HYPO VISA CLASSIC KARTICA
INFORMACIONI LIST
(u skladu sa ĉlanom 98 d. Zakona o bankama Republike Srpske,
Službeni glasnik Republike Srpske 116/2011 od 23.11.2011)
Hypo Visa Classic – charge (ĉardž) platna kartica
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja
Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Opšta pravila i uslovi izdavanja i korištenja Hypo Visa Classic kartice
Osnovni pojmovi
Vrsta usluge
Naziv i adresa sjedišta banke
Banka - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, koja izdaje Hypo Visa Classic Karticu.
Hypo Visa Classic Kartica - meĊunarodno prihvaćena charge (ĉardž) Kartica iz sistema Visa
International kojom se može podizati gotovina na bankomatima ili šalterima banaka te obavljati plaćanja
u zemlji i inostranstvu, a koju Banka izdaje Korisniku Kartice. Kartica njenom korisniku omogućuje
otplatu na rate platnih transakcija plaćanja roba i usluga u zemlji i inostranstvu (ukljuĉujući i transakcije
sprovedene na internetu) i transakcija podizanja gotovine uĉinjenih u zemlji i inostranstvu. U daljem
tekstu: HVC.
Charge (čardž) Kartica - Kartica za ĉije korištenje odmah u trenutku nastanka transakcije, odnosno
terećenja raĉuna Korisnika, ne mora postojati odgovarajuće pokriće na transakcionom/tekućem raĉunu
jer Kartica omogućava beskamatno odgoĊeno plaćanje unutar odobrenog limita i do 50 dana. Na
odreĊeni dan u mjesecu Banka tereti transakcioni/tekući raĉun Korisnika Kartice za cjelokupan iznos
troškova uĉinjenih u prethodnom obraĉunskom period i dospjelih obaveza iz otplata na rate.
Korisnik Kartice - fiziĉko lice kome je odobren Zahtjev za izdavanje Hypo Visa Classic Kartice i ĉije je
ime otisnuto na Kartici. Osnovni Korisnik Kartice (vlasnik transakcionog/tekućeg raĉuna) može zatražiti
Karticu za opunomoćenika po transakcionom/tekućem raĉunu koji će na korištenje dobiti Dodatnu
Karticu kao Dodatni Korisnik.
Dodatna Kartica – Hypo Visa Classic Kartica koja se izdaje na korištenje Dodatnom Korisniku na
zahtjev Osnovnog Korisnika. Za jedog Osnovnog Korisnika mogu se vezati najviše dva Dodatna
Korisnika.
Zamjenska Kartica - Kartica koja se izdaje Korisniku Kartice u zamjenu za izgubljenu, ukradenu ili
oštećenu Karticu.
Limit - maksimalni dozvoljeni iznos potrošnje kojeg odobrava Banka na osnovu boniteta Korisnika
Kartice.
Račun korisnika – transakcioni/tekući raĉun Osnovnog Korisnika kartice otvoren kod Banke za
redovne mjeseĉne prilive, a koji se koristi i za naplatu mjeseĉnog iznosa minimum payment-a.
Račun kartice - raĉun na kojem se vode transakcije iskljuĉivo vezane za korištenje Kartice i na kojem
se bilježe sve promjene stanja i promet u vezi sa korištenjem kartice.
Obračunski period- vremensko razdoblje izmedju izdavanja dvije Obavjesti o uĉinjenim transakcijama
koje u pravilu traju 30 dana unutar kojeg se zbrajaju transakcije i ostali troškovi nastali korištenjem
kartice, a koji ĉine dospjelu mjeseĉnu obavezu Korisnika Kartice
Minimum payment – iznos pokrića koje Korisnik Kartice treba da posjeduje na Raĉunu Korisnika na
onaj dan u mjesecu kada Banka automatski skida sa Raĉuna Korisnika iznos obraĉunatih troškova po
Kartici iz prethodnog obraĉunskog perioda.
PIN (Personal Identification Number) - tajni liĉni identifikacioni broj Korisnika Kartice; služi za
identifikaciju krajnjeg Korisnika na bankomatu ili POS-u.
Bankomat (ATM) - samouslužni ureĊaj za isplatu gotovine.
POS (Point of Sale) - prodajno mjesto na kojem je instaliran POS terminal putem kojeg se transakcije
provode elektronskim putem.
Izvod - Obavijest o učinjenim transakcijama – mjeseĉna obavijest Korisniku Kartice o troškovima
uĉinjenim korištenjem Kartice, ukljuĉujući ĉlanarinu, upisninu i ostale naknade.
Pristupnica - Zahtjev za izdavanje Hypo Visa Classic kartice.
Izdavanje Kartice
Hypo Visa Classic kartica se može izdati svakom kreditno sposobnom fiziĉkom licu starijem od 21
godine koje ima državljanstvo RS/BiH i potpunu poslovnu sposobnost te koje ima otvoren
transakcioni/tekući raĉun u Banci po kojem ostvaruje redovni mjeseĉni priliv.
