za periodot od 1900 godina.
Semejnite i li~nite fondovi davaat podatoci za zna~ajni nastani i
li~nosti od Ohridskiot region za periodot od 1853 godina.
Vo dopolnuvaweto na Vodi~ot na arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
godina vo Oddelenieto Ohrid prezentirani se podatoci za slednite
novoprezemeni arhivski fondovi:
- od sferata na upravata i javnite slu`bi prezentirani se podatoci za
41 novoprezemen arhivski fond;
- od oblasta na pravosudstvoto prezemeni se 11 novi fond;
- za prosvetnite, kulturnite i nau~nite ustanovi i organizacii
prezentirani se podatoci za 6 novi fondov;
- od domenot na stopanstvoto prezemeni se 30 arhivski fondovi;
- op{testveno-politi~kite partii, dru{tva i zdru`enija se zastapeni
so 15 arhivski fondovi;
5
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
- verski organizacii - 4 arhivski fondovi;
- semejni i li~ni fondovi - 7;
- zbirki - 12.
So poslednata promena vo teritorijalnata nadle`nost na Oddelenieto
Ohrid vo 2001 godina, so Odluka na Arhivot na Republika Makedonija,
fondovite pod nadle`nost na op{tina Resen se preotstapeni na Oddelenieto
Bitola. So ovaa teritorijalna promena preostapeni se slednite arhivski
fondovi na Oddelenieto Bitola:
1. (592) MESNI (GRADSKI) KOMITETI NA KPM - RESEN;
2. (596) MESEN KOMITET NA KPM - RESENSKA OKOLIJA;
3. (616). OSIZ ZA FIZI^KA KULTURA I KULTURA - RESEN;
4. (617). OSIZ ZA OP[TESTVENA ZA[TITA NA DECA - RESEN;
5. (618) OSIZ ZA FIZI^KA KULTURA - RESEN;
6. (619) OP[TINSKI FOND ZA NEPOSREDNA DETSKA ZA[TITA RESEN;
7. (620) OSNOVNA ZAEDNICA ZA OBRAZOVANIE - RESEN;
8. (621) OSNOVNO U^ILI[TE „OTEC PAJISIJ“ - JANKOEC;
9. (622) OSIZ ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE - RESEN;
10. (633) OP[TINSKI OP[TESTVEN PRAVOBRANITEL NA
SAMOUPRAVUVAWETO - RESEN
11. (643) SOBRANIE NA OP[TINA RESEN - RESEN
12. (650) OP[TINSKA KONFERENCIJA NA SSMM - RESEN
13. (665) UPRAVA NA STANBENA ZAEDNICA - RESEN
14. (672) OP[TINSKI ODBOR NA SZB OD NOV - RESEN
Citiranite fondovi se zavedeni vo Registarot na arhivski fondovi na
Oddelenieto Ohrid so soodvetni broevi i zatoa redniot broj na fondovite i
brojot na fondot se razlikuvaat za 14 broevi (toa se fondovite koi gi davame
vo prilog i }e bidat prika`ani vo dopolnata na Vodi~ot na Oddelenieto
Bitola).
6
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
OBJASNUVAWE I TOLKUVAWE NA ZNACITE
I KRATENKITE
Vodi~ot na arhivski fondovi i zbirki dava osnovni podatoci za
arhivite i za arhivskite fondovi {to se ~uvaat vo niv.
Podatocite za arhivskite fondovi i zbirki, dadeni se za sekoj arhiv
posebno.
Pred naveduvaweto podatoci za arhivskite fondovi i zbirki na eden
arhiv, dadena e kratka bele{ka, koja po pravilo sodr`i osnovni podatoci za
Arhivot (naziv i adresa, vreme na osnovaweto, razvitok, organizaciska
struktura, teritorijalna i stvarna nadle`nost, mo`nost za davawe tehni~ki
uslugi, uslugi vo ~italnata, rabotno vreme i sl.), potoa za brojot na
arhivskite fondovi i zbirki i za op{tata karakteristika na arhivskata
gra|a, za informativnite sredstva, katalozite i sl.
Podatocite {to se davaat za sekoj arhivski fond se sostojat od sedum
elementi:
1. Reden broj na arhivskiot fond ili zbirka;
2. Naziv na arhivskiot fond ili zbirka;
3. Mesto (sedi{te) na fondoobrazovatelot (imatel na fondot);
4. Raspon na godinite na postoeweto na fondoobrazovatelot;
5. Raspon na godinite na arhivskata gra|a od fondot ili zbirkata;
6. Koli~estvoto arhivska gra|a i
7. Sredenost na arhivskiot fond ili zbirka (informativni sredstva).
Kaj semejnite i li~nite fondovi i zbirki, nekoi od ovie elementi ne se
zastapeni (pod br. 3 i 4).
Podatocite za site arhivski fondovi i zbirki, sodr`inski i grafi~ki
se oformeni spored edinstveni pravila, spored koi e podgotvena
publikacijata.
1. Reden broj na arhivskiot fond ili zbirka
Site arhivski fondovi i zbirki vo ramkite na eden arhiv se
numerirani so neprekinata niza arapski broevi, po~nuvaj}i od broj
Zaedno so arapskiot broj, koj go ozna~uva Dr`avniot arhiv na Republika
Makedonija - Oddelenieto (brojki od 1 do 10), i redniot broj na arhivskiot
fond ili zbirka e upotreben vo indeksite kako signatura za pronao|awe na
baraniot arhivski fond ili zbirka vo vodi~ot. Na primer: 2. 135 = (2.
Istoriski arhiv Bitola, arhivski fond pod br. 135) ili 2. 616 (2. Arhiv na
Makedonija - Podra~no oddelenie - Bitola, arhivski fond pod broj 616) itn.
2. Naziv na arhivskiot fond ili zbirka
Za naziv na arhivskiot fond e zemen posledniot naziv na
fondoobrazovatelot (imatelot). Vo slu~aj koga arhivskiot fond e poznat po
nekoj porane{en naziv, daden e i toj naziv.
Nazivite na arhivskite fondovi, nezvisno od toa dali originalniot
naziv bil na nekoj drug jazik, se dadeni na makedonski jazik so golemi bukvi:
7
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
OP[TINSKA UPRAVA - RADOVI[
Za skratuvawe na tekstot pri naveduvawe istorodni fondovi, tie se
naveduvaat pod zaedni~ki naziv (SELSKI RABOTNI ZADRUGI). Pod
zaedni~kiot naziv e naveden samo delot od nazivot na arhivskiot fond {to ne
e opfaten so zaedni~kiot naziv kako i mestoto/sedi{teto na
fondoobrazovatelot. Sekoj fond se naveduva vo nov red:
SELSKI RABOTNI ZADRUGI
„STOJAN MIN^EV“ - ALINCI
„LAZAR KOLI[EVSKI“ - BEL^E
„\OR\I SUGAREV“ - VA[AREJCA...
3. Mesto-sedi{te na fondoobrazovatelot
Mestoto-sedi{teto na fondoobrazovatelot, nezavisno od porane{nite
nazivi, se naveduva so sega{niot naziv, na makedonski jazik. Nazivot na
mestoto e napi{an so golemi bukvi, a od nazivot na arhivskiot fond e odvoen
so crti~ka:
OP[TINSKI NARODEN ODBOR - VINICA
4. Raspon na godinite na postoewe na fondoobrazovatelot
Rasponot na godinite na fondoobrazovatelot e naveden vo zagrada, po
nazivot i mestoto/sedi{teto na fondoobrazovatelot:
NARODEN ODBOR NA OP[TINA BUKOVO (1952-1955)
Ako fondoobrazovatelot seu{te postoi i dejstvuva, zavr{nata godina
na negovoto postoewe ne se prika`uva:
STOPANSKA KOMORA NA MAKEDONIJA - SKOPJE (1962- )
Vo slu~aj koga godinite na postoeweto ne se so sigurnost utvrdeni,
namesto godina se stava pra{alnik (?-1957) ili (1947-?)
Po rasponot na godinite na fondoobrazovatelot, se stava
interpukciskiot znak to~ka i zapirka (;).
5. Raspon na godinite na arhivskata gra|a
na fondot ili zbirkata
Podatokot za raspon na godinite na arhivskata gra|a na fondot ili
zbirka se naveduva po podatokot za raspon na godinite na fondoobrazovatelot:
NARODEN ODBOR NA BITOLSKA OKOLIJA - BITOLA
(1944-1965); 1944/1965:
8
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Necelosnata so~uvanost na gra|a na fondot se izrazuva na slednite
na~ini:
- Koga nedostasuvaat po~etnata ili zavr{nata godini na gra|ata od
arhivskiot fond:
FINANSISKA UPRAVA - PRILEP (1869-1912); 1882-1910
- Koga nedostasuvaat oddelni godini vo ramkite na rasponot na
godinite:
SELSKA RABOTNA ZADRUGA - DIMONCE (1949-1953); 1949,
1951/1953:
- Koga arhivskata gra|a na fondot ne e potpolno so~uvana:
[email protected] SUD - TETOVO (1941-1944); 1942/1944:
Za semejnite i li~nite arhivski fondovi se naveduva samo rasponot na
godinite na gra|ata.
VLAHOV DIMITAR 1908/1950:
Kaj arhivskite zbirki vo rasponot na godinite na gra|ata se naveduva
periodot koga gra|ata nastanala na koj taa se odnesuva, a ne periodot koga e
formirana zbirkata:
ZBIRKA FERMANI: 1646/1859:
Po podatokot za rasponot na grani~nite godini na arhivskat gra|a na
fondot ili zbirka, se stava interpukciskiot znak dve to~ki (:).
6. Koli~estvo na arhivskata gra|a
Podatocite za koli~estvoto arhivska gra|a se naveduvaat po podatocite
za rasponot na godinite na gra|ata na fondot ili zbirka.
Koli~estvoto se izrazuva vo broj na knigi, papki i paketi:
kn.
kut.
=
=
kniga
kutija
Pome|u podatokot za brojot na oddelnite tehni~ki za{titni edinici,
se stava interpukciskiot znak zapirka (,), a na krajot to~ka i zapirka (;):
OKOLISKA UPRAVA - GALI^NIK (1915-1918); 1915/1918: kn. 3, kut. 6;
Pod podatokot za brojot na tehni~kite za{titni edinici, se naveduva i
podatokot za koli~estvoto gra|a, izrazen vo dol`inski metri. Po ovoj
podatok se stava interpukciskiot znak to~ka (.):
9
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
OP[TINSKA UPRAVA - ORAH (1915-1918);
1915/1918: kn. 3, kut. 1; 0,2.
Podatocite za koli~estvoto gra|a vo arhivskite zbirki se davaat vo
takvi edinici merki, koi odgovaraat na specifi~nite vidovi na gra|ata vo
zbirkite:
ZBIRKA GEOGRAFSKI KARTI, 1023 karti
7. Sredenost na arhivskiot fond
ili zbirka (informativni sredstva)
Vo slu~aj koga arhivskiot fond ili zbirka e vo nesredena sostojba i ne
mo`e da se koristi za nau~ni i drugi potrebi, se naveduva konstatacijata
„nesreden“ odnosno „nesredena“:
OP[TINSKA UPRAVA - SKOPJE (1869-1912); 1869/1912;
kn. 59, kut. 43; 6,1. Nesreden.
Me|utoa, dokolku gra|ata na arhivskiot fond ili zbirka e do odredena
mera sredena i mo`e da se koristi, se naveduvaat podatoci za sredenite delovi
od fondovite/zbirkite.
Za sredenite i obrabotenite arhivski fondovi i zbirki, za koi vo
Dr`avniot Arhiv na Republika Makedonija se izraboteni nau~noinformativni sredstva (i evidencii {to mo`at da poslu`at kako izvor na
informacii na gra|ata), se davaat podatoci za tie sredstva. Podatocite se
sostojat od naziv na nau~no-informativnoto sredstvo. Naj~esto zastapenite
evidentni i nau~no-informativni sredstva, namesto nivnite celosni nazivi,
se prika`ani so slednite kratenki:
SI - sumaren inventar
AI - analiti~ki inventar
OP - opis i popis
a.e. - arhivski edinici
NIS - nau~no-informativno sredstvo izrazeno vo broj na stranici
napi{ani na ma{ina.
Sodr`inskite informacii {to }e se prika`uvaat za fondovite, pokraj
spomenatite kratenki, }e se odnesuvaat na istoriskite bele{ki, registrite,
spisocite, informaciite, analizite, pregledite i sl, spored razni temi.
Ako za eden arhivski fond se izraboteni pove}e vidovi informativni
sredstva, pome|u niv se stava interpukciski znak „to~ka i zapirka“ ( ; ):
MINISTERSTVO ZA TRGOVIJA I SNABDUVAWE - SKOPJE
- (1945-1951); 1945-1951: kn.90, kut. 161; 17,9. SI; R.
KOSTURSKI REVOLUCIONEREN REON - KOSTUR
( - 1908); 1900/1903: kut.1; 0,1. AI.
10
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Podatocite za sredenosta na fondot i za nau~no-informativnite
sredstva se priklu~uvaat po podatokot za koli~estvoto na arhivskata gra|a.
8. Struktura na vodi~ot
na arhivskite fondovi i zbirki
Vodi~ot na arhivskite fondovi i zbirki na Dr`avniot Arhiv na
Republika Makedonija - Oddelenie Skopje ima tri dela:
A.
B.
V.
arhivski fondovi (osven semejnite i li~nite);
semejni i li~ni fondovi i
zbirki
Arhivskite fondovi i zbirki se grupirani spored grankata na dejnosta,
grupi/podgrupi i periodi, a vo soglasnost so klasifikaciskata {ema, koja
slu`i kako osnova za raspredeluvawe na arhivskite fondovi.
Klasifikaciskata {ema e od strukturno-hierarhiski tip, so primena
na decimalen sistem. Se sostoi od: a) naziv na dejnosta, grupata i podgrupata
vo grankite i periodot i b) oznaki so bukvi i brojki (simboli), so koi
nazivite se kontinuirano pretstaveni.
Na korisnicite na publikacijata im se prepora~uva pred da pristapat
kon barawe podatoci za arhivskite fondovi i zbirki, da ja prou~at
klasifikaciskata {ema odnosno principite i kriteriumite vrz osnova koi e
izvr{eno raspredeluvawe na arhivskite fondovi i zbirki i e vospostaven
nivniot poredok vo vodi~ot.
Vodi~ot na „Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005“ ja prika`uva
sostojbata na fondovite i zbirkite zaklu~no so 2005 godina.
11
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
KLASIFIKACISKA [EMA
A. ARHIVSKI FONDOVI NA [email protected] ORGANI,
USTANOVI, [email protected], ORGANIZACII
I DRUGI INSTITUCII
1. UPRAVA I JAVNI [email protected]
1.2. Arhivski fondovi do 1918.
1.3. Arhivski fondovi 1918-1941.
1.4. Arhivski fondovi 1941-1944.
1.4.1. Narodnoosloboditelni organi
1.4.2. Okupatorski i kvislin{ki organi
1.5. Arhivski fondovi po 1944.
1.6. Lokalna samouprava
Vnatre vo periodite, fondovite se naveduvaat po redosled na nivnite
teritorijalni i vistinski nadle`nosti (od povisoki kon poniski).
Arhivskite fondovi od ist rang se naveduvaat po azbu~en redosled na mestotosedi{teto na fondoobrazovatelot.
2. PRAVOSUDSTVO
2.1. Period do 1944 g. i
2.2. Period po 1944 g.
Vnatre vo ovie periodi, nivniot redosled e odreden po rang, a vo
ramkite na ednakov rang - po azbu~en redosled na nazivite na mesto-sedi{teto
na fondoobrazovatelot.
3. VOENI EDINICI, USTANOVI I
ORGANIZACII
3.1. Period do 1944
3.2. Period po 1944
3.2.1. Narodnoosloboditelni edinici, ustanovi i organizacii
3.2.2. Okupatorski edinici, ustanovi i organizacii.
Vnatre vo periodite (i podgrupite) redosledot e odreden po rang,
odnosno spored organizaciskata struktura na vojskata.
4. PROSVETNI, KULTURNI I NAU^NI
USTANOVI I ORGANIZACII
4.1. Prosvetni ustanovi i organizacii
12
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
4.2. Kulturni ustanovi i organizacii
4.3. Nau~ni ustanovi i organizacii
Vnatre vo podgrupite, redosledot na arhivskite fondovi e odreden
spored vidovite na ustanovite i rangot, a vo ramkite na rangot - po azbu~en
redosled na nazivite na mestata-sedi{tata na fondoobrazovatelite.
5. SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI USTANOVI
5.1. Socijalni ustanovi
5.2. Zdravstveni ustanovi
Vnatre vo podgrupite redosledot i arhivskite fondovi e odreden
spored vidovite na ustanovite i rangot, a vo ramkite na ednakov rang - po
azbu~en redosled na nazivite na mestoto-sedi{teto na fondoobrazovatelite.
6. STOPANSTVO I BANKARSTVO
6.1. Period do 1944 g.
6.1.1. Banki i pari~ni zavodi
6.1.2. Stopanski zdru`enija
6.1.3. Stopanski pretprijatija
6.1.3.1. Industrija i rudarstvo
6.1.3.2. Zemjodelie i {umarstvo
6.1.3.3. Trgovija, ugostitelstvo i turizam
6.1.3.4. Soobra}aj
6.1.3.5. Ostanati
6.1.4. Zanaet~istvo
6.1.5. Zadrugi
6.1.6. Ostanato
6.2. Period po 1944
6.2.1. Banki i pari~ni zavodi
6.2.2. Stopanski zdru`enija
6.2.3. Stopanski pretprijatija
6.2.3.1. Industrija i rudarstvo
6.2.3.2. Zemjodelie i {umarstvo
6.2.3.3. Trgovija, ugostitelstvo i turizam
6.2.3.4. Soobra}aj
6.2.3.5. Ostanati
6.2.4. Zanaet~istvo
6.2.5. Zadrugi
6.2.6. Ostanato
Vnatre vo grupite i vo podgrupite redosledot na arhivskite fondovi e
odreden po azbu~en redosled na nazivite na mestata-sedi{tata na
fondoobrazovatelite.
13
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
7. OP[TESTVENO-POLITI^KI ORGANIZACII
POLITI^KI PARTIII, DRU[TVA I [email protected]
7.1. Politi~ki i op{testveno-politi~ki organizacii
7.1.1. Napredni politi~ki i op{testveno-politi~ki organizacii
7.1.2. Gra|anski i drugi
7.2. Stale{ki korporacii
7.3. Humanitarni dru{tva
7.4. Kulturno-prosvetni dru{tva
7.5. Umetni~ki dru{tva i zdru`enija
7.6. Sportski dru{tva i zdru`enija
7.7. Ostanato
7.8. Nevladini organizacii
Redosledot na arhivskite fondovi vnatre vo podgrupite e odreden po
vidovi i rang, a potoa po azbu~en redosled na nazivite na mestata-sedi{tata
na fondoobrazovatelite.
