İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
1/17
ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR
BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının
tespiti ve izlenmesini ifade eder.
Gerekçe
Acil serviste hizmet sunumu ve hasta bakımında kalitenin izlenmesi ve
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
Acil Servise 24 Saat içerisinde Aynı Şikâyet ile Tekrar Başvuran Hasta Oranı:
İlgili ayda;
(Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyet ile tekrar başvuran hasta sayısı/Acil
servise başvuran hasta sayısı)x100
Alt İndikatörler
-Tekrar başvuran hastalarda tanı dağılım yüzdeleri
Hedef Değer
2013 yılında %0,4 olan değerin altında tutmak
Veri kaynağı
İlgili Formlar
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İndikatör Takip Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Klinik etkililik
Dikkat Edilecek
Hususlar
24 saatlik süre; hastanın acil servise ilk başvurduğu saatte başlar ve sonraki 24
saati kapsar.
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
2/17
ACİL SERVİSE ÇAĞRILAN KONSÜLTAN/İCAPÇI HEKİMİN ACİL
SERVİSE ULAŞMA SÜRESİ İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma sürelerinin
tespiti ve izlenmesi için geliştirilmiş ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Acil servis süreçlerinin verimliliğinin artırılması ve hasta güvenliğinin
sağlanması amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
Alt İndikatörler
Hedef Değer
İlgili ayda acil servise;
(Konsültan/icapçı hekimlerin ulaşma süreleri toplamı/Konsültasyon istem
sayısı)
Konsültasyon ve icap istemlerinde;
1. Branş bazında acil servise ortalama ulaşma süresi
2. Hekim bazında acil servise ortalama ulaşma süresi
…..
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Olay Bildirim Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Dikkat Edilecek
Hususlar
Verimlilik, hasta odaklılık
Konsültasyon süreleri dakika olarak hesaplanacaktır.
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
3/17
BİR BAŞKA SAĞLIK MERKEZİNE SEVK EDİLEN HASTA SAYISI,
ORANI İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
İlgili ayda ilgili birimden başka bir merkeze sevk edilen hastaların sayısal,
oransal olarak dağılımlarına göre değerlendirilmesi
Gerekçe
İlgili serviste hizmetin yeterliliğinin ve verimliliğin izlenmesi ve
değerlendirilmesi.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda; (Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı/ilgili
birime başvuran hasta sayısı)x100
Alt İndikatörler
Başka merkeze sevk edilen hastalarda sorumlu hekim bazında dağılımı
Hedef Değer
2013 yılında 144 olan değeri 100 hastanın altında tutmak
Veri kaynağı
İlgili Formlar
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İndikatör Takip Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Klinik etkililik, verimlilik
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Kısa Tanım
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
4/17
CERRAHİ ALAN ENFEKSİYON HIZLARI İNDİKATÖR KARTI
Hastanede cerrahi uygulanan hastalarda enfeksiyon hızlarının takibi ve
sebeplerinin izlenmesine yönelik geliştirilen ölçüm aracıdır.
Alt İndikatörler
Cerrahi uygulanan hastalarda cerrahi alan enfeksiyon hızlarının izlenmesi ve
önlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek için
ölçüm aracı geliştirmek.
Cerrahi alan enfeksiyonu hızı oranı:
İlgili ayda;
Cerrahi alan enfeksiyonu sayısı /cerrahi girişim geçiren toplam
hasta sayısı x 100
Bölüm bazında gelişen enfeksiyon oranları:
İlgili ayda;
İlgili bölümle meydana gelen enfeksiyon sayısı / İlgili bölümle
cerrahi girişim geçiren toplam hasta sayısı x100
-Toplam cerrahi girişim geçiren hasta sayısı
-Ameliyat bazında gelişen enfeksiyonlar
Hedef Değer
…..
