OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Košice - okolie
042 96 Košice, Alejová ul. č. 2
Oblastných futbalových súťaží
riadených ObFZ Košice – okolie
pre súťažný ročník 2011/2012
www.obfzkeokolie.sk
OBSAH
1.
Výkonný výbor ObFZ
..............................................
3
2.
Rada ObFZ
..............................................
4
2.
Všeobecné ustanovenia
..............................................
5
3.
Technické ustanovenia
..............................................
9
4.
Vyžrebovanie súťaže dospelých
5.
6.
a)
I. trieda
..............................................
15
b)
II. trieda
..............................................
17
c)
III. trieda
..............................................
19
Vyžrebovanie súťaže dorastu
a)
I. trieda skupina „A“
..............................................
20
b)
I. trieda skupina „B“
..............................................
21
Vyžrebovanie súťaže žiakov:
a)
I. trieda
..............................................
22
b)
II. trieda skupina „A“
..............................................
24
c)
II. trieda skupina „B“
..............................................
26
7.
Vyžrebovanie súťaže prípraviek
..............................................
27
8.
Vyžrebovanie pohára
..............................................
28
9.
Adresár predsedov a tajomníkov FK
..............................................
29
10.
Nominačné listiny „R“ a „DZ“
..............................................
33
11.
Zoznam „R“ a „DZ“ pôsobiacich v SFZ a VsFZ
..............................................
35
2
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KOŠICE – OKOLIE
Určené:
a) futbalovým klubom v okrese Košice-okolie
b) členom rady, výkonného výboru a odborných komisií ObFZ
c) rozhodcom a delegátom ObFZ
d) rozhodcom a delegátom ObFZ v súťaţiach VsFZ a SFZ
VÝKONNÝ VÝBOR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Predseda:
2. Podpredseda:
Marcel Eperješi, 044 42 Košické Oľšany 8
d: 695 06 36, z: 643 35 66, mobil: 0903 630 433
Vendelín Novysedlák, 044 42 Košické Oľšany 23,
d: 695 05 24, z: 695 02 91, mobil: 0903 622 024
3. Tajomníci:
Organizačný tajomník: František Čigáš, 044 10 Geča 273, 0910 898 203, d: 699 97 18
Organizačný tajomník: Lukáš Janočko, 044 41 Sady n/T. Byster 249, 0908 372 830
Ekonomický tajomník: Ing. Miroslav Urban, 044 18 Kalša 118, 0902 990 991
KOMISIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Športovo - technická komisia
- predseda: Ing. Cyril Juhás, 044 19 Ruskov 358, mobil: 0905 564 986, 0907 119 179
2. Disciplinárna komisia
- predseda: Ing. Jozef Kohl, 040 12 Košice, Levočská 2, mobil: 0908 317 354
3. Komisia rozhodcov
- predseda: František Ivanov 040 23 Košice, Starozagorská 2, d: 644 08 66, z: 673 50 27, 0907 955 941
4. Matrično-registračná a hospodársko-organizačná komisia
- predseda: Dušan Kuzma, 044 55 Veľká Ida 460, 0903 239 398
5. Revízna komisia
- predseda: Ing. Ľubomír Šimko, 044 45 Svinica, Obecný úrad, 0905 443 527
6. Odvolacia komisia
- predseda: Štefan Leško st., 040 12 Košice, Bukovecká 3, 0903135004
7. Trénersko-metodická komisia
- predseda: Ing. Peter Szénay, 040 01 Košice, Krupinská 10, 0902 937 057
Komisia mládeţe:
- Ing. Tomáš Baksay, 040 11 Košice, Čapajevova 16, 0907 443 269, 0949 174 750
Úsek delegátov zväzu:
- František Hajdada, 040 12 Košice, Jenisejská 63, 0907 648 798
- Ing. Eduard Lumtzer, 040 01 Košice, Mengusovská 7, 0903 903 187
3
RADA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1/ Stanislav Lukačko, 044 44 N. Polhora 50, 0905 394 979
2/ Martin Palenčár, 044 10 Geča 292, 0905 819 430
3/ Miroslav Semanič, 044 47 Kecerovce 29, t. c. d: 699 05 20, t. c. z: 600 71 16, 0905 805 673
4/ Ondrej Škody, 040 01 Košice, Košťova 6, t. c. d: 678 32 35, 622 78 91, 0902 154 811
5/ Vincent Timko, 044 45 Svinica 34, mobil: 0905 300 563, 0918 546 907
6/ Jozef Brestovič, 044 13 Kokšov-Bakša, 0904 913 482
7/ Ing. Štefan Markovič, 044 19 Ruskov 206, t. c. d: 69 41 708, t. c. z: 651 21 07, 0908 372 461
8/ Jozef Tomko, 044 43 Budimír 70, 0905 683 553
9/ Peter Bekeč, 044 55 Veľká Ida 120, 0907 939 200
10/ Ing. Tibor Kočiš, 044 01 Drienovec 282, t. c. d: 460 36 27, t. c. z: 460 36 71
11/ Ing. Ľudovít Bodnár, 044 73 Rešica 66, t. c. d: 466 55 77, 0903 630 750
12/ Ing. Jozef Vlčej, 040 15 Košice-Šaca, Ţeleziarenská 68, 0903 600 008, 0905 912 961
13/ Maroš Čierny, 044 25 Medzev, Sídlisko Mladosť 5, 0905 274 224
14/ Marián Bereš, 044 56 Sokoľany 252, 0907 936 684, 0905 758 347
15/ Jaroslav Trembecký, 044 74 Perín 216, 0905 625 030
16/ Ing. Jozef Hric, 044 20 Malá Ida, Paţitná 471/11, 0903 424 383
Poštu adresovať:
Oblastný futbalový zväz
Alejová 2
042 96 KOŠICE
IČO: 35535628
DIČ: 2021146545
Telefón/fax:
055/643 35 67
0903 652 961
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice
číslo účtu: 0089201158/0900
Web:
E-mail:
www.obfzkeokolie.sk
[email protected]
4
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaţe
Kategória dospelých:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
- 14 druţstiev
- 13 druţstiev
- 8 druţstiev
Kategória dorastu:
I. trieda skupina A
I. trieda skupina B
- 8 druţstiev
- 8 druţstiev
Kategória žiakov:
I. trieda
II. trieda skupina A
II. trieda skupina B
- 11 druţstiev
- 10 druţstiev
- 8 druţstiev
Kategória prípraviek:
3 satelity
- 11 druţstiev
2. Termíny - hracie dni
V kategórii dospelých sú hracím dňom nedele. V kategórii dorastu a ţiakov soboty. Pre kategóriu
prípraviek sú určené hracie dni soboty, resp. nedele. Výnimky schvaľuje ŠTK v odôvodnených
prípadoch. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu a je záväzná pre všetky FK.
Začiatky mládeţníckych stretnutí sú o 14,00 hod.
V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si ŠTK
vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu
a výnimky z hracích časov.
Výnimky z UHČ sú uvedené pri vyţrebovaní jednotlivých skupín.
3. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedené v termínovej listine sa môţu vykonať len na základe náleţite odôvodnených
príčin:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú v týţdni do nasledujúceho majstrovského stretnutia,
avšak najneskôr do 14 dní.
b) Usporiadajúci FK oznámi súperovi a poţiada ŠTK písomne doporučene o zmenu termínu (hracieho
času) najneskôr 21 dní pred stretnutím. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty počíta. Zmeny
termínu takým spôsobom sú moţné len na dni pracovného pokoja a súper je povinný zmenu akceptovať
po predchádzajúcom súhlase ŠTK ObFZ. Na základe vzájomnej dohody je lehota pre zmenu termínov
10 dní.
c) Výška prejednávacieho poplatku pri zmene miesta, alebo času stretnutia je pri stretnutiach dospelých
4 € a pri stretnutiach mládeže 2 €.
V prípade ţiadosti FK o zmenu miesta, alebo času stretnutia v lehote kratšej ako 10 dní pred
stretnutím, zaplatí ţiadajúci FK prejednávací poplatok v kategórii dospelých 8 €, pri mládeži 4 €.
d) V prípade plošnej (viac stretnutí) zmeny času, hracieho dňa alebo miesta stretnutia, ktoré je uvedené
v RS je nasledovný postup:
FK písomne poţiada o zmenu so zaplatením prejednávacieho poplatku,
ŠTK prerokuje zmenu na najbliţšom zasadnutí a výsledok zverejní v ÚS,
po uverejnení v ÚS je povinný ţiadajúci FK do 4 dní zaslať doporučenou poštou zainteresovaným
FK príslušnú zmenu a predloţí na ŠTK fotokópie podacích lístkov. Netýka sa to sólo stretnutí, pri
ktorých došlo k vzájomnej dohode.
4. Vyţrebovanie súťaţí
Vyţrebovanie súťaţí je súčasťou Rozpisu. Súčasťou rozpisu je aj vyţrebovanie „O pohár predsedu
ObFZ Košice – okolie“, ktoré je umiestnené za súťaţou prípraviek. Ţrebovanie pohára sa uskutočnilo
dňa 20. júla 2011 na riadnom zasadnutí Výkonného výboru ObFZ za účasti jeho členov.
5. Účastníci súťaţe
Účastníci súťaţí sú uvedení v Rozpise v časti vyţrebovanie.
5
6. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK, ktoré sú vo vyţrebovaní uvedené na 1. mieste.
Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá musí ihrisko
znova schváliť.
b) V súťaţiach je moţné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo iného
hľadiska výhodnejšie a obe zainteresované kluby sa na tom dohodli, so súhlasom ŠTK ObFZ.
c) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastencov a ţiakov sa hrajú na trávnatých plochách. ŠTK povoľuje
odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. 2011 a v jarnej časti do
15. 4. 2012 aj na vedľajších trávnatých ihriskách, pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o
hracej ploche je oprávnený rozhodnúť usporiadajúci oddiel. Ak vplyvom poveternostných podmienok v
priebehu celého súťaţného ročníka, t. j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá
a odohranie na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie moţno odohrať aj na pomocnom trávnatom
ihrisku, pokiaľ toto je schválené ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca
stretnutia.
d) Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavné ihrisko rozmoknuté a odohratie predzápasu mládeţe
by na ňom spôsobilo váţne škody, moţno takéto stretnutie odohrať automaticky na schválenom
pomocnom trávnatom ihrisku.
e) ŠTK upozorňuje kluby, ţe v prípade krajne nepriaznivého počasia /prietrţ mračien, vytrvalý
dáţď – štvrtok, piatok, sobota/ a s tým súvisiaca nemoţnosť odohrať stretnutie v domácom
prostredí pre nespôsobilosť hracej plochy ţiada o nahlásenie uvedeného stavu na sekretariát
ObFZ príp. priamo predsedovi ŠTK Ing. Juhás, telefón (v prípade nezastihnutia, zaslať SMS):
0905 564 986, 0907 119 179, e-mail: [email protected]
V prípade nenahlásenie uvedených skutočností a neodohrania stretnutia z uvedeného dôvodu
bude domáci klub riešený DK v dôsledku nepripravenia hracej plochy v zmysle čl. 100/h SP.
f) Usporiadajúci klub vo všetkých súťaţiach je povinný umoţniť kaţdému FK vykonanie videozáznamu z
celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK ObFZ.
g) V súťaţiach dospelých (I. trieda) je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného
a neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času , vykonávaného z úrovne
stredovej čiary na vyvýšenom mieste . Záznam musí byť uchovaný minimálne po dobu 14 dní po
skončení stretnutia. Videozáznam musí byť vyhotovený :
Videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo
prísť k jeho prerušeniu, zapríčinenému výpadkom elektrického prúdu, t.j. kamera musí byť
zabezpečená náhradným zdrojom – batériou (pri sťaţnosti sa neberie do úvahy, ţe vypadol el. prúd)
Záznam musí byť vykonaný od začiatku stretnutia aţ do úplného odchodu hráčov, rozhodcov
a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna, počas polčasovej prestávky a po
skončení stretnutia.
Pri nástupe na stretnutie je kameraman povinný zosnímať tváre jednotlivých hráčov.
Záznam musí byť dodaný na základe vyţiadania zväzu a to na CD alebo DVD nosiči.
Právo vyhotoviť záznam má i hosťujúci FK. V takom prípade je usporiadateľ povinný vytvoriť
potrebné podmienky a musí mu vyhotovenie záznamu umoţniť.
V prípade , ţe FK chce dať sťaţnosť na výkon R alebo AR musí byť KR zaslaná najneskôr do 48 hod.
po stretnutí a musí obsahovať tieto body:
Názov a adresa klubu , ktorý podáva sťaţnosť
Mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať, ktorí sa stretnutia zúčastnili.
Označenie stretnutia , ktoré je predmetom sťaţnosti
Popis konkrétnych situácií – rozhodnutí R , AR, voči ktorým podáva FK sťaţnosť aj z minutáţou
Pečiatka a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien a funkcií
Doklad o zaplatení prejednávacieho poplatku vo výške 20 €. Vklad za prerokovanie sťaţnosti na
výkon R a AR sa nevracia.
V prípade, ţe domáci klub nedodá videozáznam v poţadovanej kvalite a termíne bude potrestaný
finančnou pokutou 135 €.
Príslušné komisie ObFZ si vyhradzujú právo vyţiadať si videozáznam zo stretnutia aj v prípade, ţe
nebola zo ţiadnej strany vznesená poţiadavka na vzhliadnutie videozáznamu.
7. Hospodárske náleţitosti
a) FK štartujú na náklady vlastného FK (TJ). Odporúčame cestovať verejnými dopravnými prostriedkami.
V prípade objednania autobusu zo SAD alebo DPMK je FK povinný potvrdiť kópiu objednávky na
6
b)
c)
d)
e)
f)
ObFZ. Uvedené potvrdenia sa však nevydávajú na posledné 3 kolá. Proti previnivším sa FK budú
vyvodené športovo-technické a disciplinárne následky.
Druţstvá štartujúce v oblastných súťaţiach sú povinné zaplatiť tieto vklady:
návratné vklady:
I. trieda dospelí.:
66,40 €
II. trieda dospelí:
49,80 €
III. trieda dospelí:
49,80 €
sólo mládeţ:
16,60 €
V prípade, ţe FK štartoval v oblastných súťaţiach aj v roč. 2008-2009 vklad nezaplatí, lebo sa mu
prenáša do tohto ročníka za predpokladu, ţe návratný vklad bol taký istý. V opačnom prípade FK
zaplatí iba alikvotnú časť, resp. ObFZ vráti FK alikvotnú časť. V prípade, ţe niektoré druţstvo FK je zo
súťaţe vylúčené, resp. vystúpi z nej, návratný štartovací vklad prepadá v prospech ObFZ.
nenávratné vklady:
I. trieda dospelí:
133 €
II. trieda dospelí:
100 €
III. trieda dospelí:
84 €
Poriadkové pokuty a prejednávacie poplatky platia FK poštovou poukáţkou a preukáţu, resp. ústriţok
o zaplatení zašlú na ObFZ. Platby je potrebné zaplatiť na účet ObFZ Košice–okolie,
Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: 0089201158/0900.
Poriadkové pokuty za nenastúpenie v súťaţi ročníka 2011-2012:
120 €
50 €
Dospelí: I. trieda
Dorast:
II. trieda
100 €
50 €
Ţiaci:
III. trieda
84 €
Uvedené pokuty platia aj pre pohár predsedu ObFZ Košice-okolie.
Z uvedenej poriadkovej pokuty ObFZ zašle na účet neprevinivšieho sa FK 50% z vyššie uvedenej
čiastky. V posledných 3 kolách môţe byť pokuta o 100% vyššia. V prípade, ak FK úmyselne alebo z
rôznych špekulatívnych dôvodov nedohrá stretnutie (pokles hráčov pod 7) a bude mu to preukázané,
potrestá sa previnivší FK poriadkovou pokutou do výšky 50% z poriadkovej pokuty za nenastúpenie na
stretnutie.
Prejednávací poplatok pri udelení ČK, resp. v prípade ak hráč obdrží 4., 8. alebo 12. žltú kartu, je
stanovený na 4 € (dospelí, dorast), 2 € (žiaci). Príslušný poplatok musí byť zaplatený pri
disciplinárnom konaní podľa čl. 29 ods. 3 najneskôr do dňa prerokovávania v DK. Doklad o zaplatení
musí byť DK predloţený pred začiatkom rokovania.
Ostatné poplatky:
dospelí, dorast:
7€
námietky:
ţiaci:
4€
DK:
33 €
odvolanie voči:
ŠTK:
33 €
MaRK:
33 €
700 €
Rozhodcovský súd SFZ:
4€
registrácia (dospelí, dorast, ţiaci):
10 €
urýchlená registrácia VsFZ (do 10 dní):
17 €
odvolanie proti registrácii:
4€
duplikát registračného preukazu:
10 €
urýchlené vystavenie duplikátu:
zasúvacie RP:
2€
zmena názvu FK:
lepené RP:
4€
dospelí:
10 €
prestup:
dorast (do 18 rokov):
7€
ţiaci:
4€
dospelí:
15 €
urýchlené vybavenie prestupu:
dorast:
10 €
(do 3 pracovných dní)
ţiaci:
5€
dospelí:
9€
prerokovanie pri previnení
mládeţ:
4€
kolektívu:
g) Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK sám.
Usporiadajúci FK je povinný poskytnúť hosťujúcemu FK 22 voľných vstupeniek.
h) Výchovné pri prestupoch:
7
i)
Za prestup platí nový FK materskému FK výchovné podľa vzájomnej dohody. Za opakovaný prestup sa
úhrada výchovného rovná hodnotám uvedených v tabuľke (viď nové Futbalové normy, časť Prestupový
poriadok, čl. 28).
Pre súťaţný 2011-2012 boli Radou ObFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a delegátom zväzu:
Cestovné náhrady a odmeny R, AR a DZ (platné od jesennej časti ročníka 2011-2012):
I.trieda
R
Hrubá odmena
19% daň
Čistá odmena
Cestovné náhrady
SPOLU
Hrubá odmena
II.trieda
AR a DZ
R
III.trieda
AR a DZ
R
AR a DZ
20,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
10,00 €
3,80 €
3,23 €
3,23 €
2,66 €
2,66 €
1,90 €
16,20 €
13,77 €
13,77 €
11,34 €
11,34 €
8,10 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
29,00 €
26,00 €
I.trieda - dorast
26,00 €
23,00 €
I.trieda - žiaci
23,00 €
19,00 €
II.trieda - žiaci
10,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €
7,00 €
4,00 €
19% daň
1,90 €
1,33 €
1,33 €
0,76 €
1,33 €
0,76 €
Čistá odmena
8,10 €
5,67 €
5,67 €
3,24 €
5,67 €
3,24 €
Cestovné náhrady
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
11,00 €
14,00 €
11,00 €
SPOLU
Uvedené čiastky odmien sa zdaňujú podľa platných predpisov a daňových zákonov platných v SR.
FK uhradí z hrubej mzdy R a DZ na faktúre o 1,05% viac, na odvod do sociálnej poisťovne. Ďalej bude FK
na faktúre mesačne účtovaný poplatok na chod a vedenie COR a to: dospelí – 3 €, dorast – 2 €, ţiaci – 2 €.
Na základe odmeňovania R a DZ systémom COR (Centrálne odmeňovanie rozhodcov), KR ţiada
FK, aby po obdrţaní vyúčtovania za predchádzajúci mesiac úhradu poukázali na účet ObFZ vţdy najneskôr
do 10. dňa v mesiaci.
8. Námietkové konanie
Námietky, t. j. protesty a odvolania, môţe FK podať na príslušný riadiaci zväz podľa Súťaţného
poriadku čl. 118 aţ čl. 130.
9. Previnenia oddielu a druţstva
Všetky priestupky proti ustanoveniam SP rozpisu súťaţe a ostatných platných smerníc sa trestajú podľa
previnenia - SP čl. 99 aţ 104.
10. Hlásenia výsledkov
Hlásenie výsledkov stretnutí a strelcov gólov v stretnutí v prvý pracovný deň (medzi 8,00 a 9,00 hod.)
na sekretariát ObFZ (p. Petro) - tel. č.: 055/64 33 567, 0903 652 961 nasledovne:
I. trieda dospelí – výsledok stretnutia + strelcov gólov
Ostatné súťaţe – výsledok stretnutia
Výsledky je moţné hlásiť aj formou SMS správy sekretárovi ObFZ ihneď po stretnutí.
V rámci skvalitnenia sluţieb výsledkového servisu pre návštevníkov
internetovej stránky ObFZ, ţiadame rozhodcov stretnutí, aby výsledky
stretnutí (vo všetkých kategóriách) zasielali ihneď po skončení stretnutia
formou SMS správy (súťaţ, stretnutie, výsledok stretnutia) na telefónne číslo
0911 489 503, alebo emailom na adresu [email protected]
8
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
11. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťaţného poriadku, smernice pre evidenciu ţiakov a tohto
rozpisu, ktorého výklad prináleţí ŠTK ObFZ.
b) Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťaţného obdobia sú pre FK záväzné.
c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaţí sa výsledky hodnotenia nasledovne:
výhra – 3 body
remíza – 1bod
prehra – 0 bodov
12. Štart hráčov
a) V súťaţi dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí
spĺňajú podmienky štartu čl. 113 SP. V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1993 a mladší
po dovŕšení 14 rokov. V kategórii ţiakov štartujú hráči narodení po 1. 1. 1997 a mladší za
predpokladu, ţe dovŕšili vek 9 rokov. V kategórii prípraviek U11 štartujú hráči narodení po 1.1.2001
a mladší. Výnimky štartu hráčov od 8 rokov za ţiakov dáva v odôvodnených prípadoch ŠTK (KM)
ObFZ.
b) Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predloţiť potvrdenie o povolení
jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP. FK je zároveň povinný predloţiť na ŠTK ObFZ písomný
súhlas rodičov a telovýchovného lekárstva. V opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18. rokov sa
bude povaţovať za neoprávnený a bude riešený v zmysle DP.
c) ŠTK povoľuje štart max. 5 ţiakov narodených po 1. 1. 1997 za druţstvo dorastu na platné ţiacke
preukazy. Platí ustanovenie SP čl. 113, t.j. celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej, či vyššej
vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.
d) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami, pričom základnú
zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má
zároveň farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a dresov rozhodcov. Právo voľby farby
dresov má hosťujúci klub, domáci klub sa musí prispôsobiť.
e) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných číselných tabúľ, ktoré je povinný
poskytnúť pre obe druţstvá usporiadajúci FK (platí pre všetky druţstvá štartujúce v ObFZ).
f) Striedanie hráčov v súťaţiach dospelých – 4, dorastu – 4, ţiakov – po 5.
g) Druţstvo v Zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená náhradníkov
musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník,
ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v Zápise o stretnutí, nemôţe byť do zápisu dodatočne
dopísaný a nemôţe sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise ako náhradník a nie je prítomný pri
konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.
h) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. Pri konfrontácií pred stretnutím sa táto
vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totoţnosti hráčov plne platia ustanovenia SP, čl. 66.
i) Ak nastúpi na stretnutie druţstvo s počtom hráčov niţším ako 11, konfrontácia príslušného hráča(ov) je
moţná pri doplnení druţstva na HP.
j) Hráč môţe v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťaţnom (majstrovskom) stretnutí.
k) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a úmyselnému posúvaniu začiatkov stretnutí je domáci FK povinný
vypisovať zápis o stretnutí ako prvý. FK sú povinné v súťaţiach dospelých vypisovať Zápis o stretnutí
minimálne v 3 vyhotoveniach pre potreby rozhodcov a DZ.
13. Podmienky štartu:
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predloţiť platný reg. preukaz podľa č. 34 SP. ŠTK
povoľuje štart hráčov v ţiackych kategóriách len na ţiacke preukazy úplne zafóliované!
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 36 SP. Vykonanie
lekárskej prehliadky hráčmi si klub nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov, ktorý predkladá pred
začiatkom súťaţného ročníka. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťaţného ročníka, si FK nechá
vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Na poţiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný
predloţiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky.
V čase PN je hráč povinný predloţiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť
v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča v takomto prípade je v rozpore
s čl. 96 SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle ustanovení DP SFZ. Striedavý štart hráča sa riadi
čl. 113 SP.
c) Štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii: Dorastenec, ktorý v priebehu kalendárneho roka
(1.1. – 31.12.) dovŕšil 16. rok veku, môţe štartovať za dospelých za predpokladu, ţe FK predloţil na
9
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
ŠTK písomný súhlas rodičov a telovýchovného lekárstva (potvrdenie je platné 12 mesiacov).
V opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18 rokov sa bude povaţovať za neoprávnený.
Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku sluţbu. Nedodrţanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia.
Súčasťou výstroja musia byť u kaţdého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť
nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodrţiavanie tohto ustanovenia
kontrolovať.
V I., II. a III. tr. dospelých sa ţlté karty evidujú. FK po obdrţaní 4., 8. či 12. ŢK nezasiela registračný
preukaz hráča na ObFZ, ale iba predloţí ústriţok o zaplatení prejednávacieho poplatku 4 € (dospelí,
dorast), resp. 2 € (ţiaci). Ak nedoručí klub potvrdenie o zaplatení poplatku za disciplinárne konanie na
najbliţšie zasadnutie DK po kaţdom 4., 8. alebo 12. napomenutí, zastaví DK hráčovi pretekársku
činnosť automaticky, podľa počtu udelených ŢK. Pri nepredloţení prej. poplatku DK ObFZ prípad
prerokuje a FK potrestá por. pokutou. V prípade štartu hráča po 4 ŢK sú okrem disciplinárnych opatrení
aj hracie dôsledky. Ústriţok o zaplatení prejednávacieho poplatku FK zašle na DK s označením údajov
pre adresáta: napr. 4 ŢK + meno hráča. Ak hráč obdrţí 4., 8. príp. 12. ŢK v poslednom kole, trest sa
prenáša na nový ročník.
Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom druţstve a v jednom súťaţnom ročníku. Pri prestupe,
resp. hosťovaní hráča v priebehu súťaţného ročníka do iného klubu tej istej triedy okresnej súťaţe sa
dovtedy obdrţaný počet ţltých kariet prenáša.
Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP rozhodca hráčovi neodoberie RP a uvedie v
zápise okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. V prípade, ţe do
najbliţšieho zasadnutia DK FK (hráč) doklad o zaplatení prejednávacieho poplatku za vylúčenie
nepredloţí, DK prípad neprerokuje. Prerokuje ho aţ na ďalšom zasadnutí DK (či spĺňa podmienky
prerokovanie alebo nie). Trest hráčovi sa počíta aţ od druhého zasadnutia DK. Pri inzultácii rozhodcu
sa na najbliţšie zasadnutie v stredu povinne dostavia bez pozvania: rozhodcovia, delegát, kapitáni a
vedúci oboch druţstiev, hlavný usporiadateľ a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na
inzultácii. V prípade, ak sa na najbliţšie zasadnutie DK nedostavia všetci zainteresovaní činovníci bez
ospravedlnenia, DK potrestá previnivších účastníkov pokarhaním alebo poriadkovou pokutou.
Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia
za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeţe aj vedúcich) druţstiev v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to
podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod. riadiacemu orgánu a
oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbliţšieho zasadnutia DK ObFZ.
Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte na
hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia
inzultácie v zmysle postupu v bode „h“ s podrobným popisom DZ, R, v Zápise o stretnutí a Správe DZ.
Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská k uvedeným skutočnostiam.
ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je
zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
FK všetkých stupňov súťaţí sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera, t.j. 1 meter po
stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
Ak bol tréner druţstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môţe zdrţiavať počas zápasu na lavičke,
vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamţite zákaz výkonu funkcie počas zápasu aţ do
prijatia záveru disciplinárnej komisie.
FK, ktoré štartujú v I. a II. triede dospelých musia dodrţiavať ustanovenia VV ObFZ a Rady ObFZ o
povinnosti mať jedno mládeţnícke druţstvo v súťaţi, ktoré súťaţ riadne dohrá. V prípade, ţe FK
odhlási zo súťaţe svoje mládeţnícke druţstvo, alebo toto je zo súťaţe vylúčené, druţstvo dospelých, ak
neskončí po skončení ročníka na 1. mieste, sa povaţuje ako vypadávajúce a ak skončí na 1. mieste
nemôţe postúpiť do vyššej súťaţe.
V prípade nedobytnosti trestov (úhrady pokuty, náhrady škody a pod.) je moţné potrestať celý FK (za
previnenie jeho príslušníkov, ktorým uţ bol trest udelený), t.j. DK udelí poriadkovú pokutu a zastaví
činnosť druţstvu. Zastavenie činnosti sa vykoná tak, ţe stretnutie ktoré pripadá na zastavenú činnosť sa
neodohrá a súperove druţstvo vyhrá stretnutie kontumačne. Činnosť druţstvu sa uvoľní aţ po osobnom
preukázaní zaplatenia poriadkovej pokuty na ObFZ.
Udeliť výnimku k neprihláseniu mládeţníckeho druţstva môţe udeliť iba Rada ObFZ.
Pri zmene oficiálneho názvu FK alebo pri zmene štatutárnych zástupcov FK, sú FK povinné zaslať
kópiu doplnkov (zmien), resp. zápisnice na ObFZ.
10
14. Konfrontácia hráčov
a) V súťaţiach mládeţe aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni
druţstiev za účasti svojich vedúcich. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný
preukaz totoţnosti, napr. OP, pas, alebo i preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho
štartu nemôţe hodnoverne preukázať dokladom totoţnosti, je R povinný hráča nepripustiť do stretnutia.
Táto povinnosť platí aj v prípade oneskoreného príchodu hráča na stretnutie a jeho nástupu do hry, kedy
v prípade nezrovnalosti musí tým istým spôsobom preukázať svoju totoţnosť s následným postupom R.
Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je moţné vzniesť námietku voči štartu hráča do zápisu o
stretnutí.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom – v prípade neuznania
totoţnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi druţstiev), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totoţnosti podľa registračných preukazov a
OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, ţe skonfrontuje
fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého totoţnosti bolo
namietané. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, ţe RP zodpovedá totoţnosti
hráča s porovnaním s OP, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií vznesená námietka voči totoţnosti hráča, je tento hráč
povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu Zápisu o stretnutí. Odmietnutie (nepodrobenie) sa
kontrole totoţnosti má za následok, ţe hráč(i) nemôţe v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie
pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v Zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej
prestávke (v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie
kontroly totoţnosti zodpovedá kapitán a vedúci druţstva.
c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totoţnosti hráča
rozhodcom, musí sa na najbliţšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch druţstiev
a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu.
V prípade, ţe sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí sa hráč zúčastniť
na konfrontácií na ŠTK na najbliţšom zasadnutí. V prípade, ţe sa strana, voči ktorej bola vznesená
námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastní, ŠTK námietku posúdi sama a voči
strane vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne).
d) Ak bola kontrola totoţnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho hráča
v druhom polčase a kapitán druţstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol ţiadne námietky proti
totoţnosti hráča ihneď, nie je uţ neskôr moţné uvádzať prípadné námietky do Zápisu o stretnutí
ohľadne totoţnosti hráča. Rozhodca nemôţe vykonať kontrolu totoţnosti (konfrontáciu) hráča resp.
druţstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
e) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi druţstva, ktorý umoţnil neoprávnený štart
hráča, odobraná licencia.
15. Zoznamy hráčov (súpisky)
FK zašlú riadiacemu zväzu do začiatku súťaţného ročníka zoznam hráčov (súpisku) s uvedením
dátumu narodenia a čísla RP. Prílohou súpisky je aj fotokópia preukazu trénera (minimálne licencia
„C“). Súpisky potvrdzuje ŠTK (KM). Zoznam musí byť potvrdený príslušným lekárom.
Pri nahlásení zmeny alebo doplnenia zoznamu hráčov v priebehu súťaţného ročníka sa postupuje takto:
pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je na zozname, poţiada FK rozhodcu, aby v zápise o stretnutí
rozhodca výrazným spôsobom na druhej strane zápisu uviedol meno, priezvisko a celé číslo RP s
vyznačením: „nový hráč na zozname druţstva“. Nenahlásením zmeny (nového hráča) má za následok
disciplinárny trest.
proti FK, ktorý nepredloţí zoznam hráčov do 1. kola príslušnej súťaţe sa začne disciplinárne konanie
(SP čl. 39).
Za „B“ druţstvo klubu môţu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení na súpiske
„A“ druţstva pod poradovými číslami: 1 aţ 13, a ktorí za „A“ druţstvo v príslušnej vekovej kategórií a
v príslušnej časti súťaţného ročníka (jar, jeseň) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach.
Za štart v majstrovskom stretnutí sa povaţuje akýkoľvek časový jeho úsek. Hráči uvedení na súpiske
„A“ druţstva od por. čísla 14 a vyššie môţu za „B“ druţstvo štartovať bez obmedzenia.
Doplňovanie do súpisky ţiakov bude vykonávať iba KM (ŠTK).
16. Klasifikácia trénerov
FK je povinný mať kvalifikovaného trénera minimálne s licenciou „C“ pri kaţdom svojom druţstve.
ObFZ neudeľuje ţiadne výnimky pre druţstvá dospelých I. a II. triedy.
11
17. Povinnosti usporiadateľského klubu a usporiadateľská sluţba
a) Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloţenie osobných vecí hráčov, funkcionárov,
rozhodcov a delegátov v šatniach, ďalej zabezpečiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov
parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub, peniaze,
klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.
b) Usporiadateľský zbor musí byť označený reflexnými vestami. Hlavný usporiadateľ musí mať
odlišnú farbu reflexnej vesty, resp. označenie že sa jedná o hlavného usporiadateľa. Domáci FK
poskytne hosťujúcemu FK pred stretnutím bez vyzvania 4 usporiadateľské pásky pre osoby, ktoré majú
právo sedieť na lavičke náhradníkov (tréner, vedúci druţstva, zdravotník - lekár, masér, resp. asistent
trénera).
c) Povinnou súčasťou, resp. prílohou ku každému Zápisu o stretnutí je Zoznam usporiadateľskej
služby.
d) Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť pred stretnutím, resp. v polčasovej prestávke
občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka – min. 9 litrov pre hostí, čaj a pod.). Domáci
FK je povinný mať k dispozícii Zápisy o stretnutí. Riadne vyplnené odovzdajú najmenej 15 min. pred
začiatkom stretnutia spolu s registračnými preukazmi a Zoznamom usporiadateľskej sluţby rozhodcovi
stretnutia. V kategórii dospelých sa zápisy vyplňujú 3-krát (originál + 2 kópie), v mládeţníckych
kategóriách 2-krát (originál + kópia). Prvý vypisuje zápis domáci FK. Druţstvo hostí je povinné
dostaviť sa 30 minút pred začiatkom stretnutia. Proti previnivšiemu sa FK budú vyvodené disciplinárne
dôsledky.
18. Vybavenosť futbalových štadiónov
I. trieda: šatňa pre rozhodcov (min. 5 m2, stôl, 4 stoličky), šatňa pre domácich a hostí na prezlečenie
(dostatočne priestranné, čisté), celá hracia plocha musí byť ohraničená, t.j. oddelená bariérami alebo
oplotením v zmysle SP a PF, moţnosť osprchovať sa teplou vodou.
II., III. trieda: šatňa pre rozhodcov, domácich a hostí, obariérovaná hracia plocha, tečúca voda.
Vo všetkých súťažiach je usporiadajúci FK povinný mať k dispozícii pre hráčov, rozhodcov i divákov
sociálne zariadenie!
19. Rozhodca a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje ObFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje ObFZ o obsadení, sú
určené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ si vyhradzuje právo voľby oznámenia delegácie.
Rozhodcovia a delegáti sú povinní dostaviť sa 60 minút pred začiatkom stretnutia do miesta stretnutia.
FK majú právo vetovať dvoch rozhodcov a jedného delegáta uvedených v nominačných listinách stále
pred zahájením ročníka. Vetovať môţe len R a DZ, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. časti, boli
aktérmi ich stretnutia.
FK je povinný vypísať zápis o stretnutí 3-krát, originál ostáva R a kaţdý FK obdrţí 1 kópiu Zápisu o
stretnutí (platí len v kategórii dospelých).
DÔLEŢITÉ UPOZORNENIE PRE R A DZ!
R a DZ (v prípade neúčasti R na stretnutí je to usporiadajúci FK) sú povinní Zápisy o stretnutí, resp.
Správy delegáta odohraných v sobotu a v nedeľu zasielať doporučenou poštou vţdy v nasledujúci
pondelok, resp. v prvý pracovný deň a zo stretnutí odohraných v pracovný deň vţdy v nasledujúci deň!
Rozhodcovia zasielajú zápisy zo stretnutí dospelých 3-krát (1 originál), mládeţ 2-krát (1 originál) a DZ 4krát (1 originál) vţdy v nasledujúcom týţdni po stretnutí a to najneskôr v utorok poštou, prípadne doručia
osobne na sekretariát do stredy 15,00 hod. V prípade udelenia ČK DZ zasiela správu zo stretnutia
dospelých a mládeţe 4-krát, R v kategórii mládeţe zasiela zápis zo stretnutia 3-krát.
V prípade neskorého doručenia Zápisu o stretnutí, resp. Správy delegáta nebude mať previnilec
zaplatené paušálne náhrady za dané stretnutie.
20. Účasť na podujatiach
FK sú povinné vyslať zodpovedných zástupcov: funkcionárov, trénerov a hráčov na podujatia, aktívy a
schôdze organizované ObFZ.
21. Disciplinárne konanie
a) FK vyplatí pred rokovaním prípadu prejednávací poplatok za vylúčeného hráča (dospelí a dorast 4 €,
ţiaci 2 €, kolektívy dospelí a dorast 9 €, ţiaci 4 €). Ústriţok predloţí na ObFZ. Na základe čl. 16 odsek
12
1 DP, previnilec sa môţe zúčastniť na disciplinárnom konaní alebo sa vyjadriť k svojmu previneniu
písomne.
b) Po udelení poriadkovej pokuty je FK povinný túto vyplatiť a do 15 dní od oznámenia preukázať
potvrdenie o zaplatení na ObFZ.
Oznámenie o pokute:
FK je oboznámený s udelením poriadkovej pokuty ak bol prítomný zástupca FK na riešení prípadu
alebo obdrţaní rozhodnutia DK ObFZ,
za zaplatenie por. pokuty zodpovedá FK.
c) O svojom rozhodnutí DK ObFZ vyrozumie FK:
ústne (v prípade, ţe sa previnilec alebo zástupca FK zúčastní prerokovania prípadu DK).
písomne, resp. v úradnej správe ObFZ (ak sa tohto zasadnutia nezúčastnil ţiadny zástupca FK).
písomne, ak si to prítomný zástupca FK osobne vyţiada s odvolaním sa na DP čl. 20/2.
V tomto bode začína lehota na odvolanie dňom ústneho vyhlásenia rozhodnutia DK.
22. Turnaje
FK sú povinné vyţiadať si súhlas na usporiadanie turnajov od riadiaceho zväzu. Ţiadosť podajú 10 dní
pred turnajom a tá musí obsahovať mená účastníkov a časový priebeh turnaja. Z turnajových stretnutí
sa vyhotovuje 1-krát zápis, ktorý usporiadajúci FK odovzdá na ŠTK ObFZ. Nehlásenie turnajov vopred
má za následok disciplinárne konanie.
23. Postupy a zostupy
Postupy a zostupy po skončení ročníka 2011-2012 budú nasledovné:
I. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do V. ligy skupina Košicko-gemerská a ďalšie postupové
miesta podľa potreby doplnenia V. L K-G
II. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do I. triedy dospelých,
III. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do II. triedy dospelých
Po skončení súťaţného ročníka I. a II. triedy dospelých, druţstvá umiestnené na poslednom mieste
zostupujú do niţšej súťaţe. V prípade zostupu viacerých druţstiev z vyšších súťaţí, je počet
zostupujúcich podmienený práve týmto počtom vypadávajúcich druţstiev.
Dorast – víťazi skupín „A“ a „B“ sa stretnú vo finálovom stretnutí o zisk titulu „Víťaz okresu“
a víťaz postupuje do IV. ligy KG.
I. trieda ţiakov – víťaz postúpi priamo do krajskej súťaţe za podmienok, ţe spĺňa poţiadavky na
postup do regionálnych súťaţí (vytvorenie dvojičiek SŢ + MŢ),
Po skončení súťaţného ročníka I. triedy ţiakov, druţstvo umiestnené na poslednom mieste zostupuje
do II. triedy ţiakov.
II. trieda ţiakov, skupina „A“ a „B“ – víťazi oboch skupín postupujú priamo do I. triedy ţiakov,
Druţstvo dospelých, ktoré sa odhlási zo súťaţe alebo súťaţ nedohrá, prípadne bude vylúčené‚ nemôţe sa o
rok, t.j. v ročníku 2012-2013 prihlásiť do súťaţe.
Poznámka: Postup do vyššej súťaţe je podmienený splnením podmienok pre zaradenie do vyšších súťaţí.
24. Hrací čas
Dospelí:
Dorastenci:
Ţiaci:
Prípravky:
2 x 45 min.
2 x 45 min.
2 x 35 min.