8. VERSKI ORGANIZACII
8.1. Isto~na pravoslavna crkva
8.1.1. Gr~ka crkva vo Makedonija
8.1.2. Bugarska egzarhija vo Makedonija
8.1.3. Srpska pravoslavna crkva vo Makedonija
8.1.4. Makedonska pravoslavna crkva
8.2. Islamska verska zaednica vo Makedonija
8.3. Evangelisti~ko-metodisti~ka crkva.
Vo ramkite na podgrupite redosledot na arhivskite fondovi e odreden
spored rangot, a vo ramkite na istiot rang - po azbu~en redosled na nazivite
na mestata-sedi{tata na fondoobrazovatelite.
9. OSTANATO
B. SEMEJNI I LI^NI FONDOVI
1. Semejni fondovi
2. Li~ni fondovi
Arhivskite fondovi se navedeni po azbu~en redosled na prezimiwata
na fondoobrazuva~ite na semejnite i li~ni fondovi.
V. ZBIRKI
14
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
ISTORIJAT NA [email protected] ARHIV
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - ODDELENIE OHRID
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Ohrid, ul.
„Nikola Karev“, 6000 Ohrid, tel. 046/252-104, faks 046/252-104, raboti od
ponedelnik do petok od 08:00 do 16:00 ~asot.
Oddelenieto raspolaga so ~italna, so rabotno vreme od 08:.00 do 14:00 ~.
Istra`uva~ite mo`at da koristat uslugi za kserokskopirawe na arhivska
gra|a.
Dokumenti i arhivi sozdavale srednovekovnite dr`avi na ovaa
teritorija. Vizantija, organizirana i mo}na dr`ava, poznata i so bogati
biblioteki i arhivi vo Carigrad (toga{en Vizant), trebalo da ostavi vakvi
tragi i na teritorijata na Makedonija, kade {to imalo dvorovi na krupni
feudalni gospodari, guverneri na provincii, visoki crkovni prestavnici i
nivni dvorovi, golemi i bogati manastiri i dr. Pove}e deceniskoto postoewe
na Samoilovata dr`ava i vospostavenata Patrijar{ija, podocna Ohridska
arhiepiskopija, isto taka bile hranili{ta na arhivi i knigi osobeno koga na
ovoj teren ve}e prethodno Sv. Kliment i Sv. Naum }e opismenat golem broj na
u~enici so slovensko pismo. Vo PO Ohrid se ~uva Zbirkata Slovenski
rakopisi, koja e od golemo zna~ewe. Za `al, denes od ovie dokumenti i
rakopisi kaj nas so~uvani se samo del, a pogolemiot broj rakopisni knigi se
~uvaat nadvor od zemjata, po arhivite i bibliotekite na kulturnite centri po
Evropa. Postojano izlo`ena na burni nastani, Makedonija i Ohrid vo golema
merka ostanaa osiroma{eni od nasledstvoto na ova bogatstvo. Osmanliskata
imperija vo tekot na re~isi pet vekovi, sozdavala arhivi i dokumenti, taka
{to vo PO Ohrid se ~uva zna~ajna Zbirka na rakopisni, pe~ateni knigi i
dokumenti pi{uvani na arapski i turski jazik, koja dosta e koristena i od
nau~ni korisnici od Turcija.
Balkanskite vojni, podelbata na Makedonija me|u sosednite balkanski
dr`avi (Srbija, Grcija, Bugarija) vo 1912 i 1913 kako {to i borbite {to se
vodea na ovaa teritorija, pridonesoa me|u drugoto i uni{tuvawe na mnogu
arhivi i dokumenti. Vtorata svetska vojna i voveduvaweto na bugarska,
albanska i germanska administracija,1941-1944 godina, zna~e{e uni{tuvawe
na najgolem del od arhivite {to bea nasledeni i na onie {to toga{ se
sozdadoa. Tokmu poradi toa, a i so samiot razvoj na na{ata zemja, se pravea
zalo`bi za osnovawe na Arhiv i slu`ba {to stru~no i nau~no }e ja sobira,
obrabotuva, publikuva i ~uva za idnite generacii arhivskata gra|a {to
nastanala vo na{ata zemja, niz vekovite.
Izvr{niot odbor na Gradskiot naroden odbor vo Ohrid, na svojata
sednica na 29.3.1951 godina, po odobrenie na pretsedatelstvoto na Vladata na
NRM br. 356 od 9.2.1951 godina, donese Re{enie br.4081/51, da se formira
Gradski arhiv vo Ohrid so zada~a da ja pribira, {titi i nau~no obrabotuva
arhivskata gra|a na podra~jeto od op{tina Ohrid i toga{nata Ohridska
okolija.
15
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
Gradskiot arhiv zapo~na so rabota na 01.04.1951 godina vo prostoriite
na Gradskiot naroden odbor - Ohrid, so posebna sopstvena presmetka na
prihodi i rashodi, vo sostav na op{tinskiot buxet i so edno vraboteno lice.
Vo vakov sostav raboti kratko vreme, taka {to so Re{enie na Ministerstvoto
za prosveta, nauka i kultura, br.4090 od 05.04.1951 godina za formirawe na
arhivski sredi{ta vo NRM, Gradskiot arhiv vo Ohrid, se reorganizira vo
Arhivsko sredi{te so teritorijalna nadle`nost za grad Ohrid i okoliite
Ohridska, Stru{ka i Resenska. Od 01.05.1951 Arhivskoto sredi{te raboti vo
sostav na Narodniot muzej. Vo 1952 godina se postaveni za~etocite na
arhivskata dejnost so ustrojuvawe na vlezna inventarna kniga i pribrani bea
celosno ili vo fragmenti prili~no zna~ajni fondovi i toa: del od fondot
„Ohridska mitropolija“, fondot „Petar Pihion - u~itel od Ohrid“, del od
privatnata biblioteka na Kuzman [apkarev i dr.
Od 1 septemvri 1955 godina, po novooformenata konstelacija na
Narodniot odbor na Ohridska okolija, Arhivskoto sredi{te se oddeluva od
Narodniot muzej - Ohrid i prodol`uva da raboti kako samostojna institucija,
pod imeto Istoriski arhiv - Ohrid, so nadle`nost za op{tinite: Debar,
Ki~evo, Resen, Ohrid, Struga i Makedonski Brod (Makedonski Brod do 1965
godina).
So Zakonot za arhivska gra|a od 1999 godina, Istoriskiot arhiv Ohrid
se transformira vo Podra~no oddelenie, kako organizaciona edinica na
edinstvenata organizacija Arhiv na Makedonija, bez promeni vo
teritorijalna nadle`nost se do 2001 godina.
16
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
SREDENI I OBRABOTENI ARHIVSKI FONDOVI - ZBIRKI
OBJAVENI VO VODI^OT OD 1982 I 1994 GODINA
1. UPRAVA I JAVNI [email protected]
1.3. ARHIVSKI FONDOVI 1918-1941
2. RIBARSKI REFERENT - OHRID ( -1941); 1934-1941: kn. 2, kut. 2; 0,3.
AI a.e. 521, listovi 1062, NIS 76 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Od so~uvanata arhivska gra|a mo`e da se konstatira deka Ribarskiot
referent otpo~nal so rabota najverovatno vo dekemvri 1934 godina kako
dr`aven slu`benik vo sostav na Ministerstvoto za zemjodelie. Tesno
sorabotuval so Hidrobiolo{kata stanica vo Ohrid vo ~ii prostorii gi
izvr{uval rabotnite zada~i.
Prevzemal merki za fizi~kata za{tita na ribniot fond preku
ribo~uvarska slu`ba koja vo sorabotka so policijata deluvala na spre~uvawe
na ribokradstvoto i nedozvolenata trgovija so ribi, proglasuval zabrani za
lovewe vo vreme na mresteweto na ribata i opredeluval na~in i sredstva za
lovewe, koe bilo organizirano preku ribarski zadrugi.
Prestanal so rabota na 19 april 1941 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Izve{tai od ribarski zadrugi, izve{tai od patuvawata na ribarskiot
referent, re{enija, statisti~ki podatoci, prepiska, personalni dosieja,
dosieja na ribari ~lenovi na ribarskata matica.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
113. (495) OP[TINA STRU[KA (1919-1941); 1919-1941: kn. 11, kut. 1; 0,4.
AI a.e. 81, listovi 261, NIS 27 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Balkanskite i Prvata svetska vojna od 1912-1918 godina {to se vodea na
teritorijata na Makedonija, za makedonskiot narod zna~ea po~etok na
vladeeweto na golemosrpskata, golemobugarskata, golemogr~kata i golemoalbanskata bur`oazija. Osnovnite celi na re`imite vo Makedonija bea
ekonomskata, op{testvenata i nacionalnata eksploatacija na makedonskiot
narod. ^etvornata podelba na Makedonija i novoto nacionalno i socijalno
porobuvawe na makedonskiot narod bea sankcionirani na Versajskata mirovna
konferencija na 28 juni 1919 godina.
Vardarskiot del na Makedonija vleguva vo sostav na Kralstvoto SHS.
Bur`oazijata ja organizirala novata dr`ava kako birokratska
policiska dr`ava, koja nabrgu trgnala po patot na otvoren diktatorski
17
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
re`im. Patot kon toa bile: Obznanata, Centralisti~kiot Vidovdenski ustav
i monarhofa{isti~kata diktatura, proglasena na 6 januari 1929 godina.
Kralot e nositel na celokupnata vlast i ne odgovaral za svoite dela.
Nositeli na zakonodavnata vlast se Kralot i Narodnata skup{tina zaedni~ki. Op{tata uprava na Kralstvoto se izveduva po banovini, okolii i
op{tini. Formirani se devet banovini me|u koi i Vardarska banovina so
sedi{te vo Skopje. Vo administrativen pogled Banovinata bila podelena na
tri okru`ni inspektorati, dva samoupravni grada, 46 okolii i 525 op{tini.
Op{tina Stru{ka e osnovana 1919 godina. Op{tinskiot sobir e najvisok
samoupraven organ vo Op{tinata. Sudot na op{tinata, vo po~etokot e
centralno, izvr{no i administrativno telo na op{tinata i ima tri funkcii:
sudska, policiska i upravna. Op{tinskiot odbor ja pretstavuva kontrolnata i
izvr{nata vlast na op{tinata, a go so~inuvaat kmetovite, ~lenovite na sudot
i odbornicite. Pretsedatel na op{tinskiot odbor e pretsedatel na sudot na
op{tinata. So okupacijata na Jugoslavija vo 1941 godina od strana na
fa{isti~kite sili, Op{tina - Stru{ka prestanuva da postoi.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Op{tinskiot odbor; zapisnici od zaedni~kite i tajnite
zaedni~ki sednici so Op{tinskiot sud: statisti~ki izve{tai za naselenieto,
domovite i ekonomskata sostojba vo op{tina Stru{ka; tabelaren pregled za
broj na ku}i, crkvi, {koli, kafeani, xamii, naselenie i sto~en fond; spisoci
za voeni obvrznici; izvestuvawa i naredbi.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
114. (102) TEHNI^KA SEKCIJA NA OHRIDSKA OKOLIJA - OHRID
(1918-1941); 1918-1941: kn. 101, kut. 44; 6,16. AI a.e. 1.855,
listovi 25.478, NIS 559 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Administrativno-teritorijalnata podelba na Vardarska banovina, vo
periodot me|u dvete svetski vojni, mo`e da se podeli vo tri perioda. Vo
administrativen pogled Banovinata bila podelena na 3 okru`ni
inspektorati, okruzi, okolii i op{tini. Na ohridskiot okrug vo po~etokot
mu pripa|ale okoliite: Ohridska - Ohrid so 9 op{tini; Stru{ka - Struga so
12 op{tini, Gornodebarska - Debar so 7 op{tini; Dolnodebarska - Pi{kupea
so 8 op{tini i Golobrdska - Trebi{te so 6 op{tini. Vo podocne`niot period
vo sostav na Ohridskiot okrug bile okoliite: Ohridska, Stru{ka i Debarska,
a od 1930 godina e i Prespanskata okolija - Resen, so 7 op{tini.
Tehni~kata (Grade`na) sekcija e formirana 1918 god. od Ministerstvoto
za grade`ni raboti vo Belgrad a od 1930 raboti vo sklop na Ministerstvoto
za grade`ni{tvo na Vardarska banovina - Skopje. Tehni~kata sekcija - Ohrid,
prvo bila smestena vo ku}ata na Stefan Bande vo Ohrid. Prioritetna zada~a
i bila popravka na pati{tata i mostovite razru{eni od vojnata, popravka na
dr`avni zgradi i ku}i; izgradba na hidrocentrali; regulacija i melioracija
na zemji{teto i dr.
18
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Vo tehni~kata sekcija rabotele slednite oddeli (otseci): Oddel za
pati{ta; Oddel za hidrotehni~ki raboti; Oddel za arhitektonsko-grade`ni i
elektroma{inski raboti; Finansov oddel i Arhiva (pisarnica).
So okupacijata na Jugoslavija vo 1941 od strana na fa{isti~kite sili,
Tehni~kata sekcija prestanala da postoi.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Akti od ureduvaweto na gradot, izgradba na dr`avni pati{ta: Bukovo Ohrid, Ohrid - Struga, Struga - Debar; Debar - Mavrovi anovi - Gostivar i
Bo{kov Most - Ki~evo; Gostivar - Debar - Struga - Ohrid - Resen - \avato Bitola; Makazi - Stewe - Albanska granica; Makazi - Podmo~ani - Qubojno Gr~ka granica i dr. pati{ta. Dokumenti za melioracija na stru{koto blato,
gradba na daqani (mrestili{ta na ribi), izgradba i popravka na zgradi, i
izgradba na hidrocentralata vo s. Ramne.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
115.(103) NA^ALSTVO NA STRU[KA OKOLIJA - ODDEL PO
ZEMJODELIE - STRUGA (1919 -1941); 1934- 1941: kut. 1; 0,14.
AI a.e. 125, listovi 392, NIS 27 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po zavr{uvaweto na Prvata svetska vojna, Makedonija vleguva vo
sostav na Kralstvoto SHS. Vo administrativen pogled Banovinata bila
podelena na tri okru`ni inspektorati, dva samoupravni grada, 46 okolii i 525
op{tini. Op{tina Stru{ka e osnovana 1919 godina i se prevzemaat merki za
organizirawe na lokalnata vlast. Se formira Na~alstvo na Stru{ka okolija,
vo ~ij sostav pokraj drugite oddeli, raboti i Oddelot za zemjodelie. Negovata
dejnost bila da se gri`i za organizirawe i unapreduvawe na zemjodelstvoto,
ovo{tarstvoto lozarstvoto i sto~arstvoto vo Stru{ka okolija. Svojata
dejnost ja izvr{uva do 06.04.1941 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Izve{tai za zemjodelski kulturi, za proizvedeni ovo{ni nasadi;
statisti~ki tabelaren pregled za rasadnikot vo Struga; statisti~ki podatoci
na inspekcijata za odbrana na zemjata; prepiska.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
116. (104) KATASTARSKA UPRAVA - OHRID ( -1941); 1928-1941;
kn. 3, kut. 1; 0,2. AI a.e. 115, listovi 470, NIS 16 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondot e nekomleten i sodr`i: izve{tai za terenski raboti, za
ureduvawe na planinskite pasi{ta, proekt za izgradba na kejot na Ohridskoto
Ezero, planovi za izgradba na individualni zgradi, komisiski izve{tai za
primopredavawe na rabotite pome|u Katastarskata sekcija i Katastarskata
19
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
uprava-Ohrid, prijavi za promena na kulturi, popisni katastarski listovi,
kartoni za li~ni primawa i finansiska prepiska.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
1.4. ARHIVSKI FONDOVI 1941-1944
1.4.2. Okupatorski i kvislin{ki organi 1941-1944
121. (500) OHRIDSKA OKOLISKA UPRAVA - OHRID (1941-1944);
1941-1944: kn. 1, kut. 1; 0,1. AI a.e. 40, listovi 58, NIS 12 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Vo Makedonija kako poniski organi na civilnata i administrativnata
vlast bile formirani vo Bitolskata oblast 6 okoliski upravi a vo Skopskata
14 okoliski upravi.
Okoliskite upravi gi vr{at site administrativni, stopanski i
policiski raboti i se nao|aat pod nadle`nost na Ministerstvoto za
vnatre{ni raboti i narodno zdravje. Na ~elo na okoliskata uprava e
Okoliskiot upravnik koj e pot~inet na oblasniot direktor. Toj se gri`i za
pravilna primena na zakonite, pravilnicite i naredbite na Vladata.
Najgolem del od rabotata na okoliskite upravi se izrazuva vo
policiskiot nadzor vo okolijata, i naj~esto toa bilo preku zamenik
okoliskiot upravnik koj rakovodel so uniformiraniot del na policijata vo
okolijata.
Kako sovetodaven organ vo okolijata se formiral sovet, sostaven od
vidni li~nosti od stopanstvoto, prosvetata i dr.
Vo sostav na Ohridskata okoliska uprava vleguvale op{tinite: Gradska
op{tinska uprava Ohrid, kako i selskite op{tinski upravi vo Velgo{ti i
Gorni Kosel.
Vo organizacionen pogled okoliite gi imaat slednite slu`bi:
1. Administrativna slu`ba; 2. Gra|anska slu`ba: za gra|anska sostojba,
za socijalni gri`i, za snabduvawe; 3. Finansova slu`ba: za prihodi, kasova
slu`ba, doma}instvo i imoti; 4. Dr`avna kontrola; 5. Tehni~ka slu`ba: za
pati{ta, regulaciona-katastarska slu`ba, za urbanizam, kanalizacionohidrolo{ka; 6. Medicinska slu`ba; 7. Veterinarna slu`ba; 8. Protivpo`arna
slu`ba; 9. Carinska i dr. slu`bi.
122. (108) OHRIDSKA GRADSKA OP[TINSKAUPRAVA (1941-1944);
1941-1944: kn. 5, kut. 1; 0,2.AI a.e.101. listovi 376, NIS 34 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po okupacijata na Makedonija od bugarskata fa{isti~ka vlast,
bugarskoto Ministerstvo za vnatre{ni raboti formira op{tinska uprava vo
grad Ohrid. Na ~elo na upravata bil postaven kmet. Vo sostav na op{tinskata
20
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
uprava rabotele policiskata stanica, protivpo`arnata, vojnoto komesarstvo
i pove}e komisii. Kmet na Op{tinskata gradska uprava od 1941 pa se do 1944
do kapitulacijata na Bugarija, bil Ilija P. Kocarev. Negov pomo{nik vo
po~etokot bil Hristo I. Paun~ev, a nego go zamenil T. G. Krajni~anec. Za
sekretari bile nazna~eni: Quben Ivanov, Quben I. ^ekrexiev, Krsto
Le{tarov, M. Sadilov i Simon Pat~ev.
Nadzorot na u~ili{tata go vr{el u~ili{en inspektor, ~ie sedi{te mu
bilo vo Bitola. Upravata postoela do kapitulacijata na Bugarija vo 1944
godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Statisti~ki izve{tai za imotot na upravata; spisoci za voeni
obvrznici; spisoci za odzemen imot na iselenite lica, na imoti i ku}i
odzemeni za dr`avata, spisok na imiwa na ulicite vo Ohrid, za pomo{ na
u~enici, potvrdi i dr. prepiska.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
126. (501) OHRIDSKO OKOLISKO AGRONOMSTVO - OHRID (1941-1944);
1941-1943: kut. 1; 0,1.AI a.e. 76, listovi 170, NIS 15 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Osnovano e 1941 godina i bilo pod Ohridska okoliska uprava. Negova
dejnost e da go sledi razvojot na zemjodelieto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto i
gradinarstvoto.
