Na osnovu čl. 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije",
br. 36/11 i 99/2011) Skupština akcionara " POTISJE - PRECIZNI LIV " AD, ADA, Molski put 4
na sednici održanoj 28.06.2012 usvojila je
OSNIVAČKI AKT
AKCONARSKOG DRUŠTVA "POTISJE - PRECIZNI LIV" iz Ade
I
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Skupština osvim osnivačkim aktom vrši usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima
("Službeni glasnik Republike Srbije", br.36/11 i 99/2011) ( u daljem tekstu Zakon). Usvajanjem
osnivačkog akta Akcionarsko društvo upisano u Registar Privrednih subjekata pod br.
BD:7644/2005 od 03.09.2005., matični broj 08208409, organizuje se kao javno akcionarsko
društvo u skladu sa Zakonom i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.
Ovaj akt je konstitutivni akt Društva.
Pored ovog akta, Društvo ima Statut koji donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova
svih akcionara sa pravom glasa.
II
POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
Član 2.
Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom: POTISJE-PRECIZNI LIV
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA ADA,
Skraćeno poslovno ime Društva glasi: POTISJE - PRECIZNI LIV AD.
Član 3.
Sedište Društva je na sledećoj adresi: 24430 Ada, Molski put 4.
III DELATNOST DRUŠTVA
Član 4
U skladu sa uredbom o klasifikaciji delatnosti, Društvo kao pretežnu delatnost obavlja:
24.52 - Livenje čelika.
IV OSNOVNI KAPITAL
Član 5.
Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 41.631.000,00 dinara, što predstavlja upisani i uplaćeni
osnovni kapita.
Član 6.
Osnovni kapital podeljen je na ukupno 83.262 običnih akcija, CFI: ESVUFR, ISIN broj:
RSPPLAE62194, nominalne vrednosti 500,00 dinara i to:
- 70.428 akcija emisija 2 serija AA 19.04.2007.
- 1.526 akcija emisija 3 serija
28.06.2007.
- 11.308 akcija emisija 4 serija D
19.08.2008.
Prva emisija je homogenizovana i zamenjena je za treću emisiju.
Akcionarska društva su pravna i fizičla lica.
V
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 7.
Stupanja na snagu ovog osnivačkog akta, prestaje da važi osnivački akt od 08.07.2009. godine
Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom usvajanja.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
__________________
Svetomirka Jović
u Adi, 28.06. 2012.godine
Download

Osnivački akt - POTISJE – PRECIZNI LIV Ada