FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA
za glasanje na Skupštini AD „Topola Univerzali“ Bačka Topola
Bačka Topola, Glavna 55/a
I
Podaci o akcionaru
poslovno ime (pravno lice):
ime i prezime (fizičko lice):
sedište (pravno lice):
2.
prebivailište (fizičko lice):
3. matični broj:
u daljem tekstu: akcionar
1.
II
Podaci o broju, vrsti i klasi akcija za koje sa daje punomoćje
1.
Broj (komada) akcija, na dan akcionara ________ (upisati broj):
Vrsta:
Akcije na ime
Klasa
Obične akcije sa pravom glasa
CFI: ESVUFR
ISIN: STPLNE25121
PUNOMOĆJE
Ovim se ovlašćuje
Ime i prezime
JMBG
Prebivalište
Da u ime u za račun akcionara vrši pravo glasa sadržano u akcijama iz tačke 2. ovog punomoćja
na sednici skupštine AD „Topola Univerzal“ Bačka Topola
Ovo punomoćje važi za (zaokružiti)
1. za vanrednu skupštinu 30.08.2012. godine i eventualno ponovljenu sednicu
2. za sve naredne sednice skupštine AD „Topola Univerzal“ Bačka Topola do opoziva
3. do dana _________________ (navesti dan)
____________________
___________________
Mesto i datum
Potpis davaoca punomoćja
NAPOMENA: Popunjen Obrazac punomoćja treba:
Overiti: akcionar – pravno lice – potpisom zakonskog zastupnika na način registrovan
u APR; akcionar – fizičko lice overeom ovog punomoćja u skladu sa zakonom koji
uređuje overu potpisa (opština, sud i dr).
Dostaviti društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice
MB: 08060665, PIB: 101445827, e-mail: [email protected]
FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA
za glasanje na Skupštini AD „Topola Univerzali“ Bačka Topola
Bačka Topola, Glavna 55/a
III
Instrukcije za glasanje na vanrednoj sednici skupštine
AD „Topola Univerzal“ Bačka Topola
dana 30.08.2012. godine
istrukcija za glasanje (označiti
željenu opciju)
Predmet glasanja
za
1.
izbor radnih tela - Predsednika Skupštine,
zapisnicara i članova komisije za glasanje
2.
Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
protiv
uzdržan
3.
odluka o davanju garancije za obezbeđenje kredita
Capriolo d.o.o. Bačka Topola za finansiranje trajnih
____________________
___________________
Mesto i datum
Potpis davaoca punomoćja
NAPOMENA: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i
99/11), ako se punomoćje daje na propisanom obrascu, isti mora omogućiti
davanje instrukcija po svakoj tački dnevnog reda sednice.
Saglasno navedenom, ako se „Akcionar“ Punomoćjem opredelio za opciju
davanja punomoćja samo za varednu sednicu Skupštine AD „Topola
Univerzal“ Bačka Topola, akcioar MOŽE dati instrukcije punomoćniku za
glasanje kroz obrazac tačke II ovog Punomoćja, u kom slučaju i ovaj deo
Punomoćja treba posebno popuniti i overiti: akcionar-pravno lice - potpisom
zakonskog zastupnika akcionara na način registrovan u APR;
akcionar – fizičko lice overom ovog punomoćja u skladu sa zakonom koji
uređuje overu potpisa (opština, sud i dr).
MB: 08060665, PIB: 101445827, e-mail: [email protected]
Download

FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA Podaci