Prestanalo da raboti vo 1944 godina, so kapitulacijata na Bugarija.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici za napraveni {teti na zemjodelski kulturi; spisoci za
procenka na imoti; izvestuvawa za borba protiv {tetnicite na zemjodelskite
kulturi.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
127. (502) OHRIDSKO OKOLISKO [email protected] - OHRID (1941-1944);
1941-1944: kn. 5, kut. 2; 0,3.AI a.e. 307, listovi 1.056, NIS 40 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Osnovano e 1941 od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti - Sofija, po
okupacijata na Makedonija od bugarskata fa{isti~ka vlast. Ohridskoto
okolisko in`ewerstvo raboti kako sostaven del na bitolskata tehni~ka
sekcija. Vo po~etokot deluvalo kako okoliski in`ewer a potoa kako
Okolisko in`ewerstvo koe ja pokrivalo teritorijata na ohridska i
prespanska okolija. Od 1943 godina ja pro{iruva dejnost i na selata
Qubani{ta, Trpejca, Pe{tani, El{ani i na 20 sela na Prespanska okolija vo
zapadniot del na Prespanskoto Ezero. Osnovnata dejnost bila gri`ata za
21
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
komunalnite raboti, arhitektonsko-grade`ni raboti, osvetluvawe, gradewe
na zgradi i pati{ta.
Na ~elo na okoliskoto in`ewerstvo bil in`iwer Igor La{kov Rusin. Posle nego bil nazna~en Konstantin Haxiev, se do kapitulacijata na
Bugarija, 1944 prestanuva so rabota.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Planovi za popravka i pro{iruvawe na pati{ta, situacii, tehni~ki
opis za popravka na patot Ohrid - Bitola, plan za elektri~nata centrala vo
Ohrid, podatoci za vodosnabduvawe na selata vo Okolijata i predlog plan za
kanalizacija vo Ohrid. Izgradeno e u~ili{teto vo s. Izbi{te i Domot na
patarite vo mesnosta Gorica vo Ohrid.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
128. (107) OKOLISKO KOMESARSTVO ZA SNABDUVAWE - OHRID
(1941-1944); 1941-1944: kn. 28, kut. 2; 0,2. AI a.e. 13, listovi 13,
NIS 34 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Okoliskoto komesarstvo za snabduvawe e osnovano 1941 godina so
vospostavuvawe na vlasta od strana na bugarskiot okupator. Prestanuva so
rabota 1944 godina so kapitulacijata na Bugarija.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Knigi za evidencija na naselenieto, knigi za naredbi, kniga za ot~et na
bakalite i prepiska.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
129. (110) KATASTARSKA [email protected] - OHRID (1941-1944); 1941-1944:
kut. 1; 0,1. AI a.e. 170, listovi 296, NIS 15 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Planovi, profili i skici od katastarskiot plan, spisoci na lica
sopstvenici na imoti preku demarkacionata linija i `iteli na grad Ohrid,
molbi i barawa.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
130. (506) KOSELSKA DANO^NA (OP[TINSKA) UPRAVA - KOSEL
(1941-1944); 1941-1944: kn. 1; NIS 2 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Registar na `iteli za s. Bre`ani.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
22
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
131. (109) OHRIDSKA DANO^NA UPRAVA - OHRID (1941-1944);
1941-1944: kn. 8 kut. 1; 0,2. AI a.e. 61, listovi 359, NIS 24 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
So vospostavuvaweto na novata administrativno-teritorijalna podelba
1941 godina, bugarskata okupatorska vlast formira dano~na uprava vo Ohrid,
na ~elo so dano~en na~alnik.
Dano~nata uprava e ukinata so kapitulacijata na Bugarija vo 1944 god.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Prijavi, molbi, prepiska, platni spisoci, personalno dosie.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
132. (503) AGENT PO [email protected] IMOTI - OHRID (1941-1944);
1941-1943: kut. 1; 0,1. AI a.e. 38, listovi 73, NIS 9 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Akti za dr`avni imoti osigurani od po`ar, spisoci na imoti od
porane{ni sopstvenici odzemeni za dr`avata, kopii od katastarskiot plan za
imoti na lica i ostavina od pokojniot Georgi Kotev Sekulov od s. Zavoj Ohridsko.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
1.5. ARHIVSKI FONDOVI OD 1944 g.
133. (111) [email protected] NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - OHRID
(1945); 1945: kn. 1, kut. 2; 0,2. AI a.e. 197, listovi 554, NIS 11 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Okru`nite narodnoosloboditelni odbori se osnovaat so Re{enieto na
Prezidiumot na ASNOM od 6.8.1944 godina za podelba na Makedonija na
oblasti, okolii i op{tini na teritorijata na Makedonija. Pokraj oblasnite
narodnoosloboditelni odbori (4 odbori), se formiraat i okoliski narodnoosloboditelni odbori. Na teritorijata {to e pod nadle`nost na Oddelenieto
Ohrid dejstvuvaat okoliskite narodnoosloboditelni odbori Ohrid, Struga,
Debar i Ki~evo.
Na 22.1.1945 godina Prezidiumot na ASNOM nosi Povelba za Prvata
administrativno-teritorijalna podelba na Makedonija na okruzi, me|u koj e i
Ohridskiot okrug (arhivska gra|a na Okru`niot narodnoosloboditelen odbor
Ohrid e izdvoena kako posebna celina). Okru`nite narodnoosloboditelni
odbori egzistiraat do 21 noemvri 1945 godina, do donesuvawe na Uredbata za
opredeluvawe na brojot i teritorijalnite podra~ja na okruzite i okoliite.
Za~etocite za osnovawe na narodnata vlast odat naporedno so razvojot
na oru`enata borba. Nivnite po~etoci datiraat od 1942 godina so
23
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
sozdavaweto na prvite slobodni teritorii vo Makedonija, a pointenzivno se
osnovaat od po~etokot na 1944 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Izve{tai za izvr{eni raboti, spisoci na slu`benici po oddeli,
spisoci na u~iteli i u~ili{ta, re{enija za konfiskacija na imoti, presuda,
spisok na imoti za konfiskacija, dopis za ruskite emigranti i platni
spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OKOLISKI NARODNI ODBORI
(OKOLISKI NARODNOOSLOBODITELNI ODBORI)
3. OKOLISKI NARODEN ODBOR - DEBAR (1945-19550); 1949-1955:
kn. 173, kut. 43; 6,20. AI a.e. 5569, listovi 31558, NIS 983 str.
- OKOLISKI NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - DEBAR
(1944-1945); 1944-1945: kn. 9, kut. 3; 0,5. AI a.e. 298, listovi 968,
NIS 71 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Okoliskite narodnoosloboditelni odbori se osnovaat so Re{enie na
Prezidiumot na ASNOM od 06.08.1944 godina (selo Ramno - Kumanovsko) za
podelba na Makedonija na oblasti, okolii i op{tini. Na teritorijata {to e
pod nadle`nost na Oddelenieto Ohrid dejstvuvaat Okoliskite narodnoosloboditelni odbori na Debar, Ki~evo, Ohrid, Resen i Struga. Za~etocite za
osnovawe na narodnata vlast odat naporedno so razvojot na vooru`enata
borba. Nivnite po~etoci datiraat od 1942 godina so sozdavaweto na prvite
slobodni teritorii vo Makedonija, a pointenzivno se osnovaat od po~etokot
na 1944 godina.
Na 22.1.1945 godina Prezidiumot na ASNOM donel odluka za
raspi{uvawe izbori za selski (gradski i reonski) i okoliski NOO vo
Federalna Makedonija. Na 31.3.1945 godina Prezidiumot na ASNOM donesuva
pravilnici za ustrojstvoto na narodnoosloboditelnite odbori:
- Pravilnik za ustrojstvoto na okoliskite NOO;
- Pravilnik za ustrojstvoto na Skopskiot gradski NOO i
- Pravilnik za ustrojstvoto na op{tinskite NOO.
Organizaciskata postavenost na Okoliskite NOO e sledna: Plenum;
Izvr{en odbor, koj go so~inuvaat prtsedatelstvoto i na~alnicite na
oddelite; Pretsedatelstvoto go so~inuvaat pretsedatelot, potpretsedatelot i
sekretarot; vo Izvr{en odbor se formiraat Sekretarijat i oddeli: upraven,
sudski, stopanski, tehni~ki, soop{titelen, soobra}aen, prosveten,
propaganden, zdrastven, socijalen i administrativen.
(Istorijatot se odnesuva za site okoliski narodnoosloboditelni odbori).
24
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Podatoci za sorabotkata i pomo{ta na Narodnoosloboditelnata vojska
okolu snabduvaweto so obleka i ishrana; pomo{ na semejstvata na zaginatite
borci; organizacija na stopanskiot `ivot; otvarawe na u~ili{ta i
zapo~nuvawe na redovna nastava; popravka na infrastrukturnite objekti;
re{avawe na problemite od domenot na zdrastvoto, socijalata, gri`ata za
javniot red i mir i dr.
(Sodr`inskite podatoci se odnesuvaat na site okoliski narodnoosloboditelni odbori).
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
134. (112) OKOLISKI NARODEN ODBOR - KI^EVO (1945-1955); 1945-1955:
kn. 236, kut. 70; 11,80. AI a.e. 7.198, listovi 37.942, NIS 1.671 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Okoliskite narodni odbori ja zapo~nuvaat svojata dejnost so
donesuvaweto na Uredbata na Ministerskiot sovet na Federalna Makedonija
od 27.11.1945 godina, so koja se opredeluva brojot na teritorijalnite podra~ja
i sedi{tata na okoliskite i na mesnite narodni odbori. Teritorijata na
makedonija e podelena na 5 okru`ni narodni odbori, 33 okoliski i 872 mesni
narodni odbori. Na teritorijata pod nadle`nost na Arhivot Ohrid (voglavno
so izmeni i dopolnuvawe na zakonite za administrativno teritorijalna
podelba) dejstvuvale 5 okoliski narodni odbori: Ohrid, Struga, Ki~evo,
Debar i Resen.
So op{t Zakon za narodnite odbori donesen od Narodnoto sobranie na
FNRJ na 25 maj 1946, narodnite odbori steknuvaat status na najvisoki organi
na dr`avnata vlast od lokalno zna~ewe,preku koi narodot ja vr{i svojata
vlast. Tie se izbrani na osnova na op{toto, neposredno i ednakvo izbira~ko
pravo so tajno glasawe i donesuvaat propisi vo ramkite na svojata nadle`nost.
Sekoj okoliski naroden odbor ima svoj buxet i raspolaga so svoite
prihodi i rashodi, a od nego se podmiruvaat li~nite i materijalnite tro{oci
na site organi, ustanovi i pretprijatija vo negova nadle`nost.
Organizaciskata postavenost na okoliskite narodni odbori (so
odredeni izmeni) e slednata: 1. Izvr{en odbor (sostaven od pretsedatel i
sekretar), koj rakovodi so rabotata na poverenstvata za: zemjodelie i
{umarstvo, trgovija i snabduvawe, komunalni raboti, finansii, trud,
prosveta i kultura, narodno zdravje, socijalni gri`i, lokalen soobra}aj i
poverenstvo za industrija i rudarstvo; 2. Sekretarijat, vo ~ij sostav spa|aat:
personalen otsek, slu`ba za evidencija, upraven otsek, pravna slu`ba,
katastarski otsek, voen otsek i slu`ba za administracija; 3. Postojani
komisii - Kontrolna, Planska i Komisija za `albi i poplaki, po potreba se
formiraat i vremeni komisii i slu`bi i 4. Sobir na izbira~ite kako
najvisok organ.
Okoliskite narodni odbori se transformiraat vo 1952 godina.
Vo 1952 godina so rabota prestanal Okoliskiot naroden odbor Resen (koj do
1955 god. raboti pod ime ONO Prespa), 11 april 1955 god. ONO Struga, 28 juni
1955 god. ONO Ki~evo, 28 juni 1955 god. ONO Debar i so zakonot za podra~jata
25
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
na op{tinite vo SRM na 23 januari 1965 god. („Slu`ben vesnik na SRM“
br.2/65) so rabota prestanal i ONO Ohrid a nadle`nostite gi prezema
novoosnovanata op{tina.
(Istorijatot se odnesuva na site okoliski narodni odbori).
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Fondovite na okoliskite narodni odbori naj~esto sodr`at zapisnici i
sedni~ni materijali od organite i telata, pravilnici za rabota, spisoci na
personalot, programski i izve{tajni materijali, analizi - informacii za
sostojbite od site domeni na dejnost na odborite, re{enia za osnovawe
zemjodelski, industriski, zanaet~iski, trgovski, kreditni, transportni i
drugi pretprijatija, za osnovawe na ustanovi od site domeni na dejnost na
odborot (prosvetni, kulturni, zdrastveni, socijalni i sl.), dokumenti vo vrska
so agrarnata reforma, kolonizacijata, eksproprijacijata, konfiskacijata,
kupo-proda`ni dogovori, grade`ni dozvoli i sl.
Arhivskata gra|a e na makedonskijazik.
136. (114) OKOLISKI NARODEN ODBOR STRUGA (1944-1952); 1944-1952:
kn. 116, kut. 32; 5,40. AI a.e. 4.611, listovi 15.277, NIS 662 str.
- OKOLISKI NOO - STRUGA (1944-1945); 1944-1945: kut. 5; 0,5.
AI a.e. 351, listovi 1.713, NIS 69 str.
- OKOLISKI NARODEN ODBOR - STRUGA (1945-1952); 1945-1952:
kn. 116, kut. 27, 4,8. AI a.e. 4.260, listovi 13.564, NIS 593 str.
NARODNI ODBORI NA OP[TINITE
5. - BALANCI (1944-1955); 1944-1945/1952-1955:
kn. 11, kut.2; 0,2. SI a.e. 70, listovi 284, NIS 21 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Op{tinskite narodnoosloboditelni odbori dejstvuvaat i rabotat
soglasno so zakonskite propisi za rabota na okoliskite narodnoosloboditelno odbori, pri {to nivnite nadle`nosti se protegaat na
teritorijata na gradovite odnosno op{tinite. Se formiraat vo 1944 godina
vrz osnova na re{enieto na Prezidiumot na ASNOM za organizacija na
rabotata na narodnoosloboditelnite odbori vo Federalna Makedonija. Vo
1945 godina na mesto na NOO se formiraat Mesni narodni odbori vrz osnova
na Uredbata za opredeluvawe na brojot na teritorijalnite podra~ja i
sedi{tata na okoliite i mesnite narodni odbori, donesena na Ministerskiot
sovet na Federalna Makedonija od 21.11.1945 godina („Slu`ben vesnik na FM“
br. 24 /45).
Vo 1952 godina so ukinuvawe na mesnite narodni odbori, a vrz osnova na
Zakonot za podelbata na NRM na okolii, gradovi, gradski op{tini i op{tini,
26
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Zakonot za sproveduvaweto na reorganizacijata na narodnite odbori i
Zakonot za narodnite odbori na op{tinite („Slu`ben vesnik na NRM“
br.13/52) se formiraat op{tinski narodni odbori.
Vo 1952, april 11 se osnovaat gradski op{tini (Debar, Ki~evo, Ohrid,
Struga, Resen) i op{tini.
Vo 1955 godina postoe~kite op{tinski narodni odbori so Ukazot za
proglasuvawe na Zakonot za podra~jata na okoliite i op{tinite na NRM i
Zakonot za sproveduvawe i ureduvawe na op{tinite i okoliite („Slu`ben
vesnik na NRM“ br. 20/1955) se ukinuvaat ONO vo tie mesta.
(Istorijatot se odnesuva na site op{tinski narodnoosloboditelni
odbori)
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
- [email protected] OP[TINSKI NOO - BALANCI (1944-1945);
1944-1945: kn. 2, kut. 1; 0,05. SI a.e. 28, listovi 58, NIS 5 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - BALANCI (1952-1955) ;
1952-1955: kn. 9, kut. 1; 0,15. SI a.e. 42, listovi 226, NIS 16 str.
Istorijat na fondoobrazovatelite:
Vo 1952 godina so ukinuvaweto na mesnite narodni odbori, a vrz osnova
na Zakonot za podelbata na NRM na okolii, gradovi, gradski op{tini i
op{tini, Zakonot za sproveduvawe na reorganizacijata na narodnite odbori i
Zakonot za narodni odbori na op{tinite („Slu`ben vesnik na NRM“ br.13/52)
se formiraat i op{tinski narodni odbori.
Vo 1955 godina postoe~kite op{tinski narodni odbori so Ukazot za
proglasuvawe na Zakonot za podra~jata na okoliite i op{tinite na NRM i
Zakonot za sproveduvawe i ureduvawe na op{tinite i okoliite („Slu`ben
vesnik na NRM“ br.20/1955) se ukinuvaat ONO-vi tie mesta.
(Istorijatot se odnesuva na site narodni odbori na op{tinite)
142. (116) - BEL^I[TA (1945-1965); 1945-1965: kn.121, kut. 26; 2,9.
AI a.e. 4536, listovi 14830, NIS 846 str.
143. (117) - [email protected] (1952-1955); 1952-1955: kn. 6, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 78, listovi 315, NIS 13 str.
6. - VEV^ANI (1944-1955) ; 1944-1945/1952-1955:
kn. 27, kut. 2; 0,1. SI a.e. 302, listovi 1017, NIS 40 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - VEV^ANI (1944-1945);
1944-1945: kn. 1, kut. 1; 0,05. SI a.e.124, listovi 189, NIS 3 str.
-NARODEN ODBOR NA OP[TINA - VEV^ANI (1952-1955);
1952-1955: kn. 25, kut. 1; 0,05 . SI a.e. 178, listovi 526, NIS 37 str.
27
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
7. - VELE[TA (1944-1957); 1944-1957: kn. 40, kut. 3; 0,5. SI a.e. 297,
listovi 1040, NIS 58 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - VELE[TA (1944-1945);
1944-1945: kn. 1, kut. 1; 0,1. SI a.e. 124, listovi 189, NIS 9 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - VELE[TA (1945-1952); 1945-1952:
kn. 6, kut. 1; 0,2. SI a.e. 72, listovi 345, NIS 8 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA – VELE[TA (1952-1957);
1952-1957: kn. 33, kut. 1; 0,2. SI a.e. 101, listovi 506, NIS 41 str.
8. - GALI^I^KA - OHRID (1944-1955); 1944-1945/1952-1955:
kn. 27, kut. 3; 0,6. SI, AI a.e. 598, listovi 1981, NIS 111 str.
- GALI^I^KI OP[TINSKI NOO - OHRID (1944-1945); 1944-1945:
kn. 1, kut. 1; 0,1. SI a.e. 97, listovi 302 , NIS 5 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA GALI^I^KA - OHRID
(1952-1955); 1944-1945: kn. 26, kut. 3; 0,55. AI a.e. 501, listovi 1679,
NIS 106 str.
10. - DRASLAICA (1944-1955); 1944-1955: kn. 34, kut. 1; 0,2. SI a.e. 149,
listovi 653, NIS 44 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - DRASLAICA
(1944-1945);1944-1945: kn. 5, kut. 1; 0,1. SI a.e. 45, listovi 70,
NIS 7 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - DRASLAICA (1945-1952);
1945-1952: kn. 9, kut. 1; 0,1. SI a.e. 30, listovi 165, NIS 11 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - DRASLAICA (1952-1955)
1952-1955: kn. 20, kut. 1; 0,1. SI a.e. 74, listovi 418, NIS 26 str.
144. (118) - DRUGOVO (1952-1955); 1952-1955: kn. 11, kut. 1; 0,3. SI a.e. 215,
listovi 851, NIS 20 str.
145. (119) - ZAJAS (1952-1957); 1952-1957: kn. 8, kut. 2: 0,3. SI a.e. 518,
listovi 851, NIS 19 str.
146. (120) - [email protected][TA (1952-1955); 1952-1955: kn. 3, kut. 1; 0,2. SI a.e. 86
listovi 428, NIS 9 str.
28
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
147. (121) - IZVOR (1951-1955); 1952-1955: kn. 13, kut. 1; 0,2. SI a.e. 296,
listovi 1.141, NIS 28 str.
11. - IZDEGLAVJE (1945-1955) 1946-1955: kn. 19, kut. 1; 0,2. SI a.e 128,
listovi 86, NIS 32 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - IZDEGLAVJE (1945-1952); 1946-1952:
kn. 12, kut. 1; 0,1. SI a.e. 20, listovi 139, NIS 13 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA IZDEGLAVJE (1952-1955);
1952-1955: kn. 18, kut. 1; 0,1. SI a.e. 108, listovi 347, NIS 19 str.
149. (123) - KI^EVO (1945-1952); 1946-1952: kn. 15, kut. 2; 0,5.
AI a.e. 350, listovi 1.037, NIS 77 str.
12. - KOSEL (1944-1965); 1944-1965: kn. 103, kut. 18; 3. SI i AI a.e. 3125,
listovi 12849, NIS 892 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - KOSEL (1944-1945);
1944-1945 : papka 1; 0,05. SI a.e. 37, listovi 113, NIS 2 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - KOSEL (1945-1952); 1945-1952:
kn. 18, kut. 1; 0,1. AI a.e. 102, listovi 442, NIS 149 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - KOSEL (1952-1965); 1952-1965:
kn. 85, kut. 17; 2,85. AI a.e. 2949, listovi 12181, NIS 741 str.
13. - KOXAXIK (1944-1955); 1944-1945/1952-1955:
kn. 44, kut. 2; 0,4. SI a.e. 290, listovi 1477, NIS 68 str.
- [email protected] OP[TINSKI NOO - KOXAXIK (1944-1945);
1944-1945: kut. 1 ; 0,05. SI a.e. 32, listovi 74, NIS 2 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[INA - KOXAXIK (1952-1955);
1952-1955: kn. 44, kut. 2; 0,4. SI a.e.258, listovi 1113, NIS 66 str.
14. - LABUNI[TA (1944-1955); 1944-1955: kn. 63, kut. 3; 0,6. SI a.e. 352,
listovi 1018, NIS 55 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - LABUNI[TA (1944-1945);
1944-1945: kn. 3, kut. 1; 0,1. SI a.e. 133, listovi 224, NIS 5 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - LABUNI[TA (1945-1952);
1945-1952: kn. 28, kut. 1; 0,2. SI a.e. 89, listovi 497, NIS 38 str.
29
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - LABUNI[TA (1952-1955);
1952-1955: kn. 4, kut. 1; 0,2. SI a.e. 130, listovi 297, NIS 12 str.
150. (124) - LUKOVO (1955-1957); 1955-1957: kn. 9 kut. 1; 0,2. SI a.e. 124,
listovi 463, NIS 20 str.
152. (126) - MALO CRSKO (1952-1955); 1952-1955: kn. 12, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 105, listovi 449, NIS 19 str.
15. - MANASTIREC (1952-1955); 1952-1955: kn. 12, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 64, listovi 221, NIS 20 str.
16. - ME[EI[TA (1945-1955); 1945-1955: kn. 18 kut. 1; 0,2. SI a.e. 188,
listovi 594, NIS 30 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - ME[EI[TA (1945-1952);
1945-1952: kn. 16, kut. 1; 0,1. SI a.e. 113, listovi 326, NIS 20 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - ME[EI[TA (1952-1955);
1952-1955: kn. 2, kut. 1; 0,1. SI a.e. 75, listovi 268, NIS 10 str.
17. - [email protected](1944-1955); 1944-1945/1952-1955:
kn. 11, kut. 2 ; 0,2. SI a.e. 264, listovi 676, NIS 19 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR - [email protected]
(1944-1945); 1945: kut. 1; 0,1. SI a.e. 128, listovi 189, NIS 2 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA [email protected]
1952-1955: kn. 11, kut. 1; 0,1. SI a.e. 136, listovi 487, NIS 17 str.
153. (127) - ORLANCI (1952-1955); 1952-1955: kn. 5, kut. 1; 0,1. SI a.e.18,
listovi 204, NIS 10 str.
18. - OHRID (1944-1965); 1944-1945/1952-1964:
kn. 189, kut. 67; 9,80. AI a.e. 12.655, listovi 49.652, NIS 1826 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR OHRID (1944-1945);
1944-1945: kut. 1; 0,1. AI a.e. 319, listovi 694, NIS 55 str.
- GRADSKI NARODEN ODBOR - OHRID (1945-1952);1945-1952:
kn. 108, kut. 7; 1,4. AI a.e. 1503, listovi 5486, NIS 423 str.
- NARODEN ODBOR OHRID (1952-1963); 1952-1964:
kn. 81, kut. 59; 8,3. AI a.e. 10.833, listovi 43.472, NIS 1.348 str.
30
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
19. - RADOLI[TA (1945-1955);1945-1955: kn. 16, kut. 1; 0,2. SI a.e. 139,
listovi 692, NIS 25 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - RADOLI[TA (1945-1952);
1945-1952: kn. 10, kut. 1; 0,1 . SI a.e. 47, listovi 295, NIS 12 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - RADOLI[TA (1952-1955);
1952-1955: kn. 6, kut. 1; 0,1. SI a.e. 92, listovi 397, NIS 13 str.
155. (129) - RA[TANI (1952-1955); 1952-1955: kn. 6, kut. 1; 0,2, SI a.e. 122,
listovi 789, NIS 16 str.
21. - SLIVOVO (1945-1955); 1946-1955: kn. 19, kut. 1; 0,2 . SI a.e. 257,
listovi 656, NIS 36 str.
- MESTEN NARODEN ODBOR - SLIVOVO (1945-1952); 1946-1952:
kn. 6, kut. 1; 0,2. SI a.e. 157, listovi 229, NIS 12 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA SLIVOVO (1952-1955);
1952-1955: kn. 13, kut. 1; 0,1.SI a.e. 100, listovi 427, NIS 24 str.
156. (130) - STAROEC (1952-1955); kn. 1, kut. 1; 0,1. SI a.e. 58,
listovi 121, NIS 6 str.
22. - STRUGA (1944-1955); 1944-1955: kn. 92, kut. 13; 1.80. SI a.e. 1.151;
listovi 5.246, NIS 292 str.
- NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR STRUGA (1944-1945);
1944-1945: kn. 6, kut. 1; 0,1. AI a.e. 532, listovi 1408, NIS 107 str.
- GRADSKI NARODEN ODBOR (NARODEN ODBOR NA OP[TINA)
- STRUGA (1945-1955); 1945-1955: kn. 92, kut. 10; 2,4. AI a.e. 800,
listovi 3.533, NIS 223 str.
23. - TREBENI[TA (1945-1955); 1945-1955: kn. 17, kut. 1; 0,2. SI a.e. 231,
listovi 658, NIS 33 str.
- MESEN NARODEN ODBOR - TREBENI[TA (1945-1952);
1945-1952: kn. 6, kut. 1; 0,1. SI a.e. 123, listovi 446, NIS 9 str.
- NARODEN ODBOR NA OP[TINA - TRBENI[TA (1952-1955)
1952-1955: kn. 11, kut. 1; 0,1. SI a.e.108, listovi 212, NIS 24 str.
158. (132) - ^ELOPEK (1955-1957); 1955-1957: kn. 3, kut. 1; 0,2. SI a.e. 198,
listovi 487, NIS 20 str.
31
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
MESNI NARODNI ODBORI
159. (133) - ARBINOVO (1945-1950); 1945-1950: kn. 10, kut. 1; 0,2. SI a.e. 95,
listovi 627, NIS 17 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Mesnite narodni odbori se formiraat vo 1945 godina vrz osnova na
Uredbata za opredeluvawe na brojot,teritorijalnite podra~ja i sedi{tata na
okoliskite i mestnite narodni odbori, donesena od strana na Ministerskiot
sovet na Federalna Makedonija od 21 noemvri 1945 godina, („Slu`ben vesnik
na FM“ br. 24/45 god.) so Uredbata se ukinati op{tinskite narodni odbori, a
na nivno mesto i na mestoto na porane{nite NOO se formiraat mestni
narodni odbori. Mestnite narodni odbori se reorganiziraat vo op{tinski
narodni odbori vrz osnova na Zakonot za podelbata na NRM na okolii,
gradovi, gradski op{tini i op{tini, Zakon za sproveduvaweto na
reorganizacijata na narodnite odbori i Zakonot za narodnite odbori na
op{tinite („Slu`ben vesnik na NRM“ br. 13/52). Nekoi mesni narodni odbori
kako Ta{maruni{ta, Strogomi{ta, Svini{ta, Raj~ica, Orlanci i dr. se
ukinuvaat 1950 godina vrz osnova na Zakonot za administrativno-teritorijalnata podelba na NRM („Slu`ben vesnik na NRM“ br. 28/50).
(Istorijatot se odnesuva na site mesni narodni odbori)
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Arhivskata gra|a sodr`i podatoci za: pomagawe na NO vojska so hrana i
obleka, organiziraweto ishrana na naselenieto, voveduvawe zadol`itelen
otkup na site zemjodelski proizvodi; popravka na pati{tata, mostovite i
zgradite, pomo{ na semejstvata na padnatite borci, podatoci za brojot na
krupen i siten dobitok i za povr{inite zaseani so zemjodelski proizvodi;
planirawe na proizvodstvoto so razni kulturi i normirawe na cenite na
zemjodelski proizvodi; kolonizirawe na zaslu`nite i siroma{nite semejstva
vo Vojvodina; formiraweto i rabotata na agrarnite komisii i eksproprijacijata na imoti; otvarawe na analfabetski i op{toobrazovni kursevi;
pomo{ na formiraweto na selskite raborni zadrugi; otvarawe ~itali{ta,
biblioteki i zapisnici i sedni~ni materijali od odr`anite sednici na
plenumite i odborite, na izvr{nite odbori i na komisiite; na tie sednici
najmnogu se tretirani pra{awata za formiraweto selski zemjodelski zadrugi,
esenskite seidbi, pribiraweto i smestuvaweto na dobito~nata hrana.
(Sodr`inskite podatoci se odnesuvaat na site mesni narodni odbori)
Organizaciska struktura:
Plenum na Mesten naroden odbor i izvr{niot odbor sostaven od
pretsedatel, sekretar i eden odbornik.
So Zakonot za podelbata na NRM na okolii, gradovi, gradski op{tini i
op{tini, Zakonot za sproveduvawe na reorganizacijata na narodnite odbori i
Zakonot za narodnite odbori na op{tinite („Slu`ben vesnik na NRM“
br.13/52) vo 1952 godina se ukinuvaat mesnite narodni odbori i se osnovaat
op{tinski narodni odbori.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
32
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
160. (134) - BALANCI (1945-1952); 1945-1952: kn. 5, kut. 1; 0,1. SI a.e. 34,
listovi 212, NIS 13 str.
24. - BANI[TA (1945-1952); 1946-1952: kn. 14, kut. 1; 0,3. SI a.e. 162,
listovi 27, NIS 25 str.
161. (135) - BIGOR DOLENCI (1945-1952); 1945-1952: kn. 4, kut. 1; 0,1.
SI a.e. 34, listovi 212, NIS 11 str.
25. - BIXEVO (1945-1950); 1946-1950: kn. 11, kut. 1; 0,25. SI a.e. 59,
listovi 269, NIS 18 str.
26. - BOROVEC (1945-1952); 1945-1952: kn. 13, kut. 1; 0,3. SI a.e. 81,
listovi 316, NIS 20 str.
163. (137) - BOTUN (1947-1950); 1947-1952: kn. 8, kut. 1; 0,2. SI a.e.127,
listovi 670, NIS 17 str.
165. (139) - [email protected](1945-1950); 1945-1950: kn. 9, kut. 1; 0,2. SI a.e. 257,
listovi 608, NIS 15 str.
27. - BRO[TANI (1947-1950); 1947-1950: kn. 12, kut. 1; 0,3. SI a.e. 162,
listovi 598, NIS 34 str.
166. (140) - BRO[TICA (1945-1950); 1945-1950: kn. 5, kut. 1; 0,1. SI
a.e.11, listovi 90, NIS 10 str.
167. (141) - [email protected] (1945-1952);1945-1952: kn. 1, kut. 1, 0,1. SI a.e. 30,
listovi 60, NIS 6str.
28. - VAPILA (1945-1950); 1946-1950: kn. 14, kut. 1; 0,3. SI a.e. 62,
listovi 470, NIS 20 str.
168. (142) - VELGO[TI (1945-1952); 1945-1952; kn. 4, kut. 1; 0,1. SI a.e. 30,
listovi 224, NIS 9 str.
169. (143) - VELESTOVO (1945-1950); 1945-1950: kn. 4, kut. 1; 0,02. SI a.e. 4,
listovi 8, NIS 9 str.
170. (144) - VELMEVCI (1945-1950); 1945-1950: kn. 16, kut. 2; 0,3. SI a.e. 205,
listovi 732, NIS 23 str.
171. (145) - VELMEJ (1945-1952);1945-1952: kn. 16, kut. 2; 0,3. SI a.e. 453,
listovi 1.161, NIS 23 str.
172. (146) - VI[NI (1945-1952); 1945-1952: kn. 1, kut. 1; 0,1. SI a.e. 50,
listovi 264, NIS 7 str.
33
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
29. - VRANI[TA (1945-1952); 1945-1952: kn. 14, kut. 1; 0,3. SI a.e. 79,
listovi 269, NIS 21 str.
173. (147) - VRBJANI (1945-1947); 1946-1947: kn. 2, kut. 1; 0,05. SI a.e. 11,
listovi 117, NIS 7 str.
174. (148) - GLOBO^ICA (1945-1950); 1945-1950: kn. 13, kut. 1; 0,1. SI a.e. 37,
listovi 212, NIS 18 str.
30. - GODIVJE (1947-1952); 1947-1952: kn. 13, kut. 1; 0,2. SI a.e. 234,
listovi 396, NIS 21 str.
175. (149) - GOLEM PAPRADNIK (1945-1950); 1945-1950: kn. 6, kut. 1; 0,1.
SI a.e. 16, listovi 37, NIS 11 str.
177. (151) - GORNO DOBRENOEC (1945-1947); 1945-1947; kn. 12, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 119, listovi 445, NIS 9 str.
179. (153) - GRE[NICA (1945-1950); 1945-1950: kn. 13, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 75, listovi 637, NIS 23 str.
31. - [email protected] (1945-1952); 1945-1952: kn. 17, kut. 1; 0,25. SI a.e. 98,
listovi 377, NIS 24 str.
180. (154) - DLAPKIN DOL (1945-1952); 1945-1952: kn. 11, kut. 1; 0,15.
SI a.e. 157, listovi 727, NIS 20 str.
182. (156) - DOLNA BELICA (1945-1950); 1945-1950: kn. 7, kut. 1; 0,1.
SI a.e.34, listovi 166, NIS 12 str.
183. (157) - DOLNO DOBRENOEC (1947-1950); 1947-1950: kn. 12, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 88, listovi 391, NIS 18 str.
184. (158) - DOLNO LAKO^EREJ (1945-1952); 1945-1952: kn. 16, kut. 1; 0,2.
SI a.e.119, listovi 701, NIS 23 str.
186. (160) - DRUGOVO (1947-1952); 1947-1952: kn. 29, kut. 1; 0,3. SI a.e. 71,
listovi 225, NIS 34 str.
187. (161) - EVLA (1945-1952); 1951-1952: kut. 1; 0,1. SI a.e.47,
listovi 125, NIS 7 str.
32. - ELEVCI (1945-1950); 1945-1950: kn. 21, kut. 1; 0,3. SI a.e. 200,
listovi 449, NIS 36 str.
189. (163) - EHLOVEC (1947-1950); 1947-1950: kn. 20, kut. 1; 0,2. SI a.e. 161,
listovi 529, NIS 34 str.
34
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
190. (164) - ZAJAS (1945-1952); 1945-1952: kn. 28, kut. 2; 0,3. SI a.e. 133,
listovi 733, NIS 40 str.
33. - [email protected] (1945-1950); 1945-1950: kn. 23, kut. 1; 0,3. SI a.e. 57,
listovi 343, NIS 30 str.
191. (165) - ZLESTI (1945-1947); 1945-1947: kut. 1; 0,1. SI a.e.127,
listovi 162, NIS 4 str.
192. (166) - IVAN^I[TA (1945-1950); 1945-1950: kn. 27, kut. 2, 0,3.
SI a.e. 326, listovi 1025, NIS 46 str.
193. (167) - IZVOR (1947-1952); 1947-1952: kn. 19, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 141, listovi 521, NIS 35 str.
194. (168) - JABLANICA (1945-1950); 1945-1950: kn. 4, kut. 1; 0,1.
SI a.e. 46, listovi 166, NIS 9 str.
195. (169) - KALI[TA (1945-1952); 1945-1952: kn. 3, kut.1; 0,1.
SI a.e.35, listovi 111, NIS 8 str.
196. (170) - KLADNIK (1947-195); 1947-1950: kn. 4, kut. 1; 0,15.
SI a.e. 87, listovi 236, NIS 30 str.
197. (171) - KLENOEC (1945-1947); 1945-1947: kn. 5, kut. 1; 0,15.
SI a.e. 123, listovi 693, NIS 15 str.
198. (172) - KOLARI (1950-1952); 1950-1952: kn. 1, kut. 1; 0,02.
SI a.e. 22, listovi 70, NIS 5 str.
34. - KOWARE (1945-1952); 1845-1952: kn. 11, kut. 1; 0,25.
SI a.e. 55, listovi 204, NIS 18 str.
199. (173) - KOSOVRASTI (1845-1955); 1945-1955: kn. 27, kut. 3, 0,5.
SI a.e. 534, listovi 1934, NIS 66 str.
35. - KURATICA (1945-1950); 1945-1950: kn. 14, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 99, listovi 421, NIS 22 str.
202. (176) - LAKTIWE (1945-1947); 1946-1947: kn. 3, kut. 1; 0,15.
SI a.e. 100, listovi 273, NIS 10 str.
203. (177) - LE[ANI (1945-1950); 1946-1950: kn. 10, kut. 1, 0,2.
SI a.e. 192, listovi 300, NIS 17 str.
