ALBA AD NOVI SAD
Futoški put 93 c
21000 Novi Sad
Br. odluke:____
Datum: _________.
U skladu sa članom 329 i 515. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011
i 99/2011), ALBA AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) dana 16.12.2013. godine na
Vandrednoj Skupštini akcionara sa ______ glasova, odnosno ________% prisutnih glasova
ZA; i _____ glasova, odnosno _____% prisutnih glasova PROTIV, i sa _____ glasova,
odnosno ________% prisutnih glasova UZDRŽANIH donosi
ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
Na predlog akcionara UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 165,
matični broj: 08207259, koji poseduje akcije koje predstavljaju 90,30779% osnovnog
kapitala Društva i 90,30779% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština
donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene
koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik
RS", br. 36/2011 i 99/2011) .
Ovom Odlukom sprovodi se prinudni otkup 20.673 akcija CFI: ESVUFR, ISIN:
RSALBAE55067, preostalih akcionara, što predstavlja 9,69221% od ukupnog broja akcija
izdavaoca ALBA AD NOVI SAD, Futoški put 93 c, matični broj 08074852, PIB
100449786.
Prinudni otkup se sprovodi od strane otkupioca UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD,
SENTANDREJSKI PUT 165, matični broj: 08207259 u daljem tekstu OTKUPILAC koji
raspolaže sa 192.622 akcija, što predstavlja 90.30779% ukupnog broja akcija.
Cena otkup akcija je utvrđena u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima
Knjigovodstvenoj vrednosti akcija na dan 31.12.2012. godine iznosi -101,51 dinara.
Knjigovodstvenoj vrednosti akcija na dan 30.10.2013. godine iznosi 37,51 dinara.
Imajući u vidu da je ostvaren obim prometa akcijama Društva iz člana 259. stav 1. Zakona o
privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) tržišna vrednost akcija
Društva iznosi 100,00 dinara.
Procenjena vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima
iznosi ________dinara po akciji.
Prinudni otkup se vrši po ceni od 100,00 dinara po akciji kao najvišoj ceni određenoj u
skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i
99/2011).
Društvo će ovu Odluku registrovati u Agenciji za privredne registre i dostaviti Centralnom
registru u roku od 8 dana od dana donošenja.
OTKUPILAC je u obavezi da na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za
isplatu akcija najkasnije u roku od osam dana od dana obaveštavanja Centralnog registra.
Akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa Centralni registar isplaćuje cenu iz
stava 3. ovog člana iz deponovanih sredstava u daljem roku od tri dana.
Ovlašćuje se Direktor Društva da preuzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove
Odluke, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u
cilju sprovođenja ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Download

Odluka o prinudnom otkupu akcija