Hypo Visa Classic Kartica se vlasnicima transakcionog/tekućeg raĉuna i njihovim opunomoćenicima
izdaje na osnovu popunjene i potpisane Pristupnice.
Odluku o izdavanju/neizdavanju Kartice donosi Banka, bez obaveze da podnosiocu zahtjeva obrazloži
svoju odluku.
Korisnik Kartice može imati samo jedan transakcioni raĉun u Banci i jednu osnovnu Hypo Visa Classic
karticu vezanu za transakcioni raĉun.
Podnosilac zahtjeva dopušta Banci da provjeri sve podatke navedene u Pristupnici i da prikupi
eventualne dodatne informacije o podnosiocu zahtjeva.
Podnosilac zahtjeva je dužan obezbijediti sve instrumente naplate dugovanja prije izdavanja kartice.
Korisnik Kartice pored Osnovne, može zahtijevati izdavanje Dodatnih Kartica (najviše dvije) licima
kojima Osnovni Korisnik da pisanu saglasnost u Pristupnici.
Korisnik je dužan po prijemu Karticu potpisati na za to predviĊenom mjestu na poleĊini Kartice.
Karticu treba potpisati jer Korisnik snosi eventualne finansijske posljedice u sluĉaju zloupotrebe
nepotpisane Kartice.
Uz Hypo Visa Classic Karticu Korisnik Kartice u poslovnici preuzima i svoj liĉni PIN koji je obavezan
ĉuvati u tajnosti kako bi se zaštitio od zloupotrebe.
Rok važenja Kartice utisnut je na samoj Kartici i važi do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu
oznaĉenom na Kartici.
Kod prvog izdavanja Hypo Visa Classic Kartica se izdaje na rok važenja od 3 godine, uz ponovno
izdavanje/redovno obnavljanje na slijedeće 3 godine.
Kod redovnog obnavljanja ne izdaje se novi PIN Korisniku Kartice.
Ukoliko podnosilac zahtjeva odustane od izdavanja kartice u vremenu od kada mu je zahtjev odobren i
kad se kartica izradi dužan je Banci nadoknaditi sve troškove nastale u postupku izdavanja kartice.
Ako se Korisnik Kartice pridržava ovih Opštih pravila i uslova za izdavanje i korištenje Hypo Visa Classic
Kartice, a ne otkaže ĉlanstvo najmanje 60 dana prije isteka roka važenja Kartice, Kartica će automatski
biti obnovljena.
U sluĉaju da Korisnik otkaže korištenje Kartice u roku važenja, dužan je, prije otkazivanja Kartice,
izmiriti sve obaveze nastale korištenem Kartice.
Korištenje Kartice
Korisnik ĉije je ime otisnuto na Kartici iskljuĉivi je Korisnik Kartice, tj. Kartica nije prenosiva na drugu
osobu.
Korisnik Karticu može upotrijebiti za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mjestima u
zemlji i inostranstvu koje imaju istaknute Visa oznake.
Kartica se može koristiti i za podizanje gotovine u domicilnoj valuti na svim bankomatima u zemlji i
inostranstvu koja imaju VISA/Plus oznake te na šalteru Banke.
Prilikom podizanja gotovine Hypo Visa Cassic Karticom na svim bankomatima u zemlji i inostranstvu
naplaćuje se naknada za podizanje gotovine.
Kartica se može koristiti za plaćanja (isplate i uplate) putem Interneta. Banka iz sigurnosnih razloga ne
preporuĉuje korištenje kartica za transakcije preko Interneta.
Banka ni u jednom sluĉaju ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu nastati usljed korištenja
kartica za transakcije u „card not present“ situacijama (sve vrste plaćanja kad Kartica nije fiziĉki prisutna
na mjestu plaćanja).
Korisnik kartice ne smije vršiti transakcije plaćanja roba i usluga ĉiji je promet zakonom zabranjen.
Prilikom korištenja Kartice na bankomatu Korisnik se identifikuje PIN-om, dok se na POS terminalu
može tražiti dodatna identifikacija potpisom, a ako se radi o POS terminalima koji prihvataju Kartice sa
chip-om (ĉip), onda se identifikacija Korisnika vrši unosom PIN-a na POS terminalu.
Prilikom kupovine roba i usluga, kada se Korisnik identifikuje potpisom, Korisnik potpisuje raĉun/slip na
naĉin na koji je potpisao i Karticu. Jednu kopiju raĉuna/slipa Korisnik zadržava za svoju evidenciju.
Korisnik kartice snosi svu zakonsku odgovornost za eventualno neovlašteno korištenje kartice.
Korisnik Kartice opunomoćuje Banku da troškove nastale korištenjem Kartice naplaćuje s njegovog
transakcionog/tekućeg raĉuna.
Ukoliko na transakcionom raĉunu Korisnika Kartice nema, ili nema dovoljno, sredstava za namirenje
obaveza po Kartici, Kartica se neće moći koristiti, a transakcioni raĉun Korisnika Kartice biće doveden u
nedozvoljeni minus sa svim zakonskim posljedicama ovakvog raspolaganja.