36. - LOKOV (1945-1952) ; 1945-1952: kn. 21, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 117, listovi 442, NIS 28 str.
35
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
204. (178) - QUBANI[TA (1945-1952); 1947-1952: kn. 4; 0,01.
SI a.e. 2, listovi 4, NIS 9 str.
205. (179) - MALO CRSKO (1945-1952); 1945-1952: kn. 28, kut. 2, 0,5.
SI a.e. 169, listovi 803, NIS 37 str.
206. (180) - MIDINCI (1945-1950); 1945-1950: kn. 21, kut. 2, 0,5.
SI a.e. 152, listovi 498, NIS 28 str.
37. - [email protected] (1945-1952); 1945-1952: kn. 25, kut. 1; 0,4.
SI a.e. 209, listovi 769, NIS 36 str.
38. - MOGOR^E (1945-1950); 1945-1950: kn. 11, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 60, listovi 70, NIS 19 str.
39. - MODRI^ (1945-1952); 1945-1952: kn. 21, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 52, listovi 223, NIS 28 str.
40. - MRAMOREC (1945-1950); 1945-1950: kn. 15, kut. 2; 0,5.
SI a.e. 455, listovi 990, NIS 24 str.
208. (182) - NEREZI (1945-1952); 1945-1952: kn.7, kut. 1: 0,15.
SI a.e. 72, listovi 228, NIS 13 str.
209. (183) - NOVAK (1945-1947); 1945-1947: kn. 9 kut. 1; 0,2.
SI a.e. 14, listovi 44, NIS 15 str.
210. (184) - NOVO SELO (1945-1951); 1946-1951: kn. 10, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 61, listovi 164, NIS 17 str.
211. (185) - OZDOLENI (1945-1950); 1945-1950; kn. 12, kut. 2; 0,2.
SI a.e. 312, listovi 934, NIS 25 str.
41. - OKTISI (1945-1950); 1945-1950: kn. 8, kut. 1; 0,1.
SI a.e. 53, listovi 157, NIS 16 str.
212. (186) - OPENICA (1945-1952); 1946-1952: kn. 25, kut. 2; 0,5.
SI a.e. 590, listovi 908, NIS 35 str.
213. (187) - ORLANCI (1947-1950); 1947-1950: kn. 3, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 20, listovi 75, NIS 5 str.
214. (188) - OROVNIK (!945-1950); 1945-1950: kn. 10, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 50, listovi 223, NIS 16 str.
215. (189) - OSOJ (1945-1952); 1945-1952: kn. 23, kut. 2; 0,4.
SI a.e. 260, listovi 976, NIS 36 str.
36
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
216. (190) - PARE[I (1946-1950); 1946-1950: kn. 8, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 116, listovi 321, NIS 20 str.
217. (191) - PE[TANI (1945-1952); 1948-1952: kn. 8, kut. 1; 0,05.
SI a.e. 3, listovi 7, NIS 13 str.
218. (192) - PODVIS (1945-1952); 1945-1947/1950-1952:
kn. 15, kut. 1; 0,2. SI a.e. 162, listovi 304, NIS 21 str.
42. - PODGORCI (1945-1950); 1945-1950: kn. 16, kut. 1, 0,2.
SI a.e. 36, listovi 182, NIS 22 str.
220. (194) - [email protected] (1945-1952); 1945-1952: kn. 23, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 89, listovi 236, NIS 30 str.
221. (195) - PRISOVJANI (1950-1952); 1950-1952: kn. 7 kut. 1; 0,05.
SI a.e. 12, listovi 60, NIS 12 str.
222. (196) - RAJ^ICA (1945-1947); 1946: kn. 2, kut. 1: 0,05.
SI a.e. 43, listovi 117, NIS 10 str.
223. (197) - RA[TANI (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.
SI a.e. 6, listovi 32, NIS 3 str.
224. (198) - RE^ICA (1947-1952); 1947-1952: kn. 11, kut. 2; 0,2.
SI a.e. 729, listovi 917, NIS 19 str.
225. (199) - SVINI[TA (1945-1947); 1946-1947: kn. 2, kut. 1; 0,03.
SI a.e. 18, listovi 96, NIS 8 str.
43. - SELOKU]I (1945-1952); 1945-1952: kn. 16, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 40, listovi 103, NIS 24 str.
44. - SKUDRIWE (1945-1950); 1945-1950: kn. 16, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 207, listovi 377, NIS 32 str.
45. - SLATINO (1945-1950); 1945-1950: kn. 19, kut. 1; 0,4.
SI a.e.163, listovi 326, NIS 30 str.
226. (200) - SLATINSKI ^IFLIK (1950-1951); 1950-1952: kn. 9, kut. 1; 0,1.
SI a.e. 36, listovi 100, NIS 16 str.
228. (202) - SRBJANI (1945-1952); 1945-1952: kn. 20, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 60, listovi 252, NIS 25 str.
229. (203) - STAROEC (1945-1952); 1945-1952: kn. 8, kut. 2; 0,4.
SI a.e. 142, listovi 1.220, NIS 18 str.
37
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
231. (205) - STROGOMI[TA (1945-1950); 1945-1950: kn. 11, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 90, listovi 457, NIS 20 str.
46. - TATE[I (1945-1950); 1945-1950: kn. 14, kut. 1; 0,3.
SI a.e. 101, listovi 291, NIS 22 str.
232. (206) - TA[MARUNI[TA (1945-1950); 1945-1950: kn. 11, kut. 1; 0,05.
SI a.e. 20, listovi 87, NIS 16 str.
234. (208) - CER (1945-195); 1945-1950: kn. 8, kut. 1; 0,1.
SI a.e. 80, listovi 521, NIS 14 str.
235. (209) - ^ELOPEK (1945-1952); 1945-1952; kut. 1; 0,05.
SI a.e. 31, listovi 88, NIS 3 str.
47. - XEPI[TE (1945-1952); 1946-1952: kn. 9, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 100, listovi 293, NIS 19 str.
236. (210) - [IPOKNO (1950-1952); 1950-1952: kn. 4, kut. 1; 0,05.
SI a.e. 6, listovi 10, NIS 9 str.
241. (212) UPRAVA ZA PATI[TA - KI^EVO (1952-1955); 1952-1955:
kn. 1. kut. 1; 0,2; SI a.e. 58 listovi 755, NIS 10 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od odr`anaite sednici na sovetot na Upravata za pati{ta,
planovi za patot Gostivar - Ki~evo - Bitola, izve{tai za izvr{eni raboti na
patnite mre`i, elaborati za odr`uvawe na pati{tata, Proekt na zgrada za
samci, buxet i platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
245. (514) OP[TINSKI OP[TESTVEN FOND ZA [KOLSTVO - OHRID;
(1961-1967); 1961-1967: kut. 1; 0,1. SI a.e. 100, listovi 399, NIS 37 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Materijali od sednicite na Upravniot odbor na op{tinskiot
op{testven fond za {kolstvo, planovi, programi, izve{tai, informacii i
zavr{ni smetki.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
38
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
4. PROSVETNI, KULTURNI I NAU^NI USTANOVI
4.1. PROSVETNI USTANOVI I ORGANIZACII
267. (218) GIMNAZIJA „KLIMENT OHRIDSKI“ - OHRID (1919-1941);
(1919-1941): kn. 36, kut. 1, 0,2. AI a.e. 7, listovi 95, NIS 44 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Vo periodot od 1919-1941 godina, nastavata vo nepolnata gimnazija
„Kral Aleksandar Prvi“ - Ohrid, se sproveduva{e na srpski jazik. Po predlog
na ministerot za prosveta, a vrz osnova na Zakonot za sredni {koli so
re{enie br. 38371 od 1935 godina, Gimnazijata preminuva vo polna gimnazija.
Raboti do 1941 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Izve{tai za rabotata i pregledi za brojnata sostojba na u~enicite i
nastavnicite.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
268. (219) REZBARSKO STROITELNO U^ILI[TE - OHRID (1944-1949);
1944-1949: kut. 1; 0,1. AI a.e. 130, listovi 536, NIS 25 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Vo vtorata polovina na 18 i osobeno vo 19 vek, rezbarsko umetni~kiot
zanaet po~nal da se razviva osobeno vo selata {to se nao|aa pod pazuvite na
Bistra, Stogovo i [ara, kade {to rezbaraskata dejnost ima{e svoja ahtotona
tradicija, a rezbarsko umetni~kiot zanaet stanuva{e semeen, nasleden i
dominanten. Vo planinskite sela Gari, Treson~e, Osoj, Gali~nik, Bitu{e,
Lazaropole, Rosoki i Trebi{te, se osnovale novi rezbarski tajfi koi
rabotele vo pove}e crkvi i manastiri. Vozobnovuvawe na makedonskoto
rezbarstvo i pozna~aen razvoj se zabele`uva vo dvaesetite godini na 20 vek,
odnosno so osnovaweto na prvoto ve~erno u~ili{te (ve~eren kurs) vo Debar,
vo maj 1925 god. od Branislav Jovan~evi}, diplomiran akademski vajar, roden
vo Kraguevac 1885 g.
Po skoro tri neuspe{ni godini u~ili{teto, vo januari 1928 god. se
prefrluva od Debar vo Ohrid, so {to zapo~na sovremenata ohridska rezbarska
{kola i tradicija. Za vreme na Vtorata svetska vojna u~ili{teto pretrpuva
golemi {teti, odneseni se golem broj na predmeti.
Po osloboduvaweto na Makedonija so re{enie na Prezidiumot na
ASNOM u~ili{teto prerasnuva vo sredno rezbarsko u~ili{te, so oddeli za
rezba, ikonopis, kamenorez i zgradostroitelstvo.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od U~itelskiot sovet, planovi programi, izve{tai, pregledi
za brojnata sostojba na u~enici, predava~i, pregled za finansiskite sredstva,
statisti~ki pregledi za {kolskata godina, spisoci na u~enici, predava~i,
39
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
slu`benici i drug personal, spisoci za kursisti, u~enici vo internatot.
Uverenija za posetuvana nastava, za zavr{eni klasovi od u~ili{teto koe
postoelo pred okupacijata i za vreme na okupacijata i toa od: Stru~no
prodol`eno u~ili{te; Op{to zanaet~isko ve~erno u~ili{te; Rezbarsko
stroitelno. Prepiska za osnovawe na sredno ma{ko stopansko u~ili{te,
rezbarsko, rezbarska rabotilnica i t.n.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
269. (22) UZUS „MIHAJLO TA[KO JAKOVLEVSKI“- OHRID (1947-1968);
1947-1968: kn. 34, kut. 4; 0,8. AI a.e. 639, listovi 2.145, NIS 181 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
U~ili{teto za stopanstvo „M. T. Jakovlevski“ Ohrid e osnovano na 1
septemvri 1947 god. Negova zada~a e da osposobuva redovni u~enici za
kvalifikuvani rabotnici od metalna struka. So vr{ewe na ovaa dejnost
prestanuva vo 1968 godina.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od U~ili{niot odbor, od Nastavni~kiot sovet, Sovet na
u~ili{teto, Rabotna zaednica i zapisnici od izvr{eni kontroli od
prosvetnite sovetnici. Pravilnici, planovi, programi, uverenija (1919/34)
izve{tai, informacii, statisti~ki listovi, pregledi, spisoci, uverenija,
zavr{ni smetki, personalni dosieja, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
270. (222) @ENSKO STRU^NO U^ILI[TE - OHRID (1927-1957);
1927-1957: kn. 78, kut. 2; 1,2. AI a.e. 339, listovi 856, NIS 141.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od U~itelskiot sovet, od roditelsko-u~itelskata konferencija, nastavni~ki sovet, izve{tai, pregledi za u~enicite, spisoci, personalni
dosieja.
Arhivskata gra|a e na srpski, bugarski i makedonski jazik.
272. (221) UZUS „ALEKSANDAR RANKOVI]“ - STRUGA (1945-1966)
1945-1966: kn. 42, kut. 5; 1,2. AI a.e. 1.320, listovi 2.569, NIS 210 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Osnovano e 1945 od NO na op{tina Struga pod ime „Op{to zanaet~isko
u~ili{te“ - Struga, so cel vospituvawe so obrazovanie na u~enici za
kvalifikuvani zanaet~iski rabotnici. Potoa raboti pod ime USUS „A.
Rankovi}“ do 1966 godina.
40
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Nastavni~ki sovet, od Sovetot na u~ili{teto, od
zavr{eni ispisti vo u~ebnata 1964/65 i 1965/66, planovi, programi, izve{tai,
pregledi za brojnosta i uspehot na u~enicite, spisoci na u~enici, buxet,
zavr{ni smetki, dogovori za {koluvawe, personalni dosieja, dosieja na
u~enici, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
4.2. KULTURNI USTANOVI I ORGANIZACII
284. (226) ATELJE ZA UMETNI^KA REZBA „ANDON DUKOV“ - OHRID
(1946-1962); 1946-1962: kn. 11, kut. 10; 1,3. AI , a.e. 1.048, listovi 2.137,
NIS 176 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Ateljeto za umetni~ka rezba vo Ohrid go zapo~nalo svoeto postoewe
kako specijalizirana rezbarska rabotilnica, osnovana vo ramkite na
Rezbarskoto stroitelno u~ili{te - Ohrid. Bile vraboteni zavr{enite
u~enici na Dr`avnoto ma{ko zanaet~isko u~ili{te i drugi mladi rezbari.
Rabotilnicata prerasnuva vo pretprijatie za hudo`estvena rezba „Andon
Dukov“ a potoa se transformira vo Atelje.
Osnovano e od Vladata na Makedonija so re{enie br. 6226 od 2 juli 1947
godina, pod ime Pretprijatie za hudo`estveni izrabotki na site vidovi rezba,
ko`a, metal i kamen „Andon Dukov“ („Sl.vesnik na NRM“ br.28/47). Vrz osnova
na re{enieto na pretsedatelot na Vladata na NRM br.1864 od 11 fevruari
1948 pretprijatieto pod ime Pretprijatie za hudo`estvena rezba „Andon
Dukov“ preminuva pod administrativno rakovodewe na Gradskiot naroden
odbor vo Ohrid. So re{enie na GNO br.12966 od 24 mart 1950 godina ova
pretprijatie se preimenuva vo Atelje za umetni~ka rezba „Andon Dukov“.
Ateljeto za umetni~ka rezba ima{e za zada~a da proizveduva mebel vo rezba,
rabotni kabineti, masi stolovi i dr. mebel, kako i da izveduva vnatre{na
dekoracija vo rezba (tavanici vo rezba, rozeti, frizovi, stolbovi vo rezba,
ornamenti vo rezba, dekorativni fragmenti i ornamenti vo rezba, pastamenti,
komodi i sl. Prv upravitel - direktor (eden od prvite inicijatori i glavni
organizatori za osnovaweto na rezbarskoto u~ili{te po osloboduvaweto) e
Dimitar (Dim~e) Protu|er. Ne smeeme da ne napomenime deka akademskiot
slikar Branislav Jovan~evi} se smeta za osnovopolo`nik na sovremenata
ohridsko rezbarska {kola i tradicija. So re{enieto br. 01-10112 od 3
oktomvri 1962 god doneseno od NO na Op{tina Ohrid, be{e ozna~en krajot na
postoeweto na Ateljeto procedurata za likvidacija trae{e do 1969 no ova ne e
kraj na ohridskata rezbarska {kola i tradicija. Starite ohridski rezbarski
majstori prodol`ija so rabota vo nekoi novi oddelenija i ateljea vo koi se
izrabotuvaa rezbi.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
41
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
4.3. NAU^NI USTANOVI
49. BANOVINSKA HIDROBIOLO[KA STANICA - OHRID
(1934-1941); 1935-1941: kn. 1, kut. 1; 0,15. AI a.e. 254, listovi 1.298,
NIS 50 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Formirana e 1934 godina. Glavna dejnost e prou~uvawe na florata i
faunata na Ohridskoto ezero a pred se pribirawe i oploduvawe na ikrata od
ribite za oploduvawe i zgolemuvawe na ribniot fond. Postoelo i
mrestili{te za obnovuvawe na ribniot fond osobeno za ribata pastrmka letnica i belvica. Najgolema zasluga za osnovaweto na ova nau~na institucija
ima profesor d-r Sini{a Stankovi}. Vo sostav na Hidrobiolo{kata stanica
rabotele i daqanite vo Ohrid i Struga i daqanot na rekata Crn Drim vo selo
Ta{maruni{ta od kade se nabavuvala pokraj drugite ribi i jagulata, koja se
koristela za ishrana.
So svojata dejnost prodol`ila da raboti za vreme na okupacijata (19411944) i po osloboduvaweto. Denes raboti pod naziv Hidrobiolo{ki zavod
Ohrid.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici, izve{tai, spisoci, re{enija,
personalna dokumentacija.
naredbi,
finansova
i
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
50. RIBOVODNA STANICA - OHRID (1941-1944); 1941-1944:
kn. 3, kut. 1; 0,2. AI a.e. 215, listovi 1.212, NIS 41 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Naredbi od Ministerstvoto za zemjodelie, naredbi za nazna~uvawe na
rabotnici; podatoci za ceni na ribite, re{enija za vremetraeweto na lovot
na ribite, spisoci za vremeno vraboteni i profesionalni ribari; izve{tai
za koli~inata na ulovena riba, protokoli od odr`ani sostanoci na ribarite,
barawa i sl.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
42
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
6. STOPANSTVO I BANKARSTVO
6.1.3. 1. Industrija i rudarstvo
297. (237) ELEKTRI^NA CENTRALA - OHRID (1937-1949); 1937-1949:
kn. 36, kut. 4; 0,9. AI a.e. 718, listovi 2.999, NIS 112 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Potfat poblizok do dene{niot poim eliktrifikacija, vo Ohrid se
izveduva vo tekot na Prvata svetska vojna vo letoto 1916 godina od strana na
okupatorskite avstriski i germanski vojski. So toa se ozna~uvaat za~etocite
na elektrifikacijata na ovoj grad. Po Skopje, Ohrid e vtor grad vo
Makedonija vo koj se vovede elektri~no osvetluvawe. Vsu{nost, vo 1916
godina, za potrebite na frontot koj se protega{e od planinata Gali~ica
sprema Jadransko i Egejsko More, avstriskite vijnici izgradile mnogu
usovr{ena i specijalizirana rabotilnica, vo koja bil postaven eden dizel
motor so generator od 60 kowski sili, koj bil namenet za rabota na drebong
ma{inite. No}e generatorot se koristel za osvetluvawe na stanovite od
avstriskite oficeri, vo mesnosta Trsija, potoa za osvetluvawe na
pristani{teto, vo koe imalo usidreno 22 voeni motorni brot~iwa, i za
nekolku uli~ni svetilki. Prvata ku}a vo Ohrid vo koja bilo instalirano
osvetlenie bila na Vedat Beg, koja se nao|ala na mestoto kade {to sega e
lociran Domot na kulturata „Grigor Prli~ev“. Osvetlena bila i zgradata na
Sarai{te kade {to bila smestena germanskata voena komanda. Ovie
generatori rabotele do noemvri 1918 godina, koga gradot bil zazemen od
vojskata na Antantata. Do izgradbata na HE „Ramne“, koga se voveduva redovno
napojuvawe na gradot so elektri~na energija, se pravat u{te nekolku obidi za
elektrifikacija.