Gerekçe
Hesaplama Yöntemi
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), Enfeksiyon hemşiresi tarafından
yapılan veri girişleri ve raporları
İlgili Formlar
Enfeksiyon kontrol komitesi formları
Veri Toplama
Periyodu
Günlük
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Enfeksiyon kontrol komitesi
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Hasta güvenliği
Dikkat Edilecek
Hususlar
Hastane enfeksiyonu gelişmese de, 3 aylık dönemsel Cerrahi Alan Enfeksiyon Hız
Raporları alınmalı ve oran sıfır olarak gösterilmelidir
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
5/17
DÜŞEN HASTA ORANI İNDİKATÖR TAKİP KARTI
Kısa Tanım
Yatışı yapılan hastalarda düşme olaylarının ve sebeplerinin izlenmesine yönelik
geliştirilen ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Hastanelerde hasta güvenliğini sıklıkla tehdit eden düşme olaylarının izlenmesi
ve önlenmesi amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda; (Yatışı yapılan hastalarda düşen hasta sayısı/İlgili ayda yatışı yapılan
toplam hasta sayısı)x100
Alt İndikatörler
1. Düşen hasta sayısının düşme nedenine göre oransal dağılımı
2. Bölüm bazında düşen hasta oranı
3. Düşen hasta sayısının düştüğü yere göre oransal dağılımı
Hedef Değer
2013 yılında 16 olan düşme sayısını 5’in altına düşürmek
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Olay Bildirim Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Hasta güvenliği
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
6/17
EKSİKSİZ DOLDURULAN HASTA DOSYASI ORANI İNDİKATÖR
KARTI
Kısa Tanım
Taburcu olan hasta dosyalarının eksiksiz olarak doldurulmasına yönelik
geliştirilen ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Taburcu olan hasta dosyalarına ilişkin kayıtların izlenebilirliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda arşive teslim edilen dosyalardan;
(Eksiksiz doldurulan hasta dosyası sayısı /Toplam hasta dosyası sayısı ) X100
Alt İndikatörler
Hedef Değer
Veri kaynağı
1. Bölüm bazında eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı
2. Cerrahi bölümlerden gelen dosyalarda eksik doldurulan güvenli cerrahi
kontrol listesi oranı
3. Tüm bölümlerden gelen dosyalarda eksik doldurulan düşme riski ölçeği
oranı
…..
Hasta dosyaları
İlgili Formlar
Veri Toplama
Periyodu
Günlük
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Sekreterleri,
Birim Kalite Sorumluları,
Yönetim Sistemleri Birimi,
Çıkış Noktası
Verimlilik
Dikkat Edilecek
Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası: HKS 00 03 01 01 00 kodlu standarda
uygun olan dosyayı ifade eder.
Hususlar
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
7/17
HEKİM BAŞINA DÜŞEN POLİKLİNİK ODASI ORANI İNDİKATÖR
KARTI
Kısa Tanım
Kurumda hekim başına düşen poliklinik oda sayısını izlemek için geliştirilmiş
ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Aktif çalışan her klinisyen uzman hekime bir poliklinik odası tahsis edilerek
verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda;
(Toplam poliklinik oda sayısı /Aktif çalışan klinisyen uzman hekim sayısı)
Alt İndikatörler
Bölüm bazında hekim başına düşen poliklinik odası oranı
Hedef Değer
…..
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)
İlgili Formlar
-
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Etkinlik, verimlilik
Dikkat Edilecek
Hususlar
-Bu hesaplamaya kurum yöneticileri, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları,
acil tıp uzmanları, temel tıp bilimleri uzmanları ve pratisyen hekimler dâhil
edilmeyecektir.
-Kurumda en az 1 ay süreyle aktif çalışan klinisyen uzman hekimler
hesaplamaya dâhil edilecektir.
