Na osnovu člana 6 stav 5 Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni list RCG”, broj
69/05 i “Službeni list CG”, br. 80/08 i 32/11), Ministarstvo finansija donijelo je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU STATISTIČKOG ANEKSA
Član 1
U Pravilniku o sadržaju statističkog aneksa („Službeni list CG“ broj 6/11) u članu 2 stav
2 mijenja se i glasi:
„Statistički aneks sadrži i analitički prikaz prihoda i izdataka vezanih za nematerijalnu
imovinu pravnog lica.“
U stavu 3 Obrazac statističkog aneksa mijenja se i glasi:
„OBRAZAC
STATISTIČKI ANEKS
na dan ________________ godine
STATISTIČKI ANEKS
Popunjava pravno lice
Matični broj
Šifra djelatnosti
PIB
Popunjava
Naziv:
Sjedište:
Navesti tekstualno pretežnu djelatnost kojom ste se bavili tokom godine:
_______________________________________________________________________
AD
DOO
KD
OD
DSD
preduzetnik
ostalo
malo
pravno lice
srednje
pravno lice
veliko
pravno lice
Grupa
računa,
račun
1
60
61
62
640
650
673
501
511
512
513
520
529
53
531 i 532
533
534 i 535
536
550 i 551
552 i 553
573
10
11
12
13
POZICIJA
2
Prosječan broj zaposlenih
(ukupan broj zaposlenih krajem
svakog mjeseca podijeljen sa
brojem mjeseci)
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje proizvoda i
usluga
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Prihodi od subvencija, prihodi od
dotacija i prihodi od donacija
Prihodi od zakupnina
Dobici od prodaje materijala
Nabavna vrijednost prodate robe
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala
(režijskog)
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada
(bruto)
Naknada troškova smještaja i
ishrane na službenom putu,
naknade troškova prevoza na
službenom putu
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi transportnih usluga i
troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova i troškovi reklame
i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi neproizvodnih usluga i
troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja i
troškovi platnog prometa
Gubici od prodaje materijala
Zalihe materijala
Zalihe nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda
Zalihe roba
Red.
broj
Napomena
broj
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
-u EURIznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
5
6
Rb
Račun
1
2
3
652
652
652
4
010
5
011
6
012
7
014
8
015
9
016
Analitički prikaz prihoda i izdataka
vezanih za nematerijalnu imovinu
Vrijednost
Prihodi :
Prihodi od naknada po osnovu patenata
Prihodi po osnovu autorskih prava
Prihodi od prodaje licenci
Izdaci (neto) za :
Ulaganja u razvoj
0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine
0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine
0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine
0103 Ostali izdaci za razvoj
0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj
0109 Obezvređenje vrijednosti ulaganja u razvoj
Koncesije, patenti, licence i slična prava
0110 Koncesije
0111 Patenti
0112 Licence
0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.
0114 Druga slična prava
0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava
0119 Obezvređivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava
Goodwill
0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine
drugog pravnog lica
0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom
pravnom licu
0129 Obezvređenje goodwill-a
Ostala nematerijalna ulaganja
0140 Računarski programi
0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta
0142 Ulaganja u lizing
0145 Ostala nematerijalna ulaganja
0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja
0149 Obezvređenje ostalih nematerijalnih ulaganja
Nematerijalna ulaganja u pripremi
0150 Ulaganja u razvoj u pripremi
0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi
0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi
0159 Obezvređenje nematerijalnih ulaganja u pripremi
Avansi za nematerijalna ulaganja
0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj
0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja
U...............
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja
Dana.....................
...........................................
Odgovorno lice
MP
.........................
Član 2
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu
Crne Gore".
Broj: 04-1255/1
Podgorica, 3. februara 2012. godine
MINISTAR
Dr Milorad Katnić
Download

Statistički aneks