KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Hlavná 89, 041 21 Košice
www.tf.ku.sk, tel.: +421 55 68 36 111, fax: +421 55 62 27 134
Informácie o prijímacom konaní v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných
programoch na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ruţomberku
pre akademický rok 2015/2016
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku (TF KU) poskytuje vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch,
2. v magisterských študijných programoch,
3. v doktorandských študijných programoch.
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2015
Termín konania prijímacej skúšky: 17. 6. 2015 a 23. 6. 2015
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 €
Ročné školné pri externej forme štúdia: 650 €
Deň otvorených dverí: 26. 04. 2015
Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
Pracovisko TF KU Košice: sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, e-mail: [email protected]
Pracovisko TF KU Spišské Podhradie: ThDr. Ondrej Borsík, PhD., e-mail: [email protected]
Zdravotne znevýhodnení študenti môţu poţiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná ţiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).
AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Košice
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺţka štúdia: 3 roky
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)
Forma štúdia/Plánovaný počet prijatých uchádzačov







SOCIÁLNA FILOZOFIA
SOCIÁLNA PRÁCA
NÁUKA O RODINE
UČITEĽSTVO PREDMETU NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA
UČITEĽSTVO FILOZOFIE V KOMBINÁCII
UČITEĽSTVO NÁBOŢENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII
UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
5
20
10
5
5
5
5
PRACOVISKO TF KU SPIŠSKÁ KAPITULA
Forma štúdia/Plánovaný počet prijatých uchádzačov

SOCIÁLNA PRÁCA
denná
20
AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
KOŠICE
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺţka štúdia: 2 roky, pri spojenom študijnom programe katolícka teológia 6 rokov
Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)
Forma štúdia/Plánovaný počet prijatých uchádzačov


KATOLÍCKA TEOLÓGIA (KANDIDÁTI KŇAZSTVA A LAICI) denná
SOCIÁLNA FILOZOFIA
denná
10
5






SOCIÁLNA PRÁCA
NÁUKA O RODINE
UČITEĽSTVO PREDMETU NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA
UČITEĽSTVO FILOZOFIE V KOMBINÁCII
UČITEĽSTVO NÁBOŢENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII
UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII
denná
denná
denná
denná
denná
denná
20
10
5
5
5
5
PRACOVISKO TF KU SPIŠSKÁ KAPITULA