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Kısa Tanım
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
8/17
HEMŞİRELERİN BÖLÜM DEĞİŞTİRME ORANI İNDİKATÖR KARTI
Sağlık kurumunda çalışan hemşirelerin bölüm değiştirme durumlarının
değerlendirilmesine yönelik geliştirilen ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Hemşirelerin yetkinliklerine uygun bölümlerde istihdam edilmesi ve hemşirelik
hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda;
(Bölüm değiştiren hemşire sayısı /Toplam hemşire sayısı) X 100
Alt İndikatörler
1. Kendi talebi doğrultusunda bölümü değiştirilen hemşire oranı
2. Yönetim tarafından bölümü değiştirilen hemşire oranı
Hedef Değer
Veri kaynağı
…..
Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü yazılı kayıtları
İlgili Formlar
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi,
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Çıkış Noktası
Sorumlu yönetim, etkinlik
Dikkat Edilecek
Hususlar
İlgili kurumda hemşirelik mesleğini en az 1 ay süreyle aktif olarak icra eden ve
kadrosu hemşire olanlar hesaplamaya dâhil edilecektir
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
9/17
KAN VE VÜCUT SIVILARININ SIÇRAMASINA MARUZ KALAN
ÇALIŞANLARIN ORANI İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Çalışanların kan ve vücut sıvılarına maruz kalma sıklığı, şekli ve nedenlerini
saptamaya yönelik geliştirilmiş ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Sağlık çalışanları için en önemli risk faktörlerinden birisi kan ve vücut
sıvılarının sıçramasına maruz kalmaktır. Bu indikatör ile riskleri azaltmak ve
çalışan güvenliğini sağlamak amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda;
(Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma sayısı/Sağlık hizmeti sunulan alanlarda
çalışan toplam personel sayısı)x100
Alt İndikatörler
Hedef Değer
1. Kan ve vücut sıvılarına maruz kalan çalışanların mesleki dağılımı
2. Bölüm bazında kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranı
3. Kan ve vücut sıvılarına maruz kalan vücut bölgesine göre dağılımı
2013 yılında 237 olan vaka sayısını %25 azaltmak
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
Veri kaynağı
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Olay Bildirim Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çalışan güvenliği
Çıkış Noktası

Dikkat Edilecek
Hususlar
1-Kan ve vücut sıvıları ile cilt ve mukoza teması söz konusu ise olay
hesaplamaya dâhil edilir.
2-Temizlik elemanları da hesaplamaya dahil edilmelidir.
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Kısa Tanım
Gerekçe
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
10/17
KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI İNDİKATÖR TAKİP KARTI
Kesici/ delici alet yaralanmalarının sıklığı, şekli ve nedenleri ile ilgili
geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır.
Kesici/ delici alet yaralanmaları; sağlık hizmeti sunumunda kıllanılan
kesici/delici aletler ile oluşan yaralanmalardır. Bu tip yaralanmalar, yaralanan
kişinin, kan ve diğer vücut sıvılarına maruz kalmasına sebep olabilir. Bu riskleri
azaltabilmek için kesici/delici alet yaralanmaları izlenmeli ve gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda;
(Raporlanan toplam kesici delici/delici alet yaralanma sayısı/ Toplam çalışan
sayısı) x100
Alt İndikatörler
1. Kesici/delici alet yaralanmasına maruz kalan çalışanların mesleki oransal
dağılımı,
2. Kesici/delici alet yaralanmasına neden olan kesici/delici aletlerin oransal
dağılımı
3. Kesici/delici alet yaralanma nedeninin oransal dağılımı
4. Kontamine kesici/delici alet ile yaralanma oranı
5. Servis bazında kesici/delici alet ile yaralanma oranları
Hedef Değer
2013 yılında 129 olan vaka sayısını %25 azaltmak
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Olay Bildirim Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Çalışan güvenliği
Dikkat Edilecek
Hususlar
Olaya maruz kalan kişi birden fazla kesici/delici alet yaralanmasına maruz
kaldığında her olay ayrı değerlendirilmelidir.
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
11/17
MÜŞAHEDE ODASINDA YATAN HASTALARIN KALIŞ SÜRELERİ
İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Acil servislerde, müşahedede yatırılan hastaların yatış sürelerini izleme amacı ile
geliştirilen ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Acil servislerde hizmet sunumunun verimliliğini ve etkililiğini artırmak, hasta
güvenliğini sağlamak amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda;
(Müşahedede yatan hastaların yatış süreleri toplamı/Müşahedeye yapılan
toplam yatış sayısı)
Alt İndikatörler
1. Müşahedede yatan hastalar içinde 12 saatten fazla yatan hastaların oranı
2. 12 saatten fazla yatan hastaların yatış nedenine göre dağılımı
Hedef Değer
…..
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Verimlilik, hasta odaklılık
Dikkat Edilecek
Hususlar
Yatan hastaların yatış süreleri dakika olarak hesaplanacaktır.
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
12/17
SEZARYEN ORANI İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Sezaryen ile yapılan toplam doğumların toplam canlı doğumlara oranını ifade eder.
Gerekçe
Sezaryen ile doğum cerrahi bir girişim olup tıbbi gerekçelerle yapılması esastır ve
vajinal doğumun alternatifi değildir. Sezaryen planlanırken, gebeye ve gebeliğe
özgü yararları ve riskleri göz önüne alınmalıdır.
DSÖ sezaryen oranlarının %10-15’ten fazla olmasının uygun olmadığı konusunda
tavsiyede bulunmuştur. Sezaryenin optimal oranı tartışılmaya devam edilse de,
gelişmiş ülkelerde, yüksek sezaryen oranlarının maternal riskleri artırabileceği,
ilerideki gebelikler için olumsuz etkileri olduğu ve sağlık hizmetleri açısından da
ek maliyetlere neden olduğu konusundaki düşüncelerden dolayı bu oranı azaltmak
için bazı stratejilere odaklanılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda; (Toplam Sezaryen Sayısı/ Toplam Doğum Sayısı)x100
Alt İndikatörler
- Hekim bazında C/S oranları
Hedef Değer
2013 yılı %70 olan sezaryen oranını %50’ye düşürmek.
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz
Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Klinik etkililik, sorumlu yönetişim, hasta merkezlilik ve hasta güvenliği
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
13/17
SİTOLOJİK PATOLOJİK TANI ARASINDAKİ UYUM ORANI
İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Sitolojik tanı ve patolojik tanı arasındaki uyum oranını ölçmek için kullanılan bir
ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Sitolojik olarak konulan ön tanıyı kesinleştirmek amaçlı alınan örneklerdeki
patolojik tanı doğruluğuna karar vermek. Gereksiz parça alımını önlemek.
Hesaplama Yöntemi
Alt İndikatörler
Hedef Değer
Veri kaynağı
İlgili ayda ;
Sitolojik olarak konulan tanıyı doğrulayan patolojik tanı sayısı / sitoloji sonucu
patolojik tanı koymak için alınan toplam örnek sayısı
1. Hekim bazında sitolojik ve patolojik tanı uyum oranları
…..
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Patoloji uzman hekim
Çıkış Noktası
Hasta güvenliği
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
14/17
YOĞUN BAKIM MORTALİTE ORANI İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Yoğun bakım ünitesinde mortalite oranının tespiti ve izlenmesine yönelik
oluşturulan ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Yoğun bakım ünitesinde hasta bakım kalitesinin ve klinik etkililiğin
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda ünitede;
(Ölen hasta sayısı/Taburcu edilen+ölen+sevk edilen hasta sayısı)x100
Alt İndikatörler
Bölüm bazlı indikatör oranları
Hedef Değer
2013 yılı %10 olan değeri %8 düşürmek.
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
Veri kaynağı
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
3 Aylık
Veri Analiz Periyodu
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Klinik Etkililik

Dikkat Edilecek
Hususlar
Veri toplama ve veri analizi çocuk ve erişkin hastalar için ayrı ayrı
hesaplanmalıdır. 