Korisnik osnovne i dodatne kartice dijele limit potrošnje dodijeljen korisniku osnovne kartice.
Banka će Korisniku omogućiti primanje obavijesti o pristiglim troškovima i datumu terećenja njegovog
raĉuna kroz Izvod po transakcionom/tekućem raĉunu. O visini odobrenog limita, iznosu iskorištenog
limita, raspoloživom iznosu limita, specifikaciji troškova uĉinjenih karticom, mjeseĉnom iznosu otplate te
dospijeću plaćanja Korisnik će takoĊer biti obaviješten Izvodom.
Nakon isteka roka važenja ili otkazivanja Kartice, Korisnik Kartice je dužan da u potpunosti izmiri svoj
dug prema Banci, i Banci izvrši povrat Kartice.
Za plaćanje roba i usluga proisteklih korištenjem platne Kartice u inostranstvu obraĉun se ispostavlja
iskljuĉivo u konvertibilnim markama.
Platne transakcije izvršene Karticom u valuti razliĉitoj od domaće valute preraĉunavaju se iz strane
valute u kojoj je plaćanje izvršeno u valutu USD i zatim u domaću valutu prema kursu meĊunarodnog
sistema Visa International. Na visinu ovog kursa Banka nema uticaj. Zbog višestrukog mijenjanja
mjenjaĉkih kurseva meĊunarodnih sistema tokom dana, moguće je da su kursevi za transakcije
obavljene tokom istog dana, razliĉiti. Trenutni kurs Visa International dostupan je Korisniku Kartice na
Web strani: http://www.visacemea.com/hr/exchange_rates.jsp.
Raĉun Korisnika biće terećen i za sve troškove i naknade.
Ukoliko u roku od 60 (šezdeset) dana, od dana korištenja Kartice, Korisnik kroz Izvod ne dobije i
obavijest o terećenju za uĉinjene troškove, dužan je o tome odmah obavijestiti Banku.
Banka zadržava pravo promijeniti limite potrošnje, kao i dnevne limite transakcija koje Korisnik može
napraviti u jednom danu.
Korisnik opunomoćuje Banku da se u sluĉaju nepodmirenog potraživanja po Visa prometu i ostalim Visa
troškovima naplati iz svih njegovih raspoloživih raĉuna u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka bez
prethodne najave.
Otplata na rate
Kartica njenom Korisniku omogućuje otplatu na rate platnih transakcija plaćanja roba i usluga u zemlji i
inostranstvu (ukljuĉujući i Internet transakcije), kao i platnih transakcija podizanja gotovine na
bankomatima i POS ureĊajima u zemlji i inostranstvu.
Predmet otplate na rate ne mogu biti transakcije koje se provode bez odobrenja od strane Banke u
trenutku iniciranja naloga za plaćanje.
Banka neće prihvatiti podjelu na rate ukoliko Korisnik kartice ne izmiruje redovno obaveze po kartici kao
i sluĉaju prekoraĉenja limita po kartici.
Banka neće prihvatiti podjelu na rate po karticama koje su privremeno ili trajno blokirane.
Podjela na rate nije moguća za transakcije koje su već u nekom postupku otplate na rate kao i ukoliko je
transakcija ispod definisanog minimalnog iznosa.
Korisnik kartice je dužan da Banci saopšti dovoljno taĉnih i detaljnih podataka na osnovu kojih će se će
identifikovati transakcija kako bi se podjela na rate uspešno obavila.
Podjela na rate je dozvoljena samo za transakcije iz tekućeg obraĉunskog perioda.
Usluga otplate na rate realizuje se na naĉin da nakon obavljene transakcije, a najkasnije do zadnjeg
radnog dana (ponedeljak – petak), obraĉunskog perioda (mjeseca) do 19:00 ĉasova, korisnik osnovne
kartice za osnovnu karticu i/ili dodatnu karticu odnosno dodatni korisnik za dodatnu karticu kontaktira
telefonskim pozivom Kontakt centar Banke te se uz identifikaciju korisnika i transakcije izvrši podjela
transakcije na broj rata koji definiše korisnik.
Broj rata ne može biti veći od dvanaest, a Korisnik definiše željeni broj rata prilikom telefonskog poziva
Kontakt centru.
Pri realizovanju usluge otplate na rate pozivom Kontakt centru Banke Korisnik se identifikuje davanjem
sledećih podataka: ime i prezime, JMBG, adresa klijenta i posljednje 4 broja Kartice, a transakciju za
koju želi koristiti uslugu otplate na rate sljedećim podacima: datum transakcije, iznos transakcije i naziv
prodajnog mjesta sa potvrde o transakciji sa prodajnog mjesta.
Identifikaciju potvrĊuje Kontakt centar Banke i identifikacija se smatra uspješnom ukoliko su svi elementi
identifikacije Korisnika kartice i Kartice potvrĊeni.
