POSLOVNA INFORMATIKA IV
Priprema za Test IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kreirati bazu podataka PRIPREMA IV i snimiti je u svoj folder. Baza podataka sadrži dve tabele koje treba povezati
relacijom 1:.
Tabele su:
tblAgencija(IdAgencije(text, prihvata samo brojeve, duzine 8), Naziv (text 30), Adresa (text 50)
i tblEkskurzije (Rb (AutoNumber), Destinacija (text 30), MaxBrPutnika (ceo broj između 20 i 60), Datum, Cena
(decimalan broj sa dva decimalna mesta, prikazuje se standardno), IdAgencije (čita se iz tabele Agencija)). Polja tipa
Number imaju podrazumevanu vrednost 50.
Kreirati upit qryPriprema koji sadrži sledeća polja: IdAgencije, Naziv, Adresa, Rb, Destinacija, Datum,
MaxBrPutnika i Cena.
Kreirati formu frmAgencija na osnovu tabele tblAgencija. Pomoću forme uneti u tabelu dva sloga.
Kreirati formu frmEkskurzije na osnovu tabele tblEkskurzije. Potom, pomoću forme uneti dva sloga podataka.
U formi se pregled podataka vrši na osnovu rednog broja, koji se poziva kontrolom ComboBox, na kontroli definisati
poruku koja će se pojavljivati na statusnoj linije i kada pozicioniramo kursor miša na kontrolu.
Formi dodati kontrolu TextBox, nazvati je MaxCena i prikazati plavo. Podesiti kontrolu da se na njoj automatski
dobija proizvod maksimalnog broja putnika i cene.
Na formi kreirati natpis PREGLED I UNOS PODATAKA, komandno dugme za zatvaranje forme.
Kreirati izveštaj rptIzvestaj na osnovu upita qryPriprema koji prikazuje podatke grupišući ih po Destinacijama.
Na izveštaju dodatu kontrolu MaxCena na kojoj se automatski dobija proizvod maksimalnog broja putnika i cene i
kontrolu na nivou izveštaja koja sumira ukupne iznose.
Kreirati komandnu tablu za pristup obrascima i izveštajima baze i postaviti je u Startup.
POSLOVNA INFORMATIKA IV
Priprema za Test IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kreirati bazu podataka PRIPREMA IV i snimiti je u svoj folder. Baza podataka sadrži dve tabele koje treba povezati
relacijom 1:.
Tabele su:
tblAgencija(IdAgencije (text, prihvata samo brojeve, duzine 8), Naziv (text 30), Adresa (text 50)
i tblEkskurzije (Rb(AutoNumber), Destinacija (text 30),MaxBrPutnika (ceo broj između 20 i 60), Datum, Cena
(decimalan broj sa dva decimalna mesta, prikazuje se standardno), IdAgencije (čita se iz tabele Agencija)). Polja tipa
Number imaju podrazumevanu vrednost 50.
Kreirati upit qryPriprema koji sadrži sledeća polja: IdAgencije, Naziv, Adresa, Rb, Destinacija, Datum,
MaxBrPutnika i Cena.
Kreirati formu frmAgencija na osnovu tabele tblAgencija. Pomoću forme uneti u tabelu dva sloga.
Kreirati formu frmEkskurzije na osnovu tabele tblEkskurzije. Potom, pomoću forme uneti dva sloga podataka.
U formi se pregled podataka vrši na osnovu rednog broja, koji se poziva kontrolom ComboBox, na kontroli definisati
poruku koja će se pojavljivati na statusnoj linije i kada pozicioniramo kursor miša na kontrolu.
Formi dodati kontrolu TextBox, nazvati je MaxCena i prikazati plavo. Podesiti kontrolu da se na njoj automatski
dobija proizvod maksimalnog broja putnika i cene.
Na formi kreirati natpis PREGLED I UNOS PODATAKA, komandno dugme za zatvaranje forme.
Kreirati izveštaj rptIzvestaj na osnovu upita qryPriprema koji prikazuje podatke grupišući ih po Destinacijama.
Na izveštaju dodatu kontrolu MaxCena na kojoj se automatski dobija proizvod maksimalnog broja putnika i cene i
kontrolu na nivou izveštaja koja sumira ukupne iznose.
Kreirati komandnu tablu za pristup obrascima i izveštajima baze i postaviti je u Startup.
Download

Ms Access Vezba10 - poslovna informatika