Izveštaj sa okruglog stola/javne debate
„Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“
UVOD
Grad Niš je u prethodne dve godine uložio značajne napore na poboljšanju položaja mladih u lokalnoj zajednici
i rešavanju njihovih problema. Krajem 2012. godine otvorena je Kancelarija za mlade Grada Niša, sproveden
je konkurs za podršku omladinskim projektima u 2013. godini, ali i napravljeni konkretni planovi za 2014.
godinu. Kroz dosadašnji rad i saradnju svih lokalnih aktera koji rade sa mladima i za mlade zaključeno je mnogo
puta da nam je za uspešno poboljšanje položaja mladih u Gradu Nišu potrebna Strategija za brigu o mladima
i Lokalni akcioni plan za mlade. Iako se krenulo sa radom na ovim strateškim dokumentima za mlade tokom
2013. godine, nažalost i dalje se nije mnogo odmaklo u celom procesu.
Među lokalnim akterima koji se bave mladima preovladalo je mišljenje da se moramo osloniti na sopstvene
snage iz lokalne zajednice i sami sprovesti proces izrade Strategije za brigu o mladima i Lokalnog akcionog
plana za mlade. Grad Niš i Kancelarija za mlade Grada Niša u saradnji sa Inicijativom mladih Niš pripremili su
okvirni plan izrade Strategije za brigu o mladima i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša na osnovu
standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Inicijativa mladih Niš je takođe
pripremila i analizu trenutne lokalne politike za mlade Grada Niša sa zaključcima i preporukama za njeno
poboljšanje u narednom periodu.
Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizovala je okrugli sto/javnu debatu „Omladinska politika Grada Niša
– Gde smo i kuda idemo?“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji
se bave problemima mladih na kojoj su javnosti predstavljena ova dva dokumenta. Pored toga na okruglom
stolu/javnoj debati bilo je reči i o planovima za naredni period na polju lokalne omladinske politike, kao i o
ostalim bitnim pitanjima za mlade kao što su konkursi za omladinske projekte u 2014. godini i obezbeđivanje
adekvatnog prostora namenjenog mladima.
ORGANIZATOR:
Koalicija Inicijativa Mladih Niš
MESTO:
Media Centar Niš
DATUM:
utorak, 15. april 2014. godine
VREME:
13:00 – 15:00
TEMA: Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?
MODERATOR:
Marko Đorđević – Omladinski edukativni centar
UVODNIČARI:
UČESNICI:
• Milan Pešić – većnik za omladinu i sport Grada Niša,
• Marjan Cvetković – Otvoreni klub Niš
• Ivan Topalović – Proaktiv
• Nenad Dimitrijević – Omladinski centar „Zajedno stvaramo…“
30 predstavnika/ca omladinskih organizacija civilnog društva i aktera lokalnih organa
vlasti koji se bave problemima mladih
Strana | 1
KRATAK OPIS JAVNE DEBATE
Javnoj debati „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo“ prisustvovalo je 30 predstavnika/ca
omladinskih organizacija civilnog društva i aktera lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Sve Strana | 2
učesnike je zanimalo na koji način će se sprovesti proces izrade Strategije za brigu o mladima Grada Niša 20102015 i Lokalnog akcionog plana za mlade za njenu implementaciju. Debata je bila produktivna, čulo se dosta
novih informacija, diskutovalo se o postojećim problemima, ali i o preporukama kako da se ceo proces
poboljša naredne godine.
Marko Đorđević, Omladinski edukativni centar je kao moderator skupa otvorio okrugli sto/javnu debatu i
pozdravio sve učesnike u ime Inicijative mladih Niš. On je takođe dao kratki osvrt na trenutnu situaciju u Gradu
Nišu po pitanjima omladinske politike i problem nepostojanja strateških dokumenata za brigu o mladima kojih
prema poslednjem popisu ima preko 60.000 i čine više od petine ukupne populacije. Istina, u prethodnom
periodu načinjeni su značajni pomaci na tom polju, formirana je Kancelarija za mlade Grada Niša, Savet za
mlade Grada Niša je zauzeo proaktivnu ulogu, a i omladinske organizacije Grada Niša su se takođe aktivno
uključile u ceo proces definisanja lokalne omladinske politike. Ipak, tokom prethodne godine iako je Grad Niš
formirao radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade bilo je dosta lutanja u tom procesu, pa i
pokušaja da se nametnu neka rešenja iz drugih lokalnih zajednica koja su neprimenjiva za Grad Niš sa velikim
brojem mladih. Sada u 2014. godini Inicijativa mladih Niš je zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave
pokrenula iz početka ceo proces oslanjajući se na sopstvene snage i kao prvi korak početkom aprila je
organizovana obuka na temu izrade vremenskog okvira i tehničkog, odnosno metodološkog pristupa kako
izraditi ta dva strateška dokumenta za uređenje položaja mladih u gradu Nišu. Sada po prvi put imamo jedan
konkretni dokument koji je predstavljen danas na ovom skupu, sa konkretnim aktivnostima, vremenskim
ograničenjima u kojima treba realizovati te sve aktivnosti i sa jasnom odgovornošću subjekata koji će preuzeti
aktivnosti koje treba da se realizuju u narednom periodu. Na današnjem skupu od strane Ivana Topalovića i
Nenada Dimitrijevića dobićete i neke informacije u vezi sa tim kako je osmišljen ceo taj proces, a Marjan
Cvetković će predstaviti analizu trenutne lokalne politike za mlade Grada Niša sa zaključcima i preporukama
za njeno poboljšanje u narednom periodu. Milan Pešić, većnik Grada Niša za omladinu i sport, podeliće sa
nama informacije o formiranju nove komisije koja će sprovesti konkurs za projekte omladinskih organizacija u
2014. godini, jer po prvi put imamo da u radu te komisije pored tri predstavnika/ce lokalne samouprave
učestvuju i tri predstavnika/ce omladinskih organizacija i za početak on ima reč.
