TEORIJE O
PONAŠANJU U
ORGANIZACIJI
Organizational behavio(u)r
Organizational behavio(u)r, tj teorije o
ponašanju u organizaciji se bave
sistematskim proučavanjem pojedinaca,
grupa i organizacionih procesa da bi se
utvrdile specifičnosti ljudskog ponašanja u
organizacijama.
Aristotel, Makijaveli, Weber
Čester Bernard 1886-1961
Organizacija
Integralna
celina u akciji i
interakciji, koje se vrše kontinualno
u vremenu
Grupa ljudi čije je ponašanje
koordinirano i usmereno ka jasno
određenim ciljevima
Čester Bernard 1886-1961
Organizaciju
vodi rukovodilac, čiji
su osnovni zadaci:
Postavljanje
ciljeva
Manipulisanje ljudima
Kontrola aktivnosti
Stimulacija koordinisanih aktivnosti
(The Functions of the Executive 1938)
KONCEPTI
Ket Dejvis “Ponašanje u organizaciji je
vezano sa brojnim konceptima, i kreće
se oko prirode čoveka i organizacije”
1.Opažanje
2.Znanje
3.Motivacija
4.Status
5.Moć
6.Grupa
7.Rukovodjenje
8.Konflikti
9.Participacija
OPAŽANJE
“Ako vrata percepcije očistila, sve bi se
čoveku ukazalo onako kako jeste –
beskonačno” – William Blake
Subjektivno
Halo efekat (Edward Thorndike)
Pametan – vredan
Lep – dobar
Stereotipi – npr. svi Japanci su vredni
Subjektvnost opažanja
OPAŽANJE
Faktori koji utiču na opažanje
Opažanje je proces na koji utiču faktori subjekta
opažanja, objekta opažanja i okruženja
Usmerenost organizma (fiziološka i mentalna),
iskustvo, motivi, emocije, stavovi, socijalna sredina,
situacija i uslovi u kojima se opažanje vrši
Pri opažanju ljudi treba uzeti u obzir njihove
emocije, motive, akcije i osobine ličnosti
OPAŽATI CELINU!
ZNANJE
Radna iskustva
Teorijska znanja
Eksplicitna i tacitna
Upravljanje znanjem u organizaciji
Hijerarhija
PODACI
Nesređene činjenice
INFORMACIJE Podatak+kontekst
ZNANJE
Informacija + rasuđivanje
POSLOVNA
MUDROST
Znanje + primena
Hijerarhija
PODACI
1:FGJH12; 2:FHGN TGI12 34; 5:
FHJ16BF; 6: GHT123;7: FHTGT
INFORMACIJE
Kingdom:
Plantae,
Angiosperms,
Eudicots Asterids; Order:
Solanales;
Family: Solanaceae; Genus: Solanum;
Species: Solanum lycopersicum
ZNANJE
POSLOVNA
MUDROST
Paradajz je voće!
Ne stavljajte ga u voćnu salatu.
MOTIVACIJA
Faktori koji utiču na usmerenje, nivo i trajnost
napora koje pojedinac ulaže u obavljanje posla
Razdvojiti motivisanost i ostale karakteristike
pojedinca
Potrebe, pravičnost, očekivanja, potkrepljenje,
određivanje ciljeva…
Fiziološke potrebe
Potrebe za
sigurnošću
Potrebe za druženjem
i ljubavlju
Potrebe za cenjenjem
Potrebe za
samoaktuelizacijom
INTEZITET POTREB
BA
MOTIVACIJA – Maslow
Maslow – razmatranje
Da li postoji paralela između razvoja
pojedinca i društva u kontekstu
Maslovljeve teorije
Scott E. Page –Model thinking
Da li rast GDP-a utiče na zadovoljstvo
životom?
