Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Izvještaj o radu
Broj:SA-05-13-3/12
Datum: 18.12.2012.god.
Strana 1 od 4
IZVJEŠTAJ O RADU
KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA ZP «HIDORELEKTRANE NA DRINI»ad VIŠEGRAD
ISPRED MATIČNOG PREDUZEĆA I FONDA ZA RESTITUCIJU RS
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ZP“Hidroelektrane na Drini”, a. d,
Višegrad ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju RS raspisan je Odlukom Skupštine
akcinara,broj:SA-05-11-1/11 od 09.septembra 2011.godine , objavljen 15. septembra u Dnevnom
listu “Nezavisne novine ” i 20. septembra 2011. godine u “Službenom glasniku Republike Srpske”
broj 94/11 i trajao je 15 dana. U skladu sa uslovima iz javnog oglasa poslednji dan dostave prijava
je bio 05. oktobar 2011.godine na protokol preduzeća ili putem pošte.
Odlukom Skupštine akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad, broj: SA-05-13/11 od 09.
septembra 2011. godine za članove Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
ZP“Hidroelektrane na Drini“ ad Višegrad ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju RS,
imenovani su:
1.
2.
3.
4.
5.
Vladislav Vladičić,dipl.inž.,predsjednik,
Dr Blagoje Šupić, dipl.ecc,član,
Aleksandar Vukoje,dipl.pravnik,član,
Milan Ajder,dipl.ecc, član i
Vukota Jojić,dipl.elek.inž.,član.
Prvi sastanak Komisije , koji je za dnevni red imao otvaranje prispjelih molbi i provjera kompletnosti i
ispravnosti priloženih dokumenata, je održan dana 17. oktobra 2011. godine u prostorijama Društva
u Višegradu.
Komsijia konstauje da je dostavljeno 12 zatvorenih koverti, bez vidnih tragova otvaranja.
Uz prijavu je bilo neophodno dostaviti:
1.
2.
3.
4.
uvjerenje o državljanstvu – da su državljani BiH ,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ,
ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
5. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
6. uvjerenje da nisu osuđivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. ovjerenu pismenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu,u period od tri godine prije dana objavljivanja ovog
konkursa,
8.ovjerenu pismenu izjavu da na njih neodnosi član IX –1 Ustava Bosne i Hercegovine,
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Izvještaj o radu
Broj:SA-05-13-3/12
Datum: 18.12.2012.god.
Strana 2 od 4
9.ovjerenu pismenu izjavu da se ne nenalazi na položaju koji dovodi do sukoba interesa u
skladu sa članovima 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BIH
(„Sl.glasnik BiH“, broj 16/02), 13. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS“ , broj 75/04 ) i
5. Zakona o ministraskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( „Sl.glasnik RS“ ,
broj 41/03).
10.biografiju o kretanju u službi.
Poslije otvaranja svake koverte posebno po redu prispjeća i broju protokola i detaljnog pregleda
kompletnosti i ispravnosti priloženih dokumenata kao dokaza o ispunjavanju uslova konkursa,
Komisija je konstatovala da:
1. U predviđenom roku je dostavljeno 12 prijava na konkurs.
2. Kandidati pod rednim broj 1. i 11. nisu priložili potpunu dokumentaciju i to:
-Božidar Tuševljak nije dostavio dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i izvod iz matične
knjige rođenih nije ovjeren,
-Boriša Jakšić nije priložio izjavu da se ne nalazi u sukobu interesa u skladu sa članovima 5.
Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BIH („Sl.glasnik BiH“, broj 16/02),
13. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS“ , broj 75/04 ) i 5. Zakona o ministraskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( „Sl.glasnik RS“ , broj 41/03).
Tabelarni pregled prispjelih prijava sa evidencijom o ispunjenosti opštih i posebnih uslova traženih
javnim konkursom je u prilogu ovog izvještaja.
Drugi sasatanak Komisije je održan dana 20. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova
u prostorijama ZP« Hidroelektrane na Drini» a.d. Višegrad na kojem je obavljen intervju sa
prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove tražene konkursom i to:
1. Velibor Šipovac,
2. Dalibor Murataović,
3. Zorica Brković,
4. Momčilo Kenjić,
5. Ranko Vasić,
6. Maja Antić,
7. Radoslav Bovan,
8. Zoran Gluhović,
9. Goran Perković i
10.Radomir Marjanović.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Oznaka: HED-20
Izvještaj o radu
Broj:SA-05-13-3/12
Datum: 18.12.2012.god.
Strana 3 od 4
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Sekretar:
______________________
Ana Božić,dipl.pravnik
Izvještaj o radu
Broj:SA-05-13-3/12
Datum: 18.12.2012.god.