Forma štúdia/Plánovaný počet prijatých uchádzačov
KATOLÍCKA TEOLÓGIA (KANDIDÁTI KŇAZSTVA)
denná
SOCIÁLNA PRÁCA
denná
10
30
Podmienky prijatia na štúdium:
– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
– záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
– prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami (Úplnosť príloh k prihláške ustanovil AS TFKU podľa
§ 27, ods.1, písm. i) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení násl. predpisov.)
– splnenie podmienok prijímacieho konania
– pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky maturitnej skúšky uchádzača
Prílohy prihlášky (originály alebo úradne overené kópie)
pre všetky študijné programy:
– rodný list (overená kópia);
– sobášny list (len pri zmene rodného priezviska);
– maturitné vysvedčenie (overená kópia), (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii),
pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom (overená kópia),vysvedčenie z Bc.
štátnej skúšky a výpis hodnotenia bakalárskeho štúdia;
– štruktúrovaný ţivotopis
– lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole – je súčasťou prihlášky
– čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
– doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €/prihláška
pre študijný program katolícka teológia pre kandidátov kňazstva i laikov doloţiť:
– odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených;
v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom ţivote (stav, rodina a pod.).
Ak farár menovaného nepozná, priloţí uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná;
– krstný list so záznamom o birmovke, o sobáši;
– sobášny list rodičov z farského úradu (len kandidáti kňazstva);
pre študijný program náboţenská výchova, náuka o rodine doloţiť:
– odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených
(denné aj externé štúdium); v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom
ţivote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloţí uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý
ho pozná;
– krstný list so záznamom o birmovke, o sobáši;
pre učiteľské študijné programy doloţiť:
– potvrdenie od logopéda (vyţaduje sa bezchybnosť reči)
Prijímacia skúška na študijný program Katolícka teológia:
Prijímacie skúšky pre študijný program Katolícka teológia sú písomné a ústne a absolvujú ich všetci. Poţadujú
sa vedomosti a zručnosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu gymnaziálneho učiva.
Kritériá pre prijatie na štúdium Katolícka teológia:
– prospech na strednej škole: max. 20 bodov
– písomný test: max. 80 bodov
– písomná práca: max. 20 bodov
– ústny pohovor: max. 20 bodov
Prijímanie na ostatné študijné programy sa uskutočňuje bez prijímacích pohovorov.
Kritériá pre prijatie na ostatné študijné programy
Bakalárske študijné programy
2
–
pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky maturitnej skúšky uchádzača max. 100 bodov.
Magisterské študijné programy
pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:
- výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača - max. 50 bodov
- váţený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača - max. 50 bodov
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke TF KU a Teologického inštitútu.
Na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijatie na štúdium.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
–
Na jednej prihláške sa moţno uchádzať len na jeden študijný program. Ubytovanie je zabezpečené len pre
kandidátov kňazstva v Kňazskom seminári.
Pracovisko Košice
Prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Katolícka univerzita v Ruţomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.
Banka: Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ruţomberku
Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol:
1510501
Informácia pre prijímateľa: „PP“
Konštantný symbol:
0308
– Doklad o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky.
Deň otvorených dverí: 26. 4. 2015
–
Pracovisko Spišské Podhradie
Prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Katolícka univerzita v Ruţomberku, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04
Spišské Podhradie,
tel.: +421 53 419 4111, fax: +421 53 419 4123
Banka: Štátna pokladnica
Názov účtu: Katolícka univerzita v Ruţomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská
Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie
Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0008 5886
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: „PP“,
Konštantný symbol: 0308
– Ústriţok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky.
Deň otvorených dverí: 26. 4. 2015
–
UPLATNENIE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Učiteľstvo
Absolvent je pripravený zaujať miesto ako pomocník učiteľa, ale hlavne pokračovať na magisterskom stupni
vysokoškolského štúdia príslušného alebo príbuzného smeru.
Sociálna filozofia, Sociálna práca a Náuka o rodine
Absolvent sa uplatní v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré sú náročné na
tvorivosť, manaţérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tieţ pripravený vstúpiť do oblasti školských či
mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie akadémie, masovokomunikačné prostriedky, cirkevné, vládne aj
mimovládne (humanitné) organizácie, nadácie, občianske zdruţenia, politické a kultúrno-spoločenské inštitúcie,
štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov, vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod.
V neposlednom rade sa mu ponúka moţnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na jeho magisterskom
stupni.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Katolícka teológia
Absolvent magisterského študijného programu sa po kňazskej vysviacke sa uplatní ako rímskokatolícky kňaz.
O jeho zadelení a uplatnení v spoločnosti rozhoduje vlastný ordinár (diecézny biskup alebo rehoľný
predstavený); ako kňaz v pastorácii sa venuje duchovnej formácii ľudí v spoločenstve, ktoré mu je zverené.
Vysvätení kňazi ako aj absolventi laici sa môţu venovať vyučovaniu náboţenskej výchovy na základných
a stredných školách, prípadne po absolvovaní štúdia tretieho stupňa prednášaniu teologických disciplín na
vysokých školách, alebo ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia);
3
svoje uplatnenie nachádzajú v duchovných redakciách masmédií, ako členovia v rôznych komisiách katolíckej
Cirkvi, ale aj v iných povolaniach vyţadujúcich široký rozhľad humanitného zamerania.
Učiteľstvo
Absolvent je pripravený zaujať miesto učiteľa základnej a strednej školy príslušného predmetu
Sociálna filozofia, Sociálna práca a Náuka o rodine
Absolventi získali schopnosť samostatne formulovať problém a hľadať jeho komplexné riešenie, kriticky
analyzovať a hodnotiť vedecké projekty vo svojom odbore, kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické
problémy. Je pripravený na tvorbu, analýzu a posudzovanie projektov v oblasti kultúry, politiky a v sociálnej
oblasti z hľadiska svojho odboru a je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých
a spoločenských problémov.
Obsah prijímacích skúšok:
Študijná literatúra:
Katolícka teológia – Mgr.
Gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
Sväté Písmo
Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998)
Ján Pavol II.: Enc.: Ecclesia de Eucharistia
Benedikt XVI.: Enc.: Deus Caritas est
Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu.
AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Katolícka teológia
– v študijnom odbore katolícka teológia
Náuka o rodine
– v študijnom odbore katolícka teológia
Charitatívna a misijná práca – v študijnom odbore sociálna práca
Forma štúdia: denná/externá
Štandardná dĺţka štúdia: 3 roky (denná), 5 rokov (externá)
Udeľované akademické tituly: PhD.
Termín podania prihlášky: do 31. 5. 2015
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 €
Banka: Štátna pokladnica
Názov účtu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: „Poplatok za PK doktorandské“,
Konštantný symbol: 0308
Ročné školné pri externej forme štúdia: 500 €
Ďalšie informácie: 2 mesiace pred prijímacím konaním
Forma štúdia/Plánovaný počet prijatých uchádzačov



