MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO
(PITANJA ZA MATURSKI ISPIT)
1. Finansije – pojam i podela
2. Monetarne i poslovne finansije
3. Javne i medjunarodne finansije
4. Osiguranje
5. Nastanak i razvoj novca
6. Funkcije novca
7. Vrednost novca
8. Inflacija ( pojam,vrste,posledice i mere stabilizacione politike)
9. Deflacija (pojam,posledice i mere stabilizacione politike)
10. Novčana masa (pojam)
11. Kreiranje (stvaranje) novčane mase
12. Primarni novac i tokovi formiranja primarnog novca
13. Monetarna multiplikacija
15. Pojam i zadaci finansijske funkcije
16. Finansijski poslovi preduzeća
17. Finansijska politika (pojam i podela)
18. Faktori finansijske politike (interni i eksterni)
19. Finansijsko planiranje (pojam i podela prema vremenskom kriterijumu)
20. Finansijsko tržište (pojam, funkcije i podela)
21. Novčano tržište
22. Tržište kapitala
23. Devizno tržište
24. Akcije (pojam i podela)
25. Obveznice (pojam i podela)
26. Blagajnički i komercijalni zapisi
27. Berze (pojam i podela)
28. Funkcionisanje berze i učesnici na berzi
29. Pojam banke, nastanak i razvoj bankarstva
30. Podela finansijskih institucija i kriterijumi za podelu banaka
31. Vrste banaka
32. Poslovne, komercijalne, investicione banke, univerzalne banke
33. Pojam i funkcije Centralne banke (CB)
34. Organi Narodne banke Srbije
35. Ciljevi i instrumenti monetarne politike (operacije na otvorenom tržištu i eskontna stopa)
36. Ciljevi i instrumenti monetarne politike (obavezna rezerva i rezerva likvidnosti)
37. Pojam i osnivanje poslovne banke
38. Kapital banke
39. Upravljanje i rukovodjenje poslovnom bankom
40. Pojam i vrste bankarskih poslova
41. Pasivni bankarski poslovi (pojam i podela)
42. Kratkoročni pasivni bankarski poslovi
43. Dugoročni pasivni bankarski poslovi
44. Aktivni bankarski poslovi (pojam i podela)
45. Eskontni i akceptni kredit
46. Kontokorentni i lombardni kredit
47. Rambursni i vinkulacioni kredit
48. Faktoring i forfeting
49. Hipotekarni i investicioni kredit
50. Potrošački i konzorcijalni kredit
51. Neutralni bankarski poslovi (posrednički i komisioni)
52. Sopstveni bankarski poslovi
53. Finansijski i kreditni potencijal banke
54. Platni promet (pojam i instrumenti)
U Bečeju, 10.02.2015. god.
Predmetni profesor
_______________
/Vekić Milkica/
Download

MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO