UGOVOR
O
SOLIDARNOM
JEMSTVU
S-3 1535/13
Zaključen u Beogradu, dana 28.06.2013. godine, između sledećih ugovornih strana:
1. HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 6, Beograd, matični broj: 07726716,
PIB 100228215, koju predstavljaju Srđan Vidović, direktor Sektora poslovanja sa privredom i Dragana Pavlović,
direktor Sektora kreditnog procesuiranja (u daljem tekstu: Banka) sa jedne strane i
2. RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO, ul. Beloblatski put bb,
matični broj: 08062595, PIB 101162350, koje zastupa Nenad Radulović, generalni direktor (u daljem tekstu:
Solidarni jemac) sa druge strane
Član 1. – Osnovni posao
1.1. Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je zaključen Ugovor o kratkoročnom kreditu br. L 1535/13 od
28.06.2013. godine (u daljem tekstu: Osnovni posao), između Banke, kao zajmodavca i FABRIKA ULJA
BANAT AD NOVA CRNJA, ul. Magazinska bb, Nova Crnja, matični broj: 08044643, PIB 101595160, koje
zastupa
Aleksa Janičić, generalni direktor, kao zajmoprimaca na iznos od EUR 3.500.000,00 (slovima: tri
miliona pet stotina hiljada evra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti, utvrđenoj primenom srednjeg kursa
Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u korišćenje, sa kamatom po stopi koja iznosi tromesečni
EURIBOR plus 5,5% na godišnjem nivou, uvećan za pripadajuću kamatu i druge iznose plative Banci od
strane Dužnika, na način i u rokovima određenim odredbama Osnovnog posla.
1.2. Ovaj Ugovor se zaključuje u skladu sa članom 6. Osnovnog posla.
Član 2. – Solidarno jemstvo
2.1. Solidarni jemac, ovim Ugovorom, jemči Banci, celokupnom svojom imovinom, da će Dužnik uredno,
blagovremeno i u potpunosti izmiriti plative obaveze koje ima prema Banci u skladu sa odredbama Osnovnog
posla.
2.2. Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Solidarni jemac, ovim Ugovorom, preuzima neopozivu i bezuslovnu
obavezu da, u svojstvu solidarnog dužnika i jemca-platca, a na prvi poziv Banke, u potpunosti izmiri sve
dospele a neizmirene plative obaveze Dužnika koje ovaj ima prema Banci u skladu sa odredbama Osnovnog
posla.
2.3. U cilju obezbeđenja potraživanja Banke po ovom Ugovoru, Solidarni jemac je dužan da dostavi Banci 5
(pet) blanko potpisanih menica, uz istovremeno zaključenje pratećeg Sporazuma o ispunjavanju blanko
potpisanih solo menica sa klauzulom ''bez protesta'' i uz obavezu Solidarnog jemca da iste evidentira u Registru
menica i ovlašćenja.
2.4. Solidarni jemac, ovim Ugovorom, neopozivo i bezuslovno, izjavljuje da je prema Banci odgovoran kao i
Dužnik iz Osnovnog posla za potpuno ispunjenje svih plativih obaveza Dužnika po Osnovnom poslu.
Član 3. - Dostava i pribavljanje finansijskih izveštaja
3.1. Svojim potpisom na ovom Ugovoru Solidarni jemac se obavezuje da u roku od 5 dana od dana isteka
rokova predviđenih zakonom Republike Srbije koji reguliše računovodstvo i reviziju, dostavlja Banci
finansijske izveštaje za prethodnu poslovnu godinu, zajedno sa dokazom da su isti dostavljeni Agenciji za
privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). U suprotnom, Solidarni jemac ovlašćuje Banku i saglasan je
da Banka o trošku Solidarnog jemca pribavi od Agencije sve potrebne podatke o poslovanju Solidarnog
jemca kao i mišljenje Agencije o njegovom bonitetu.
Član 4. – Zaštita poverljivosti podataka
4.1. Solidarni jemac, potpisivanjem ovog Ugovora daje saglasnost da Banka može podatke koji se odnose na
bilansna i vanbilansna stanja, potraživanja i obaveze, kao i sve druge potrebne informacije, koje se odnose na
Solidarnog jemca, a koje je Banci priložio za obradu prilikom uspostavljanja poslovnog/ugovornog odnosa,
dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, spoljnim revizorima Banke, članicama Hypo Grupe, organima
kojima je Banka po zakonu dužna da dostavi podatke, kao i svim trećim licima sa kojima Banka ima zaključene
ugovore o poslovnoj saradnji koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim
odnosom Solidarnog jemca sa Bankom, a sa kojima Banka ima zaključen ugovor o poverljivosti podataka.
4.2. Potpisivanjem ovog Ugovora Solidarni jemac daje saglasnost da Banka koristi podatke o Solidarnom jemcu
koji se odnose na njegovu adresu, brojeve telefona i telefaks uređaja, e-mail adresu i ostale kontakt podatke,
koje je Solidarni jemac dostavio Banci, radi dostavljanja Solidarnom jemcu obaveštenja o svojim aktivnostima,
proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekta, SMS i elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava
poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.
4.3. Solidarni jemac potpisivanjem ovog Ugovora daje saglasnost i ovlašćuje Banku da pribavlja izveštaje od
Kreditnog biroa pri Udruženju banaka Srbije, kao i da istom dostavlja podatke u vezi sa ovim Ugovorom, sve u
cilju smeštanja, čuvanja, dostavljanja i pribavljanja podataka evidentiranih u Kreditnom birou i to počev od
dana zaključenja ovog Ugovora pa sve dok postoji bilo koja obaveza Solidarnog jemca koja proizlazi iz/ili je u
vezi sa ovim Ugovorom.
Član 5. – Opšti uslovi poslovanja
5.1. Solidarni jemac svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da je na dan zaključenja ovog Ugovora
upoznat sa Opštim uslovima poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd sa pravnim licima br. 28087/09 od
14.10.2009. godine i da ih u celini prihvata.
5.2. Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjuju se važeći pozitivnopravni propisi i Opšti uslovi
poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd sa pravnim licima br. 28087/09 od 14.10.2009. godine.
Član 6. – Ostale odredbe
6.1. Solidarni jemac dužan je da obavesti Banku:
- da je bilo koje ovlašćenje, saglasnost, licenca, izuzeće, registracija ili bilo koji drugi elemenat bitan za
poslovanje Solidarnog jemca promenjen ili opozvan – najkasnije narednog dana od dana saznanja za ovu
činjenicu;
- da planira da izvrši statusnu promenu, da promeni oblik organizovanja, da kupi akcije ili udeo u drugom
pravnom licu, da se zaduži kod nekog drugog pravnog lica, da jemči za obaveze nekog drugog fizičkog ili
pravnog lica i/ili založi svoju imovinu – čim se dese ove situacije;
- da je podnet predlog za pokretanje stečajnog postupaka nad njim, odnosno da je protiv njega pokrenut
prethodni stečajni postupak – odmah, a najkasnije narednog dana od dana saznanja za ovu činjenicu;
- da je promenio naziv, poslovno sedište i/ili pretežnu delatnost ili da je sproveo statusnu ili drugu promenu
koja se registruje kod nadležnog organa – odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka promene uz
obavezu da dostavi rešenje o upisu promene kod Agencije za privredne registre najkasnije narednog dana od
dana kada je primio rešenje;
- da je promenio lica ovlašćena za zastupanje i opunomoćena lica, ili da je izvršio promenu obima ovlašćenja
lica ovlašćenih za njegovo zastupanje i opunomoćenih lica – istog ili narednog dana od izvršene promene;
- da je izvršio promenu lica koja se nalaze na kartonu deponovanih potpisa – istog ili narednog dana od dana
izvršene promene;
- o svim drugim promenama i događajima od značaja za njegov poslovni odnos sa Bankom – istog ili narednog
dana od dana kada su se dogodile ove promene ili događaji.
6.2. Banka ne snosi nikakvu pravnu ni materijalnu odgovornost za štetu koja može nastati za Solidarnog jemca
ili treća lica zbog toga što je Solidarni jemac propustio da dostavi podatke iz prethodnog stava ovog člana na
način i u roku određenim u prethodnom stavu ovog člana.
6.3. Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će eventualne nesporazume koji mogu proisteći u realizaciji ovog
Ugovora i/ili Osnovnog posla rešavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće iste će izneti na rešavanje pred
Privrednim sudom u Beogradu.
6.4. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primeraka od kojih su po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. BEOGRAD
RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO
Srđan Vidović, direktor Sektora poslovanja sa
privredom
Nenad Radulović, generalni direktor
Dragana Pavlović, direktor Sektora kreditnog
procesuiranja
Identitet verifikovan:_______________________
Download

Ugovor o solidarnom jemstvu