Smatra se da je Korisnik definisanjem broja rata radniku/operateru Kontakt centra Banke dao svoju
saglasnost i potvrdio korištenje usluge otplate na rate. Razgovor izmeĊu Korisnika i Kontakt centra
Banke će biti tonski snimljen.
Minimalni iznos platne transakcije koja može biti predmet obroĉne otplate je 50,00 KM, dok je
maksimalni iznos transakcije definisan i ograniĉen dnevnim i ĉetverodnevnim limitima te ukupno
odobrenim limitom na kartici.
Jednom definisani broj rata pojedinaĉne platne transakcije od strane Korisnika nije moguće mijenjati.
Klijent ima pravo da izvrši prijevremenu otplatu rata na osnovu pismenog zahtjeva za otkaz otplatnog
plana, pri ĉemu je dužan platiti naknadu. Otkazom otplatnog plana obaveze po osnovu otplate na rate
dospjevaju u cjelosti na naplatu istekom obraĉunskog perioda u kojem je otplata na rate otkazana.
Transakcije koje su predmet otplate na rate dospijevaju mjeseĉno do podmirenja iznosa u cijelosti
uvećane za naknadu.
Prva rata dospijeva na zadnji dan obraĉunskog perioda Kartice u kojem je Banka zaprimila terećenje od
banke prihvatioca platne transakcije. Banka ima pravo bez posebnog obrazloženja odbiti platne
transakcije ukljuĉivši i podjelu transakcija na rate u sluĉaju sumnje na korištenje Kartice i provoĊenje
transakcija u suprotnosti sa Ugovorom, Opštim pravilima i procedurama Banke, Zakonskim propisima
Republike Srpske, te Visa International pravilima.
Reklamacija/Prigovor
Banka ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet i koliĉinu robe odnosno usluge kupljene Karticom.
Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i koliĉinom robe odnosno kvalitetom usluge, Korisnik rješava sa
prodajnim mjestom.
Ako Korisnik smatra da su mu neki troškovi pogrešno obraĉunati ili da mu ne pripadaju, može uputiti
reklamaciju Banci radi razjašnjenja uz podnošenje raĉuna i druge dokumentacije koju Banka može
tražiti.
Korisnik Osnovne Kartice može podnijeti Banci reklamaciju u vezi sa korištenjem Kartice prvog
narednog dana u odnosu na dan saznanja o nastanku obaveze, a najkasnije u roku od 30 dana od
datuma izdatog izvoda .
Korisnik je dužan podmiriti ukupan trošak po Kartici bez obzira na reklamaciju, a ima pravo na povrat
ukoliko se ustanovi da je reklamacija bila opravdana.
Reklamacija se podnosi na posebnom obrascu za reklamacije koji Korisnik Kartice može popuniti i
predati uz pisanu izjavu u najbližoj poslovnici Banke.
Banka ne snosi odgovornost za štete nastale upotrebom Kartice, koje nastaju kao rezultat okolnosti na
koje Banka nije i ne može uticati, kao što je odbijanje ili neispravno izvršavanje autorizacije uslijed
greške u sistemu obrade pri centru za autorizaciju ili telekomunikacijskih linija, nestanak elektriĉne
energije, kvara bankomata itd.
Banka ne snosi odgovornost, ukoliko trgovac iz bilo kojih razloga nije htio da prihvati Karticu.
Ukoliko korisnik reklamira neispravan neispravan broj rata za otplatu na rate koje Banka navodi na
Izvodu u odnosu na ono što je Korisnik putem telefonskog poziva Kontakt centru Banke definisao,
Banka će provesti reklamacijski postupak, te ako ustanoviti opravdanost reklamacije napraviti ispravku.
Izvršena ispravka će biti vidljiva na sledećem Izvodu. U sluĉaju neopravdanosti reklamacije Banka će
dati obrazloženje I navesti razloge odbijanja transakcije.
Korisnik Kartice ima pravo i na prigovor u sluĉaju da smatra da su njegova prava povrijeĊena.
Prigovor se podnosi Banci u pisanoj formi na adresu Aleja Svetog Save broj 13, 78000 Banja Luka ili na
email adresu: [email protected]
Banka će na isti u što kraćem vremenu odgovoriti i uputiti Korisnika Kartice na koji naĉin mogu ostvariti
svoja prava.
Ukoliko Banka ne odgovori na prigovor u roku od 30 dana ili lice koje ga je uputilo nije zadovoljno
odgovorom, imaju pravo da upute prigovor Ombudsmanu za bankarski sistem (u daljem tekstu:
Ombudsman) koji je uspostavljen u okviru Agencije za bankarstvo Republike Srpske na adresu Vase
Pelagića broj 11a, 78000 Banja Luka ili na email adresu: [email protected] i [email protected]
Korisnik Kartice, Banka i Ombudsman imaju pravo da daju prijedlog za pokretanje postupka mirnog
rješavanja spora u skladu sa zakonom.
