Na osnovu čl.479stav1 tač.5. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/110i 99/11) odbor
direktora privrednog društva“Grupa Univerexport Alba”A.D. Novi Sad usvojio je na svojoj sednici dana
18.03.2014.god. sledeći:
IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME
Odbor direktora „Grupa Univerexport Alba“A.D.Novi Sad, Futoški put br.93. je za dan 24.04.2014.god.
sazvao vanrednu skupštinu na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme kojom „GRUPA
UNIVEREXPORT ALBA“ A.D.NOVI SAD sa M.B: 08074852 i PIB: 100449786 menja pravnu formu u društvo
sa ograničenom odgovornošću, tako da novo puno poslovno ime glasi : GRUPA UNIVEREXPORT ALBA
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Skraćeno poslovno ime glasi: GRUPA UNIVEREXPORT ALBA DOO NOVI SAD
Izveštaj o potrebi sprovođenja promene pravne forme sadrži:
1. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme
Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu
pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, u skladu sa čl. 478. stav2.
Zakona o privrednim društvima.Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja,
niti do prekidanja pravnog kontinuiteta, društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez
prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, društvo zadržava svoj pravni
subjektivitet i poslovni identitet.Matični broj privrednog društva i poreski identifikacioni broj
ostaju nepromenjeni. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice ali u drugoj
formi.
U cilju promene pravne forme biće usvojene izmene Osnivačkog akta privrednog društva na
način što će Osnivački akt biti usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje
regulišu organizovanje društva sa ograničenom odgovornošću, a čijim će usvajanjem prestati
da važi Osnivački akt i statut akcionarskog društva.
Ključne pravne posledice koje nastaju promenom pravne forme su:
-društvo će biti ograničeno kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću sa
organima : Direktor i Skupština.
-skupštinu društva čini jedini član Društva.
-osnovni kapital Društva će biti izražen u dinarima i predstavlja udeo jedinog člana društva
Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije promene u skladu sa
Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
2. Razlozi i analiza očekivanja efekata promene pravne forme
Promena pravne forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću doprinela bi stvaranju uslova za olakšano poslovanje društva iz razloga što
pravna forma društva sa ograničenom odgovornošću omogućava lakšu, bržu i efikasniju
proceduru donošenja organizacionih i poslovnih odluka. Troškovi poslovanja društva sa
ograničenom odgovornošću su znatno niži od troškova javnog akcionarskog društva.
Smisao organizovanja javnog akcionarskog društva je u javnosti i transparentnosti
poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog obaveštavanja akcionara Društva, sve u skladu
sa Zakonom o tržištu kapitala. S obzirom da je došlo do otkupa svih akcija od strane jednog
akcoinara, privrednog društva „Univerexport“ DOO Novi Sad, na koji način je isti postao
jedini akcionar, prestaju razlozi zbog kojih bi Društvo bilo organizovano kao javno
akcionarsko društvo.
Pored toga, organizaciono, kadrovski i finansijski društva sa ograničenom odgovrnošću imaju
niz prednosti u odnosu na javna akcionarska društva.
3. Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele
Na osnovu odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta hartija od vrednosti koja je
doneta na vanrednoj skupštini društva od 16.12.2013 i u skladu sa predlogom Odluke o
promeni pravne forme odbora direktora povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se
konverzija akcija akcionara u udeo člana Društva, srazmerno akcijskom kapitalu akcionara u
odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela članova Društva u knjigu udela.
Ukupan osnovni kapital Društva upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od
vrednosti iznosi 21.329.500,00 dinara i podeljen je u 213.295 akcije nominalne vrednosti
100,00 dinara običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSALBAE55067.
Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u
akcijskom kapitalu, kako sledi:
AKCIONARI
Broj
akcija u
AD
Iznos učešća u
kapitalu AD u
dinarima
Iznos udela u
DOO u
dinarima
Iznos
udela u
DOO u %
21.329.500,00
Iznos
učešća u
kapitalu
AD u %
100
„UNIVEREXPORT“doo
Novi Sad
UKUPNO
213.295
21.329.500,00
100
213.295
21.329.500,00
100
21.239.500,00
100
Izveštaj o potrebi sprovođenja pravne forme objavljuje se na internet stranici Društva.
Predsednik odbora direktora
Download

Izveštaj o potrebi sprovodjenja promene pravne forme