Milan Pešić, većnik Grada Niša za omladinu i sport pozdravio je sve prisutne u ime Gradskog veća i u svoje
lično ime koji je za početak istakao da se ne treba vraćati u prošlost već učiti iz nje i da je najveći rezultat
uzajamna komunikacija i odnos koji je izgrađen između predstavnika/ca lokalnih organa vlasti i svih
omladinskih organizacija u Nišu. Dodao je da i stalno prisustvo svih omladinskih subjekata na ovakvim
skupovima govori da su zainteresovani da imaju jedan partnerski odnos sa omladinskim organizacijama i
naravno preko njih sa omladinom. Zatim je prešao na temu konkretnog rada nove komisije za omladinske
projekte, koju je krajem marta 2014. godine formirao gradonačelnik Grada Niša i to u srazmeri 3
predstavnika/ce lokalne samouprave i 3 predstavnika/ce omladinskih organizacija. Ova komisija će u
budućnosti odlučivati upravo o načinu raspisivanja konkursa, o samom konkursu i o bodovanju svih
predstavljenih projekata na istom konkursu. Komisija je već imala svoj prvi sastanak, odlučeno je da će konkurs
biti objavljen do kraja aprila, da neće biti odvojen konkurs Uprave za omladinu i sport i Kancelarije za mlade
Grada Niša, iako po odluci o mladima bi tako trebalo da bude, pre svega usled kašnjenja zbog promene
komisije. Maksimalni iznos sredstava po projektu će biti za organizacije 200.000 dinara, dok će za neformalne
grupe biti 100.000 dinara uz trajanje projekta od 1 do 3 meseca. Neformalne grupe će ove godine potpisivati
ugovor u partnerstvu sa nekom postojećom omladinskom organizacijom i tako će biti rešen problem koji smo
imali prošle godine. Do kraja aprila biće organizovana jedna obuka za pisanje projekata za sve omladinske
organizacije i neformalne grupe koji su zainteresovani da ove godine učestvuju na konkursu. Teme za projekte Strana | 3
će ostati iste kao prethodne godine, podeljene u a i b grupu koje proizilaze iz nacionalne srategije za mlade s
tim što je komisija došla do zaključka da će se ove godine forsirati projekti: A4 - aktivno učestvovanje u
društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima omladinskom radu i neformalnom
obrazovanju, B2 - razvoju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i B6 - unapređenje uslova
za bezbedan život mladih. Konkurs će i ove godine raspisivati Uprava za omladinu i sport i vršiti kompletnu
administrativnu pripremu i proveru dokumentacije kao što je to bilo i ranije. Konkurs će ove godine trajati 30
dana, uplata će se vršiti u punom iznosu pre početka realizacije projekta, i to bi bilo to što se tiče rada komisije
za sada. Za kraj je istakao da će komisija vrlo brzo nastaviti svoj rad i imati sastanak pre i posle uskršnjih
praznika.
Nenad Dimitrijević, Omladinski centar „Zajedno stvaramo…“ je na početku svog izlaganja pozdravio sve
prisutne i u kratkim crtama ih podsetio kako se proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša
završio krajem 2013. godine i da je tada zaključeno da je potrebno da se oslonimo na lokalne snage i da
zajedničkim snagama, znanjem i kapacitetima krenemo u ceo proces izrade ova dva strateški bitna
dokumenta za mlade. Grad Niš je u saradnji sa Inicijativom mladih Niš krenuo sa nekom preliminarnom
pripremom plana izrade kako bi to moglo da se završi tokom ove godine. Ideja je bila da ceo proces krenemo
nekom vrstom odgovarajuće obuke i pripremom, kako bi smo članove radne grupe za izradu LAP-a i mlade iz
omladinskih organizacija pripremili da krenu u ceo proces i budu spremni za ono što nas očekuje u narednom
periodu. Obuka je početkom aprila održana u Prolom Banji, sad smo trenutno u fazi odabira istraživača jer
nam kao naredni korak u izradi ovih dokumenata predstoji istraživanje potreba i problema mladih u gradu
Nišu. Očekuje se da će ceo proces biti gotov do kraja ovog meseca pošto imamo još vrlo malo radnih dana,
zbog praznika koji su pred nama. Početkom maja se kreće u sam rad na terenu, pre toga se izvrši kompletna
priprema istraživanja i priprema ljudi koji će sprovesti prikupljanje podataka, nakon prikupljanja podaci se
unese u bazu i nakon toga se radi analiza i obrada. Naša ideja je da se nakon toga ponovo nađemo svi skupa
zajedno da čujemo kakvi su rezultati istraživanja, da bi nakon toga mogla radna grupa u saradnji sa
omladinskim organizacijama i mladima da krene da radi kroz fokus grupe i da kroz te fokus grupe pre svega
definiše koji su prioriteti i aktivnosti potrebne za njihovo rešavanje, da se naravno uradi detaljna analiza
problema i potreba kao i postojećih resursa i usluga koji postoje za mlade u ovom gradu, čisto da bi smo znali
šta i kako i čime raspolažemo i u koju stranu se trebamo razvijati i kakve aktivnosti predvideti za naredni
period. Taj ceo proces je predviđen da traje neki mesec-dva dana i da se nakon toga krene u samu pripremu
dokumenata, u pravljenje plana za monitoring i evaluaciju, kao i budžetiranje. Očekuje se da sve to bude
završeno do kraja leta i da onda imamo spremnu preliminarne verzije oba dokumenta, koja će onda ići na
javnu raspravu. Oni će naravno biti podložni dodatnim promenama, dopunama, izmenama na osnovu
sugestija koje budemo dobili od svih koji su uključeni u ceo proces i ideja je negde da na jesen napokon imamo
usvojena ova dva dokumenta, da bi se kada se bude donosio budžet grada za 2015. godinu u njemu predvidela
i sredstva za akcioni plan bar za tu prvu godinu implementiranja.
Ivan Topalović, Proaktiv je za početak preneo svoje utiske o obuci koja je održana početkom aprila u Prolom
Banji i to je za njega bio jedan od najkonstruktivnijih sastanaka u poslednjih nekoliko godina gde je video jednu
veliku spremnost organizacija i institucija da zajedno konačno izrade ovako bitne dokumente tj. strategiju za
brigu o mladima i naravno u okviru nje je i akcioni plan za sprovođenje. Izrazio je i veliko zadovoljstvo što je
bio u prilici da vodi grupu koju su činili ne samo predstavnici radne grupe koja je formirana od strane grada,
nego i sami mladi ljudi. Tokom obuke dobijene su informacije od samih mladih ljudi koje su njihove potrebe i
problemi, ali istovremeno se stekla i osnova o omladinskoj politici u Srbiji i Gradu Nišu, tako da konačno
imamo usaglašene stavove i definicije oko svih bitnih stvari kada su mladi u pitanju. Urađene su i bitne analize Strana | 4
o potrebnim i zaista neophodnim, a i prisutnim resursima, kako tehničkim, tako i ljudskim, kao i debate o
samoj misiji i viziji kada su mladi Grada Niša u pitanju, tj. kako to sam grad vidi mlade, a kako i sami mladi vide
Grad Niš. Ništa manje nije bila bitna ni analiza o snagama i potrebama samih mladih ljudi, koje su to opasnosti,
a koje su to mogućnosti koje možemo svi mi da iskoristimo u narednom periodu da samim mladima bude
bolje zato što je i sam cilj svih nas, institucija ili organizacija, da unapredimo položaj i kvalitet života mladih.
Podaci koje smo dobili su s jedne strane ohrabrujući tj. prednost samih institucija i organizacija da rade
zajedno na unapređenju kvaliteta života mladih, ali s druge strane smo dobili informacije da međusobno
nismo povezani, ne radimo dovoljno zajedno, radi se ad hok bez ikakvih konsultacija i informacija, mladi ne
znaju koje organizacije postoje i koje institucije postoje i još manje šta one rade, organizacije predstavljaju
mlade, a u nekim trenucima čak ih i ne pitaju za njihovo mišljenje, ne postoji strateški dokument u okviru koga
mi radimo nego na osnovu nekih naših prioriteta i ciljeva, saradnja sa institucijama nije postojala na nivou na
kom je trebala da postoji, a same institucije baš i nisu bile u direktnom kontaktu sa mladima pa i prioritete
koje su imali nisu vidljivi od strane mladih. Zato je ovo sjajan početak ne samo izrade strateškog dokumenta
koji će pokazati u kom pravcu će grad ići kada su mladi u pitanju, nego će biti i sjajan početak umrežavanja
svih institucija i organizacija i mladih ljudi kada su bilo koje druge teme u pitanju a tiču se mladih, ali nam
predstoji zaista jedan period dosta teškog rada.Za kraj Ivan Topalović je istakao da ova naša radna grupa i ovaj
način rada može biti zaista dobar primer na Republičkom nivou, kako sarađuju institucije i organizacije i mladi
i da tako nešto može da se preslika i na neke druge teme.
Marjan Cvetković, Otvoreni klub Niš je na početku svog izlaganja izrazio zadovoljstvo što tim koji će raditi na
poboljšanju položaja mladih raste i da zaista možemo sa ponosom da kažemo da Niš ima kvalitetnu politiku
mladih i da zaista i pojedinci koji predstavljaju mlade mogu biti reprezenti u adekvatnom smislu i na
nacionalnom nivou. Zatim je krenuo sa predstavljanjem analize trenutnog stanja omladinske politike u Gradu
Nišu, pošto se rad Inicijative mladih Niš u nekom prethodnom periodu bazirao između ostalog i na
monitoringu lokalne politike za mlade. Do rezultata analize došlo se u kroz rad sa predstavnicima mladih, kako
predstavnika/ca lokalne samouprave, tako i predstavnika/ca omladinskih organizacija i organizacija za mlade,
na osnovu svih okruglih stolova, panela i javnih debata u prethodnom periodu, ali takođe i kroz zahteve za
dostupnost informacija. Predstavljeni izveštaj je naravno samo radna verzija i otvoren je za sve predloge,
dopune, primedbe ili sugestije kako bi finalni dokument bio vodič svima nama da zajedno u narednom periodu
krenemo onako kako smo počeli ove godine, da zaista možemo intenzivno raditi paralelno sa izradom
strateškog dokumenta kako bi smo i stvorili pogodne institucije za implementaciju takvog jednog dokumenta.
Marjan Cvetković je zatim predstavio sve pojedinačne aspekte izveštaja i kroz svoje izlaganja osvrnuo se na to
kako trenutno stvari stoje, ali i na neke preporuke i smernice za promenu uočenih problema i nedostataka.
Analiza je obuhvatila sve gradske strukture koje su bitni elementi sistema lokalne politike za mlade, kao što
su resorni većnik Grada Niša zadužen za omladinu i sport, Uprava za omladinu i sport, Kancelarija za mlade
Grada Niša,ali i svih 5 opštinskih Kancelarija za mlade koje funkcionišu donekle nezavisno od same gradske
Kancelarije za mlade. Takođe bitni elementi sistema lokalne politike za mlade su budžetska izdvajanja za
mlade, institucionalne strukture učešća mladih, kao i odgovarajući prostori za mlade i omladinski klubovi, o
čemu je takođe bilo reči kroz postojeće probleme i preporuke za njihovo rešavanje. Lokalni akcioni plan za
mlade Grada Niša ne postoji, ali se konačno krenulo u ozbiljnu izradu ovakvog strateškog dokumenta i nadamo
se zaista da će do kraja ove godine on biti i usvojen i jako je važno da je uspostavljeno ravnopravno partnerstvo
za dalji proces. Ono što je veliki plus je da je smo videli da mi iz ovog grada treba da vodimo taj proces i mi da
ga kreiramo, a ne neko ko je spolja ko ne poznaje dovoljno dešavanja i politiku mladih u ovom gradu.
Osiguranje koordinacije i saradnje među svim subjektima koji pružaju usluge za mlade je mnogo važno, a te Strana | 5
usluge i aktivnosti za mlade moraju biti u skladu sa njihovim potrebama i vremenskim mogućnostima.
Otvoren i dostupan prostor za mlade je preduslov za kontinuirano pružanje usluga za mlade i povećanje
aktivnog učešća mladih. Mnogo je važno omogućiti korišćenje postojećeg prostora u lokalnim zajednicama za
formiranje omladinskih klubova. Dakle za takve stvari postoje već mnogi resursi i u okviru omladinskih klubova
i okviru mnogih organizacija gde postoji izvesni prostori samo treba da ih učinimo vidljivim mladim ljudima
kako bi oni mogli da se obrate za pomoć ukoliko žele da pokažu izvesni nivo aktivizma za određeno
interesovanje. Potrebno je unaprediti razumevanje tržišta prema pružaocima usluga, jer je jako važno da naši
programi i projekti budu usklađeni sa revizijom Nacionalne strategije za mlade koja se radi tokom ove godine.
Takođe, moramo mnogo više raditi na izgradnji kapaciteta i da jedni drugima nekako budemo mentorska
podrška da definitivno prestanemo da se svi ponašamo da smo eksperti za sva polja omladinske politike što
sigurno nismo, već je potrebno da targetiramo tačne organizacije i predstavnike koji će se baviti određenim
temama. Mnogo je važno i osigurati kontinuitet usluga što nije postojalo u ranijem periodu, nekako smo
počinjali svašta nešto ali nismo imali taj siguran kontinuitet. Monitoring usluga za mlade je veoma važan, jer
ne možemo da kažemo da smo sad utvrdili koje su potrebe i šta su prioriteti mladih u ovom gradu i da nam
to bude zauvek i za vazda, dakle moramo kontinuirano raditi monitoring i evaluaciju naših programa i
projekata i da ono što nije valjalo pokušamo da već u narednom periodu unapređujemo. Neki od principa
kojima treba da težimo vezani su za razvoj lokalne omladinske politike jesu: na prvom mestu participacija
mladih, jer ukoliko se bavimo mladima onda moramo i da pitamo uvek mlade i da im damo mogućnost da oni
i targetiraju problem, ali i da ponude rešenje i da im budemo podrška da realizuju izvesne ideje. Inkluzivnost
kao princip se takođe mora poštovati, jer ne možemo imati kvalitetnu lokalnu strategiju i lokalne usluge za
mlade ukoliko nismo uključili predstavnike svih mladih uključujući i predstavnike marginalizovanih grupa,
dakle bukvalno moramo zadovoljiti sve predstavnike mladih kako bi imali najpovoljnije dokumente. Dosta se
takođe treba raditi na osnaživanju, na ostvarivanju prava mladih, ali naravno i ukazati na obaveze mladih i sve
ono što radimo mora biti zasnovano na nekim kriterijumima. U svakom razgovoru o pitanjima omladinske
politike moramo težiti ko-menadžmentu i partnerstvu i moramo strateški razmišljati jer nam to samo
obezbeđuje kontinuitet. Takođe, moramo biti realni šta možemo ostvariti u narednih godinu dve ili pet da bi
smo zaista imali neke konkretne merljive rezultate. Održivost je jako važna, da se ne planira ad hok i da se ne
planira iz meseca u mesec ili godine u godinu već da pokušamo da obezbedimo sredstva za neke priče i na
duži nivo. Lokalni akcioni plan za mlade Grada Niša mora biti povezan sa Nacionalnom i Evropskom strategijom
za mlade i sve što radimo mora biti transparentno i mora biti dostupno svakom mladom čoveku, svim
predstavnicima mladih i na taj način možemo osigurati kvalitet omladinske politike. Ovo je u najkraćem neko
naše stanje gde se trenutno nalazimo, čeka nas dosta posla ali je dobro što smo spremni da radimo široko na
ovim poljima i dobro je što su tu predstavnici i veća i uprave i Kancelarije za mlade i Saveta za mlade i
omladinske organizacije i studentski predstavnici i predstavnici opština. Za kraj je Marjan Cvetković istakao da
svi imaju mogućnost da daju neko mišljenje na ovu analizu, neku sugestiju za dopunu, preporuku i sl. a
kompletan izveštaj sa svim pratećim dokumentima koji su njegov sastavni deo možete pronaći na
www.zajednostvaramo.rs.
Nakon što su svi uvodničari završili svoja izlaganja krenula je debata o otvorenim pitanjima i temama.
Goran Đorđević, načelnik Uprave za omladinu i sport Grada Niša je za početak predložio da se napravi jedna
pisana inicijativa i da se preda gradonačelniku i gradskom veću što se tiče obezbeđivanja prostora za mlade.
Postoje određeni kontakti o ovom pitanju, ali u našem sistemu gradske uprave te pisane stvari obavezuju na
neki način, da se zna da je to upućeno i onda se po tome mora i ozbiljno raditi. Naravno da je teško očekivati Strana | 6
u sadašnjim uslovima da se taj problem reši brzo, ali mora da postoji neka zvanična pisana inicijativa. Grad Niš
bi pre svega mogao da obezbedi prostor za mlade, ali adekvatno uređenje tog prostora bi moralo da se uradi
putem nekih projekata, eventualno sa partnerima iz Evropske unije. Druga bitna stvar je problem informisanja
mladih koji nije na sistemski način rešen. Ranije smo imali na radio Nišu posebne omladinske emisije u kojima
su mladi ne samo učestvovali nego su i imali sopstvenu redakciju. Načelnik je preuzeo na sebe da kontaktira
neke ljude sa Niške televizije, pošto je to televizija koja se jednim dobrim delom finansira gradskim parama,
da se napravi barem jedna polusatna emisija jednom nedeljno u kojoj bi mladi ili imali posebnu redakciju ili
uređivali emisiju zajedno sa nekim profesionalcima. Teže je ovakvu inicijativu za bolju informisanost mladih
sprovesti prema privatnim radio ili TV stanicama, jer su za to odmah potrebna i finansijska sredstva kojih
trenutno nema na raspolaganju za takve namene. Uprava za omladinu i sport će u svakom slučaju u narednom
periodu davati podršku svim inicijativama mladih i to će lakše ići sad jer je uprava skoncentrisana samo na
probleme omladine. Uprava za omladinu i sport će se baviti ne samo nekim opštim aktima, nego i nekim
konkretnim problemima mladih. Odsek za prevenciju zavisnosti na primer već vrši jedno istraživanje u niškim
osnovnim školama, vezano za problem sportskih kladionica, jedan veliki broj dece čak i u osnovnim školama,
ide u sportske kladionice i stiče jednu lošu naviku odakle se kasnije regrutuju kockari. Uskoro će biti i
prezentacija tog istraživanja sa jednim skupom stručnjaka iz te oblasti pa će svi koji se bave problemima
mladih u Gradu Nišu biti pozvani da podele neka razmišljanja na tu temu.
Adriana Anastasov, Savet za mlade Skupštine Grada Niša se na početku svog izlaganja zahvalila na pozivu, i
istakla da se Savet za mlade uvek rado odaziva svim ovakvim pozivima, jer ovde svi radimo pre svega u
partnerstvu i imamo za cilj izradu jednog kvalitetnog strateškog dokumenta i naravno svih ovih koraka koji
nam prethode. Prvi korak ka tome je odabir kvalitetnog istraživača da bi se na pravi način prepoznali potrebe
svih mladih u Gradu Nišu jer situacija nije ista u svim gradskim opštinama tako da nam je zaista potrebno
jedno kvalitetno istraživanje da bi pre svega prepoznali prave probleme mladih i mogli da uradimo nešto
konkretno na njihovom rešavanju. Strategija bezbednosti mladih je svakako korak ka prepoznavanju tih
problema, ona je i usvojena na Skupštini Grada Niša početkom ove godine, tako da to jeste jedan korak napred
i svi se slažemo da je u prethodnih godinu dana pokrenuto dosta toga bitnog za lokalnu omladinsku politiku.
Pre svega, uspostavljeno je jedno kvalitetno partnerstvo, jedna saradnja između svih omladinskih institucija
grada koje se bave mladima i civilnog sektora koji je zaista na svaki mogući način pomogao institucijama koje
možda nisu na pravilan način radile u prethodnom periodu. Adriana Anastasov je dalje istakla, da iako nije
lično bila prisutna na obuci koja je održana početkom aprila u Prolom Banji, od predstavnika Saveta za mlade
koji je učestvovao je dobila informacije da je to zaista bio jedan odličan sastanak sa puno dobrih ideja i da se
odmah nakon toga krenulo u realizaciju. To jako pozitivno ocenila je i izrazila nadu da ćemo u roku do 1.
septembra imati određeni dokument koji ćemo moći da damo na javnu raspravu, da ćemo sve te korake
ispoštovati i do kraja godine imati Lokalni akcioni plan za mlade Grada Niša. Što se tiče analize lokalne politike
za mlade Grada Niša koja je predstavljena, istakla je zadovoljstvo što imamo ovakav jedan dokument kao nešto
o čemu možemo da razgovaramo i uglavnom se složila sa većinom preporuka i trenutnim činjeničnim stanjem.
Istakla je da su na Savetu za mlade više puta razgovarali o depolitizaciji saveta i zaključili da to jeste potrebno,
ali da bez promene Statuta Grada Niša to nije izvodljivo. Savet za mlade u okviru Skupštine Gada Niša se na
osnovu njega formira kao političko telo i ne postoji mogućnost, sem dobre političke volje, da se ustupi mesto
predstavnicima civilnog sektora kako bi i oni imali pravo glasa. Dok ne postoji konkretna politička volja da se
promeni Statut Grada Niša i izvrši depolitizacija Saveta za mlade, Adriana Anastasov je istakla da će kao
predsednica saveta ostati otvorena za saradnju i nastaviće da na sednice saveta poziva i civilni sektor i
studentske parlamente i sve one koji žele mogu da učestvuju u radu Saveta za mlade, a samim tim i u radu
Skupštine Grada Niša kao najvišeg organa odlučivanja u gradu. Depolitizacija Saveta za mlade jeste nama Strana | 7
svima cilj, ali trenutno to nije moguće i to je realno stanje, ali za to svakako postoji podrška i sadašnjeg saziva
Saveta za mlade. Adriana Anastasov je dalje istakla da joj je drago što su u analizu lokalne omladinske politike
uključeni i podmlaci političkih partija. Složila se da su oni u predizbornim kampanjama najvidljiviji, međutim
oni postoje u svim strankama i njih nikako ne treba zanemarivati jer odatle kreću neki funkcioneri koji jednog
dana postanu lideri i na nivou grada i na nivou države. Ne treba njih zanemarivati jer oni svakako predstavljaju
jedan veći deo mladih koji je izašao i dao svoj glas političkoj partiji, pri tom je na poslednjim izborima u martu
alarmantno mali broj mladih ljudi izašao da glasa. I to je zaista jako loše jer ako pričamo o participaciji mladih
i njihovom osnaživanju, onda moramo da imamo u vidu da mlade ne zanima politika, ne žele da vide koje
njihov predsednik opštine, gradonačelnik, predstavnik u parlamentu Srbije ili sl. To je poražavajuća činjenica,
jer ako se mladi interesuju za neku participaciju, neku aktivnost koju žele da promovišu ili neku kvalitetnu
ideju koju kroz projekat žele da ostvare, moraju da se zainteresuju i za svakodnevni život, da izađu da glasaju
i da kažu svoje mišljenje jer kako će se čuti glas mladih ako ti mladi ne glasaju za svog predstavnika/cu u
skupštini grada, opštine ili u parlamentu Srbije. Ovakva situacija je jako loša i to je ono što treba da menjamo
i svakako da politički podmlaci nisu apriori nešto loše, jednostavno mladi su prepoznali neku ideju neke
političke stranke i pokušavaju da urade nešto dobro i važno je što su politički podmlaci prepoznati kao nešto
što je bitno za osnaživanje mladih i uključivanje u omladinsku politiku. Za kraj je Adriana Anastasov uputila
pitanje većniku za omladinu i sport Milanu Pešiću da li postoji mogućnosti korišćenja prostorija Oficirskog
doma koji je u procesu renoviranja za neke programe za mlade, kako bi mladi odmah dobili neki konkretni
prostor i šta bi tom pitanju moglo da se uradi i na koji način.
Milan Pešić, većnik Grada Niša za omladinu i sport istakao je da je prilikom obuke u Prolom Banji već bilo
razgovora upravo o tom prostoru Oficirskog doma. Trenutna situacija je takva da će raspolaganje tim prostora
vršiti Kabinet gradonačelnika, da se trenutno još uvek ne zna kako će izgledati sam prostor, ali sigurno je da
će moći da ga u nekom periodu koriste mladi, jer naravno i sama svrha tog prostora jeste da se on koristi. Ono
što je bilo deo zagovaranja u Prolom Banji je da mi imamo konkretno jedan prostor koji će biti non-stop
dostupan mladima, a da prostor Oficirskog doma nije moguće opredeliti na taj način. Biće to u svakom slučaju
još jedan prostor koji će moći da koriste mladi ali samo za neke ad hok aktivnosti, i bolje je naći neko drugo
rešenje i prostor koji će biti samo za mlade, što je i bila preporuka omladinskih organizacija.
Marko Đorđević, Omladinski edukativni centar nadovezao se na izlaganje načelnika Uprave za omladinu i
sport vezano za proaktivni nastup prema institucijama i prema gradu od strane omladinskih organizacija.
Smatra da je na primer krivica i civilnog sektora što u prethodnom periodu nismo imali neki agresivniji pristup
prema samom Univerzitetu u Nišu, jer realno tu su ljudi koji najbolje znaju koji su problemi mladih i koji
decenijama rade sa mladima i to je neko kreativno jezgro koje bi u svakom konsultativnom procesu trebalo
da uzme aktivno učešće. Mi do sada ni na jednom okruglom stolu ili javnoj debati nismo imali ni jednog
profesora Univerziteta u Nišu, možda čak ni asistenta, tako da bi trebali tu da zauzmemo drugačiji stav. Pored
predstavnika/ca studentskih organizacija, trebalo bi da se obratimo i dekanatu, fakultetima i direktorima
srednjih škola, da i njihovi resursi uzmu aktivno učešće u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša
i svih pratećih strateških dokumenata i daju im dodatni značaj i težinu.
Ivana Todorović, Uprava za omladinu i sport se na početku zahvalila svima koji su došli, kao i organizatorima,
i istakla da joj je mnogo drago što preduzimamo neke konkretne korake i da je jako zadovoljna što je sačinjen
jedan kompletan dokument, jedna sveobuhvatna analiza stanja mladih u našem gradu i zahvalila se Marjanu
Cvetkoviću u tom smislu. Vide se značajni koraci u samom procesu formiranja omladinske politike na teritoriji Strana | 8
grada samim tim već postoji učešće između predstavnika/ca vlasti lokalne samouprave i civilnog sektora, zbog
čega je takođe izrazila veliko zadovoljstvo. Međutim, nije saglasna sa ocenom da nagađamo o tome šta su
potrebe mladih u lokalnoj zajednici, zato što je Uprava za omladinu i sport sve odluke koje je donosila vezano
za mladog čoveka, donosila na osnovu istraživanja. Ako su bile bolesti zavisnosti, pošto je to bio jedan segment
rada, od 2004. do 2012. urađeno je 3 istraživanja na po 4 godine, sprovedena su longitudalna istraživanja o
svim njihovim potrebama, koje su uključivale ne samo rasprostranjenost zloupotrebe cigareta, alkohola i
droga, već i ono sa kim se druže sa kim dele svoje stavove, koliko su srećni u životu, šta je to što ih ispunjava,
kako procenjuju svoj život, ko može da pomogne u nekim segmentima mladih, dakle uključuje jako puno
pitanja. Kasnije u nekom periodu, kada se formirala komisija za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade u
prethodnom sazivu, takođe je bilo potrebno napraviti neko istraživanje za potrebe te komisije. Uprava je
napravila istraživanje koje govori o potrebama mladih, odnosno o vrednosnim sistemima mladih i iznenadili
bi se kad bi ste videli to što piše. Istraživanje staro par godina, ali je jako interesantno šta je to što mladi
procenjuju kao važno u njihovom daljem napredovanju. Zato je Ivana Todorović istakla kako u tom smislu ne
bi bilo loše da napravimo neki sastanak i da se prezentuju ti podaci i da bi to bilo korisno i za dokumente koji
nas očekuju. Takođe, previše se dugo već priča o prostoru za mlade, svima je jasno da je taj prostor potreban,
ali se ne priča o tome šta bi se u tom prostoru radilo i da bi bilo dobro da od mladih čujemo kako bi osmislili
aktivnosti od na primer 9 ujutru do 9 uveče ili 12, kako bi taj prostor radio, i šta je to što bi njih ispunjavalo
srećnim, i šta je to što bi civilni sektor radio da bi mladi bili srećni, šta je to što bi grad radio da bi mladi bili
srećni... Svako iz svog ugla treba da tu da neki osvrt, i da na taj način se krene korak dalje od samo priče,
potreban nam je prostor, to se zna, ali već mnogo dugo se priča, ali nije se maklo dalje od toga. Na kraju se
Ivana Todorović složila sa Adrianom Anastasov da je žalosno što jako mali broj mladih ljudi participira u
izborima, kao i društvenim delovanjima i da to govori o jednoj apatiji mladog čoveka. Ne zna se da li je to
samo u oblasti politike ili se to odnosi i na druge segmente života, ali sigurno ima i tih drugih elemenata i
možda bi se trebalo na tu temu dalje organizovati u smislu nekih budućih planova.
Mlada učesnica okruglog stola postavila je pitanje da li postoji uopšte budžet iz koga mladi mogu da
finansiraju put i kotizaciju na neke treninge i omladinske razmene.
Milan Pešić, većnik Grada Niša za omladinu i sport je odgovorio da za takve tipove treninga kao što je
omladinska politika budžet ne postoji i da to moraju polaznici sami da finansiraju, ali da zato postoji budžet
za odlazak talentovanih učenika na takmičenja, kao i pozicija u Upravi za obrazovanje koja se bavi
stipendijama, tako da mladi mogu za to da konkurišu.
Marjan Cvetković, Otvoreni klub Niš se nadovezao na ovu priču informacijom da veliki broj organizacija nudi
već pokriveni veći deo troškova i da možda treba da se osmisli samo mehanizam da sve te neke informacije o
kvalitetnim treninzima dođu do što većeg broja mladih kako bi iskoristili priliku, da ne budu u situaciji da
možda čuju za neki trening gde ne postoje uslovi da se pokriju troškovi, a ne čuju za neki drugi gde su pokriveni
troškovi. Ne misli da grad ne treba da izdvaja sredstava za tako nešto, nego kada je već takva situacija da treba
da se potrudimo da informišemo na većem nivou, jer se dešava situacija da za neke treninge koji su visoko
kvalifikovani ne može da se sakupi dovoljan broj učesnika, a svi troškovi su pokriveni.
Mlada učesnica okruglog stola nije se složila sa načelnikom Uprave za omladinu i sport da bi trebalo
kontaktirati NTV po pitanju informisanosti mladih, već je predložila da to može jednostavno da se uradi tako
što se uz jedan kompjuter i jednu mikseta i formira omladinski radio.
Goran Đorđević, načelnik Uprave za omladinu i sport je još jednom istakao da su kao i uvek, najveći problem
finansije u ovom trenutku i da je bolje da pričamo o nečemu što je objektivno izvodljivo i što može da se uradi Strana | 9
sa malo para ili bez para. Niška televizija je najpogodnija zato što grad jednim velikim delom finansira rad
Niške televizije i ima određeni uticaj na menadžment Niške televizije, tako da bi to moglo da se uradi u jednom
kratkom periodu i na zadovoljavajući način. Složio se da bi naravno najbolje bilo da postoji omladinski radio,
ali i postavio pitanje koliko je to izvodljivo u ovom teškom finansijskom momentu kada nema za socijalna
davanja i kada narodna kuhinja može da se ugasi svakog trenutka.
Mlada učesnica okruglog stola je onda predložila da se radio postavi u domu mladi i da ako je potrebno ona
će svoj kompjuter da donira.
Goran Đorđević, načelnik Uprave za omladinu i sport je odgovorio da stvarno ne zna koliki su troškovi u
pitanju, ali da može da se napravi jedna analiza i finansijski plan da se vidi koliko bi to koštalo i ako je to nešto
što ne zahteva velika sredstva može da se priča i o tome.
Marjan Cvetković, Otvoreni klub Niš je dodao da je ovo zapisano kao jedna od preporuka, ali svakako da treba
sve moguće resurse koristiti i Nišku i novi radio, a možda i omladinsku televiziju, što da ne.
Ivan Topalović, Proaktiv je mišljenja da za omladinski radio ili TV emisiju možemo u potpunosti iskoristiti
resurse koje imamo u gradu, sjajne iskusne novinare, ali takođe i katedru za žurnalistiku na Filozofskom
fakultetu, a mladima je potrebna praksa pa možemo angažovati mlade ljude. Još jednom smo videli potrebu
za omladinskim centrom gde bi mogao i radio da bude. Što se tiče političkih podmladaka mišljenja je da zaista
ti mladi ljudi postoje i da se ne radi dovoljno sa njima, ali mu se čini da su svi spremni da rade razne obuke sa
svim tim mladim ljudima, jer će oni biti ti koji će učestvovali u procesima donošenja odluka. Njihov je izbor da
budu članovi partija, tako da i u budućnosti možemo zaista raditi aktivno sa podmlacima političkih partija u
smislu partnerstva organizacija i tih partija koji žele neki vid saradnje. Što se tiče obaveštavanja o studentskim
organizacijama i srednjoškolcima istakao je da je pre nekih mesec dana Proaktiv u partnerstvu sa ostalim
organizacijama u Nišu koje rade sa mladima i sa Upravom za obrazovanje i sport pokrenuo formiranje Saveta
učenika srednjih škola. To bi konačno bilo jedno reprezentativno telo srednjoškolaca i neki cilj i plan je da se
formira zvanično jedno takvo telo. Sve će to ići paralelno sa izradom lokalnog akcionog plana za mlade Grada
Niš , tako da u ćemo u jednom trenutku moći da uključimo i same predstavnike parlamenta srednjih škola gde
će mladi zaista reći koje su njihove potrebe i problemi i dobiti relevantne podatke. Ići će paralelno i izrada
nacionalne strategije za mlade tako da je pogođen dobar trenutak da se sve to uobliči do kraja ove godine.
Što se tiče programa za mlade u omladinskom centru, i ranije je bilo pokušaja od strane raznih organizacija da
se otvore razni omladinski centri sa klubovima. Možda samo treba mapirati koje su to sve organizacije
zahtevale od grada i tražile ili molile grad da im ustupi prostor za mlade da vidimo da li te organizacije imaju
te programe. Ako se kaže da će grad ustupiti neki prostor, a organizacije naći donatora koji će ga urediti i
pripremiti za rad sa mladima jednostavno i u samoj aplikaciji neophodno je opisati koji će se program tamo
sprovoditi, tako da se možda trebamo malo trgnuti i pričati o samim programima. Vezano za finansiranje
troškova omladinskih obuka Ivan Topalović je istakao da je Proaktiv kontakt tačka Mladim istraživačima Srbije
za volonterske kampove i da je baš tu na primer potrebno da mladi sami finansiraju putne troškove i izrazio
je nadu da će se u budućnosti formirati neki fond za mlade volontere koji žele da putuju van, pošto se trenutno
mladi sami snalaze i ponekada im izađe u susret neka opština. Prošle godine je na primer opština Medijana
izlazila u susret pojedinim mladim ljudima koji su od njih tražila neka sredstva za učešća na obukama i
finansiranja putnih troškova, tu su takođe razne firme u Nišu, pa možda možemo zajedničkim snagama za
početak tako tražiti sredstva. Postoje razni mehanizmi razmišljanja, ali potrebno je to sve skupiti na jednom
mestu, sam proces izrade strategije za mlade će doprineti da sve ono o čemu je bilo reči uđe i u akcioni plan
Strana | 10
za mlade.
Nemanja Stojiljković, Smart grupa se za početak zahvalio na pozivu i istakao da je čitajući analizu stanja
omladinske politike i prateći tok debate primetio da se nigde ne pominju i mladi iz ruralnih sredina, mladi
Romi i druge marginalizovane grupe mladih i pitao šta će biti sa njima.
Marjan Cvetković, Otvoreni klub Niš je odgovorio da je prolazeći kroz analizu spomenuo inkluzivnost kao
princip lokalne omladinske politike koji će se zalagati da kroz sam proces uključi i predstavnike seoskih
udruženja, predstavnike Roma, organizacije studenata sa hendikepom, centre za devojke i sl. U planu je da
oni budu pozvani, čak su i na obuku bili pozvani neki predstavnici mladih iz ruralnih sredina, koji sticajem
okolnosti nisu mogli da se odazovu, ali su pokazali želju da učestvuju tokom izrade samog dokumenta.
Marko Đorđević, Omladinski edukativni centar se kao moderator skupa u ime Inicijative mladih Niš zahvalio
svima što su došli na okrugli sto/javnu debatu i pozvao sve prisutne da i dalje prate rad koalicije i da učestvuju
u predstojećim aktivnostima u promociji zdravih stilova života i obeležavanju Dana Evrope.
Download

ovde