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
15/17
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BASI ÜLSERİ ORANI İNDİKATÖR KARTI
Kısa Tanım
Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri gelişen hasta oranının tespiti ve izlenmesine
yönelik oluşturulan ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Yoğun bakımlarda hasta bakım kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda ilgili yoğun bakım ünitesinde;
(Toplam bası ülseri gelişen hasta sayısı/Toplam yatan hasta sayısı)x100
Alt İndikatörler
Hedef Değer
1-Bası ülseri sayısının toplam yatan hasta sayısına oranı
2-Bası ülseri gelişen hastalarda hasta başına düşen bası ülseri sayısı
2013 yılı hastane genelide 134 olan sayıyı 100’ ün altına düşürmek
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Olay Bildirim Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Çıkış Noktası
Dikkat Edilecek
Hususlar
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Hasta güvenliği
Hesaplama yapılırken;
-Üniteye yatışında bası ülseri tanısı bulunan hastalar hariç tutulacaktır.
-Toplam yatan hasta sayısı, ilgili ayda yatan toplam hasta sayısını ifade eder (bir
önceki aydan devreden hasta sayısı da ilave edilecektir).
-İlgili aydan önce bası ülseri gelişmiş ve devam etmekte olan hasta, bası ülseri
gelişen hasta sayısına (paya) dahil edilecektir
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Kısa Tanım
Gerekçe
Hesaplama Yöntemi
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYON HIZLARI İNDİKATÖR KARTI
Yoğun bakımda yatan hastalarda enfeksiyon hızlarının takibi,tedavisi ve
sebeplerinin izlenmesine yönelik ölçüm aracıdır
Yoğun bakım ünitelerin de hastane enfeksiyonları önemli bir sorundur.
Bu enfeksiyonların kontrol altına alınması ya da önlenmesi için yoğun bakım
ünitesi enfeksiyonlarına yönelik sürveyansa çalışması sürdürmeli ve bu
verilere dayanarak kontrol önlemleri alınmalıdır.
Y.B ünitesinde enfeksiyon hızı oranı;
İlgili ayda ;
Yoğun bakımda yatan hastalarda enfeksiyon oluşan hasta sayısı / ilgili ayda
y.b. yatan toplam hasta sayısı X 100
Alt İndikatörler
Y.b ünitesinde yattığı gün sayısı
Hedef Değer
…..
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
Enfeksiyon kontrol komitesi sürveyans kayıtları
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Çıkış Noktası
Dikkat Edilecek
Hususlar
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
16/17
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Hasta güvenliği
Y.B yatan hastaların enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından sürveyansı ayrıntılı
doldurması
İNDİKATÖR KARTLARI
İNDİKATÖR ADI
Kısa Tanım
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
TOTM-DSD-040
05.05.2014
0
17/17
YOĞUN BAKIMA TEKRAR YATIŞ ORANI İNDİKATÖR KARTI
Yoğun bakım ünitesinden taburcu ya da sevk edilen hastalardan taburculuk
tarihinden sonraki ilk 48 saat içinde tekrar yatışı yapılan hasta oranını ifade eder.
Gerekçe
Yoğun bakım ünitelerinde, klinik etkililiğin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve
hasta güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi
İlgili ayda her ünite için;
(Taburcu ya da kliniğe sevk edildikten sonraki ilk 48 saatte tekrar yatışı yapılan
hasta sayısı/İlgili ayda taburcu ya da sevk edilen toplam hasta sayısı)x100
Alt İndikatörler
-
Hedef Değer
2013 yılı 561 olan sayıyı %20 azaltmak
Veri kaynağı
HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar
İlgili Formlar
İndikatör Takip Formu
Veri Toplama
Periyodu
Aylık
Veri Analiz Periyodu
3 Aylık
Sorumlular
Birim Kalite Sorumluları
Yönetim Sistemleri Birimi
Çıkış Noktası
Hasta güvenliği, klinik etkililik
Download

TOTM-DSD-040 İndikatör Kartları