PREUKAZ PRE FYZICKÚ OSOBU S ŤAŢKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Chcem si vybaviť preukaz fyzickej osoby s ŤZP, čo k tomu potrebujem?
-
žiadosť – vypísať podľa predtlače, vzadu 2-krát podpísať, ak sa jedná o mal. dieťa, aj
zákonného zástupcu
tlačivo lekársky nález „dvojhárok“, ktorý vypíše obvodný lekár klienta, pediater u dieťaťa
doložiť fotokópie všetkých lekárskych nálezov od odborných lekárov (ortopéd, internista,
kardiológ..)
lehota na jeho vydanie je 30 dní
nárok vzniká právoplatným rozhodnutím, klient bude potrebovať 1 fotografiu ako na OP, ale
miera funkčnej poruchy musí byť minimálne 50%, ak je menej, preukaz sa nevydá a klient
nie je FO s ŤZP
Aký je to preukaz s červeným pásom?
-
je to preukaz so sprievodcom, keď sa niektoré zľavy, napr. na cestovnom vzťahujú aj na
sprievodcu, ktorý sprevádza osobu s ŤZP
tá istá žiadosť, tlačivo „lekársky nález“ a fotokópie odborných lekárskych nálezov
lehota 30 dní
Aké mám výhody, keď mám preukaz ŤZP?
- Kultúrne a športové podujatia, spoločenské a verejné podujatia, divadelné predstavenia,
koncerty, lanovky a iné. Treba povedať, že nie vždy a všade sa zľavy pre zdravotne ťažko
postihnutých poskytujú, ak sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Treba sa vţdy informovať
u organizátora alebo priamo v pokladni pri kúpe vstupenky. Na filmové predstavenie sa zľava
neposkytuje, ak sa film premieta v divadle. Divadelné predstavenie môže byť tiež bez zľavy, ak
organizátorom predstavenia je iná inštitúcia, ako tá, kde sa predstavenie uskutočňuje
- Ak ste držiteľom preukazu ŤZP-S máte nárok na zľavu, a zľava sa poskytuje
aj doprovodnej osobe - sprievodcovi a hradí tiež zľavnený lístok. /napr. lístok na lanovku vo
Vrátnej, v Tatranskej Lomnici, vstupenka do ZOO Bojnice, Bratislava, Košice, Bojnický
zámok, Westernové mestečko Liptovský Mikuláš, Beckovský hrad a iné/
- Cestovanie v MHD je bezplatné, treba sa preukázať platným preukazom ŤZP, ŤZP-S
a dokladom totožnosti /občiansky preukaz/. Cestovanie prostriedkami SAD a ŽSR sa treba
vopred informovať o moţnej zľave pri kúpe lístka
- Poplatok za komunálny odpad pre držiteľa ŤZP môže poskytnúť mesto, obec. Je to
individuálne, závisí to od schválenia zastupiteľstva toho ktorého mesta alebo obce. Nie je to
povinné.
- Povinné poistenie motorového vozidla sa dá získať so zľavou aţ 50% z ceny poistky, ak
ste majiteľom auta a vlastníte preukaz ŤZP. Zľavu poskytuje poisťovňa Kooperatíva na
základe doloženia fotokópie platného preukazu ŤZP alebo ŤZP – S. Garancia poisťovňa
osobám so zdravotným postihnutím udeľuje zľavu 50%
- Od koncesionárskych poplatkov je občan ŤZP oslobodený podľa zákona NR SR č.68/288
Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST a SR. Viac informácií na pošte alebo
u vyberateľa poplatkov
- Parkovacie miesta, ak sú vyhradené, označené informačnou tabuľou o počte parkovacích
miest pre zdravotne postihnutých tiež poskytujú zľavu na základe sa preukázania preukazom
ŤZP a preukazom totožnosti. Za parkovanie motorového vozidla sa neplatí. Ak je parkovisko
súkromné a má vyznačené miesto i pre fyzickú osobu s ŤZP, zvyčajne poskytuje zľavu na
parkovanie. Je to individuálne. Môţe sa stať, ţe vyhradené parkovisko majú, ale zľavu
neposkytujú.
- Oslobodenie od správnych poplatkov - poplatok za podanie žiadosti o vydanie
občianskeho preukazu, ak bol stratený alebo odcudzený a to i opakovane v priebehu dvoch po
sebe nasledujúcich rokoch, poplatok za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na
bývanie, poplatok za vydanie rozhodnutia pre občana ŤZP, držiteľa preukazu ŤZP na vývoz
alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového
vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov, ak
je držiteľom motorového vozidla osoba ťažko zdravotne postihnutá alebo ak ide o motorové
vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Osoby, ktorým sa
vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení či pozastavení
spôsobilosti na právne úkony sú oslobodené od poplatkov.