Izgubljena ili ukradena Kartica
Radi sprijeĉavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu Korisnik je dužan odmah prijaviti
u bilo koju poslovnicu Banke ili na telefon +387(0)51 211657 ili u najbližu banku koja ima VISA oznaku.
Svaka banka ĉlanica VISA sistem obavezna je primiti prijavu o izgubljenoj/ukradenoj Kartici bez obzira
na banku izdavatelja.
Ako Korisnik sumnja da je Kartica ukradena o tome treba da obavijesti policiju.
Ako Korisnik izgubljenu/ukradenu Karticu prijavljuje u poslovnici Banke tu popunjava Izvještaj o
izgubljenoj/ukradenoj Kartici. Jedan primjerak izvještaja ostaje u Banci, a drugi zadržava Korisnik.
Po prijemu pisane izjave o gubitku ili kraĊi Kartice Banka će pokrenuti procedure za izdavanje nove
Kartice za Korisnika.
Trošak izdavanja nove Kartice nakon gubitka ili kraĊe snosi Korisnik.
Korisnik Kartice snosi svu zakonsku odgovornost za eventualno neovlašteno korištenje Kartice.
U sluĉaju gubitka ili kraĊe Kartice, Korisnik snosi finansijsku odgovornost za uĉinjene troškove po Kartici
do trenutka obaviještavanja Banke o gubitku ili kraĊi Kartice.
Ukoliko Korisnik Kartice nakon prijave nestanka pronaĊe Karticu, ne smije se njome koristiti već je
dužan takvu Karticu prerezati i dostaviti je Banci.
Radi osiguranja Korisnika Kartice od materijalne štete, Banka uspostavlja sistem obavještavanja izmeĊu
svih uĉesnika u sistemu Kartica VISA International.
Zamjena Kartice/PIN-a
Korisnik Kartice može podnijeti zahtjev Banci za zamjenu Kartice u sluĉajevima kada je Kartica
oštećena ili kada doĊe do promjene liĉnih podataka ili u sluĉaju kada je Kartica bila privremeno
blokirana,pa je u meĊuvremenu istekla i nije redovno obnovljena.
Korisnik Kartice je dužan da Karticu koju treba zamijeniti preda Banci zajedno sa Zahtjevom za izradu
zamjenske Kartice i dokumentom koji pokazuje predmetnu promjenu (npr. liĉna karta ili Izvod iz matiĉne
knjige vjenĉanih).
Trošak izdavanja nove Kartice snosi Korisnik Kartice.
Ukoliko je Korisnik Kartice zaboravio PIN ili sumnja da je njegov PIN otkriven (kompromitovan) može
Banci podnijeti zahtjev za izradu novog PIN-a.
Trošak izdavanja novog PIN-a snosi Korisnik Kartice.
Blokada Kartice
Blokadu Kartice mogu inicirati Korisnik Kartice, Banka i Banĉin kartiĉno-procesni centar.
Korisnik Kartice odnosno Banka blokiraju Kartice ako dolazi do zatvaranja/blokade Raĉuna Korisnika ili
Raĉuna Kartice, u sluĉaju smrti vlasnika raĉuna te ako je raĉun Korisnika Kartice sumnjiv ili sporan, tj.
predstavlja gubitak za Banku.
Banĉin kartiĉno-procesni centar može inicirati blokadu Kartice ako sumnja da sam Korisnik
zloupotrebljava vlastitu Karticu ili ako sumnja da je Kartica zloupotrebljena od strane treće osobe.
Kartica koju Korisnik ne preuzme u poslovnici u roku od 3 mjeseca od dana prijema u poslovnicu će biti
prvo blokirana, a zatim poništena te se neće moći koristiti, a Korisnik će, ako želi imati karticu, morati
podnijeti Zahtjev za izdavanje nove Kartice.
Aktiviranje Kartice
Korisnik može aktivirati prethodno blokiranu Karticu ukoliko izmiri nedozvoljeno prekoraĉenje po Raĉunu
Korisnika.
Zadržane Kartice
Kartica se može zadržati u poslovnici Banke u sluĉaju sumnje da vlasnik Kartice nije ujedno i njezin
Korisnik (provjera liĉnih isprava, pasoša), da je potpis na Kartici prepravljen ili da je Kartica krivotvorena.
Bankomat može zadržati Karticu kada je pogrešan PIN unesen više puta nego što Banka dozvoljava
(više od tri puta); u sluĉaju pokušaja podizanja gotovine blokiranom Karticom; u sluĉaju da je Kartici
istekao rok važenja, u sluĉaju da je Korisnik je zaboravio uzeti Karticu iz bankomata po obavljenoj
transkaciji te u sluĉaju nepravilnog rukovanja Karticom ili bankomatom.
Na zahtjev Korisnika zadržana Kartica mu se može vratiti iskljuĉivo ako je Korisnik zaboravio uzeti
Karticu iz bankomata u za to vremenski predviĊenom roku ili ako je krivi PIN unesen više puta.
Prilikom vraćanja Kartice njezinom vlasniku, Korisnik potpisuje prijem Kartice na obrascu Popis Kartica
zadržanih u bankomatu koji se pohranjuje u poslovnoj jedinici gdje je Kartica zadržana.
Identifikacija Korisnika se vrši uvidom u liĉne isprave.
Ako je razlog zadržavanja krivi PIN, Korisniku se savjetuje da podnese Zahtjev za izradu novog PIN-a.
Prodajno mjesto može zadržati karticu i dostaviti je Banci ako se karticom koristi lice koje nije
naznaĉeno kao Korisnik, ako je Banka dala nalog za oduzimanje kartice ili ako je kartici istekao rok
važenja.
VIP status
VIP status znaĉi da će Korisnik i svi njegovi opunomoćenici moći obaviti transakcije na bankomatima i
na prodajnim mjestima (na POS terminalima) u ukupnom iznosu i po broju transakcija tri puta većem od
ostalih Korisnika.
Korisniku se VIP status može odobriti na odreĊeno vrijeme, kada je obavezno definisati period za koji
mu se povećanje limita odobrava, ili na neodreĊeno vrijeme.
Korisniku se VIP status može odobriti ili ukinuti, a odluku o VIP statusu donose odgovorne osobe u
Banci.
Odobrenje ili ukidanje VIP statusa obavlja se na obrascu Zahtjev za VIP status.
Prestanak prava korištenja Kartice
Kartica ĉiji je rok važenja istekao ili je iz bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
Banka može uskratiti pravo korištenja kartice ili otkazati karticu u kada Korisnik kartice tri puta
uzastopno pogrešno ukuca PIN, kada je prijavljena kraĊa ili nestanak kartice, ukoliko Korisnik kartice
karticu koristi suprotno Opštim pravilima, ako postoje nepodmirene obaveze po kartici, te u svim ostalim
sluĉajevima kada Banka tako procijeni.
Korisnik Kartice može otkazati korištenje Kartice i prije isteka roka utisnutog na Kartici, dostavljanjem
pisane izjave Banci i istovremenim vraćanjem Kartice, s tim da je dužan da prethodno izmiri sve
obaveze nastale njenim korištenjem ukljuĉujući obaveze nastale korištenjem funkcionalnosti otplate na
rate, a koje u cijelosti dospijevaju na naplatu istekom obraĉunskog perioda u kojem je otkazano
korištenje Kartice.
Otkazom Kartice, na inicijativu Korisnika Kartice, smatraju se i situacije kada Korisnik Kartice želi da
zatvori transakcioni raĉun ili Raĉun Kartice kod Banke u kojem sluĉaju je Korisnik Kartice dužan da
prethodno izmiri sve obaveze prema Banci nastale korištenjem Kartice kako je navedeno u prethodnoj
stavci.
U sluĉaju smrti Korisnika Kartice, ugovor o izdavanju i korištenju Kartice se smatra otkazanim.
Banka može diskrecionom odlukom blokirati ili otkazati Karticu bez prethodnog obavještenja Korisnika
Kartice ukoliko Korisnik Kartice koristi Karticu protivno odredbama Ugovora o izdavanju i korištenju
Kartice i Opštih pravila i uslova izdavanja i korištenja Kartice, ili Korisnik Kartice ne osigurava sredstva
na svom transakcionom raĉunu za izmirivanje obaveza nastalih korištenjem Kartice, ili Banka procijeni
da mogu nastupiti okolnosti koje će negativno uticati na sposobnost Korisnika Kartice da uredno
izvršava svoje obaveze.
Otkazivanjem osnovne Kartice, automatski se otkazuje i Dodatna Kartica i Korisnik Kartice se
obavezuje, da na zahtjev Banke, otkazanu Karticu odmah presijeĉe na pola i tako presjeĉenu vrati
Banci.
Dodatna Kartica
Dodatna Kartica izdaje se na zahtjev osnovnog Korisnika.
Za troškove naĉinjene po osnovnoj, odnosno dodatnoj Kartici odgovoran je Osnovni Korisnik.
Dodatni Korisnik solidarno je odgovoran s Osnovnim Korisnikom za sve troškove uĉinjene po Dodatnoj
Kartici.
Ukoliko osnovni korisnik želi ukinuti korištenje Dodatne Kartice, dužan je odmah obavijestiti Banku,
potpisati pisani opoziv dodatne kartice i vratiti prerezanu karticu u najbližu poslovnicu Banke.
Ostale odredbe
Opšta pravila i uslovi za izdavanje i korištenje Hypo Visa Classic Kartice sastavni su dio standardnog
informacionog lista (u skladu sa ĉlanom 98 d. Zakona o bankama Republike Srpske, Službeni glasnik
Republike Srpske 116/2011 od 23.11.2011).
Banka zadržava pravo izmjene Opštih pravila i uslova za izdavanje i korištenje Hypo Visa Classic
Kartice o ĉemu će obavijestiti Korisnika.
Korisnik koji ne pristane na izmjenjena Opšta pravila i uslove obavezan je Karticu prerezati i vratiti je
Banci. Ukoliko to ne uĉini, smatra se da je prihvatio izmjenjene odredbe.
Ukoliko Korisnik Kartice odustane od ĉlanstva u vremenu od kada mu je zahtjev odobren i kada dobije
Karticu, dužan je Banci nadoknaditi sve troškove nastale u postupku izdavanja Kartice.
Banka se obavezuje da će sve podatke za koje je saznala u vezi s Korisnikom držati povjerljivim, u
skladu sa zakonskim propisima.
Korisnik Kartice dužan je obavijestiti Banku o svojoj promjeni adrese, zaposlenja ili drugih podataka koji
mogu uticati na pravilno korištenje Kartice.
Korisnik Kartice je saglasan da ga Banka može informisati o nastalim promjenama vezano za
proizvod/usluge koje koristi, kao i svim ostalim proizvodima/uslugama Banke putem dostupnih
sredstava saopštenja (pismom, telefonom, elektronskim putem i dr.).
Svako korištenje Kartice suprotno ovim Opštim pravilima i uslovima povlaĉi automatsko oduzimanje
Kartice, a Banka je ovlaštena protiv Korisnika preduzeti sve zakonske mjere. Svako korištenje Kartice
suprotno ovim Opštim pravilima i uslovima povlaĉi automatsko oduzimanje Kartice, a Banka je
ovlaštena protiv Korisnika preduzeti sve zakonske mjere. a svu materijalnu štetu zajedno sa kamatama
snosi Korisnik osnovne kartice te s njim solidarno i ostali korisnici dodatnih kartica.
U sluĉaju spora izmeĊu Banke i Korisnika Kartice, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u
Banjoj Luci.
Naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora
(u skladu sa ĉlanom 98 d, taĉka 8, Zakona o bankama RS)
Godišnja ĉlanarina - Osnovna kartica: 28 KM
Godišnja ĉlanarina - Dodatna kartica: 20 KM
Zamjena kartice: 15 KM
Izgubljena/ukradena kartica: 20 KM
Ponovno generisanje PIN-a: 15 KM
Odobravanje promjene limita potrošnje (VIP status): 15 KM
Izmjena limita odobrenog po scoringu: 10 KM
Isplata gotovine na bankomatima banaka ĉlanica Hypo Grupe u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori : 2%
min. 5 KM
Isplata na bankomatu ostalih banaka u zemlji: 2.5% min. 10 KM
Isplata na bankomatu u inostranstvu: 2.5% min. 10 KM
Isplata gotovine na POS terminalima na šalterima drugih BH banaka: 2.5% min. 15 KM
Isplata gotovine na POS terminalima na šalterima drugih inostranih banaka: 2.5% min. 15 KM
Naknada za ino transakcije: Inter region 1%, Intra region 1,75%
Gašenje kartice: bez naknade
Obavještenje o blokadi kartice: 5 KM:
Naknada za hitnu izradu kartice: 100 KM
Naknada za otplate na rate naplaćuje se uz svaku ratu kako je prikazano u tabeli:
Naknada za otplatu na rate - navedeni iznos se
naplaćuje uz svaku ratu (minimalni iznos transakcije koja
se može dijeliti na rate 50,00 KM )
Razredi iznosa transakcija u KM
Kupovina u zemlji i
inostranstvu
Isplata gotovine
u zemlji i
inostranstvu
2-12 rata ( naknada po rati) u KM
50,00 - 200,00
1,50
3,00
201,00 - 500,00
3,00
6,00
501,00 - 1000,00
5,00
8,00
1001,00 - 2000,00
10,00
15,00
2001,00 - 5000,00
20,00
30,00
preko 5001,00
40,00
50,00
Naknada za prijevremeni povrat iznosa koji je previĊen da se otplaćuje na rate na zahtjev klijenta –
2,00% min 15 KM po otkaznom planu.
Redovni limiti na bankomatima u zemlji i inostranstvu:
Dnevni limit: 500 KM, max. 5 transakcija
Ĉetvorodnevni limit: 1000 KM, max. 12 transakcija
Limit na POS-ovima (prodajnim mjestima):
Dnevni limit: 2000 KM, max. 20 transakcija
Ĉetvorodnevni limit: 4000 KM, max. 50 transakcija
VIP limiti na bankomatima i prodajnim mjestima: 3x redovni limit
Mjenica: 5 KM
Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirivanju obaveza i pravila za njeno
prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza
Zatezna kamata:
Na dospjele, a neizmirene obaveze banka obraĉunava i naplaćuje zateznu kamatu po kamatnoj stopi od
18% godišnje,ali ne po većoj stopi od zakonske zatezne kamatne stope odreĊene odgovarajućim
zakonskim propisima.
Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova
Korisnik kredita ima pravo da odustane od zakljuĉenog ugovora o kreditu, bez navoĊenja razloga za
odustanak, u roku od 14 dana od dana zakljuĉenja ugovora, pod uslovom da nije poĉeo koristiti
odobrena sredstva, ili se nije izriĉito odrekao prava na odustanak. Korisnik kredita je dužan da o svojoj
namjeri da odustanka od ugovora obavjestiti Banku u pisanoj formi, pri ĉemu se datum prijema tog
obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora.
U sluĉaju odustanaka Korisnika kredita od ugovora, Banka ima pravo na naplatu obraĉunate naknade
za obradu kreditnog zahtjeva. U sluĉaju odustanaka Korisnika kredita od ugovora o kreditu
obezbjeĊenog hipotekom ili kod ugovora ĉiji je predmet finansiranje, odnosno kupovina nepokretnosti,
Banka ima pravo na naknadu svih stvarnih troškova nastalih zakljuĉenjem ugovora
Ostala prava korisnika u pregovaračkoj fazi (propisana članom 98 d, tačka 16 i tačka 17, Zakona
o bankama RS)
Tražilac kredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti bez plaćanja naknade
dobije izvod iz Centralnog registra kredita, te kopiju nacrta ugovora o kreditu
Banka zadržava pravo da nacrt ugovora o kreditu ne stavi na uvid tražiocu kredita za kojeg je u
pregovaraĉkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove banke za odobravanje konkretnog kreditnog
proizvoda.
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza prema banci
U sluĉaju da klijent ne izmiruje svoje kreditne obaveze, obraĉun zatezne kamate poĉinje teći 25-og
dana od dana dospijeća i obraĉunava se od dana dospijeća do dana izmirenja duga.
U sluĉaju dospjelih, a neizmirenih obaveza, Banka blokira karticu korisnika nakon pet dana (20-og dana
u mjesecu)
Klijent će o dospjelom, a neizmirenom dugu biti obavješten slanjem Obaviještenja o blokiranju kartice.
Nakon pomenutog obavještenja slijedi slanje:
I Opomene svim uĉesnicima u kreditno-kartiĉnom poslu za kašnjenja od 30 dana
II Opomena se formira i šalje svim uĉesnicima u kreditno-kartiĉnom poslu za kašnjenje od 60 dana
III Opomena (Opomene pred otkaz) se formira i šalje svim uĉesnicima u kreditno-kartiĉnom poslu do
kašnjenja od 150 dana
Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa redoslijedom i načinom izmirenja
Jemac/ci,mjenica, saglasnost o zapljeni za sve uĉesnike u kreditno-kartiĉnom poslu,sudužnik prema
potrebi (u sluĉaju nedovoljne kreditne sposobnosti tražitelja kartice).
U sluĉaju da klijent nakon svih mjera upozorenja ne izmiruje svoje obaveze, Banka može da koristi
instrumente obezbjeĊenja u svrhu naplate potraživanja.
Ukoliko ne postoji neki od gore navedenih instrumenata obezbjeĊenja, Banka će iskoristit prvi sljedeći
instrument koji nakon istog dolazi.
Period važenja uslova iz informacionog lista
30 dana od dana preuzimanja ponude /
standardnog informacionog lista
REPREZENTATIVNI PRIMJER TRANSAKCIJE IZVRŠENE KORIŠĆENJEM CHARGE KARTICE U
INOSTRANSTVU
1. Korišćenje kartice na Hypo bankomaru u Srbiji
datum transakcije 28.05.2012. podizanje gotovine u iznosu od 14.000 RSD –datum
knjiženja transakcije 29.05.2012. u iznosu od 237,14 KM + 5 KM naknade
2. Korišćenje kartice na Hypo bankomatu u Hrvatskoj
datum transakcije 02.07.2012.podizanje gotovine u iznosu od 500 Kn – datum kniženja
transakcije 02.07.2012. u iznosu od 130,10 KM + 5 KM naknade
3. Korišćenje kartice za plaćanje u Engleskoj
datum transakcije 21.06.2012, plaćanje u iznosu od 55,41 GBP – datum knjiženja
transakcije 26.06.2012. u iznosu od 136,71 KM.
REPREZENTATIVNI PRIMJER OTPLATE NA RATE TRANSAKCIJA UĈINJENIH VISA CLASSIC
KARTICOM.
Transakcija u iznosu od 250,00 KM,
Broj rata
Naknada po rati
Iznos kupovine
otplata na 5 rata
Kupovina u zemlji i
inostranstvu
5
1,50
200,00
Isplata gotovine u
zemlji i inostranstvu
5
3,00
200,00
Naknada za isplatu gotovine naplaćuje se u skladu sa važećim tarifama.
Mjesečna rata ( Iznos
transakcije/broj rata)
Ukupno terećenje
obračunskog perioda
( rata + naknada)
Ukupno
otplaćeno
40,00
41,50
207,50
40,00
43,00
215,00
Datum preuzimanja standardnog informacionog lista (upisuje tražilac
kredita):_______________________
Potpis tražioca kredita kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog
lista:______________________
Download

Hypo Visa Classic- Standardni informacioni list - Hypo Alpe