Banskiot pomo{nik na Vardarska banovina, na 18 juni 1937 god. izdal
odobrenie za gradewe na hidrocentrala vo s. Ramne. So rabotite rakovodel
banskiot in`iwer Ranko Moskovlevi}, a hidrocentralata bila pu{tena so
rabota na 7 juli 1939 god. Izgradbata i pro{iruvaweto na gradskata
elektri~na mre`a do 1944 se odvivalo mnogu bavno. Pred vojnata i za vreme na
bugarskata fa{isti~ka okupacija, vo „Elektri~na centrala“ vo s. Ramne
rabotele in`. Mihajlo Stefanov Manev - upravitel, Ernest Antonov
Kastelic - ma{inist, Filip \or|iev Maxaroski, pom. ma{inist, Trajko
Iliev Ivanoski i Andon Strezoski - elektri~ari, Metodija S. Hristovski ~uvar. Na 26 mart 1937 se formira prvoto pretprijatie za proizvodstvo na
elektri~na energija pod ime „Elektri~na centrala“ Ohrid. Po osloboduvaweto vo Ohrid se javuvaat prvite industriski i turisti~ki objekti so {to
potrebite od elektri~na energija osetno narasnale, a so toa i potrebata od
izgradba na novi hidrocentarali vo Ohridsko stru{kiot region. So re{enie
na Vladata na NRM od 29 januari 1947 god. „Elektri~na centrala“ Ohrid
stanuva pretprijatie od republi~ki karakter. Od 24 oktomvri 1947 e pod
uprava na Gradskiot naroden odbor vo Ohrid. Vo 1948 godina vo ramkite na
pretprijatieto raboti i Gradskiot vodovod, koj vo 1953 god se izdvojuva od
Elektri~nata centrala.
43
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
Dejnost na pretprijatieto „Elektri~na centrala“ bila da kupuva i
prodava elektri~na energija i da izveduva novi i da poprava stari elektri~ni
instalacii.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Pravilnici, spisoci, pregledi, zapisnici, prepiska, platni spisoci,
dosia na fizi~ki i pravni lica za priklu~ok na elektri~na energija.
Arhivskata gra|a e na srpski, bugarski i makedonski jazik.
6.1.3.2. Zemjodelie i {umarstvo
52. BANOVINSKI OVO[EN RASADNIK - STRUGA (1930-1941);
1930-1941: kut. 1; 0,1. AI a.e. 111, listovi 765, NIS 25 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Osnovan e 1931 godina. So re{enie br. 29790 od 23.10.1931 godina e
odredena srtu~na komisija so zada~a uvid na op{tinskoto zemji{te vo s.
Moroi{ta so cel osnovawe na op{tinski rasadnik. Na osnova na predlogot
od na~alstvoto za zemjodelie - Struga, i izve{tajot od stru~nata komisija
Dr`avniot sovet na Kralstvoto Jugoslavija, a so prethodna odluka na mesnata
uprava na s. Moroi{ta (za otstapuvawe na 5 hektari op{tinsko zemji{te)
donesuva re{enie br. 42587/31 od 18 noemvri 1931 god., za formirawe na
Banovinski ovo{en rasadnik, so cel unapreduvawe na zemjodelstvoto.
Vo 1934 godina e izgradena i {tala za krupen dobitok, a vo 1945 godina
izgradena e i upravna zgrada so dva stana i kancelarija. So kapitulacijata na
Jugoslavija 1941 godina prestanal so rabota.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnik od stru~niot sostanok na oddelenieto za zemjodelstvo,
planovi za kulturite na ovo{niot rasadnik; izve{tai i re{enia za proda`ba
na proizvodite; pregledi za vidovite na sadnici i proizvodstvo; naredbi;
prepiska; buxet, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
6.2.2. Stopanski zdru`enija
303. (242) OKOLISKI [email protected] SOJUZ - KI^EVO (1946-1959);
1946-1959: kn. 4, kut. 6; 0,9. AI a.e. 853, listovi 3.134, NIS 158 str,
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Osnovano e 1945 godina so zada~a unapreduvawe na zemjodelstvoto i
zadrugarstvoto, formirawe na novi zadrugi i revizija na materijalnoto i
finansisko rabotewe na zadrugite.
44
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od godi{nite sobranija, Upravniot odbor, od konferenciite
na zadrugarite; programi i planovi za razvoj na zemjodelstvoto izve{tai,
reviziski izve{tai, spisoci na zadrugi, dosieja na selski rabotni zadrugi,
zavr{ni smetki, platni spisoci. Fondot e nekomleten.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
306. (245) OKOLISKI [email protected] SOJUZ - STRUGA (1946-1952); 1946-1952:
kn. 3, kut. 1; 0,1. AI a.e. 485, listovi 1.085, NIS 113 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Sobranie, Upraven odbor, od sostanoci so revizorite, od
konferencii na zadrugarite; spisoci na zadrugari, izve{tai pregledi za
proletna i esenska seidba i sl.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
307. (246) REONSKI KOOPERATIVEN SOJUZ „SLOGA“ - STRUGA
(1946-1951); 1946-1951: kut. 1; 0,1. AI a.e. 171, listovi 304, NIS 36 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Izve{tai za imotnata sostojba na zadrugite, pregledi i materijali od
selskite rabotni i dr. zadrugi, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
308 (547) OP[T DELOVEN SOJUZ „SLOGA“ STRUGA (1956-1961);
1956-1961: kn. 2, kut. 1; 0,14. AI a.e. 47, listovi 420, NIS 18 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Upravniot odbor, zapisnici so upravnicite na
zemjodelskite zadrugi, programi, planovi, izve{tai analizi, pregledi za
razvoj na {umarstvoto, zemjodelstvoto, za proletnite seidbi; zavr{ni smetki,
personalni dokumenti, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
45
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
6.2.3.1. Industrija i rudarstvo
311. (249) RUDNIK „OSLOMEJ“ - KI^EVO (1952-1964); 1952-1964:
kn. 3, kut. 13; 1,8. AI a.e. 119, listovi 4.533, NIS 30 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od sednicite na Rabotni~kiot sovet, izve{tai, dogovori i
proekti.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
312. (250) ELEKTRI^NA CENTRALA - KI^EVO (1945-1958); 1945-1958:
kut. 1; 0,14. SI a.e. 88, listovi 624, NIS 11 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnik od Upravniot odbor, proizvodstveni planovi, izve{tai,
pregledi, spisoci, prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
315. (549) POS „OHRI\ANKA“ - OHRID (1980-1991); 1980-1991:
kn. 7, kut. 34: 4,8. SI a.e. 969, listovi 13.193, NIS 6 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Sobir na rabotni lu|e, Rabotni~ki sovet, Stru~en
kolegium, Izve{taj za rabotata na Privremeniot odbor, dogovori, personalni
dosia, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
6.2.3.3. Trgovija, ugostitelstvo, turizam
344. (277) [email protected] TRGOVSKA AGENCIJA „IZVOR“ - KI^EVO
(1951-1954); 1951-1954: kn. 2, kut. 1; 0,1. AI a.e. 200, listovi 599,
NIS 59 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po likvidacijata na Okoliskoto zadru`no pretprijatie - Ki~evo, vo
1951 godina se osnova Zadru`na trgovska agencija „Izvor“ koja go nasleduva
celokupniot imot na likvidiranoto pretprijatie. Osnovano e od Okoliskiot
naroden odbor - Ki~evo, so re{enie br. 98/1 od 15.2.1952 god. na ONO Poverenstvo za finansii - Ki~evo, izvr{ena e promena vo nazivot vo
Okolisko zadru`no pretprijatie so trgovija kako osnovna dejnost.
46
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Pregledi, izve{tai, planovi, spisoci na prodavnici, zavr{ni smetki,
platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
345. (281) OKOLISKO TRGOVSKO PRETPRIJATIE (OTRAP) KI^EVO (1947-1955); 1947-1955: kn. 3, kut. 2; 0,2. AI a.e. 119,
listovi 1.426, NIS 37 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Upraven odbor, pregledi, spisoci, zapisnici za
primopredavawe na du}ani i platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
346. (280) OKOLISKO NABAVNO PRETPRIJATIE (ONAP) - KI^EVO
(1946-1947); 1946-1947: kn. 2, kut. 1; 0,1. AI a.e. 87, listovi 389,
NIS 32 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Odluka za osnovawe na pretprijatieto od ONO - Ki~evo vo 1945 godina,
Zapisnici od Upravniot odbor, planovi, izve{tai spisoci, prepiska i platni
spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
347. (278) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „SNABDITEL“ - KI^EVO
(1950-1953); 1950-1953: kut. 1; 0,1. SI a.e.107, listovi 515, NIS 5 str.
350. (283) HOTELSKO UGOSTITELSKO PRETPRIJATIE „STOGOVO“
(1949-1954); 1949-1954: kut. 1; 0,1. SI a.e. 142, listovi 945, NIS 8 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od upraven odbor i rabotni~ki sovet, prepiska, platni
spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
351. (284) OFICERSKA MENZA „KARAORMAN“ - KI^EVO (1952-1957);
1952-1957: kut. 1; 0,1. SI a.e. 28, listovi 254, NIS 7 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici, prepiska, zavr{ni smetki, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
47
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
6.2.3.5. Ostanati
361. (293) [email protected] PRETPRIJATIE „DRENOVO“ - KI^EVO
(1947-1958); 1947-1958: kn. 19, kut. 18; 2,60. SI a. e. 349, listovi 7.860,
NIS 63 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Dogovori za kupoproda`ba na nedvi`en imot, grade`na dozvola,
re{enija za ostavina, tapii, zapisnici, proekti i platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
364. (299) GRADSKO [email protected] PRETPRIJATIE „GALI^ICA“
OHRID (1948-1952); 1948-1952: kn. 12, kut. 4; 0,6. AI a.e. 124,
listovi 991, NIS 33 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od Sovetot, grade`ni dozvoli za izgradba na u~ili{ta,
platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
6.2.5. Zadrugi
374. (306) ZEMJODELSKA ZADRUGA „RISTO (MIR^E) KALAJXISKI“VRBJANI (1959-1971); 1959-1971: kn. 1, kut. 1; 0,14. SI a.e. 94,
listovi 699, NIS 7 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Statut, analiza, godi{en stopanski plan, prepiska, zavr{ni smetki i
platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
391. (322) ZEMJODELSKA ZADRUGA „GORICA“ - SLIVOVO (1958-1970);
1958-1970: kn. 1, kut. 1; 0,14. SI a.e. 33, listovi 434, NIS 7 str.
48
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
7. OP[TESTVENO - POLITI^KI ORGANIZACII,
DRU[TVA I [email protected]
7.1.1. Op{testveno-politi~ki organizacii
OKOLISKI KOMITETI NA KPM
73. OKOLISKI KOMITET- DEBAR1 (1944-1955); 1944-1955:
kn. 37, kut. 27; 4,1. AI a.e.7.588, listovi 18.052, NIS 591 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Komunisti~kata partija na Makedonija, kako integralen del na KPJ, e
formirana vo tekot na NOV. Na 19 mart 1943 godina vo Tetovo, e formiran
Prviot cetralen komitet na KPM.
Vo Narodnoosloboditelnata vojna i Revolucijata KP ima{e uloga na
organizator i predvodnik, od Socijalisti~kata Revolucija taa izleguva kako
edinstvena vode~ka sila na narodot i narodnostite. Vedna{ po zavr{uvaweto
na vojnata, borbata na KPJ za izgradba na socijalisti~ko op{testvo se
odvivala vo mo{ne te{ki uslovi i pred se novi zada~i (organizirawe na nova
socijalisti~ka zaednica, obnovuvawe na zemjata razru{ena od vojnata,
nadminuvawe na ekonomskata i kulturna zaostanatost), nakratko da sozdade
cvrsta osnova za socijalisti~ki razvoj na zemjata. No kolku i da se isti
zada~ite i problemite {to gi re{avale organizaciite na SKJ za site
komunisti vo FNRJ, {to proizleguva i od zaedni~kiot `ivot i zaedni~kata
borba za nejzino sozdavawe, sepak sekoja republika ima odredeni
specifi~nosti, zaradi koi postoi i kako takva.
Po formiraweto na KPM i Prviot centralen komitet, teritorijata na
Makedonija e podelena na Pet operativni zoni i se formirani Pet oblasni
komiteti, a so Re{enieto od Prezidiumot na ASNOM od 06.08.1944 godina
Makedonija e podelena na ~etiri oblasti. Vakvata teritorijalna podelba
egzistirala do 21.10.1944 godina. Vo januari 1945 godina se ukinuvaat
Oblasnite komiteti a na nivno mesto se osnovaat osum okru`ni komiteti.
Taka se formira i Ohridskiot okrug. Vo noemvri 1945 godina brojot na
okru`nite komiteti se namaluva na ~etiri. Vo sostav na partiskata
organizacija vo ovoj period vo pogolemite gradovi imalo osum mesni
komiteti vo rang na Okoliski komiteti. Na 17 oktomvri 1946 godina CK
donesuva Re{enie za likvidirawe na okru`nite komiteti i novo
pregrupirawe na gradskite i okoliskite komiteti. Zada~ite na partiskite
komiteti kako idejno-politi~ki rakovodstva, vo odreden period za site bile
isti.
Tie proizleguvale od Programata i Statutot na KPJ i KPM i drugite
organi na partijata. Vo 1952 godina so rabota prestanal Okoliskiot komitet Struga, a 1955 Okoliskiot komitet vo Debar i Ki~evo. Okoliskiot komitet Ohrid raboti se do 1965 godina.
(Istorijatot se odnesuva na site okoliski komiteti)
49
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici i materijali od Okoliskata konferencija; zapisnici i
materijali od Okoliskiot komitet; Plenum; Biro; i zapisnici i materijali
od sostanocite na sekretarite i komitetite i politi~kite aktivi; zapisnici
i materijali od Organizaciono-instruktorsko oddelenie, Oddelenie za kadri,
Oddelenie za agitacija i propagandi, Ekonomsko finansisko oddelenie;
zapisnici izve{tai od komisiite: Komisija za selo, Kontrolna komisija,
Reviziona komisija, Komisija za uvoz i izvoz, Komisija za idejno-vospitna
rabota i zapisnici i materijali od odr`anite sostanoci na osnovnite
partiski organizacii vo selata.
(Sodr`inskite podatoci se odensuvaat na site okoliski komiteti)
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
74 - KI^EVO (1944-1955); 1944-1955: kn. 19, kut. 19; 2,8. AI a.e. 4.883,
listovi 10.372, NIS 506 str.
75. - OHRID (1944-1965); 1944-1965: kn. 58, kut. 43; 6,5. AI a.e. 7.018,
listovi 32.649, NIS 910 str.
76. - STRUGA (1944-1952); 1944-1952: kn. 7, kut. 9; 1,5. AI a.e. 2.164,
listovi 3.835, NIS 261 str.
79. GRADSKI KOMITET NA SKM - OHRID (1944-1952); 1944-1952:
kn. 9, kut. 14: 2,1. AI a.e. 3.296, listovi 6.955, NIS 314 str.
B. SEMEJNI I LI^NI FONDOVI
B.2. LI^NI FONDOVI
100. BOJAXISKI BORIS, PISATEL - OHRID; 1937-1960:
kut. 2; 0,3. AI a.e. 189, listovi 2.623, NIS 23 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Boris Bojaxiski e roden na 23 fevruari 1915 godina vo Ohrid, od tatko
Dimitar i majka Atina. Vo Ohrid zavr{uva osnovno obrazovanie i mala
matura, a potoa se zapi{uva na U~itelska {kola vo Skopje.
So svoite roditeli se preseluva vo [abac, Srbija, kade 1937 godina ja
dovr{uva {kolata. U~itelstvuva od 1938-1942 godina vo Gorno Melni~ani Debarsko, Me{ei{ta - Ohridsko, Bitola, Sofija - Bugarija i poradi
50
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
zdrastveni pri~ini se vra}a vo Ohrid. Vo 1944 godina zema aktivno u~estvo vo
NOV, najnapred kako politi~ki komesar na bataqonot na Ohridskata brigada.
Po osloboduvaweto na Ohrid e nazna~en za slu`benik vo Gradskiot
NO-Ohrid, a potoa e nazna~en za sekretar na Gradskoto ~itali{te „Kliment
Ohridski“ vo Ohrid.Vo mart 1945 godina zapo~nal so rabota kako novinar vo
Redakcijata„Nova Makedonija“. Raboti vo pove}e organizacii vo Skopje no vo
1951 poradi bolest (tuberkuloza) se vra}a vo Ohrid. U{te kako sredno{kolec
se zanimava so pi{uvawe na poezija i proza. Prvite negovi literaturni
tvorbi se objaveni vo „Nova Makedonija“, „Mlad Borec“, „Nov Den“,
„Makedonka“, „Pionerski vesnik“ i dr. Za vreme na negoviot `ivot se
objaveni slednite trudovi: „Dadovme zbor“ - piesa za deca, „Narodniot heroj
Jordan Nikolov-Orce“, zbirka raskazi „Prvite cutovi“, „Palavoto zaja~e“ i
dr. Po negovata smrt vo 1960 godina se objaveni „Odbrani dela“ od Boris
Bojaxiski.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Biografski materijali, materijali od slu`benata i op{testvena
dejnost na pisatelot (pisma od razni institucii i lica, od izdava~ki ku}i,
raskazi objaveni vo dneven pe~at (originalni tekstovi) ilustracii i vesnici.
Arhivskata gra|a e na makedonski, srpski i slovene~ki jazik.
578. (473) OGNENOV LEV, U^ITEL - OHRID 1853-1923: kn. 10, kut. 1; 0,2.
SI a.e. 24, listovi 304, NIS 12 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Biografski materijali, dokumenti od dejnosta na Ognenov, trgovski
tefteri, zabele{ki od Lev Ognenov.
Arhivskata gra|a e na gr~ki, turski i srpski jazik.
580. (475) [email protected] EMILIJA, PROFESOR - OHRID 1849-1962:
kn. 23, kut. 2: 0,4. SI a.e. 41, listovi 1.575, NIS 30 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Li~ni dokumenti i biografski podatoci za Emilija Srmobo`ova,
prepiska od dejnosta i od rodninite na Emilija, finansiski bele{ki na gr~ki
i turski jazik, tvore~ka dejnost na E. Srmobo`ova, ilustrativen materijal
(vesnici, spisanija, fotografii, dopisnici, vizit karti, pokani za proslavi,
i sl.).
Arhivskata gra|a e na gr~ki, turski, bugarski, srpski i makedonski
jazik.
51
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
V. ZBIRKI
587. (582) MATI^NI KNIGI; 1809-1965: kn. 2.994, NIS 3.272 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Mati~ni knigi na rodeni, ven~ani, umreni, registri i domovni
protokoli, od mati~nite podra~ja na porane{nata Debarska, Ki~evska,
Ohridska, Resenska i Stru{ka okolija.
Arhivskata gra|a e na srpski, bugarski i makedonski jazik.
