Príchod do Rakúska
Integrationsbüro
Vážená Salzburčanka,
vážený Salzburčan,
Príchod, pobyt,
práca a štátne
občianstvo
chcel by som Vás srdečne
privítať v našom meste.
Salzburg Vám ponúka vysokú
kvalitu života, prekrásne
prostredie a veľa zaujímavých
možností pre Vás a Vašu rodinu. Samozrejme, že prvé
kroky v novom meste, ako aj v novej krajine sú vždy
zložité a náročné. Aby sme Vám túto cestu uľahčili,
dávame Vám informácie k pobytu a práci.
Prajem Vám úspešný štart v Salzburgu.
Dr. Heinz Schaden, starosta
pre občanov bez rakúskeho štátneho občianstva
K príchodu a odchodu a počas Vášho pobytu určite
potrebujete platný cestovný dokument.
n Vízová povinnosť: K príchodu potrebujete určite platné
oprávnenie k príchodu, to môže byť vízum A (letecké
tranzitné vízum), vízum C (cestovné vízum) a vízum D
(pobytové vízum) a vízum na dočasnú zárobkovú činnosť.
Víza, ktoré boli vystavené v iných štátoch schengenského
priestoru, platia aj ako oprávnenie k príchodu do Rakúska, pokiaľ sa jedná o schengenské víza.
 Všetky štáty schengenského priestoru okrem Veľkej Británie, Írska, Chorvátsko, Cypru, Bulharska a Rumunska, sú
členskými štátmi EU, rovnako ako štyri nečlenské štáty EU:
Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Medzi štátmi
schengenského priestoru neexistujú žiadne vnútorné hraničné
kontroly.
n Kompetencie: Pre udelenie víz je zásadne kompetentné
Rakúske veľvyslanectvo v štáte trvalého pobytu.
Milá Salzburčanka,
milý Salzburčan,
chceme Vám pomocou týchto
informácii poskytnúť prehľad
o rámcových podmienkach
pobytu v Salzburgu. Pokiaľ
potrebujete podrobné právne
informácie, obráťte sa prosím na uvedené zariadenia.
Tipy k spolužitiu v meste získate v Integračnej kancelárii
mesta Salzburg (Integrationsbüro der Stadt Salzburg).
Veríme, že nám pomôžete posilniť ohľaduplné a tolerantné spolužitie v meste.
Informácie pre občanov,
ktorí sa prisťahovali
Prajeme Vám úspešný štart do budúcna v Salzburgu.
Slowakisch
, www.stadt-salzburg.at
Mag.a Daiva Döring, Mag.a Anja Hagenauer
Integračná kancelária mesta Salzburg
 Zoznam rakúskych zastupiteľských úradov v zahraničí:
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/
oesterreichische-vertretungen.html
Žiadne vízum nepotrebujú štátni príslušníci tých
štátov, ktoré tvoria výnimku na základe dohody podľa
medzinárodného práva alebo na základe európskeho
práva (napr. Srbsko, Bosna, atď.).
Bezvízový príchod platí do troch mesiacov vrátane
časového priestoru šiestich mesiacov v celej oblasti
štátov schengenského priestoru.
Pobyt
Pobyt
Integračná dohoda
Ľudia z uvedených krajín tretieho sveta (všetky štáty
okrem členských štátov EHP alebo Švajčiarska), ktorí
chcú v Rakúsku dlhšie pobývať, potrebujú oprávnenie k
pobytu. Prvá žiadosť na udelenie oprávnenia k pobytu
je za úhradu a v zásade je nutné ju osobne podať na
Rakúskom veľvyslanectve v štáte trvalého pobytu.
Rakúske veľvyslanectvo predá žiadosť kompetentným
úradom v Rakúsku, ktoré s konečnou platnosťou
rozhodnú.
n Povolenie k usídleniu – oprávňuje k usídleniu,
vykonávanie nezávislej činnosti je možné len s platným
pracovným oprávnením
1.
Pre účely stanovené k dočasnému pobytu môžu získať
povolenie k pobytu hlavne študentky a študenti, žiačky a
žiaci, umelkyne a umelci alebo samostatní podnikatelia.
Osobám, ktoré sa chcú v Rakúsku usadiť, môže byť v
prípade splnenia predpokladov a v závislosti na dôvode
usadenia (napr. dostačujúce finančné prostriedky, bývanie, zdravotné poistenie) udelené jedno z nasledujúcich
oprávnení k pobytu:
n k vykonávaniu zamestnania u stanovených
zamestnávateľov - červeno-bielo-červená karta
(vysokokvalifikované osoby, odborná pracovná
sila v hľadaných odvetviach, iní kľúčoví pracovníci
alebo absolventi) alebo modrá karta EU (pre
vysokokvalifikovanú pracovnú silu z krajín tretieho
sveta, uľahčuje profesijný pohyb v rámci štátov EU).
Zistenie predpokladov pre kľúčovú pracovnú silu
vykoná „Arbeitsmarktservice“ (AMS) (Servis trhu
práce) Salzburg (viď adresa dole).
n k usadeniu s neobmedzeným prístupom na pracovný
trh - červeno-bielo-červená karta plus (napr. pre rodinných príslušníkov od usadených príslušníkov štátov
tretieho sveta).
nD
održujte: Členovia rodiny štátnych príslušníkov krajín
tretieho sveta sú obmedzení na manželov a neplnoleté
slobodné deti. Ohľadne plnoletosti je smerodajné rakúske
právo (18 rokov), manželia musia byť pri podaní žiadosti
starší ako 21 rokov.
n Povolenie k usídleniu vylučuje podnikateľskú
činnosť – oprávňuje k usídleniu, vykonávanie
podnikateľskej činnosti nie je možné
n Pre manželov a neplnoleté slobodné deti Rakúšanov je
určené oprávnenie k pobytu „Rodinný príslušník“,
pre ich dospelé deti alebo ďalších príbuzných
„Povolenie k usídleniu rodinného príslušníka“
(bez prístupu na pracovný trh)
Po stanovenej dobe usídlenia (v zásade 5 rokov) a pokiaľ
sú predložené všeobecné predpoklady, hlavne pokiaľ je
splnená integračná dohoda, to znamená preukázanie
nemeckej jazykovej skúšky na úrovni B1, je udelené
oprávnenie k pobytu „Dlhodobý pobyt - ES“ (u
rodinných príslušníkov Rakúšanov „Trvalý pobyt –
rodinný príslušník“)
Dodržujte: Toto oprávnenie k pobytu je neobmedzené, karta k
pobytu je vystavená na 5 rokov.
Určité skupiny osôb, hlavne rodinní príslušníci
Rakúšanov z krajín tretieho sveta alebo usadených
príslušníkov krajín tretieho sveta, musia ešte pred prvým
podaním žiadosti preukázať základné jazykové znalosti
nemčiny na úrovni A1.
Dodržujte: Preukázanie základných znalostí nemčiny na
úrovni A1 má byť vydané v štáte Vášho trvalého pobytu v jazykovom inštitúte, ktorý je v Rakúsku uznaný. Informujte sa na
Rakúskom veľvyslanectve v štáte Vášho trvalého pobytu, ktoré
jazykové inštitúty prichádzajú do úvahy. Pri prvom podaní
žiadosti musí byť predložený doklad.
2.
Odhliadnuc od niektorých výnimiek musí každý
prisťahovalec, ktorý podáva prvú žiadosť o
udelenie oprávnenia k pobytu, pristúpiť na integračnú
dohodu (Naučenie nemeckého jazyka, tzn. preukázanie
úspešného absolvovania skúšky, v zásade do 2 rokov
na úrovni A2 (modul 1)). Pokiaľ nie je integračná
dohoda splnená v stanovenej lehote (v zásade 2 roky pre
modul 1), nemôže byť oprávnenie k pobytu predĺžené a
Cudzinecká polícia môže zaviesť opatrenia k ukončeniu
pobytu. K udeleniu oprávnenia k pobytu „Trvalý pobyt
- ES“ a „Trvalý pobyt rodinných príslušníkov“ slúži
uzavretie modulu 2 (úroveň B1) – naliehavé podmienky.
Dodržujte: Každú zmenu relevantných životných situácii
(napr. rozvod) je nutné nahlásiť kompetentným cudzineckým
úradom. Hlavne v prípade rozvodu, násilia v rodine alebo
úmrtia partnera/ partnerky je nahlásenie týchto okolností
dôležité kvôli rodinným príslušníkom, ktorých sa to týka,
predovšetkým potom, keď predpoklady pre predĺženie oprávnenia k pobytu sami nemôžu splniť.
Dodržujte: Kompetentnosť úradov sa riadi podľa miesta
bydliska. V meste Salzburg sú nižšie uvedené kompetentné
úrady. Pre obce v krajine Salzburg je kompetentných päť
hlavných úradov (BH): BH Salzburg-Umgebung/Flachau,
BH Zell am See, BH Hallein, BH St. Johann im Pongau oder
BH Tamsweg.
Pobyt
Práca v Rakúsku
Práca v Rakúsku
Žiadosť o predĺženie je nutné podať na príslušnom úrade
pred uplynutím platného oprávnenia k pobytu, najskôr tri mesiace pred uplynutím platného oprávnenia k
pobytu.
Osoby s iným ako rakúskym štátnym občianstvom môžu
vykonávať nezávislú činnosť v Rakúsku len za určitých
predpokladov (aj vyučovanie). Neobmedzený prístup k
pracovnému trhu v Rakúsku majú:
Dodržujte: Vykonávanie nezávislej činnosti bez
požadovaného pracovného oprávnenia môže viesť k vyhosteniu
alebo dokonca k zákazu pobytu.
Dodržujte: Aj keď podmienky pre predĺženie oprávnenia k
pobytu nie sú splnené a žiadateľ sa už nachádza v Rakúsku,
môže mu byť za určitých predpokladov, napríklad pokiaľ je
nutné zohľadniť právo na rodinný život, udelené oprávnenie k
pobytu.
Občania EHP a Švajčiari, rovnako ako ich rodinní
príslušníci majú na základe európskeho práva za určitých
predpokladov právo k usídleniu. Toto musia v rámci
štyroch mesiacov od ich usídlenia oznámiť úradu, ktorý
im na žiadosť vystaví potvrdenie prihlášky. Pre ich
rodinných príslušníkov, ktorými sú štátni príslušníci
krajín tretieho sveta, bude vystavený preukaz k pobytu,
po piatich rokoch preukaz k trvalému pobytu.
Kompetentné úrady v meste Salzburg:
Amt für öffentliche Ordnung
(Úrad pre verejný poriadok)
Adresa: Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 8072-3173
e-mail: [email protected]
Internet: www.stadt-salzburg.at
n Občania EHP (okrem Chorvátsko) a Švajčiari, rovnako
ako ich rodinní príslušníci, ako aj rodinní príslušníci
Rakúšanov za určitých predpokladov na základe
európskeho práva
n Manželia a neplnoleté slobodné deti rakúskych
občanov, pokiaľ sú oprávnení k usídleniu
n Azylanti a osoby s udelenou doplnkovou ochranou
Kompetentné úrady:
Arbeitsmarktservice (AMS) Salzburg (Servisu trhu práce)
Adresa: Auerspergstraße 67, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 8883-0
e-mail: [email protected]
Internet: www.ams.at
n Držiteľ oprávnenia na trvalý pobyt – ES a červenobielo-červenej karty plus a oprávnenia na pobyt plus.
Dodržujte: Časovo neobmedzené oprávnenie k pobytu na
základe starých zákonov (napr. doklad o usídlení, časovo neobmedzené povolenie k usídleniu,...) platia ako trvalý pobyt ES,
preto majú vlastníci tohto oprávnenia k pobytu neobmedzený
prístup na pracovný trh.
Ďalšie skupiny osôb môžu vykonávať určité činnosti aj
bez špeciálneho oprávnenia (Duchovný pastier, umelec,
bádateľ, atď.).
Osoby, ktoré majú neobmedzený prístup na pracovný
trh (ako napr. vlastníci povolenia k pobytu), chcú ale v
Rakúsku vykonávať nezávislú činnosť, potrebujú pracovné oprávnenie. To môže byť zamestnanecké povolenie,
pracovné povolenie alebo skúšobný certifikát.
Tieto pracovné oprávnenia sú udelené hlavne
osobám, ktoré už v Rakúsku (právoplatne) pobývali.
Noví prisťahovalci za účelom podnikateľskej činnosti
sú v zásade obmedzení na vysokokvalifikované osoby,
odbornú pracovnú silu v žiadaných odvetviach alebo
iných kľúčových pracovníkov a absolventov. Pre skupiny
osôb sú vytvorené špeciálne postupy schválenia,
v ktorých sú posudzované kritéria ako vzdelanie,
profesijná skúsenosť alebo jazykové znalosti.
Získanie a strata
rakúskeho štátneho občianstva
Rakúske štátne občianstvo sa dá získať na základe
pôvodu, udelenia a podania oznámenia. Deti získavajú rakúske štátne občianstvo narodením, pokiaľ
sú rodičia zosobášení a matka alebo otec má rakúske
štátne občianstvo. Nemanželské deti ho získavajú v
prípade, že je matka v dobe narodenia dieťaťa rakúskym
štátnym občanom alebo pokiaľ je otec rakúskym štátnym
občanom, uznal otcovstvo, resp. otcovstvo bolo súdne
určené.
Dodržujte: Nemanželské dieťa získa rakúske štátne
občianstvo na základe uznania otcovstva, resp. súdneho
určenia otcovstva iba vtedy, ak tak bolo urobené do ôsmich
týždňov po narodení dieťaťa. Pokiaľ bude uznanie otcovstva alebo súdne určenie otcovstva nasledovať neskôr, môže
byť dieťaťu udelené štátne občianstvo za určitých podmienok. Na základe dodatočného uzavretia manželstva rodičov
(legitímnosť) získa dieťa rakúske štátne občianstvo.
Štátne občianstvo
Poradenské miesta
Poradenské miesta
Osobám, ktoré sú v Rakúsku už dlhšie usídlené (v
zásade 10 rokov), môže byť za určitých predpokladov
(zabezpečené živobytie, znalosti nemeckého jazyka
úroveň B1, správanie v súlade s právom, atď.) udelené
rakúske štátne občianstvo.
Aj po právoplatnom pobyte najmenej šesť rokov musí byť
v určitých prípadoch udelené štátne občianstvo, napr.
osoby oprávnené na azyl, občania ES alebo osoby, ktoré
môžu preukázať znalosť nemčiny na úrovni B2 alebo
trvalú integráciu.
n „helping hands Salzburg“ (Centrum pomoci – Salzburg)
Cudzinecko - právne poradenstvo
n „Verein VEBBAS“ (Spolok VEBBAS)
Poradenstvo k integrácii na pracovnom
trhu a nostrifikácii
n „Caritas Rechtsberatung“ (Charitatívne právne poradenstvo)
Poradenstvo pre azylových agitátorov
n „Verein VIELE“ (Spolok VIELE)
Poradenstvo pre ženy a rodiny
Pre udelenie štátneho občianstva je kompetentná
krajinská vláda.
Kompetentné úrady:
„Amt der Salzburger Landesregierung“ (Úrad salzburskej krajinskej vlády) ­ „Landesamtsdirektion“ (Úrad krajinského riaditeľstva)
Odbor volieb a bezpečnosti
Adresa: Sebastian-Stief-Gasse 2, 5010 Salzburg
tel.: 0662/ 8042-2338
Internet: http://www.salzburg.gv.at/themen/se/salzburg/
wahlen_sicherheit/staatsbuergerschaft.htm
Adresa: Kaigasse 28, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 8044-6003
e-mail: [email protected]
Internet: www.8ung.at/helping-hands-salzburg
Adresa: Plainstraße 83, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 84 93 73-214 oder -234
e-mail: [email protected]
Internet: www.caritas-salzburg.at
Adresa: Linzer Bundesstraße 12, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 87 32 48-11
e-mail: [email protected]
Internet: www.vebbas.at
Adresa: Rainerstrasse 27/1. poschodie, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 87 02 11
e-mail: [email protected]
Internet: www.verein-viele.at
n INTO Salzburg – Diakonie Flüchtlingsdienst (Diakonia - služby pre utečencov)
Právne poradenstvo pre azylových agitátorov
Poradenstvo pre azylantov a osoby s udelenou
doplnkovou ochranou
Adresa: Lehenerstraße 26, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 87 03 29
e-mail: [email protected]
Internet: www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
n „Österreichischer Integrationsfonds“ (ÖIF) (Rakúske integračné fondy)
Poradenské miesto – integračný servis
Adresa: Ernest-Thun-Straße 6, 5020 Salzburg
tel.: 0676/ 55 66 069
e-mail: [email protected]
Internet: www.integrationsfonds.at
n „Verein FRAUENTREFFPUNKT“ (Spolok pre stretávanie žien)
Poradenstvo pre ženy Salzburg
Adresa: Paris-Lodron-Straße 32, 5020 Salzburg
tel.: 0662/ 87 54 98
e-mail: [email protected]
Internet: www.frauentreffpunkt.at
Informácie sme zostavili podľa najlepšieho vedomia. Chceli
by sme sa poďakovať za podporu a podnety, hlavne pani
Ljiljane Zlatojević zo spolku „Verein Frauentreffpunkt“
(Spolok pre stretávanie žien), integračnému lodivodovi
projektu MidA spolku „Frau & Arbeit“ (Žena a práca) a
pánovi Thomasovi Schillerovi z úradu „Amt für öffentliche
Ordnung“ (Úrad pre verejný poriadok).
Tešíme sa na Vaše otázky a podnety na integrationsbuero@
stadt-salzburg.at
Vydavateľ, majiteľ, nakladateľ: „Stadtgemeinde Salzburg,
Integrationsbüro“ (Mestská obec Salzburg, Integračná kancelária) Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg, tel. 8072-2296
10/2013
Dodržujte: Rakúske štátne občianstvo sa dá stratiť, hlavne
pri získaní iného štátneho občianstva na základe žiadosti,
vyhlásenia alebo výslovného schválenia. Aj zachovanie
doterajšieho štátneho občianstva môže viesť za určitých
okolností k odňatiu rakúskeho štátneho občianstva.
Download

Príchod, pobyt, práca a štátne občianstvo