Download

preukaz pre fyzickú osobu s ťaţkým zdravotným postihnutím