Naše silné stránky :
- vysoká profesionalita
a odbornosť
pedagogických
zamestnancov,
- škola má vlastného šk.
psychológa,
- medzinárodné kontakty školy
s krajinami Európy.
- výučba
cudzích
jazykov
zahraničnými lektormi (ANJ,
NEJ),
- moderné materiálno-technické
vybavenie školy,
- inovatívne metódy vyučovania,
-pestrá ponuka záujmového
vzdelávania,
- dobré meno a imidţ školy tradície, benefičný koncert školy,
deň otvorených dverí, stuţková
slávnosť, imatrikulácia ţiakov I.
ročníkov štúdia, školský časopis,
logo školy, medaila absolventa,
- dobré
výsledky
ţiakov
v súťaţiach, olympiádach
a medzinárodných projektoch,
- výrazná podpora rodičov,
- vlastná nadácia na podporu
školy,
- samostatná činnosť ţiackej
školskej rady,
- lyţiarsky a plavecký kurz,
škola v prírode,
- práca ţiakov a učiteľov so
zahraničnými školami
v projektoch:
- UNESCO
- SCHULBRUCKE II.
- COMENIUS
- Škola má vlastnú školskú
jedáleň, moţnosť výberu
z dvoch hlavných jedál
PROFILÁCIA ŠKOLY:
 výrazné posilnenie vyučovania cudzích jazykov: ANJ,
NEJ, RUJ, SPJ,
 posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry,
 realizácia projektu Sprachdiplom Stüfe I a II,
 posilnenie vyučovania INF a iných prírodovedných
predmetov,
 posilnenie výchovnej zloţky vyučovania zavedením
predmetu Hodnoty a človek v I. ročníku,
 moţnosť výberu voliteľných predmetov počas štúdia,
 široká ponuka voliteľných predmetov,
 podmienky pre štúdium intelektovo nadaných detí,
podmienky pre individuálnu integráciu ţiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 podmienky pre štúdium športovcov,
 podmienky pre štúdium umelecky nadaných detí,
 práca ţiakov školy vo vlastných školských projektoch,
 široká ponuka záujmových krúţkov a mimovyučovacích
aktivít,
 podpora jazykových pobytov, výmenných pobytov
študentov, exkurzií, výletov a cestovania ţiakov,
 spolupráca s Jazykovou školou, Golianova 68, Nitra –
moţnosť získania štátnej jazykovej skúšky.
Jazyková škola, Golianova 68, Nitra
V priestoroch gymnázia pôsobí jazyková škola pre
študentov a dospelých, v ktorej poslucháči majú
moţnosť študovať anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, ruský a japonský jazyk. Celé štúdium
trvá 7 rokov.
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra
Nadácia gymnázia bola zaloţená pedagog.
pracovníkmi školy v roku 1994. Jej cieľom je finančná
podpora výchovy a vzdelávania nášho gymnázia:
materiálno-technické zariadenie a vybavenie odborných
a špeciálnych učební, nákup odbornej literatúry
a učebných
pomôcok,
podpora
školských
a
medzinárodných projektov, druţobných a kultúrnospoločenských aktivít školy.
GYMNÁZIUM,
GOLIANOVA 68, NITRA
tel. : 037/ 640 96 12
web : www.gymgolnr.sk
e-mail : [email protected], [email protected]
INFORMÁCIE
O MOŢNOSTIACH ŠTÚDIA
pre školský rok 2014/2015
Riaditeľstvo gymnázia :
Riaditeľka školy: RNDr. Marta Rácová
[email protected]
Zástupkyňa riaditeľky školy: RNDr. Zuzana Hurtová
[email protected]
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Soňa Krivošíková
[email protected]
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
08.11.2013
Priestory našej školy
ZO ŢIVOTA
NAŠEJ ŠKOLY:
PRIJÍMACIE KONANIE:


Zákonný zástupca uchádzača prihlasuje uchádzača
na štúdium písomne na
predpísanom tlačive:
„Prihláška na štúdium na strednej škole“,
prihlášku podáva riaditeľovi ZŠ, ktorú ţiak
navštevuje, v zákonom stanovenej lehote.
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium: Prijatie
uchádzačov do tohto študijného odboru si vyţaduje
overenie jazykových schopností a všeobecných študijných
predpokladov, t.j. uchádzač musí úspešné vykonať
talentovú prijímaciu skúšku.
Štúdium je určené najmä pre ţiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
s výborným prospechom.