KATOLÍCKA TEOLÓGIA
NÁUKA O RODINE
CHARITATÍVNA A MISIJNÁ PRÁCA
denná/externá
denná/externá
denná/externá
2/4
1/1
3/3
Schválené v Akademickom senáte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku 1.10.2014.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
dekan TF KU
4
Hranice bodov za maturitnú skúšku
D. st. šk.
Druh stred. školy
OJ
Typ. skrat. Dolná hranica Horná hranica Body
1
gymnázium
TF KU
S
1,00
1,00 100,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,01
1,10
95,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,11
1,20
90,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,21
1,30
85,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,31
1,40
80,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,41
1,50
75,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,51
1,60
70,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,61
1,70
65,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,71
1,80
60,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,81
1,90
55,00
1
gymnázium
TF KU
S
1,91
2,00
50,00
1
gymnázium
TF KU
S
2,01
2,10
47,00
1
gymnázium
TF KU
S
2,11
2,20
44,00
1
gymnázium
TF KU
S
2,21
2,30
41,00
1
gymnázium
TF KU
S
2,31
2,40
38,00
1
gymnázium
TF KU
S
2,41
2,50
35,00
1
gymnázium
TF KU
S
2,51
3,00
32,00
1
gymnázium
TF KU
S
3,01
3,50
30,00
1
gymnázium
TF KU
S
3,51
4,00
27,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,00
1,00 100,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,01
1,10
95,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,11
1,20
90,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,21
1,30
85,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,31
1,40
80,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,41
1,50
75,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,51
1,60
70,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,61
1,70
65,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,71
1,80
60,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,81
1,90
55,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
1,91
2,00
50,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
2,01
2,10
47,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
2,11
2,20
44,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
2,21
2,30
41,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
2,31
2,40
38,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
2,41
2,50
35,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
2,51
3,00
32,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
3,01
3,50
30,00
2
stredná odborná škola
TF KU
S
3,51
4,00
27,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,00
1,00
95,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,01
1,10
88,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,11
1,20
78,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,21
1,30
72,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,31
1,40
66,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,41
1,50
60,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,51
1,60
54,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,61
1,70
51,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,71
1,80
48,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,81
1,90
45,00
5
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
1,91
2,00
42,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
2,01
2,40
39,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
2,41
2,80
36,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
2,81
3,00
33,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
3,01
3,50
29,00
3
stredné odborné učilište
TF KU
S
3,51
4,00
25,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,00
1,00 100,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,01
1,10
95,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,11
1,20
90,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,21
1,30
85,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,31
1,40
80,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,41
1,50
75,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,51
1,60
70,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,61
1,70
65,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,71
1,80
60,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,81
1,90
55,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
1,91
2,00
50,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
2,01
2,10
47,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
2,11
2,20
44,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
2,21
2,30
41,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
2,31
2,40
38,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
2,41
2,50
35,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
2,51
3,00
32,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
3,01
3,50
30,00
4
konzervatórium, umelecké školy
TF KU
S
3,51
4,00
27,00
8
združená škola
TF KU
S
1,00
1,00 100,00
8
združená škola
TF KU
S
1,01
1,10
95,00
8
združená škola
TF KU
S
1,11
1,20
90,00
8
združená škola
TF KU
S
1,21
1,30
85,00
8
združená škola
TF KU
S
1,31
1,40
80,00
8
združená škola
TF KU
S
1,41
1,50
75,00
8
združená škola
TF KU
S
1,51
1,60
70,00
8
združená škola
TF KU
S
1,61
1,70
65,00
8
združená škola
TF KU
S
1,71
1,80
60,00
8
združená škola
TF KU
S
1,81
1,90
55,00
8
združená škola
TF KU
S
1,91
2,00
50,00
8
združená škola
TF KU
S
2,01
2,10
47,00
8
združená škola
TF KU
S
2,11
2,20
44,00
8
združená škola
TF KU
S
2,21
2,30
41,00
8
združená škola
TF KU
S
2,31
2,40
38,00
8
združená škola
TF KU
S
2,41
2,50
35,00
8
združená škola
TF KU
S
2,51
3,00
32,00
8
združená škola
TF KU
S
3,01
3,50
30,00
8
združená škola
TF KU
S
3,51
4,00
27,00
9
iná, zahraničná
TF KU
S
1,91
2,00
50,00
6
Hranice bodov za predmety bakalárskej štátnej skúšky a váženého študijného
priemeru
D. st. šk. Druh stred. školy
OJ
Typ. skrat. Dolná hranica Horná hranica Body
TF KU
M
1,00
1,00
50,00
TF KU
M
1,01
1,10
48,50
TF KU
M
1,11
1,20
47,00
TF KU
M
1,21
1,30
45,50
TF KU
M
1,31
1,40
44,00
TF KU
M
1,41
1,50
42,50
TF KU
M
1,51
1,60
41,00
TF KU
M
1,61
1,70
39,50
TF KU
M
1,71
1,80
38,00
TF KU
M
1,81
1,90
36,50
TF KU
M
1,91
2,00
35,00
TF KU
M
2,01
2,10
33,50
TF KU
M
2,11
2,20
32,00
TF KU
M
2,21
2,30
30,50
TF KU
M
2,31
2,40
29,00
TF KU
M
2,41
2,50
27,50
TF KU
M
2,51
3,00
20,00
7
Download

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU