OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Košice - okolie
042 96 Košice, Alejová ul. č. 2
Oblastných futbalových súťaží
riadených ObFZ Košice – okolie
pre súťažný ročník 2012/2013
www.obfzkeokolie.sk
OBSAH
1.
Výkonný výbor ObFZ
..............................................
3
2.
Rada ObFZ
..............................................
4
2.
Všeobecné ustanovenia
..............................................
5
3.
Technické ustanovenia
..............................................
9
4.
Vyžrebovanie súťaže dospelých
5.
6.
a)
I. trieda
..............................................
15
b)
II. trieda
..............................................
17
c)
III. trieda
..............................................
19
Vyžrebovanie súťaže dorastu
a)
I. trieda skupina „A“
..............................................
20
b)
I. trieda skupina „B“
..............................................
21
Vyžrebovanie súťaže žiakov:
a)
I. trieda
..............................................
22
b)
II. trieda skupina „A“
..............................................
24
c)
II. trieda skupina „B“
..............................................
25
d)
II. trieda skupina „C“
..............................................
26
7.
Vyžrebovanie súťaže Minižiaci 1 + 7
..............................................
27
8.
Vyžrebovanie súťaže Prípravky
..............................................
29
9.
Vyžrebovanie Pohár ObFZ
..............................................
30
10.
Adresár predsedov a tajomníkov FK
..............................................
31
11.
Nominačné listiny „R“ a „DZ“
..............................................
34
2
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KOŠICE – OKOLIE
Určené:
a) futbalovým klubom v okrese Košice-okolie
b) členom rady, výkonného výboru a odborných komisií ObFZ
c) rozhodcom a delegátom ObFZ
d) rozhodcom a delegátom ObFZ v súťažiach VsFZ a SFZ
VÝKONNÝ VÝBOR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Predseda:
2. Podpredseda:
Marcel Eperješi, 044 42 Košické Oľšany 8
d: 695 06 36, z: 643 35 66, mobil: 0903 630 433
Vendelín Novysedlák, 044 42 Košické Oľšany 23,
d: 695 05 24, z: 695 02 91, mobil: 0903 622 024
3. Tajomníci:
Organizačný tajomník: František Čigáš, 044 10 Geča 273, 0910 898 203
Organizačný tajomník: Lukáš Janočko, 044 41 Sady n/T. Byster 249, 0908 372 830
Ekonomický tajomník: Ing. Miroslav Urban, 044 18 Kalša 118, 0910 860 000
KOMISIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Športovo - technická komisia
- predseda: Ing. Cyril Juhás, 044 41 Sady nad Torysou, Zdoba 225, mobil: 0905 564 986, 0907 119 179
Komisia mládeže:
- Ing. Tomáš Baksay, 040 11 Košice, Čapajevova 16, 0949 174 750
2. Disciplinárna komisia
- predseda: Ing. Jozef Kohl, 040 12 Košice, Levočská 2, mobil: 0908 317 354
3. Komisia rozhodcov
- predseda: František Ivanov 040 23 Košice, Starozagorská 2, d: 644 08 66, 0907 955 941
4. Matrično-registračná a hospodársko-organizačná komisia
- predseda: Dušan Kuzma, 044 55 Veľká Ida 460, 0903 239 398
5. Revízna komisia
- predseda: Ing. Ľubomír Šimko, 044 45 Svinica, Obecný úrad, 0905 443 527
6. Odvolacia komisia
- predseda: Štefan Leško st., 040 12 Košice, Bukovecká 3, 0903135004
7. Trénersko-metodická komisia
- predseda: Ing. Peter Szénay, 040 01 Košice, Krupinská 10, 0902 937 057
3
RADA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1/ Stanislav Lukačko, 044 44 N. Polhora 50, 0905 394 979
2/ Martin Palenčár, 044 10 Geča, Nová 444/71, 0905 819 430
3/ Miroslav Semanič, 044 47 Kecerovce 29, t. c. d: 699 05 20, t. c. z: 600 71 16, 0905 805 673
4/ Ondrej Škody, 040 01 Košice, Košťova 6, t. c. d: 678 32 35, 622 78 91, 0902 154 811
5/ Vincent Timko, 044 45 Svinica 34, mobil: 0905 300 563
6/ Jozef Brestovič, 044 13 Kokšov-Bakša, 0904 913 482
7/ Ing. Štefan Markovič, 044 19 Ruskov 206, t. c. d: 69 41 708, t. c. z: 651 21 07, 0907 939 795
8/ Jozef Tomko, 044 43 Budimír 70, 0905 683 553
9/ Peter Bekeč, 044 55 Veľká Ida 120, 0907 939 200
10/ Ing. Tibor Kočiš, 044 01 Drienovec 282, t. c. d: 460 36 27, t. c. z: 460 36 71
11/ Ing. Ľudovít Bodnár, 044 73 Rešica 66, t. c. d: 466 55 77, 0903 630 750
12/ Eduard Jasaň, 044 24 Poproč, Východná 38, 0907 953 399
13/ Maroš Čierny, 044 25 Medzev, Sídlisko Mladosť 5, 0905 274 224
14/ Marián Bereš, 044 56 Sokoľany 252, 0907 936 684, 0905 758 347
15/ Jaroslav Trembecký, 044 74 Perín 216, 0905 625 030
16/ Ing. Jozef Hric, 044 20 Malá Ida, Pažitná 471/11, 0903 424 383
Poštu adresovať:
Oblastný futbalový zväz
Alejová 2
042 96 KOŠICE
IČO: 35535628
DIČ: 2021146545
Telefón/fax:
055/643 35 67
0903 652 961
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice
číslo účtu: 0089201158/0900
Web:
E-mail:
www.obfzkeokolie.sk
[email protected]
4
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaže
Kategória dospelých:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
- 14 družstiev
- 12 družstiev
- 10 družstiev
Kategória dorastu:
I. trieda skupina A
I. trieda skupina B
- 8 družstiev
- 6 družstiev
Kategória žiakov:
I. trieda
II. trieda skupina A
II. trieda skupina B
II. trieda skupina C
- 10 družstiev
- 4 družstvá
- 4 družstvá
- 4 družstvá
Kategória minižiaci 1 + 7
III. trieda
- 6 družstiev
Kategória prípraviek:
4 satelity
- 18 družstiev
2. Termíny - hracie dni
V kategórii dospelých sú hracím dňom nedele. V kategórii dorastu a žiakov soboty. Pre kategóriu
prípraviek sú určené hracie dni soboty, resp. nedele. Výnimky schvaľuje ŠTK v odôvodnených
prípadoch. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu a je záväzná pre všetky FK.
Začiatky mládežníckych stretnutí sú v ÚHČ dospelých.
V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si ŠTK
vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu
a výnimky z hracích časov.
Výnimky z UHČ sú uvedené pri vyžrebovaní jednotlivých skupín.
3. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedené v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe náležite odôvodnených
príčin:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho majstrovského stretnutia,
avšak najneskôr do 14 dní.
b) Usporiadajúci FK oznámi súperovi a požiada ŠTK písomne doporučene o zmenu termínu (hracieho
času) najneskôr 21 dní pred stretnutím. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty počíta. Zmeny
termínu takým spôsobom sú možné len na dni pracovného pokoja a súper je povinný zmenu akceptovať
po predchádzajúcom súhlase ŠTK ObFZ. Na základe vzájomnej dohody je lehota pre zmenu termínov
10 dní.
c) Výška prejednávacieho poplatku pri zmene miesta, alebo času stretnutia je pri stretnutiach dospelých
10 € a pri stretnutiach mládeže 5 €.
4. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie súťaží je súčasťou Rozpisu. Súčasťou rozpisu je aj vyžrebovanie „O pohár predsedu
ObFZ Košice – okolie“, ktoré je umiestnené za súťažou prípraviek. Žrebovanie pohára sa uskutočnilo
dňa 25. júla 2012 na riadnom zasadnutí ŠTK ObFZ za účasti jej členov.
5. Účastníci súťaže
Účastníci súťaží sú uvedení v Rozpise v časti vyžrebovanie.
6. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1. mieste.
Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá musí ihrisko
znova schváliť.
b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo iného
hľadiska výhodnejšie a obe zainteresované kluby sa na tom dohodli, so súhlasom ŠTK ObFZ.
5
c) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastencov a žiakov sa hrajú na trávnatých plochách. ŠTK povoľuje
odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. 2012 a v jarnej časti do
15. 4. 2013 aj na vedľajších trávnatých ihriskách, pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o
hracej ploche je oprávnený rozhodnúť usporiadajúci oddiel. Ak vplyvom poveternostných podmienok v
priebehu celého súťažného ročníka, t. j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá
a odohranie na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať aj na pomocnom trávnatom
ihrisku, pokiaľ toto je schválené ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca
stretnutia.
d) Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavné ihrisko rozmoknuté a odohratie predzápasu mládeže
by na ňom spôsobilo vážne škody, možno takéto stretnutie odohrať automaticky na schválenom
pomocnom trávnatom ihrisku.
e) ŠTK upozorňuje kluby, že v prípade krajne nepriaznivého počasia /prietrž mračien, vytrvalý
dážď – štvrtok, piatok, sobota/ a s tým súvisiaca nemožnosť odohrať stretnutie v domácom
prostredí pre nespôsobilosť hracej plochy žiada o nahlásenie uvedeného stavu na sekretariát
ObFZ príp. priamo predsedovi ŠTK Ing. Juhás, telefón (v prípade nezastihnutia, zaslať SMS):
0905 564 986, 0907 119 179, e-mail: [email protected]
V prípade nenahlásenie uvedených skutočností a neodohrania stretnutia z uvedeného dôvodu
bude domáci klub riešený DK v dôsledku nepripravenia hracej plochy v zmysle čl. 100/h SP.
f) Usporiadajúci klub vo všetkých súťažiach je povinný umožniť každému FK vykonanie videozáznamu z
celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK ObFZ.
g) V súťažiach dospelých (I. trieda) je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného
a neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času , vykonávaného z úrovne
stredovej čiary na vyvýšenom mieste . Záznam musí byť uchovaný minimálne po dobu 14 dní po
skončení stretnutia. Videozáznam musí byť vyhotovený :
 Videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo
prísť k jeho prerušeniu, zapríčinenému výpadkom elektrického prúdu, t.j. kamera musí byť
zabezpečená náhradným zdrojom – batériou (pri sťažnosti sa neberie do úvahy, že vypadol el. prúd)
 Záznam musí byť vykonaný od začiatku stretnutia až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov
a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna, počas polčasovej prestávky a po
skončení stretnutia.
 Pri nástupe na stretnutie je kameraman povinný zosnímať tváre jednotlivých hráčov.
 Záznam musí byť dodaný na základe vyžiadania zväzu a to na CD alebo DVD nosiči.
 Právo vyhotoviť záznam má i hosťujúci FK. V takom prípade je usporiadateľ povinný vytvoriť
potrebné podmienky a musí mu vyhotovenie záznamu umožniť.
V prípade , že FK chce dať sťažnosť na výkon R alebo AR musí byť KR zaslaná najneskôr do 48 hod.
po stretnutí a musí obsahovať tieto body:
 Názov a adresa klubu , ktorý podáva sťažnosť
 Mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať, ktorí sa stretnutia zúčastnili.
 Označenie stretnutia , ktoré je predmetom sťažnosti
 Popis konkrétnych situácií – rozhodnutí R , AR, voči ktorým podáva FK sťažnosť aj z minutážou
 Pečiatka a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien a funkcií
 Doklad o zaplatení prejednávacieho poplatku vo výške 40 €. Vklad za prerokovanie sťažnosti na
výkon R a AR sa nevracia.
V prípade, že domáci klub nedodá videozáznam v požadovanej kvalite a termíne bude potrestaný
finančnou pokutou 135 €.
Príslušné komisie ObFZ si vyhradzujú právo vyžiadať si videozáznam zo stretnutia aj v prípade, že
nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu.
7. Hospodárske náležitosti
a) FK štartujú na náklady vlastného FK (TJ). Odporúčame cestovať verejnými dopravnými prostriedkami.
V prípade objednania autobusu zo SAD alebo DPMK je FK povinný zaslať kópiu objednávky na
ObFZ. Uvedené potvrdenia sa však nevydávajú na posledné 3 kolá. Proti previnivším sa FK budú
vyvodené športovo-technické a disciplinárne následky.
b) Družstvá štartujúce v oblastných súťažiach sú povinné zaplatiť tieto vklady:
návratné vklady:
I. trieda dospelí.:
66,40 €
II. trieda dospelí:
49,80 €
III. trieda dospelí:
49,80 €
sólo mládež:
16,60 €
6
V prípade, že FK štartoval v oblastných súťažiach aj v roč. 2011-2012 vklad nezaplatí, lebo sa mu
prenáša do tohto ročníka za predpokladu, že návratný vklad bol taký istý. V opačnom prípade FK
zaplatí iba alikvotnú časť, resp. ObFZ vráti FK alikvotnú časť. V prípade, že niektoré družstvo FK je zo
súťaže vylúčené, resp. vystúpi z nej, návratný štartovací vklad prepadá v prospech ObFZ.
nenávratné vklady:
I. trieda dospelí:
133 €
II. trieda dospelí:
100 €
III. trieda dospelí:
84 €
c) Poriadkové pokuty a prejednávacie poplatky platia FK poštovou poukážkou a preukážu, resp. ústrižok
o zaplatení zašlú na ObFZ. Platby je potrebné zaplatiť na účet ObFZ Košice–okolie,
Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: 0089201158/0900.
d) Poriadkové pokuty za nenastúpenie v súťaži ročníka 2012-2013:
120 €
50 €
Dospelí: I. trieda
Dorast:
II. trieda
100 €
50 €
Žiaci:
III. trieda
84 €
Uvedené pokuty platia aj pre pohár predsedu ObFZ Košice-okolie.
Z uvedenej poriadkovej pokuty ObFZ zašle na účet neprevinivšieho sa FK 50% z vyššie uvedenej
čiastky. V posledných 3 kolách môže byť pokuta o 100% vyššia. V prípade, ak FK úmyselne alebo z
rôznych špekulatívnych dôvodov nedohrá stretnutie (pokles hráčov pod 7) bude potrestaný
poriadkovou pokutou vo výške 30 €.
Pri odhlásení družstva zo súťaží ObFZ Košice - okolie bude družstvu udelená pokuta 300 €.
e) Prejednávací poplatok pri udelení ČK, resp. v prípade ak hráč obdrží 4., 8. alebo 12. žltú kartu, je
stanovený na 10 € (dospelí), 5 € (mládež). Príslušný poplatok musí byť zaplatený pri disciplinárnom
konaní podľa čl. 29 ods. 3 najneskôr do dňa prerokovávania v DK. Doklad o zaplatení musí byť DK
predložený pred začiatkom rokovania.
Poplatky v slovenských futbalových súťažiach riadených SFZ, ÚLK, RFZ, ObFZ v sezóne 2012/2013
Komisia
DK
ŠTK
ŠTK
ŠTK
MK
MK (iba SFZ)
MK (iba SFZ)
MK
MK (iba SFZ)
OK
KR
ZK
ObFZ
9. liga
Úroveň súťaže
7. liga
8. liga
Názov súťaže
I. trieda
II. trieda
III.
trieda
Dorast
komplet
Žiaci
komplet
10 €
10 €
0€
10 €
10 €
20 €
90 €
5€
5€
50 €
40 €
10 €
10 €
0€
10 €
10 €
20 €
90 €
5€
5€
50 €
40 €
10 €
10 €
0€
10 €
10 €
20 €
90 €
5€
5€
50 €
40 €
5€
5€
0€
10 €
7€
20 €
5€
5€
0€
10 €
5€
20 €
5€
5€
30 €
40 €
5€
5€
30 €
40 €
Disciplinárne poplatky (zjednotené jednotlivec/kolektív)
Poplatok za zmenu termínu do 10 dní
Poplatok za zmenu termínu do 21 dní
Poplatky za podanie námietky
Prestupový poriadok – Prestup/hosťovanie neprofesionála
Prestupový poriadok – Správny poplatok prestup do zahraničia
Prestupový poriadok – Prestup/hosťovanie profesionála
Poplatok za registráciu (prvotná, základná registrácia)
Vystavenie Registračnej karty (5 rokov platnosť) – dobierkou
Poplatky za odvolania (zjednotené)
Poplatok za sťažnosť na výkon rozhodcu (zjednotené)
Zmierovací poplatok
DK – Disciplinárna komisia, ŠTK – Športovo-technická komisia, MK – Matričná komisia, OK – Odvolacia
komisia, KR – Komisia rozhodcov, ZK – Zmierovacia komisia
Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK sám.
Usporiadajúci FK je povinný poskytnúť hosťujúcemu FK 22 voľných vstupeniek.
g) Výchovné pri prestupoch:
Za prestup platí nový FK materskému FK výchovné podľa vzájomnej dohody. Za opakovaný prestup sa
úhrada výchovného rovná hodnotám uvedených v Prestupovom poriadku pre neprofesionálnych
futbalistov SFZ – článok 25.
i) Pre súťažný 2012-2013 boli Radou ObFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a delegátom zväzu:
f)
7
Cestovné náhrady a odmeny R, AR a DZ:
I.trieda
R
Hrubá odmena
19% daň
Čistá odmena
Cestovné náhrady
SPOLU
Hrubá odmena
II.trieda
AR a DZ
R
III.trieda
AR a DZ
R
AR a DZ
20,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
10,00 €
3,80 €
3,23 €
3,23 €
2,66 €
2,66 €
1,90 €
16,20 €
13,77 €
13,77 €
11,34 €
11,34 €
8,10 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
29,00 €
26,00 €
I.trieda - dorast
26,00 €
23,00 €
I.trieda - žiaci
23,00 €
19,00 €
II.trieda - žiaci
10,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €
7,00 €
4,00 €
19% daň
1,90 €
1,33 €
1,33 €
0,76 €
1,33 €
0,76 €
Čistá odmena
8,10 €
5,67 €
5,67 €
3,24 €
5,67 €
3,24 €
Cestovné náhrady
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
11,00 €
14,00 €
11,00 €
SPOLU
Uvedené čiastky odmien sa zdaňujú podľa platných predpisov a daňových zákonov platných v SR.
Cestovné náklady R a DZ, ktorí na stretnutie cestujú spoločným vozidlom, si medzi sebou vyplácajú
na základe záväzného interného nariadenia KR.
FK uhradí z hrubej mzdy R a DZ na faktúre o 1,05% viac, na odvod do sociálnej poisťovne. Ďalej bude FK
na faktúre mesačne účtovaný poplatok na chod a vedenie COR a to: dospelí – 3 €, dorast – 2 €, žiaci – 2 €.
Na základe odmeňovania R a DZ systémom COR (Centrálne odmeňovanie rozhodcov), KR žiada
FK, aby po obdržaní vyúčtovania za predchádzajúci mesiac úhradu poukázali na účet ObFZ vždy najneskôr
do 10. dňa v mesiaci.
8. Námietkové konanie
Námietky, t. j. protesty a odvolania, môže FK podať na príslušný riadiaci zväz podľa Súťažného
poriadku čl. 118 až čl. 130.
9. Previnenia oddielu a družstva
Všetky priestupky proti ustanoveniam SP rozpisu súťaže a ostatných platných smerníc sa trestajú podľa
previnenia - SP čl. 99 až 104.
V rámci skvalitnenia služieb výsledkového servisu pre návštevníkov
internetovej stránky ObFZ, žiadame rozhodcov stretnutí, aby výsledky
stretnutí (vo všetkých kategóriách) zasielali ihneď po skončení stretnutia
formou SMS správy (súťaž, stretnutie, výsledok stretnutia) na telefónne číslo
0911 286 722, alebo emailom na adresu [email protected]
8
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
11. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku, smernice pre evidenciu žiakov a tohto
rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ.
b) Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné.
c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotenia nasledovne:
výhra – 3 body
remíza – 1bod
prehra – 0 bodov
12. Štart hráčov
a) V súťaži dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí
spĺňajú podmienky štartu čl. 113 SP. V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1994 a mladší
po dovŕšení 14 rokov. V kategórii žiakov štartujú hráči narodení po 1. 1. 1998 a mladší za
predpokladu, že dovŕšili vek 9 rokov. V kategórii prípraviek U11 štartujú hráči narodení po 1.1.2002
a mladší. Výnimky štartu hráčov od 8 rokov za žiakov dáva v odôvodnených prípadoch ŠTK (KM)
ObFZ.
b) Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predložiť potvrdenie o povolení
jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP. FK je zároveň povinný predložiť na ŠTK ObFZ písomný
súhlas rodičov a telovýchovného lekárstva. V opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18. rokov sa
bude považovať za neoprávnený a bude riešený v zmysle DP.
c) ŠTK povoľuje štart max. 5 žiakov narodených po 1. 1. 1998 za družstvo dorastu na platné žiacke
preukazy. Platí ustanovenie SP čl. 113, t.j. celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej, či vyššej
vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.
d) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami v rozpätí 1 – 99,
pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na prvých jedenástich riadkoch v Zápise
o stretnutí. Brankár má zároveň farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a dresov
rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub, domáci klub sa musí prispôsobiť.
e) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných číselných tabúľ, ktoré je povinný
poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci FK (platí pre všetky družstvá štartujúce v ObFZ).
f) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – 4, dorastu – 4, žiakov – po 5.
g) Družstvo v Zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená náhradníkov
musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník,
ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v Zápise o stretnutí, nemôže byť do zápisu dodatočne
dopísaný a nemôže sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise ako náhradník a nie je prítomný pri
konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.
h) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. Pri konfrontácií pred stretnutím sa táto
vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov plne platia ustanovenia SP, čl. 66.
i) Ak nastúpi na stretnutie družstvo s počtom hráčov nižším ako 11, konfrontácia príslušného hráča(ov) je
možná pri doplnení družstva na HP.
j) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom) stretnutí.
k) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a úmyselnému posúvaniu začiatkov stretnutí je domáci FK povinný
vypisovať zápis o stretnutí ako prvý. FK sú povinné v súťažiach dospelých vypisovať Zápis o
stretnutí minimálne v 4 vyhotoveniach pre potreby rozhodcov a DZ.
13. Podmienky štartu:
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný reg. preukaz podľa č. 34 SP. ŠTK
povoľuje štart hráčov v žiackych kategóriách len na žiacke preukazy úplne zafóliované!
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 36 SP. Vykonanie
lekárskej prehliadky hráčmi si klub nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov, ktorý predkladá pred
začiatkom súťažného ročníka. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá
vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Na požiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný
predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky.
V čase PN je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť
v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča v takomto prípade je v rozpore
s čl. 96 SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle ustanovení DP SFZ. Striedavý štart hráča sa riadi
čl. 113 SP.
c) Štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii: Dorastenec, ktorý v priebehu kalendárneho roka
(1.1. – 31.12.) dovŕšil 16. rok veku, môže štartovať za dospelých za predpokladu, že FK predložil na
9
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
ŠTK písomný súhlas rodičov a telovýchovného lekárstva (potvrdenie je platné 12 mesiacov).
V opačnom prípade, štart hráča mladšieho ako 18 rokov sa bude považovať za neoprávnený.
Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia.
Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť
nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto ustanovenia
kontrolovať.
V I., II. a III. triede dospelých sa žlté karty evidujú. FK po obdržaní 4., 8. či 12. ŽK nezasiela
registračný preukaz hráča na ObFZ, ale iba predloží ústrižok o zaplatení prejednávacieho poplatku 10 €
(dospelí). Ak nedoručí klub potvrdenie o zaplatení poplatku za disciplinárne konanie na najbližšie
zasadnutie DK po každom 4., 8. alebo 12. napomenutí, zastaví DK hráčovi pretekársku činnosť
automaticky, podľa počtu udelených ŽK. Pri nepredložení prej. poplatku DK ObFZ prípad prerokuje a
FK potrestá por. pokutou. V prípade štartu hráča po 4 ŽK sú okrem disciplinárnych opatrení aj hracie
dôsledky. Ústrižok o zaplatení prejednávacieho poplatku FK zašle na DK s označením údajov pre
adresáta: napr. 4 ŽK + meno hráča. Ak hráč obdrží 4., 8. príp. 12. ŽK v poslednom kole, trest sa
prenáša na nový ročník.
Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe,
resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu tej istej triedy okresnej súťaže sa
dovtedy obdržaný počet žltých kariet prenáša.
Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP rozhodca hráčovi neodoberie RP a uvedie v
zápise okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. V prípade, že do
najbližšieho zasadnutia DK FK (hráč) doklad o zaplatení prejednávacieho poplatku za vylúčenie
nepredloží, DK prípad neprerokuje. Prerokuje ho až na ďalšom zasadnutí DK (či spĺňa podmienky
prerokovanie alebo nie). Trest hráčovi sa počíta až od druhého zasadnutia DK. Pri inzultácii rozhodcu
sa na najbližšie zasadnutie v stredu povinne dostavia bez pozvania: rozhodcovia, delegát, kapitáni a
vedúci oboch družstiev, hlavný usporiadateľ a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na
inzultácii. V prípade, ak sa na najbližšie zasadnutie DK nedostavia všetci zainteresovaní činovníci bez
ospravedlnenia, DK potrestá previnivších účastníkov pokarhaním alebo poriadkovou pokutou.
Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia
za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to
podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod. riadiacemu orgánu a
oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia DK ObFZ.
Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte na
hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia
inzultácie v zmysle postupu v bode „h“ s podrobným popisom DZ, R, v Zápise o stretnutí a Správe DZ.
Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská k uvedeným skutočnostiam.
ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je
zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
FK všetkých stupňov súťaží sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera, t.j. 1 meter po
stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
Ak bol tréner družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržiavať počas zápasu na lavičke,
vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas zápasu až do
prijatia záveru disciplinárnej komisie.
FK, ktoré štartujú v I. a II. triede dospelých musia dodržiavať ustanovenia VV ObFZ a Rady ObFZ o
povinnosti mať jedno mládežnícke družstvo v súťaži, ktoré súťaž riadne dohrá. V prípade, že FK
odhlási zo súťaže svoje mládežnícke družstvo, alebo toto je zo súťaže vylúčené, družstvo dospelých, ak
neskončí po skončení ročníka na 1. mieste, sa považuje ako vypadávajúce a ak skončí na 1. mieste
nemôže postúpiť do vyššej súťaže.
V prípade nedobytnosti trestov (úhrady pokuty, náhrady škody a pod.) je možné potrestať celý FK (za
previnenie jeho príslušníkov, ktorým už bol trest udelený), t.j. DK udelí poriadkovú pokutu a zastaví
činnosť družstvu. Zastavenie činnosti sa vykoná tak, že stretnutie ktoré pripadá na zastavenú činnosť sa
neodohrá a súperove družstvo vyhrá stretnutie kontumačne. Činnosť družstvu sa uvoľní až po osobnom
preukázaní zaplatenia poriadkovej pokuty na ObFZ.
Udeliť výnimku k neprihláseniu mládežníckeho družstva môže udeliť iba Rada ObFZ.
Pri zmene oficiálneho názvu FK alebo pri zmene štatutárnych zástupcov FK, sú FK povinné zaslať
kópiu doplnkov (zmien), resp. zápisnice na ObFZ.
10
14. Konfrontácia hráčov
a) V súťažiach mládeže aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni
družstiev za účasti svojich vedúcich. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný
preukaz totožnosti, napr. OP, pas, alebo i preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho
štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti, je R povinný hráča nepripustiť do stretnutia.
Táto povinnosť platí aj v prípade oneskoreného príchodu hráča na stretnutie a jeho nástupu do hry, kedy
v prípade nezrovnalosti musí tým istým spôsobom preukázať svoju totožnosť s následným postupom R.
Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je možné vzniesť námietku voči štartu hráča do zápisu o
stretnutí.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom – v prípade neuznania
totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa registračných preukazov a
OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje
fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého totožnosti bolo
namietané. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti
hráča s porovnaním s OP, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií vznesená námietka voči totožnosti hráča, je tento hráč
povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu Zápisu o stretnutí. Odmietnutie (nepodrobenie) sa
kontrole totožnosti má za následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie
pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v Zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej
prestávke (v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie
kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti hráča
rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch družstiev
a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu.
V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí sa hráč zúčastniť
na konfrontácií na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V prípade, že sa strana, voči ktorej bola vznesená
námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastní, ŠTK námietku posúdi sama a voči
strane vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne).
d) Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho hráča
v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti
totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky do Zápisu o stretnutí
ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp.
družstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
e) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi družstva, ktorý umožnil neoprávnený štart
hráča, odobraná licencia.
15. Zoznamy hráčov (súpisky)
FK zašlú riadiacemu zväzu do začiatku súťažného ročníka zoznam hráčov (súpisku) s uvedením
dátumu narodenia a čísla RP. Prílohou súpisky je aj fotokópia preukazu trénera (minimálne licencia
„C“). Súpisky potvrdzuje ŠTK (KM). Zoznam musí byť potvrdený príslušným lekárom.
Pri nahlásení zmeny alebo doplnenia zoznamu hráčov v priebehu súťažného ročníka sa postupuje takto:
 pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je na zozname, požiada FK rozhodcu, aby v zápise o stretnutí
rozhodca výrazným spôsobom na druhej strane zápisu uviedol meno, priezvisko a celé číslo RP s
vyznačením: „nový hráč na zozname družstva“. Nenahlásením zmeny (nového hráča) má za následok
disciplinárny trest.
 proti FK, ktorý nepredloží zoznam hráčov do 1. kola príslušnej súťaže sa začne disciplinárne konanie
(SP čl. 39).
Za „B“ družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení na súpiske
„A“ družstva pod poradovými číslami: 1 až 13, a ktorí za „A“ družstvo v príslušnej vekovej kategórií a
v príslušnej časti súťažného ročníka (jar, jeseň) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach.
Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek časový jeho úsek. Hráči uvedení na súpiske
„A“ družstva od por. čísla 14 a vyššie môžu za „B“ družstvo štartovať bez obmedzenia.
Doplňovanie do súpisky žiakov bude vykonávať iba KM (ŠTK).
16. Klasifikácia trénerov
FK je povinný mať kvalifikovaného trénera minimálne s licenciou „C“ pri každom svojom družstve.
ObFZ neudeľuje žiadne výnimky pre družstvá dospelých I. a II. triedy.
11
17. Povinnosti usporiadateľského klubu a usporiadateľská služba
a) Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov,
rozhodcov a delegátov v šatniach, ďalej zabezpečiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov
parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub, peniaze,
klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.
b) Usporiadateľský zbor musí byť označený reflexnými vestami. Hlavný usporiadateľ musí mať
odlišnú farbu reflexnej vesty, resp. označenie že sa jedná o hlavného usporiadateľa.
c) Povinnou súčasťou, resp. prílohou ku každému Zápisu o stretnutí je Zoznam usporiadateľskej
služby.
d) Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť pred stretnutím, resp. v polčasovej prestávke
občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka – min. 9 litrov pre hostí, čaj a pod.). Domáci
FK je povinný mať k dispozícii Zápisy o stretnutí. Riadne vyplnené odovzdajú najmenej 15 min. pred
začiatkom stretnutia spolu s registračnými preukazmi a Zoznamom usporiadateľskej služby rozhodcovi
stretnutia. V kategórii dospelých sa zápisy vyplňujú 4-krát (originál + 3 kópie), v mládežníckych
kategóriách 3-krát (originál + 2 kópie). Prvý vypisuje zápis domáci FK. Družstvo hostí je povinné
dostaviť sa 30 minút pred začiatkom stretnutia. Proti previnivšiemu sa FK budú vyvodené disciplinárne
dôsledky.
18. Vybavenosť futbalových štadiónov
I. trieda: šatňa pre rozhodcov (min. 5 m2, stôl, 4 stoličky), šatňa pre domácich a hostí na prezlečenie
(dostatočne priestranné, čisté), celá hracia plocha musí byť ohraničená, t.j. oddelená bariérami alebo
oplotením v zmysle SP a PF, možnosť osprchovať sa teplou vodou.
II., III. trieda: šatňa pre rozhodcov, domácich a hostí, obariérovaná hracia plocha, tečúca voda.
Vo všetkých súťažiach je usporiadajúci FK povinný mať k dispozícii pre hráčov, rozhodcov i divákov
sociálne zariadenie!
19. Rozhodca a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje ObFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje ObFZ o obsadení, sú
určené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ si vyhradzuje právo voľby oznámenia delegácie.
Rozhodcovia a delegáti sú povinní dostaviť sa 60 minút pred začiatkom stretnutia do miesta stretnutia.
FK majú právo vetovať dvoch rozhodcov a jedného delegáta uvedených v nominačných listinách stále
pred zahájením ročníka. Vetovať môže len R a DZ, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. časti, boli
aktérmi ich stretnutia.
FK je povinný vypísať zápis o stretnutí 4-krát, originál ostáva R a každý FK obdrží 1 kópiu Zápisu
o stretnutí.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE R A DZ!
R a DZ (v prípade neúčasti R na stretnutí je to usporiadajúci FK) sú povinní Zápisy o stretnutí, resp.
Správy delegáta odohraných v sobotu a v nedeľu zasielať doporučenou poštou vždy v nasledujúci
pondelok, resp. v prvý pracovný deň a zo stretnutí odohraných v pracovný deň vždy v nasledujúci deň!
Rozhodcovia zasielajú zápisy zo stretnutí dospelých 3-krát (1 originál), mládež 2-krát (1 originál) a DZ 4krát (1 originál) vždy v nasledujúcom týždni po stretnutí a to najneskôr v utorok poštou, prípadne doručia
osobne na sekretariát do stredy 15,00 hod. V prípade udelenia ČK DZ zasiela správu zo stretnutia
dospelých a mládeže 4-krát, R v kategórii mládeže zasiela zápis zo stretnutia 3-krát.
V prípade neskorého doručenia Zápisu o stretnutí, resp. Správy delegáta nebude mať previnilec
zaplatené paušálne náhrady za dané stretnutie.
20. Účasť na podujatiach
FK sú povinné vyslať zodpovedných zástupcov: funkcionárov, trénerov a hráčov na podujatia, aktívy a
schôdze organizované ObFZ.
21. Disciplinárne konanie
a) FK vyplatí pred rokovaním prípadu prejednávací poplatok za vylúčeného hráča (dospelí 10 €, mládež 5
€). Ústrižok predloží na ObFZ. Na základe čl. 16 odsek 1 DP, previnilec sa môže zúčastniť na
disciplinárnom konaní alebo sa vyjadriť k svojmu previneniu písomne.
b) Po udelení poriadkovej pokuty je FK povinný túto vyplatiť a do 15 dní od oznámenia preukázať
potvrdenie o zaplatení na ObFZ.
12
Oznámenie o pokute:
 FK je oboznámený s udelením poriadkovej pokuty ak bol prítomný zástupca FK na riešení prípadu
alebo obdržaní rozhodnutia DK ObFZ,
 za zaplatenie por. pokuty zodpovedá FK.
c) O svojom rozhodnutí DK ObFZ vyrozumie FK:
 ústne (v prípade, že sa previnilec alebo zástupca FK zúčastní prerokovania prípadu DK).
 písomne, resp. v úradnej správe ObFZ (ak sa tohto zasadnutia nezúčastnil žiadny zástupca FK).
 písomne, ak si to prítomný zástupca FK osobne vyžiada s odvolaním sa na DP čl. 20/2.
V tomto bode začína lehota na odvolanie dňom ústneho vyhlásenia rozhodnutia DK.
22. Turnaje
FK sú povinné vyžiadať si súhlas na usporiadanie turnajov od riadiaceho zväzu. Žiadosť podajú 10 dní
pred turnajom a tá musí obsahovať mená účastníkov a časový priebeh turnaja. Z turnajových stretnutí
sa vyhotovuje 1-krát zápis, ktorý usporiadajúci FK odovzdá na ŠTK ObFZ. Nehlásenie turnajov vopred
má za následok disciplinárne konanie.
23. Postupy a zostupy
Postupy a zostupy po skončení ročníka 2012-2013 budú nasledovné:
 I. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do V. ligy skupina Košicko-gemerská a ďalšie postupové
miesta podľa potreby doplnenia V. L K-G
 II. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do I. triedy dospelých,
 III. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do II. triedy dospelých
Po skončení súťažného ročníka I. a II. triedy dospelých, družstvá umiestnené na poslednom mieste
zostupujú do nižšej súťaže. V prípade zostupu viacerých družstiev z vyšších súťaží, je počet
zostupujúcich podmienený práve týmto počtom vypadávajúcich družstiev.
 Dorast – víťazi skupín „A“ a „B“ sa stretnú vo finálovom stretnutí o zisk titulu „Víťaz okresu“
a víťaz postupuje do IV. ligy KG.
 I. trieda žiakov – víťaz postúpi priamo do krajskej súťaže za podmienok, že spĺňa požiadavky na
postup do regionálnych súťaží (vytvorenie dvojičiek SŽ + MŽ),
 Po skončení súťažného ročníka I. triedy žiakov, družstvo umiestnené na poslednom mieste zostupuje
do II. triedy žiakov.
 II. trieda žiakov, skupina „A“, „B“ a „C“ – víťazi jednotlivých skupín postupujú priamo do I. triedy
žiakov,
Družstvo dospelých, ktoré sa odhlási zo súťaže alebo súťaž nedohrá, prípadne bude vylúčené‚ nemôže
sa o rok, t.j. v ročníku 2013-2014 prihlásiť do súťaže.
Poznámka: Postup do vyššej súťaže je podmienený splnením podmienok pre zaradenie do vyšších
súťaží.
24. Hrací čas
Dospelí:
Dorastenci:
Žiaci:
Minižiaci 1+7
Prípravky:
2 x 45 min.
2 x 45 min.
2 x 35 min.
2 x 30 min.
2 x 20 min.
25. Zásady spolupráce rozhodcov, delegátov, kapitánov družstiev a iné
a) Kapitán družstva je povinný pred stretnutím podpísať zápis o stretnutí, po stretnutí prevziať registračné
preukazy (RP) a skontrolovať totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov.
b) Rozhodca je povinný po stretnutí napísať na 1. stranu zápisu strelcov gólov (do príslušnej kolónky), pri
napomínaní hráča minútu v ktorej bol hráč napomenutý (kolónka vedľa mena hráča, nie je potrebné
uviesť dôvod napomínania), pri vylúčení hráča minútu (kolónka vedľa mena) a napíše stručný dôvod
jeho vylúčenia v spodnej časti zápisu o stretnutí.
c) Ak kapitán družstva nesúhlasí s dôvodom napomínania alebo vylúčenia (odobratia RP), uplatní túto
požiadavku na zapísanie námietok do zápisu a námietky podpíše. Rozhodca je povinný takéto námietky
akceptovať.
13
d) Ak po stretnutí odmietne kapitán podpísať zápis o stretnutí, rozhodca RP vydá a túto skutočnosť uvedie
v zápise o stretnutí.
e) Pri vylúčení hráča rozhodca RP neodoberá.
f) Odchod hráčov v polčasovej prestávke a po zápase prebieha nasledujúcim spôsobom: ako prví z hracej
plochy odchádzajú hráči hostí, posledný ide kapitán. Za nimi idú rozhodcovia a potom hráči domáceho
družstva na čele s kapitánom.
g) Domáci FK je povinný v zmysle SP mať k dispozícii pred stretnutím žltú a červenú kartu a píšťalku pre
prípad, že sa nedostaví delegovaný rozhodca. Taktiež povinnosťou domáceho FK je mať k dispozícii
zástavky pre asistentov rozhodcu. Nesplnenie tejto požiadavky bude mať za následok disciplinárne a
herné následky.
h) Po odovzdaní zápisu o stretnutí spolu s RP a pred podpisom kapitánov a vedúcich družstiev, je
rozhodca povinný vyškrtnúť v zápise o stretnutí čisté kolónky v rubrike nastupujúcich, resp.
striedajúcich hráčov.
26. Zasadnutia odborných komisií ObFZ
ŠTK, KR, DK ObFZ zasadajú každú stredu o 16.00 hod. v budove Domu športu v Košiciach. Výnimky
(zmeny) zasadacích dní komisií budú vopred oznámené v úradných správach ObFZ.
Správy ObFZ, úradné správy a rozhodnutia odborných komisií, delegácie rozhodcov a DZ budú
zverejňované len na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Košice – okolie,
www.obfzkeokolie.sk.
27. Záverečné ustanovenie
Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného Súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci zväz a
FK hrajúce v oblastných súťažiach. Výklad tohto rozpisu prislúcha ObFZ. Tento „Rozpis súťaží“ bol
schválený Výkonným výborom a Radou ObFZ dňa 09.07.2012.
Ing. Cyril JUHÁS, v.r.
predseda ŠTK ObFZ
Marcel EPERJEŠI, v.r.
predseda ObFZ
Milan PETRO, v.r.
sekretár ObFZ
14
I. trieda DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
ŠK Maratón SEŇA
TJ AC JASOV
FC VALALIKY
TJ Štart SVINICA
FC ZDOBA
TJ Družstevník PERÍN
Výnimky:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
FO Družstevník MOKRANCE
TJ Tatran JASOV
MŠK ĎURKOV
FK BIDOVCE
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER
ŠKO VEĽKÁ IDA
Valaliky – domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod.
ŠK Maratón Seňa – domáce stretnutia na ihrisku v Kechneci
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 29.8.2012 o 17,00
1.
Trstené p/H
Seňa
2.
AC Jasov
3.
4.
Valaliky
Svinica
5.
Zdoba
6.
7.
Perín
2. kolo – 12.8.2012 o 16,30
Veľká Ida
8.
9.
Mokrance
Tatran Jasov
10.
Ďurkov
11.
12.
Bidovce
Byster
13.
Trstené p/H
14.
3. kolo – 19.8.2012 o 16,00
Seňa
15.
AC Jasov
16.
17.
Valaliky
Svinica
18.
Zdoba
19.
20.
Perín
Mokrance
21.
4. kolo – 26.8.2012 o 16,00
22.
Veľká Ida
Tatran Jasov
23.
Ďurkov
24.
25.
Bidovce
Byster
26.
Trstené p/H
27.
28.
Seňa
5. kolo – 2.9.2012 o 15,30
AC Jasov
29.
30.
Valaliky
Svinica
31.
Zdoba
32.
33.
Perín
Čečejovce
34.
Mokrance
35.
6. kolo – 9.9.2012 o 15,30
Veľká Ida
36.
Ďurkov
37.
38.
Bidovce
Byster
39.
Trstené p/H
40.
41.
Seňa
AC Jasov
42.
Veľká Ida
Byster
Bidovce
Ďurkov
Tatran Jasov
Mokrance
Čečejovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Čečejovce
Perín
Zdoba
Svinica
Valaliky
AC Jasov
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Trstené p/H
Byster
Bidovce
Ďurkov
Tatran Jasov
Čečejovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Mokrance
Čečejovce
Perín
Zdoba
Svinica
Valaliky
AC Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Seňa
Trstené p/H
Byster
Bidovce
Ďurkov
Tatran Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Tatran Jasov
Mokrance
Čečejovce
Perín
Zdoba
Svinica
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
14. kolo – 4.11.2012 o 13,30
92.
Veľká Ida
Byster
93.
Bidovce
94.
95.
Ďurkov
Tatran Jasov
96.
Mokrance
97.
98.
Čečejovce
15. kolo – 31.3.2013 o 15,00
Čečejovce
99.
100.
Perín
Zdoba
101.
Svinica
102.
103.
Valaliky
AC Jasov
104.
Seňa
105.
16. kolo – 7.4.2013 o 15,30
Veľká Ida
106.
Trstené p/H
107.
108.
Byster
Bidovce
109.
Ďurkov
110.
111.
Tatran Jasov
Čečejovce
112.
17. kolo – 14.4.2013 o 15,30
113.
Mokrance
Čečejovce
114.
Perín
115.
116.
Zdoba
Svinica
117.
Valaliky
118.
119.
AC Jasov
18. kolo – 21.4.2013 o 16,00
Veľká Ida
120.
121.
Seňa
Trstené p/H
122.
Byster
123.
124.
Bidovce
Ďurkov
125.
Tatran Jasov
126.
19. kolo – 28.4.2013 o 16,00
Tatran Jasov
127.
Mokrance
128.
129.
Čečejovce
Perín
130.
Zdoba
131.
132.
Svinica
Valaliky
133.
-
15
Trstené p/H
Seňa
AC Jasov
Valaliky
Svinica
Zdoba
Perín
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Mokrance
Tatran Jasov
Ďurkov
Bidovce
Byster
Trstené p/H
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Seňa
AC Jasov
Valaliky
Svinica
Zdoba
Perín
Mokrance
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Tatran Jasov
Ďurkov
Bidovce
Byster
Trstené p/H
Seňa
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
AC Jasov
Valaliky
Svinica
Zdoba
Perín
Čečejovce
Mokrance
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Ďurkov
Bidovce
Byster
Trstené p/H
Seňa
AC Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
7. kolo – 16.9.2012 o 15,00
Valaliky
43.
44.
Svinica
Zdoba
45.
Perín
46.
47.
Čečejovce
Mokrance
48.
Tatran Jasov
49.
8. kolo – 23.9.2012 o 15,00
Veľká Ida
50.
Bidovce
51.
52.
Byster
Trstené p/H
53.
Seňa
54.
55.
AC Jasov
Valaliky
56.
9. kolo – 30.9.2012 o 15,00
57.
Svinica
Zdoba
58.
Perín
59.
60.
Čečejovce
Mokrance
61.
Tatran Jasov
62.
63.
Ďurkov
10. kolo – 7.10.2012 o 14,30
Veľká Ida
64.
65.
Byster
Trstené p/H
66.
Seňa
67.
68.
AC Jasov
Valaliky
69.
Svinica
70.
11. kolo – 14.10.2012 o 14,30
Zdoba
71.
Perín
72.
73.
Čečejovce
Mokrance
74.
Tatran Jasov
75.
76.
Ďurkov
Bidovce
77.
12. kolo – 21.10.2012 o 14,00
78.
Veľká Ida
Trstené p/H
79.
Seňa
80.
81.
AC Jasov
Valaliky
82.
Svinica
83.
84.
Zdoba
13. kolo – 28.10.2012 o 14,00
Perín
85.
86.
Čečejovce
Mokrance
87.
Tatran Jasov
88.
89.
Ďurkov
Bidovce
90.
Byster
91.
Veľká Ida
AC Jasov
Seňa
Trstené p/H
Byster
Bidovce
Ďurkov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Ďurkov
Tatran Jasov
Mokrance
Čečejovce
Perín
Zdoba
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Valaliky
AC Jasov
Seňa
Trstené p/H
Byster
Bidovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Bidovce
Ďurkov
Tatran Jasov
Mokrance
Čečejovce
Perín
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Svinica
Valaliky
AC Jasov
Seňa
Trstené p/H
Byster
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Byster
Bidovce
Ďurkov
Tatran Jasov
Mokrance
Čečejovce
Perín
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Zdoba
Svinica
Valaliky
AC Jasov
Seňa
Trstené p/H
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
20. kolo – 5.5.2013 o 16,30
Veľká Ida
134.
135.
AC Jasov
Seňa
136.
Trstené p/H
137.
138.
Byster
Bidovce
139.
Ďurkov
140.
21. kolo – 12.5.2013 o 16,30
Ďurkov
141.
Tatran Jasov
142.
143.
Mokrance
Čečejovce
144.
Perín
145.
146.
Zdoba
Svinica
147.
22. kolo – 19.5.2013 o 17,00
148.
Veľká Ida
Valaliky
149.
AC Jasov
150.
151.
Seňa
Trstené p/H
152.
Byster
153.
154.
Bidovce
23. kolo – 26.5.2013 o 17,00
Bidovce
155.
156.
Ďurkov
Tatran Jasov
157.
Mokrance
158.
159.
Čečejovce
Perín
160.
Zdoba
161.
24. kolo – 2.6.2013 o 17,00
Veľká Ida
162.
Svinica
163.
164.
Valaliky
AC Jasov
165.
Seňa
166.
167.
Trstené p/H
Byster
168.
25. kolo – 9.6.2013 o 17,00
169.
Byster
Bidovce
170.
Ďurkov
171.
172.
Tatran Jasov
Mokrance
173.
Čečejovce
174.
175.
Perín
26. kolo – 16.6.2013 o 17,00
Veľká Ida
176.
177.
Zdoba
Svinica
178.
Valaliky
179.
180.
AC Jasov
Seňa
181.
Trstené p/H
182.
-
16
Valaliky
Svinica
Zdoba
Perín
Čečejovce
Mokrance
Tatran Jasov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Bidovce
Byster
Trstené p/H
Seňa
AC Jasov
Valaliky
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Svinica
Zdoba
Perín
Čečejovce
Mokrance
Tatran Jasov
Ďurkov
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Byster
Trstené p/H
Seňa
AC Jasov
Valaliky
Svinica
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Zdoba
Perín
Čečejovce
Mokrance
Tatran Jasov
Ďurkov
Bidovce
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Veľká Ida
Trstené p/H
Seňa
AC Jasov
Valaliky
Svinica
Zdoba
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
Perín
Čečejovce
Mokrance
Tatran Jasov
Ďurkov
Bidovce
Byster
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
II. trieda DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TJ Pokrok ZLATÁ IDKA
TJ Družstevník PAŇOVCE
FK KYSAK
ŠK Internacionál BLAŽCE
TJ PLOSKÉ
TJ DVORNÍKY – VČELÁRE
Výnimky:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FK Štart SLANSKÁ HUTA
TJ Slovan KECEROVCE
TJ Hornád ŽDAŇA
TJ Družstevník JANÍK
TJ Rozvoj NOVÁ POLHORA
OFK KOŠICKÉ OĽŠANY
Janík – domáce stretnutia v jesennej časti na ihrisku v Janíku, v jarnej časti na ihrisku v Pederi
Ždaňa – domáce stretnutia v nedeľu o 13,00 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 19.8.2012 o 16,00
K. Oľšany
1.
2.
Paňovce
Kysak
3.
Blažice
4.
5.
Ploské
Dvorníky
6.
2. kolo – 26.8.2012 o 16,00
7.
K. Oľšany
Kecerovce
8.
Ždaňa
9.
10.
Janík
Nová Polhora
11.
Zlatá Idka
12.
3. kolo – 2.9.2012 o 15,30
Paňovce
13.
Kysak
14.
15.
Blažice
Ploské
16.
Dvorníky
17.
18.
Slanská Huta
4. kolo – 9.9.2012 o 15,30
K. Oľšany
19.
20.
Ždaňa
Janík
21.
Nová Polhora
22.
23.
Zlatá Idka
Paňovce
24.
5. kolo – 16.9.2012 o 15,00
25.
Kysak
Blažice
26.
Ploské
27.
28.
Dvorníky
Slanská Huta
29.
Kecerovce
30.
6. kolo – 23.9.2012 o 15,00
K. Oľšany
31.
Janík
32.
33.
Nová Polhora
Zlatá Idka
34.
Paňovce
35.
36.
Kysak
7. kolo – 30.9.2012 o 15,00
Blažice
37.
38.
Ploské
Dvorníky
39.
Slanská Huta
40.
41.
Kecerovce
Ždaňa
42.
-
Zlatá Idka
Nová Polhora
Janík
Ždaňa
Kecerovce
Slanská Huta
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Slanská Huta
Dvorníky
Ploské
Blažice
Kysak
Paňovce
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
K. Oľšany
Zlatá Idka
Nová Polhora
Janík
Ždaňa
Kecerovce
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Kecerovce
Slanská Huta
Dvorníky
Ploské
Blažice
Kysak
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
K. Oľšany
Paňovce
Zlatá Idka
Nová Polhora
Janík
Ždaňa
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
Ždaňa
Kecerovce
Slanská Huta
Dvorníky
Ploské
Blažice
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
-
K. Oľšany
Kysak
Paňovce
Zlatá Idka
Nová Polhora
Janík
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
12. kolo – 7.4.2013 o 15,30
Zlatá Idka
67.
68.
Nová Polhora
Janík
69.
Ždaňa
70.
71.
Kecerovce
Slanská Huta
72.
13. kolo – 14.4.2013 o 15,30
73.
Slanská Huta
Dvorníky
74.
Ploské
75.
76.
Blažice
Kysak
77.
Paňovce
78.
14. kolo – 21.4.2013 o 16,00
K. Oľšany
79.
Zlatá Idka
80.
81.
Nová Polhora
Janík
82.
Ždaňa
83.
84.
Kecerovce
15. kolo – 28.4.2013 o 16,00
Kecerovce
85.
86.
Slanská Huta
Dvorníky
87.
Ploské
88.
89.
Blažice
Kysak
90.
16. kolo – 5.5.2013 o 16,30
91.
K. Oľšany
Paňovce
92.
Zlatá Idka
93.
94.
Nová Polhora
Janík
95.
Ždaňa
96.
17. kolo – 12.5.2013 o 16,30
Ždaňa
97.
Kecerovce
98.
99.
Slanská Huta
Dvorníky
100.
Ploské
101.
102.
Blažice
18. kolo – 19.5.2013 o 17,00
K. Oľšany
103.
104.
Kysak
Paňovce
105.
Zlatá Idka
106.
107.
Nová Polhora
Janík
108.
-
17
K. Oľšany
Paňovce
Kysak
Blažice
Ploské
Dvorníky
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Kecerovce
Ždaňa
Janík
Nová Polhora
Zlatá Idka
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Paňovce
Kysak
Blažice
Ploské
Dvorníky
Slanská Huta
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Ždaňa
Janík
Nová Polhora
Zlatá Idka
Paňovce
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Kysak
Blažice
Ploské
Dvorníky
Slanská Huta
Kecerovce
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Janík
Nová Polhora
Zlatá Idka
Paňovce
Kysak
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Blažice
Ploské
Dvorníky
Slanská Huta
Kecerovce
Ždaňa
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
8. kolo – 7.10.2012 o 14,30
K. Oľšany
43.
44.
Nová Polhora
Zlatá Idka
45.
Paňovce
46.
47.
Kysak
Blažice
48.
9. kolo – 14.10.2012 o 14,30
49.
Ploské
Dvorníky
50.
Slanská Huta
51.
52.
Kecerovce
Ždaňa
53.
Janík
54.
10. kolo – 21.10.2012 o 14,00
K. Oľšany
55.
Zlatá Idka
56.
57.
Paňovce
Kysak
58.
Blažice
59.
60.
Ploské
11. kolo – 28.10.2012 o 14,00
Dvorníky
61.
62.
Slanská Huta
Kecerovce
63.
Ždaňa
64.
65.
Janík
Nová Polhora
66.
-
Janík
Ždaňa
Kecerovce
Slanská Huta
Dvorníky
Ploské
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Blažice
Kysak
Paňovce
Zlatá Idka
Nová Polhora
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Nová Polhora
Janík
Ždaňa
Kecerovce
Slanská Huta
Dvorníky
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Ploské
Blažice
Kysak
Paňovce
Zlatá Idka
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
19. kolo – 26.5.2013 o 17,00
Janík
109.
110.
Ždaňa
Kecerovce
111.
Slanská Huta
112.
113.
Dvorníky
Ploské
114.
20. kolo – 2.6.2013 o 17,00
115.
K. Oľšany
Blažice
116.
Kysak
117.
118.
Paňovce
Zlatá Idka
119.
Nová Polhora
120.
21. kolo – 9.6.2013 o 17,00
Nová Polhora
121.
Janík
122.
123.
Ždaňa
Kecerovce
124.
Slanská Huta
125.
126.
Dvorníky
22. kolo – 16.6.2013 o 17,00
K. Oľšany
127.
128.
Ploské
Blažice
129.
Kysak
130.
131.
Paňovce
Zlatá Idka
132.
-
18
K. Oľšany
Nová Polhora
Zlatá Idka
Paňovce
Kysak
Blažice
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Ploské
Dvorníky
Slanská Huta
Kecerovce
Ždaňa
Janík
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
K. Oľšany
Zlatá Idka
Paňovce
Kysak
Blažice
Ploské
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
Dvorníky
Slanská Huta
Kecerovce
Ždaňa
Janík
Nová Polhora
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
III. trieda DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
ŠK Slovan B – Roma KECEROVCE
MFK ROZHANOVCE
TJ Partizán ŠM RUDNÍK
FK VYŠNÁ MYŠĽA
FC BUDIMIR
Výnimky:
6.
7.
8.
9.
10.
TJ Slovan GYŇOV
TJ Roma MOLDAVA nad Bodvou
FK Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
ŠK NIŽNÁ MYŠĽA
TJ Mladosť KALŠA „B“
Roma Moldava – domáce stretnutia na ihrisku v Budulove
Kalša „B“ – domáce stretnutia v jesennej časti odohrá na ihriskách súperov, na jar opačne
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 2.9.2012 o 15,30
1.
R. Kecerovce
Rozhanovce
2.
3.
Rudník
4.
Vyšná Myšľa
Budimir
5.
2. kolo – 9.9.2012 o 15,30
6.
Kalša "B"
R. Moldava
7.
8.
V. Kamenica
9.
Nižná Myšľa
R. Kecerovce
10.
3. kolo – 16.9.2012 o 15,00
11.
Rozhanovce
Rudník
12.
13.
Vyšná Myšľa
14.
Budimir
Gyňov
15.
4. kolo – 23.9.2012 o 15,00
16.
Kalša "B"
V. Kamenica
17.
18.
Nižná Myšľa
19.
R. Kecerovce
Rozhanovce
20.
5. kolo – 30.9.2012 o 15,00
21.
Rudník
Vyšná Myšľa
22.
Budimir
23.
24.
Gyňov
R. Moldava
25.
6. kolo – 7.10.2012 o 14,30
26.
Kalša "B"
Nižná Myšľa
27.
R. Kecerovce
28.
29.
Rozhanovce
Rudník
30.
7. kolo – 14.10.2012 o 14,30
31.
Vyšná Myšľa
Budimir
32.
Gyňov
33.
34.
R. Moldava
V. Kamenica
35.
8. kolo – 21.10.2012 o 14,00
36.
Kalša "B"
R. Kecerovce
37.
Rozhanovce
38.
39.
Rudník
Vyšná Myšľa
40.
9. kolo – 28.10.2012 o 14,00
41.
Budimir
Gyňov
42.
R. Moldava
43.
44.
V. Kamenica
Nižná Myšľa
45.
-
Kalša "B"
Nižná Myšľa
V. Kamenica
R. Moldava
Gyňov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Gyňov
Budimir
Vyšná Myšľa
Rudník
Rozhanovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
R. Kecerovce
Nižná Myšľa
V. Kamenica
R. Moldava
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
R. Moldava
Gyňov
Budimir
Vyšná Myšľa
Rudník
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
Rozhanovce
R. Kecerovce
Nižná Myšľa
V. Kamenica
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
V. Kamenica
R. Moldava
Gyňov
Budimir
Vyšná Myšľa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
Rudník
Rozhanovce
R. Kecerovce
Nižná Myšľa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Nižná Myšľa
V. Kamenica
R. Moldava
Gyňov
Budimir
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
Vyšná Myšľa
Rudník
Rozhanovce
R. Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 21.4.2013 o 16,00
46.
Kalša "B"
Nižná Myšľa
47.
48.
V. Kamenica
49.
R. Moldava
Gyňov
50.
11. kolo – 28.4.2013 o 16,00
51.
Gyňov
Budimir
52.
53.
Vyšná Myšľa
54.
Rudník
Rozhanovce
55.
12. kolo – 5.5.2013 o 16,30
56.
Kalša "B"
R. Kecerovce
57.
58.
Nižná Myšľa
59.
V. Kamenica
R. Moldava
60.
13. kolo – 12.5.2013 o 16,30
61.
R. Moldava
Gyňov
62.
63.
Budimir
64.
Vyšná Myšľa
Rudník
65.
14. kolo – 19.5.2013 o 17,00
66.
Kalša "B"
Rozhanovce
67.
R. Kecerovce
68.
69.
Nižná Myšľa
V. Kamenica
70.
15. kolo – 26.5.2013 o 17,00
71.
V. Kamenica
R. Moldava
72.
Gyňov
73.
74.
Budimir
Vyšná Myšľa
75.
16. kolo – 2.6.2013 o 17,00
76.
Kalša "B"
Rudník
77.
Rozhanovce
78.
79.
R. Kecerovce
Nižná Myšľa
80.
17. kolo – 9.6.2013 o 17,00
81.
Nižná Myšľa
V. Kamenica
82.
R. Moldava
83.
84.
Gyňov
Budimir
85.
18. kolo – 16.6.2013 o 17,00
86.
Kalša "B"
Vyšná Myšľa
87.
Rudník
88.
89.
Rozhanovce
R. Kecerovce
90.
-
19
R. Kecerovce
Rozhanovce
Rudník
Vyšná Myšľa
Budimir
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
R. Moldava
V. Kamenica
Nižná Myšľa
R. Kecerovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Rozhanovce
Rudník
Vyšná Myšľa
Budimir
Gyňov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
V. Kamenica
Nižná Myšľa
R. Kecerovce
Rozhanovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Rudník
Vyšná Myšľa
Budimir
Gyňov
R. Moldava
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
Nižná Myšľa
R. Kecerovce
Rozhanovce
Rudník
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Vyšná Myšľa
Budimir
Gyňov
R. Moldava
V. Kamenica
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Kalša "B"
R. Kecerovce
Rozhanovce
Rudník
Vyšná Myšľa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
Budimir
Gyňov
R. Moldava
V. Kamenica
Nižná Myšľa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
I. trieda DORAST, skupina „A“
1.
2.
3.
4.
MŠK ĎURKOV
MFK ROZHANOVCE
OFK KOŠICKÉ OĽŠANY
TJ Mladosť KALŠA
Výnimky:
5.
6.
7.
8.
TJ FC ZDOBA Sady nad Torysou
ŠK Internacionál BLAŽICE
TJ Lokomotíva RUSKOV
TJ Slovan KECEROVCE
Kalša – domáce stretnutia v jesennej časti odohrá na ihriskách súperov, na jar opačne
Rozhanovce – domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. 30 min pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 1.9.2012 o 15,30
Ďurkov
1.
2.
Rozhanovce
K. Oľšany
3.
Kalša
4.
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
8. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Kecerovce
29.
30.
Ruskov
Blažice
31.
Zdoba
32.
-
-
Kecerovce
Ruskov
Blažice
Zdoba
(
(
(
(
:
:
:
:
Ďurkov
Rozhanovce
K. Oľšany
Kalša
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
2. kolo – 8.9.2012 o 15,30
Kecerovce
5.
6.
Blažice
Ruskov
7.
Ďurkov
8.
-
Zdoba
Kalša
K. Oľšany
Rozhanovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
9. kolo – 27.4.2013 o 16,00
Zdoba
33.
34.
Kalša
K. Oľšany
35.
Rozhanovce
36.
-
Kecerovce
Blažice
Ruskov
Ďurkov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
3. kolo – 15.9.2012 o 15,30
Rozhanovce
9.
10.
K. Oľšany
Kalša
11.
Zdoba
12.
-
Kecerovce
Ďurkov
Ruskov
Blažice
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
10. kolo – 4.5.2013 o 16,30
Kecerovce
37.
38.
Ďurkov
Ruskov
39.
Blažice
40.
-
Rozhanovce
K. Oľšany
Kalša
Zdoba
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
4. kolo – 22.9.2012 o 15,00
Kecerovce
13.
14.
Ruskov
Ďurkov
15.
Rozhanovce
16.
-
Blažice
Zdoba
Kalša
K. Oľšany
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
11. kolo – 11.5.2013 o 16,30
Blažice
41.
42.
Zdoba
Kalša
43.
K. Oľšany
44.
-
Kecerovce
Ruskov
Ďurkov
Rozhanovce
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
5. kolo – 29.9.2012 o 15,00
K. Oľšany
17.
18.
Kalša
Zdoba
19.
Blažice
20.
-
Kecerovce
Rozhanovce
Ďurkov
Ruskov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
12. kolo – 18.5.2013 o 17,00
Kecerovce
45.
46.
Rozhanovce
Ďurkov
47.
Ruskov
48.
-
K. Oľšany
Kalša
Zdoba
Blažice
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
6. kolo – 6.10.2012 o 14,30
Kecerovce
21.
22.
Ďurkov
Rozhanovce
23.
K. Oľšany
24.
-
Ruskov
Blažice
Zdoba
Kalša
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
13. kolo – 25.5.2013 o 17,00
Ruskov
49.
50.
Blažice
Zdoba
51.
Kalša
52.
-
Kecerovce
Ďurkov
Rozhanovce
K. Oľšany
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
Kecerovce
K. Oľšany
Rozhanovce
Ďurkov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
14. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Kecerovce
53.
54.
K. Oľšany
Rozhanovce
55.
Ďurkov
56.
-
Kalša
Zdoba
Blažice
Ruskov
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
7. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Kalša
25.
26.
Zdoba
Blažice
27.
Ruskov
28.
-
20
I. trieda DORAST, skupina „B“
1.
2.
3.
TJ Maratón SEŇA
MFK ŤAHANOVCE
TJ Roma MOLDAVA nad Bodvou
Výnimky:
4.
5.
6.
TJ Družstevník PAŇOVCE
TJ Družstevník MALÁ IDA
TJ Cementáreň TURŇA nad Bodvou
Roma Moldava – domáce stretnutia na ihrisku v Budulove
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 25.8.2012 o 16,00
1.
TJ Seňa
Ťahanovce
2.
R. Moldava
3.
-
: )
: )
: )
JARNÁ ČASŤ
11. kolo – 13.4.2013 o 15,30
31.
TJ Seňa
Ťahanovce
32.
R. Moldava
33.
-
Turňa
Malá Ida
Paňovce
(
(
(
Turňa
Malá Ida
Paňovce
(
(
(
: )
: )
: )
2. kolo – 1.9.2012 o 15,30
Turňa
4.
5.
Malá Ida
TJ Seňa
6.
-
Paňovce
R. Moldava
Ťahanovce
(
(
(
: )
: )
: )
12. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Turňa
34.
35.
Malá Ida
TJ Seňa
36.
-
Paňovce
R. Moldava
Ťahanovce
(
(
(
: )
: )
: )
3. kolo – 8.9.2012 o 15,30
Ťahanovce
7.
R. Moldava
8.
9.
Paňovce
-
Turňa
TJ Seňa
Malá Ida
(
(
(
: )
: )
: )
13. kolo – 27.4.2013 o 16,00
Ťahanovce
37.
R. Moldava
38.
39.
Paňovce
-
Turňa
TJ Seňa
Malá Ida
(
(
(
: )
: )
: )
4. kolo – 15.9.2012 o 15,30
10.
Turňa
TJ Seňa
11.
Ťahanovce
12.
-
Malá Ida
Paňovce
R. Moldava
(
(
(
: )
: )
: )
14. kolo – 4.5.2013 o 16,30
40.
Turňa
TJ Seňa
41.
Ťahanovce
42.
-
Malá Ida
Paňovce
R. Moldava
(
(
(
: )
: )
: )
5. kolo – 22.9.2012 o 15,00
R. Moldava
13.
14.
Paňovce
Malá Ida
15.
-
Turňa
Ťahanovce
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
15. kolo – 11.5.2013 o 16,30
R. Moldava
43.
44.
Paňovce
Malá Ida
45.
-
Turňa
Ťahanovce
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
6. kolo – 29.9.2012 o 15,00
Turňa
16.
M. Ida
17.
18.
Paňovce
-
TJ Seňa
Ťahanovce
R. Moldava
(
(
(
: )
: )
: )
16. kolo – 18.5.2013 o 17,00
Turňa
46.
M. Ida
47.
48.
Paňovce
-
TJ Seňa
Ťahanovce
R. Moldava
(
(
(
: )
: )
: )
7. kolo – 6.10.2012 o 14,30
19.
Paňovce
R. Moldava
20.
Ťahanovce
21.
-
Turňa
Malá Ida
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
17. kolo – 25.5.2013 o 17,00
49.
Paňovce
R. Moldava
50.
Ťahanovce
51.
-
Turňa
Malá Ida
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
8. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Turňa
22.
23.
TJ Seňa
Malá Ida
24.
-
Ťahanovce
R. Moldava
Paňovce
(
(
(
: )
: )
: )
18. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Turňa
52.
53.
TJ Seňa
Malá Ida
54.
-
Ťahanovce
R. Moldava
Paňovce
(
(
(
: )
: )
: )
9. kolo – 20.10.2012 o 14,00
Malá Ida
25.
Paňovce
26.
27.
R. Moldava
-
Turňa
TJ Seňa
Ťahanovce
(
(
(
: )
: )
: )
19. kolo – 8.6.2013 o 17,00
Malá Ida
55.
Paňovce
56.
57.
R. Moldava
-
Turňa
TJ Seňa
Ťahanovce
(
(
(
: )
: )
: )
10. kolo – 27.10.2012 o 14,00
28.
Turňa
Ťahanovce
29.
TJ Seňa
30.
-
R. Moldava
Paňovce
Malá Ida
(
(
(
: )
: )
: )
20. kolo – 15.6.2013 o 17,00
58.
Turňa
Ťahanovce
59.
TJ Seňa
60.
-
R. Moldava
Paňovce
Malá Ida
(
(
(
: )
: )
: )
21
I. trieda ŽIACI
1.
2.
3.
4.
5.
FC VALALIKY
TJ PLOSKÉ
MFK Spartak MEDZEV
FK GEČA 73
MFK KOŠICE KRÁSNA
Výnimky:
6.
7.
8.
9.
10.
TJ Cementár TURŇA nad Bodovou
TJ Štart SVINICA
TJ AC JASOV
FK BIDOVCE
OFK Slovan POPROČ
Bidovce – domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Krásna – domáce stretnutia v sobotu o 13,00 hod.
Poproč – v prípade nepriaznivého počasia vedľajšia HP
Svinica – domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Turňa - domáce stretnutia v sobotu o 10,30 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 25.8.2012 o 16,00
Valaliky
1.
2.
Ploské
Medzev
3.
Geča
4.
5.
Krásna
)
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Poproč
46.
47.
Bidovce
AC Jasov
48.
Svinica
49.
50.
Turňa
-
-
Poproč
Bidovce
AC Jasov
Svinica
Turňa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
Valaliky
Ploské
Medzev
Geča
Krásna
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
2. kolo – 1.9.2012 o 15,30
6.
Poproč
Svinica
7.
AC Jasov
8.
9.
Bidovce
Valaliky
10.
-
Turňa
Krásna
Geča
Medzev
Ploské
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
11. kolo – 27.4.2013 o 16,00
51.
Turňa
Krásna
52.
Geča
53.
54.
Medzev
Ploské
55.
-
Poproč
Svinica
AC Jasov
Bidovce
Valaliky
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
3. kolo – 8.9.2012 o 15,30
Ploské
11.
Medzev
12.
13.
Geča
Krásna
14.
Turňa
15.
-
Poproč
Valaliky
Bidovce
AC Jasov
Svinica
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
12. kolo – 4.5.2013 o 16,30
Poproč
56.
Valaliky
57.
58.
Bidovce
AC Jasov
59.
Svinica
60.
-
Ploské
Medzev
Geča
Krásna
Turňa
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
4. kolo – 15.9.2012 o 15,30
Poproč
16.
17.
AC Jasov
Bidovce
18.
Valaliky
19.
20.
Ploské
-
Svinica
Turňa
Krásna
Geča
Medzev
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
13. kolo – 11.5.2013 o 16,30
Svinica
61.
62.
Turňa
Krásna
63.
Geča
64.
65.
Medzev
-
Poproč
AC Jasov
Bidovce
Valaliky
Ploské
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
5. kolo – 22.9.2012 o 15,00
21.
Medzev
Geča
22.
Krásna
23.
24.
Turňa
Svinica
25.
-
Poproč
Ploské
Valaliky
Bidovce
AC Jasov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
14. kolo – 18.5.2013 o 17,00
66.
Poproč
Ploské
67.
Valaliky
68.
69.
Bidovce
AC Jasov
70.
-
Medzev
Geča
Krásna
Turňa
Svinica
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
6. kolo – 29.9.2012 o 15,00
Poproč
26.
Bidovce
27.
28.
Valaliky
Ploské
29.
Medzev
30.
-
AC Jasov
Svinica
Turňa
Krásna
Geča
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
15. kolo – 25.5.2013 o 17,00
AC Jasov
71.
Svinica
72.
73.
Turňa
Krásna
74.
Geča
75.
-
Poproč
Bidovce
Valaliky
Ploské
Medzev
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
7. kolo – 6.10.2012 o 14,30
Geča
31.
32.
Krásna
Turňa
33.
Svinica
34.
35.
AC Jasov
-
Poproč
Medzev
Ploské
Valaliky
Bidovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
16. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Poproč
76.
77.
Medzev
Ploské
78.
Valaliky
79.
80.
Bidovce
-
Geča
Krásna
Turňa
Svinica
AC Jasov
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
22
8. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Poproč
36.
37.
Valaliky
Ploské
38.
Medzev
39.
40.
Geča
-
Bidovce
AC Jasov
Svinica
Turňa
Krásna
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
17. kolo – 8.6.2013 o 17,00
Bidovce
81.
82.
AC Jasov
Svinica
83.
Turňa
84.
85.
Krásna
-
Poproč
Valaliky
Ploské
Medzev
Geča
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
9. kolo – 20.10.2012 o 14,00
41.
Krásna
Turňa
42.
Svinica
43.
44.
AC Jasov
Bidovce
45.
-
Poproč
Geča
Medzev
Ploské
Valaliky
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
18. kolo – 15.6.2013 o 17,00
86.
Poproč
Geča
87.
Medzev
88.
89.
Ploské
Valaliky
90.
-
Krásna
Turňa
Svinica
AC Jasov
Bidovce
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
23
II. trieda ŽIACI, skupina „A“
1.
2.
TJ DRUŽSTEVNÍK BUDIMÍR
FK KYSAK
Výnimky:
3.
4.
MFK ROZHANOVCE
TJ Slovan KECEROVCE
Kecerovce – domáce stretnutia v sobotu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 1.9.2012 o 15,30
Budimír
1.
2.
Kysak
: )
: )
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Kecerovce
19.
20.
Rozhanovce
-
-
Kecerovce
Rozhanovce
(
(
Budimír
Kysak
(
(
: )
: )
2. kolo – 8.9.2012 o 15,30
3.
Kecerovce
Budimír
4.
-
Rozhanovce
Kysak
(
(
: )
: )
11. kolo – 27.4.2013 o 16,00
21.
Rozhanovce
Kysak
22.
Kecerovce
Budimír
(
(
: )
: )
3. kolo – 15.9.2012 o 15,30
Kysak
5.
Rozhanovce
6.
Kecerovce
Budimír
(
(
: )
: )
12. kolo – 4.5.2013 o 16,30
Kecerovce
23.
Budimír
24.
Kysak
Rozhanovce
(
(
: )
: )
4. kolo – 22.9.2012 o 15,00
Kecerovce
7.
8.
Rozhanovce
-
Budimír
Kysak
(
(
: )
: )
13. kolo – 11.5.2013 o 16,30
Budimír
25.
26.
Kysak
-
Kecerovce
Rozhanovce
(
(
: )
: )
5. kolo – 29.9.2012 o 15,00
9.
Rozhanovce
10.
Kysak
-
Kecerovce
Budimír
(
(
: )
: )
14. kolo – 18.5.2013 o 17,00
27.
Kecerovce
28.
Budimír
-
Rozhanovce
Kysak
(
(
: )
: )
6. kolo – 6.10.2012 o 14,30
11.
Kecerovce
Budimír
12.
Kysak
Rozhanovce
(
(
: )
: )
15. kolo – 25.5.2013 o 17,00
29.
Kysak
Rozhanovce
30.
Kecerovce
Budimír
(
(
: )
: )
7. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Budimír
13.
14.
Kysak
-
Kecerovce
Rozhanovce
(
(
: )
: )
16. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Kecerovce
31.
32.
Rozhanovce
-
Budimír
Kysak
(
(
: )
: )
8. kolo – 20.10.2012 o 14,00
15.
Kecerovce
16.
Budimír
-
Rozhanovce
Kysak
(
(
: )
: )
17. kolo – 8.6.2013 o 17,00
33.
Rozhanovce
34.
Kysak
-
Kecerovce
Budimír
(
(
: )
: )
9. kolo – 27.10.2012 o 14,00
17.
Kysak
Rozhanovce
18.
Kecerovce
Budimír
(
(
: )
: )
18. kolo – 15.6.2013 o 17,00
35.
Kecerovce
Budimír
36.
Kysak
Rozhanovce
(
(
: )
: )
24
II. trieda ŽIACI, skupina „B“
1.
2.
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
TJ Lokomotíva RUSKOV
Výnimky:
3.
4.
FK HANISKA
FK KOKŠOV-BAKŠA
Haniska – domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod.
Ruskov – v 3., 7. a 15. kole – začiatok stretnutia 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 1.9.2012 o 15,30
Trstené
1.
2.
Ruskov
: )
: )
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Kokšov-Bakša
19.
20.
Haniska
-
-
Kokšov-Bakša
Haniska
(
(
Trstené
Ruskov
(
(
: )
: )
2. kolo – 8.9.2012 o 15,30
3.
Kokšov-Bakša
Trstené
4.
-
Haniska
Ruskov
(
(
: )
: )
11. kolo – 27.4.2013 o 16,00
21.
Haniska
Ruskov
22.
Kokšov-Bakša
Trstené
(
(
: )
: )
3. kolo – 15.9.2012 o 15,30
Ruskov
5.
Haniska
6.
Kokšov-Bakša
Trstené
(
(
: )
: )
12. kolo – 4.5.2013 o 16,30
Kokšov-Bakša
23.
Trstené
24.
Ruskov
Haniska
(
(
: )
: )
4. kolo – 22.9.2012 o 15,00
Kokšov-Bakša
7.
8.
Haniska
-
Trstené
Ruskov
(
(
: )
: )
13. kolo – 11.5.2013 o 16,30
Trstené
25.
26.
Ruskov
-
Kokšov-Bakša
Haniska
(
(
: )
: )
5. kolo – 29.9.2012 o 15,00
9.
Haniska
Ruskov
10.
Kokšov-Bakša
Trstené
(
(
: )
: )
14. kolo – 18.5.2013 o 17,00
27.
Kokšov-Bakša
Trstené
28.
Haniska
Ruskov
(
(
: )
: )
6. kolo – 6.10.2012 o 14,30
Kokšov-Bakša
11.
Trstené
12.
Ruskov
Haniska
(
(
: )
: )
15. kolo – 25.5.2013 o 17,00
Ruskov
29.
Haniska
30.
Kokšov-Bakša
Trstené
(
(
: )
: )
7. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Trstené
13.
14.
Ruskov
-
Kokšov-Bakša
Haniska
(
(
: )
: )
16. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Kokšov-Bakša
31.
32.
Haniska
-
Trstené
Ruskov
(
(
: )
: )
8. kolo – 20.10.2012 o 14,00
15.
Kokšov-Bakša
Trstené
16.
Haniska
Ruskov
(
(
: )
: )
17. kolo – 8.6.2013 o 17,00
33.
Haniska
Ruskov
34.
Kokšov-Bakša
Trstené
(
(
: )
: )
9. kolo – 27.10.2012 o 14,00
Ruskov
17.
Haniska
18.
Kokšov-Bakša
Trstené
(
(
: )
: )
18. kolo – 15.6.2013 o 17,00
Kokšov-Bakša
35.
Trstené
36.
Ruskov
Haniska
(
(
: )
: )
25
II. trieda ŽIACI, skupina „C“
1.
2.
ŠK Drienka DRIENOVEC
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
Výnimky:
3.
4.
TJ Tatran JASOV
ŠKO VEĽKÁ IDA
Čečejovce – domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých
Tatran Jasov – domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 1.9.2012 o 15,30
Drienovec
1.
2.
Čečejovce
: )
: )
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Veľká Ida
19.
20.
Tatran Jasov
-
-
Veľká Ida
Tatran Jasov
(
(
Drienovec
Čečejovce
(
(
: )
: )
2. kolo – 8.9.2012 o 15,30
3.
Veľká Ida
Drienovec
4.
-
Tatran Jasov
Čečejovce
(
(
: )
: )
11. kolo – 27.4.2013 o 16,00
21.
Tatran Jasov
Čečejovce
22.
Veľká Ida
Drienovec
(
(
: )
: )
3. kolo – 15.9.2012 o 15,30
Čečejovce
5.
Tatran Jasov
6.
Veľká Ida
Drienovec
(
(
: )
: )
12. kolo – 4.5.2013 o 16,30
Veľká Ida
23.
Drienovec
24.
Čečejovce
Tatran Jasov
(
(
: )
: )
4. kolo – 22.9.2012 o 15,00
Veľká Ida
7.
8.
Tatran Jasov
-
Drienovec
Čečejovce
(
(
: )
: )
13. kolo – 11.5.2013 o 16,30
Drienovec
25.
26.
Čečejovce
-
Veľká Ida
Tatran Jasov
(
(
: )
: )
5. kolo – 29.9.2012 o 15,00
9.
Tatran Jasov
Čečejovce
10.
Veľká Ida
Drienovec
(
(
: )
: )
14. kolo – 18.5.2013 o 17,00
27.
Veľká Ida
Drienovec
28.
Tatran Jasov
Čečejovce
(
(
: )
: )
6. kolo – 6.10.2012 o 14,30
Veľká Ida
11.
Drienovec
12.
Čečejovce
Tatran Jasov
(
(
: )
: )
15. kolo – 25.5.2013 o 17,00
Čečejovce
29.
Tatran Jasov
30.
Veľká Ida
Drienovec
(
(
: )
: )
7. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Drienovec
13.
14.
Čečejovce
-
Veľká Ida
Tatran Jasov
(
(
: )
: )
16. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Veľká Ida
31.
32.
Tatran Jasov
-
Drienovec
Čečejovce
(
(
: )
: )
8. kolo – 20.10.2012 o 14,00
15.
Veľká Ida
Drienovec
16.
Tatran Jasov
Čečejovce
(
(
: )
: )
17. kolo – 8.6.2013 o 17,00
33.
Tatran Jasov
Čečejovce
34.
Veľká Ida
Drienovec
(
(
: )
: )
9. kolo – 27.10.2012 o 14,00
Čečejovce
17.
Tatran Jasov
18.
Veľká Ida
Drienovec
(
(
: )
: )
18. kolo – 15.6.2013 o 17,00
Veľká Ida
35.
Drienovec
36.
Čečejovce
Tatran Jasov
(
(
: )
: )
26
III. trieda MINIŽIACI 1 + 7
1.
2.
3.
TJ Pokrok ZLATÁ IDKA
TJ Maratón SEŇA
TJ Mladosť KALŠA
Výnimky:
4.
5.
6.
TJ Mladosť Sady nad Torysou - BYSTER
TJ – FK VYŠNÉ OPÁTSKE
TJ DVORNÍKY - VČELÁRE
Kalša – domáce stretnutia v jesennej časti odohrá na ihriskách súperov, na jar opačne
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 25.8.2012 o 16,00
Zlatá Idka
1.
2.
TJ Seňa
Kalša
3.
: )
: )
: )
JARNÁ ČASŤ
11. kolo – 13.4.2013 o 15,30
Zlatá Idka
31.
32.
TJ Seňa
Kalša
33.
Dvorníky
V. Opátske
Byster
(
(
(
Dvorníky
V. Opátske
Byster
(
(
(
: )
: )
: )
2. kolo – 1.9.2012 o 15,30
Dvorníky
4.
V. Opátske
5.
6.
Zlatá Idka
-
Byster
Kalša
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
12. kolo – 20.4.2013 o 16,00
Dvorníky
34.
V. Opátske
35.
36.
Zlatá Idka
-
Byster
Kalša
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
3. kolo – 8.9.2012 o 15,30
7.
TJ Seňa
Kalša
8.
Byster
9.
-
Dvorníky
Zlatá Idka
V. Opátske
(
(
(
: )
: )
: )
13. kolo – 27.4.2013 o 16,00
37.
TJ Seňa
Kalša
38.
Byster
39.
Dvorníky
Zlatá Idka
V. Opátske
(
(
(
: )
: )
: )
4. kolo – 15.9.2012 o 15,30
Dvorníky
10.
11.
Zlatá Idka
TJ Seňa
12.
V. Opátske
Byster
Kalša
(
(
(
: )
: )
: )
14. kolo – 4.5.2013 o 16,30
Dvorníky
40.
41.
Zlatá Idka
TJ Seňa
42.
V. Opátske
Byster
Kalša
(
(
(
: )
: )
: )
5. kolo – 22.9.2012 o 15,00
Kalša
13.
Byster
14.
15.
V. Opátske
-
Dvorníky
TJ Seňa
Zlatá Idka
(
(
(
: )
: )
: )
15. kolo – 11.5.2013 o 16,30
Kalša
43.
Byster
44.
45.
V. Opátske
-
Dvorníky
TJ Seňa
Zlatá Idka
(
(
(
: )
: )
: )
6. kolo – 29.9.2012 o 15,00
16.
V. Opátske
Byster
17.
Kalša
18.
Dvorníky
TJ Seňa
Zlatá Idka
(
(
(
: )
: )
: )
16. kolo – 18.5.2013 o 17,00
46.
V. Opátske
Byster
47.
Kalša
48.
Dvorníky
TJ Seňa
Zlatá Idka
(
(
(
: )
: )
: )
7. kolo – 6.10.2012 o 14,30
Byster
19.
20.
Kalša
TJ Seňa
21.
Dvorníky
V. Opátske
Zlatá Idka
(
(
(
: )
: )
: )
17. kolo – 25.5.2013 o 17,00
Byster
49.
50.
Kalša
TJ Seňa
51.
Dvorníky
V. Opátske
Zlatá Idka
(
(
(
: )
: )
: )
8. kolo – 13.10.2012 o 14,30
Dvorníky
22.
Zlatá Idka
23.
24.
V. Opátske
-
TJ Seňa
Kalša
Byster
(
(
(
: )
: )
: )
18. kolo – 1.6.2013 o 17,00
Dvorníky
52.
Zlatá Idka
53.
54.
V. Opátske
-
TJ Seňa
Kalša
Byster
(
(
(
: )
: )
: )
9. kolo – 20.10.2012 o 14,00
25.
V. Opátske
Byster
26.
Kalša
27.
Dvorníky
Zlatá Idka
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
19. kolo – 8.6.2013 o 17,00
55.
V. Opátske
Byster
56.
Kalša
57.
Dvorníky
Zlatá Idka
TJ Seňa
(
(
(
: )
: )
: )
10. kolo – 27.10.2012 o 14,00
Dvorníky
28.
29.
TJ Seňa
Zlatá Idka
30.
Kalša
Byster
V. Opátske
(
(
(
: )
: )
: )
20. kolo – 15.6.2013 o 17,00
Dvorníky
58.
59.
TJ Seňa
Zlatá Idka
60.
Kalša
Byster
V. Opátske
(
(
(
: )
: )
: )
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
Kategória:
ŠTK Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie
štartujú hráči narodení po 1.1. 1998 a mladší
27
Pravidlá:
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu a podľa Súťažného poriadku. Pravidlo o postavení mimo hry
neplatí. Všetky ostatné pravidlá futbalu platia (vhadzovanie, malá domov, napomínanie,
vylúčenie).
Hracia plocha:
Hrá sa na skrátenom ihrisku podľa nákresu, postranné čiary a čiary pokutového územia sa
vyznačia kužeľmi. Dĺžka ihriska je ohraničená čiarami pokutového územia, značka pokutového
kopu sa vyznačí 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska,
postavenie mimo hry neplatí. Rozmer bránky je 3 x 2m (musia byť vybavené sieťami).
Lopta:
Hrá sa s loptami č. 5.
Počet hráčov:
1 + 7. Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale tým
spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu
plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriami voľný kop v prospech druhého
družstva.. Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdĺž postrannej čiary normálneho ihriska, kde sú
umiestnené hráčske lavičky. Minimálny počet hráčov je 6 (1 + 5).
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom a ruky si podajú všetci
hráči.
Výstroj hráčov:
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými
kolíkmi. Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry:
2 x 30 min. s 15 min. prestávkou
Lopta v hre, mimo hry: Ak je lopta mimo hry, dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to kopom od
brány z ktoréhokoľvek miesta vo vyznačenom pokutovom území. Kroky brankára v pokutovom
území sa nepočítajú. Ak položí brankár loptu na zem, môže pokračovať v hre len nohou. Pri
zahrávaní lopty do hry musia byť hráči súpera mimo pokutového územia. Neplatí postavenie hráča
mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Štart hráčov:
Systém súťaže:
Hosp. náležitosti:
Zdravotnícke zabezp.:
Rozhodcovia:
Zápis o stretnutí:
Námietky:
Hrá sa na riadne žiacke preukazy pre futbal a potvrdenú súpisku FK a ŠTK ObFZ.
Dlhodobá súťaž hraná systémom jeseň – jar – jeseň – jar.
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Sú delegovaní KR ObFZ, stretnutia rozhoduje iba 1 rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť AR)
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa zašle na ŠTK ObFZ. Za jeho
odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.
28
PRÍPRAVKY ObFZ Košice – okolie
Satelit „A“
1.
2.
3.
4.
5.
Satelit „B“
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
FK GEČA 73
FK ČAŇA
TJ Hornád ŽDAŇA
FK KOKŠOV-BAKŠA
1.
2.
3.
4.
5.
Satelit „C“
1.
2.
3.
4.
ŠK Maratón SEŇA
FK Tatra SOKOĽANY
FK HANISKA
TJ Rozvoj NOVÁ POLHORA
TJ Družstevník PERÍN
Satelit „D“
TJ Cementár TURŇA nad Bodvou
TJ Družstevník JANÍK
TJ Družstevník MOKRANCE
TJ Družstevník MALÁ IDA
1.
2.
3.
4.
OFK KOŠICKÉ OĽŠANY
TJ Mladosť KALŠA
MFK ROZHANOVCE
TJ Štart SLANSKÁ HUTA
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
Kategória:
Termíny, hracie dni:
ŠTK Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie
U 11 – narodení po 1.1. 2002 a mladší
Pre jesennú časť nahlásiť termíny turnajov do konca mesiaca august 2012, termíny turnajov
pre jarnú časť nahlásiť do konca mesiaca marec 2013. Hracím dňom je sobota, resp. nedeľa.
Miesto turnaja:
Každý účastník usporiada jeden turnaj na jeseň a jeden na jar.
Pravidlá:
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného poriadku.
Hracia plocha:
Je multifunkčné ihrisko, resp. polovicou normálneho ihriska, ktorej postranné čiary sú čiarami
bránkovými a stredová a bránková čiara sú čiarami postrannými. Pokutové územie je ohraničené
značkami pre zahrávanie kopu z rohu s predĺženou bočnou čiarou pokutového územia normálneho
ihriska. Rozmery bránky 2 x 3 m. Pokutová značka vo vzdialenosti 7 m od bránkovej čiary.
Lopta:
Hrá sa s odľahčenými loptami č. 4
Počet hráčov:
1 + 7. Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale tým
spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu
plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriami voľný kop v prospech druhého
družstva.. Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdĺž bránkových tyčí normálneho ihriska, kde sú
umiestnené hráčske lavičky.
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom a ruky si podajú všetci
hráči.
Výstroj hráčov:
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými
kolíkmi. Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry:
U 11 – 2 x 20 min
Lopta v hre, mimo hry: Ak je lopta mimo hry, dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to buď
vyhodením alebo výkopom z ruky. Kroky brankára v pokutovom území sa nepočítajú. Ak položí
brankár loptu na zem, môže pokračovať v hre len nohou. Pri zahrávaní lopty do hry musia byť
hráči súpera mimo pokutového územia.
V stretnutí je možné použiť spätnú prihrávku brankárovi, t.j. malú domov.
Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Štart hráčov:
Systém súťaže:
Hosp. náležitosti:
Zdravotnícke zabezp.:
Rozhodcovia:
Zápis o stretnutí:
Hodnotenie:
Námietky:
Hrá sa na riadne žiacke preukazy pre futbal alebo súpisku potvrdenú ŠTK ObFZ
Rozdelenie družstiev do 4, resp. 5 členných skupín (satelitov), kde sa hrá turnajovým spôsobom
v jesennej časti a v jarnej časti.
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Sú delegovaní ObFZ na požiadanie usporiadajúceho domáceho družstva, alebo vykonávajú tréneri
odpočívajúcich družstiev, ktorí sa dohodnú pred zahájením turnaja. Za zabezpečenie rozhodcov je
zodpovedný usporiadajúci oddiel.
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa zašle na ŠTK ObFZ. Za jeho
odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
Výsledky turnaja doručiť, resp. zaslať v krížovej tabuľke na riadiaci orgán súťaže - ŠTK. V tejto
kategórii sa výsledky nehodnotia.
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.
29
30
FINÁLE
1. kolo
12.9.2012
1
2
N. Polhora
Zdoba
S. Huta
N. Myšľa
Ďurkov
Ždaňa
Bidovce
Blažice
9 Trstené p. H.
10 Tatran Jasov
11 Dvorníky
12 Perín
13 Čečejovce
14 Rudník
15 Veľká Ida
16 Gyňov
vs.
16
15
13
14
11
12
9
10
Ploské
S. Kecerovce 8
8 Valaliky
7
6
7 ŠK Seňa
Svinica
3
4
V. Kamenica 5
2. kolo
10.10.2012
5 Mokrance
6 AC Jasov
3. kolo
Byster
Kysak
4. kolo
3 R. Moldava
4 Paňovce
4. kolo
"O Pohár predsedu ObFZ Košice - okolie"
3. kolo
Kalša "B"
K. Oľšany
2. kolo
10.10.2012
1 Zlatá Idka
2 Janík
1. kolo
12.9.2012
ADRESÁR PREDSEDOV A TAJOMNÍKOV FK V OKRESE
FK BIDOVCE
A
044 45 Bidovce, Bidovce 206
P
Alexander Mihók, 0903 631 262
T
Ing. Miroslav Lengyel, 0905 347 168
E
[email protected]
W
ŠK Internacionál BLAŽICE
A
044 16 Blažice, Blažice 28
P
Dušan Štefáni, 0917 953 344
T
Juraj Gmitro, 0910 976 131
E
[email protected]
W
FC BUDIMIR
A
044 43 Budimír, Parádna 202
P
Marek Kicko, 0915 636 878
T
Lukáš Palečko, 0907 326 847
E
[email protected]
W
TJ Družstevník BUDIMÍR
A
044 43 Budimír, Budimír 70
P
Jozef Tomko, 0905 683 553
T
Ladislav Gožorek, 0903 105 627
E
[email protected]
W
FA BUZICA
A
044 73 Buzica, Buzica 130
P
Ing. Jozef Mohňanský, 0905 757 307
T
Ing. Štefan Koleszár, 0908 490 111
E
[email protected]
W
FK ČAŇA
A
044 14 Čaňa, Osloboditeľov 18
P
Róbert Čarný, 0905 271 276
T
Jozef Vaľa, 0905 703 373, 0902 256 682
E
Email: [email protected]
W
TJ Družstevník ČEČEJOVCE
A
044 71 Čečejovce, Paňovská 166
P
Ing. Jozef Juhás, 0907 307 933
T
Ing. Marcel Hintoš, 0907 301 369
E
[email protected], [email protected]
W
ŠK Drienka DRIENOVEC
A
044 01 Drienovec, Drienovec 282
P
Matej Lukáč, 460 74 68, 0910 901 951
T
Ing. Tibor Kočiš, z: 489 93 55, 0902 898 806
E
[email protected]
W
TJ DVORNÍKY - VČELÁRE
A
044 02 Turňa nad Bodvou, Dvorníky-Včeláre 4
P
Štefan Hodermarský, 0908 999 869
T
Vojtech Szalafkai, 0903 309 222
E
[email protected]
W
MŠK ĎURKOV
A
044 19 Ďurkov, Ďurkov 277
P
Anton Bednár, 696 56 66, 0908 086 892
T
Terézia Timurová, 696 58 26, 0903 983 753
E
[email protected]
W
TJ Slovan GYŇOV
A
044 14 Gyňov, Nová ul. 134/17
P
Juraj Radvani, 0917 225 236
T
Dušan Jacko, 0905 855 691
E
W
FK GEČA 73
A
044 10 Geča, Kostolná 348/31
P
Martin Palenčár, 0905 819 430
T
Dušan Čigáš, 0903 717 063
E
[email protected]
W
www.fkgeca.webnode.sk
FK HANISKA
A
044 57 Haniska, Haniska 375
P
Daniel Mikloš, 0905 295 170
T
Ing. Tomáš Papuga, 0907 588 451
E
[email protected]
W
www.fkhaniska.eu
TJ Družstevník JANÍK
A
044 05 Janík, Janík 135
P
Milan Džerenga, 461 01 26, 0905 848 070
T
Ing. Zsolt Horváth, 0905 537 498
E
[email protected], [email protected]
W
www.tjjanik.wbl.sk, [email protected]
TJ AC JASOV
A
044 23 Jasov, Jasov 259
P
Ing. Gabriel Nagy, 466 41 06, 0905 519 020
T
Jozef Halász, 0905 891 322
E
[email protected]
W
TJ Tatran JASOV
A
044 23 Jasov, Jasov 549
P
Jozef Zsiga, 0918 253 985
T
Marián Dzurík, 0908 204 418
E
W
TJ Mladosť KALŠA
A
044 18 Kalša, Kalša 237
P
Juraj Tóth, 0917 962 853
T
Ing. Peter Florek, 0918 874 234
E
[email protected]
W
TJ Slovan KECEROVCE
A
044 47 Kecerovce, Kecerovce 78
P
Miroslav Semanič, 0905 805 673, 0917 467 787
T
Ladislav Zrelý, d: 699 03 88, 0908 103 358
E
[email protected]
W
ŠK Roma KECEROVCE
A
044 47 Kecerovce, Kecerovce 346
P
Marián Gábor, 0904 513 992
T
Milan Gábor, 0902 088 024
E
W
FK KECHNEC
A
044 58 Kechnec, Kechnec 19
P
Ing. Ladislav Danko, 0905 707 102
T
Nándor Szabó
E
[email protected]
W
31
FK KOKŠOV-BAKŠA
A
044 13 Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 290
P
Marek Stoľár, 0905 306 768
T
Jaroslav Stolár, 0907 925 946
E
[email protected]
W
MFK KOŠICE-KRÁSNA
A
040 18 Košice, Golianova 27
P
Peter Varga
T
Stanislav Bednár, 0918 356 776, 0911 300 930
E
[email protected]
W
Obecný FK KOŠICKÉ OĽŠANY
A
044 42 Košické Oľšany 322
P
Roman Knap, 0918 465 060, 0904 504 436
T
Miroslav Cvanciger, 0907 321 799
E
[email protected]
W
FK KYSAK
A
044 81 Kysak, Kysak 209
P
Mgr. Martin Rybka, 0908 372 067
T
Vladimír Kvaka, 0905 517 993
E
[email protected]
W
TJ Družstevník MALÁ IDA
A
044 20 Malá Ida, K ihrisku 23/19
P
Imrich Janitor, 697 04 49, 0918 462 376
T
Ing. Peter Ličko, 0905 869 374
E
[email protected]
W
MFK Spartak MEDZEV
A
044 25 Medzev, Štóska 6
P
Maroš Čierny, 0905 274 224
T
Mgr. Marek Kaleta, 0908 067 445
E
[email protected]
W
www.medzev.sk
FK Bodva MOLDAVA nad Bodvou, s.r.o.
A
045 01 Moldava nad Bodvou, Rožňavská 1305
P
Karol Szalaba ml.
T
Ing. Vladimír Popovič, 0911 772 746
T
Ing. Ľudovít Bodnár, 0903 630 750
W
www.fkmoldava.sk
Roma MOLDAVA nad Bodvou
A
045 01 Moldava nad Bodvou, Bartalošova 8
P
Ľudovít Matta, 0908 514 397
T
Ladislav Grulyo, 0918 245 307
E
W
FO Družstevník MOKRANCE
A
045 01 Mokrance, Mokrance 409
P
Vojtech Czingely, 0908 343 160
T
Ing. Peter Petro, 0903 629 419
E
[email protected]
W
ŠK NIŽNÁ MYŠĽA
A
044 15 Nižná Myšľa, Staničná 116
P
Stanislav Nagy, 0907 415 225
T
Vladimír Krajcár, 0904 833 609
E
W
Rozvoj NOVÁ POLHORA
A
044 44 Nová Polhora, Nová Polhora 50
P
Bohuš Goceliak, 0917 632 417
T
Stanislav Lukačko, 0905 394 979, 0918 450 918
E
W
TJ Družstevník PAŇOVCE
A
044 71 Paňovce 199, Obecný úrad
P
Ján Bilička, 0903 712 068
T
Roland Rác, 0907 312 727
E
[email protected]
W
TJ Družstevník PERÍN
A
044 74 Perín, Perín 216
P
Jaroslav Trembecký, 0905 625 030
T
Ladislav Sutorčík, 0903 775 364
E
[email protected]
W
TJ PLOSKÉ
A
044 44 Ploské
P
Denis Danielič, 0915 333 711
T
Jaroslav Zlatník, 0903 792 368
E
[email protected]
W
Obecný FK Slovan POPROČ
A
044 24 Poproč, Brezová 20
P
Ing. Milan Lelák, 0915 428 694
T
Alexander Humár, 0911 185 118
E
[email protected]
W
MFK ROZHANOVCE
A
044 42 Rozhanovce, 19. Januára 5
P
Peter Migáč, 0917 157 862
T
František Migáč, 0902 501 908
E
[email protected]
W
Partizán RUDNÍK
A
044 23 Rudník, Rudník 195
P
Ľudovít Reblán, 0908 317 497
T
Emerich Tóth, 0905 202 744
E
W
TJ Lokomotíva RUSKOV
A
044 19 Ruskov, Ruskov 94
P
František Poľa, 0908 829 075
T
Tomáš Renčík, 0903 542 643
E
[email protected]
W
TJ Mladosť Sady nad Torysou – BYSTER
A
044 41 Sady nad Torysou, Byster 249
P
Lukáš Janočko, 0908 372 830
T
Cyril Osif, 0907 977 822
E
W
TJ Maratón SEŇA
A
044 58 Seňa
P
Tibor Šoltés, 0905 504 139
T
Ladislav Šoltés, 0905 749 746
E
W
32
ŠK Maratón SEŇA
A
044 58 Seňa, Seňa 142
P
Ing. Ladislav Danko, 0905 707 102
T
Ing. Róbert Spišák, 0907 923 673
E
W
TJ Štart SVINICA
A
044 45 Svinica, Svinica 34
P
Vincent Timko, 0905 300 563
T
Rudolf Revák, 0911 223 968
E
[email protected]
W
FK Štart SLANSKÁ HUTA
A
044 17 Slanská Huta 68, Obecný úrad
P
Ing. Imrich Miščo, 0905 975 617
T
Bartolomej Kolesár, 0905 272 714
E
[email protected]
W
Tatra SOKOĽANY
A
044 57 Sokoľany, Sokoľany 252
P
Marián Béreš, 0907 936 684, 0905 758 347
T
František Berekszászi, 0903 600 912
E
[email protected]
W
TJ Družstevník TRSTENÉ pri Hornáde
A
044 11 Trstené pri Hornáde, Školská 12
P
Radoslav Lukáč, 0908 478 939
T
Matej Kočiš, d: 698 03 63, 0902 295 092
E
[email protected]
W
www.fktjtrsteneprihornade.webnode.sk
TJ Cementár TURŇA nad Bodvou
A
044 02 Turňa nad Bodvou
P
Mládež: Štefan Erdélyi, 0915 348 594
T
E
W
MFK ŤAHANOVCE
A
040 13 Košice – Ťahanovce, Ťahanovská 28
P
Ján Mosej, 0961 922 032, 0908 607 901
T
Milan Korečko, 0902 139 784
E
[email protected]
W
ŠKO VEĽKÁ IDA
A
044 55 Veľká Ida, Veľká Ida 674
P
Peter Bekeč, 0907 939 200
T
Ján Šuster, 0907 470 141
E
[email protected]
W
FC VALALIKY
A
044 13 Valaliky, Športová 9
P
Dušan Tóth, 0918 616 857
T
Ondrej Tóth, 0907 173 117
E
[email protected]
W
TJ Pokrok VYŠNÁ KAMENICA
A
044 45 Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39
P
Ján Mikloš, z: 696 41 32, 0903 430 540
T
Ing. Ľubomír Čulko
E
W
FK VYŠNÁ MYŠĽA
A
044 15 Nižná Myšľa, Hlavná 60, Obecný úrad
P
Frederik Béreš, 0903 666 134
T
Tomáš Herpák, 0908 368 180
E
[email protected]
W
TJ – FK VYŠNÉ OPÁTSKE
A
040 01 Košice, Južné nábrežie 125
P
Ing. Marcel Alexander, 0903 904 444
T
Marián Stanko, 0904 123 471
E
[email protected]
W
www.fkvysneopatske.sk
FC ZDOBA
A
044 41 Sady nad Torysou, Zdoba 178
P
Imrich Kolesár, 0918 514 508
T
Marián Vasiľ
E
W
TJ Pokrok ZLATÁ IDKA
A
044 61 Zlatá Idka, Zlatá Idka 270
P
Peter Novák, 0908 998 089
T
Matúš Rusnák, 0910 462 156
E
[email protected]
W
Hornád ŽDAŇA
A
044 11 Ždaňa, Okružná 34/302
P
Jozef Vaľa, z: 0905 703 373, 0902 256 682
T
Metod Deák, 0908 360 330
E
W
Vysvetlivky:
A – poštu adresovať
P – prezident FK
T – tajomník FK
E – e-mailový kontakt
W – webová stránka FK
33
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Košice-okolie, ročník 2012-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Bereš Matúš
Binda Maroš
Čurma Marián
Garbár Ladislav
Gorel Dávid
Hegedűš Eduard
Janočko Tomáš
Jeník Martin
Karčák František
Kendi Róbert
Knapíková Nicolette
Konečný Peter
Košč Jozef
Kožurko Marek
Kudlík Jakub
Kuzma Dušan
Litványi Ján
Litványi Ondrej
Mihók Imrich
Ondrejčo Lukáš
Pastor Damián
Pecer Viktor
Sova Róbert
Szaniszló Oto
Takáč Lukáš
Varchola Dávid
Havrila Vladimír
Bidovce
Ždaňa
Košice
Košice
Nováčany
Poproč
Košice
Košice-Krásna
Janík
Košice
Košice
Košice
K. Polianka
Košice
Nováčany
Veľká Ida
Košice
Košice
Bidovce
Košice
Kalša
Košice
Košice
Košice
Bidovce
Košice
Košice
Bidovce 330
Mýtna 16
Južná trieda 26
Šafárikova 8
Nováčany 7
Lesná 36
Čordákova 24
Na močidlách 14
Janík 156
Trieda SNP 59
Hlinkova 25
Trieda SNP 7
Košická Polianka 219
Titogradská 12
Nováčany 190
Veľká Ida 460
Jasuschova 4
Jasuschova 4
Bidovce 273
Mládežnícka 12
Kalša 232
Užhorodská 37
Havlíčkova 33
Trieda SNP
Bidovce 220
Železiarenská 21
Sokoľany
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0915 567 193
0915 238 718
0948 504 854
0902 633 956
0911 905 234
0902 268 926
0907 137 342
0908 669 594
0905 526 723
0908 984 914
0907 069 736
0902 392 873
0911 199 520
0915 917 019
0910 465 197
0903 239 398
0904 117 301
0903 121 086
0903 147 326
0902 645 355
0903 586 296
0905 377 464
0918 112 728
0910 663 729
0902 612 768
0911 011 619
0902 251 179
Košice
Košice
Košice
Nováčany
Michalovce
K. Oľšany
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Jenisejská 55
Považská 1
Európska trieda 11
Nováčany 7
J. Hollého 72
Košické Oľšany 290
Budapeštianska 14
Bruselská 3
Jenisejská 2
Viedenská 22
Repná 33
Repná 31
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0914 163 156
0949 455 399
0949 714 055
0911 905 123
0908 825 368
0918 484 727
0907 571 142
0904 296 484
0949 773 273
0948 184 777
0915 632 254
0904 347 269
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NOVÍ ROZHODCOVIA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bajzík Marián
Barényi Dávid
Bolna René
Gorel Jakub
Guľváš Viliam
Horváth Samuel
Karpat Marek
Macko Tomáš
Petraššovitš Mário
Polaško Michal
Tomašov Adam Juraj
Varga Ján
Nominačná listina delegátov ObFZ Košice-okolie, ročník 2012-2013
1
2
3
4
5
6
Beluško František
Budinský Ján
Čisovský František
Dubecký Jozef
Gajdoš Ladislav
Krejsa Tomáš
Bohdanovce
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Bohdanovce 114
Bielocerkevská 13
Rosná 1
Dénešova 24
Dénešova 81
Štítova 1
34
0910 349 261, 0910 161 220
055/671 16 76, 0910 174 211
0902 223 506
0908 233 598
0908 633 719
0908 687 865
7
8
9
10
11
12
13
Krupský Július
Ľach Michal
Sloboda Ján
Štefáni Dušan
Tóth Jozef
Vyravec Jiří
Zsarnai Arpád
Košice
Košice
Košice
Košice
Drienovec
Košice
Žarnov
Lidické námestie 5
Nár. Trieda 39
Wurmova 4
Sputniková 10
Drienovec 250
Wurmova 7
Žarnov 5
0908 362 858
0915 361 504
0907 022 768
0905 830 731, 0917 953 344
055/460 20 22
055/643 99 86, 0903 627 361
0917 580 163
ROZHODCOVIA ObFZ pôsobiaci v SFZ a VsFZ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
SFZ:
Eperješi Marcel
Košické Oľšany
Košické Oľšany 8
695 06 36, 0903 630 433, 0905 630 433
VSFZ:
Antl Radomir
Babušík Dominik
Baksay Tomáš
Bednár Tomáš
Berta Patrik
Biroš Michal
Daňo Miroslav
Daňo Vladimír
Drabant Marek
Drabant Peter
Dubinský Milan
Eperješi Jakub
Farkaš Jaroslav
Gaľa Samuel
Havrila Pavol
Hiľovský Roman
Chnupa Jozef
Jonáš Peter
Juhás Cyril
Juhás Peter
Juhászová Dominika
Kocúr Milan
Kohl Jozef
Kováčová Zuzana
Krejsa Tomáš
Kuspan Vlastimil
Lang Zoltán
Lipták Matej
Novák Dominik
Pacholský Juraj
Piró Martin
Prokša Jakub
Slimák Peter
Šeršen Martin
Tóth Viktor
Trembeckí Ľuboš
Wurm Viktor
Želizňák Michal
Moldava n. B.
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice – Pereš
Košice
Rozhanovce
Rozhanovce
Košice
Košice
Trstené p. H.
Košice
Košice
Mokrance
Košice
Košice
Sady n. T.
Ruskov
Valaliky
Košice
Košice
Moldava n. B.
Košice
Košice
Moldava n. B.
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Ruskov
Košice
Drienovec
Košice
Košice
Košice
ČSA 29
Južná trieda 91
Čapajevova 16
Jenisejská 65
Petzvalova 3
Trieda SNP 80
Gelnická 101
Gelnická 101
Dúhová 4
Dúhová 4
Bauerova 9
Slovenského 23
Osloboditeľov 16
Myslava 265
Čordákova 34
Mokrance 136
Park Angelinum 10
Obrancov Mieru 15
Zdoba 225
Ruskov 358
Kokšovská 58
Muškátova 42
Levočská 2
Nám. budovateľov 6
Trieda SNP 38
Madridská 3
Nám. Budovateľov 26
Jantárova 8
Hanojská 4
Čínska 9
Park Angelinum 16
Pajorova 2
Ruskov 57
Čordákova 11
Drienovec 250
Jasuschova 22
Južná trieda 53
Myslava
0944 338 290
678 06 90, 0915 650 721
0949 174 750
0908 880 956
0917 554 762
0908 064 554
0903 490 881, 0907 914 187
0905 763 318
0910 537 385
0902 638 721
0903 848 442, 0905 532 152
0944 491 818
0907 958 741
0902 574 983
0918 117 585
0905 331 114
0907 540 519
0903 564 707
0905 564 986, 0907 119 179
0905 957 411
0910 356 706
644 53 92, 0903 353 794
0908 317 354, 0911 814 194
0905 292 623
673 89 10, 0902 952 236
636 60 72, 0905 148 826
0905 258 290
678 81 22, 0904 319 456
0915 138 926
0911 286 722
0904 704 001
0910 905 621
0910 790 190
0944 344 700
0908 317 027
645 10 17, 0908 521 655
0903 883 201
0918 714 184
35
DELEGÁTI ObFZ pôsobiaci vo VsFZ
1
2
3
4
5
6
7
8
Čigaš František
Hajdada František
Ivanov František
Lumtzer Eduard
Novysedlák Vendelín
Petro Milan
Škody Ondrej
Štofka Ján
Geča
Košice
Košice
Košice
Košické Oľšany
Bačkovík
Košice
Rozhanovce
Rovná 9
Jenisejská 63
Starozagorská 2
Mengusovská 7
Košické Oľšany 23
Baškovík 56
Košťova 6
Slobody 7
0910 898 203
0907 648 798
0907 955 941
0903 903 187
0903 622 024
0903 652 961
0902 154 811
0905 474 753
Nominačná listina rozhodcov MFZ Košice-mesto, ročník 2012-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Antoňák Jozef
Barkács Tibor
Bordáš Daniel
Hütterová Katarína
Horský Marek
Kováč Viliam
Kožurko Marek
Kunyiková Bettina
Liško Adrián
Lizoň Erik
Kokšov-Bakša
Košice
Košice
Trstené p. H.
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Chrastné
Kokšov-Bakša 167
Talinská 10
Partizánska 3
JRD 10
Hemerkova 32
Kuzmányho 47
Titogradská 12
Krupinská 6
Bukurešťská 32
Chrastné 30
36
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0902 589 737
0940 838 046
0918 877 838
0903 215 052
0915 885 802
0903 658 132
0915 917 019
0944 140 450
0908 034 991
0911 651 239
EVIDENCIA FK O VEDENÍ ŽLTÝCH A ČERVENÝCH KARIET
č.
Priezvisko a meno
1.ŽK
2.ŽK
3.ŽK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ZČ – zastavená činnosť na kolo
37
4.ŽK
ZČ
5.ŽK
6.ŽK
7.ŽK
8.ŽK
ZČ
ČK
Download

Rozpis - ObfZ Košice