- Skúsenosti drţiteľov preukazov FO s ŤZP - poskytovanie zliav, niekedy je to nepatrná
zľava a inokedy výrazná. Dôležité je, aby sme sa vždy informovali. Divadlo, kino, parkovisko,
lanovky, komunálny odpad, poistenie osobného motorového vozidla a koncesionárske
poplatky mám overené a hodnotím to veľmi pozitívne. So zľavami som sa stretla
napríklad u kaderníka, na pedikúre, vo fotoslužbe, u advokáta a raz u stomatológa. Po
využití ich služieb opakovane mi začali poskytovať zľavu z vlastnej iniciatívy. Veľmi milo
ma prekvapili.
- Výmena preukazu - preukazy ŤZP a ŤZP-S vydávajú a vymieňajú príslušné pracoviská
oddelení posudkových činností na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého
bydliska.
Zmenou zákona nastali zmeny i v praxi. Terajšie preukazy občana s ťažkým zdravotným
postihnutím sa budú postupne vymieňať za nové. Ak na zadnej strane preukazu ŤZP alebo
ŤZP-S vpísané preukaz platný do: “Bez časového obmedzenia“, budú sa vymieňať
priebeţne aţ do k o n c a roku 2012. Ostatné preukazy ŤZP s platnosťou do určitého
termínu majú platnosť určenú dátumom. Po ukončení platnosti treba navštíviť príslušný
ÚPSVaR podľa trvalého bydliska žiadateľa. Pri vybavovaní preukazu treba vypísať žiadosť,
aktuálnu fotografiu, nie staršiu ako 5 rokov a preukaz totožnosti. Preukaz fyzickej osoby s
ŤZP a ŤZP- S sa vybaví na počkanie v stránkové dni.
Preukaz ZŤP a preukaz ŤZP-S je platný len s predloţeným občianskym preukazom. Stratu
preukazu treba ohlásiť úradu, ktorý ho vydal. Zneuţitie preukazu je trestné!
Zdroj: www.zbierka.sk, www.csz.sk, sociálny pracovník MsÚ a ÚPSV a R v PN.
PARKOVACÍ PREUKAZ PRE FYZICKÚ OSOBU S ŤAŢKÝM ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
Potrebujem parkovací preukaz, čo k tomu potrebujem?
I.
ak je klient odkázaný na individuálnu prepravu
- žiadosť - vyplniť podľa predtlače, vzadu 2-krát podpísať, ak sa jedná o maloleté dieťa, aj
zákonného zástupcu
- klient bude potrebovať 1 fotografiu
II.
ak klient nie je odkázaný na individuálnu prepravu – musí sa znovu preposúdiť
- žiadosť- vyplniť podľa predtlače, vzadu 2-krát podpísať, ak sa jedná o maloleté dieťa, aj
zákonného zástupcu
- tlačivo lekársky nález - „dvojhárok“, ktorý vypíše obvodný lekár klienta, pediater u dieťaťa
- doložiť fotokópie všetkých lekárskych nálezov od odborných lekárov (ortopéd, internista,
kardiológ....)
- nárok vzniká právoplatným rozhodnutím, klient bude potrebovať 1 fotografiu
Aké výhody mám, keď vlastním parkovací preukaz?
-
klient môže stáť na miestach, kde je zákaz státia a zastavenia ale len po dobu nevyhnutnú pre
potreby FO s ŤZP, ktorá musí byť prítomná vo vozidle
parkovať na vyhradených miestach pre osoby s ŤZP
Kedy je klient odkázaný na individuálnu prepravu?
-
-
-
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými
fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej
dopravy a späť,
nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej
dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy
osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
zvládnuť z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej
hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy
správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi,
straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej
poruchy sfinkterov.
Zmenou zákona nastali zmeny i v praxi. Terajšie parkovacie preukazy sa budú postupne
vymieňať za nové priebeţne aţ do konca roku 2012. Po ukončení platnosti treba navštíviť
príslušný ÚPSVaR podľa trvalého bydliska žiadateľa. Pri vybavovaní parkovacieho preukazu
treba vypísať žiadosť, aktuálnu fotografiu, nie staršiu ako 5 rokov a preukaz totožnosti.
Parkovací preukaz je možné vybaviť na počkanie v stránkové dni.
POSÚDENIE DIEŤAŤA PRE ÚČELY ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
(predĺţená materská do 6 roku veku dieťaťa)
Chcem si vybaviť predĺţenú materskú dovolenku, čo k tomu potrebujem?