Termín podania prihlášok - do 20.02.2014.
7902 J gymnázium: Študijný odbor, v rámci ktorého sa
otvára len všeobecná trieda v oboch formách štúdia: 4ročné a 8-ročné – majú rovnaký termín na podanie prihlášok
- do 10.04.2014.
Zákonný zástupca uchádzača 9. ročníka ZŠ a 5. ročníka ZŠ
môţe podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole.
PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre školský rok 2014/2015:
5 ročné bilingválne štúdium:
Talentová skúška – obsahom, ktorej je: test zo SJL a MAT
a písomný test všeobecných jazykových schopností
a všeobecných študijných predpokladov v slovenskom
jazyku.
Termín konania talentovej skúšky : 25. marec 2014
8 ročné štúdium: písomný test zo SJL a MAT
4 ročné štúdium: písomný test zo SJL a MAT
Termín konania prijímacej skúšky : máj 2014
Medzinárodné projekty
a aktivity školy
Kritéria prijímania uchádzačov na štúdium – zverejní
riaditeľka školy v zmysle školského zákona: do konca
januára (bilingválne štúdium) a do konca marca (ostatné
formy štúdia).
Poradovník
na
prijatie
týchto
ţiakov
sa
zostavuje v zmysle Kritérií pre prijatie uchádzačov na
štúdium.
Na prihlášku na štúdium na strednej škole nezabudnite
uviesť:
telefónny kontakt na zákonného zástupcu ţiaka, aby
sme Vás mohli čo najskôr informovať o voľnom
mieste v prípade, ţe iný prijatý uchádzač nenastúpi,
názov triedy, o ktorú sa ţiak uchádza,
ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej
olympiády alebo inej súťaţe, podľa prílohy kritérií,
priloţí k prihláške overenú fotokópiu diplomu
(totoţnosť fotokópie s originálom diplomu môţe
potvrdiť aj ZŠ).
5-ročné
bilingválne štúdium
Druhým
vyučovacím
jazykom
v bilingválnej
triede je jazyk anglický.
Predpokladá sa, ţe
uchádzači
o štúdium
v tejto
triede
sa
vyučovali
na
ZŠ
predmet anglický jazyk.
V školskom roku 2014/2015 otvoríme tieto triedy:
4- ročné štúdium – 2 všeobecné triedy
60 ţiakov
5- ročné bilingválne štúdium – 2 triedy 60 ţiakov
8- ročné štúdium – 1 všeobecná trieda
30 ţiakov
CHARAKTERISTIKA OTVÁRANÝCH TRIED:
4 - ročné štúdium:
všeobecná trieda: V triede je posilnené vyučovanie
predmetov ako uvádza profilácia školy. Učebný plán
umoţňuje väčšiu voliteľnosť vyučovacích predmetov – 4
hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku.
V prípade záujmu ţiakov je moţnosť otvoriť v rámci ŠkVP triedu
„Informatika“.
Prijatým uchádzačom z Projektu mimoriadne nadané
deti ponúkame moţnosť individuálnej integrácie na
základe diagnostiky CPPPaP a vytvorenie ideálnych
podmienok na štúdium na našej škole.
8 - ročné štúdium
všeobecná trieda: V učebnom pláne triedy sa posilňuje
vyučovanie oboch cudzích jazykov (v súčte 13 hodín
týţdenne za štúdium) a informatiky (v súčte 8 hodín
týţdenne za štúdium). Cudzí jazyk č. 1 je jazyk anglický.
Učebný plán zároveň ponúka vysokú dotáciu hodín na
voliteľné predmety. S novým učebným plánom poskytne
táto trieda všestranný
rozvoj ţiakov vo všetkých
predmetoch.
Učebný plán triedy má
počas štúdia posilnené
vyučovanie oboch cudzích
jazykov a vyučovanie tých
predmetov, ktoré sa od II.
ročníka
vyučujú
v anglickom
jazyku:
informatika, matematika,
chémia, umenie a kultúra.
V 4.-5. ročníku štúdia sú
ponechané
voliteľné
hodiny
pre
výber
predmetov
samotným
ţiakom,
podľa
jeho
záujmu a budúceho štúdia
na VŠ v rozsahu 5 a 18
hodín.
Ţiak bilingválneho štúdia
si bude môcť vybrať
voliteľný predmet aj z
odborných
predmetov,
ktoré budú vyučované
v anglickom jazyku.
Download

GYMNÁZIUM, DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 08.11.2013