AD Chemos Palić
Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. a u vezi sa članom 592. stav 1. i stav 2. Zakona o
privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Društva
na svojoj sednici održanoj dana 22. juna 2012.godine usvojila je:
UGOVOR O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
CHEMOS ZA PRERADU PLASTIČNIH MATERIJALA, PALIĆ
/Prečišćeni tekst/
I. UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovim Ugovorom o osnivanju utvrđuje se:
1. poslovno ime i sedište Društva;
2. pretežnu delatnost Društva;
3. iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom
registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su
uplaćeni, odnosno uneti u Društvo;
4. podatke o vrstama i klasama akcija koje je Društvo izdalo, sa bitnim elementima
svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.
II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
Član 2.
Društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom:
Chemos Akcionarsko društvo za preradu plastičnih materijala, Palić.
Skraćeno poslovno ime Društva je:
AD Chemos Palić.
AD Chemos je javno akcionarsko društvo, osnovano na neodređeno vreme.
Član 3.
Sedište društva je na Paliću, Horgoški put br. 97.
III. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA
Član 4.
Pretežna delatnost Društva je:
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
Član 5.
Ukupan osnovni kapital Društva je novčani.
Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital iznosi 109.503.600,00 dinara.
V. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA
Član 6.
Društvo je izdalo obične /redovne/ akcije, koje čine jednu klasu akcija, koje glase na ime i
prenose se u skladu sa zakonom.
1
Član 7.
Društvo ima ukupno 182.506 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne
vrednosti od 600,00 dinara ISIN: RSCHMPE65917 CFI kod ESVUFR (182.338 akcija iz
prvog kruga svojinske transformacije i 168 akcija iz drugog kruga svojinske transformacije).
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 8.
Ovaj Ugovor o osnivanju usvojen je na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara.
Opunomoćuje se predsednik Skupštine akcionara Društva na potpisivanje ovog Ugovora.
Član 9.
Ugovor o osnivanju se ne overava kod nadležnog organa za overu potpisa.
Član 10.
Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon izmene osnivačkog akta sačini i potpiše
prečišćeni tekst dokumenta, koji se potom registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
Zakonski zastupnik
Zoran Rajak, generalni direktor
Predsednik Skupštine akcionara
Krum Anastasov
Novi Bečej, dana 22. juna 2012.god.
2
Download

Ugovor o osnivanju AD Chemos Palić