Hertzberg - vežba
Rasporedite za svaku od sledećih kategorija 10 poena, po tome koliko faktor pozitivno utiče na
motivaciju. Na primer:
Masaža
( _7 ____) . . . . . . . . . . . . . . . . . .( _3 ____) Voćni sok
1. Veoma odgovoran posao
(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Sigurnost posla
2. Priznanje za ostvarene rezultate(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____)Dobri odnosi sa kolegama
3. Šanse za unapređenje
(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Šef koji poznaje svoj posao
4. Šanse za razvoj i učenje
(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Dobri fizički uslovi rada
5. Posao koji mogu dobro da radim(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Dobri uslovi u ugovoru o radu
6. Visokostatusni, prestižni posao (____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Dobra plata
Saberite levu i desnu kolonu
Hertzberg - vežba
Rasporedite za svaku od sledećih kategorija 10 poena, po tome koliko NEDOSTATAK faktora
negativno utiče na motivaciju. Na primer:
Udobna stolica
( _8 ____) . . . . . . . . . . . . . . . . . .( _2 ____) Masaža
1. Veoma odgovoran posao
(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Sigurnost posla
2. Priznanje za ostvarene rezultate(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____)Dobri odnosi sa kolegama
3. Šanse za unapređenje
(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Šef koji poznaje svoj posao
4. Šanse za razvoj i učenje
(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Dobri fizički uslovi rada
5. Posao koji mogu dobro da radim(____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Dobri uslovi u ugovoru o radu
6. Visokostatusni, prestižni posao (____) . . . . . . . . . . . . . . . . .(____) Dobra plata
Saberite levu i desnu kolonu
Leva kolona pokazuje koliko su vam bitni unutrašnji faktori,
a desna koliko su bitni spoljašnji faktori, prva vežba u
slučaju motivacije, a druga u slučaju demotivacije
MOTIVACIJA – Herzberg
Motivaciona
Unutrašnji
higijena
faktori (pravi
motivatori)
Spoljašnji faktori (higijenski)
MOTIVACIJA – Herzberg
Spoljašnji
faktori
rast
zarade
tehnički kompetentan nadzor
kvalitet međuljudskih odnosa pri
nadzoru
politika preduzeća
radni uslovi
sigurnost na poslu
+
MOTIVACIJA – Herzberg
Unutrašnji
uspešno
faktori
kompletiranje važnog zadatka
priznanja i pohvale
lični rad
+
odgovornost
napredovanje
MOTIVACIJA – Teorija pravedne
nagrade
STATUS
“Status je sistem prava, obaveza,
dužnosti, odgovornosti, imuniteta i
ograničenja u ponašanju” – Č.Bernard
Status u formalnim i neformalnim grupama
Max Weber je proučavao stratifikaciju
društva, i uočio bogatstvo, prestiž i moć
kao bitne faktora (3P - property, prestige
and power)
Povezanost statusa i moći
IZVORI STATUSA
Formalna organizacija (posao,
organizacioni nivo)
Lične osobine (obrazovanje, starost, staž
u organizaciji, rasa, religija, poreklo,
stručnost, društvenost)
MOĆ
Osnovni koncept društvenih nauka
(B.Rasel)
Latentni potencijal i stvarna moć
Moć je međuodnos ljudi
U novijim teorijama uočava se razlika
između formalnog autoriteta i moći
MOĆ
Zona indiferentnosti (Čester Bernard)
Zaposleni
moraju razumeti instrukcije
Zaposleni moraju biti u stanju da prate i izvrše
instrukcije
Zaposleni moraju verovati da instrukcije slede
organizacione ciljeve
Zaposleni moraju verovati da instrukcije nisu u
suprotnosti sa njihovim ličnim ciljevima
Subjektivna, ali realna zona u kojoj podređeni
slede instrukcije bez svesnog preispitivanja
autoriteta
IZVORI MOĆI
Harold Lasswell i Abraham Kaplan
Autoritet
Nagrade
i kazne
Znanja i veštine
Uspeh u vršenju funkcije
Broj podređenih
Druželjubivost
Lične osobine
IZVORI MOĆI
Frenč i Raven
Prinuda
Nagrada
Legitimnost
Referentnost
Stručnost
Sinergija izvora moći (na primer
referentnost + stručnost)
Da bih uticao na druge, naviše volim da...
Potpuno se
slažem
Uglavnom se
slažem
Niti se slažem
niti ne slažem
Uglavnom
sene slažem
Uopšte se ne
slažem
R
b
Pitanje
1
Dajem povišice na platu
1
2
3
4
5
2
Radim tako da osećaju da ih cenim
1
2
3
4
5
3
Dajem im neželjene radne zadatke
1
2
3
4
5
4
Radim tako da osećaju da se slažem sa njima
1
2
3
4
5
5
Učinim da se osećaju odgovorni
1
2
3
4
5
6
Učinim da se osećaju da ih prihvatam kao ličnosti
1
2
3
4
5
7
Učinim da se osećaju važni
1
2
3
4
5
8
Dajem im dobre tehničke predloge
1
2
3
4
5
9
Otežavam im rad
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10 Delim sa njima svoja iskustva i veštine
Da bih uticao na druge, naviše volim da...
Potpuno se
slažem
Uglavnom se
slažem
Pitanje
Niti se slažem
niti ne slažem
Uglavnom
sene slažem
Uopšte se ne
slažem
R
b
11 Napravim neprijatnu atmosferu
1
2
3
4
5
12 Otežavam radno vreme
1
2
3
4
5
13 Utičem na to da dobiju povišicu
1
2
3
4
5
14 Podsećam da treba da zadovoljavaju dužnosti posla
1
2
3
4
5
15 Dam im poneki važan savet za posao
1
2
3
4
5
16 Dajem im posebne pogodnosti
1
2
3
4
5
17 Utičem na njihovo unapređivanje
1
2
3
4
5
18 Učinim ih odgovornim
1
2
3
4
5
19 Obezbedim im neophodno tehničko znanje
1
2
3
4
5
20 Objasnim im zadatke koje treba da postignu
1
2
3
4
5
Opis vežbe – Profil afiniteta ka izvorima moći
Nagrada
Prinuda
Legitimnost
Referentnost
Stručnost
1
3
5
2
8
13
9
14
4
10
16
11
18
6
15
17
12
20
7
19
SUMA
SUMA/
4
Visok skor (4 ili više) znači da imate visok afinitet ka tom
izvoru moći. Nizak skor (2 ili manje) znači da imate odbojnost
ka tim izvorima moći
*T. R. Hinken and C. A. Schriesheim, “Development and Application of New Scales to Measure the French
and Raven (1959) Bases of Social Power.” Journal of Applied Psychology, Vol. 74, 1989, 561–567.
Hvala na pažnji ☺!
Download

TEORIJE O PONAŠANJU U ORGANIZACIJI