2 x 20 min
25. Zásady spolupráce rozhodcov, delegátov, kapitánov druţstiev a iné
a) Kapitán druţstva je povinný pred stretnutím podpísať zápis o stretnutí, po stretnutí prevziať registračné
preukazy (RP) a skontrolovať totoţnosť napomínaných a vylúčených hráčov.
b) Rozhodca je povinný po stretnutí napísať na 1. stranu zápisu strelcov gólov (do príslušnej kolónky), pri
napomínaní hráča minútu v ktorej bol hráč napomenutý (kolónka vedľa mena hráča, nie je potrebné
uviesť dôvod napomínania), pri vylúčení hráča minútu (kolónka vedľa mena) a napíše stručný dôvod
jeho vylúčenia v spodnej časti zápisu o stretnutí.
c) Ak kapitán druţstva nesúhlasí s dôvodom napomínania alebo vylúčenia (odobratia RP), uplatní túto
poţiadavku na zapísanie námietok do zápisu a námietky podpíše. Rozhodca je povinný takéto námietky
akceptovať.
d) Ak po stretnutí odmietne kapitán podpísať zápis o stretnutí, rozhodca RP vydá a túto skutočnosť uvedie
v zápise o stretnutí.
13
e) Pri vylúčení hráča rozhodca RP neodoberá.
f) Odchod hráčov v polčasovej prestávke a po zápase prebieha nasledujúcim spôsobom: ako prví z hracej
plochy odchádzajú hráči hostí, posledný ide kapitán. Za nimi idú rozhodcovia a potom hráči domáceho
druţstva na čele s kapitánom.
g) Domáci FK je povinný v zmysle SP mať k dispozícii pred stretnutím ţltú a červenú kartu a píšťalku pre
prípad, ţe sa nedostaví delegovaný rozhodca. Taktieţ povinnosťou domáceho FK je mať k dispozícii
zástavky pre asistentov rozhodcu. Nesplnenie tejto poţiadavky bude mať za následok disciplinárne a
herné následky.
h) Po odovzdaní zápisu o stretnutí spolu s RP a pred podpisom kapitánov a vedúcich druţstiev, je
rozhodca povinný vyškrtnúť v zápise o stretnutí čisté kolónky v rubrike nastupujúcich, resp.
striedajúcich hráčov.
i) Pred záverom ročníka tréneri druţstiev I. triedy vyhodnotia hráčov na jednotlivých postoch a ŠTK
vyhodnotí 11-ku ročníka I. triedy.
26. Zasadnutia odborných komisií ObFZ
ŠTK, KR, DK ObFZ zasadajú kaţdú stredu o 16.00 hod. v budove Domu športu v Košiciach. MRK
zasadá v stredu o 14.30 hod. Výnimky (zmeny) zasadacích dní komisií budú vopred oznámené v
úradných správach ObFZ.
Správy ObFZ, úradné správy a rozhodnutia odborných komisií, delegácie rozhodcov a DZ budú
zverejňované len na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Košice – okolie,
www.obfzkeokolie.sk.
27. Záverečné ustanovenie
Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného Súťaţného poriadku a je záväzný pre riadiaci zväz a
FK hrajúce v oblastných súťaţiach. Výklad tohto rozpisu prislúcha ObFZ. Tento „Rozpis súťaţí“ bol
schválený Výkonným výborom a Radou ObFZ dňa 20.07.2011.
Ing. Cyril JUHÁS, v.r.
predseda ŠTK ObFZ
Marcel EPERJEŠI, v.r.
predseda ObFZ
Milan PETRO, v.r.
sekretár ObFZ
14
DOSPELÍ I. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FK KYSAK
TJ Maratón SEŇA
FO Družstevník MOKRANCE
FC VALALIKY
MŠK ĎURKOV
FC ZDOBA
TJ Družstevník PERÍN
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 7.8.2011 o 16,30
1. Kysak
2. Seňa
3. Mokrance
4. Valaliky
5. Ďurkov
6. Zdoba
7. Perín
2. kolo – 14.8.2011 o 16,30
8. V. Ida
9. AC Jasov
10. Trstené
11. Budimír
12. Svinica
13. Byster
14. Kysak
3. kolo – 21.8.2011 o 16,00
15. Seňa
16. Mokrance
17. Valaliky
18. Ďurkov
19. Zdoba
20. Perín
21. Čečejovce
4. kolo – 28.8.2011 o 16,00
22. V. Ida
23. Trstené
24. Budimír
25. Svinica
26. Byster
27. Kysak
28. Seňa
5. kolo – 4.9.2011 o 15,30
29. Mokrance
30. Valaliky
31. Ďurkov
32. Zdoba
33. Perín
34. Čečejovce
35. AC Jasov
6. kolo – 11.9.2011 o 15,30
36. V. Ida
37. Budimír
38. Svinica
39. Byster
40. Kysak
41. Seňa
42. Mokrance
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
AC JASOV
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
TJ Družstevník BUDIMÍR
TJ Štart SVINICA
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER
ŠKO VEĽKÁ IDA
JARNÁ ČASŤ
-
V. Ida
Byster
Svinica
Budimír
Trstené
AC Jasov
Čečejovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Čečejovce
Perín
Zdoba
Ďurkov
Valaliky
Mokrance
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
V. Ida
Kysak
Byster
Svinica
Budimír
Trstené
AC Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
AC Jasov
Čečejovce
Perín
Zdoba
Ďurkov
Valaliky
Mokrance
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
V. Ida
Seňa
Kysak
Byster
Svinica
Budimír
Trstené
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Trstené
AC Jasov
Čečejovce
Perín
Zdoba
Ďurkov
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
14. kolo – 6.11.2011 o 13,30
92. V. Ida
93. Byster
94. Svinica
95. Budimír
96. Trstené
97. AC Jasov
98. Čečejovce
15. kolo – 8.4.2012 o 15,30
99. Čečejovce
100. Perín
101. Zdoba
102. Ďurkov
103. Valaliky
104. Mokrance
105. Seňa
16. kolo – 15.4.2012 o 15,30
106. V. Ida
107. Kysak
108. Byster
109. Svinica
110. Budimír
111. Trstené
112. AC Jasov
17. kolo – 22.4.2012 o 16,00
113. AC Jasov
114. Čečejovce
115. Perín
116. Zdoba
117. Ďurkov
118. Valaliky
119. Mokrance
18. kolo – 29.4.2012 o 16,00
120. V. Ida
121. Seňa
122. Kysak
123. Byster
124. Svinica
125. Budimír
126. Trstené
19. kolo – 6.5.2012 o 16,30
127. Trstené
128. AC Jasov
129. Čečejovce
130. Perín
131. Zdoba
132. Ďurkov
133. Valaliky
-
15
Kysak
Seňa
Mokrance
Valaliky
Ďurkov
Zdoba
Perín
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
AC Jasov
Trstené
Budimír
Svinica
Byster
Kysak
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Seňa
Mokrance
Valaliky
Ďurkov
Zdoba
Perín
Čečejovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Trstené
Budimír
Svinica
Byster
Kysak
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Mokrance
Valaliky
Ďurkov
Zdoba
Perín
Čečejovce
AC Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Budimír
Svinica
Byster
Kysak
Seňa
Mokrance
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
7. kolo – 18.9.2011 o 15,00
43. Valaliky
44. Ďurkov
45. Zdoba
46. Perín
47. Čečejovce
48. AC Jasov
49. Trstené
8. kolo – 25.9.2011 o 15,00
50. V. Ida
51. Svinica
52. Byster
53. Kysak
54. Seňa
55. Mokrance
56. Valaliky
9. kolo – 2.10.2011 o 14,30
57. Ďurkov
58. Zdoba
59. Perín
60. Čečejovce
61. AC Jasov
62. Trstené
63. Budimír
10. kolo – 9.10.2011 o 14,30
64. V. Ida
65. Byster
66. Kysak
67. Seňa
68. Mokrance
69. Valaliky
70. Ďurkov
11. kolo – 16.10.2011 o 14,00
71. Zdoba
72. Perín
73. Čečejovce
74. AC Jasov
75. Trstené
76. Budimír
77. Svinica
12. kolo – 23.10.2011 o 14,00
78. V. Ida
79. Kysak
80. Seňa
81. Mokrance
82. Valaliky
83. Ďurkov
84. Zdoba
13. kolo – 30.10.2011 o 14,00
85. Perín
86. Čečejovce
87. AC Jasov
88. Trstené
89. Budimír
90. Svinica
91. Byster
-
V. Ida
Mokrance
Seňa
Kysak
Byster
Svinica
Budimír
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Budimír
Trstené
AC Jasov
Čečejovce
Perín
Zdoba
Ďurkov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Valaliky
Mokrance
Seňa
Kysak
Byster
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Svinica
Budimír
Trstené
AC Jasov
Čečejovce
Perín
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Ďurkov
Valaliky
Mokrance
Seňa
Kysak
Byster
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Byster
Svinica
Budimír
Trstené
AC Jasov
Čečejovce
Perín
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Zdoba
Ďurkov
Valaliky
Mokrance
Seňa
Kysak
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
20. kolo – 13.5.2012 o 16,30
134. V. Ida
135. Mokrance
136. Seňa
137. Kysak
138. Byster
139. Svinica
140. Budimír
21. kolo – 20.5.2012 o 17,00
141. Budimír
142. Trstené
143. AC Jasov
144. Čečejovce
145. Perín
146. Zdoba
147. Ďurkov
22. kolo – 27.5.2012 o 17,00
148. V. Ida
149. Valaliky
150. Mokrance
151. Seňa
152. Kysak
153. Byster
154. Svinica
23. kolo – 3.6.2012 o 17,00
155. Svinica
156. Budimír
157. Trstené
158. AC Jasov
159. Čečejovce
160. Perín
161. Zdoba
24. kolo – 10.6.2012 o 17,00
162. V. Ida
163. Ďurkov
164. Valaliky
165. Mokrance
166. Seňa
167. Kysak
168. Byster
25. kolo – 17.6.2012 o 17,00
169. Byster
170. Svinica
171. Budimír
172. Trstené
173. AC Jasov
174. Čečejovce
175. Perín
26. kolo – 24.6.2012 o 17,00
176. V. Ida
177. Zdoba
178. Ďurkov
179. Valaliky
180. Mokrance
181. Seňa
182. Kysak
-
16
Valaliky
Ďurkov
Zdoba
Perín
Čečejovce
AC Jasov
Trstené
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Svinica
Byster
Kysak
Seňa
Mokrance
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Ďurkov
Zdoba
Perín
Čečejovce
AC Jasov
Trstené
Budimír
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Byster
Kysak
Seňa
Mokrance
Valaliky
Ďurkov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Zdoba
Perín
Čečejovce
AC Jasov
Trstené
Budimír
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Kysak
Seňa
Mokrance
Valaliky
Ďurkov
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Čečejovce
AC Jasov
Trstené
Budimír
Svinica
Byster
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
DOSPELÍ II. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TJ Družstevník PAŇOVCE
TJ Tatran JASOV
Rozvoj NOVÁ POLHORA
FK Štart SLANSKÁ HUTA
TJ Cementáreň TURŇA nad Bodvou „B“
ŠK Internacionál BLAŽICE
Roma MOLDAVA nad Bodvou
Výnimky:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
VOĽNÝ ŽREB
Hornád ŽDAŇA
TJ PLOSKÉ
TJ Slovan KECEROVCE
FK BIDOVCE
TJ Družstevník JANÍK
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
Roma Moldava – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Budulove
Ždaňa – domáce stretnutia v nedeľu o 13,00 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 7.8.2011 o 16,30
1. Paňovce
2. T. Jasov
3. N. Polhora
4. S. Huta
5. Turňa „B“
6. Blaţice
7. R. Moldava
2. kolo – 14.8.2011 o 16,30
8. K. Oľšany
9. Ţdaňa
10. Ploské
11. Kecerovce
12. Bidovce
13. Janík
14. Paňovce
3. kolo – 21.8.2011 o 16,00
15. T. Jasov
16. N. Polhora
17. S. Huta
18. Turňa „B“
19. Blaţice
20. R. Moldava
21. Voľný ţreb
4. kolo – 28.8.2011 o 16,00
22. K. Oľšany
23. Ploské
24. Kecerovce
25. Bidovce
26. Janík
27. Paňovce
28. T. Jasov
5. kolo – 4.9.2011 o 15,30
29. N. Polhora
30. S. Huta
31. Turňa „B“
32. Blaţice
33. R. Moldava
34. Voľný ţreb
35. Ţdaňa
6. kolo – 11.9.2011 o 15,30
36. K. Oľšany
37. Kecerovce
38. Bidovce
39. Janík
40. Paňovce
41. T. Jasov
42. N. Polhora
JARNÁ ČASŤ
-
K. Oľšany
Janík
Bidovce
Kecerovce
Ploské
Ţdaňa
Voľný ţreb
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Voľný ţreb
R. Moldava
Blaţice
Turňa „B“
S. Huta
N. Polhora
T. Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
K. Oľšany
Paňovce
Janík
Bidovce
Kecerovce
Ploské
Ţdaňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Ţdaňa
Voľný ţreb
R. Moldava
Blaţice
Turňa „B“
S. Huta
N. Polhora
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
K. Oľšany
T. Jasov
Paňovce
Janík
Bidovce
Kecerovce
Ploské
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
-
Ploské
Ţdaňa
Voľný ţreb
R. Moldava
Blaţice
Turňa „B“
S. Huta
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
14. kolo – 6.11.2011 o 13,30
92. K. Oľšany
93. Janík
94. Bidovce
95. Kecerovce
96. Ploské
97. Ţdaňa
98. Voľný ţreb
15. kolo – 8.4.2012 o 15,30
99. Voľný ţreb
100. R. Moldava
101. Blaţice
102. Turňa „B“
103. S. Huta
104. N. Polhora
105. T. Jasov
16. kolo – 15.4.2012 o 15,30
106. K. Oľšany
107. Paňovce
108. Janík
109. Bidovce
110. Kecerovce
111. Ploské
112. Ţdaňa
17. kolo – 22.4.2012 o 16,00
113. Ţdaňa
114. Voľný ţreb
115. R. Moldava
116. Blaţice
117. Turňa „B“
118. S. Huta
119. N. Polhora
18. kolo – 29.4.2012 o 16,00
120. K. Oľšany
121. T. Jasov
122. Paňovce
123. Janík
124. Bidovce
125. Kecerovce
126. Ploské
19. kolo – 6.5.2012 o 16,30
127. Ploské
128. Ţdaňa
129. Voľný ţreb
130. R. Moldava
131. Blaţice
132. Turňa „B“
133. S. Huta
-
17
Paňovce
T. Jasov
N. Polhora
S. Huta
Turňa „B“
Blaţice
R. Moldava
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Ţdaňa
Ploské
Kecerovce
Bidovce
Janík
Paňovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
T. Jasov
N. Polhora
S. Huta
Turňa „B“
Blaţice
R. Moldava
Voľný ţreb
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Ploské
Kecerovce
Bidovce
Janík
Paňovce
T. Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
N. Polhora
S. Huta
Turňa „B“
Blaţice
R. Moldava
Voľný ţreb
Ţdaňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Kecerovce
Bidovce
Janík
Paňovce
T. Jasov
N. Polhora
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
7. kolo – 18.9.2011 o 15,00
43. S. Huta
44. Turňa „B“
45. Blaţice
46. R. Moldava
47. Voľný ţreb
48. Ţdaňa
49. Ploské
8. kolo – 25.9.2011 o 15,00
50. K. Oľšany
51. Bidovce
52. Janík
53. Paňovce
54. T. Jasov
55. N. Polhora
56. S. Huta
9. kolo – 2.10.2011 o 14,30
57. Turňa „B“
58. Blaţice
59. R. Moldava
60. Voľný ţreb
61. Ţdaňa
62. Ploské
63. Kecerovce
10. kolo – 9.10.2011 o 14,30
64. K. Oľšany
65. Janík
66. Paňovce
67. T. Jasov
68. N. Polhora
69. S. Huta
70. Turňa B“
11. kolo – 16.10.2011 o 14,00
71. Blaţice
72. R. Moldava
73. Voľný ţreb
74. Ţdaňa
75. Ploské
76. Kecerovce
77. Bidovce
12. kolo – 23.10.2011 o 14,00
78. K. Oľšany
79. Paňovce
80. T. Jasov
81. N. Polhora
82. S. Huta
83. Turňa „B“
84. Blaţice
13. kolo – 30.10.2011 o 14,00
85. R. Moldava
86. Voľný ţreb
87. Ţdaňa
88. Ploské
89. Kecerovce
90. Bidovce
91. Janík
-
K. Oľšany
N. Polhora
T. Jasov
Paňovce
Janík
Bidovce
Kecerovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Kecerovce
Ploské
Ţdaňa
Voľný ţreb
R. Moldava
Blaţice
Turňa „B“
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
S. Huta
N. Polhora
T. Jasov
Paňovce
Janík
Bidovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Bidovce
Kecerovce
Ploské
Ţdaňa
Voľný ţreb
R. Moldava
Blaţice
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Turňa „B“
S. Huta
N. Polhora
T. Jasov
Paňovce
Janík
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Janík
Bidovce
Kecerovce
Ploské
Ţdaňa
Voľný ţreb
R. Moldava
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Blaţice
Turňa „B“
S. Huta
N. Polhora
T. Jasov
Paňovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
20. kolo – 13.5.2012 o 16,30
134. K. Oľšany
135. N. Polhora
136. T. Jasov
137. Paňovce
138. Janík
139. Bidovce
140. Kecerovce
21. kolo – 20.5.2012 o 17,00
141. Kecerovce
142. Ploské
143. Ţdaňa
144. Voľný ţreb
145. R. Moldava
146. Blaţice
147. Turňa „B“
22. kolo – 27.5.2012 o 17,00
148. K. Oľšany
149. S. Huta
150. N. Polhora
151. T. Jasov
152. Paňovce
153. Janík
154. Bidovce
23. kolo – 3.6.2012 o 17,00
155. Bidovce
156. Kecerovce
157. Ploské
158. Ţdaňa
159. Voľný ţreb
160. R. Moldava
161. Blaţice
24. kolo – 10.6.2012 o 17,00
162. K. Oľšany
163. Turňa „B“
164. S. Huta
165. N. Polhora
166. T. Jasov
167. Paňovce
168. Janík
25. kolo – 17.6.2012 o 17,00
169. Janík
170. Bidovce
171. Kecerovce
172. Ploské
173. Ţdaňa
174. Voľný ţreb
175. R. Moldava
26. kolo – 24.6.2012 o 17,00
176. K. Oľšany
177. Blaţice
178. Turňa „B“
179. S. Huta
180. N. Polhora
181. T. Jasov
182. Paňovce
-
18
S. Huta
Turňa „B“
Blaţice
R. Moldava
Voľný ţreb
Ţdaňa
Ploské
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Bidovce
Janík
Paňovce
T. Jasov
N. Polhora
S. Huta
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Turňa „B“
Blaţice
R. Moldava
Voľný ţreb
Ţdaňa
Ploské
Kecerovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Janík
Paňovce
T. Jasov
N. Polhora
S. Huta
Turňa B“
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Blaţice
R. Moldava
Voľný ţreb
Ţdaňa
Ploské
Kecerovce
Bidovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Paňovce
T. Jasov
N. Polhora
S. Huta
Turňa „B“
Blaţice
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
R. Moldava
Voľný ţreb
Ţdaňa
Ploské
Kecerovce
Bidovce
Janík
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
DOSPELÍ III. trieda
1.
2.
3.
4.
TJ Pokrok ZLATÁ IDKA
ŠK Roma KECEROVCE
TJ FK NIŽNÝ KLÁTOV
Partizán RUDNÍK
5.
6.
7.
8.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 4.9.2011 o 15,30
1. Z. Idka
2. R. Kecerovce
3. N. Klátov
4. Rudník
2. kolo – 11.9.2011 o 15,30
5. Kalša „B“
6. V. Kamenica
7. N. Myšľa
8. Z. Idka
3. kolo – 18.9.2011 o 15,00
9. R. Kecerovce
10. N. Klátov
11. Rudník
12. Gyňov
4. kolo – 25.9.2011 o 15,00
13. Kalša „B“
14. N. Myšľa
15. Z. Idka
16. R. Kecerovce
5. kolo – 2.10.2011 o 14,30
17. N. Klátov
18. Rudník
19. Gyňov
20. V. Kamenica
6. kolo – 9.10.2011 o 14,30
21. Kalša „B“
22. Z. Idka
23. R. Kecerovce
24. N. Klátov
7. kolo – 16.10.2011 o 14,00
25. Rudník
26. Gyňov
27. V. Kamenica
28. N. Myšľa
-
TJ Slovan GYŇOV
TJ Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
FK NIŽNÁ MYŠĽA
TJ Mladosť KALŠA „B“
JARNÁ ČASŤ
Kalša „B“
N. Myšľa
V. Kamenica
Gyňov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Gyňov
Rudník
N. Klátov
R. Kecerovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša „B“
Z. Idka
N. Myšľa
V. Kamenica
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
V. Kamenica
Gyňov
Rudník
N. Klátov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša „B“
R. Kecerovce
Z. Idka
N. Myšľa
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
N. Myšľa
V. Kamenica
Gyňov
Rudník
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša „B“
N. Klátov
R. Kecerovce
Z. Idka
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
8. kolo – 22.4.2012 o 16,00
29. Kalša „B“
30. N. Myšľa
31. V. Kamenica
32. Gyňov
9. kolo – 29.4.2012 o 16,00
33. Gyňov
34. Rudník
35. N. Klátov
36. R. Kecerovce
10. kolo – 6.5.2012 o 16,30
37. Kalša „B“
38. Z. Idka
39. N. Myšľa
40. V. Kamenica
11. kolo – 13.5.2012 o 16,30
41. V. Kamenica
42. Gyňov
43. Rudník
44. N. Klátov
12. kolo – 20.5.2012 o 17,00
45. Kalša „B“
46. R. Kecerovce
47. Z. Idka
48. N. Myšľa
13. kolo – 27.5.2012 o 17,00
49. N. Myšľa
50. V. Kamenica
51. Gyňov
52. Rudník
14. kolo – 3.6.2012 o 17,00
53. Kalša „B“
54. N. Klátov
55. R. Kecerovce
56. Z. Idka
-
19
Z. Idka
R. Kecerovce
N. Klátov
Rudník
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša „B“
V. Kamenica
N. Myšľa
Z. Idka
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
R. Kecerovce
N. Klátov
Rudník
Gyňov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša „B“
N. Myšľa
Z. Idka
R. Kecerovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
N. Klátov
Rudník
Gyňov
V. Kamenica
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša „B“
Z. Idka
R. Kecerovce
N. Klátov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Rudník
Gyňov
V. Kamenica
N. Myšľa
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DORAST I. trieda skupina „A“
1.
2.
3.
4.
TJ Slovan KECEROVCE
FC ZDOBA
MFK ŤAHANOVCE
TJ Mladosť KALŠA
Výnimky:
5.
6.
7.
8.
TJ Lokomotíva RUSKOV
TJ Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
TJ Družstevník BUDIMÍR
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
Budimír – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
Kalša – domáce stretnutia v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelých
Kecerovce – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
Košické Oľšany – domáce stretnutia v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 3.9.2011 o 14,00
1. Kecerovce
2. Zdoba
3. Ťahanovce
4. Kalša
2. kolo – 10.9.2011 o 14,00
5. K. Oľšany
6. V. Kamenica
7. Budimír
8. Kecerovce
3. kolo – 17.9.2011 o 14,00
9. Zdoba
10. Ťahanovce
11. Kalša
12. Ruskov
4. kolo – 24.9.2011 o 14,00
13. K. Oľšany
14. Budimír
15. Kecerovce
16. Zdoba
5. kolo – 1.10.2011 o 14,00
17. Ťahanovce
18. Kalša
19. Ruskov
20. V. Kamenica
6. kolo – 8.10.2011 o 14,00
21. K. Oľšany
22. Kecerovce
23. Zdoba
24. Ťahanovce
7. kolo – 15.10.2011 o 14,00
25. Kalša
26. Ruskov
27. V. Kamenica
28. Budimír
-
JARNÁ ČASŤ
K. Oľšany
Budimír
V. Kamenica
Ruskov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Ruskov
Kalša
Ťahanovce
Zdoba
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
K. Oľšany
Kecerovce
Budimír
V. Kamenica
(
(
(
(
: )
: )
: )
: )
V. Kamenica
Ruskov
Kalša
Ťahanovce
(
(
(
(
:
:
:
:
K. Oľšany
Zdoba
Kecerovce
Budimír
(
(
(
(
: )
: )
: )
: )
Budimír
V. Kamenica
Ruskov
Kalša
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
K. Oľšany
Ťahanovce
Zdoba
Kecerovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
8. kolo – 21.4.2012 o 14,00
29. K. Oľšany
30. Budimír
31. V. Kamenica
32. Ruskov
9. kolo – 28.4.2012 o 14,00
33. Ruskov
34. Kalša
35. Ťahanovce
36. Zdoba
10. kolo – 5.5.2012 o 14,00
37. K. Oľšany
38. Kecerovce
39. Budimír
40. V. Kamenica
11. kolo – 12.5.2012 o 14,00
41. V. Kamenica
42. Ruskov
43. Kalša
44. Ťahanovce
12. kolo – 19.5.2012 o 14,00
45. K. Oľšany
46. Zdoba
47. Kecerovce
48. Budimír
13. kolo – 26.5.2012 o 14,00
49. Budimír
50. V. Kamenica
51. Ruskov
52. Kalša
14. kolo – 2.6.2012 o 14,00
53. K. Oľšany
54. Ťahanovce
55. Zdoba
56. Kecerovce
-
)
)
)
)
20
Kecerovce
Zdoba
Ťahanovce
Kalša
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
K. Oľšany
V. Kamenica
Budimír
Kecerovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Zdoba
Ťahanovce
Kalša
Ruskov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
K. Oľšany
Budimír
Kecerovce
Zdoba
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Ťahanovce
Kalša
Ruskov
V. Kamenica
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
K. Oľšany
Kecerovce
Zdoba
Ťahanovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kalša
Ruskov
V. Kamenica
Budimír
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DORAST I. trieda skupina „B“
1.
2.
3.
4.
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
Spotrebné družstvo MYSLAVA
TJ Baník ŠTÍTNIK
TJ Družstevník PERÍN
Výnimky:
5.
6.
7.
8.
MŠK PEREŠ
TJ Družstevník MALÁ IDA
TJ Cementáreň TURŇA nad Bodvou
TJ Družstevník PAŇOVCE
Myslava – domáce stretnutia na ihrisku v Seni
Trstené pri Hornáde – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
Štítnik – domáce stretnutia na ihrisku v Sokoľanoch
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 3.9.2011 o 14,00
1. Trstené
2. Myslava
3. Štítnik
4. Perín
2. kolo – 10.9.2011 o 14,00
5. Paňovce
6. M. Ida
7. Turňa
8. Trstené
3. kolo – 17.9.2011 o 14,00
9. Myslava
10. Štítnik
11. Perín
12. Pereš
4. kolo – 24.9.2011 o 14,00
13. Paňovce
14. Turňa
15. Trstené
16. Myslava
5. kolo – 1.10.2011 o 14,00
17. Štítnik
18. Perín
19. Pereš
20. M. Ida
6. kolo – 8.10.2011 o 14,00
21. Paňovce
22. Trstené
23. Myslava
24. Štítnik
7. kolo – 15.10.2011 o 14,00
25. Perín
26. Pereš
27. M. Ida
28. Turňa
-
JARNÁ ČASŤ
Paňovce
Turňa
M. Ida
Pereš
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Pereš
Perín
Štítnik
Myslava
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Paňovce
Trstené
Turňa
M. Ida
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
M. Ida
Pereš
Perín
Štítnik
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Paňovce
Myslava
Trstené
Turňa
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Turňa
M. Ida
Pereš
Perín
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Paňovce
Štítnik
Myslava
Trstené
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
8. kolo – 21.4.2012 o 14,00
29. Paňovce
30. Turňa
31. M. Ida
32. Pereš
9. kolo – 28.4.2012 o 14,00
33. Pereš
34. Perín
35. Štítnik
36. Myslava
10. kolo – 5.5.2012 o 14,00
37. Paňovce
38. Trstené
39. Turňa
40. M. Ida
11. kolo – 12.5.2012 o 14,00
41. M. Ida
42. Pereš
43. Perín
44. Štítnik
12. kolo – 19.5.2012 o 14,00
45. Paňovce
46. Myslava
47. Trstené
48. Turňa
13. kolo – 26.5.2012 o 14,00
49. Turňa
50. M. Ida
51. Pereš
52. Perín
14. kolo – 2.6.2012 o 14,00
53. Paňovce
54. Štítnik
55. Myslava
56. Trstené
-
21
Trstené
Myslava
Štítnik
Perín
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Paňovce
M. Ida
Turňa
Trstené
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Myslava
Štítnik
Perín
Pereš
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Paňovce
Turňa
Trstené
Myslava
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Štítnik
Perín
Pereš
M. Ida
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Paňovce
Trstené
Myslava
Štítnik
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Perín
Pereš
M. Ida
Turňa
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŽIACI I. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AC JASOV
TJ Lokomotíva RUSKOV
FC VALALIKY
TJ Cementáreň TURŇA nad Bodvou
VOĽNÝ ŽREB
Obecný FK Slovan POPROČ
Výnimky:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MFK Spartak MEDZEV
FK GEČA 73
FK KECHNEC
TJ Štart SVINICA
ŠKO VEĽKÁ IDA
MFK KOŠICE – KRÁSNA
Kechnec – domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod. v Kechneci
Košice-Krásna – domáce stretnutia v sobotu o 9,30 hod.
Svinica – domáce stretnutia v nedeľu, 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 20.8.2011 o 14,00
1. Jasov
2. Ruskov
3. Valaliky
4. Turňa
5. Voľný ţreb
6. Poproč
2. kolo – 27.8.2011 o 14,00
7. Krásna
8. Geča
9. Kechnec
10. Svinica
11. V. Ida
12. Jasov
3. kolo – 3.9.2011 o 14,00
13. Ruskov
14. Valaliky
15. Turňa
16. Voľný ţreb
17. Poproč
18. Medzev
4. kolo – 10.9.2011 o 14,00
19. Krásna
20. Kechnec
21. Svinica
22. V. Ida
23. Jasov
24. Ruskov
5. kolo – 17.9.2011 o 14,00
25. Valaliky
26. Turňa
27. Voľný ţreb
28. Poproč
29. Medzev
30. Geča
6. kolo – 24.9.2011 o 14,00
31. Krásna
32. Svinica
33. V. Ida
34. Jasov
35. Ruskov
36. Valaliky
7. kolo – 1.10.2011 o 14,00
37. Turňa
38. Voľný ţreb
39. Poproč
40. Medzev
41. Geča
42. Kechnec
JARNÁ ČASŤ
-
Krásna
V. Ida
Svinica
Kechnec
Geča
Medzev
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Medzev
Poproč
Voľný ţreb
Turňa
Valaliky
Ruskov
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Krásna
Jasov
V. Ida
Svinica
Kechnec
Geča
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Geča
Medzev
Poproč
Voľný ţreb
Turňa
Valaliky
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Krásna
Ruskov
Jasov
V. Ida
Svinica
Kechnec
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Kechnec
Geča
Medzev
Poproč
Voľný ţreb
Turňa
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Krásna
Valaliky
Ruskov
Jasov
V. Ida
Svinica
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
12. kolo – 7.4.2012 o 14,00
67. Krásna
68. V. Ida
69. Svinica
70. Kechnec
71. Geča
72. Medzev
13. kolo – 14.4.2012 o 14,00
73. Medzev
74. Poproč
75. Voľný ţreb
76. Turňa
77. Valaliky
78. Ruskov
14. kolo – 21.4.2012 o 14,00
79. Krásna
80. Jasov
81. V. Ida
82. Svinica
83. Kechnec
84. Geča
15. kolo – 28.4.2012 o 14,00
85. Geča
86. Medzev
87. Poproč
88. Voľný ţreb
89. Turňa
90. Valaliky
16. kolo – 5.5.2012 o 14,00
91. Krásna
92. Ruskov
93. Jasov
94. V. Ida
95. Svinica
96. Kechnec
17. kolo – 12.5.2012 o 14,00
97. Kechnec
98. Geča
99. Medzev
100. Poproč
101. Voľný ţreb
102. Turňa
18. kolo – 19.5.2012 o 14,00
103. Krásna
104. Valaliky
105. Ruskov
106. Jasov
107. V. Ida
108. Svinica
-
22
Jasov
Ruskov
Valaliky
Turňa
Voľný ţreb
Poproč
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Krásna
Geča
Kechnec
Svinica
V. Ida
Jasov
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Ruskov
Valaliky
Turňa
Voľný ţreb
Poproč
Medzev
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Krásna
Kechnec
Svinica
V. Ida
Jasov
Ruskov
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Valaliky
Turňa
Voľný ţreb
Poproč
Medzev
Geča
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Krásna
Svinica
V. Ida
Jasov
Ruskov
Valaliky
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Turňa
Voľný ţreb
Poproč
Medzev
Geča
Kechnec
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
8. kolo – 8.10.2011 o 14,00
43. Krásna
44. V. Ida
45. Jasov
46. Ruskov
47. Valaliky
48. Turňa
9. kolo – 15.10.2011 o 14,00
49. Voľný ţreb
50. Poproč
51. Medzev
52. Geča
53. Kechnec
54. Svinica
10. kolo – 22.10.2011 o 14,00
55. Krásna
56. Jasov
57. Ruskov
58. Valaliky
59. Turňa
60. Voľný ţreb
11. kolo – 29.10.2011 o 14,00
61. Poproč
62. Medzev
63. Geča
64. Kechnec
65. Svinica
66. V. Ida
-
Svinica
Kechnec
Geča
Medzev
Poproč
Voľný ţreb
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Krásna
Turňa
Valaliky
Ruskov
Jasov
V. Ida
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
V. Ida
Svinica
Kechnec
Geča
Medzev
Poproč
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Krásna
Voľný ţreb
Turňa
Valaliky
Ruskov
Jasov
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
19. kolo – 26.5.2012 o 14,00
109. Svinica
110. Kechnec
111. Geča
112. Medzev
113. Poproč
114. Voľný ţreb
20. kolo – 2.6.2012 o 14,00
115. Krásna
116. Turňa
117. Valaliky
118. Ruskov
119. Jasov
120. V. Ida
21. kolo – 9.6.2012 o 14,00
121. V. Ida
122. Svinica
123. Kechnec
124. Geča
125. Medzev
126. Poproč
22. kolo – 16.6.2012 o 14,00
127. Krásna
128. Voľný ţreb
129. Turňa
130. Valaliky
131. Ruskov
132. Jasov
-
23
Krásna
V. Ida
Jasov
Ruskov
Valaliky
Turňa
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Voľný ţreb
Poproč
Medzev
Geča
Kechnec
Svinica
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Krásna
Jasov
Ruskov
Valaliky
Turňa
Voľný ţreb
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Poproč
Medzev
Geča
Kechnec
Svinica
V. Ida
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
ŽIACI II. trieda, skupina „A“
1.
2.
3.
4.
5.
TJ Slovan KECEROVCE
MFK ROZHANOVCE
TJ Družstevník BUDIMÍR
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER
MŠK ĎURKOV
Výnimky:
6.
7.
8.
9.
10.
TJ PLOSKÉ
Rozvoj NOVÁ POLHORA
FK BIDOVCE
ŠK Internacionál BLAŽICE
FK KYSAK
Budimír – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých
Kecerovce – domáce stretnutia v sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
Ploské – domáce stretnutia v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 3.9.2011 o 14,00
Kecerovce
1.
Rozhanovce
2.
Budimír
3.
Byster
4.
Ďurkov
5.
2. kolo – 10.9.2011 o 14,00
Kysak
6.
N. Polhora
7.
Bidovce
8.
Blaţice
9.
Kecerovce
10.
3. kolo – 17.9.2011 o 14,00
Rozhanovce
11.
Budimír
12.
Byster
13.
Ďurkov
14.
Ploské
15.
4. kolo – 24.9.2011 o 14,00
Kysak
16.
Bidovce
17.
Blaţice
18.
Kecerovce
19.
Rozhanovce
20.
5. kolo – 1.10.2011 o 14,00
Budimír
21.
Byster
22.
Ďurkov
23.
Ploské
24.
N. Polhora
25.
6. kolo – 8.10.2011 o 14,00
Kysak
26.
Blaţice
27.
Kecerovce
28.
Rozhanovce
29.
Budimír
30.
7. kolo – 15.10.2011 o 14,00
Byster
31.
Ďurkov
32.
Ploské
33.
N. Polhora
34.
Bidovce
35.
8. kolo – 22.10.2011 o 14,00
Kysak
36.
Kecerovce
37.
Rozhanovce
38.
Budimír
39.
Byster
40.
Kysak
Blaţice
Bidovce
N. Polhora
Ploské
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Ploské
Ďurkov
Byster
Budimír
Rozhanovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
Kecerovce
Blaţice
Bidovce
N. Polhora
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
N. Polhora
Ploské
Ďurkov
Byster
Budimír
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
Rozhanovce
Kecerovce
Blaţice
Bidovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Bidovce
N. Polhora
Ploské
Ďurkov
Byster
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
Budimír
Rozhanovce
Kecerovce
Blaţice
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Blaţice
Bidovce
N. Polhora
Ploské
Ďurkov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 21.4.2012 o 14,00
Kysak
46.
Blaţice
47.
Bidovce
48.
N. Polhora
49.
Ploské
50.
11. kolo – 28.4.2012 o 14,00
Ploské
51.
Ďurkov
52.
Byster
53.
Budimír
54.
Rozhanovce
55.
12. kolo – 5.5.2012 o 14,00
Kysak
56.
Kecerovce
57.
Blaţice
58.
Bidovce
59.
N. Polhora
60.
13. kolo – 12.5.2012 o 14,00
N. Polhora
61.
Ploské
62.
Ďurkov
63.
Byster
64.
Budimír
65.
14. kolo – 19.5.2012 o 14,00
Kysak
66.
Rozhanovce
67.
Kecerovce
68.
Blaţice
69.
Bidovce
70.
15. kolo – 26.5.2012 o 14,00
Bidovce
71.
N. Polhora
72.
Ploské
73.
Ďurkov
74.
Byster
75.
16. kolo – 2.6.2012 o 14,00
Kysak
76.
Budimír
77.
Rozhanovce
78.
Kecerovce
79.
Blaţice
80.
17. kolo – 9.6.2012 o 14,00
Blaţice
81.
Bidovce
82.
N. Polhora
83.
Ploské
84.
Ďurkov
85.
-
24
Kecerovce
Rozhanovce
Budimír
Byster
Ďurkov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
N. Polhora
Bidovce
Blaţice
Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Rozhanovce
Budimír
Byster
Ďurkov
Ploské
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
Bidovce
Blaţice
Kecerovce
Rozhanovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Budimír
Byster
Ďurkov
Ploské
N. Polhora
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
Blaţice
Kecerovce
Rozhanovce
Budimír
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Byster
Ďurkov
Ploské
N. Polhora
Bidovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kysak
Kecerovce
Rozhanovce
Budimír
Byster
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
9. kolo – 29.10.2011 o 14,00
Ďurkov
41.
Ploské
42.
N. Polhora
43.
Bidovce
44.
Blaţice
45.
Kysak
Byster
Budimír
Rozhanovce
Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
18. kolo – 16.6.2012 o 14,00
Kysak
86.
Byster
87.
Budimír
88.
Rozhanovce
89.
Kecerovce
90.
)
)
)
)
)
25
Ďurkov
Ploské
N. Polhora
Bidovce
Blaţice
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
ŽIACI II. trieda, skupina „B“
1.
2.
3.
4.
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
FK HANISKA
FK KOKŠOV-BAKŠA
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
Výnimky:
5.
6.
7.
8.
FO Družstevník MOKRANCE
Roma MOLDAVA nad Bodvou
ŠK Drienka DRIENOVEC
TJ Tatran JASOV
Čečejovce – domáce stretnutia v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
Mokrance – domáce stretnutia v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
Tatran Jasov – domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod.
Trstené pri Hornáde – domáce stretnutia v sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 3.9.2011 o 14,00
Trstené
1.
Haniska
2.
Kokšov-Bakša
3.
Čečejovce
4.
2. kolo – 10.9.2011 o 14,00
T. Jasov
5.
R. Moldava
6.
Drienovec
7.
Trstené
8.
3. kolo – 17.9.2011 o 14,00
Haniska
9.
Kokšov-Bakša
10.
Čečejovce
11.
Mokrance
12.
4. kolo – 24.9.2011 o 14,00
T. Jasov
13.
Drienovec
14.
Trstené
15.
Haniska
16.
5. kolo – 1.10.2011 o 14,00
Kokšov-Bakša
17.
Čečejovce
18.
Mokrance
19.
R. Moldava
20.
6. kolo – 8.10.2011 o 14,00
T. Jasov
21.
Trstené
22.
Haniska
23.
Kokšov-Bakša
24.
7. kolo – 15.10.2011 o 14,00
Čečejovce
25.
Mokrance
26.
R. Moldava
27.
Drienovec
28.
JARNÁ ČASŤ
T. Jasov
Drienovec
R. Moldava
Mokrance
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Mokrance
Čečejovce
Kokšov-Bakša
Haniska
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
T. Jasov
Trstené
Drienovec
R. Moldava
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
R. Moldava
Mokrance
Čečejovce
Kokšov-Bakša
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
T. Jasov
Haniska
Trstené
Drienovec
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Drienovec
R. Moldava
Mokrance
Čečejovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
T. Jasov
Kokšov-Bakša
Haniska
Trstené
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
8. kolo – 21.4.2012 o 14,00
T. Jasov
29.
Drienovec
30.
R. Moldava
31.
Mokrance
32.
9. kolo – 28.4.2012 o 14,00
Mokrance
33.
Čečejovce
34.
Kokšov-Bakša
35.
Haniska
36.
10. kolo – 5.5.2012 o 14,00
T. Jasov
37.
Trstené
38.
Drienovec
39.
R. Moldava
40.
11. kolo – 12.5.2012 o 14,00
R. Moldava
41.