52
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
PREGLED
NA ARHIVSKITE FONDOVI I ZBIRKI VO [email protected]
ARHIV NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - ODDELENIE OHRID
1993 - 2005 GODINA
A. ARHIVSKI FONDOVI NA [email protected] ORGANI,
USTANOVI, [email protected], ORGANIZACII I
DRUGI INSTITUCII
1. UPRAVA I JAVNI [email protected]
1.3. ARHIVSKI FONDOVI 1918-1941
589. (689) NA^ALSTVO NA KI^EVSKA OKOLIJA - KI^EVO (1918-1941);
1919-1941: kn. 7, kut. 1; 0,2. AI a.e. 160, listovi 510, NIS 49 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovoden protokol i dr. evidentni knigi; izvodi od mati~ni knigi na
rodeni, uverenija, materijali od disciplinski sud, dokumentacija od
tehni~koto oddelenie vo vrska so regulirawe na ulici i pazari{ta, prepiska.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
590. (601) OP[TINA KI^EVSKA - KI^EVO (1918-1941); 1918-1941:
kn. 14, kut. 3; 0,5. AI a.e. 225, listovi 1340, NIS 48 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Knigi za evidencija na naselenieto, voenite obvrznici, kulu~ari i
dano~ni obvrznici; zapisnici od sednicite na odborot; Op{tinski sud;
Grade`no oddelenie; Finansovo oddelenie; prepiska.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
1.4. ARHIVSKI FONDOVI 1941-1944
1.4.2. Okupatorski i kvislin{ki organi
591. (602) OP[TINA KI^EVSKA - KI^EVO (1918-1941); 1941-1944:
kut. 1; 0,1. Nesreden.
53
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
1.5. ARHIVSKI FONDOVI OD 1944
592. (604) OKOLISKI NARODNOOSLOBODITELEN ODBOR KI^EVO (1944-1945); 1944-1945: kn. 1, kut. 1; 0,15. AI a.e. 389,
listovi 889, NIS 90 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovoden protokol; zapisnici od sednici na odborot i izvr{niot
odbor; zapisnici od rabotata na upravniot, stopanskiot, prosvetniot,
propagandniot, finansoviot, tehni~kiot, socijalniot i oddelot za ishrana i
upravata za narodni imoti.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OP[TINSKI NARODNOOSLOBODITELNI ODBORI
593. (605) - [email protected] (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 28,
listovi 63, NIS 2 str.
594. (606) - GOLEMO CRSKO (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 40,
listovi 124, NIS 2 str.
595. (607) - ZAJAS (1944-1945); 1944-1945: kn. 2, kut. 1; 0,01. SI a.e. 108,
listovi 376, NIS 7str.
596. (608) - IZVOR (1944-1945); 1944-1945: kn. 6, kut. 1; 0,15. SI a.e. 150,
listovi 567, NIS 11 str.
597. (609) - JAGOL DOLENCI (1944-1945): kut. 1; 0,05. SI a.e. 25,
listovi 64, NIS 2 str.
598. (599) - NEREZI (1944 - 1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 25,
listovi 105, NIS 2 str.
599. (610) - PREMKA (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 39,
listovi 80, NIS 2 str.
600. (600) - RADOLI[TA (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 37,
listovi 78, NIS 2 str.
601. (611) - RA[TANI (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,1. SI a.e. 153,
listovi 366, NIS 3 str.
602. (612) - STAROEC (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 57,
listovi 158, NIS 2 str.
54
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
603. (613) - ^ELOPECI (1944-1945); 1944-1945: kut. 1; 0,05. SI a.e. 21,
listovi 31, NIS 2 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od sednicite na Odborite i Izvr{nite odbori; pregledi;
spisoci i prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
NARODNI ODBORI NA OP[TINITE
604. (625) - DRIMKOLSKA - NEREZI (1952-1955); 1954-1955; kut. 1; 0,05.
SI a.e. 9, listovi 31, NIS 2 str.
605. (728) - OSLOMEJ (1955-1962); 1955-1962: kn. 4, kut. 2; 0,3. AI a.e. 546,
listovi 1089, NIS 117 str.
MESNI NARODNI ODBORI
606. (603) - GARI (1945-1950); 1948-1949; kut. 1; 0,1. SI a.e. 122,
listovi 183, NIS 15 str.
607. (615) - LUKOVO (1945-1950); 1946/1950: kut. 1; 0,01. SI a.e. 24,
listovi 87, NIS 8 str.
608. (683) - MISLE[EVO (1945-1947); 1945-1947: kn. 1, kut. 1; 0,05. SI
a.e. 16, listovi 45, NIS 7 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisnici od sednici na odborite; planovi;
izve{tai; spisoci i pregledi; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
609. (652) SOBRANIE NA OP[TINA - KI^EVO (1963-1990); 1963-1990:
kut. 51; 7,14. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici i materijali od sednicite na Sobranieto i Izvr{niot
odbor.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
55
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
ODDELENIJA (SEKRETARIJATI) ZA NARODNA ODBRANA
610. (655) - DEBAR ( ? -1990); 1954-1990: kn. 36, kut. 1 ; 0,7. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i drugi knigi za evidencija; zapisnici; programi;
planovi; informacii i analizi; pravilnici.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
611. (651) - KI^EVO ( ? -1990); 1959-1990: kn. 119, kut. 4; 1,8.OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i drugi knigi za evidencija; zapisnici; programi
i planovi; informacii i analizi; pravilnici.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
612. (649) - OHRID ( ? -1990); 1956-1990: kn. 46, kut. 8: 1,8. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; albumi; sednici na Sovetot za NO; komisii;
programi i planovi; izve{tai, informacii; analizi, elaborati.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
613. (644) - STRUGA ( ? -1990); kut. 4; 0,4. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli, zapisni~ki knigi i drugi knigi za evidencija;
programi, planovi: izve{tai, sednici na Sovetot na [tabot.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
614. (642) OSNOVNA ZAEDNICA ZA OBRAZOVANIE - DEBAR
(1967-1974); 1967-1974: kn. 8, kut. 2; 0,2 : Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli, zapisni~ki knigi od sednicite na Sobranieto i
Izvr{niot odbor; op{ti akti; materijali od sednicite na Sobranieto i
Izvr{niot odbor; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
56
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
615. (715) KULTURNO PROSVETNA ZAEDNICA - OHRID (1976-1996);
1976-1996: kn. 2, kut. 7, papki 15; 2,1. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; op{ti akti; programi, planovi, izve{tai;
zapisnici od sednici na Pretsedatelstvoto.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
616. (654) UPRAVA NA STAMBENA ZAEDNICA - STRUGA ( ? - ? );
1955-1959: kut. 1; 0,1. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
617. (661) BIRO ZA KNIGOVODSTVO - STRUGA (? - ?); 1957-1959;
kut. 1; 0,07. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od sednici na upravniot odbor, tarifni pravilnici;
zavr{ni smetki; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OP[TINSKI SAMOUPRAVNI INTERESNI ZAEDNICI
618. (635 ) - ZA PREDU^ILI[NO I OSNOVNO OBRAZOVANIE I
VOSPITANIE I OP[TESTVENA ZA[TITA NA DECA - DEBAR
(1986-1991); 1986-1991: kn. 3, kut. 3; 0,45. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi; op{ti akti; programi i
planovi; informacii; zavr{ni smetki; materijali od sednici na Sobranieto
i Izvr{niot odbor.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
57
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
619. (638) - ZA OBRAZOVANIE I NAUKA - DEBAR (1974-1986); 1974-1986:
kn. 8, kut. 12; 1,3. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednicite na sobranieto i
Izvr{niot odbor; Komisija za stipendii i krediti; op{ti akti; Planovi;
izve{tai; zavr{ni smetki; materijali od sednicite na Sobranieto i
Izvr{niot odbor.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
620. (639) - ZA KULTURA - DEBAR (1974-1986); 1974-1986: kn. 8, kut. 5; 0,8.
Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednicite na Sobranieto i
Izvr{niot odbor; op{ti akti; programi i planovi; izve{tai; materijali od
sednici na sobranieto i Izvr{niot odbor; kartoni za li~en dohod; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
621. (637) - ZA KULTURA I FIZI^KA KULTURA - DEBAR (1986-1991);
1986-1991: kn. 3, kut. 1; 0,14. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednicite na Izvr{niot
odbor; op{ti akti; programi; izve{tai i informacii; statisti~ki izve{tai;
materijali od sednici na Sobranieto.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
622. (636) - ZA FIZI^KA KULTURA - DEBAR (1974-1986); 1975-1986:
kn. 6, kut. 5; 6,8. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednicite na Izvr{niot
odbor; op{ti akti; programi; izve{tai; informacii; statisti~ki izve{tai;
prepiska materijali od sednicite na Sobranieto.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
623. (640) - ZA OP[TESTVENA ZA[TITA NA DECA - DEBAR (1974-1986);
1974-1986: kn. 8, kut. 2; 0,4. Nesreden.
58
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednicite na Sobranieto i
Izvr{niot odbor; op{ti akti; programi i planovi; izve{tai; materijali od
sednicite na Sobranieto i Izvr{niot odbor; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
624. (631) - ZA SOCIJALNA ZA[TITA - DEBAR (1974-1990); 1974-1990:
kn. 9, papki 7; 0,6. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisni~ki knigi od sednici na Sobranieto i Izvr{niot odbor; op{ti
akti; programi i planovi; izve{tai; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
625. (641) - STRU^NA [email protected] NA SAMOUPRAVNITE INTERESNI
ZAEDNICI -DEBAR (1974-1991); 1974-1991: kn. 5, kut. 2; 0,25.
Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od Sovetot na rabotnata
zaednica; op{ti akti; programi, planovi, izve{tai; personalna
dokumentacija; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
626. (719) - ZA PREDU^ILI[NO I OSNOVNO OBRAZOVANIE I
VOSPITANIE I OP[TESTVENA ZA[TITA NA DECA KI^EVO (1974-1991); 1974-1991: kn. 15, kut. 8; 1,4. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednicite na Sobranieto i
Izvr{niot odbor; op{ti akti; izve{tai; materijali od sednicite na
Sobranieto i Izvr{niot odbor; kartoni za li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
59
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
1.6. LOKALNA SAMOUPRAVA
627. (725) OP[TINA VRANE[TICA - VRANE[TICA (1997-2000);
1997-2000; kut. 7; 0,7. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Op{ti akti; programi, izve{tai, buxet; zapisnici i materijali od
Sovetot, odborite i komisiite.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
628. (675) OP[TINA KI^EVO - KI^EVO (1991-1996); 1991-1996:
kut. 5; 0,5. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici i materijali od sednicite na Sobranieto.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
629. (681) OP[TINA OHRID - OHRID (1991-2000); 1991-2000:
kn. 1, kut. 8; 1,2. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisni~ka kniga od sednicite na Pretsedatelstvoto; zapisnici i
materijali od sednicite na Sobranieto odnosno Sovetot na op{tinata.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
2. PRAVOSUDSTVO
2.1. PERIOD DO 1944
630. (671) OKOLISKI SUD - OHRID (1918-1941); 1918-1941:
kn. 10, kut. 15; 2,5. AI a.e. 426, listovi 9000, NIS 31 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Knigi na tapii, intabulacioni protokoli i registri, kniga za
evidencija na dogovori za kupoproda`ba; tapii za imoti na lica, manastiri,
crkvi i xamii vo Debarsko, Stru{ko i Ohridsko; predmeti od ostavinanasledstvo; dogovori za kupoproda`ba i poklon na nedvi`en imot, za
posvojuvawe.
Arhivskata gra|a e na srpski jazik.
60
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
631. (714) OHRIDSKI OKOLISKI SUD - OHRID (1941-1944); 1941-1942:
kut. 3; 0,3. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Krivi~ni predmeti.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
2.2. PERIOD PO 1944
632. (716) [email protected] SUD - OHRID ( ? - ? ); 1956-1965: kn. 15, kut. 5; 0,7. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Upisnici i predmeti od krivi~no oddelenie (presudi za krivi~ni dela
protiv dr`avata i narodot).
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OKOLISKI SUDOVI
633. (723) - DEBAR (1945-1963); 1947-1962: kut. 19; 1,9. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Predmeti od ostavina - nasledstvo.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
634. (673) - KI^EVO (1945-1963); 1945-1962: kut. 87; 8,7. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Predmeti od ostavina - nasledstvo; gra|anski predmeti; kupoproda`ba
na nedvi`en imot.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
635. (686) - OHRID (1945-1963); 1945-1963: kn. 23, kut. 73; 10,7. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Upisnici; gra|anski predmeti; predmeti od ostavina-nasledstvo;
dogovori za kupoproda`ba.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
61
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
OP[TINSKI SUDOVI
636. (722) - DEBAR (1963-1996); 1963-1996: kut. 26; 2,6. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Predmeti od ostavina-nasledstvo.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
637. (729) - KI^EVO (1963-1970); 1963-1970: kut. 30; 3. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Predmeti od ostavina-nasledstvo.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
638. (685) - OHRID (1963-1996); 1963-1996: kn. 3, kut. 11; 1,6. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Upisnici i registri, gra|anski predmeti.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
639. (717) - STRUGA (1963-1996);1964-1971: kn. 6, kut. 99; 13. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Upisnici i registri; predmeti od ostavina-nasledstvo; gra|anski
predmeti; vonparni~ni predmeti; dogovori za kupoproda`ba; tapii.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
640. (632) - OP[TINSKI OP[TESTVEN PRAVOBRANITEL NA
SAMOUPRAVUVAWETO - DEBAR (1976-1990); 1976/1990:
kn. 9, papki 29; 1,6. Nesreden.
62
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
4. PROSVETNI, KULTURNI I NAU^NI
USTANOVI I ORGANIZACII
4.1. PROSVETNI USTANOVI I ORGANIZACII
641. (105) GIMNAZIJA „KLIMENT OHRIDSKI“- OHRID (1941-1945);
1941-1945: kn. 48, kut. 1; 0,5. AI a.e. 271, listovi 533, NIS 80 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Glavni knigi i dnevnici; zapisnici od rabotata na komisijata za
polagawe na maturski ispiti; spisoci, pregledi, personalni dosieja.
Zabele{ka: Poradi tehni~ki propust fondot ne e objaven vo dopolnata
na Vodi~ot od 1994 godina, pri fondovskata klasifikacija od nego se
proizlezeni 3 fonda.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
642. (677) GIMNAZIJA „KLIMENT OHRIDSKI“ - OHRID (1945- ?);
1945-1970: kn. 99, kut. 7; 2,8. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli, zapisni~ki knigi; glavni knigi, op{ti akti:
planovi; izve{tai; analizi; zavr{ni smetki; zapisnici od sostanoci;
statisti~ki izve{tai; pregledi; prepiska; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
643. (678) SREDNO EKONOMSKO U^ILI[TE „MITE BOGOEVSKI“OHRID (1958-1970); 1958-1970: kn. 25, kut. 1; 0,6. AI a.e. 205,
listovi 315, NIS 92 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Glavni knigi; personalna kniga; zapisnici i materijali od sednicite
na U~ili{niot odbor; Upravniot odbor; pravila, izve{tai; zavr{ni smetki.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
644. (614) ZANAET^ISKO TRGOVSKO U^ILI[TE - ( ? - ?); 1928-1938:
kn. 1; 0,01. Nesreden.
645. (679) U^ITELSKA [KOLA „ANDON DUKOV“ - OHRID (1959-1963);
1959-1963: kn. 13, kut. 2; 0,5. AI a.e. 273, listovi 965, NIS 52 str.
63
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; glavni knigi; personalna kniga; zapisnici i
materijali od U~ili{niot odbor, nastavni~kiot sovet i drugi tela;
pravilnici planovi, izve{tai, analizi: zavr{ni smetki; pregledi; spisoci;
zapisnici od polagawe na zavr{ni ispiti; prepiska; personalni dosieja;
platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
4.2. KULTURNI USTANOVI I ORGANIZACII.
646. (682) RADIO OHRID - OHRID ( ? - ? ); 1968-1990:
kn. 11, kut. 5; 0,5. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisni~ki knigi od Sovetot na rabotnata
zaednica; op{ti akti; programi; izve{tai; zapisnici od sednicite na Sovetot
na rabotnata zaednica, redakciskiot kolegium; zavr{ni smetki; kartoni za
li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
6. STOPANSTVO I BANKARSTVO
6.2. PERIOD PO 1944
647. (721) ZAVOD ZA PLATEN PROMET - OHRID (1946-2001); 1966-2001:
kn. 42, kut. 58; 9,1. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; mati~na kniga; op{ti akti; izve{tai;
informacii; zapisnici i materijali od sednici na sovetot, Sobirot i
Stru~niot kolegium; materijali od ONO i OSZ; personalni dosieja; platni
spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
6.2.3.1. Industrija i rudarstvo
648. (727) AD [email protected] - STRUGA (1958- ? ); 1958-2001;
kn. 128, kut. 58; 11,05. OP.
64
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisni~ki knigi; op{ti akti; zapisnici i
materijali od organi i tela; zavr{ni smetki; tehni~ka dokumentacija.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
649. (694) [email protected] MA[INOTRAKTORSKA STANICA
„ZEMJODELSKI NAPREDOK“ - KI^EVO (1954-1960); 1954-1960:
kut. 1; 0,15. SI a.e. 117, listovi 353, NIS 16 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Op{ti akti; zapisnici od sednici na Rabotni~kiot sovet, Upravniot
odbor, i komisii; izve{tai; dogovori; spisoci i pregledi; prepiska; platni
spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
650. (688) JAVNO PRETPRIJATIE ZA UNAPREDUVAWE NA
INDIVIDUALNOTO ZEMJODELIE - OHRID (1984-1999);
1984-1999: kn. 4, kut. 4; 0,56. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi; programi; izve{tai;
informacii; zavr{ni smetki; materijali od sednici na Sovetot; kartoni za
li~en dohod i obrasci M-4; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
6.2.3.3. Trgovija, ugostitelstvo i turizam
651. (718) PRETPRIJATIE ZA TRGOVIJA NA GOLEMO I MALO
„LOZAPROMET“ - KI^EVO (1979-2000); 1979-2000:
kn. 14, kut. 13; 2. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisni~ka kniga i mati~na kniga; akti za
registracija; op{ti akti; programi; analizi; zavr{ni smetki; zapisnici i
materijali od sednicite na Sobirot; kartoni za li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
652. (645) TRGOVSKA ORGANIZACIJA NA GOLEMO I MALO
„OHRIDSKI MAGAZIN“ - OHRID (1955-1976); 1962-1976:
kn. 29, kut. 10, papki 11; 3. OP.