-
-
žiadosť, ktorú vyplní pediater dieťaťa (nie odborný lekár!!)
doložiť fotokópie všetkých odborných lekárskych nálezov od lekárov, kde sa dieťa lieči, je
možná konzultácia s posudkovou lekárkou – t. j. streda a piatok od 09.00 – 11.00 hod., je
potrebné zdokladovať chorobnosť dieťaťa za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
prípadne od posledného posúdenia
lehota na vydanie posudku je 30 dní
posudok odstúpime na Oddelenie štátnych sociálnych dávok, ktoré vydá rozhodnutie
nárok vzniká právoplatným rozhodnutím
PEŇAŢNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤZP
Ako vybaviť peňaţný príspevok na kompenzáciu?
- Je potrebné vyplniť žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku a doložiť určité doklady.
Aké doklady je potrebné doloţiť k ţiadosti?
- Platný občiansky preukaz, u detí kartička poistenca.
- Vyhlásenie o majetku, kde musí byť podpis žiadateľa alebo zákonného zástupcu overený na
matrike, u notára alebo na ÚPSVaR.
- Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom a fotokópie odborných vyšetrení a prepúšťacích správ.
- Ak je žiadateľ rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode.
- Ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony - listinu o ustanovení za opatrovníka.
- Ak v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka zomrie spoluposudzovaná osoba - úmrtný list.
- Ak v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka je priznaný dôchodok - rozhodnutie o priznaní.
- Doklady o príjme:
- ak je žiadateľ dôchodca - rozhodnutie o výške dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak je žiadateľ SZČO - potvrdenie z daňového úradu o príjme a potvrdenie zo sociálnej poisťovne
o nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak je žiadateľ zamestnanec - potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie alebo
potvrdenie z daňového úradu o príjme a potvrdenie zo sociálnej poisťovne o nemocenských dávkach
za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak je žiadateľ poberateľom rodičovského príspevku, dávky v hmotnej núdzi, dávky v nezamestnanosti,
nemocenských dávok - potvrdenie o poberaní za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak je žiadateľ vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie -potvrdenie o dobe evidencie za
predchádzajúci kalendárny rok,
- ak má žiadateľ súdom určené výživné - právoplatný rozsudok
- ak má žiadateľ nezaopatrené deti - potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov na deti za predchádzajúci
kalendárny rok.
Kto musí zdokladovať príjem?
- Okrem žiadateľa príjem musia doložiť aj spoločne posudzované osoby (manžel, manželka, nezaopatrené
deti).
Kedy sa nemusí zdokladovať príjem k novej ţiadosti?
- Keď žiadateľ, manžel/ka alebo nezaopatrené dieťa už poberá peňažný príspevok a požadovaný
príjem je už doložený.
Kedy nie je potrebné doloţiť lekársky nález?
- Keď žiadateľ v období 6 predchádzajúcich mesiacov odovzdal požadovaný lekársky nález na
ÚPSVaR alebo už má vydaný posudok, kde je uvedená forma kompenzácie navrhnutá.
Čo ak sa plnoletý ţiadateľ nedokáţe podpísať a nemá určeného zástupcu?
- Je potrebné doložiť potvrdenie od obvodného lekára, že sa nedokáže podpísať.
Musia sa predkladať aj nejaké špecifické doklady?
- Ak žiada o peňažný príspevok na úpravu bytu, o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
alebo o peňažný príspevok na úpravu garáže - nákres pred a po úprave + rozmery.
- Ak žiada o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla - pracovnú zmluvu a
potvrdenie, že jeho pracovný pomer naďalej trvá a ak žiada o peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla s automatickou prevodovkou - aj fotokópiu vodičského preukazu.
- Ak žiada o peňažný príspevok na kúpu pomôcky (druhý načúvací aparát, druhý mechanický
a druhý elektrický invalidný vozík) - potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o poskytnutí prvého.
PEŇAŢNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŢKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA
Peňaţný príspevok na opatrovanie, keď ţiadateľ je bez príjmu
Ako vybaviť peňaţný príspevok na opatrovanie?
- Je potrebné vyplniť žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku a doložiť určité doklady.
Kto je ţiadateľ bez príjmu?
- Žiadateľ bez príjmu je poberateľ rodičovského príspevku, dávky v hmotnej núdzi, dávky v
nezamestnanosti, nemocenských dávok, čiastočného invalidného dôchodku.
Kto môţe poberať peňaţný príspevok na opatrovanie?
- Príbuzný v priamom rade aj cudzia osoba.
Aké doklady je potrebné doloţiť k ţiadosti?
- Platný občiansky preukaz žiadateľa a opatrovaných osôb (u detí kartičku poistenca).
- Vyhlásenie o majetku, kde musí byť podpis opatrovaných osôb alebo zákonného zástupcu overený
na matrike, u notára alebo na ÚPSVaR.
- Potvrdenie o opatrovateľskej službe z mestského úradu alebo z obecného úradu.
- Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom a fotokópie odborných vyšetrení a prepúšťacích správ.
- Doklad o príbuzenskom vzťahu (rodný list, sobášny list).
- Potvrdenie o spoločnom prechodnom alebo trvalom pobyte (cudzia osoba).
- Právoplatný rozsudok o rozvode, ak je opatrovaná osoba rozvedená.
- Listinu o ustanovení za opatrovníka, ak je opatrovaná osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony.
- Úmrtný list, ak v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka zomrie spoluposudzovaná osoba.
- Rozhodnutie o priznaní dôchodku, ak v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka je priznaný
dôchodok.
- Doklady o príjme:
- ak je opatrovaný dôchodca - rozhodnutie o výške dôchodku za predchádzajúci kalendárny
rok,
- ak je opatrovaný SZČO - potvrdenie z daňového úradu o príjme a potvrdenie zo
sociálnej poisťovne o nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak je opatrovaný zamestnanec - potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, ročné
zúčtovanie alebo potvrdenie z daňového úradu o príjme a potvrdenie zo
sociálnej poisťovne o nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak je opatrovaný poberateľom rodičovského príspevku, dávky v hmotnej núdzi,
dávky v nezamestnanosti, nemocenských dávok - potvrdenie o poberaní za predchádzajúci
kalendárny rok,
- ak je opatrovaný vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie -potvrdenie o
dobe evidencie za predchádzajúci kalendárny rok,
- ak má opatrovaný súdom určené výživné - právoplatný rozsudok
- ak má opatrovaný nezaopatrené deti - potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov na deti za
predchádzajúci kalendárny rok.
Kto musí zdokladovať príjem?
- Okrem opatrovanej osoby príjem musia doložiť aj spoločne posudzované osoby (manžel, manželka,
nezaopatrené deti).
Kedy sa nemusí zdokladovať príjem k novej ţiadosti?
- Keď opatrovaná osoba, manžel/ka alebo nezaopatrené dieťa už poberá peňažný príspevok a požadovaný
príjem je už doložený.
Kedy nie je potrebné doloţiť lekársky nález?
- Keď opatrovaná osoba v období 6 predchádzajúcich mesiacov odovzdala požadovaný lekársky nález
na ÚPSVaR alebo už má vydaný posudok, kde je forma kompenzácie navrhnutá.
Čo ak sa plnoletá opatrovaná osoba nedokáţe podpísať a nemá určeného zástupcu?
- Je potrebné doložiť potvrdenie od obvodného lekára, že sa nedokáže podpísať.
PEŇAŢNÝ PRÍSPEVOK NA OPATROVANIE, KEĎ ŢIADATEĽ JE DÔCHODCA
Ako vybaviť peňaţný príspevok na opatrovanie?
- Je potrebné vyplniť žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku a doložiť určité doklady.
Aký druh dôchodku môţe poberať ţiadateľ?
- Starobný, predčasný starobný, plný invalidný, výsluhový dôchodok.
Kto môţe poberať peňaţný príspevok na opatrovanie?
- Príbuzný v priamom rade aj cudzia osoba.
Aké doklady je potrebné doloţiť k ţiadosti?
- Platný občiansky preukaz žiadateľa a opatrovaných osôb (u detí kartičku poistenca).
- Vyhlásenie o majetku, kde musí byť podpis opatrovaných osôb alebo zákonného zástupcu overený
na matrike, u notára alebo na ÚPSVaR.
- Potvrdenie o opatrovateľskej službe z mestského úradu alebo z obecného úradu.
- Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom a fotokópie odborných vyšetrení a prepúšťacích správ.
- Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku žiadateľa a opatrovaných osôb (ak sú poberateľmi dôchodku).
- Doklad o príbuzenskom vzťahu (rodný list, sobášny list).
- Potvrdenie o spoločnom prechodnom alebo trvalom pobyte (cudzia osoba).
Kedy nie je potrebné doloţiť lekársky nález?
- Keď opatrovaná osoba v období 6 predchádzajúcich mesiacov odovzdala požadovaný lekársky nález na
ÚPSVaR alebo už má vydaný posudok, kde je forma kompenzácie navrhnutá.
Čo ak sa plnoletá opatrovaná osoba nedokáţe podpísať a nemá určeného zástupcu?
- Je potrebné doložiť potvrdenie od obvodného lekára, že sa nedokáže podpísať.
Download

preukaz pre fyzickú osobu s ťaţkým zdravotným postihnutím