Poslovna informatika IV
Vežba 6
Zadatak
1. U folderu vašeg odeljenja кreirati bazu podataka Kadrovi.
2. U bazi Kadrovi kreirati tabele: tblRadnik, tblAdresa, tblDecaRadnika. Tabela tblRadnik ima sledeću
strukturu: Sifra, Prezime, Ime, Koeficijent, Staz, StrucnaSprema. Tabela tblAdresa ima sledeću
strukturu: Sifra, Adresa, Telefon. Tabela tblDecaRadnika ima sledeću strukturu: IdDeteta, Sifra,
Prezime, Ime, DatumRodjenja.
3. Šifra je tekstualno polje dužine 8 karaktera, Koeficijent je decimalan broj manji od 10, Staz ceo broj
ne veći od 40 godina, RedniBroj i IdDeteta su AutoNumber.
4. Pomoću Lookup Wizarda omogućiti u tabelama tblAdresa i tblDecaRadnika biranje Sifre unete u
tabelu tblRadnik.
5. U tabelam tblRadnik i tblAdresa primarni ključ je Sifra, u tblDecaRadnika IdDeteta je primarni ključ
a Sifra spoljni ključ.
6. Tabele tblRadnik i tblAdresa povezati relacijom 1:1, tabele tblRadnik i tblDecaRadnika povezati
relacijom 1:.
7. Obezbediti referentnost integriteta i lančano ažuriranje i brisanje podataka.
8. U svaku tabelu uneti po tri sloga.
9. U upit qryRadniciDeca izdvojiti podatke o radnicima i njihovoj deci.
10. Izdvojiti podatke o deci koja su rođena posle 01.01.1988. godine a prezivaju se Jovanović i sačuvati
ih pod odgovarajućim imenom.
11. U tabeli tblRadnik ažurirati polje Sifra. Šta se desilo?
12. Iz tabele tblRadnik izbrisati drugi slog? Kako se to brisanje odražava na druge tabele?
Poslovna informatika IV
Vežba 6
Zadatak
1. U folderu vašeg odeljenja кreirati bazu podataka Kadrovi.
2. U bazi Kadrovi kreirati tabele: tblRadnik, tblAdresa, tblDecaRadnika. Tabela tblRadnik ima sledeću
strukturu: Sifra, Prezime, Ime, Koeficijent, Staz, StrucnaSprema. Tabela tblAdresa ima sledeću
strukturu: Sifra, Adresa, Telefon. Tabela tblDecaRadnika ima sledeću strukturu: IdDeteta, Sifra,
Prezime, Ime, DatumRodjenja.
3. Šifra je tekstualno polje dužine 8 karaktera, Koeficijent je decimalan broj manji od 10, Staz ceo broj
ne veći od 40 godina, RedniBroj i IdDeteta su AutoNumber.
4. Pomoću Lookup Wizarda omogućiti u tabelama tblAdresa i tblDecaRadnika biranje Sifre unete u
tabelu tblRadnik.
5. U tabelama tblRadnik i tblAdresa primarni ključ je Sifra, u tblDecaRadnika IdDeteta je primarni
ključ a Sifra spoljni ključ.
6. Tabele tblRadnik i tblAdresa povezati relacijom 1:1, tabele tblRadnik i tblDecaRadnika povezati
relacijom 1:.
7. Obezbediti referentnost integriteta i lančano ažuriranje i brisanje podataka.
8. U svaku tabelu uneti po tri sloga.
9. U upit qryRadniciDeca izdvojiti podatke o radnicima i njihovoj deci.
10. Izdvojiti podatke o deci koja su rođena posle 01.01.1988. godine a prezivaju se Jovanović i sačuvati
ih pod odgovarajućim imenom.
11. U tabeli tblRadnik ažurirati polje Sifra. Šta se desilo?
12. Iz tabele tblRadnik izbrisati drugi slog? Kako se to brisanje odražava na druge tabele?
Download

Poslovna informatika IV Vežba 6