Strana 4 od 4
Članovi Komsije:
_____________________________
Vladislav Vladičić,dipl.ing.teh.,predjednik.,
________________________________
Dr Blagoje Šupić,dipl.ecc,član,
__________________________________
Aleksandar Vukoje,dipl.pravnik,član,
__________________________________
Milan Ajder,dipl.ecc.,član i
___________________________________
Vukota Jojić,dipl.ele.inž.,član.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
imenovanju članova
Nadzornog odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 2
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:SADatum:28.12.2012.godine
prijedlog odluke
Na osnovu člana 5.stav 1.tačka đ)Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik
Republike Srpske, broj 75/04) i člana 37.stav 1. tačka 9. ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad
broj: broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, Skupština akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini”, a.
d, Višegrad, na VII vandrednoj skupštini održanoj dana 28.decembra ra 2012. godine je donijela
ODLUKU
o imenovanju članova Nadzornog odbora MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP “Hidroelektrane
na Drini”, a. d, Višegrad
I
Za članove Nadzornog odbora MH „Elektorpirvreda Republike Srpske“Matično preduzeće
a.d. Trebinje Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad imenuju se:
-
ispred Matičnog preduzeća i Fonda za resituciju Republike Srpske
1. Mr. Velibor Šipovac.dipl.inž.za proizvodnju i menadžment iz Trebinja
2. Mr.Dalibor Muratović,dipl.el.inž. Iz Trebinja
3. Ranko Vasić,dipl.el.inž. iz Višegrada,
- ispred Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske,
Radić Rodoljub,dipl.ecc.iz Bijeljine, i
- ispred manjinskih akcionara
Dragan Kajkut,dipl.ecc. iz Banja Luke,
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
imenovanju članova
Nadzornog odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 2
Obrazloženje
Skupština akcionara MH „Elektorpirvreda Republike Srpske“Matično preduzeće a.d.
Trebinje Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad
je svojoom odlukom broj
:SA-05-11-1/11 od 09.09.2012.godine raspisala javni konkurs za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju iz razloga što je ranijim
članovima istekao mandat.Javni konkurs objavljen je u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i
„Službenom glasniku Republike Srpske“.Na javni konkurs javilo se 12 (dvanaest) kandidata,s tim da
je provjerom utvrđeno da dva kandidata nisu dostavili kompletnu dokumentaciju.Na zakazani
intervju javlio se osam kandidata sa kojima je Komisija obavila intervjue i izvršila ocjenjivanje.
Postupak javnog konkursa provela je komisija za izbor članova Nadzorng odbora u
MH“ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d Višegrad u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim,i drugim imenovanjima republike Srspke i dostavila Skupštini akcionara na
razmatranje izvješataj i ranglistu sa pratećom dokumentacijom.
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja luka je
svojim dopisom broj:01-1084/12 od 13.12.2012.godine dostavilo prijedlog da se u Nadzorni odbor u
smislu člana 41 .stav 2. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drni“,a.d Višegrad u Nadzorni odbor imenuje
dosadašnji član Rodoljub Radić,dipl.ecc. iz Bijeljine.
S druge strane manjinski akcionari „Zepterinvest“a.d. Banja Luka ,“Kristal invest“a.d. Banja
Luka i „Euroinvestment“,a.d. Banja Luka su, kao akcionari koji zajedno imaju više od 5% glsačkih
prava u Skupštini, podnijeli prijedlog da se u Nadorni odbor imenuje Dragan Kajktut,dipl.ecc. iz
Banja Luke.
Na osnovu člana 5.tačka đ)Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike
Srpske, broj 75/04) i člana 37.stav 1. tačka 9. u vezi sa članovina 40.-42. Statuta ZP “Hidroelektrane
na Drini”, a. d, Višegrad, a na bazi predložene rang liste,i pojedinačnih prijedlčoga alcionara,
Skupština akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad donijela je odluku kao u
dispoizitivu.
Dostavljeno:
- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- MH ERS Matično preduzeće
a.d. Trebinje
- Upravi
- imenovanim
- arhiva
Oznaka: HED-20
Predsjednik skupštine akcionara
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Oznaka: HED-20
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
imenovanju članova
Nadzornog odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 2
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
imenovanju članova
Nadzornog odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 2
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:SADatum:28.12.2012.godine
prijedlog odluke
Na osnovu člana 5.stav 1.tačka đ)Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik
Republike Srpske, broj 75/04) i člana 37.stav 1. tačka 9. ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad
broj: broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, Skupština akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini”, a.
d, Višegrad, na VII vandrednoj skupštini održanoj dana 28.decembra ra 2012. godine je donijela
ODLUKU
o imenovanju članova Nadzornog odbora MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP “Hidroelektrane
na Drini”, a. d, Višegrad
I
Za članove Nadzornog odbora MH „Elektorpirvreda Republike Srpske“Matično preduzeće
a.d. Trebinje Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad imenuju se:
-
ispred Matičnog preduzeća i Fonda za resituciju Republike Srpske
1. Mr. Velibor Šipovac.dipl.inž.za proizvodnju i menadžment iz Trebinja
2. Mr.Dalibor Muratović,dipl.el.inž. Iz Trebinja
3. Ranko Vasić,dipl.el.inž. iz Višegrada,
- ispred Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske,
Radić Rodoljub,dipl.ecc.iz Bijeljine, i
- ispred manjinskih akcionara
Dragan Kajkut,dipl.ecc. iz Banja Luke,
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
imenovanju članova
Nadzornog odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 2
Obrazloženje
Skupština akcionara MH „Elektorpirvreda Republike Srpske“Matično preduzeće a.d.
Trebinje Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad
je svojoom odlukom broj
:SA-05-11-1/11 od 09.09.2012.godine raspisala javni konkurs za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju iz razloga što je ranijim
članovima istekao mandat.Javni konkurs objavljen je u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i
„Službenom glasniku Republike Srpske“.Na javni konkurs javilo se 12 (dvanaest) kandidata,s tim da
je provjerom utvrđeno da dva kandidata nisu dostavili kompletnu dokumentaciju.Na zakazani
intervju javlio se osam kandidata sa kojima je Komisija obavila intervjue i izvršila ocjenjivanje.
Postupak javnog konkursa provela je komisija za izbor članova Nadzorng odbora u
MH“ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d Višegrad u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim,i drugim imenovanjima republike Srspke i dostavila Skupštini akcionara na
razmatranje izvješataj i ranglistu sa pratećom dokumentacijom.
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja luka je
svojim dopisom broj:01-1084/12 od 13.12.2012.godine dostavilo prijedlog da se u Nadzorni odbor u
smislu člana 41 .stav 2. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drni“,a.d Višegrad u Nadzorni odbor imenuje
dosadašnji član Rodoljub Radić,dipl.ecc. iz Bijeljine.
S druge strane manjinski akcionari „Zepterinvest“a.d. Banja Luka ,“Kristal invest“a.d. Banja
Luka i „Euroinvestment“,a.d. Banja Luka su, kao akcionari koji zajedno imaju više od 5% glsačkih
prava u Skupštini, podnijeli prijedlog da se u Nadorni odbor imenuje Dragan Kajktut,dipl.ecc. iz
Banja Luke.
Na osnovu člana 5.tačka đ)Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike
Srpske, broj 75/04) i člana 37.stav 1. tačka 9. u vezi sa članovina 40.-42. Statuta ZP “Hidroelektrane
na Drini”, a. d, Višegrad, a na bazi predložene rang liste,i pojedinačnih prijedlčoga alcionara,
Skupština akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad donijela je odluku kao u
dispoizitivu.
Dostavljeno:
- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- MH ERS Matično preduzeće
a.d. Trebinje
- Upravi
- imenovanim
- arhiva
Oznaka: HED-20
Predsjednik skupštine akcionara
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Oznaka: HED-20
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
imenovanju članova
Nadzornog odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 2
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
razrješenju članova
privremenog Nadzornog
odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 1
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:SADatum:28.12.2012.godine
prijedlog odluke
Na osnovu člana 5.stav 1) tačka đ)Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik
Republike Srpske, broj 75/04) i člana 37.stav 1. tačka 9. ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad
broj: broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, Skupština akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini”, a.
d, Višegrad, na VII vandrednoj skupštini održanoj dana 28.decembra ra 2012. godine je donijela
ODLUKU
o razrješenju predsjednika i članova
Privremenog Nadzornog odbora ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi privremenog Nadzornog odbora ZP
“Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad zbog isteka perioda na koji su imenovani i to:
-
Kenjić Momčilo,pravnik iz Višegrada,
Mr. Muratović Dalibor,dipl.el.inž. iz Trebinja,
Mr. Šipovac Velibor,dipl.inž. iz Trebinja,
Radić Rodoljub,dipl.ecc.iz Bijeljine, i
Pecikoza Sekula,dipl.inž.tehn. iz Višegrada.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli.
Dostavljeno:
- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- MH ERS Matično preduzeće
a.d. Trebinje
- Upravi
- imenovanim
- arhiva
Oznaka: HED-20
Predsjednik skupštine akcionara
Izdanje broj :01
MH „ERS“MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Oznaka: HED-20
Godina: 2012
Prijedlog odluke o
razrješenju članova
privremenog Nadzornog
odbroa
Datum izrade:21.12.2012.
Strana 1 od 1
Izdanje broj :01
Download

preuzmi - HE na Drini