Mokrance
42.
Čečejovce
43.
Kokšov-Bakša
44.
12. kolo – 19.5.2012 o 14,00
T. Jasov
45.
Haniska
46.
Trstené
47.
Drienovec
48.
13. kolo – 26.5.2012 o 14,00
Drienovec
49.
R. Moldava
50.
Mokrance
51.
Čečejovce
52.
14. kolo – 2.6.2012 o 14,00
T. Jasov
53.
Kokšov-Bakša
54.
Haniska
55.
Trstené
56.
-
26
Trstené
Haniska
Kokšov-Bakša
Čečejovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
T. Jasov
R. Moldava
Drienovec
Trstené
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Haniska
Kokšov-Bakša
Čečejovce
Mokrance
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
T. Jasov
Drienovec
Trstené
Haniska
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kokšov-Bakša
Čečejovce
Mokrance
R. Moldava
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
T. Jasov
Trstené
Haniska
Kokšov-Bakša
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Čečejovce
Mokrance
R. Moldava
Drienovec
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK ObFZ Košice – okolie
Satelit „A“
Satelit „B“
Satelit „C“
TJ Družstevník JANÍK
Hornád ŽDAŇA
TJ Maratón SEŇA
TJ Baník ŠTÍTNIK
TJ Mladosť KALŠA
FK Štart SLANSKÁ HUTA
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
FK Geča73
TJ Cementáreň Turňa nad Bodvou
FK Haniska
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaţe:
Kategória:
Termíny, hracie dni:
ŠTK Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie
U 11 – narodení po 1.1. 2001 a mladší
Pre jesennú časť nahlásiť termíny turnajov do konca mesiaca august 2011, termíny turnajov
pre jarnú časť nahlásiť do konca mesiaca marec 2012. Hracím dňom je sobota, resp. nedeľa.
Miesto turnaja:
Kaţdý účastník usporiada jeden turnaj na jeseň a jeden na jar.
Pravidlá:
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťaţného poriadku.
Hracia plocha:
Je multifunkčné ihrisko, resp. polovicou normálneho ihriska, ktorej postranné čiary sú čiarami
bránkovými a stredová a bránková čiara sú čiarami postrannými. Pokutové územie je ohraničené
značkami pre zahrávanie kopu z rohu s predĺţenou bočnou čiarou pokutového územia normálneho
ihriska. Rozmery bránky 2 x 3 m. Pokutová značka vo vzdialenosti 7 m od bránkovej čiary.
Lopta:
Hrá sa s odľahčenými loptami č. 4
Počet hráčov:
1 + 7. Medzi hráčmi môţe dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale tým
spôsobom, ţe najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môţe nový hráč vstúpiť na hraciu
plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriami voľný kop v prospech druhého
druţstva.. Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdĺţ bránkových tyčí normálneho ihriska, kde sú
umiestnené hráčske lavičky.
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom a ruky si podajú všetci
hráči.
Výstroj hráčov:
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými
kolíkmi. Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry:
U 11 – 2 x 20 min
Lopta v hre, mimo hry: Ak je lopta mimo hry, dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to buď
vyhodením alebo výkopom z ruky. Kroky brankára v pokutovom území sa nepočítajú. Ak poloţí
brankár loptu na zem, môţe pokračovať v hre len nohou. Pri zahrávaní lopty do hry musia byť
hráči súpera mimo pokutového územia.
V stretnutí je moţné pouţiť spätnú prihrávku brankárovi, t.j. malú domov.
Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Štart hráčov:
Systém súťaţe:
Hosp. náleţitosti:
Zdravotnícke zabezp.:
Rozhodcovia:
Zápis o stretnutí:
Hodnotenie:
Námietky:
Hrá sa na riadne ţiacke preukazy pre futbal alebo súpisku potvrdenú ŠTK ObFZ
Rozdelenie druţstiev do 4, resp. 3 členných skupín (satelitov), kde sa hrá turnajovým spôsobom
v jesennej časti a v jarnej časti.
Kaţdý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Sú delegovaní ObFZ na poţiadanie usporiadajúceho domáceho druţstva, alebo vykonávajú tréneri
odpočívajúcich druţstiev, ktorí sa dohodnú pred zahájením turnaja. Za zabezpečenie rozhodcov je
zodpovedný usporiadajúci oddiel.
Z kaţdého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa zašle na ŠTK ObFZ. Za jeho
odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
Výsledky turnaja doručiť, resp. zaslať v kríţovej tabuľke na riadiaci orgán súťaţe - ŠTK. V tejto
kategórii sa výsledky nehodnotia.
V zmysle Súťaţného poriadku pre futbal.
27
28
FINÁLE
;
Rudník
Mokrance
1. kolo
1.9.2011
1
2
AC Jasov
Perín
Valaliky
Gyňov
13 Budimír
14 Ďurkov
15 K. Oľšany
16 V. Kamenica
15
16
13
14
11
12
Čečejovce
Janík
11 Bidovce
12 Trstené p. H.
9 Byster
10
9
8
V. Ida
Seňa
Paňovce
vs.
7
N. Klátov
10 Svinica
8 Zdoba
7 S. Huta
5
6
2. kolo
15.9.2011
Ţdaňa
R. Moldava
3. kolo
5 R. Kecerovce
6 S. Kecerovce
4. kolo
3
4
4. kolo
"O Pohár predsedu ObFZ Košice - okolie"
3. kolo
Turňa "B"
T. Jasov
2. kolo
15.9.2011
3 Blaţice
4 N. Polhora
1 Ploské
2 Kysak
1. kolo
1.9.2011
ADRESÁR PREDSEDOV A TAJOMNÍKOV FK V OKRESE
FK BIDOVCE, 044 45 Bidovce, Bidovce 206
Alexander Mihók, 0903 631 262
P:
Email: [email protected]
T:
Ing. Miroslav Lengyel, 0905 347 168
ŠK Internacionál BLAŢICE, 044 16 Blaţice, Blaţice 28
Dušan Štefáni, 633 06 67, 0917 953 344
P:
Email: [email protected]
T:
Juraj Gmitro, 0910 976 131
TJ Druţstevník BUDIMÍR, 044 43 Budimír, Budimír 202
Marek Kicko, 0915 636 878
P:
Email: [email protected]
T:
Jozef Tomko ml., 0905 683 553
T:
Ing. Jozef Mohňanský, z: 466 51 17, 0905 757 307
T:
Jozef Vaľa 0905 703 373
FK Poľnohospodár BUZICA, 044 73 Buzica, Obecný úrad
Ján Görcös, 466 51 33
P:
FK ČAŇA, 044 14 Čaňa, Osloboditeľov 18
Róbert Čarný, 0905 271 276
P:
Email: [email protected]
TJ Druţstevník ČEČEJOVCE, 044 71 Čečejovce, Paňovská 166
Ing. Jozef Juhás, 0907 307 933
P:
T:
Email: [email protected]
ŠK Drienka DRIENOVEC, 044 01 Drienovec, Drienovec 282
Matej Lukáč, 460 74 68, 0910 901 951
P:
T:
MŠK ĎURKOV, 044 19 Ďurkov, Ďurkov 277
Anton Bednár, 696 56 66, 0908 086 892
P:
Email: [email protected]
Ing. Marcel Hintoš, 0907 301 369
Ing. Tibor Kočiš, z: 489 93 55, 0902 898 806
T:
Terézia Timurová, 696 58 26, 0903 983 753
T:
Radoslav Šároši, 0911 450 116
FK GEČA 73, 044 10 Geča, Kostolná 348/31
Martin Palenčár, 0905 819 430
P:
Email: [email protected],
T:
Dušan Čigáš, 0903 717 063
Web: www.fkgeca.webnode.sk
FK HANISKA, 044 57 Haniska, Haniska 375
Daniel Mikloš, 0905 295 170
P:
Email: [email protected]
T:
Ing. Tomáš Papuga, 0907 588 451
TJ Druţstevník JANÍK, 044 05 Janík, Janík 135
Milan Dţerenga, 461 01 26, 0905 283 516
P:
Email: [email protected]
T:
Ing. Július Begala, 464 72 01, 0905 270 948
Web: www.tjjanik.wbl.sk
Email: [email protected]
AC JASOV, 044 23 Jasov, Jasov, Kostolná 475
Jozef Halász, 0905 891 322
P:
T:
Ing. Miroslav Cuper, 0915 319 408
TJ Tatran JASOV, 044 23 Jasov, Jasov 549
Jozef Zsiga, 0915 434 504
P:
T:
Marián Dzurík, 0915 896 394
TJ Mladosť KALŠA, 044 18 Kalša, Kalša 237
Juraj Tóth, 0908 799 003
P:
T:
Ing. Peter Florek, 0908 990 845
Email: [email protected]
TJ Slovan GYŇOV, 044 14 Gyňov, Nová ul. 134/17
Juraj Radvani, 0917 225 236
P:
TJ Slovan KECEROVCE, 044 47 Kecerovce, Kecerovce 29
Miroslav Semanič, d: 699 05 20, 0905 805 673
P:
T:
Email: [email protected]
29
Ladislav Zrelý, d: 699 03 88, 0908 103 358
ŠK Roma KECEROVCE, 044 47 Kecerovce, Kecerovce 346
Marián Gábor, 0904 513 992
P:
T:
FK KECHNEC, 044 58 Kechnec, Kechnec 19
Ing. Ladislav Danko, d: 696 20 52, 0905 707 102
P:
Email: [email protected]
T:
Milan Gábor, 0902 088 024
Ing. Róbert Spišák, 0907 923 673
FK KOKŠOV-BAKŠA, 044 13 Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 290
Marek Stoľár, 0905 306 768
Jaroslav Stolár, 0907 925 946
P:
T:
Email: [email protected]
MFK KOŠICE-KRÁSNA, 040 18 Košice, Golianova 27
František Jurčo, 0905 356 776
P:
T:
Stanislav Bednár 0918 429 915
Email: [email protected]
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY, 044 42 Košické Oľšany
Roman Knap, 0918 465 060
P:
T:
Jozef Vereb, 0915 944 676
FK KYSAK, 044 81 Kysak, Kysak 209
Martin Kišiday, 0907 943 618
P:
T:
Vladimír Kvaka, 0905 517 993
Email: [email protected]
TJ Druţstevník MALÁ IDA, 044 20 Malá Ida, K ihrisku 23/19
Imrich Janitor, d: 697 04 49, 0918 462 376
P:
T:
Email: [email protected]
Ing. Jozef Hric, d: 697 03 66, z: 229 32 32
0903 424 383
MFK Spartak MEDZEV, 044 25 Medzev, Štóska 6
Maroš Čierny, 0905 274 224
P:
Email: [email protected]
Mgr. Marek Kaleta, 0908 067 445
Web: www.medzev.sk
T:
FK Bodva MOLDAVA nad Bodvou, s.r.o., 045 01 Moldava nad Bodvou, Roţňavská 1305
JUDr. Miroslav Vítek
Ing. Vladimír Popovič, 0911 772 746
P:
T:
Email: [email protected]
Web: www.fkmoldava.sk
Roma MOLDAVA nad Bodvou, 045 01 Moldava nad Bodvou, Bartalošova 8
Ľudovít Matta, 0908 514 397
Ladislav Grulyo, 0918 245 307
P:
T:
FO Druţstevník MOKRANCE, 045 01 Mokrance, Mokrance 409
Vojtech Czingely, 0908 343 160
Ing. Peter Petro, 0903 629 419
P:
T:
Email: [email protected]
Spotrebné druţstvo MYSLAVA, 040 16 Košice – Myslava 189
Jozef Čuj, 0902 173 482
P:
T:
Email: [email protected]
Ján Vargovčák, 0907 206 451
TJ FK NIŢNÝ KLÁTOV, 044 12 Niţný Klátov
František Čiţmár, 0918 342 303
P:
T:
Vladimír Jordán
ŠK NIŢNÁ MYŠĽA, 044 15 Niţná Myšľa, Staničná 116
Stanislav Nagy, 0907 415 225
P:
T:
Vladimír Krajcár, 0904 833 609
Rozvoj NOVÁ POLHORA, 044 44 Nová Polhora, Nová Polhora 50
Bohuš Goceliak, 0917 632 417
Stanislav Lukačko, 0905 394 979
P:
T:
TJ Druţstevník PAŇOVCE, 044 71 Paňovce 199, Obecný úrad
Ján Bilička, 0903 712 068
P:
T:
Email: [email protected]
Roland Rác, 464 94 18, 0907 312 727, z: 673 73 13
TJ PEDER, 044 05 Peder, Obecný úrad
Ján Eperješi, 0905 494 235
P:
Email: [email protected]
Vojtech Drága, 0915 530 785
T:
30
MŠK PEREŠ, 040 11 Košice – Pereš, Bystrická 105
Štefan Tót, 0911 370 645
P:
T:
Ing. Miroslav Daňo, 0903 490 881
Email: [email protected]
T:
Ladislav Sutorčík, 0903 775 364
T:
Ľubomír Tkáč, 0907 670 048
Obecný FK Slovan POPROČ, 044 24 Poproč, Brezová 20
Ing. Milan Lelák, 0915 428 694
P:
Email: [email protected]
T:
Martin Timko, 0915 912 723
MFK ROZHANOVCE, 044 42 Rozhanovce, 19. Januára 5
Peter Migáč, 0948 792 721, 0948 122 506
P:
Email: [email protected]
T:
František Migáč, 0918 868 094
T:
Emerich Tóth, 0905 202 744
T:
Tomáš Renčík, 0903 542 643
TJ Druţstevník PERÍN, 044 74 Perín, Perín 216
Jaroslav Trembecký, 0905 625 030
P:
Email: [email protected]
TJ PLOSKÉ, 044 44 Ploské
Miroslav Tóth, 044 44 Ortáše
P:
Partizán RUDNÍK, 044 23 Rudník, Rudník 195
Ľudovít Reblán, 0908 317 497
P:
TJ Lokomotíva RUSKOV, 044 19 Ruskov, Ruskov 94
František Poľa, 0908 829 075
P:
E-mail: [email protected]
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER, 044 41 Sady nad Torysou, Byster 249
Lukáš Janočko, 0908 372 830
Cyril Osif, 0907 977 822
P:
T:
TJ Maratón SEŇA, 044 58 Seňa, Seňa 142
Jozef Špak, 0911 963 466
P:
TJ Štart SVINICA, 044 45 Svinica, Svinica 34
Vincent Timko, 0905 300 563, 069/203 10 70
P:
Email: [email protected]
T:
Ladislav Šoltés, 0905 749 746
Web: www.tjmaratonsena.sk
T:
Rudolf Revák, 696 53 66, 0911 223 968, z:656 52 25
FK Štart SLANSKÁ HUTA, 044 17 Slanská Huta 68, Obecný úrad
Ing. Imrich Miščo, z: 0905 975 617, d: 0905 975 617
Bartolomej Kolesár, 0905 272 714
P:
T:
Email: [email protected]
TJ Baník ŠTÍTNIK, 044 57 Sokoľany, Sokoľany 252
Marián Béreš, 0907 936 684, 0905 758 347
P:
Email: [email protected]
T:
František Berekszászi, 0903 600 912
TJ Druţstevník TRSTENÉ pri Hornáde, 044 11 Trstené pri Hornáde, Školská 12
Radoslav Lukáč, 0908 478 939
Matej Kočiš, d: 698 03 63, 0902 295 092
P:
T:
Email: [email protected]
Web: www.fktjtrsteneprihornade.webnode.sk
TJ Cementár TURŇA nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou
Ing. Marcel Derján, 0907 944 133, 0911 922 259
„B“: Štefan Hodermarský, 0907 829 973
P:
Email: [email protected]
Mládeţ: Vladimír Krompaský, 0905 522 429
MFK ŤAHANOVCE, 040 13 Košice – Ťahanovce, Ťahanovská 28
Ján Mosej, 0961 922 032, 0908 607 901
Milan Korečko, 0902 139 784
P:
T:
Email: [email protected]
ŠKO VEĽKÁ IDA, 044 55 Veľká Ida, Veľká Ida 674
Peter Nagy, 699 22 53, 0905 765 604
P:
Email: [email protected]
T:
31
Jozef Ţiga ml., 0949 251 669
FC VALALIKY, 044 13 Valaliky, Športová 9
Dušan Tóth, 0918 616 857
P:
Email: [email protected]
T:
Ondrej Tóth, 0907 173 117
TJ Pokrok VYŠNÁ KAMENICA, 044 45 Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39
Ján Mikloš, z: 696 41 32, 0903 430 540
Ing. Jaroslav Šever, 0908 315 733
P:
T:
TJ – FK VYŠNÉ OPÁTSKE, 040 01 Košice, Juţné nábreţie 125
Ing. Marcel Alexander, 0903 904 444
P:
T:
Email: [email protected]
Marián Stanko, 0904 123 471
Web: www.fkvysneopatske.sk
FC ZDOBA, 044 41 Sady nad Torysou – Zdoba 189
Bartolomej Seman, 0918 817 485
P:
Ján Miháľ
T:
TJ Pokrok ZLATÁ IDKA, 044 61 Zlatá Idka, Zlatá Idka 270
Peter Novák, 0908 998 089
P:
T:
Hornád ŢDAŇA, 044 11 Ţdaňa, Okruţná 34/302
Jozef Vaľa, z: 0905 703 373, 0902 256 682
P:
Vysvetlivky:
T:
Matúš Rusnák, 0910 462 156
Email: [email protected]
Metod Deák, 0908 360 330
P – predseda, prezident FK
T – tajomník FK
DÔLEŽITÉ ADRESY A TELEFÓNNE ČÍSLA FUTBALOVÝCH ORGÁNOV
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100/II
Sekretariát: tel. č.: 02/4820 6000, fax: 02/4820 6099
Matrika: tel. č.: 02/4820 6021, fax: 02/4820 6098
Hlavný bankový účet: ČSOB a.s., 2621273/7500
IČO: 00687308 IČ DPH: SK2020898913
VÝCHODOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
042 96 Košice, Alejová 2
Sekretariát: tel. č./fax: 055/ 643 35 66
Hlavný bankový účet: VÚB a.s., 15439542/0200
IČO: 17074029, DIČ: 2021157369
Variabilné symboly pri platbe na VsFZ:
30701 – prestupy, hosťovania
30702 – registrácia, výmena, duplikáty
Vydal ObFZ Košice-okolie pre vnútornú potrebu ObFZ, FK, ŠK a TJ
Júl 2011
Zodpovední redaktori: Ing. Tomáš Baksay, Milan Petro
Náklad: 350 kusov
32
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Košice-okolie, ročník 2011-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Antl Radomir
Bereš Matuš
Berta Patrik
Čurma Marián
Drabant Marek
Dubecký Jozef
Dulák Martin
Gorel David
Hegedűš Eduard
Janočko Tomáš
Jeník Martin
Karčák František
Kendi Róbert
Knapíková Nicolette
Konečný Peter
Košč Jozef
Kováč Viliam
Koţurko Marek
Kudlík Jakub
Kudlík Michal
Kuchel Dávid
Kuzma Dušan
Litványi Ján
Litványi Ondrej
Mihók Imrich
Ondrejčo Lukáš
Pecer Viktor
Pikla Pavol
Prokša Jakub
Szaniszló Oto
Šľosár Dávid
Takáč Lukáš
Takacs-Horňák
Viktor Dávid
Varchola
Moldava nad
B.
Bidovce
Košice
Košice
Rozhanovce
Košice
Košice
Novačany 7
Poproč
Košice
Košice-Krásna
Janik
Košice
Košice
Košice
Košicka
Polianka
Kuzmányho
47
Košice
Novačany 190
Novačany
Košice
Veľká Ida
Košice
Košice
Bidovce
Košice
Košice
Moldava nad
Bodvou
Košice
Košice
Košice
Bidovce
Košice
Košice
CSA 29
Bidovce 330
Petzvalova 3
Juţná trieda 26
Dúhová 4
Dénešova 24
Nám.Laca.Novom.1
Novačany 7
Lesná 36
Čordáková 24
Na močidlách 14
Janik 156
Trieda SNP 59
Hlinkova 25
Tr. SNP 7
Košicka Polianka 219
Košice
Titogradská 12
Novačany 190
Novačany 7
Magurská 1
Veľká Ida 460,
Jasuschova 4
Jasuschova 4
Bidovce 273
Mládeţnícka 12
Uţhorodská 37
Severná 14
Pajorova 2
Trieda SNP
Jasovská 4
Bidovce 220
Muškatova 8
Ţeleziarenská 21
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0944 338 290
0915 567 193
0917 554 762
0948 504 854
0910 537 385
0908 233 598
0902 154 595
0911 905 234
0902 268 926
0907 137 342
0908 669 594
0905 526 723
0908 984 914
0907 069 736
0902 392 873
0911 199 520
0903 658 132
0915 917 019
0910 465 197
0910 671 811
0915 228 156
0903 239 398
0904 117 301
0903 121 086
0903 147 326
0902 645 355
0905 377 464
0903 543 507
0910 905 621
0910 663 729
0910 221 154
0902 612 768
0915 469 453
0911 011 619
Košice
Ţdaňa
Ortáše
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Kalša
Košice
Myslava
Klimkovičova 638
Mýtna 16
Ortáše 40
Slovenského 23
Bauerova 40
Šafárikova 8
Šoltésovej 18
Huskova 5
Lorinčík 140
Jenisejská 65
Pekinská 11
Kalša 232
Havlíčkova 33
Niţné Chmelníky 14
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0902 720 264
0915 238 718
0944 324 470
0944 491 818
0908 343 143
0902 633 956
0918 493 930
0910 686 416
0904 561 121
0911 245 777
0908 877 865
0903 586 296
0918 112 728
0903 056 003
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NOVÍ ROZHODCOVIA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Baláţ Martin
Binda Maroš
Bobaľ Roman
Eperješi Jakub
Fečko Patrik
Garbár Ladislav
Horňák Peter
Hudák Michal
Janičkár Matúš
Marton Vladimir
Opitz Ľubomír
Pastor Damián
Sova Róbert
Szalaba Karol
33
Nominačná listina delegátov ObFZ Košice-okolie, ročník 2011-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Beluško František
Budinský Ján
Čisovský František
Demčák Dušan
Gajdoš Ladislav
Krupský Július
Ľach Michal
Sloboda Ján
Štefáni Dušan
Tóth Jozef
Vyravec Jiří
Zsarnai Arpád
Bohdanovce
Košice
Košice
Štós
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Drienovec
Košice
Ţarnov
Bohdanovce 114
Bielocerkevská 13
Rosná 1
Štós-kúpele
Dénešova 81
Lidické námestie 5
Nár. Trieda 39
Wurmova 4
Sputniková 10
Drienovec 250
Wurmova 7
Ţarnov 5
0910 349 261, 0910 161 220
055/671 16 76, 0910 174 211
0902 223 506
0905 131 448
0908 633 719
0908 362 858
0915 361 504
0907 022 768
0905 830 731
055/460 20 22
055/643 99 86, 0903 627 361
0917 580 163
Nominačná listina rozhodcov MFZ Košice-mesto, ročník 2011-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Berta Ján
Bordáš Daniel
Eliášová Lea
Gábor Dušan
Harčarik Erik
Hütterová Katarína
Kašela Matúš
Kmec Patrik
Kováč Viliam
Koţurko Marek
Kuchel Dávid
Lizoň Erik
Ščambora Sebastián
Tomko Juraj
Košice
Košice
Sokoľany
Košice
Košice
Trstené p. H.
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Chrastné
Košice
Budimír
Gerlachovská 27,
Partizánska 3
Sokoľany 232
Czambelová 2
Viedenská 21
JRD 10
Petzvalová 21
Opálová 27
Kuzmányho 47
Dénešová 55
Magurská 1
Chrastné 30
Šarišská 3
Budimír 124
34
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0917 749 825
0949 329 703
0918 134 356
0915 203 477
0914 176 460
0903 215 052
0911 634 387
0904 886 484
0903 658 132
0915 917 019
0915 228 156
0911 651 239
0911 908 528
0908 530 437
ROZHODCOVIA ObFZ pôsobiaci v SFZ a VsFZ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
SFZ:
Eperješi Marcel
Košické Oľšany
Košické Oľšany 8
695 06 36, 0903 630 433, 0905 630 433
VSFZ:
Babušík Dominik
Baksay Tomáš
Bednár Tomáš
Biroš Michal
Daňo Miroslav
Daňo Vladimír
Drabant Peter
Dubinský Milan
Farkaš Jaroslav
Gaľa Samuel
Havrila Pavol
Hiľovský Roman
Chnupa Jozef
Jonáš Peter
Juhás Cyril
Juhás Peter
Juhászová Dominika
Kocúr Milan
Kohl Jozef
Kováčová Zuzana
Krejsa Tomáš
Kuspan Vlastimil
Lang Zoltán
Lipták Matej
Novák Dominik
Pacholský Juraj
Piró Martin
Slimák Peter
Šeršen Martin
Tóth Viktor
Trembeckí Ľuboš
Wurm Viktor
Ţelizňák Michal
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice Pereš
Košice
Rozhanovce
Košice
Trstené p.H.
Košice
Košice
Mokrance
Košice
Košice
Ruskov
Ruskov
Valaliky
Košice
Košice
Moldava n.B.
Košice
Košice
Moldava n.B.
Košice
Košice
Košice
Košice
Ruskov
Košice
Drienovec
Košice
Košice
Košice
Juţná trieda 91
Čapajevova 16
Jenisejská 65
Trieda SNP 80
Gelnická 101
Gelnická 101
Dúhová 4
Bauerova 9
Osloboditeľov 16
Myslava 265
Čordákova 34
Mokrance 136
Park Angelinum 10
Obrancov Mieru 15
Ruskov 358
Ruskov 358
Kokšovská 58
Muškátova 42
Levočská 2
Nám. budovateľov 6
Trieda SNP 38
Madridská 3
Nám. Budovateľov 26
Jantárova 8
Hanojská 4
Čínska 9
Park Angelinum 16
Ruskov 57
Čordákova 11
Drienovec 250
Jasuschova 22
Juţná trieda 53
Myslava
678 06 90, 0915 650 721
0907 443 269, 0949 174 750
0908 880 956
0908 064 554
0903 490 881, 0907 914 187
0905 763 318
0902 638 721
0903 848 442, 0905 532 152
0907 958 741
0902 574 983
0918 117 585
0905 331 114
0907 540 519
0903 564 707
0905 564 986, 0907 119 179
0905 957 411
0910 356 706
644 53 92, 0903 353 794
0908 317 354, 0911 814 194
0905 292 623
673 89 10, 0902 952 236
636 60 72, 0905 148 826
0905 258 290
678 81 22, 0904 319 456
0915 138 926
0911 286 722
0904 704 001
0910 790 190
0944 344 700
0908 317 027
645 10 17, 0908 521 655
0903 883 201
0918 714 184
DELEGÁTI ObFZ pôsobiaci vo VsFZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Čigaš František
Hajdada František
Ivanov František
Levický Peter
Lumtzer Eduard
Novysedlák Vendelín
Petro Milan
Škody Ondrej
Štofka Ján
Geča
Košice
Košice
Slanec
Košice
Košické Oľšany
Bačkovík
Košice
Rozhanovce
Rovná 9
Jenisejská 63
Starozagorská 2
Parková 300/25
Mengusovská 7
Košické Oľšany 23
Baškovík 56
Košťova 6
Slobody 7
35
0910 898 203
0907 648 798
0907 955 941
0903 605 201
0903 903 187
0903 622 024
0903 652 961
0902 154 811
0905 474 753
EVIDENCIA FK O VEDENÍ ŽLTÝCH A ČERVENÝCH KARIET
č.
Priezvisko a meno
1.ŽK
2.ŽK
3.ŽK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ZČ – zastavená činnosť na kolo
36
4.ŽK
ZČ
5.ŽK
6.ŽK
7.ŽK
8.ŽK
ZČ
ČK
Download

Rozpis - ObfZ Košice