U uslovima globalizacije, ali i savremenim uslovima poslovanja, javlja se sve veća potreba za
očuvanjem životne sredine, rastućim trendovima izgradnje novih tehnoloških dostignuća koja
prate novonastale uslove poslovanja. Današnje vrijeme, veoma turbulentno i zasnovano na
umrežavanju tehnoloških dostignuća, doprinosi razvoju novih tehnologija iz domena
upravljanja komunalnom djelatnošću. S tim u vezi, nove tehnologije, nastale kao plod inovacija
kako domaćih, tako i stranih preduzetnika, doprinijele su većem stepenu izgradnje mašina za
reciklažu komunalnog otpada.
Postoje razni tipovi mašina za razdvajanje komunalnog otpada (od 5, 10, 30 i više t/h) posebno
konstruisane za potrebe javnog preduzeća ili privatnog preduzeća (malog, srednjeg ili velikog
preduzeća). Međutim, posebna i prioritetna potreba komunalnog preduzeća, jeste da izgradi
kulturu stanovništva u razumijevanju potrebe za razdvajanjem komunalnog otpada (PET, MET,
papir), jer će samo na taj način (koji ne zahtijeva veliki uloženi napor) biti u mogućnosti da
formira kontinuirani rad mašine za reciklažu komunalnog otpada.
KP «Progres» ad Doboj, neprestano radi na usavršavanju i izgradnji komunalne djelatnosti,
ulažući finansijska sredstva u materijalnu imovinu, ali istovremeno i u nematerijalnu imovinu
(neopipljivu imovinu) koja iako nema fizičku supstancu, izuzetno doprinosi unaprijeđenju
poslovnog rezultata (obuka kadrova i njihovo permanentno usavršavanje kako na domaćim
tako i na međunarodnim seminarima).
KP «Progres» ad Doboj, s ponosom najavljuje početak izgradnje i skoro puštanje u rad
Mašine za reciklažu mješanog komunalnog otpada kapaciteta do 5t/h., koja će još više
pospiješiti učinak na održavanju čistoće u gradu ali i široj regiji, podstičući direktno
unapređenje životne sredine, prema globalnim trendovima.
... Uskoro vam donosimo više informacija o novom projektu KP «Progres» ad
Doboj, a koji je jedinstven ne samo na regiji Doboj, već i šire...
KP "Progres" AD,
Karađorđeva 10,
74000 Doboj

Molimo vas da prije štampanja ovog dokumenta,
mislite na očuvanje životne sredine i "zelenu" ekonomiju.
Download

ovdje - KP Progres ad Doboj