VÝCVIK PROFESIONÁLNEHO PILOTA V PODMIENKACH
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Ţilinská univerzita v Ţiline, Katedra leteckej dopravy (ďalej KLD) rámci študijného
programu Letecká doprava „Profesionálny pilot“ poskytuje v spolupráci s Leteckým
výcvikovým a vzdelávacím centrom (ďalej LVVC) študentom riadneho denného
bakalárskeho a inţinierskeho štúdia získať preukaz spôsobilosti obchodného pilota CPL(A), s
kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov IR(A), pre viacmotorové letúne MEP(L), výcvik
spolupráce letovej posádky MCC a teoretickej prípravy do úrovne dopravného „zmrznutého“
pilota (ATPL-frozen). Kvalifikácie je moţné získať v rámci „Integrovaného kurzu ATPL“.
Záujemca o získanie uvedených kvalifikácií musí absolvovať prijímacie konanie na
študijný program Letecká doprava Profesionálny pilot.
Po prijatí na štúdium, pri zápise do prvého ročníka si musí študent v programe Letecká
doprava Profesionálny pilot zapísať predmet Teoretický výcvik v lietaní 1, Teoretický
výcvik v lietaní 2 a Praktický výcvik.
V predmetoch teoretický výcvik v lietaní študent absolvuje (počas zimného a letného
semestra) teoretickú prípravu v rozsahu súkromného pilota (PPL) a je pripravovaný na
zahájenie praktického výcviku. V príprave sa oboznámi a študuje problematiku z oblastí:








meteorológia,
navigácia,
prístroje,
predpisy (legislatíva),
aeromechanika,
konštrukcia lietadiel,
pohonná jednotka,
ľudský faktor.
Počas 2. semestra (najneskôr pred zahájením praktického výcviku) ţiadateľ
o zaradenie do integrovaného výcviku ATPL musí absolvovať (na vlastnú ţiadosť) vstupné
lekárske prehliadky, na ktorých musí vyhovieť poţiadavkám zdravotnej spôsobilosti I.
triedy. Zároveň absolvuje prípravu a preskúšanie Telekomunikačným úradom na získanie
preukazu Rádiotelefonistu (vydaný Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky).
Počas 2. semestra študent podpisuje zmluvu o absolvovaní výcviku a zloží zálohu
na časť výcviku, ktorý absolvuje v prvom ročníku štúdia (po skončení letného semestra
v mesiacoch jún, júl, august). Ďalšie zálohové platby sú uhrádzané vţdy na príslušný semester
v súlade so splátkovým kalendárom ktorý je súčasťou zmluvy o poskytnutí pilotného výcviku
(obvykle 8 splátok na celý praktický letecký výcvik).
Po ukončení teoretickej prípravy (koniec 2. Semestra) je študent preskúšaný (formou
testu) zo znalostí získaných počas štúdia na vydanie preukazu ţiaka leteckého personálu
LVVC.
Ţiadosť o zaradenie do výcviku, predloţenie dokladu zdravotnej spôsobilosti I.triedy
(vydaným Leteckou vojenskou nemocnicou v Košiciach), predloţenie preukazu
rádiotelefonistu a absolvovanie výstupných testov z predmetu teoretický výcvik v lietaní je
podmienkou pre zahájenie výcviku.
V súlade s predpisom JAR-FCL1 trvá výcvik 3 roky a z dôvodu zabezpečenia kvality
a kontinuity výcviku nie je moţné začať výcvik „Profesionálneho pilota“ v inom termíne.
Pred zahájením praktického výcviku študent absolvuje teoretickú výučbu (prípravu)
zameranú na metodiku lietania a praktické vykonanie letu. Letné sústredenie umoţní
študentovi vo výcviku získať správne návyky a postupy od prvého letu, cez prvý samostatný
let, samostatný navigačný let aţ do úrovne 45 letových hodín. Ukončenie „letného
sústredenia“ s uvedeným náletom umoţňuje študentovi poţiadať (formou prihlášky) Letecký
úrad o vykonane teoretického preskúšania na získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)
s kvalifikáciou SEP(L). Po úspešnom teoretickom preskúšaní nasleduje praktické preskúšanie
a následné vydanie prvého preukazu spôsobilosti v profesionálnom raste pilota ešte na jeseň
kalendárneho roka v ktorom výcvik zahájil.
Teoretický a praktický výcvik „profesionálneho pilota“ poskytuje Ţilinská univerzita v
Ţiline „pod jednou strechou“ súbeţne a preto v ďalšom štúdiu študent postupuje v súlade so
študijným programom „profesionálny pilot“ a musí si zapísať pri kaţdom zápise do ďalšieho
ročníka predmet Teoretický výcvik v lietaní a Praktický výcvik v lietaní (v súlade
s výberovými predmetmi - študijným programom), ktorý je ukončený zápočtom. Pre udelenie
zápočtu z Teoretického a Praktického výcviku v lietaní musí študent splniť podmienky
stanovené na udelenie zápočtu (aktívna účasť na predmete v súlade s platným rozvrhom,
plnenie kritérií teoretického a praktického výcviku).
Počas 3. aţ 5. semestra nasleduje fáza vo výcviku kedy študent lieta v súlade
s osnovou ATP, lety na zdokonaľovanie techniky pilotáţe, navigačných letov aţ po základy
prístrojového lietania a lietania v noci. Tento výcvik predstavuje pribliţne 90 letových hodín
na jednomotorových lietadlách a pilot lieta na riadené letiská Slovenskej republiky. V tejto
časti výcviku absolvuje 30 hodín navigačných letov a navigačný let na splnenie poţiadavky
vydania preukazu obchodného pilota.
Po výcviku VFR nasleduje výcvik (IFR) na letovom simulátore so zameraním na
prístrojové lietanie a „rádionavigačné“ lietanie v podmienkach IMC („lietanie v mrakoch“).
Po 40 letových hodinách výcvik pokračuje praktickým lietaním „IFR“ na jednomotorových
lietadlách. Študent musí plánovať let s ohľadom na aktuálne vyuţitie vzdušného priestoru,
meteorologických podmienok, výkonnosti lietadla.
Počas tejto časti výcviku je študent v súlade s dosahovanými výsledkami štúdia
„poslaný“ na teoretické preskúšanie ATP. Preskúšanie z teoretickej časti výcviku na Leteckom
úrade je umožnené študentovi najskôr po odlietaní aspoň 125 letových hodín a/alebo začatia
výcviku IR na letovom simulátore. Preskúšanie pozostáva z nasledovných častí (14 častí):
 Letecký zákon a postupy (predpisy)
 Všeobecné znalosti o lietadle (konštrukcia, motory, prístroje, elektro ...)
 Plánovanie a vykonanie letu (vyváţenie, výkony, plánovanie)
 Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 Meteorológia
 Navigácia (všeobecná navigácia, rádionavigácia)
 Prevádzkové postupy
 Základy letu (aeromechanika)
 Komunikácia
Neskôr je študent preškolený na dvojmotorový typ lietadla a pokračuje vo výcviku
IFR, v ktorom zdokonaľuje svoje skúsenosti doposiaľ získané vo výcviku. Po ukončený
„IFR“ časti (cca 90 letových hodín), študent absolvuje poslednú časť výcviku – MCC. Výcvik
spolupráce viacčlennej posádky (15 letových hodín) absolvovaných na simulátore FNPT II
MCC.
Po absolvovaní teoretického a praktického výcviku (integrovaný výcvik ATPL – max.
3 roky) je absolvent pripravený na teoretickú a praktickú skúšku na získanie preukazu
spôsobilosti CPL(A) s kvalifikáciami SEP(L), MEP(L), IR(A), MCC, frozen ATPL.
Absolvent je nakoniec pripravený splniť podmienky pre vydanie licencie pilota
civilného letectva a môţe zastávať pilotné funkcie u leteckých dopravcov. Absolventi spĺňajú
poţiadavky medzinárodných predpisov a môţu byť zamestnaní u civilných leteckých
prevádzkovateľov kdekoľvek v EU. Majú dobré teoretické základy a zodpovedajúce letové
skúsenosti. Sú pripravení na typové preškolenie na akejkoľvek generačnej úrovni palubného
vybavenia lietadiel pre obchodné vyuţitie alebo dopravných lietadiel.
Download

PROFESIONÁLNY PILOT