65
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi; dosie na organizacijata;
op{ti akti; zavr{ni smetki, zapisnici i materijali od sednici na Sobir;
kartoni za li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
653. (646) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „RIBAR“ - OHRID (1955-1976);
1959-1976: kn. 48, kut. 4, papki 10; 1,4. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Dosie na pretprijatieto; op{ti akti; bilansi; pregledi; zapisni~ki
knigi od sednici na Rabotni~ki sovet, Upraven odbor i komisii, mati~na
kniga.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
654. (647) RIBARSKO STOPANSTVO „OHRIDSKA PASTRMKA“ - OOZT
- KASAPI - OHRID (1974-1976); 1974-1976: kn. 2, kut. 1; 0,15. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Akti za registracija; statisti~ki izve{tai; zavr{ni smetki; kartoni
za li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
655. (653) OTP „OHRIDSKA TRGOVIJA“ - OHRID (1976-1996); 1976-1996:
kn. 67, kut. 59, papki 156; 29. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i zapisni~ki knigi od sednici na rabotni~kite
soveti vo OOZT, RZ i centralniot rabotni~ki sovet, mati~ni knigi; dosie na
pretprijatieto; op{ti akti; zapisnici i materijali od sednici na rabotni~kite soveti, statisti~ki izve{tai; tehni~ka dokumentacija; kartoni za li~en
dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
66
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
656. (674) POS ZA TRGOVIJA NA GOLEMO I MALO „AGROOHRID“ OHRID (1972-1995); 1972-1995: kn. 3, kut. 20; 2,80. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli, zapisni~ka kniga od sednicite na Sobir na
rabotni lu|e; op{ti akti; izve{tai; prepiska; personalni dosieja; kartoni za
li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
657. (656) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „NOVA TRGOVIJA“ - STRUGA
( ? - 1996); 1954-1996 : kn. 1, kut. 5; 0,7. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovoden protokol; op{ti akti; odluki i re{enija; zavr{ni smetki;
kartoni za li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
658. (657) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „ NARODEN MAGAZIN“ STRUGA ( ? - 1966); 1960-1966: kn. 1, kut. 5; 0,75. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisnici i materijali od sednicite na
Rabotni~ki sovet i Upravniot odbor; zavr{ni smetki; kartoni za li~en
dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
659. (658) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „SNABDITEL“ - STRUGA
( ? - 1966); 1953-1966: kut. 5; 0,5. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Pravilnici, odluki; zavr{ni smetki; li~ni kartoni; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
660. (663) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „HRANA“ - STRUGA ( ?- ?) ;
1960-1961: kn. 1, kut. 1; 0,15. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovoden protokol; tarifni pravilnici; odluki od rabotni~ki sovet
i Upraven odbor; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
67
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
661. (664) TRGOVSKO PRETPRIJATIE „STANDARD“ - STRUGA (?-?);
1954-1959: kut. 1; 0,14. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Tarifni pravilnici; zavr{ni smetki, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
662. (666) TRGOVSKO SNABDITELNO PRETPRIJATIE
„AGROMAGAZIN“- STRUGA ( ? - ? ) ; 1954-1959: kut. 1; 0,1.
Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
663. (660) GRADSKO KASAPSKO PRETPRIJATIE „ZDRAVJE“ STRUGA ( ? - ?); kut. 1; 0,1. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
664. (662) PEKARSKO PRETPRIJATIE [email protected] - STRUGA ( ?-?);
1954-1959: kut. 1; 0,1. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Tarifni pravilnici; zavr{ni smetki, platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
665. (659) GRADSKO KASAPSKO PRETPRIJATIE „BELO JAGNE“ STRUGA ( ? - ? ); 1954-1959: kut. 1; 0,1. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zavr{ni smetki; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
68
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
666. (726) AD „IZGREV“ - STRUGA (1978 - ); 1978-2001: kn. 13, kut. 33; 4,6. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i knigi za gosti; zapisni~ki knigi, mati~na
kniga, op{ti akti; programi; izve{tai; informacii; zavr{ni smetki;
zapisnici i materijali od Sovet, Sobranie i komisii; tehni~ka
dokumentacija; personalna dokumentacija; kartoni za li~en dohod; platni
spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
667. (676) POS „KRU[INO PROEKT“ - KI^EVO (1992-1998); 1992-1998:
kn. 3, kut. 1; 0,15. SI a. e. 175, listovi 992, NIS 16 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; mati~na kniga; akti za osnovawe i registracija;
op{ti akti; zapisnici i materijali od sednicite na organite i tela; zavr{ni
smetki; personalni dosieja; kartoni za li~en dohod; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
668. (696) OKOLISKO PROIZVODNO PRETPRIJATIE „TRESKA“ KI^EVO ( - ); 1948-1957: kut. 1; 0,1. Nesreden.
669. (690) ZA[TITNA ORGANIZACIJA „UKRAS“ - OHRID (1976-1987);
1971-1987: (1971- 1987); kn. 2, kut. 4; 0,6. AI a.e. 111, listovi 1385,
NIS 17 str.
670. (691) RO „ELEKTRON“ - OHRID (1981-1987); 1981-1987:
kn. 10, kut. 4; 0,65. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Akti za registracija; op{ti akti; zapisnici od sednici na Sovet,
Sobir i komisii; zavr{ni smetki; kartoni za li~en dohod i obrasci M4;
platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
69
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
671. (692) DOO „ELEKTROUKRAS“ - OHRID (1987-2000); 1987-2000:
kn. 9, kut. 20, papki 8; 5,4. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisni~ki knigi, mati~na kniga; akti za
registracija; op{ti akti; zavr{ni smetki; zapisnici od sednici na
Rabotni~ki sovet i Upraven odbor; kartoni za li~en dohod; obrasci M4;
personalni dosieja; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
672. (693) OP „NAPREDOK“ - OHRID (1966-2000); 1966-2000:
kn. 22, kut. 29, papki 80; 9,7. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisni~ki knigi; mati~na kniga; op{ti akti;
izve{tai; zapisnici od sednici na organi i tela; zavr{ni smetki; kartoni za
li~en dohod: personalni dosieja; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
673. (720) DOO „STRUGA - PROEKT“ - STRUGA (1971-1978); 1971-1978:
kut. 203; 37. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Proekti.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
6.1.5. Zadrugi
674. (695 ) ZANAET^ISKA PROIZVODITELNA ZADRUGA
„NAPREDOK“ - KI^EVO (1950- 1953); 1950-1953: kut. 1; 0,14.
SI a.e. 6, listovi 115, NIS 4 str.
675. (667) ZEMJODELSKA ZADRUGA „BEL GROZD“ - STRUGA
( ? - ?) ; 1965-1969: kut. 1; 0,05. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Kartoni za li~en dohod.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
70
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
676. (730) [email protected] INSTALATARSKA ZADRUGA „TERMOVOD“ STRUGA (1984- ); 1984-1997: kn. 3, kut. 7; 1. OP.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; mati~na kniga; op{ti akti; zavr{ni smetki;
zapisnici od sednici na organi i tela; obrasci M4; kartoni za li~en dohod;
personalni dosieja.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
7. OP[TESTVENO, POLITI^KI ORGANIZACII,
POLITI^KI PARTII, DRU[TVA I ZAEDNICI
7.1. POLITI^KI I OP[TESTVENO - POLITI^KI
ORGANIZACII
MESNI KOMITETI NA KPM
677. (590) - DEBAR (1945-1952); 1945-1952: kut. 3; 0,3.AI a.e. 1423,
listovi 2186, NIS 23 str.
678. (591) - KI^EVO (1945-1952); 1945-1952: kut. 2; 0,2; AI a.e. 1231,
listovi 1661, NIS 56 str.
679. (593) - STRUGA (1945-1952); 1945-1952: kut. 3; 0,3. AI a.e. 512,
listovi 652, NIS 25 str.
680. (623) OP[TINSKI KOMITET NA SKM - KOXAXIK (1952-1955);
1952-1955: papka 1; 0,05. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od sednici na komitetot; materijali od osnovni partiski
organizacii; izve{tai; pregledi; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
71
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
681. ( 624) MESNA KONFERENCIJA NA SSRNM - KOXAXIK ( - );
1964-1969: kn. 2, papki 1; 0,05. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisni~ka kniga, kniga za evidencija na ~lenstvoto; zapisnici od sednici;
izve{tai; pregledi; spisoci na ~lenstvoto.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
SOJUZ NA [email protected] NA BORCITE OD NOV
OKOLISKI ODBORI
682. (629) - DEBAR (1945-1955); 1945-1955: kn. 12, papki 6; 0,3. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli i finansiski knigi; prepiska od inicijativniot
odbor za formirawe na okoliskiot i mesnite odbori; izve{tai; pregledi;
zapisnici od sednici na Odborot i Izvr{niot odbor i Sekretarijatot;
odbori za proslavi; informacii; analizi; prepiska; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
683. (627 ) - KI^EVO (1945-1955); 1945-1950: papki 10; 0,4. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Prijavi za za~lenuvawe vo SZB od NOV.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
OP[TINSKI ODBORI
684. (630) - DEBAR (1955-1991); 1955-1991: kn. 35, kut. 14, papki 20; 3.
Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; planovi; izve{tai; informacii; materijali od
sednici na op{tinskiot odbor, Izvr{niot odbor, Pretsedatelstvo i
Sekretarijatot; Komisii; mesni organizacii; spisoci i pregledi na borci i
voeni zarobenici.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
72
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
685. ( 628) - KI^EVO (1955-1991); 1954-1988: kn. 24, kut. 1; 3,2. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; statutarni odluki; programi; izve{tai; zavr{ni
smetki; informacii; materijali od sednicite na Odborot; pretsedatelstvoto
i komisiite; prepiska; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
686. (626) OP[TINSKI KOMITET NA NARODNA MLADINA LUKOVO ( 1955-1957); 1955-1957: kn. 4, papki 1; 0,05. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Knigi na blagajna, ~lenarina i ~lenski kni{ki; spisoci i pregledi;
prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
687. ( 669) OP[TINSKA KONFERENCIJA NA SSMM - STRUGA
(1952-1990); 1974/1990: kn. 10, kut. 6, papki 39; 3,5. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli; zapisni~ki knigi od sednici; materijali od
osnovnite organizacii; prepiska; platni spisoci.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
7.2. STALE[KI KORPORACII
688. (699) OP[TO TRGOVSKO [email protected] - OHRID (1941-1944);
1941-1944: kn. 4, kut. 2; 0,3. AI a.e. 753, listovi 1523, NIS 133 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Kniga za vneseni sredstva od ~lenovi na zdru`enieto, kvintacioni
knigi; materijali od sednicite na zdru`enieto; pregledi; naredbi; prepiska;
protokoli od izvr{ena revizija; dosieja na trgovci ~lenovi na zdru`enieto;
materijali od zdru`enieto na trgovci so pijalok, bakalo-trgovsko zdru`enie,
tutunoproda`na kooperacija - zdru`enie na trgovci.
Arhivskata gra|a e na bugarski jazik.
689. (700) STOLARSKO ZIDARSKO [email protected] - OHRID (1922-1940);
kn. 1, kut. 1; 0,15. AI a.e. 171, listovi 241, NIS 48 str.
73
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
690. (702) UGOSTITELSKO [email protected] - OHRID (1945-1946); 1945-1946;
kut. 1; 0,05. AI a.e. 121, listovi 152, NIS 32 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Materijali od odr`ani sednici; spisoci; uverenija; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
691. (703) TRGOVSKO [email protected] - OHRID (1945-1947); 1945-1947:
kut. 1; 0,05. AI a.e. 306, listovi 391, NIS 77 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Materijali od odr`ani sednici; spisoci; naredbi; prepiska.
Arhivskata gra|a e na makedonski jazik.
8. VERSKI ORGANIZACII
8.1. ISTO^NA PRAVOSLAVNA CRKVA
8.1.2. Bugarska egzarhija vo Makedonija
692. (634) OHRIDSKA MITROPOLIJA - OHRID (1890-1912); 1892-1904:
kut. 2; 0,2. Nesreden.
693. (724) DEBARSKA PAROHIJA - DEBAR ( - ); 1913-1956:
kn. 10, kut. 1; 0,05. Nesreden.
694. (701) PAROHIJA OKTI[KA - OKTISI - kn. 1, kut. 3; 0,3.
Nesreden.
695. (687) RAJ^I^KA PAROHIJA - RAJ^ICA (1912-1957); 1912-1957:
kn. 104, kut. 4; 1,3. AI a.e. 1114, listovi 1748, NIS 271 str.
Istorijat na fondoobrazovatelot:
Po ukinuvaweto na Ohridskata arhiepiskopija vo 1767 godina, nejzinite
eparhii podpadnale pod jurizdikcija na Carigradskata patrijar{ija.
Crkovnoto dvovlastie vo Makedonija se javuva vo sredinata na 19 vek,
izrazeno vo vladeeweto na Patrijar{ijata, od edna, i vo samoupravata na
crkovno-u~ili{nite op{tini, kako nositeli na borbata za samostoen crkoven
`ivot i za emancipacija od Carigradskata patrijar{ija, od druga strana.
74
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Crkovnoto dvovlastie bilo karakteristi~no za periodot od 1870-1913 godina,
po vospostavuvaweto na Egzarhijata. Vo ovoj period Makedonija stanala bojno
pole kade {to se sudrile razli~nite propagandi na sosednite dr`avi Srbija,
Bugarija i Grcija, {to {tetno se odrazilo na za~uvuvaweto na nacionalniot
identitet na makedonskiot narod.
Po vospostavuvaweto na srpskata vlast vo Vardarska Makedonija (1913),
postojnite eparhii fiktivno bile pod jurizdikcija na Patrijar{ijata, a
fakti~ki podpadnale pod srpska crkovna uprava. Vo ovoj period vo ovoj del na
Makedonija postoele {est eparhii. Eparhiite se delele na protoprezviterstva, namesni{tva i parohii.
Raj~i~kata parohija po prostor bila mo{ne golema, zafa}ala
teritorii na dve op{tini, na Op{tina Raj~ica i na Op{tinata Dolno
@upska. Gi opfa}a selata: Raj~ica, Gorenci, Pare{i, Bro{tica, Ko~i{ta,
Dolna i Gorna Vapa, Golem Papradnik, Vlasi}i i Pralenik. Sedi{te na
Parohijata e seloto Raj~ica. Vo 80-te godini na 19 vek, vo sekoe selo od
Raj~i~kata parohija imalo najmalku edna crkva, a u~ili{ta imalo vo selata:
Raj~ica, Bro{tica, Pare{i i @itineni.
Vo 1912 godina za paroh na Raj~i~kata parohija bil postaven Jovan
Serafimov Jov~eski, koj ostanuva sve{tenik i po vtorata svetska vojna, se do
1954 godina. Raj~i~kata parohija ja so~inuvale slednite crkvi: Sv. Atanasie Raj~ica; Sv. Dimitrija - Pare{i (so Sv. Varvara vo Gorenci); Sv. Dimitrija Bro{tica; Sv. Bogorodica - Vapa i Sv. \or|ija vo Ko~i{ta. Sekoja crkva
imala crkoven odbor od 3 ~lena. Na ~elo na crkovniot odbor imalo odgovoren
- tutor. Stare{ina na crkvata bil parohot na Parohijata.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Delovodni protokoli, kasovi knigi, crkovni mati~ni knigi na rodeni,
ven~ani i umreni, domovni protokoli; zapisnici od sednici na Zdru`enieto
na sve{tenici, Op{tinski crkoven sovet i Upraven odbor; spisoci; pregledi;
dokumentacija vo vrska so mati~na evidencija na rodeni, ven~ani i umreni;
evidencija za inventarot, prihodi i rashodi na crkvite; tapii za imoti;
dogovori za kupoproda`ba; dosie na sve{tenikot Jovan Serafimovi}.
Arhivskata gra|a e na bugarski, srpski i makedonski jazik.
75
Dr`aven arhiv na Republika Makedonija – Oddelenie Ohrid
B. SEMEJNI I LI^NI FONDOVI
B.1. SEMEJNI FONDOVI
696. (708) DIMZOVI, TRGOVCI - OHRID - kut. 1; 0,1. Nesreden.
697. (680) MANEVI, TRGOVCI - OHRID; 1902: kn. 2; 0,2. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Izvod od glavnata kniga na trgovskata ku}a „Stefan Manev i
naslednici na pokojniot Milan Jankulov od Ohrid“, spisok na dol`nici kaj
trgovecot Stefan Manev.
698. (668) HAXIEVI, TRGOVCI - OHRID; 1882-1927: kut. 9; 0,9. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Trgovski tefteri; knigi so kopii od prepiska; smetki i prepiska.
699. (705) ARSOV TA[KO, VOJVODA - OHRID - kut. 2; 0,2. Nesreden.
700. (706) BALA[^EV JORDAN, TRGOVEC - OHRID - kut. 1; 0,1.
Nesreden.
701. (704) PIHION PETAR, U^ITEL - OHRID - kut. 4; 0,4. Nesreden.
702. (707) ]ULUKOSKI IVAN, BOREC OD NOV, OSUDUVAN PO IB
ME[EI[TA - kut. 2; 0,2. Nesreden.
V. ZBIRKI
703. (594) MESNI KOMITETI NA KPM VO DEBARSKA OKOLIJA;
1949-1952: kut. 1; 0,05. SI a.e.112, listovi 233, NIS 4 str.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici i materijali od sostanoci na mesnite komiteti vo selata na
debarska okolija; informacii za odbele`uvawe na zna~ajni praznici; planovi
za rabota na MK, OPO i masovite organizacii.
704. (595) MESNI KOMITETI NA KPM VO KI^EVSKA OKOLIJA;
1946-1951: kut. 1; 0,1. SI a.e. 301, listovi 438, NIS 4 str.
76
Arhivski fondovi i zbirki 1993-2005
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Zapisnici od sostanocite na MK na KPM vo selata na Ki~evska
okolija: izve{tai za rabota na MK; analizi; spisoci.
705. (598) MESNI KOMITETI NA KPM VO OHRIDSKA OKOLIJA;
1949-1952: kut. 1; 0,05. SI a.e. 73, listovi 109, NIS 4 str.
706. (597) MESNI KOMITETI NA KPM VO SELATA NA STRU[KA
OKOLIJA: 1950-1951: kut. 1; 0,05. SI a.e. 81, listovi 97, NIS 3 str.
707. (648) TRGOVSKI PRETPRIJATIJA I DU]ANI VO OHRID;
1953/1958: kut. 3; 0,3. Nesreden.
Sodr`inski podatoci za arhivskata gra|a:
Tarifni pravilnici; zavr{ni smetki; mati~na evidencija za
vrabotenite vo trgovskite pretprijatia i du}ani vo Ohrid: „Gorica“,
„^inar“, „Delikates“, „Doma}instvo“, „Dinamo“, „Elektron“, „Ishrana“,
„Naroden magazin“, „Ohridski biser“, „Granap“, „Bazar“, „Tekstilec“, „Vkus“,
„Izgradba“, „Jasen“,„Ohrid“.
708. (697) DOSIEJA NA U^ITELI VO OHRID DO 1941; kut. 2; 0,2.
Nesreden.
709. (698) DOSIEJA NA U^ITELI VO OHRID 1941-1944; 1941-1944:
kut. 3; 0,3. Nesreden.
710. (709) NOV I REVOLUCIJA; 1941-1945: kut. 6; 0,6.Nesreden.
711. (710) MATERIJALI ZA PADNATI BORCI VO NOV I BIV[ATA
JUGOSLOVENSKA VOJSKA I @RTVI NA FA[ISTI^KIOT
TEROR - kut. 8; 0,8. Nesreden.
712. (711) TRGOVSKI TEFTERI - kut. 1; 0,1. Nesreden.
713. (712) GEOGRAFSKI KARTI - kut. 1; 0,1. Nesreden.
714. (713) DOKUMENTI I KNIGI NA GR^KI JAZIK - kut. 6; 0,6.
Nesreden.
77
Download

SREDENI I OBRABOTENI FONDOVI